சிவய.திருக்கூட்டம்
sivaya.org
Please set your language preference
by clicking below languages link
Search this site with
words in any language e.g. पोऱ्‌ऱि
song/pathigam/paasuram numbers: e.g. 7.039

This page in Tamil   Hindi/Sanskrit   Telugu   Malayalam   Bengali   Kannada   English   ITRANS    Marati  Gujarathi   Oriya   Singala   Tibetian   Thai   Japanese   Urdu   Cyrillic/Russian   Spanish   Hebrew  
Thiruppugazh long Verse Songs
kaRpaka vinAyakar malaraTi! poRRi poRRi!
nama pArvati pataye! hara hara mahA tevA
t^e^n nATu uTaiya chiva^ne, poRRi! ^en nATTavarkkum iRaivA, poRRi!
kAvAy ka^nakat tiraLe poRRi! kayilai malaiyA^ne poRRi poRRi
v^eRRi vel muruka^nukku! arokarA
Ati parAchaktikku! poRRi poRRi

aruNakiri nAtarukku! poRRi poRRi

tiruppukazh # 115   - it tAraNikkuL  (pazhani)    
tiruppukazh # 150   - ku^nRu~N ku^nRum  (pazhani)    
tiruppukazh # 154   - chakaTattiR kuzhai  (pazhani)    
tiruppukazh # 412   - kArATak kuzhal  (tiruvaruNai)    
tiruppukazh # 444   - vintup puLakita  (tiruvaruNai)    
tiruppukazh # 456   - mantaram^e^n kuvaTAr  (chitamparam)    
tiruppukazh # 461   - ta^nattil ku~Nkumattai  (chitamparam)    
tiruppukazh # 495   - irachapA k^ottam^ozhi  (chitamparam)    
tiruppukazh # 500   - chakuTa muntum  (chitamparam)    
tiruppukazh # 512   - maruvu kaTalmukil  (chitamparam)    
tiruppukazh # 572   - itamuRu viraipu^nal  (virAlimalai)    
tiruppukazh # 592   - nIlama~nchA^na kuzhal  (tiruchch^e~NkoTu)    
tiruppukazh # 622   - ^etirp^orutu  (k^oTu~Nku^nRam)    
tiruppukazh # 624   - kakupanilai kulaiya  (ku^nRakkuTi)    
tiruppukazh # 702   - vilaiyaRukkavum  (mATampAkkam)    
tiruppukazh # 858   - aRukunu^ni pa^ni  (tiruviTaimarutUr)    
tiruppukazh # 902   - ikalkaTi^na mukapaTavi  (vayalUr)    
tiruppukazh # 917   - vikaTa parimaLam  (vayalUr)    
# 115 it tAraNikkuL   (pazhani)  
tattA ta^nattata^na tattA ta^nattata^na
  tA^nat ta^nantata^na tA^nat ta^nantata^na
    tattA ta^nattata^na tattA ta^nattata^na
      tA^nat ta^nantata^na tA^nat ta^nantata^na
        tattA ta^nattata^na tattA ta^nattata^na
          tA^nat ta^nantata^na tA^nat ta^nantata^na ...... ta^nata^natA^na

ittA raNikkuLmanu vittAy muLaittazhutu
  kevik kiTantumaTi mItiR RavazhntaTikaL
    tattA ta^nattata^na iTTe t^eruttalaiyil
      oTit tirintunava koTip prapantakalai
        yichchIr payiRRavaya t^eTT^o Tum^eTTuvara
          vAlak kuNa~NkaLpayil kolap p^etumpaiyarka ...... LuTa^nuRavAki
ikkAr charattumata ^nukke iLaittuv^eku
  vAkak kalampavakai pATip pukazhntupala
    tikko Tutikkuvarai maTTo Timikkap^oruL
      teTich chukantaaNai mItiR Ruyi^nRuchuka
        miTTA taratturuki vaTTAr mulaikkuLiTai
          mUzhkik kiTantumaya lAkit tuLaintuchila ...... piNiyatumUTich
chattA ^naputtiyatu k^eTTe kiTakkanama
  ^noTit t^oTarntukayi RATik k^oLump^ozhutu
    p^eRRor kaLchuRRiyazha vuRRAr kaLm^ettaazha
      Uruk kaTa~Nkalilar kAlaR kaTa~Nkavuyir
        takkA tivarkkumaya ^niTTA^n vitippaTiyi
          ^nolaip pazhampaTiyi ^nAliR RiRantat^e^na ...... ^eTum^e^navoTich
chaTTA navappaRaikaL k^oTTA varichchuTalai
  yekich chaTamp^eritu vekap puTa~nchamaiya
    iTTe ya^naRkuL^eri paTTA r^e^nattazhuvi
      nIriR paTintuviTu pAchat taka^nRu^natu
        chaRpo takappatuma muRRe tamizhkkavitai
          pechip paNinturuku nechat taiyi^nRutara ...... i^nivaraveNum
tittA tirittikuTa tattA ta^nattakuta
  tAtat ta^nantata^na tA^nat ta^nantata^na
    ch^echche ch^ekuchch^ekuku tittA timittatiku
      tAtat tach^entikuta tItat tach^entarika
        tittA kiTakkaNaka TakkA kukukkukuku
          totak kaNa~NkaNaka kUkuk kiNa~NkiN^e^na ...... ^orumayileRit
tiTTe ratattachurar paTTe vizhapp^orutu
  velait t^oLaintuvarai yezhaip piLantuvaru
    chittA parattamarar kattA kuRattimulai
      mItiR puNarntuchuka lIlaik katampamaNi
        chuttA vumaikkum^oru muttAy muLaittakuru
          nAtak kuzhantaiy^e^na voTik kaTampamalar ...... aNitirumArpA
mattA matakkaLiRu piRRA ^nutittakuka
  ^netat tila~Nkaiyi^ni lAtikka muNTat^oru
    muTTA Larakkartalai yiRRe vizhakkaNaika
      Let^oT Tak^oNTaluru vAkich chumantatika
        maTTAr malarkkamala muRRA cha^nattiruvai
          mArpiR puNarntaraku rAmaR kuma^npuTaiya ...... marumaka^nAki
vaRRA matukkaruNai yuRRe maRaikkalaika
  Lotit t^erintutamizh chotit tala~NkalaNi
    yattA parattaiyaRi vittA vichuRRum^oLi
      yAkip prapantamaNi velt^oT Tamaintapuya
        varkkA maruppuzhuku muTTA tiruppazhani
          vAzhvuk kukantaTiya rAvik kuLni^nRulavi ...... varup^erumALe.
Back to Top

