| த்யானம் ||
ஸின்தூராருணவிக்ரஹாம் த்ரினயனாம் மாணிக்யமௌலிஸ்புரத்
தாரானாயகஶேகராம் ஸ்மிதமுகீமாபீனவக்ஷோருஹாம் |
பாணிப்யாமலிபூர்ணரத்னசஷகம் ரக்தோத்பலம் பிப்ரதீம்
ஸௌம்யாம் ரத்னகடஸ்தரக்தசரணாம் த்யாயேத்பராமம்பிகாம் ||

அருணாம் கருணாதரங்கிதாக்ஷீம் த்றுதபாஶாங்குஶபுஷ்பபாணசாபாம் |
அணிமாதிபிராவ்றுதாம் மயூகைரஹமித்யேவ விபாவயே பவானீம் ||

த்யாயேத் பத்மாஸனஸ்தாம் விகஸிதவதனாம் பத்மபத்ராயதாக்ஷீம்
ஹேமாபாம் பீதவஸ்த்ராம் கரகலிதலஸத்தேமபத்மாம் வராங்கீம் |
ஸர்வாலங்காரயுக்தாம் ஸததமபயதாம் பக்தனம்ராம் பவானீம்
ஶ்ரீவித்யாம் ஶான்தமூர்திம் ஸகலஸுரனுதாம் ஸர்வஸம்பத்ப்ரதாத்ரீம் ||

ஸகுங்குமவிலேபனாமலிகசும்பிகஸ்தூரிகாம்
ஸமன்தஹஸிதேக்ஷணாம் ஸஶரசாபபாஶாங்குஶாம் |
அஶேஷஜனமோஹினீமருணமால்யபூஷாம்பராம்
ஜபாகுஸுமபாஸுராம் ஜபவிதௌ ஸ்மரேதம்பிகாம் ||

||அத ஶ்ரீ லலிதா ஸஹஸ்ரனாமாவலீ ||
ஓம் ஓம் ஐம் ஹ்ரீம் |
0001 ஶ்ரீம் ஶ்ரீமாத்ரே னமஃ
0002 ஓம் ஶ்ரீமஹாராஜ்ஞை னமஃ |
0003 ஓம் ஶ்ரீமத்ஸிம்ஹாஸனேஶ்வர்யை னமஃ |
0004 ஓம் சிதக்னிகுண்டஸம்பூதாயை னமஃ |
0005 ஓம் தேவகார்யஸமுத்யதாயை னமஃ |
0006 ஓம் ஓம் உத்யத்பானுஸஹஸ்ராபாயை னமஃ |
0007 ஓம் சதுர்பாஹுஸமன்விதாயை னமஃ |
0008 ஓம் ராகஸ்வரூபபாஶாட்யாயை னமஃ |
0009 ஓம் க்ரோதாகாராங்குஶோஜ்ஜ்வலாயை னமஃ |
0010 ஓம் மனோரூபேக்ஷுகோதண்டாயை னமஃ | 10

0011 ஓம் பம்சதன்மாத்ரஸாயகாயை னமஃ |
0012 ஓம் னிஜாருணப்ரபாபூரமஜ்ஜத் ப்ரஹ்மாண்டமண்டலாயை னமஃ |
0013 ஓம் சம்பகாஶோகபுன்னாகஸௌகன்திக-லஸத்கசாயை னமஃ |
0014 ஓம் குருவின்தமணிஶ்ரேணீகனத்கோடீரமண்டிதாயை னமஃ |
0015 ஓம் ஓம் அஷ்டமீசன்த்ரவிப்ராஜதலிகஸ்தலஶோபிதாயை னமஃ |
0016 ஓம் முகசன்த்ரகலம்காபம்றுகனாபிவிஶேஷகாயை னமஃ |
0017 ஓம் வதனஸ்மரமாம்கல்யக்றுஹதோரணசில்லிகாயை னமஃ |
0018 ஓம் வக்த்ரலக்ஷ்மீபரீவாஹசலன்மீனாபலோசனாயை னமஃ |
0019 ஓம் னவசம்பகபுஷ்பாபனாஸாதண்டவிராஜிதாயை னமஃ |
0020 ஓம் தாராகான்திதிரஸ்காரினாஸாபரணபாஸுராயை னமஃ | 20

0021 ஓம் கதம்பமஞ்ஜரீக்~லுப்தகர்ணபூரமனோஹராயை னமஃ |
0022 ஓம் தாடம்கயுகலீபூததபனோடுபமண்டலாயை னமஃ |
0023 ஓம் பத்மராகஶிலாதர்ஶபரிபாவிகபோலபுவே னமஃ |
0024 ஓம் னவவித்ருமபிம்பஶ்ரீன்யக்காரிரதனச்சதாயை னமஃ |
0025 ஓம் ஶுத்தவித்யாங்குராகாரத்விஜபங்க்தித்வயோஜ்ஜ்வலாயை னமஃ |
0026 ஓம் கர்பூரவீடிகாமோதஸமாகர்ஷி திகன்தராயை னமஃ |
0027 ஓம் னிஜஸல்லாபமாதுர்ய வினிர்பத்ஸிதகச்சப்யை னமஃ |
0028 ஓம் மன்தஸ்மிதப்ரபாபூரமஜ்ஜத்காமேஶமானஸாயை னமஃ |
0029 ஓம் அனாகலிதஸாத்றுஶ்யசிபுகஶ்ரீவிராஜிதாயை னமஃ |
0030 ஓம் காமேஶபத்தமாங்கல்யஸூத்ரஶோபிதகன்தராயை னமஃ | 30

0031 ஓம் கனகாங்கதகேயூரகமனீயமுஜான்விதாயை னமஃ |
0032 ஓம் ரத்னக்ரைவேய சின்தாகலோலமுக்தாபலான்விதாயை னமஃ |
0033 ஓம் காமேஶ்வாரப்ரேமரத்னமணிப்ரதிபணஸ்தன்யை னமஃ |
0034 ஓம் னாப்யாலவாலரோமாலிலதாபலகுசத்வய்யை னமஃ |
0035 ஓம் லக்ஷ்யரோமலதாதாரதாஸமுன்னேயமத்யமாயை னமஃ |
0036 ஓம் ஸ்தனபாரதலன்மத்யபட்டபன்தவலித்ரயாயை னமஃ |
0037 ஓம் ஓம் அருணாருணகௌஸும்பவஸ்த்ரபாஸ்வத்கடீதட்யை னமஃ |
0038 ஓம் ரத்னகிங்கிணிகாரம்யரஶனாதாமபூஷிதாயை னமஃ |
0039 ஓம் காமேஶஜ்ஞாதஸௌபாக்யமார்தவோருத்வயான்விதாயை னமஃ |
0040 ஓம் மாணிக்யமுகுடாகாரஜானுத்வயவிராஜிதாயை னமஃ | 40

0041 ஓம் இன்த்ரகோபபரிக்ஷிப்தஸ்மரதூணாபஜங்கிகாயை னமஃ |
0042 ஓம் கூடகூல்பாயை னமஃ |
0043 ஓம் கூர்ம ப்றுஷ்டஜயிஷ்ணுப்ரபதான்விதாயை னமஃ |
0044 ஓம் னகதீதிதிஸஞ்சன்னனமஜ்ஜனதமோகுணாயை னமஃ |
0045 ஓம் பதத்வயப்ரபாஜாலபராக்றுதஸரோருஹாயை னமஃ |
0046 ஓம் ஶிஞ்ஜானமணிமஞ்ஜீரமண்டிதஶ்ரீபதாம்புஜாயை னமஃ |
0047 ஓம் மராலீமன்தகமனாயை னமஃ |
0048 ஓம் மஹாலாவண்யஶேவதயே னமஃ |
0049 ஓம் ஸர்வாருணாயை னமஃ |
0050 ஓம் அனவத்யாங்க்யை னமஃ | 50

0051 ஓம் ஸர்வாபரணபூஷிதாயை னமஃ |
0052 ஓம் ஶிவகாமேஶ்வராங்கஸ்தாயை னமஃ |
0053 ஓம் ஶிவாயை னமஃ |
0054 ஓம் ஸ்வாதீனவல்லபாயை னமஃ |
0055 ஓம் ஸுமேருமத்யஶ்றுங்கஸ்தாயை னமஃ |
0056 ஓம் ஶ்ரீமன்னகரனாயிகாயை னமஃ |
0057 ஓம் சின்தாமணிக்றுஹான்தஸ்தாயை னமஃ |
0058 ஓம் பஞ்சப்ரஹ்மாஸனஸ்திதாயை னமஃ |
0059 ஓம் மஹாபத்மாடவீஸம்ஸ்தாயை னமஃ |
0060 ஓம் கதம்பவனவாஸின்யை னமஃ | 60

0061 ஓம் ஸுதாஸாகரமத்யஸ்தாயை னமஃ |
0062 ஓம் காமாக்ஷ்யை னமஃ |
0063 ஓம் காமதாயின்யை னமஃ |
0064 ஓம் தேவர்ஷிகணஸம்காதஸ்தூயமானாத்மவைபாயை னமஃ |
0065 ஓம் பண்டாஸுரவதோத்யுக்தஶக்திஸேனாஸமன்விதாயை னமஃ |
0066 ஓம் ஸம்பத்கரீஸமாரூடஸிம்துரவ்ரஜஸேவிதாயை னமஃ |
0067 ஓம் ஓம் அஶ்வாரூடாதிஷ்டிதாஶ்வகோடிகோடிபிராவ்றுதாயை னமஃ |
0068 ஓம் சக்ரராஜரதாரூடஸர்வாயுதபரிஷ்க்றுதாயை னமஃ |
0069 ஓம் கேயசக்ரரதாரூடமன்த்ரிணீபரிஸேவிதாயை னமஃ |
0070 ஓம் கிரிசக்ரரதாரூடதண்டனாதாபுரஸ்க்றுதாயை னமஃ | 70

