சிவய.திருக்கூட்டம்
sivaya.org
Please set your language preference
by clicking below languages link
Search this site with
words in any language e.g. पोऱ्‌ऱि
song/pathigam/paasuram numbers: e.g. 7.039

This page in Tamil   Hindi/Sanskrit   Telugu   Malayalam   Bengali   Kannada   English   ITRANS    Marati  Gujarathi   Oriya   Singala   Tibetian   Thai   Japanese   Urdu   Cyrillic/Russian   Spanish   Hebrew  

tiru aruNakirinAtari^n - cheval viruttam

kAppu - k^ontAr kuzhal

k^ontAr kuzhalvari vaNTo liTumiyal
k^oNTezh ichaimaruLak
kutalai m^ozhintaruL kavuri chutantari
kumara^n itam p^eRup^o^n
ch^entA maraikaTam nantA va^namuLa
ch^entUr ^e~NkumuLA^n
tilaka mayililvaru kumara^n varichaip^eRu
cheval ta^naippATa
vante chamarp^oru miNTAkiya
kaya mAmuka^naik koRi
va^n koT^o^nRai ^oTittup pAratam
mAmeruvil ^ezhutip
paintAr k^oTu pala rAvaNa^n a^np^oTu
paNi chivali~Nkamataip
pArmichai vaitta vinAyaka^n mukkaT
parama^n tuNaiyAme.

chevaR k^oTi ATute, muruka^n pukazh pATute

1. ulakilanuti^na

ulakil anu ti^namum varum aTiyavarkaL iTarakala
uriya parakatit^e riyave
urakamaNi ^e^navuzhalum iruvi^naiyum muRaipaTavum
iruLkaL miTi k^eTa aruLiye
kalakamiTum alakaikuRaL mikupaNikaL valimaiy^oTu
kaTi^na muRa varil avaikaLaik
kaNNaip piTu~NkiyuTal ta^n^naip piLantu
chiRakaikk^oTTi ni^nRA TumAm
malaikaL n^eRun^eRu n^eR^e^na alaikaL chuvaRiTa achurar
maTiyaayil kaTavu muruka^n
makuTavaTa kiriyalaiya malaiyumulai vanitai
kuRavarichaiyi^na makaL avaLuTa^n
chilaikulicha^n makaLmaruvu puya^nilaku charavaNach
chiRuva^naya^n v^eruva virakiR
chiramichaiyil v^ekuchi^nam^oTu aTiyutavum aRumukava^n
cheval tiruttuvachame.

2. ^eriya^naiyaviya^n

^eriya^naiya viya^naviram uLakazhutu palapirama
rATchatarkaL miNTukaL ch^eyum
evaR pachAchuna^ni peyiR pachAchuk^olai
I^nap pachAchu kaLaiyum
kari muruTu p^eriyamalai paNaiy^e^navum mu^naiyi^nuyar
kaka^namuRa nimirum v^e~NkaT
kaTikaLaiyum maTamaT^e^na maRuki alaRiTa ukirk
karattaTarttuk k^ottumAm
taraNipala iTam^e^nva^na matakarikaL taRikaLpaNi
chamaNar kiTukiT^e^na naTa^nam
taNTaikaL chilampukaL kali^nkali ^e^n^e^nach chiRiya
charaNaazhak^oTu puriyumveL
tiripurama t^eriyanakai puriyumiRai yava^nmaRaikaL
t^eriyumara^n utavu kumara^n
timirati^na karamuruka charavaNa pava^nkuka^n
cheval tiruttuvachame.

3. karimuraTTaTivalai

karimuraTTaTi valaik kayiR^eTut t^eyiRu paR
kaLai yiRukkiyum muRaittuk
kalakamiTTi yama^n muR karamuRat tuTarumak
kAlattil velu mayilum
kuruparak kuka^num ap p^ozhutil naTpuTa^n varak
kural^olittu aTiyar iTaraik
kulaittalaRu mUkkiR chi^nap peykaLaik k^otti
vaTTattil muTTa varumAm
ariyak^oRkaiya^nuTaR karukumv^ep pakaiyaiyuR
pa^namuRait tatamikavume
amaNaraik kazhuvil vaittavarum^eyp p^oTitarit
tava^ni m^eyttiTa aruLatAr
chirapurat tavataritta avamutat ti^namaNich
chivikai p^eRRi^niya tamizhaich
chiva^nayap puRavirit turai ch^eyviR pa^na^nikaR
cheval tiruttuvachame.