# 150 ku^nRu~N ku^nRum   (pazhani)  
tantam tantam tantam tantam
     ta^nata^na ta^nata^na ta^nata^na ta^nata^na
tantam tantam tantam tantam
     ta^nata^na ta^nata^na ta^nata^na ta^nata^na
tantam tantam tantam tantam
     ta^nata^na ta^nata^na ta^nata^na ta^nata^na ...... ta^natA^na

ku^nRu~N ku^nRu~n ch^eNTu~N ka^nRum
     paTivaLar mulaiyi^nil mrukamata m^ezhukiyar
intu~n chantan ta~Nkun taNch^e~N
     kamalamu m^e^nav^oLir tarumuka vanitaiyar
k^o~nchu~N k^e~nchu~n ch^e~nchum va~ncha~n
     chamaracha muRav^oru t^ozhilvi^nai puripavar ...... virakAlum
kumpum pampu~n ch^ompun t^empu~N
     kuTiy^e^na vaLartaru k^oTiyavar kaTiyavar
^e~Nk^e~N k^empa~N k^e^nR^e^n R^e^nRun
     ta^naturi maiyat^e^na nalamuTa ^naNaipavar
k^o~nchan ta~Nki^n pantan t^enta^n
     p^oruLuLa t^evaikaLu nayam^oTu kavarpavar ...... mayalAlum
^e^nR^e^n Ru~Nka^n Runtu^n pu~Nk^oN
     Tu^natiru malaraTi paraviTa ma^nati^nil
na^nR^e^n Ru~Nk^oN T^e^nRu~n ch^e^nRun
     t^ozhumaki maiyi^nilai yuNarvi^ni ^naruLp^eRa
i^npum paNpun t^empu~n champan
     tamumika varuLp^eRa viTaitaru vitamu^na ...... maruLvAye
^e~Nku~N ka~ncha^n va~ncha^n k^o~ncha^n
     ava^nviTu matichaya vi^naiyuRu malakaiyai
v^e^nRu~N k^o^nRun tuNTan tuNTa~n
     ch^eyumari y^orumuRai yiraNiya vala^nuyir
nu~Nku~n chi~Nkam va~Nkan ta^nkaN
     tuyilpava ^n^eki^na^nai yutaviya karumukil ...... maruko^ne
^o^nR^e^n R^e^nRun tu^nRu~N ku^nRun
     t^oLaipaTa matakari muka^nuTal n^eripaTa
TuNTuN TuNTuN TiNTiN TiNTiN
     TiTiy^e^na vizhum^ezhu paTikaLu matirpaTa
^oNcha~N ka~ncha~n cha~ncha~n cha~nch^e^n
     R^olich^eya makapati tutich^eya achurarai ...... yaTuvo^ne
unta^n ta~nchan ta~nchan ta~ncha~n
     chiva^naruL kurupara v^e^namuni vararpaNi
yunt^on tant^on tant^on tant^e^n
     R^olipaTa naTamiTu para^naru LaRumuka
uNkaN vaNTu~N k^oNTun ta~Nkum
     viraipaTu kuravala ralartaru m^ezhilpu^nai ...... puyavIrA
a^nR^e^n R^o^nRu~N k^oNTa^n pi^nRa~N
     kaTiyavar tamaiyikazh chamaNarkaL kazhuvi^nil
a~Nka~n chintum pa~Nkan tu~nchum
     paTiy^oru t^okutiyi ^nurainati y^etirpaTa
a^npi^n paNp^e~N ku~NkaN T^e^npi^n
     arivaiyai y^etirvara viTukavi pukaltaru ...... tiRalo^ne
aNTa~N kaNTum paNTuN Tump^o~N
     kamarta^nil vijayava ^niratamai naTaviya
tu~Nka^n va~ncha^n cha~Nka^n mainta^n
     tarumaka^n munitazhal varutaka rivarvala
a~Nka~N ka~ncha~n cha~Nkam p^o~Nku~N
     kayaniRai vaLamuRu chivakiri maruviya ...... p^erumALe.
Back to Top