0071 ஓம் ஜ்வாலாமாலினிகாக்ஷிப்தவஹ்னிப்ராகாரமத்யகாயை னமஃ |
0072 ஓம் பண்டஸைன்யவதோத்யுக்தஶக்திவிக்ரமஹர்ஷிதாயை னமஃ |
0073 ஓம் னித்யாபராக்ரமாடோபனிரீக்ஷணஸமுத்ஸுகாயை னமஃ |
0074 ஓம் பண்டபுத்ரவதோத்யுக்தபாலாவிக்ரமனன்திதாயை னமஃ |
0075 ஓம் மன்த்ரிண்யம்பாவிரசிதவிஷங்கவததோஷிதாயை னமஃ |
0076 ஓம் விஶுக்ரப்ராணஹரணவாராஹீவீர்யனன்திதாயை னமஃ |
0077 ஓம் காமேஶ்வரமுகாலோககல்பிதஶ்ரீகணேஶ்வராயை னமஃ |
0078 ஓம் மஹாகணேஶனிர்பின்னவிக்னயன்த்ரப்ரஹர்ஷிதாயை னமஃ |
0079 ஓம் பண்டாஸுரேன்த்ரனிர்முக்தஶஸ்த்ரப்ரத்யஸ்த்ரவர்ஷிண்யை னமஃ |
0080 ஓம் கராங்குலினகோத்பன்னனாராயணதஶாக்றுத்யை னமஃ | 80

0081 ஓம் மஹாபாஶுபதாஸ்த்ராக்னினிர்தக்தாஸுரஸைனிகாயை னமஃ |
0082 ஓம் காமேஶ்வராஸ்த்ரனிர்தக்தஸபாண்டாஸுரஶூன்யகாயை னமஃ |
0083 ஓம் ப்ரஹ்மோபேன்த்ரமஹேன்த்ராதிதேவஸம்ஸ்துதவைபவாயை னமஃ |
0084 ஓம் ஹரனேத்ராக்னிஸம்தக்தகாமஸம்ஜீவனௌஷத்யை னமஃ |
0085 ஓம் ஶ்ரீமத்வாக்பவகூடைகஸ்வரூபமுகபங்கஜாயை னமஃ |
0086 ஓம் கண்டாதஃ கடிபர்யன்தமத்யகூடஸ்வரூபிண்யை னமஃ |
0087 ஓம் ஶக்திகூடைகதாபன்னகட்யதோபாகதாரிண்யை னமஃ |
0088 ஓம் ஓம் மூலமன்த்ராத்மிகாயை னமஃ |
0089 ஓம் மூலகூடத்ரயகலேபராயை னமஃ |
0090 ஓம் குலாம்றுதைகரஸிகாயை னமஃ | 90

0091 ஓம் குலஸம்கேதபாலின்யை னமஃ |
0092 ஓம் குலாங்கனாயை னமஃ |
0093 ஓம் குலான்தஃஸ்தாயை னமஃ |
0094 ஓம் கௌலின்யை னமஃ |
0095 ஓம் குலயோகின்யை னமஃ |
0096 ஓம் அகுலாயை னமஃ |
0097 ஓம் ஸமயான்தஸ்தாயை னமஃ |
0098 ஓம் ஸமயாசாரதத்பராயை னமஃ |
0099 ஓம் மூலாதாரைகனிலயாயை னமஃ |
0100 ஓம் ப்ரஹ்மக்ரன்திவிபேதின்யை னமஃ | 100

0101 ஓம் மணிபூரான்தருதிதாயை னமஃ |
0102 ஓம் விஷ்ணுக்ரன்திவிபேதின்யை னமஃ |
0103 ஓம் ஆஜ்ஞாசக்ரான்தராலஸ்தாயை னமஃ |
0104 ஓம் ருத்ரக்ரன்திவிபேதின்யை னமஃ |
0105 ஓம் ஸஹஸ்ராராம்புஜாரூடாயை னமஃ |
0106 ஓம் ஸுதாஸாராபிவர்ஷிண்யை னமஃ |
0107 ஓம் தடில்லதாஸமருச்யை னமஃ |
0108 ஓம் ஷட்சக்ரோபரிஸம்ஸ்திதாயை னமஃ |
0109 ஓம் மஹாஸக்த்யை னமஃ |
0110 ஓம் ஓம் குண்டலின்யை னமஃ | 110

0111 ஓம் பிஸதன்துதனீயஸ்யை னமஃ |
0112 ஓம் பவான்யை னமஃ |
0113 ஓம் பாவனாகம்யாயை னமஃ |
0114 ஓம் பவாரண்யகுடாரிகாயை னமஃ |
0115 ஓம் பத்ரப்ரியாயை னமஃ |
0116 ஓம் பத்ரமூர்த்யை னமஃ |
0117 ஓம் பக்தஸௌபாக்யதாயின்யை னமஃ |
0118 ஓம் பக்திப்ரியாயை னமஃ |
0119 ஓம் பக்திகம்யாயை னமஃ |
0120 ஓம் பக்திவஶ்யாயை னமஃ | 120

0121 ஓம் பயாபஹாயை னமஃ |
0122 ஓம் ஶாம்பவ்யை னமஃ |
0123 ஓம் ஶாரதாராத்யாயை னமஃ |
0124 ஓம் ஶர்வாண்யை னமஃ |
0125 ஓம் ஶர்மதாயின்யை னமஃ |
0126 ஓம் ஶாம்கர்யை னமஃ |
0127 ஓம் ஶ்ரீகர்யை னமஃ |
0128 ஓம் ஸாத்வ்யை னமஃ |
0129 ஓம் ஶரச்சன்த்ரனிபானனாயை னமஃ |
0130 ஓம் ஶாதோதர்யை னமஃ | 130

0131 ஓம் ஶான்திமத்யை னமஃ |
0132 ஓம் ஓம் னிராதாராயை னமஃ |
0133 ஓம் னிரஞ்ஜனாயை னமஃ |
0134 ஓம் னிர்லேபாயை னமஃ |
0135 ஓம் னிர்மலாயை னமஃ |
0136 ஓம் னித்யாயை னமஃ |
0137 ஓம் னிராகாராயை னமஃ |
0138 ஓம் னிராகுலாயை னமஃ |
0139 ஓம் னிர்குணாயை னமஃ |
0140 ஓம் னிஷ்கலாயை னமஃ | 140

0141 ஓம் ஶான்தாயை னமஃ |
0142 ஓம் னிஷ்காமாயை னமஃ |
0143 ஓம் னிருபப்லவாயை னமஃ |
0144 ஓம் னித்யமுக்தாயை னமஃ |
0145 ஓம் னிர்விகாராயை னமஃ |
0146 ஓம் னிஷ்ப்ரபஞ்சாயை னமஃ |
0147 ஓம் னிராஶ்ரயாயை னமஃ |
0148 ஓம் னித்யஶுத்தாயை னமஃ |
0149 ஓம் னித்யபுத்தாயை னமஃ |
0150 ஓம் னிரவத்யாயை னமஃ | 150

0151 ஓம் னிரன்தராயை னமஃ |
0152 ஓம் னிஷ்காரணாயை னமஃ |
0153 ஓம் னிஷ்கலம்காயை னமஃ |
0154 ஓம் ஓம் னிருபாதயே னமஃ |
0155 ஓம் னிரீஶ்வராயை னமஃ |
0156 ஓம் னீராகயை னமஃ |
0157 ஓம் ராகமதன்யை னமஃ |
0158 ஓம் னிர்மதாயை னமஃ |
0159 ஓம் மதனாஶின்யை னமஃ |
0160 ஓம் னிஶ்சின்தாயை னமஃ | 160

0161 ஓம் னிரஹங்காராயை னமஃ |
0162 ஓம் னிர்மோஹாயை னமஃ |
0163 ஓம் மோஹனாஶின்யை னமஃ |
0164 ஓம் னிர்மமாயை னமஃ |
0165 ஓம் மமதாஹன்த்ர்யை னமஃ |
0166 ஓம் னிஷ்பாபாயை னமஃ |
0167 ஓம் பாபனாஶின்யை னமஃ |
0168 ஓம் னிஷ்க்ரோதாயை னமஃ |
0169 ஓம் க்ரோதஶமன்யை னமஃ |
0170 ஓம் னிர்லோபாயை னமஃ | 170

0171 ஓம் லோபனாஶின்யை னமஃ |
0172 ஓம் னிஃஸம்ஶயாயை னமஃ |
0173 ஓம் ஸம்ஶயக்ன்யை னமஃ |
0174 ஓம் னிர்பவாயை னமஃ |
0175 ஓம் பவனாஶின்யை னமஃ |
0176 ஓம் ஓம் னிர்விகல்பாயை னமஃ |
0177 ஓம் னிராபாதாயை னமஃ |
0178 ஓம் னிர்பேதாயை னமஃ |
0179 ஓம் பேதனாஶின்யை னமஃ |
0180 ஓம் னிர்னாஶாயை னமஃ | 180

0181 ஓம் ம்றுத்யுமதன்யை னமஃ |
0182 ஓம் னிஷ்க்ரியாயை னமஃ |
0183 ஓம் னிஷ்பரிக்ரஹாயை னமஃ |
0184 ஓம் னிஸ்துலாயை னமஃ |
0185 ஓம் னீலசிகுராயை னமஃ |
0186 ஓம் னிரபாயாயை னமஃ |
0187 ஓம் னிரத்யயாயை னமஃ |
0188 ஓம் துர்லபாயை னமஃ |
0189 ஓம் துர்கமாயை னமஃ |
0190 ஓம் துர்காயை னமஃ | 190

0191 ஓம் துஃகஹன்த்ர்யை னமஃ |
0192 ஓம் ஸுகப்ரதாயை னமஃ |
0193 ஓம் துஷ்டதூராயை னமஃ |
0194 ஓம் துராசாரஶமன்யை னமஃ |
0195 ஓம் தோஷவர்ஜிதாயை னமஃ |
0196 ஓம் ஸர்வஜ்ஞாயை னமஃ |
0197 ஓம் ஸான்த்ரகருணாயை னமஃ |
0198 ஓம் ஓம் ஸமானாதிகவர்ஜிதாயை னமஃ |
0199 ஓம் ஸர்வஶக்திமய்யை னமஃ |
0200 ஓம் ஸர்வமம்கலாயை னமஃ | 200

