சிவய.திருக்கூட்டம்
sivaya.org
Please set your language preference
by clicking below languages link
Search this site with
words in any language e.g. पोऱ्‌ऱि
song/pathigam/paasuram numbers: e.g. 7.039

This page in Tamil   Hindi/Sanskrit   Telugu   Malayalam   Bengali   Kannada   English   ITRANS    Marati  Gujarathi   Oriya   Singala   Tibetian   Thai   Japanese   Urdu   Cyrillic/Russian   Spanish   Hebrew  
Over Thousand year old Tamil Hymns/Scriptures/Songs in in Tamil, other Indian, Asian and European languages. With god's grace, we could bring these ancient treasures in multiple languages in one location. If you see other language, please set your language preference in the top or select your language page. We want to make sure the scriptures presented being error free and we strive for that. Please feel free to contact us admin -at- sivaya -dot- org
Bay Area Hindu Calendar Panchangam
vinayagarVinayagar Songs
vinAyakar akaval - Vinayagar Agaval
vinAyakar anupUti - Vinayagar Anupoothi
vinAyakar kavacham - Vinayagar Kavasam
vinAyakar kAriya chitti mAlai - Vinayagar Kariya SIddhi Maalai
vinAyakar pATal Vinayagar Songs
vinAyakar tiruppukazh - Vinayagar Thiruppugazh
tiru iraTTai maNi mAlai Thiru Irattai maNi Maalai
kaNapatIsvaram Ganapatheeswaram
vinAyakar nA^nmaNi Vinayagar NaanmaniMaalai
vinAyakar patikam Vinayagar Pathigam
Back to Top

Bhajans
vinAyakar paja^nai pATalkaL Ganesha Bhajans
muruka^n paja^nai pATalkaL Murugan Bhajans
chiva^n paja^nai pATalkaL Shiva Bhajans
amma^n paja^nai pATalkaL Amman Bhajans
kiruShNA paja^nai pATalkaL Krishna Bhajans
paja^nai pATalkaL All Bhajans
Shiva Songs  
naTarAjar pattu pATal Natarajar Pathu
aruNAchchala chiva akSharamaNimAlai - Arunachala Akshara Maalai
chivavAkkiyar pATal Sivavaakiyar Paadal
vaLLalAr tiruaruTpA Vallalar Paadal
Back to Top

General
chaivachamaya nitya a^nuTTA^naviti
chaivachittAnta churukkam Saiva Sidhantha FAQ in Thamizh
tirukkuRaL Thirukkural
vAzhttu pATalkaL - Mangalam Songs
mazhaikkA^na patika~NkaL Songs for Rain
kuzhantai p^eyarkaL Baby Names
chittarkaL poRRi Sidhargal Potri
Tamil Proverbs
Back to Top
shiva Shiva (ThiruMurai) Songs
tirumuRai pATalkaL Selected Thirumurai
chivapurANam SivaPuranam
tiruvAchakam muRRotal - Thiruvaasagam Mutrothal
tirumuRai ^eN varichai All Thirumurai
tirumuRai varalARRu varichai Thirumurai Historical Order
pa~ncha ‌ purANa‌m Pancha Puraanam
chiva tala~NkaL Shiva Paadal Temples
vaippu tala~NkaL Shiva Vaippu Temples
tirumuRai paNkaL Thirumurai Pann/Melody
tirumUlar tirumantiram Selected Thirumanthiram
p^eriya‌ purANa‌m Selected Periyapuraanam
tirumuRai poRRi Siva Archana
tirumuRai puttaka varichai Thirumurai by Books
Back to Top
tiraTTu
tirumuRai pATal ^oli iNaippu Thirumurai Audio Links/Melody
nalam tarum patika~NkaL Beneficial Pathigam
vAzhviyal tirumuRai pATalkaL Daily Prayers from Thirumurai
karu mutal tiru varai- Karu Muthal Thiru Varai
akattiyar tevArattiraTTu - Agathiyar Thevaara Thirattu
1 Am tirumuRai - Thirumurai
2 Am tirumuRai - Thirumurai
3 Am tirumuRai - Thirumurai
4 Am tirumuRai - Thirumurai
5 Am tirumuRai - Thirumurai
6 Am tirumuRai - Thirumurai
7 Am tirumuRai - Thirumurai
8 Am tirumuRai - Thirumurai
9 Am tirumuRai - Thirumurai
10 Am tirumuRai - Thirumurai
11 Am tirumuRai - Thirumurai
12 Am tirumuRai - Thirumurai
1008 chiva^n poRRi - Sivan PotRi
Back to Top
murugan Murugan Songs
kantar chaShTi kavacham -Kandhar Sasti Kavasam
kanta kuru kavacham -Kandha Guru Kavasam
chaNmuka kavacham - Shanmuga Kavasam
aruNakirinAtar
tiruppukazh Selected Thiruppugazh
tiruppukazh ^eN, akara varichai, teTutal - All Thiruppugazh & Search
tiruppukazh teTutal
tiruppukazh tala~NkaL - Thiruppugazh sthalam
tiruppukazh chantam - Thiruppugazh by Santham
kantar a^nupUti - Kandhar Anupoothi
vel, viruttam Vel virutham
mayil viruttam Mayil virutham
cheval viruttam Saeval virutham
tiruvakuppu ThiruVaguppu
Back to Top
pAmpa^n chuvAmikaL
chaNmuka kavacham - Shanmuga Kavasam
paripUraNa pa~nchAmirta vaNNam - Paripoorna Panchamrtha vannam
pakai kaTital - Pagai Kadithal
kumArastavam - Kumarstavam
poRRi viNNappam - Potri Vinnappam
 
