ஶ்ரீ மீனாட்சி பஞ்சரத்னம்
Udyath bhanu sahasra koti sadrusam, Keyura harojjwalam,
Bimboshtim smitha danthapankthi ruchiram, peetambaralankrutham,
Vishnu brahma surendra sevitha patham, Thathwa swaroopam shivam,
Meenakshmi pranathosmi santhathamaham, karunya vara nithim. 1

உட்யத்பானு சஹாஸ்ரகொடிசட்ரிஷாம் கெயூரஹாரொஜ்ஜ்வலாம்
பிம்போஷ்ஹ்திம் ச்மிடடண்டபன்க்டிருசிராம் பீதாம்பராலம்க்ரிதாம்ஹ
விஷ்ஹ்னுப்ரமசுறேன்றசெவிடபடாம் தத்வச்வறுபாம் சிவாம்
மீனாட்சியம் ப்ரனதோச்மி சண்டடமஹம் காருஞவாராம்நிட்ஹிம்ஹ ||௧ ||

Mukthahara lasath kireeda ruchiram, poornendu vakthra prabham,
Sinchannupura kinkini manidaram, padmaprabha basuram,
Sarvabeeshta bala pradham giri sutham, vani rama sevitham,
Meenakshmi pranathosmi santhathamaham, karunya vara nithim. 2

முக்தஆகாரலசட்கிரஈடருசிராம் பூர்நெந்டுவக்த்ர பிரபாம்
ஷிஞ்ஜனூபுரகிம்கிநிமநிட்ஹராம் பட்மப்ரப்ஹாப்ஹாஸுராம்ஹ
அர்வாப்ஹீஸ்ஹ்ஹ்தப்ஹலப்ரடாம் கிரிசுடாம் வாநீரமாசெவிடாம்
மீனாட்சியம் ப்ரனதோச்மி சண்டடமஹம் காருஞவாராம்நிட்ஹிம்ஹ ||௨ ||

Sri vidhyam shiva vama bhaga nilayam, hreenkara mantrojwalam,
Sri chakrangitha bindu Madhya vasathim, Srimath sabha nayakeem,
Srimath shanmuga vignaraja jananim, sriman jagan mohinim,
Meenakshmi pranathosmi santhathamaham, karunya vara nithim. 3

ஸ்ரஈவித்யாம் ஷிவவாமபாகநிலயாம் ஹ்ரஈம்காரமன்றோஜ்ஜ்வலாம்
ஸ்ரஈச்சக்ரான்கிட பிண்டுமத்யவசடிம் ஸ்ஹ்ரீமத்ஸப்ஹாநாயகீம்ஹ
ஸ்ரஈமட்ஷ்ஹன்முக்ஹவிக்ஹ்னராஜஜனநீம் ஸ்ரஈமஜ்ஜகன்மொஹிநீம்
மீனாட்சியம் ப்ரனதோச்மி சண்டடமஹம் காருஞவாராம்நிட்ஹிம்ஹ ||௩ ||

Srimath Sundara nayakim, bhaya haram, jnana pradham Nirmalam,
Syamabham kalasanarchitha padam,narayanasyaanujam,
Veena venu mrudanga vadhya rasikam, nana vidham ambikam,
Meenakshmi pranathosmi santhathamaham, karunya vara nithim. 4

ஷ்ரீமத்ஸுந்டரநாயகீம் பாயஹராம் ஞானப்ரடாம் நிர்மலாம்
ஷ்யாமாபாம் கமலாசனாற்சிடபடாம் நாராயநஸ்யாநுஜாம்ஹ
வீனாவேனும்ரிடங்கவாடைரசிகாம் நானாவிதாடாம்பிகாம்
மீனாட்சியம் ப்ரனதோச்மி சண்டடமஹம் காருஞவாராம்நிட்ஹிம்ஹ ||௪ ||

Nana yogi muneendra hrudsu vasatheem, nanartha sidhi pradham,
Nana pushpavirajithangri yugalam, narayanen architham,
Nada brahma mayim parath para tharam, nanartha thathwathmikam,
Meenakshmi pranathosmi santhathamaham, karunya vara nithim. 5

ணாநாயொகிமுநீந்ட்ரஹ்ரினிவஸதீம் நானார்தசிட்திப்ரடாம்
நானாபுஷ்ஹ்பவிராஜிடாங்க்ஹ்ரியுகலாம் நாராயநெநார்சிதாம்ஹ
ணாடப்ரஹ்மமயீம் பராட்பரடாராம் நானார்தட்ட்வாத்மிகாம்
மீனாட்சியம் ப்ரனதோச்மி சண்டடமஹம் காருஞவாராம்நிட்ஹிம்ஹ ||௫ ||

இதி ஶ்ரீமத்பரமஹம்ஸபரிவ்ராஜகாசார்யஸ்ய
ஶ்ரீகோ³விந்த³ப⁴க³வத்பூஜ்யபாத³ஶிஷ்யஸ்ய
ஶ்ரீமச்ச²ங்கரப⁴க³வத: க்ருʼதௌ
மீநாக்ஷீ பஞ்சரத்நம் ஸம்பூர்ணம் ।