0201 ஓம் ஸத்கதிப்ரதாயை னமஃ |
0202 ஓம் ஸர்வேஶ்வயை னமஃ |
0203 ஓம் ஸர்வமய்யை னமஃ |
0204 ஓம் ஸர்வமன்த்ரஸ்வரூபிண்யை னமஃ |
0205 ஓம் ஸர்வயன்த்ராத்மிகாயை னமஃ |
0206 ஓம் ஸர்வதன்த்ரரூபாயை னமஃ |
0207 ஓம் மனோன்மன்யை னமஃ |
0208 ஓம் மாஹேஶ்வர்யை னமஃ |
0209 ஓம் மஹாதேவ்யை னமஃ |
0210 ஓம் மஹாலக்ஷ்ம்யை னமஃ | 210

0211 ஓம் ம்றுடப்ரியாயை னமஃ |
0212 ஓம் மஹாரூபாயை னமஃ |
0213 ஓம் மஹாபூஜ்யாயை னமஃ |
0214 ஓம் மஹாபாதகனாஶின்யை னமஃ |
0215 ஓம் மஹாமாயாயை னமஃ |
0216 ஓம் மஹாஸத்வாயை னமஃ |
0217 ஓம் மஹாஶக்த்யை னமஃ |
0218 ஓம் மஹாரத்யை னமஃ |
0219 ஓம் மஹாபோகாயை னமஃ |
0220 ஓம் ஓம் மஹைஶ்வர்யாயை னமஃ | 220

0221 ஓம் மஹாவீர்யாயை னமஃ |
0222 ஓம் மஹாபலாயை னமஃ |
0223 ஓம் மஹாபுத்த்யை னமஃ |
0224 ஓம் மஹாஸித்த்யை னமஃ |
0225 ஓம் மஹாயோகேஶ்வரேஶ்வர்யை னமஃ |
0226 ஓம் மஹாதன்த்ராயை னமஃ |
0227 ஓம் மஹாமன்த்ராயை னமஃ |
0228 ஓம் மஹாயன்த்ராயை னமஃ |
0229 ஓம் மஹாஸனாயை னமஃ |
0230 ஓம் மஹாயாகக்ரமாராத்யாயை னமஃ | 230

0231 ஓம் மஹாபைரவபூஜிதாயை னமஃ |
0232 ஓம் மஹேஶ்வரமஹாகல்பமஹா தாண்டவஸாக்ஷிண்யை னமஃ |
0233 ஓம் மஹாகாமேஶமஹிஷ்யை னமஃ |
0234 ஓம் மஹாத்ரிபுரஸுன்தர்யை னமஃ |
0235 ஓம் சதுஃஷஷ்ட்யுபசாராட்யாயை னமஃ |
0236 ஓம் சதுஃஷஷ்டிகலாமய்யை னமஃ |
0237 ஓம் மஹாசதுஃஷஷ்டிகோடி யோகினீகணஸேவிதாயை னமஃ |
0238 ஓம் மனுவித்யாயை னமஃ |
0239 ஓம் சன்த்ரவித்யாயை னமஃ |
0240 ஓம் ஓம் சன்த்ரமண்டலமத்யகாயை னமஃ | 240

0241 ஓம் சாருரூபாயை னமஃ |
0242 ஓம் சாருஹாஸாயை னமஃ |
0243 ஓம் சாருசன்த்ரகலாதராயை னமஃ |
0244 ஓம் சராசரஜகன்னாதாயை னமஃ |
0245 ஓம் சக்ரராஜனிகேதனாயை னமஃ |
0246 ஓம் பார்வத்யை னமஃ |
0247 ஓம் பத்மனயனாயை னமஃ |
0248 ஓம் பத்மராகஸமப்ரபாயை னமஃ |
0249 ஓம் பஞ்சப்ரேதாஸனாஸீனாயை னமஃ |
0250 ஓம் பஞ்சப்ரஹ்மஸ்பரூபிண்யை னமஃ | 250

0251 ஓம் சின்மய்யை னமஃ |
0252 ஓம் பரமானன்தாயை னமஃ |
0253 ஓம் விஜ்ஞானகனரூபிண்யை னமஃ |
0254 ஓம் த்யானத்யாத்றுத்யேயரூபாயை னமஃ |
0255 ஓம் ர்த்மாதர்மவிவர்ஜிதாயை னமஃ |
0256 ஓம் விஶ்வரூபாயை னமஃ |
0257 ஓம் ஜாகரிண்யை னமஃ |
0258 ஓம் ஸ்வபத்ன்யை னமஃ |
0259 ஓம் தைஜஸாத்மிகாயை னமஃ |
0260 ஓம் ஸுப்தாயை னமஃ | 260

0261 ஓம் ப்ராஜ்ஞாத்மிகாயை னமஃ |
0262 ஓம் ஓம் துர்யாயை னமஃ |
0263 ஓம் ஸர்வாவஸ்தாவிவர்ஜிதாயை னமஃ |
0264 ஓம் ஸ்றுஷ்டிகர்த்ர்யை னமஃ |
0265 ஓம் ப்ரஹ்மரூபாயை னமஃ |
0266 ஓம் கோப்த்ர்யை னமஃ |
0267 ஓம் கோவின்தரூபிண்யை னமஃ |
0268 ஓம் ஸம்ஹாரிண்யை னமஃ |
0269 ஓம் ருத்ரரூபாயை னமஃ |
0270 ஓம் திரோதானகர்யை னமஃ | 270

0271 ஓம் ஈஶ்வர்யை னமஃ |
0272 ஓம் ஸதாஶிவாயை னமஃ |
0273 ஓம் அனுக்ரஹதாயை னமஃ |
0274 ஓம் பம்சக்றுத்யபராயணாயை னமஃ |
0275 ஓம் பானுமண்டலமத்யஸ்தாயை னமஃ |
0276 ஓம் பைரவ்யை னமஃ |
0277 ஓம் பகமாலின்யை னமஃ |
0278 ஓம் பத்மாஸனாயை னமஃ |
0279 ஓம் பகவத்யை னமஃ |
0280 ஓம் பத்மனாபஸஹோதர்யை னமஃ | 280

0281 ஓம் உன்மேஷனிமிஷோத்பன்னவிபன்னபுவனாவல்யை னமஃ |
0282 ஓம் ஸஹஸ்ரஶீர்ஷவதனாயை னமஃ |
0283 ஓம் ஓம் ஸஹஸ்ராக்ஷ்யை னமஃ |
0284 ஓம் ஸஹஸ்ரபதே னமஃ |
0285 ஓம் ஆப்ரஹ்மகீடஜனன்யை னமஃ |
0286 ஓம் வர்ணாஶ்ரமவிதாயின்யை னமஃ |
0287 ஓம் னிஜாஜ்ஞாரூபனிகமாயை னமஃ |
0288 ஓம் புண்யாபுண்யபலப்ரதாயை னமஃ |
0289 ஓம் ஶ்ருதிஸீமன்தஸின்தூரீக்றுத பாதாப்ஜதூலிகாயை னமஃ |
0290 ஓம் ஸகலாகமஸம்தோஹஶுக்திஸம்புடமௌக்திகாயை னமஃ | 290

0291 ஓம் புருஷார்தப்ரதாயை னமஃ |
0292 ஓம் பூர்ணாயை னமஃ |
0293 ஓம் போகின்யை னமஃ |
0294 ஓம் புவனேஶ்வர்யை னமஃ |
0295 ஓம் அம்பிகாயை னமஃ |
0296 ஓம் அனாதினிதனாயை னமஃ |
0297 ஓம் ஹரிப்ரஹ்மேன்த்ரஸேவிதாயை னமஃ |
0298 ஓம் னாராயண்யை னமஃ |
0299 ஓம் னாதரூபாயை னமஃ |
0300 ஓம் னாமரூபவிவர்ஜிதாயை னமஃ | 300

0301 ஓம் ஹ்ரீம்கார்யை னமஃ |
0302 ஓம் ஹ்ரீமத்யை னமஃ |
0303 ஓம் ஓம் ஹ்றுத்யாயை னமஃ |
0304 ஓம் ஹேயோபாதேயவர்ஜிதாயை னமஃ |
0305 ஓம் ராஜராஜார்சிதாயை னமஃ |
0306 ஓம் ராஜ்ஞை னமஃ |
0307 ஓம் ரம்யாயை னமஃ |
0308 ஓம் ராஜீவலோசனாயை னமஃ |
0309 ஓம் ரஞ்ஜன்யை னமஃ |
0310 ஓம் ரமண்யை னமஃ | 310

0311 ஓம் ரஸ்யாயை னமஃ |
0312 ஓம் ரணத்கிங்கிணிமேகலாயை னமஃ |
0313 ஓம் ரமாயை னமஃ |
0314 ஓம் ராகேன்துவதனாயை னமஃ |
0315 ஓம் ரதிரூபாயை னமஃ |
0316 ஓம் ரதிப்ரியாயை னமஃ |
0317 ஓம் ரக்ஷாகர்யை னமஃ |
0318 ஓம் ராக்ஷஸக்ன்யை னமஃ |
0319 ஓம் ராமாயை னமஃ |
0320 ஓம் ரமணலம்படாயை னமஃ | 320

0321 ஓம் காம்யாயை னமஃ |
0322 ஓம் காமகலாரூபாயை னமஃ |
0323 ஓம் கதம்பகுஸுமப்ரியாயை னமஃ |
0324 ஓம் கல்யாண்யை னமஃ |
0325 ஓம் ஓம் ஜகதீகன்தாயை னமஃ |
0326 ஓம் கருணாரஸஸாகராயை னமஃ |
0327 ஓம் கலாவத்யை னமஃ |
0328 ஓம் கலாலாபாயை னமஃ |
0329 ஓம் கான்தாயை னமஃ |
0330 ஓம் காதம்பரீப்ரியாயை னமஃ | 330