4. achchappaTakkural

achchap paTakkural muzhakkip pakaTTiyal
aRikk^oTTamiTTama riTum
aRpak kuRappalikaL v^eTTukkaL paTTukkaTi
aRuk kuzhaikaLaik k^ot tiye
pichchuch chi^nattu taRi ^eTTuttichaip palikaL
iTTuk k^otittu viRale
p^eRRuch chuTarch chiRaku taTTik kutittiyal
p^eRak k^okkarittu varumAm
p^oych chittirappalavum uTkat tiraichchalati
p^oRRaik kaRuttayilviTum
putti priyatta^n v^eku vittaik kuNakkaTal
pukazhch ch^eTTi chupramaNiya^n
ch^echchaip puyatta^n navarat^na kriTatta^n m^ozhi
tittikku mut tamizhi^nait
t^eriyavaru p^otikaimalai munivark kuraittava^n
cheval tiruttuvachame.

5. tA^nA yiTumpu

tA^nA yiTumpu ch^eyu moki^ni iTAki^ni
taritta vetALa pUtam
charuva chU^niyamum a~Nkiriyi^nA lutaRit
taTintu chantoTamuRave
ko^nAki makavA^num vA^nALa vA^nATar
kulavu chiRai mILaaTTa
kulakirikaL achurarkiLai p^oTiyAka v^e~nchiRaikaL
k^oTTi y^eTTik kUvumAm
mA^nAkam akkaRuku mA^nuTaiya^n nirttamiTu
mAteva^n naRkurupara^n
vA^nIram ava^niyazhal kAlAy navakkirakam
vAzhnAL a^naittum ava^nAm
che^nApatit talaiva^n vetA vi^naichchiRaich^ey
tevAti kaTkarachukaL
e^nA^na maikkaTali^n mI^nA^navaRku i^niya^n
cheval tiruttuvachame.

6. pa~NkamA kiyaviTa

pa~NkamAkiya viTa puya~NkamA paTamatu
paRittuch chivat taruntip
pakiraNTa muzhutum paRantu nirtta~NkaLpuri
pachchaik kalApa mayilait
tu~NkamAya^n puRRuva^n puR RaTarntuvaru
tuTarum pireta pUtat
t^okutikaL pachAchukaL nichAcharar aTa~Nkalum
tuNTap paTak k^ottumAm
ma~Nkai yAmaLai kumari ka~Nkai mAli^ni kavuri
va~nchinA^n mukivarAki
malaiyaraiya^n utavamalai tirumulaiyil ^ozhukupAl
makizha amutuNTa pAla^n
ch^e~NkaNa^n matalaiyiTam i~NkuLA^n ^e^n^num
narachi~NkamAy iraNiya^nuTal
chinta uki riRk^oTu piLantamAl marumaka^n
cheval tiruttuvachame.

7. vIRA^na kArikati

vIRA^na kArikati mu^n^noTi pi^n^noTi
v^e~NkaT kuRumpukaL tarum
viTu peykaL ekazhuva^n k^olaichAvu k^oLLivAy
v^empey kaLaitturattip
peRA^na .. charavaNa pavA .. ^e^n^numantiram
pechi yuchchATa^nattAR
piTar piTit tuk k^otti nakanutiyi ^nAluRap
piychchuk kaLittATumAm
mARAta muyalaka^n vayiRRuvali ku^nmam
makotaram p^eruviyAti
vAta pitta~n chileR pa^na~NkuTTa mutalA^na
valla piNikaLaimARRiye
chIRAta orARu tirumuka malarntaTiyar
chittat tirukkum muruka^n
chilaikaL uruviTaayilai viTukumara kurupara^n
cheval tiruttuvachame.