# 154 chakaTattiR kuzhai   (pazhani)  
ta^na^nattat ta^na^nat tattat
     ta^na^nattat ta^na^nat tattat
ta^na^nattat ta^na^nat tattat
     ta^na^nattat ta^na^nat tattat
ta^na^nattat ta^na^nat tattat
     ta^na^nattat ta^na^nat tattat ...... ta^natA^na

chakaTattiR kuzhaiyiT T^eRRik
     kuzhalukkuch charamvait t^eRRip
puLakittuk kuvaLaik kaTp^oR
     kaNaiy^ottiT Tuzhalach chuttit
taraLappaR pavaLat t^oTTak
     kaLapapp^oT TutaliT Tattik ...... kuvaTA^na
ta^natuttip paTikap p^oRpiT
     Tachaiyapp^eT pachaLait tuppuk
k^oTiy^ottiT TiTaiyiR paTTait
     takaiyiRR^oT TukaLap pachchaich
charaNattuk kiyalach chuRRich
     chuzhaliTTuk kaTa^naip paRRik ...... k^oLumAtar
chukamuRRuk kavalaip paTTup
     p^oruLk^eTTuk kaTaik^eT Tuchch^oR
kuLaRiTTut taTit^oT T^eRRip
     piNiyuRRuk kachatip paTTuch
chukatukkat tiTark^eT TuRRut
     taLarpaTTuk kiTaipaT Tuppik ...... kiTainALiR
chuzhalarchchak kiriyaich chuRRiT
     TiRukakkaT Tuyiraip paRRik
k^oLukappaR palaraik kaTTik
     karamvaittut talaiyiR kuttich
chuTukaTTaich chuTalaik kaTTaik
     kiraiyiTTup p^oTipaT TuTkich ...... chaTamAmo
tikuTattik kukuTaT TuTTuT
     TamaTaTTaT TamaTaT TikkuT
TimiTiTTiT TimiTiT Tikkut
     t^okut^okkut t^okutat t^okkuch
ch^ekaNakkach ch^ekaNach ch^ekkut
     takuTattat takuTat taTTuT ...... TiTiperi
timilaikkait tuTitaT T^ekkaip
     pakaTiTTup paRaiy^ot takkaT
Tikaiy^eTTuk kaTalvaR Rittit
     taravukkak kiriy^eT Tuttait
tiyarukkuch chiramiR RuTkach
     churarp^oRpuch ch^oriyak kaitt^oT ...... TiTumvelA
pakalaippaR ch^oriyat takkaR
     patipukkaT TazhaliT TuttiT
puramaTkik kazhaiviR puTpach
     chara^naichchuT Taya^naik k^ottip
pavurikk^oT paramark kuchchaR
     kuruv^ottup p^oruLaik kaRpit ...... taruLvo^ne
pavaLapp^oR kiritut tipp^oR
     Ra^nak^ochchaik kiLich^oR paRRip
parivuRRuk kamalap puTpat
     titazhpaRRip puNarchchit rapp^oR
paTikattup pavaLap pachchaip
     patamuttup pazhanich ch^okkap ...... p^erumALe.
Back to Top

# 412 kArATak kuzhal   (tiruvaruNai)  
tA^nA tatta^na tA^nA tatta^na
  tanta^na tanta^na tA^na tanta^na
    tA^nA tatta^na tA^nA tatta^na
      tanta^na tanta^na tA^na tanta^na
        tA^nA tatta^na tA^nA tatta^na
          tanta^na tanta^na tA^na tanta^na ...... tantatA^na

kArA Takkuzha lAlA lakkaNai
  kaNkaLchu zha^nRiTa vemu ka~NkaLi
    ^nAlA pachchilai yAle m^eRpuchi
      ma~nchaLka lantaNi vALi k^ontaLa
        kAtA Takkala^n melA TakkuTi
          yi^npara cha~NkuTa mArpa Li~Nk^oLi ...... k^o~NkaimAtar
kAchA chaichch^eya lAle ch^okkiTu
  vi~nchaiyar k^o~nchiTu vAri La~Nkuyil
    pole naRR^eru vUTA Tittuyal
      t^o~Nkaln^e kizhntiTai yetu vaNTiTa
        kAltA vichchati yoTe chittira
          m^e^npana Tampuri vAru Ta^nch^eyal ...... mi~nchalAkich
chIrA Tichchila nALpoy m^eyttirai
  vantuka lantuyi roTa va~Nkam^o
    TUTA Tippala noyo TuttaTi
      k^oNTuku ra~Nk^e^na vena Tantuch^ol
        chIyo TikkiTai pAyo Tukkiya
          Ta~Nkiya zhintuyi roTu Lai~nch^oLi ...... yu~NkaNmARich
cherA maRp^oRi keLA maRch^evi
  tu^npam^o Ti^npamu mema Rantupi^n
    UrAr chuRRamu mAtor makkaLu
      maNTiyu maNTaiyu Teku vintitu
        chIchI chichchichi pokA naRcha^ni
          ya^nkaTa v^e^nRiTa veki TantuTal ...... ma~Nkuve^no
mAro^n muppura nIRA yuRRiTa
  a~Nkiyu mizhntiTu vori pampuli
    tolchI yatt^oT^e yekA charchchaTai
      ka~Nkaiyi LampiRai yAra Nintavar
        mATe RikkaTa lAlA lattaiyu
          muNTava r^entaichi vAnu pa~NkuRai ...... y^e^nRa^nmAtA
mAlo ^nukkiLai yALmA patti^ni
  yampikai cha~Nkari moka chuntari
    vetA makkalai rUpAL mukkaNi
      rampiya k^o~Nkaiyi ^nALpa yantaruL
        mA~nA ^nakkuma rAto kaippari
          yi^npata vaNkuru vey^e ^na~nchurar ...... t^oNTupATach
chUrAr makkiTa mAme rukkiTa
  a~NkaTa l^eNkiri yoTi pa~Nk^oTu
    tIpe zhaRRiTa pAtA LattuRai
      na~nchara vi^npaNa mAyi ra~Nk^eTa
        chUzhvA Lakkiri tULA kipp^oTi
          viNkaNi RaintiTa vena Tampuri ...... ki^nRavelA
chorve tattalai melA Tichchuka
  pa~Nkaya ch^e~Nkara moTa kamp^eRa
    vAkA ^nakkuRa mAto TaRputa
      ma~Nkula Na~NkuTa ^nema kizhntunal
        tUNaோ TichchuTa rAkA chattaiya
          Naintuvi La~Nkaru NAcha lantikazh ...... tampirA^ne.
Back to Top