0331 ஓம் வரதாயை னமஃ |
0332 ஓம் வாமனயனாயை னமஃ |
0333 ஓம் வாருணீமதவிஹ்வலாயை னமஃ |
0334 ஓம் விஶ்வாதிகாயை னமஃ |
0335 ஓம் வேதவேத்யாயை னமஃ |
0336 ஓம் வின்த்யாசலனிவாஸின்யை னமஃ |
0337 ஓம் விதாத்ர்யை னமஃ |
0338 ஓம் வேதஜனன்யை னமஃ |
0339 ஓம் விஷ்ணுமாயாயை னமஃ |
0340 ஓம் விலாஸின்யை னமஃ | 340

0341 ஓம் க்ஷேத்ரஸ்வரூபாயை னமஃ |
0342 ஓம் க்ஷேத்ரேஶ்யை னமஃ |
0343 ஓம் க்ஷேத்ரக்ஷேத்ரஜ்ஞபாலின்யை னமஃ |
0344 ஓம் க்ஷயவ்றுத்திவினிர்முக்தாயை னமஃ |
0345 ஓம் க்ஷேத்ரபாலஸமர்சிதாயை னமஃ |
0346 ஓம் விஜயாயை னமஃ |
0347 ஓம் ஓம் விமலாயை னமஃ |
0348 ஓம் வன்த்யாயை னமஃ |
0349 ஓம் வன்தாருஜனவத்ஸலாயை னமஃ |
0350 ஓம் வாக்வாதின்யை னமஃ | 350

0351 ஓம் வாமகேஶ்யை னமஃ |
0352 ஓம் வஹ்னிமண்டலவாஸின்யை னமஃ |
0353 ஓம் பக்திமத்கல்பலதிகாயை னமஃ |
0354 ஓம் பஶுபாஶவிமோசின்யை னமஃ |
0355 ஓம் ஸம்ஹ்றுதாஶேஷபாஷண்டாயை னமஃ |
0356 ஓம் ஸதாசாரப்ரவர்திகாயை னமஃ |
0357 ஓம் தாபத்ரயாக்னிஸன்தப்தஸமாஹ்லாதனசன்த்ரிகாயை னமஃ |
0358 ஓம் தருண்யை னமஃ |
0359 ஓம் தாபஸாராத்யாயை னமஃ |
0360 ஓம் தனுமத்யாயை னமஃ | 360

0361 ஓம் தமோபஹாயை னமஃ |
0362 ஓம் சித்யை னமஃ |
0363 ஓம் தத்பதலக்ஷ்யார்தாயை னமஃ |
0364 ஓம் சிதேகரஸரூபிண்யை னமஃ |
0365 ஓம் ஸ்வாத்மானன்தலவீபூத-ப்ரஹ்மாத்யானன்தஸன்தத்யை னமஃ |
0366 ஓம் பராயை னமஃ |
0367 ஓம் ஓம் ப்ரத்யக் சிதீரூபாயை னமஃ |
0368 ஓம் பஶ்யன்த்யை னமஃ |
0369 ஓம் பரதேவதாயை னமஃ |
0370 ஓம் மத்யமாயை னமஃ | 370

0371 ஓம் வைகரீரூபாயை னமஃ |
0372 ஓம் பக்தமானஸஹம்ஸிகாயை னமஃ |
0373 ஓம் காமேஶ்வரப்ராணனாட்யை னமஃ |
0374 ஓம் க்றுதஜ்ஞாயை னமஃ |
0375 ஓம் காமபூஜிதாயை னமஃ |
0376 ஓம் ஶ்ர்றும்காரரஸஸம்பூர்ணாயை னமஃ |
0377 ஓம் ஜயாயை னமஃ |
0378 ஓம் ஜாலன்தரஸ்திதாயை னமஃ |
0379 ஓம் ஓட்யாணபீடனிலயாயை னமஃ |
0380 ஓம் பின்துமண்டலவாஸின்யை னமஃ | 380

0381 ஓம் ரஹோயாகக்ரமாராத்யாயை னமஃ |
0382 ஓம் ரஹஸ்தர்பணதர்பிதாயை னமஃ |
0383 ஓம் ஸத்யஃ ப்ரஸாதின்யை னமஃ |
0384 ஓம் விஶ்வஸாக்ஷிண்யை னமஃ |
0385 ஓம் ஸாக்ஷிவர்ஜிதாயை னமஃ |
0386 ஓம் ஷடம்கதேவதாயுக்தாயை னமஃ |
0387 ஓம் ஷாட்குண்யபரிபூரிதாயை னமஃ |
0388 ஓம் னித்யக்லின்னாயை னமஃ |
0389 ஓம் ஓம் னிருபமாயை னமஃ |
0390 ஓம் னிர்வாணஸுகதாயின்யை னமஃ | 390

0391 ஓம் னித்யாஷோடஶிகாரூபாயை னமஃ |
0392 ஓம் ஶ்ரீகண்டார்தஶரீரிண்யை னமஃ |
0393 ஓம் ப்ரபாவத்யை னமஃ |
0394 ஓம் ப்ரபாரூபாயை னமஃ |
0395 ஓம் ப்ரஸித்தாயை னமஃ |
0396 ஓம் பரமேஶ்வர்யை னமஃ |
0397 ஓம் மூலப்ரக்றுத்யை னமஃ |
0398 ஓம் அவ்யக்தாயை னமஃ |
0399 ஓம் வ்க்தாவ்யக்தஸ்வரூபிண்யை னமஃ |
0400 ஓம் வ்யாபின்யை னமஃ | 400

0401 ஓம் விவிதாகாராயை னமஃ |
0402 ஓம் வித்யாவித்யாஸ்வரூபிண்யை னமஃ |
0403 ஓம் மஹாகாமேஶனயனகுமுதாஹ்லாதகௌமுத்யை னமஃ |
0404 ஓம் பக்தாஹார்ததமோபேதபானுமத்பானுஸம்தத்யை னமஃ |
0405 ஓம் ஶிவதூத்யை னமஃ |
0406 ஓம் ஶிவாராத்யாயை னமஃ |
0407 ஓம் ஶிவமூர்த்யை னமஃ |
0408 ஓம் ஶிவம்கர்யை னமஃ |
0409 ஓம் ஓம் ஶிவப்ரியாயை னமஃ |
0410 ஓம் ஶிவபராயை னமஃ | 410

0411 ஓம் ஶிஷ்டேஷ்டாயை னமஃ |
0412 ஓம் ஶிஷ்டபூஜிதாயை னமஃ |
0413 ஓம் அப்ரமேயாயை னமஃ |
0414 ஓம் ஸ்வப்ரகாஶாயை னமஃ |
0415 ஓம் மனோவாசாமகோசராயை னமஃ |
0416 ஓம் சிச்சக்த்யை னமஃ |
0417 ஓம் சேதனாரூபாயை னமஃ |
0418 ஓம் ஜடஶக்த்யை னமஃ |
0419 ஓம் ஜடாத்மிகாயை னமஃ |
0420 ஓம் காயத்ர்யை னமஃ | 420

0421 ஓம் வ்யாஹ்றுத்யை னமஃ |
0422 ஓம் ஸம்த்யாயை னமஃ |
0423 ஓம் த்விஜவ்றுன்தனிஷேவிதாயை னமஃ |
0424 ஓம் தத்த்வாஸனாயை னமஃ |
0425 ஓம் தஸ்மை னமஃ |
0426 ஓம் துப்யம் னமஃ |
0427 ஓம் அய்யை னமஃ |
0428 ஓம் பஞ்சகோஶான்தரஸ்திதாயை னமஃ |
0429 ஓம் னிஃஸீமமஹிம்னே னமஃ |
0430 ஓம் னித்யயௌவனாயை னமஃ | 430

0431 ஓம் ஓம் மதஶாலின்யை னமஃ |
0432 ஓம் மதகூர்ணிதரக்தாக்ஷ்யை னமஃ |
0433 ஓம் மதபாடலகண்டபுவே னமஃ |
0434 ஓம் சன்தனத்ரவதிக்தாங்க்யை னமஃ |
0435 ஓம் சாம்பேயகுஸுமப்ரியாயை னமஃ |
0436 ஓம் குஶலாயை னமஃ |
0437 ஓம் கோமலாகாராயை னமஃ |
0438 ஓம் குருகுல்லாயை னமஃ |
0439 ஓம் குலேஶ்வர்யை னமஃ |
0440 ஓம் குலகுண்டாலயாயை னமஃ | 440

0441 ஓம் கௌலமார்கதத்பரஸேவிதாயை னமஃ |
0442 ஓம் குமாரகணனாதாம்பாயை னமஃ |
0443 ஓம் துஷ்ட்யை னமஃ |
0444 ஓம் புஷ்ட்யை னமஃ |
0445 ஓம் மத்யை னமஃ |
0446 ஓம் த்றுத்யை னமஃ |
0447 ஓம் ஶான்த்யை னமஃ |
0448 ஓம் ஸ்வஸ்திமத்யை னமஃ |
0449 ஓம் கான்த்யை னமஃ |
0450 ஓம் னன்தின்யை னமஃ | 450

0451 ஓம் விக்னனாஶின்யை னமஃ |
0452 ஓம் தேஜோவத்யை னமஃ |
0453 ஓம் ஓம் த்ரினயனாயை னமஃ |
0454 ஓம் லோலாக்ஷீகாமரூபிண்யை னமஃ |
0455 ஓம் மாலின்யை னமஃ |
0456 ஓம் ஹம்ஸின்யை னமஃ |
0457 ஓம் மாத்ரே னமஃ |
0458 ஓம் மலயாசலவாஸின்யை னமஃ |
0459 ஓம் ஸுமுக்யை னமஃ |
0460 ஓம் னலின்யை னமஃ | 460

0461 ஓம் ஸுப்ருவே னமஃ |
0462 ஓம் ஶோபனாயை னமஃ |
0463 ஓம் ஸுரனாயிகாயை னமஃ |
0464 ஓம் காலகண்ட்யை னமஃ |
0465 ஓம் கான்திமத்யை னமஃ |
0466 ஓம் க்ஷோபிண்யை னமஃ |
0467 ஓம் ஸூக்ஷ்மரூபிண்யை னமஃ |
0468 ஓம் வஜ்ரேஶ்வர்யை னமஃ |
0469 ஓம் வாமதேவ்யை னமஃ |
0470 ஓம் வயோ‌உவஸ்தாவிவர்ஜிதாயை னமஃ | 470