kantar kali v^eNpA - Kandhar kali Venba
vel mARal - Vel Maaral
chuppiramaNiya aShTottiram Subramnaya Ashtothram
108 murukA poRRi - Muruga Potri
1008 tiruppukazh murukA poRRi - Muruga Potri
Back to Top
kuruji irAkava^n tiruppukazh varichai
kukashrI vAriyAr tiruppukazh varichai
chila vari tiruppukazh Short Verses Thiruppugazh
pala vari tiruppukazh Long Verses Thiruppugazh
tiruppukazhil pakti mArkkam Devotionnal Thiruppugazh
tiruppukazhil yoka, ~nA^na mArkkam vi^nai nIkkam Yoga , Gnana & Vinai Neekam in Thiruppugazh
nalam tarum tiruppukazh Beneficial Thiruppugazh
vITu peRu tarum tiruppukazh Thiruppugazh for Liberation
Bairavar Thiruppugazh
Saraswathy Thiruppugazh
Hanuman Thiruppugazh
Paarvathy Thiruppugazh
ambaal Ambaal Songs
apirAmi antAti - Abirami Anthaathi
apirAmi ammaip patikam Abirami Ammai Pathigam
chakala kalA valli - Sakalakala valli Maalai
charasvati antAti - Saraswathi Anthhathi
lalitA navaratti^na mAlai - Lalitha Navaratna Maalai
mI^nATchiyammai piLLaittamizh Meenakshiammai pillai tamil
ஶ்rI mI^nATchi pa~ncharat^nam - Meenakshi Amman Pillai Tamil
vaTivuTai mANikka mAlai Vadivudai Maanicka Maalai
apayAmpikai chatakam - Abhayaambigai Sadhagam
kAmAkShi tukka nivarA^ni Kaamaakshi Dukka Nivaarani
kAmATchi amma^n viruttam
Back to Top

Misc Songs
kids_sloka English pdf
Iyyappan Bhajans English pdf
ஶ்rI rutram, sUktam , ஶா^nti mamtram in Thamizh
suprahmaNya aShTakam in Thamizh
ஶ்rI lalitA sahasranAma stotram in Thamizh
ஶ்rI lalitA sahasranAmAvalI in Thamizh
Subramanya Ashtothram shrI chuppiramaNiya chuvAmi aShTottiram
viishnu Vishnu Songs
Search Prabandham
p^eriyAzhvAr tiruppallANTu - ThiruPallandu 1-12
p^eriyAzhvAr tirum^ozhi - Periazhvar Thirumozhi 13-473
ANTAL tiruppAvai - Thiruppavai 474-503
ANTAL nAchchiyAr tirum^ozhi - Nachiar Tirumozhi 504-646
kulachekara AzhvAr p^erumAL tirum^ozhi - Perumal Thirumozhi 647-751
tirumazhichaiyAzhvAr tiruchchantaviruttam - Thiruchchanda Viruththam 752-871
t^oNTaraTipp^oTiyAzhvAr tirumAlai - Thirumaalai 872-916
t^oNTaraTipp^oTiyAzhvAr tiruppaLLi ^ezhuchchi - Thiruppalliyezhuchchi 917-926
Back to Top
tiruppANAzhvAr amala^n AtipirA^n - Amalanadhi piran 927-936
maturakaviyAzhvAr kaNNi nuN chiRuttAmpu - Kanni Nun Siruththambu 937-947
tiruma~NkaiyAzhvAr p^eriya tirum^ozhi - Peria Thirumozhi 948-2031
tiruma~NkaiyAzhvAr tirukkuRun tANTakam- Kurun Thandagam 2031-2051
tiruma~NkaiyAzhvAr tiru n^eTuntANTakam - Nedum Thandagam 2052-2081
p^oykaiyAzhvAr mutal tiruvantAti - Mudhal Thiruvandhadhi 2082-2181
pUtattAzhvAr iraNTAm tiruvantAti - Irandam Thiruvandhadhi 2182-2281
peyAzhvAr mU^nRAm tiruvantAti - Moonram Thiruvandhadhi 2282-2381
tirumazhichai AzhvAr nA^nmuka^n tiruvantAti - Naanmugan Thiruvandhadhi 2382-2477
nammAzhvAr tiruviruttam - Thiruviruththam 2478-2577
Back to Top
nammAzhvAr tiruvAchiriyam - Thiruvasiriyam 2578-2584
nammAzhvAr p^eriya tiruvantAti - Peria Thiruvandhadhi 2585-2671
tiruma~Nkai AzhvAr tiru ^ezhu kURRirukkai - Thiruvezhukkurrirukkai 2672
tiruma~Nkai AzhvAr chiRiya tirumaTal - Siriya Thirumadal 2673-2712
tiruma~Nkai AzhvAr p^eriya tirumaTal - Peria Thirumadal 2713-2790
tiruvara~Nkattamuta^nAr irAmA^nucha nURRantAti - Ramanuja Nootrandhadi 2791-2898
nammAzhvAr tiruvAy m^ozhi - Thiruvay Mozhi 2899-4000
karuTa kama^na tava - Garuda Gamana Tava
Back to Top

This page was last modified on Thu, 13 Jun 2024 05:02:21 +0000
          send corrections and suggestions to admin-at-sivaya.org

index