# 444 vintup puLakita   (tiruvaruNai)  
tantat ta^nata^na tantat ta^nata^na
  tantat ta^nata^na tantat ta^nata^na
    ta^natta ta^nata^na ta^natta ta^nata^na
      ta^natta ta^nata^na ta^natta ta^nata^na
tantat ta^nata^na tantat ta^nata^na
  tantat ta^nata^na tantat ta^nata^na
    ta^natta ta^nata^na ta^natta ta^nata^na
      ta^natta ta^nata^na ta^natta ta^nata^na
tantat ta^nata^na tantat ta^nata^na
  tantat ta^nata^na tantat ta^nata^na
    ta^natta ta^nata^na ta^natta ta^nata^na
      ta^natta ta^nata^na ta^natta ta^nata^na ...... ta^natA^na

vintup puLakita i^npuR RurukiTa
  chintik karuvi^ni luNpach chiRutuLi
    viritta kamalam^el tarittu L^oruchuzhi
      yiratta kuLikaiy^o Tutittu vaLarmati
viNTuR RaruLpati kaNTuR RaruLk^oTu
  miNTich ch^eyali^ni rampit turuv^oTu
    m^ezhukki luruv^e^na valittu ^ezhumati
      kazhittu vayirkuTa mukuppa v^orupatil
vi~nchaich ch^eyalk^oTu ka~nchach chalavazhi
  vantup puvimichai paNTaich ch^eyalk^oTu
    vizhupp^o TuTaltalai azhukku malam^oTu
      kavizhttu vizhutazhu tukuppa a^naivaru ...... maruLkUra
m^e^npaR Rurukimu kantiT Ta^naimulai
  yuNTit tarak^oTu vuNkich ch^olivaLar
    vaLatt^o TaLaimala chalatt^o TuzhaikiTai
      tuTittu tavazhnaTai vaLartti y^e^nataku
v^eNTaip paripura taNTaich charavaTa
  mu~NkaT TiyalmuTi paNpit tiyalk^oTu
    vititta muRaipaTi paTittu mayalk^oLa
      t^erukka Li^nilvaru viyappa iLamulai
vintaik kayalvizhi k^oNTaR kuzhalmati
  tuNTak karavaLai k^o~nchak kuyilm^ozhi
    viTuppa tutaikalai n^ekizhtti mayil^e^na
      naTitta varkaLmayal piTitti Tavarvaru ...... vazhiyepoych
chantit tuRav^oTu pa~nchiT TaNaimichai
  k^o~nchip palapala vi~nchaich characham^o
    TaNaittu malaritazh kaTittu irukara
      maTartta kuvimulai yazhutti yuramiTar
cha~Nkut t^o^niy^oTu p^o~Nkak kuzhalmalar
  chintak k^oTiyiTai ta~Nkich chuzhaliTa
    charatt^o TikaLv^eyi l^eRippa matinutal
      viyarppa paripura m^olippa ^ezhumata
champat tituch^eya li^npat tiruLk^oTu
  vampiR p^oruLkaLva zha~NkiR Ritupi^nai
    chalittu v^ekutuya riLaipp^o TuTalpiNi
      piTitti Ta^naivarum nakaippa karumayir ...... naraimevit
ta^nkait taTik^oTu kuntik kaviy^e^na
  untik kacha^nama RantiT TuLamika
    chalittu vuTalchala mikuttu matich^evi
      vizhippu maRaipaTa kiTatti ma^naiyavaL
champat tuRaimuRai yaNTaik k^oLukaiyil
  chaNTak karunama ^naNTik k^oLukayi
    R^eTuttu vichaik^oTu piTittu vuyirta^nai
      pataippa ta^nivazhi yaTittu k^oTuch^ela
chantit tavaravar pa~Nkuk kazhutui
  ra~Nkap piNam^eTu m^e^nRiT TaRaipaRai
    taTippa chuTalaiyi liRakki viRak^oTu
      k^oLutti y^orupiTi p^oTikku milaiy^e^nu ...... muTalAmo
tintit timitimi tintit timitimi
  tintit timitimi tintit timitimi
    timitti timitimi timitti timitimi
      timitti timitimi timitti timitimi
^e^npat tuTikaLta vuNTaik kiTupiTi
  pampaich chalikaikaL cha~Nkap paRaivaLai
    tikurtta tikutiku TuTuTTu TuTuTuTu
      TiTikku nikar^e^na vuTukkai murach^oTu
ch^emp^oR kuTamuzha vuntap puTa^nmaNi
  p^o~Nkach churarmalar chintap patamichai
    ch^ezhitta maRaichilar tutippa munivarkaL
      kaLittu vakaima^ni muzhakka achurarkaL ...... kaLamIte
chintik kurutika LaNTach chuvarakam
  rampak kiriy^oTu p^o~Nkip p^erukiy^e
    chivappa atilkari matartta puravikaL
      chiratt^o Tiratamu mitappa niNam^oTu
ch^empuT kazhukuka LuNpat talaikaLta
  tumpak karuTa^na Ta~Nk^oT TiTak^oTi
    maRaippa narikaNa mikuppa kuRaLikaL
      naTikka iruLmalai k^oLutti yalaikaTal
ch^emp^oR pavaLamu Ta~Nkik kamarviTa
  v^entiT Tikamalai viNTut tukaLpaTa
    chimakku muraka^nu muzhakki viTapaTa
      maTaitta chatamuTi naTukki yalaipaTa ...... viTumvelA
t^ontat t^okukuTa ^e^npak kazhal^oli
  p^o~Nkap paripura ch^emp^oR patamaNi
    chuzhaRRi naTamiTu nirutta raya^nmuTi
      karatta rarikari yuritta kaTavuLm^ey
t^oNTark karuLpavar v^entat tukaLaNi
  ka~Nkaip paNimati k^o^nRaich chaTaiyi^nar
    t^oTutta mata^nuru p^oTitta vizhiyi^nar
      mikutta puramatai y^eritta nakaiyi^nar
tumpait t^oTaiyi^nar kaNTak kaRaiyi^nar
  t^ontik kaTavuLai tantiT TavariTa
    chukatti mazhuvuzhai karatti marakata
      niRatti muyalaka patatti aruLiya ...... muruko^ne
tuNTach chachinutal champaik k^oTiyiTai
  rampaik karachiy^e ^numpaR RarumakaL
    chukippa maNavaRai kaLikka aNaiyaRu
      mukatt^o TuRamayal ch^ezhitta tirupuya
ch^emp^oR karakama lampat tirutala
  mamp^oR chachiy^ezha chantap palapaTai
    ch^eRitta katirmuTi kaTappa malart^oTai
      chiRapp^o T^orukuTil maruttu va^namakaL
t^ontap puNarch^eyal kaNTuR RaTiy^e^ni
  Tai~nchaR p^oTipaTa mu^npuR RaruLayil
    t^oTuttu miLanakai parappi mayilmichai
      naTittu azhalkiri patikkuL maruviya ...... p^erumALe.
Back to Top