0471 ஓம் ஸித்தேஶ்வர்யை னமஃ |
0472 ஓம் ஸித்தவித்யாயை னமஃ |
0473 ஓம் ஸித்தமாத்ரே னமஃ |
0474 ஓம் யஶஸ்வின்யை னமஃ |
0475 ஓம் ஓம் விஶுத்திசக்ரனிலயாயை னமஃ |
0476 ஓம் ஆரக்தவர்ணாயை னமஃ |
0477 ஓம் த்ரிலோசனாயை னமஃ |
0478 ஓம் கட்வாங்காதிப்ரஹரணாயை னமஃ |
0479 ஓம் வதனைகஸமன்விதாயை னமஃ |
0480 ஓம் பாயஸான்னப்ரியாயை னமஃ | 480

0481 ஓம் த்வக்ஸ்தாயை னமஃ |
0482 ஓம் பஶுலோகபயம்கர்யை னமஃ |
0483 ஓம் அம்றுதாதிமஹாஶக்திஸம்வ்றுதாயை னமஃ |
0484 ஓம் டாகினீஶ்வர்யை னமஃ |
0485 ஓம் அனாஹதாப்ஜனிலயாயை னமஃ |
0486 ஓம் ஶ்யாமாபாயை னமஃ |
0487 ஓம் வதனத்வயாயை னமஃ |
0488 ஓம் தம்ஷ்ட்ரோஜ்வலாயை னமஃ |
0489 ஓம் அக்ஷமாலாதிதராயை னமஃ |
0490 ஓம் ருதிரஸம்ஸ்திதாயை னமஃ | 490

0491 ஓம் காலராத்ர்யாதிஶக்த்யௌகவ்றுதாயை னமஃ |
0492 ஓம் ஸ்னிக்தௌதனப்ரியாயை னமஃ |
0493 ஓம் மஹாவீரேன்த்ரவரதாயை னமஃ |
0494 ஓம் ராகிண்யம்பாஸ்வரூபிண்யை னமஃ |
0495 ஓம் மணிபூராப்ஜனிலயாயை னமஃ |
0496 ஓம் ஓம் வதனத்ரயஸம்யுதாயை னமஃ |
0497 ஓம் வஜ்ராதிகாயுதோபேதாயை னமஃ |
0498 ஓம் டாமர்யாதிபிராவ்றுதாயை னமஃ |
0499 ஓம் ரக்தவர்ணாயை னமஃ |
0500 ஓம் மாம்ஸனிஷ்டாயை னமஃ | 500

0501 501. குடான்னப்ரீதமானஸாயை னமஃ |
0502 ஓம் ஸமஸ்தபக்தஸுகதாயை னமஃ |
0503 ஓம் லாகின்யம்பாஸ்வரூபிண்யை னமஃ |
0504 ஓம் ஸ்வாதிஷ்டானாம்புஜகதாயை னமஃ |
0505 ஓம் சதுர்வக்த்ரமனோஹராயை னமஃ |
0506 ஓம் ஶூலாத்யாயுதஸம்பன்னாயை னமஃ |
0507 ஓம் பீதவர்ணாயை னமஃ |
0508 ஓம் அதிகர்விதாயை னமஃ |
0509 ஓம் மேதோனிஷ்டாயை னமஃ |
0510 ஓம் மதுப்ரீதாயை னமஃ | 510

0511 ஓம் பன்தின்யாதிஸமன்விதாயை னமஃ |
0512 ஓம் தத்யன்னாஸக்தஹ்றுதயாயை னமஃ |
0513 ஓம் காகினீரூபதாரிண்யை னமஃ |
0514 ஓம் மூலாதாராம்புஜாரூடாயை னமஃ |
0515 ஓம் பம்சவக்த்ராயை னமஃ |
0516 ஓம் அஸ்திஸம்ஸ்திதாயை னமஃ |
0517 ஓம் அம்குஶாதிப்ரஹரணாயை னமஃ |
0518 ஓம் ஓம் வரதாதி னிஷேவிதாயை னமஃ |
0519 ஓம் முத்கௌதனாஸக்தசித்தாயை னமஃ |
0520 ஓம் ஸாகின்யம்பாஸ்வரூபிண்யை னமஃ | 520

0521 ஓம் ஆஜ்ஞாசக்ராப்ஜனிலாயை னமஃ |
0522 ஓம் ஶுக்லவர்ணாயை னமஃ |
0523 ஓம் ஷடானனாயை னமஃ |
0524 ஓம் மஜ்ஜாஸம்ஸ்தாயை னமஃ |
0525 ஓம் ஹம்ஸவதீமுக்யஶக்திஸமன்விதாயை னமஃ |
0526 ஓம் ஹரித்ரான்னைகரஸிகாயை னமஃ |
0527 ஓம் ஹாகினீரூபதாரிண்யை னமஃ |
0528 ஓம் ஸஹஸ்ரதலபத்மஸ்தாயை னமஃ |
0529 ஓம் ஸர்வவர்ணோபஶோபிதாயை னமஃ |
0530 ஓம் ஸர்வாயுததராயை னமஃ | 530

0531 ஓம் ஶுக்லஸம்ஸ்திதாயை னமஃ |
0532 ஓம் ஸர்வதோமுக்யை னமஃ |
0533 ஓம் ஸர்வௌதனப்ரீதசித்தாயை னமஃ |
0534 ஓம் யாகின்யம்பாஸ்வரூபிண்யை னமஃ |
0535 ஓம் ஸ்வாஹாயை னமஃ |
0536 ஓம் ஸ்வதாயை னமஃ |
0537 ஓம் அமத்யை னமஃ |
0538 ஓம் மேதாயை னமஃ |
0539 ஓம் ஓம் ஶ்ருத்யை னமஃ |
0540 ஓம் ஸ்ம்றுத்யை னமஃ | 540

0541 ஓம் அனுத்தமாயை னமஃ |
0542 ஓம் புண்யகீர்த்யை னமஃ |
0543 ஓம் புண்யலப்யாயை னமஃ |
0544 ஓம் புண்யஶ்ரவணகீர்தனாயை னமஃ |
0545 ஓம் புலோமஜார்சிதாயை னமஃ |
0546 ஓம் பன்தமோசன்யை னமஃ |
0547 ஓம் பர்பராலகாயை னமஃ |
0548 ஓம் விமர்ஶரூபிண்யை னமஃ |
0549 ஓம் வித்யாயை னமஃ |
0550 ஓம் வியதாதிஜகத்ப்ரஸுவே னமஃ | 550

0551 ஓம் ஸர்வ வ்யாதிப்ரஶமன்யை னமஃ |
0552 ஓம் ஸர்வ ம்றுத்யுனிவாரிண்யை னமஃ |
0553 ஓம் அக்ரகண்யாயை னமஃ |
0554 ஓம் அசின்த்யரூபாயை னமஃ |
0555 ஓம் கலிகல்மஷனாஶின்யை னமஃ |
0556 ஓம் காத்யாயன்யை னமஃ |
0557 ஓம் காலஹன்த்ர்யை னமஃ |
0558 ஓம் கமலாக்ஷனிஷேவிதாயை னமஃ |
0559 ஓம் தாம்பூலபூரிதமுக்யை னமஃ |
0560 ஓம் தாடிமீகுஸுமப்ரபாயை னமஃ | 560

0561 ஓம் ஓம் ம்றுகாக்ஷ்யை னமஃ |
0562 ஓம் மோஹின்யை னமஃ |
0563 ஓம் முக்யாயை னமஃ |
0564 ஓம் ம்றுடான்யை னமஃ |
0565 ஓம் மித்ரரூபிண்யை னமஃ |
0566 ஓம் னித்யத்றுப்தாயை னமஃ |
0567 ஓம் பக்தனிதயே னமஃ |
0568 ஓம் னியன்த்ர்யை னமஃ |
0569 ஓம் னிகிலேஶ்வர்யை னமஃ |
0570 ஓம் மைத்ர்யாதிவாஸனாலப்யாயை னமஃ | 570

0571 ஓம் மஹாப்ரலயஸாக்ஷிண்யை னமஃ |
0572 ஓம் பராஶக்த்யை னமஃ |
0573 ஓம் பரானிஷ்டாயை னமஃ |
0574 ஓம் ப்ரஜ்ஞானகனரூபிண்யை னமஃ |
0575 ஓம் மாத்வீபானாலஸாயை னமஃ |
0576 ஓம் மத்தாயை னமஃ |
0577 ஓம் மாத்றுகாவர்ண ரூபிண்யை னமஃ |
0578 ஓம் மஹாகைலாஸனிலயாயை னமஃ |
0579 ஓம் ம்றுணாலம்றுதுதோர்லதாயை னமஃ |
0580 ஓம் மஹனீயாயை னமஃ | 580

0581 ஓம் தயாமூர்த்யை னமஃ |
0582 ஓம் மஹாஸாம்ராஜ்யஶாலின்யை னமஃ |
0583 ஓம் ஓம் ஆத்மவித்யாயை னமஃ |
0584 ஓம் மஹாவித்யாயை னமஃ |
0585 ஓம் ஶ்ரீவித்யாயை னமஃ |
0586 ஓம் காமஸேவிதாயை னமஃ |
0587 ஓம் ஶ்ரீஷோடஶாக்ஷரீவித்யாயை னமஃ |
0588 ஓம் த்ரிகூடாயை னமஃ |
0589 ஓம் காமகோடிகாயை னமஃ |
0590 ஓம் கடாக்ஷகிம்கரீபூதகமலாகோடிஸேவிதாயை னமஃ | 590