8. vantu Arpparikkum

vantArp parikkumam miNTuvakai taNTatara^n
valiya tUtuvarp pilli pey
va~nchi^nAR petuRa makApUtam a~nchiTa
vAyi^num kAli^nAlum
pantATiye mitittuk k^oTTi vaTavaich^em
pavaLamA katikAchamAp
pachu~nchiRait talamichait ta^niyayiR kumara^naip
pArttu a^npuRak kUvumAm
muntAkamap palakai cha~NkAta mattart^ozha
mu^npeRu mutti muruka^n
mutukA^nakattu ^eyi^nar paNToTu ayiRkaNai
mu^ninte t^oTutta chiRuva^n
chintA kulattaiyaTar kantA ^e^napparavu
chittarkku ira~Nku aRumuka^n
ch^eyav^eRRi veLpunita^n naLi^natta^n muTikuRRi
cheval tiruttuvachame.

9. uruvAy ^evar

uruvAy ^evarkkuni^nai varitAy a^naittulakum
uLatAy uyirk kuyiratAy
uNarvAy virippariya uraiter parappirama
^oLiyAy aruT p^oruLatAy
varu mIcha^naik kaLapa muka^n Atarittichaiyai
valamAy matikka varumu^n
vaLarmuruka^naik k^oNTu taraNivalam vantA^nmu^n
vaiku mayilaip pukazhumAm
kuru mAmaNittiraL k^ozhikkum pu^naRkaTam
ku^nRu toRATal pazha^nam
kuzhavu pazhamutircholai Avi^na^nkuTi para~N
ku^nRiTam tiruverakam
tirai Azhimuttait tara~Nkakkai chintit
t^eRit tiTu~n ch^enti^nakarvAzh
tiTamuTaiya aTiyart^ozhu pazhaiyava^n kulavuRRa
cheval tiruttuvachame.

10. makarachala niti

makarachala nitichuvaRa urakapati muTipataRa
malaikaL kiTukiTu kiT^e^nave
makuTakuTa vaTachikari mukaTu paTapaTa paT^e^na
matakarikaL uyirchitaRave
kaka^na mutal aNTa~NkaL kaNTa tuNTap paTak
karchchit tiraittalaRiye
kAraiyAzhi^n nakarar mAraip piLantu
chiRakaik k^oTTi ni^nRATumAm
chukavimalai amalaiparai imaiyavarai tarukumari
tuTiyiTaiya ^nakai yachalaiyAL
chuta^n muruka^n maturam^ozhi uzhaivanitai
ipava nitai tuNaiva^n ^e^natu itaya nilaiyo^n
tikuTa tiku TatitikuTa takuTatita kuTatikuTa
ch^ekkaNa ch^ekakkaNa^e^nat
tirunaTa^nam iTumayilil varukumara kurupara^n
cheval tiruttuvachame.

11. pUviliya^n vAchava^n

pUviliya^n vAchava^n murAri munivor amarar
pUcha^nai ch^eyvor makizhave
pUtaramum ^ezhukaTalum ATa amutURa
anu poka pati^nAlu ulakamum
tAvu pukazh mIRiTa nichAchararkaL mALavaru
tA^na tavanUl tazhaiyave
tAL valiyatA^na pala peykaL a~nchach chiRaku
k^oTTik kural payilumAm
kAvuka^ni vAzhai puLi mAv^oTuyar tAzhai kamu
kATavikaL paravu naTa^nak
kAraNa m^ey~n~nA^na pari chIraNa varAcha^nak
ka^nakamayil vAka^na^n aTal
chevaka^n irAchata ilakkaNa umaikk^oru
chikAmaNi charoruka mukach
chItaLa kumAra kirupAkara ma^nokara^n
cheval tiruttuvachame.
Back to Top
This page was last modified on Sat, 20 Jul 2024 00:11:38 +0000
          send corrections and suggestions to admin-at-sivaya.org

saeval virutham