# 456 mantaram^e^n kuvaTAr   (chitamparam)  
tanta^na tanta^na tA^na tanta^na
  tA^na ta^nanta^na tA^na tanta^na
    tanta^na tanta^na tA^na tanta^na
      tA^na ta^nanta^na tA^na tanta^na
        tanta^na tanta^na tA^na tanta^na
          tA^na ta^nanta^na tA^na tanta^na ...... tantatA^na

mantara m^e^nkuva TArta ^na~NkaLi
  lAra mazhuntiTa vema Namp^eRu
    chanta^na ku~Nkuma cheRu Ta^npa^ni
      nIrkaL kalantiTu vArmu ka~nchachi
        ma~nchuRai yu~Nkuzha lArcha ra~Nkayal
          vALvi zhich^e~Nkazhu nIrta tumpiya ...... k^ontaLolai
vaNchuzha lu~nch^evi yArnu Ta~NkiTai
  vATa naTampuri vArma runtiTu
    vi~nchaiyar k^o~nchiTu vAri La~Nkuyil
      moka ^nava~nchiyar pola kamp^eRa
        vantava r^entavur nIra Rintavar
          pola iruntat^e ^nAma ya~NkiTa ...... i^nch^olkURich
chuntara va~NkaNa mAyn^e ru~Nkinir
  vAru m^e^numpaTi yAla ka~Nk^oTu
    paNchara cha~Nk^oLa veNu m^e^nRavar
      chema vaLantuRu te^na runtiTa
        tu^nRup^o ^na~Nkaiyi^n mItu kaNTava
          roTu vizhaintum^e kUTi yi^npuRu ...... ma~NkaiyorAl
tu^npamu Ta~Nkazhi noychi ra~Nk^oTu
  chIpu zhuvu~nchala moTi Ra~Nkiya
    puNkuTa va^nkaTi yoTi La~ncha^ni
      chUlai mikuntiTa vepa RantuTal
        tu~nchiya ma^npati yepu kuntuya
          rAzhi viTumpaTi chIrpa tamp^eRu ...... vi~nchaitArAy
antara tuntumi yoTu Ta^nkaNa
  nAtar pukazhntiTa veta vi~nchaiya
    rintira chantirar chUri ya^nkavi
      vANar tavampuli yorpa ta~nchali
        ampuya ^nantiru mAl^o Tintirai
          vANi yaNa~Nkava LoTa runtavar ...... ta~NkaLmAtar
ampara rampaiya roTu Ta^ntikazh
  mAvu raka^npuvi yorkaL ma~Nkaiyar
    ampuvi ma~Nkaiya roTa runtati
      mAtar pukazhntiTa vena Tampuri
        ampuya ch^empatar mATa ka~nchiva
          kAma chavuntari yALpa yantaruL ...... kantaveLe
tintimi tintimi toti mintimi
  tIta titintita tIti tintimi
    tanta^na tanta^na ^nAta ^nanta^na
      tA^na ta^nanta^na ^nAv^e ^numpaRai
        ch^entavil cha~NkuTa ^nemu zha~Nkachu
          rArkaL chiramp^oTi yAyvi Tu~nch^eyal ...... kaNTavelA
ch^enti^nai yi^npu^na merku Ri~nchiyil
  vAzhu miLa~Nk^oTi yALpa ta~NkaLil
    vantuva Na~Nkini Nemu kamp^eRu
      tALa zhaka~Nkaiyi^n velu Ta^npuvi
        ch^emp^o^ni ^nampala mela kampira
          kAra chamantira mIta marntaruL ...... tampirA^ne.
Back to Top