0591 ஓம் ஶிரஃஸ்திதாயை னமஃ |
0592 ஓம் சன்த்ரனிபாயை னமஃ |
0593 ஓம் பாலஸ்தாயை‌ஐ னமஃ |
0594 ஓம் இன்த்ரதனுஃப்ரபாயை னமஃ |
0595 ஓம் ஹ்றுதயஸ்தாயை னமஃ |
0596 ஓம் ரவிப்ரக்யாயை னமஃ |
0597 ஓம் த்ரிகோணான்தரதீபிகாயை னமஃ |
0598 ஓம் தாக்ஷாயண்யை னமஃ |
0599 ஓம் தைத்யஹன்த்ர்யை னமஃ |
0600 ஓம் தக்ஷயஜ்ஞவினாஶின்யை னமஃ | 600

0601 ஓம் தரான்தோலிததீர்காக்ஷ்யை னமஃ |
0602 ஓம் தரஹாஸோஜ்ஜ்வலன்முக்யை னமஃ |
0603 ஓம் குரூமூர்த்யை னமஃ |
0604 ஓம் ஓம் குணனிதயே னமஃ |
0605 ஓம் கோமாத்ரே னமஃ |
0606 ஓம் குஹஜன்மபுவே னமஃ |
0607 ஓம் தேவேஶ்யை னமஃ |
0608 ஓம் தண்டனீதிஸ்தாயை னமஃ |
0609 ஓம் தஹராகாஶரூபிண்யை னமஃ |
0610 ஓம் ப்ரதிபன்முக்யராகான்ததிதிமண்டலபூஜிதாயை னமஃ | 610

0611 ஓம் கலாத்மிகாயை னமஃ |
0612 ஓம் கலானாதாயை னமஃ |
0613 ஓம் காவ்யாலாபவிமோதின்யை னமஃ |
0614 ஓம் ஸசாமரரமாவாணீஸவ்யதக்ஷிணஸேவிதாயை னமஃ |
0615 ஓம் ஆதிஶக்தயை னமஃ |
0616 ஓம் அமேயாயை னமஃ |
0617 ஓம் ஆத்மனே னமஃ |
0618 ஓம் பரமாயை னமஃ |
0619 ஓம் பாவனாக்றுதயே னமஃ |
0620 ஓம் அனேககோடிப்ரஹ்மாண்டஜனன்யை னமஃ | 620

0621 ஓம் திவ்யவிக்ரஹாயை னமஃ |
0622 ஓம் க்லீம்கார்யை னமஃ |
0623 ஓம் கேவலாயை னமஃ |
0624 ஓம் ஓம் குஹ்யாயை னமஃ |
0625 ஓம் கைவல்யபததாயின்யை னமஃ |
0626 ஓம் த்ரிபுராயை னமஃ |
0627 ஓம் த்ரிஜகத்வன்த்யாயை னமஃ |
0628 ஓம் த்ரிமூர்த்யை னமஃ |
0629 ஓம் த்ரிதஶேஶ்வர்யை னமஃ |
0630 ஓம் த்ர்யக்ஷர்யை னமஃ | 630

0631 ஓம் திவ்யகன்தாட்யாயை னமஃ |
0632 ஓம் ஸின்தூரதிலகாஞ்சிதாயை னமஃ |
0633 ஓம் உமாயை னமஃ |
0634 ஓம் ஶைலேன்த்ரதனயாயை னமஃ |
0635 ஓம் கௌர்யை னமஃ |
0636 ஓம் கன்தர்வஸேவிதாயை னமஃ |
0637 ஓம் விஶ்வகர்பாயை னமஃ |
0638 ஓம் ஸ்வர்ணகர்பாயை னமஃ |
0639 ஓம் அவரதாயை னமஃ |
0640 ஓம் வாகதீஶ்வர்யை னமஃ | 640

0641 ஓம் த்யானகம்யாயை னமஃ |
0642 ஓம் அபரிச்சேத்யாயை னமஃ |
0643 ஓம் ஜ்ஞானதாயை னமஃ |
0644 ஓம் ஜ்ஞானவிக்ரஹாயை னமஃ |
0645 ஓம் ஸர்வவேதான்தஸம்வேத்யாயை னமஃ |
0646 ஓம் ஓம் ஸத்யானன்தஸ்வரூபிண்யை னமஃ |
0647 ஓம் லோபாமுத்ரார்சிதாயை னமஃ |
0648 ஓம் லீலாக்ல்றுப்தப்ரஹ்மாண்டமண்டலாயை னமஃ |
0649 ஓம் அத்றுஶ்யாயை னமஃ |
0650 ஓம் த்றுஶ்யரஹிதாயை னமஃ | 650

0651 ஓம் விஜ்ஞாத்ர்யை னமஃ |
0652 ஓம் வேத்யவர்ஜிதாயை னமஃ |
0653 ஓம் யோகின்யை னமஃ |
0654 ஓம் யோகதாயை னமஃ |
0655 ஓம் யோக்யாயை னமஃ |
0656 ஓம் யோகானன்தாயை னமஃ |
0657 ஓம் யுகன்தராயை னமஃ |
0658 ஓம் இச்சாஶக்திஜ்ஞானஶக்திக்ரியாஶக்திஸ்வரூபிண்யை னமஃ |
0659 ஓம் ஸர்வாதாராயை னமஃ |
0660 ஓம் ஸுப்ரதிஷ்டாயை னமஃ | 660

0661 ஓம் ஸதஸத்ரூபதாரிண்யை னமஃ |
0662 ஓம் அஷ்டமூர்த்யை னமஃ |
0663 ஓம் அஜாஜைத்ர்யை னமஃ |
0664 ஓம் லோகயாத்ராவிதாயின்யை னமஃ |
0665 ஓம் ஏகாகின்யை னமஃ |
0666 ஓம் ஓம் பூமரூபாயை னமஃ |
0667 ஓம் னித்வைதாயை னமஃ |
0668 ஓம் த்வைதவர்ஜிதாயை னமஃ |
0669 ஓம் அன்னதாயை னமஃ |
0670 ஓம் வஸுதாயை னமஃ | 670

0671 ஓம் வ்றுத்தாயை னமஃ |
0672 ஓம் ப்ரஹ்மாத்மைக்யஸ்வரூபிண்யை னமஃ |
0673 ஓம் ப்றுஹத்யை னமஃ |
0674 ஓம் ப்ராஹ்மண்யை னமஃ |
0675 ஓம் ப்ராஹ்மயை னமஃ |
0676 ஓம் ப்ரஹ்மானன்தாயை னமஃ |
0677 ஓம் பலிப்ரியாயை னமஃ |
0678 ஓம் பாஷாரூபாயை னமஃ |
0679 ஓம் ப்றுஹத்ஸேனாயை னமஃ |
0680 ஓம் பாவாபாவவிர்ஜிதாயை னமஃ | 680

0681 ஓம் ஸுகாராத்யாயை னமஃ |
0682 ஓம் ஶுபகர்யை னமஃ |
0683 ஓம் ஶோபனாஸுலபாகத்யை னமஃ |
0684 ஓம் ராஜராஜேஶ்வர்யை னமஃ |
0685 ஓம் ராஜ்யதாயின்யை னமஃ |
0686 ஓம் ராஜ்யவல்லபாயை னமஃ |
0687 ஓம் ராஜத்க்றுபாயை னமஃ |
0688 ஓம் ஓம் ராஜபீடனிவேஶிதனிஜாஶ்ரிதாயை னமஃ |
0689 ஓம் ராஜ்யலக்ஷ்ம்யை னமஃ |
0690 ஓம் கோஶனாதாயை னமஃ | 690

0691 ஓம் சதுரம்கபலேஶ்வர்யை னமஃ |
0692 ஓம் ஸாம்ராஜ்யதாயின்யை னமஃ |
0693 ஓம் ஸத்யஸன்தாயை னமஃ |
0694 ஓம் ஸாகரமேகலாயை னமஃ |
0695 ஓம் தீக்ஷிதாயை னமஃ |
0696 ஓம் தைத்யஶமன்யை னமஃ |
0697 ஓம் ஸர்வலோகவம்ஶகர்யை னமஃ |
0698 ஓம் ஸர்வார்ததாத்ர்யை னமஃ |
0699 ஓம் ஸாவித்ர்யை னமஃ |
0700 ஓம் ஸச்சிதானன்தரூபிண்யை னமஃ | 700

0701 ஓம் தேஶகாலாபரிச்சின்னாயை னமஃ |
0702 ஓம் ஸர்வகாயை னமஃ |
0703 ஓம் ஸர்வமோஹின்யை னமஃ |
0704 ஓம் ஸரஸ்வத்யை னமஃ |
0705 ஓம் ஶாஸ்த்ரமய்யை னமஃ |
0706 ஓம் குஹாம்பாயை னமஃ |
0707 ஓம் குஹ்யரூபிண்யை னமஃ |
0708 ஓம் ஸர்வோபாதிவினிர்முக்தாயை னமஃ |
0709 ஓம் ஓம் ஸதாஶிவபதிவ்ரதாயை னமஃ |
0710 ஓம் ஸம்ப்ரதாயேஶ்வர்யை னமஃ | 710

0711 ஓம் ஸாதுனே னமஃ |
0712 ஓம் யை னமஃ |
0713 ஓம் குரூமண்டலரூபிண்யை னமஃ |
0714 ஓம் குலோத்தீர்ணாயை னமஃ |
0715 ஓம் பகாராத்யாயை னமஃ |
0716 ஓம் மாயாயை னமஃ |
0717 ஓம் மதுமத்யை னமஃ |
0718 ஓம் மஹ்யை னமஃ |
0719 ஓம் கணாம்பாயை னமஃ |
0720 ஓம் குஹ்யகாராத்யாயை னமஃ | 720

0721 ஓம் கோமலாங்க்யை னமஃ |
0722 ஓம் குருப்ரியாயை னமஃ |
0723 ஓம் ஸ்வதன்த்ராயை னமஃ |
0724 ஓம் ஸர்வதன்த்ரேஶ்யை னமஃ |
0725 ஓம் தக்ஷிணாமூர்திரூபிண்யை னமஃ |
0726 ஓம் ஸனகாதிஸமாராத்யாயை னமஃ |
0727 ஓம் ஶிவஜ்ஞானப்ரதாயின்யை னமஃ |
0728 ஓம் சித்கலாயை னமஃ |
0729 ஓம் ஆனன்தகலிகாயை னமஃ |
0730 ஓம் ப்ரேமரூபாயை னமஃ | 730

