சிவய.திருக்கூட்டம்
sivaya.org
Please set your language preference
by clicking below languages link
Search this site with
words in any language e.g. पोऱ्‌ऱि
song/pathigam/paasuram numbers: e.g. 7.039

This page in Tamil   Hindi/Sanskrit   Telugu   Malayalam   Bengali   Kannada   English   ITRANS    Marati  Gujarathi   Oriya   Singala   Tibetian   Thai   Japanese   Urdu   Cyrillic/Russian   Spanish   Hebrew  

vinAyakar kAriya chitti mAlai

pantam akaRRum anantakuNap parappum ^eva^npAl utikkumo
^enta ulakum ^eva^niTattil INTi iruntu karakkumo
chantamaRai Akama~N kalaikaL a^naittum ^eva^npAl takavarumo
anta iRaiyAm kaNapatiyai a^npu kUrat t^ozhuki^nRom. 1

ulakam muzhuvatum nIkkamaRa ^o^nRAy niRkump^oruL ^eva^nav
ulakiRpiRakkum vivakAra~NkaL uRAtamelAm ^oLiyAva^n?
ulakam puriyum vi^naip paya^nai UTTum kaLaikaN ^eva^n anta
ulaka mutalaik kaNapatiyai uvantu charaNam aTaiki^nRom. 2

iTarkaL muzhutum ^eva^naruLAl ^erivIzhum pa~nch^e^na mAyum
t^oTarum uyirkaL ^eva^naruLAl churarvAzh patiyum uRachch^eyyum
kaTavuL mutalorkku URi^nRi karumam ^eva^nAl muTivuRum at
taTavumaruppuk kaNapati p^o^n charaNam charaNam aTaiki^nRom. 3

mUrttiyAkit talamAki munnIr ka~Nkai mutalA^na
tIrttamAki aRintaRiyAt tiRatti^nAlum uyirkku nalam
ArttinALum aRiyAmai akaRRi aRivippA^n ^eva^n ap
portta karuNaik kaNapatiyaip pukazhntu charaNam aTaiki^nRom. 4

ch^eyyum vi^naiyi^n mutalyAva^n ch^eyyappaTum app^oruL yAva^n
aiyami^nRi uLatAkum antak karumap paya^n yAva^n
uyyum vi^naiyi^n paya^n viLaivil UTTi viTuppA^n ^eva^n antap
p^oyyil iRaiyaik kaNapatiyaip purintu charaNam aTaiki^nRom. 5

vetam aLantum aRivariya vikirta^n yAva^n vizhuttakaiya
veta muTivil naTam navilum vimala^n yAva^n viLa~Nkupara
nAtamuTivil vIRRirukkum nAta^n^eva^n ^eNkuNa^n ^eva^nap
potamutalaik kaNapatiyaip pukazhntu charaNam aTaiki^nRom. 6

maNNi^n or ai~NkuNamAki vativA^n ^eva^n nIriTai nA^nkAy
naNNi amarvA^n ^eva^ntIyi^n mU^nRAy navilvA^n ^eva^n vaLiyi^n
^eNNum iraNTu kuNamAki iyaivA^n ^eva^n vA^niTai ^o^nRAm
aNNal ^eva^n akkaNapatiyai a^npiR charaNam aTaiki^nRom. 7

pAcha aRivil pachuaRivil paRRaRkariya para^nyAva^n
pAcha aRivum pachuaRivum payilap paNikkum ava^nyAva^n
pAcha aRivum pachuaRivum pARRi melAm aRivA^na
techa^n ^eva^n akkaNapatiyait tikazhach charaNam aTaiki^nRom. 8

Back to Top
This page was last modified on Sat, 20 Jul 2024 00:11:37 +0000
          send corrections and suggestions to admin-at-sivaya.org

vinayagar kaariya siddhi maalai