# 461 ta^nattil ku~Nkumattai   (chitamparam)  
ta^nattattan ta^nattattan
   ta^nattattan ta^nattattan
      ta^nattattan ta^nattattan
         ta^nattattan ta^nattattan
            ta^nattattan ta^nattattan
               ta^nattattan ta^nattattan ...... ta^natA^na

ta^nattiRku~N kumattaichchan
   ta^nattaikk^oN TaNaittuchcha~N
      kilikk^ottum pilukkupp^o^n
         ta^niRk^ottun tarittuchchun
            tarattiRpaN pazhittukkaN
               chuzhaRRichchaN pakappuTpa~N ...... kuzhalmevit
tarattaikk^oN Tachaittupp^o^n
   takaippaTTun tarittuppi^n
      chirittukk^oN Tazhaittukk^on
         taLattaittaN kulukkichcha~N
            kalapputta^n karattukk^oN
               TaNaittuchcham pramittukk^oN ...... TuRavATip
pu^nittappa~n chaNaikkaTTiN
   paTuttuchchan ta^napp^oTTu~N
      kulaittuppi^n puyattaikk^oN
         TaNaittuppi^n chukittiTTi^n
            pukaTTipp^o^n charakk^ottu~n
               chitaippapp^o^n tarappaRRum ...... p^otumAtar
puNarppittum piTittupp^o^n
   k^oTuttuppi^n pitirchchitta^n
      tiNikkaTTu~n chitaittukkaN
         chiRuppappuN piTittappuN
            puTaittukkaN pazhuttukkaN
               TavarkkukkaN putaippachch^e^n ...... Ruzhalve^no
chi^nattukkaN chivappachcha~N
   k^olippattiN kavaTTuchch^e~N
      kuvaTTaichch^e^n RiTittuchch^eN
         Taraittukkam piTikkappaN
            chirattaippan taTittukk^oN
               TiRaittutt^eN kaTaRRiTTu~N ...... k^oLaipokach
ch^ezhittupp^o^n churarchchuRRa~N
   kaLittukk^oN TaLippuTpa~n
      chiRakkappaN chirattiRk^oN
         TiRaittuchch^em patattiRkaN
            tiLaippattan talaittazhttam
               pukazhchch^eppu~n chayattuttiN ...... puyaveLe
pa^nittuTka~N kachaRkukkaN
   parappitta^n chi^nattiRRiN
      purattaikkaN T^erittuppaN
         kayattaippaN Turittuppa^n
            pakaittakka^n tavattaichch^e^n
               Razhittukk^o^n RaTaRpitta^n ...... taruvAzhve
paTaittupp^o^n RuTaittiTpa^n
   ta^naikkuTTum paTuttippaN
      kaTippuTpa~N kalaichchuRRum
         patattappaN puRachchiRRam
            palattiRkaN kaLittappaim
               pu^nattiRch^e~N kuRattipp^eN ...... p^erumALe.
Back to Top

# 495 irachapA k^ottam^ozhi   (chitamparam)  
ta^nata^nA tattata^na ta^nata^nA tattata^na
  ta^nata^nA tattata^na tA^na^nan ta^na^na
    ta^nata^nA tattata^na ta^nata^nA tattata^na
      ta^nata^nA tattata^na tA^na^nan ta^na^na
        ta^nata^nA tattata^na ta^nata^nA tattata^na
          ta^nata^nA tattata^na tA^na^nan ta^na^na ...... tantatA^na

irachapA k^ottam^ozhi yamurtamA Nikkanakai
   yiNaiyilA chattivizhi yArpachum p^o^nirar
      ^ezhiline r^ottairu LaLakapA rachch^eyalka
         L^ezhut^oNA tappiRaiyi ^nArarum puruvar
            ^ezhututo TiTTach^evi pavaLanI lakk^oTika
               LikaliyA TappaTika moTaTum p^o^nuru ...... ti~NkaLmevum
ilavutA vittaitazh kumizhaine r^otta^ezhi
   lilakunA chikkamuku mAlacha~N ki^n^oLi
      yiNaich^olkrI vattaraLa vi^nav^oLtA lappa^naiyi
         ^niyalkalA puttakam^o TerchiRan tavaTi
            yiNaiyilA ^naikkuvaT^e ^n^oLinilA tuttipaTa
               rikaliyA ratt^oTaiyu mArumi^n paracha ...... ta~NkamArpi^n
varikaLtA pittamulai yichaiyaA liRRaLiri^n
   vayiRunA pikkamala mAm^e^nu~n chuzhiya
      maTuvuro makk^oTiy^e^n aLikaLchUzh vuRRanirai
         maruvunU l^ottaiTai yAracham paiyalkul
            maNam^elA muRRanaRai kamalapo tutt^oTaiy^e^n
               vaLamaiyAr pukkatali cheruch^em p^o^nuTai ...... rampaimAtar
mayalatA liRRaTiy^e ^navarkaLpA luRRuv^eku
   mata^napA Natti^nuTa^n mevima~n chamichai
      vata^namver vuRRavira mulaikaLpU rikkamiTar
         mayilpuRA tattaikuyil polila~N kamaLi
            vacha^namAy p^ottiyiTai tuvaLamo kattuLamizh
               vacham^elAm viTTumaRa veRuchin ta^naiyai ...... tantuALvAy
murachupe rittimilai tuTikaLpU rittavilkaL
   muruTukA LappaRaikaL tAraik^om puvaLai
      mukaTuper vuRRav^oli yiTikaLpo l^ottamaRai
         mutuvarpA TikkumuRa veyiRan tachurar
            muTikaLo T^eRRiyari yiratamA ^naippiNam^o
               TivuLive laikkuruti nIrmitan tutichai ...... y^e~NkumoTa
muTukivel viTTuvaTa kuvaTuvAy viTTamarar
   munivarA Tippukazha vetavi~n chaiyarkaL
      muzhavuvI Naikki^nari yamurtakI tatt^o^nikaL
         muRaiyatA kappaRaiya votiram paiyarkaL
            mulaikaLpA rikkavuTa ^naTa^namA TiRRuvara
               muTipatA kaipp^oliya venaTa~N kulavu ...... kantaveLe
arachumA kaRpakam^o TakilpalA irppaimaki
   zhazhakuve yattikamu koTaram paiyuTa^n
      aLavime kattil^oLir va^nam^oTA Takkuyilka
         LaLikaLto kaikkiLikaL kov^e^nam p^eriya
            amurtavA vikkazha^ni vayalilvA Laikkayalka
               LaTaiyume rakka^naka nAT^e^num puliyur ...... chantavelA
azhakumo kakkumari viputaiye ^naRpu^navi
   yaLikulA vuRRakuzhal cherkaTam put^oTai
      arachive tachch^orupi kamalapA takkaravi
         yariyave TachchiRumi yALaNain tapukazh
            aruNarU pappatam^o TivuLito kaichch^eyalk^o
               TaNait^eyvA ^naitta^namu memakizhn tupuNar ...... tampirA^ne.
Back to Top