0731 ஓம் ஓம் ப்ரியம்கர்யை னமஃ |
0732 ஓம் னாமபாராயணப்ரீதாயை னமஃ |
0733 ஓம் னன்திவித்யாயை னமஃ |
0734 ஓம் னடேஶ்வர்யை னமஃ |
0735 ஓம் மித்யாஜகததிஷ்டானாயை னமஃ |
0736 ஓம் முக்திதாயை னமஃ |
0737 ஓம் முக்திரூபிண்யை னமஃ |
0738 ஓம் லாஸ்யப்ரியாயை னமஃ |
0739 ஓம் லயகர்யை னமஃ |
0740 ஓம் லஜ்ஜாயை னமஃ | 740

0741 ஓம் ரம்பாதிவன்திதாயை னமஃ |
0742 ஓம் பவதாவஸுதாவ்றுஷ்ட்யை னமஃ |
0743 ஓம் பாபாரண்யதவானலாயை னமஃ |
0744 ஓம் தௌர்பாக்யதூலவாதூலாயை னமஃ |
0745 ஓம் ஜராத்வான்தரவிப்ரபாயை னமஃ |
0746 ஓம் பாக்யாப்திசன்த்ரிகாயை னமஃ |
0747 ஓம் பக்தசித்தகேகிகனாகனாயை னமஃ |
0748 ஓம் ரோகபர்வததம்போலயே னமஃ |
0749 ஓம் ம்றுத்யுதாருகுடாரிகாயை னமஃ |
0750 ஓம் மஹேஶ்வர்யை னமஃ | 750

0751 ஓம் மஹாகால்யை னமஃ |
0752 ஓம் மஹாக்ராஸாயை னமஃ |
0753 ஓம் மஹாஶனாயை னமஃ |
0754 ஓம் அபர்ணாயை னமஃ |
0755 ஓம் ஓம் சண்டிகாயை னமஃ |
0756 ஓம் சண்டமுண்டாஸுரனிஷூதின்யை னமஃ |
0757 ஓம் க்ஷராக்ஷராத்மிகாயை னமஃ |
0758 ஓம் ஸர்வலோகேஶ்யை னமஃ |
0759 ஓம் விஶ்வதாரிண்யை னமஃ |
0760 ஓம் த்ரிவர்கதாத்ர்யை னமஃ | 760

0761 ஓம் ஸுபகாயை னமஃ |
0762 ஓம் த்ர்யம்பகாயை னமஃ |
0763 ஓம் த்ரிகுணாத்மிகாயை னமஃ |
0764 ஓம் ஸ்வர்காபவர்கதாயை னமஃ |
0765 ஓம் ஶுத்தாயை னமஃ |
0766 ஓம் ஜபாபுஷ்பனிபாக்றுதயே னமஃ |
0767 ஓம் ஓஜோவத்யை னமஃ |
0768 ஓம் த்யுதிதராயை னமஃ |
0769 ஓம் யஜ்ஞரூபாயை னமஃ |
0770 ஓம் ப்ரியவ்ரதாயை னமஃ | 770

0771 ஓம் துராராத்யாயை னமஃ |
0772 ஓம் துராதர்ஷாயை னமஃ |
0773 ஓம் பாடலீகுஸுமப்ரியாயை னமஃ |
0774 ஓம் மஹத்யை னமஃ |
0775 ஓம் மேருனிலயாயை னமஃ |
0776 ஓம் மன்தாரகுஸுமப்ரியாயை னமஃ |
0777 ஓம் ஓம் வீராராத்யாயை னமஃ |
0778 ஓம் விராட்ரூபாயை னமஃ |
0779 ஓம் விரஜஸே னமஃ |
0780 ஓம் விஶ்வதோமுக்யை னமஃ | 780

0781 ஓம் ப்ரத்யக்ரூபாயை னமஃ |
0782 ஓம் பராகாஶாயை னமஃ |
0783 ஓம் ப்ராணதாயை னமஃ |
0784 ஓம் ப்ராணரூபிண்யை னமஃ |
0785 ஓம் மார்தாண்டபைரவாராத்யாயை னமஃ |
0786 ஓம் மன்த்ரிணீன்யஸ்தராஜ்யதுரே னமஃ |
0787 ஓம் த்ரிபுரேஶ்யை னமஃ |
0788 ஓம் ஜயத்ஸேனாயை னமஃ |
0789 ஓம் னிஸ்த்ரைகுண்யாயை னமஃ |
0790 ஓம் பராபராயை னமஃ | 790

0791 ஓம் ஸத்யஜ்ஞானானன்தரூபாயை னமஃ |
0792 ஓம் ஸாமரஸ்யபராயணாயை னமஃ |
0793 ஓம் கபர்தின்யை னமஃ |
0794 ஓம் கலாமாலாயை னமஃ |
0795 ஓம் காமதுகே னமஃ |
0796 ஓம் காமரூபிண்யை னமஃ |
0797 ஓம் கலானிதயே னமஃ |
0798 ஓம் காவ்யகலாயை னமஃ |
0799 ஓம் ஓம் ரஸஜ்ஞாயை னமஃ |
0800 ஓம் ரஸஶேவதயே னமஃ | 800

0801 ஓம் புஷ்டாயை னமஃ |
0802 ஓம் புராதனாயை னமஃ |
0803 ஓம் பூஜ்யாயை னமஃ |
0804 ஓம் புஷ்கராயை னமஃ |
0805 ஓம் புஷ்கரேக்ஷணாயை னமஃ |
0806 ஓம் பரஸ்மை ஜ்யோதிஷே னமஃ |
0807 ஓம் பரஸ்மை தாம்னே னமஃ |
0808 ஓம் பரமாணவே னமஃ |
0809 ஓம் பராத்பராயை னமஃ |
0810 ஓம் பாஶஹஸ்தாயை னமஃ | 810

0811 ஓம் பாஶஹன்த்ர்யை னமஃ |
0812 ஓம் பரமன்த்ரவிபேதின்யை னமஃ |
0813 ஓம் மூர்தாயை னமஃ |
0814 ஓம் அமூர்தாயை னமஃ |
0815 ஓம் அனித்யத்றுப்தாயை னமஃ |
0816 ஓம் முனிமானஸஹம்ஸிகாயை னமஃ |
0817 ஓம் ஸத்யவ்ரதாயை னமஃ |
0818 ஓம் ஸத்யரூபாயை னமஃ |
0819 ஓம் ஸர்வான்தர்யாமிண்யை னமஃ |
0820 ஓம் ஸத்யை னமஃ | 820

0821 ஓம் ஓம் ப்ரஹ்மாண்யை னமஃ |
0822 ஓம் ப்ரஹ்மணே னமஃ |
0823 ஓம் ஜனன்யை னமஃ |
0824 ஓம் பஹுரூபாயை னமஃ |
0825 ஓம் புதார்சிதாயை னமஃ |
0826 ஓம் ப்ரஸவித்ர்யை னமஃ |
0827 ஓம் ப்ரசண்டாயை னமஃ |
0828 ஓம் ஆஜ்ஞாயை னமஃ |
0829 ஓம் ப்ரதிஷ்டாயை னமஃ |
0830 ஓம் ப்ரகடாக்றுதயே னமஃ | 830

0831 ஓம் ப்ராணேஶ்வர்யை னமஃ |
0832 ஓம் ப்ராணதாத்ர்யை னமஃ |
0833 ஓம் பஞ்சாஶத்பீடரூபிண்யை னமஃ |
0834 ஓம் விஶ்ர்றுங்கலாயை னமஃ |
0835 ஓம் விவிக்தஸ்தாயை னமஃ |
0836 ஓம் வீரமாத்ரே னமஃ |
0837 ஓம் வியத்ப்ரஸுவே னமஃ |
0838 ஓம் முகுன்தாயை னமஃ |
0839 ஓம் முக்தினிலயாயை னமஃ |
0840 ஓம் மூலவிக்ரஹரூபிண்யை னமஃ | 840

0841 ஓம் பாவஜ்ஞாயை னமஃ |
0842 ஓம் பவரோகத்ன்யை னமஃ |
0843 ஓம் ஓம் பவசக்ரப்ரவர்தின்யை னமஃ |
0844 ஓம் சன்தஃஸாராயை னமஃ |
0845 ஓம் ஶாஸ்த்ரஸாராயை னமஃ |
0846 ஓம் மம்த்ரஸாராயை னமஃ |
0847 ஓம் தலோதர்யை னமஃ |
0848 ஓம் உதாரகீர்தயே னமஃ |
0849 ஓம் உத்தாமவைபவாயை னமஃ |
0850 ஓம் வர்ணரூபிண்யை னமஃ | 850

0851 ஓம் ஜன்மம்றுத்யுஜராதப்தஜன விஶ்ரான்திதாயின்யை னமஃ |
0852 ஓம் ஸர்வோபனிஷதுத் குஷ்டாயை னமஃ |
0853 ஓம் ஶான்த்யதீதகலாத்மிகாயை னமஃ |
0854 ஓம் கம்பீராயை னமஃ |
0855 ஓம் ககனான்தஃஸ்தாயை னமஃ |
0856 ஓம் கர்விதாயை னமஃ |
0857 ஓம் கானலோலுபாயை னமஃ |
0858 ஓம் கல்பனாரஹிதாயை னமஃ |
0859 ஓம் காஷ்டாயை னமஃ |
0860 ஓம் அகான்தாயை னமஃ | 860

0861 ஓம் கான்தார்தவிக்ரஹாயை னமஃ |
0862 ஓம் கார்யகாரணனிர்முக்தாயை னமஃ |
0863 ஓம் காமகேலிதரங்கிதாயை னமஃ |
0864 ஓம் கனத்கனகதாடம்காயை னமஃ |
0865 ஓம் லீலாவிக்ரஹதாரிண்யை னமஃ |
0866 ஓம் அஜாயை னமஃ |
0867 ஓம் க்ஷயவினிர்முக்தாயை னமஃ |
0868 ஓம் முக்தாயை னமஃ |
0869 ஓம் க்ஷிப்ரப்ரஸாதின்யை னமஃ |
0870 ஓம் அன்தர்முகஸமாராத்யாயை னமஃ | 870