# 500 chakuTa muntum   (chitamparam)  
ta^na^natantam ta^na^natantam
     ta^na^natantam tA^nantam
          ta^na^natantam ta^na^natantam
               ta^na^natantam tA^nantam
                    ta^na^natantam ta^na^natantam
                         ta^na^natantam tA^nantam ...... ta^natA^na

chakuTamuntu~N kaTalaTaintu~N
     kuLamakizhntun toycha~Nka~N
          kamukaTaintaN TamutakaNTan
               taraLakantan terka~ncha~n
                    charam^e^nu~NkaN kumizhatuNTam
                         puruv^e^nu~nch^e~n chApamp^o^n ...... tikazhmAtar
chalachak^entam puzhukuTa^nchaN
     pakamaNa~Nk^oN TeyraNTan
          ta^naka^namp^o^n kirivaNa~Nkum
               p^oRipaTu~nch^em pervantaN
                    chala^nachamp^o^n RiTaipaNa~Nki^n
                         kaTitaTa~Nk^oN TAramp^o^n ...... t^oTarpArvai
pukalalkaNTa~n charikaramp^o^n
     charaNapantan totintam
          puramuTa^nkiN kiNichilampum
               p^oliyalampun tALra~Nkam
                    puNarvaNaintaN Tuvar^oTunt^oN
                         TiTarkiTantuN Terk^o~nchu~N ...... kaTainAye^n
pukazhaTaintu^n kazhalpaNint^oN
     p^oTiyaNinta~N kAnantam
          pu^nalpaTintuN Tavachami~nchun
               tavacharchantam poluntiN
                    puva^nikaNTi^n RaTivaNa~Nku~n
                         ch^eyalk^oLa~nch^e~n chIrch^emp^o^n ...... kazhaltArAy
tikuTatintin takuTatantan
     tikuTatintin totintam
          TakuTaTaNTaN TikuTaTiNTiN
               TakuTaTaNTaN ToTiNTiN
                    TimuTaTiNTiN TumuTaTuNTuN
                         TimuTaTiNT^e^n Recha~Nkam ...... palaperi
ch^ekakaNa~ncha~n chalikaipa~ncham
     paRaimuzha~Nkum poraNTa~n
          chilaiyiTintu~N kaTalvaTintum
               p^oTipaRantuN Torcha~Nka~n
                    chiramuTaintaN TavuNara~Nkam
                         piNamalainta^n RATu~nch^e~N ...... katirvelA
akilaaNTa~n chuzhala^e~Nkum
     pavurik^oNTa~N kATu~Nk^o^n
          pukazhviLa~Nku~N kavuripa~Nka^n
               kuruv^e^nu~nchi~N kAra~Nk^oN
                    TaRumukamp^o^n chatitula~Nkun
                         tirupata~Nkan tA^e^nR^e^n ...... RamarorpAl
alarp^ozhinta~N karamukizhnt^oN
     charaNamu~Nk^oN Totantam
          pu^naikuRamp^eN chiRumiya~Nkam
               puNarch^eya~Nk^oN Teyamp^o^n
                    amaiviLa~Nkum pulicharamp^o^n
                         tirunaTa~Nk^oN TArkantam ...... p^erumALe.
Back to Top

# 512 maruvu kaTalmukil   (chitamparam)  
ta^na^na ta^nata^na ta^na^na ta^nata^na
   ta^na^na ta^nata^na ta^na^na ta^nata^na
      tattat tatta^na tattat tatta^na
         tattat tatta^na tattat tatta^na
ta^na^na ta^nata^na ta^na^na ta^nata^na
   ta^na^na ta^nata^na ta^na^na ta^nata^na
      tattat tatta^na tattat tatta^na
         tattat tatta^na tattat tatta^na
ta^na^na ta^nata^na ta^na^na ta^nata^na
   ta^na^na ta^nata^na ta^na^na ta^nata^na
      tattat tatta^na tattat tatta^na
         tattat tatta^na tattat tatta^na ...... ta^natA^na.