0871 ஓம் பஹிர்முகஸுதுர்லபாயை னமஃ |
0872 ஓம் த்ரய்யை னமஃ |
0873 ஓம் த்ரிவர்கனிலயாயை னமஃ |
0874 ஓம் த்ரிஸ்தாயை னமஃ |
0875 ஓம் த்ரிபுரமாலின்யை னமஃ |
0876 ஓம் னிராமயாயை னமஃ |
0877 ஓம் னிராலம்பாயை னமஃ |
0878 ஓம் ஸ்வாத்மாராமாயை னமஃ |
0879 ஓம் ஸுதாஸ்றுத்யை னமஃ |
0880 ஓம் ஸம்ஸாரபங்கனிர்மக்ன ஸமுத்தரணபண்டிதாயை னமஃ | 880

0881 ஓம் யஜ்ஞப்ரியாயை னமஃ |
0882 ஓம் யஜ்ஞகர்த்ர்யை னமஃ |
0883 ஓம் யஜமானஸ்வரூபிண்யை னமஃ |
0884 ஓம் தர்மாதாராயை னமஃ |
0885 ஓம் ஓம் தனாத்யக்ஷாயை னமஃ |
0886 ஓம் தனதான்யவிவர்தின்யை னமஃ |
0887 ஓம் விப்ரப்ரியாயை னமஃ |
0888 ஓம் விப்ரரூபாயை னமஃ |
0889 ஓம் விஶ்வப்ரமணகாரிண்யை னமஃ |
0890 ஓம் விஶ்வக்ராஸாயை னமஃ | 890

0891 ஓம் வித்ருமாபாயை னமஃ |
0892 ஓம் வைஷ்ணவ்யை னமஃ |
0893 ஓம் விஷ்ணுரூபிண்யை னமஃ |
0894 ஓம் அயோன்யை னமஃ வர் அயோனயே
0895 ஓம் யோனினிலயாயை னமஃ |
0896 ஓம் கூடஸ்தாயை னமஃ |
0897 ஓம் குலரூபிண்யை னமஃ |
0898 ஓம் வீரகோஷ்டீப்ரியாயை னமஃ |
0899 ஓம் வீராயை னமஃ |
0900 ஓம் னைஷ்கர்ம்யாயை னமஃ | 900

0901 ஓம் னாதரூபிண்யை னமஃ |
0902 ஓம் விஜ்ஞானகலனாயை னமஃ |
0903 ஓம் கல்யாயை னமஃ |
0904 ஓம் விதக்தாயை னமஃ |
0905 ஓம் பைன்தவாஸனாயை னமஃ |
0906 ஓம் தத்வாதிகாயை னமஃ |
0907 ஓம் ஓம் தத்வமய்யை னமஃ |
0908 ஓம் தத்வமர்தஸ்வரூபிண்யை னமஃ |
0909 ஓம் ஸாமகானப்ரியாயை னமஃ |
0910 ஓம் ஸௌம்யாயை னமஃ | 910

0911 ஓம் ஸதாஶிவகுடும்பின்யை னமஃ |
0912 ஓம் ஸவ்யாபஸவ்யமார்கஸ்தாயை னமஃ |
0913 ஓம் ஸர்வாபத்வினிவாரிண்யை னமஃ |
0914 ஓம் ஸ்வஸ்தாயை னமஃ |
0915 ஓம் ஸ்வபாவமதுராயை னமஃ |
0916 ஓம் தீராயை னமஃ |
0917 ஓம் தீரஸமர்சிதாயை னமஃ |
0918 ஓம் சைதன்யார்க்யஸமாராத்யாயை னமஃ |
0919 ஓம் சைதன்யகுஸுமப்ரியாயை னமஃ |
0920 ஓம் ஸதோதிதாயை னமஃ | 920

0921 ஓம் ஸதாதுஷ்டாயை னமஃ |
0922 ஓம் தருணாதித்யபாடலாயை னமஃ |
0923 ஓம் தக்ஷிணாதக்ஷிணாராத்யாயை னமஃ |
0924 ஓம் தரஸ்மேரமுகாம்புஜாயை னமஃ |
0925 ஓம் கௌலினீகேவலாயை னமஃ |
0926 ஓம் அனர்த்ய கைவல்யபததாயின்யை னமஃ |
0927 ஓம் ஸ்தோத்ரப்ரியாயை னமஃ |
0928 ஓம் ஸ்துதிமத்யை னமஃ |
0929 ஓம் ஓம் ஶ்ருதிஸம்ஸ்துதவைபவாயை னமஃ |
0930 ஓம் மனஸ்வின்யை னமஃ | 930

0931 ஓம் மானவத்யை னமஃ |
0932 ஓம் மஹேஶ்யை னமஃ |
0933 ஓம் மம்கலாக்றுத்யே னமஃ |
0934 ஓம் விஶ்வமாத்ரே னமஃ |
0935 ஓம் ஜகத்தாத்ர்யை னமஃ |
0936 ஓம் விஶாலாக்ஷ்யை னமஃ |
0937 ஓம் விராகிண்யை னமஃ |
0938 ஓம் ப்ரகல்பாயை னமஃ |
0939 ஓம் பரமோதாராயை னமஃ |
0940 ஓம் பராமோதாயை னமஃ | 940

0941 ஓம் மனோமய்யை னமஃ |
0942 ஓம் வ்யோமகேஶ்யை னமஃ |
0943 ஓம் விமானஸ்தாயை னமஃ |
0944 ஓம் வஜ்ரிண்யை னமஃ |
0945 ஓம் வாமகேஶ்வர்யை னமஃ |
0946 ஓம் பஞ்சயஜ்ஞப்ரியாயை னமஃ |
0947 ஓம் பஞ்சப்ரேதமஞ்சாதிஶாயின்யை னமஃ |
0948 ஓம் பஞ்சம்யை னமஃ |
0949 ஓம் பஞ்சபூதேஶ்யை னமஃ |
0950 ஓம் பஞ்சஸங்க்யோபசாரிண்யை னமஃ | 950

0951 ஓம் ஓம் ஶாஶ்வத்யை னமஃ |
0952 ஓம் ஶாஶ்வதைஶ்வர்யாயை னமஃ |
0953 ஓம் ஶர்மதாயை னமஃ |
0954 ஓம் ஶம்புமோஹின்யை னமஃ |
0955 ஓம் தராயை னமஃ |
0956 ஓம் தரஸுதாயை னமஃ |
0957 ஓம் தன்யாயை னமஃ |
0958 ஓம் தர்மிண்யை னமஃ |
0959 ஓம் தர்மவர்தின்யை னமஃ |
0960 ஓம் லோகாதீதாயை னமஃ | 960

0961 ஓம் குணாதீதாயை னமஃ |
0962 ஓம் ஸர்வாதீதாயை னமஃ |
0963 ஓம் ஶாமாத்மிகாயை னமஃ |
0964 ஓம் பன்தூககுஸுமப்ரக்யாயை னமஃ |
0965 ஓம் பாலாயை னமஃ |
0966 ஓம் லீலாவினோதின்யை னமஃ |
0967 ஓம் ஸுமம்கல்யை னமஃ |
0968 ஓம் ஸுககர்யை னமஃ |
0969 ஓம் ஸுவேஷாட்யாயை னமஃ |
0970 ஓம் ஸுவாஸின்யை னமஃ | 970

0971 ஓம் ஸுவாஸின்யர்சனப்ரீதாயை னமஃ |
0972 ஓம் ஆஶோபனாயை னமஃ |
0973 ஓம் ஓம் ஶுத்தமானஸாயை னம
0974 ஓம் பின்துதர்பணஸன்துஷ்டாயை னமஃ |
0975 ஓம் பூர்வஜாயை னமஃ |
0976 ஓம் த்ரிபுராம்பிகாயை னமஃ |
0977 ஓம் தஶமுத்ராஸமாராத்யாயை னமஃ |
0978 ஓம் த்ரிபுராஶ்ரீவஶங்கர்யை னமஃ |
0979 ஓம் ஜ்ஞானமுத்ராயை னமஃ |
0980 ஓம் ஜ்ஞானகம்யாயை னமஃ | 980

0981 ஓம் ஜ்ஞானஜ்ஞேயஸ்வரூபிண்யை னமஃ |
0982 ஓம் யோனிமுத்ராயை னமஃ |
0983 ஓம் த்ரிகண்டேஶ்யை னமஃ |
0984 ஓம் த்ரிகுணாயை னமஃ |
0985 ஓம் அம்பாயை னமஃ |
0986 ஓம் த்ரிகோணகாயை னமஃ |
0987 ஓம் அனகாயை னமஃ |
0988 ஓம் அத்புதசாரித்ராயை னமஃ |
0989 ஓம் வாஞ்சிதார்தப்ரதாயின்யை னமஃ |
0990 ஓம் அப்யாஸாதிஶயஜ்ஞாதாயை னமஃ | 990

0991 ஓம் ஷடத்வாதீதரூபிண்யை னமஃ |
0992 ஓம் அவ்யாஜகருணாமூர்தயே னமஃ |
0993 ஓம் அஜ்ஞானத்வான்ததீபிகாயை னமஃ |
0994 ஓம் ஆபாலகோபவிதிதாயை னமஃ |
0995 ஓம் ஓம் ஸர்வானுல்லங்க்யஶாஸனாயை னமஃ |
0996 ஓம் ஶ்ரீசக்ரராஜனிலயாயை னமஃ |
0997 ஓம் ஶ்ரீமத்த்ரிபுரஸுன்தர்யை னமஃ |
0998 ஓம் ஓம் ஶ்ரீஶிவாயை னமஃ |
0999 ஓம் ஶிவஶக்த்யைக்யரூபிண்யை னமஃ |
1000 ஓம் லலிதாம்பிகாயை னமஃ | 1000

1001 ||ஓம் தத்ஸத் ப்ரஹ்மார்பணமஸ்து இதி ஶ்ரீலலிதஸஹஸ்ரனாமாவலிஃ ஸம்பூர்ணா ||