maruvu kaTalmuki la^naiya kuzhalmati
   vata^na nutalchilai piRaiya t^eNumvizhi
      machchap p^oRkaNai mukkup p^oRkumi
         zh^oppak kattari y^ottiT Tachch^evi
kumuta malarita zhamuta m^ozhinirai
   taraLa m^e^nunakai miTaRu kamuk^e^na
      vaittup p^oRpuya pachchait taTTaiy^o
         T^oppiT Tukkama lakkaip p^oRRukir
vakaiya viral^oTu kiLikaL mukanaka
   m^e^navu mikaliya kuvaTu miNaiy^e^na
      vaTTat tuttimu kizhppach chakkiram
         vaittap p^oRkuTa m^ottiT Tuttikazh ...... mulaimevum
vaTamu nirainirai taraLa pavaLam^o
   Tachaiya pazhumara ilaiva yiRumayi
      raRpat tikkiNai p^oRput t^oppuLum
         appuk kuTchuzhi y^ottup p^oRk^oTi
mata^na ^nurutuTi yiTaiyu mi^nal^e^na
   ariya kaTitaTa mamirta kazhairacha
      maTTup p^oRkama lattiR chakkiri
         tuttip paikk^oru mittup paTTuTai
maruvu t^oTaiyiNai katali paraTuk^oL
   kaNaiyu muzhav^e^na kamaTa m^ezhutiya
      vaTTap puttaka m^ottup p^oRchara
         NattiR piRpuRa m^ettut tattaikaL ...... mayilpole
t^eruvil mulaivilai yuraich^ey tavaravar
   mayalk^o TaNaivara maruLch^ey t^ozhilk^oTu
      t^eTTip paRpala ch^okkiT Tupp^oruL
         paRRik kaTTila Naikk^op pippuNar
tilata mazhipaTa vizhikaL chuzhaliTa
   malarka LaNaikuzha liTaik^oL tukilpaTa
      tittit tuppitazh vaittuk kaikk^oTu
         kaTTik kuttumu laikkuT kaippaTa
tiraiyi lamut^e^na kazhaiyil racham^e^na
   palavil chuLaiy^e^na vuruka vuyarmayal
      chikkup paTTuTal k^eTTuch chittamum
         v^eTkit tukkamu muRRuk k^okk^e^na ...... naraimevich
ch^eviy^o T^oLirvizhi maRaiya malachala
   m^ozhuka palavurai kuzhaRa taTik^oTu
      t^ettip pittamu muRRit taRch^eya
         laRRuch chichchiy^e ^nattuk kappaTa
chilarkaL mutuvuTal vi^navu p^ozhuti^ni
   luvari niRamuTai nama^nu muyirk^oLa
      ch^eppaR RuppiNa m^oppit tupp^eya
         riTTup p^oRpaRai k^oTTach ch^eppiTu
ch^e^na^na mituv^e^na azhutu mukamichai
   aRaiya aNaipava r^eT^e^na chuTalaiyil
      chiRRik kukkirai yiTTiT TippaTi
         nittat tukkam^e TuttiT TuchchaTa ...... muzhalve^no
kuruvi ^nuruv^e^na aruLch^ey tuRaiyi^nil
   kutirai k^oLavaru niRaita vachitalai
      k^oRRap p^oRpatam vaittiT TaRputa
         m^eRRip p^oRp^oru LiTTuk kaikk^oLu
mutalva riLakalai matiya maTaichaTai
   aruNa vuzhaimazhu maruvu tirupuyar
      k^oTTat tuppurar k^eTTup p^oTT^ezha
         viTTat tikkaNai nakkark kaRputa
kumara ^n^e^naviru t^oliyu murach^oTu
   vaLaiyu m^ezhukaTa latira muzhav^oTu
      k^oTTat tuTTarai v^eTTit taTkaTa
         l^oppat tikkuma Tuttut tattiTa ...... amarmevik
kuruku k^oTichilai kuTaikaL miTaipaTa
   malaikaL p^oTipaTa vuTuka LutiriTa
      k^ottich chakkiri paRRap p^oRpari
         ^eTTut tikkum^e TuttiT Tukkural
kumara kurupara kumara kurupara
   kumara kurupara ^e^nav^o tamararkaL
      k^oTpap puTpami Raittup p^oRchara
         NattiR kaichchiram vaittuk kuppiTa
kulavu narichiRai kazhuku k^oTipala
   karuTa ^naTamiTa kuruti parukiTa
      k^oRRap pattira miTTup p^oRkaka
         ^nattaich chittami rakShit tukk^oLu ...... mayilvIrA
chiram^o TiraNiya ^nuTalki zhiyav^oru
   p^ozhuti ^nukirk^oTu ariy^e ^naTamiTu
      chiRpart tiTpatam vaittuch chakkira
         varttik kuchchiRai yiTTuch chukkira^n
ariya vizhik^eTa irupa tamumula
   kaTaiya n^eTiyavar tiruvu mazhakiyar
      t^eRkut tikkila rakkark kuchchi^na
         muRRup p^oRRachar taRkup puttira
ch^eyamu ma^navali chilaikai k^oTukara
   mirupa tuTaikiri chiram^or patumvizha
      tikk^eT Taikkaka ^nattark kukk^oTu
         pachchaip p^oRpuya lukkuch chittira ...... maruko^ne
tilata matimuka azhaki marakata
   vaTivi paripura naTa^ni malarpata
      chittark kukkuRi vaittiT Tatta^na
         muttap p^oRkiri y^ottach chittira
chivaik^oL tiruchara chuvati v^ekuvita
   ch^orupi mutuviya kizhavi yiyalk^oTu
      ch^eTTik kuchchuka muRRat tattuva
         chittiR chiRpatam vaittak kaRpuRu
tiraiyi lamut^e^na m^ozhich^ey kavuriyi
   ^nariya maka^n^e^na pukazhpu linakaril
      ch^eppup p^oRRa^na muRRap p^oRkuRa
         tattaik kuppuLa kittiT T^oppiya ...... p^erumALe.
Back to Top

# 572 itamuRu viraipu^nal   (virAlimalai)  
ta^nata^na ta^nata^na ta^na^na ta^nata^na
     ta^nata^na ta^nata^na ta^na^na ta^nata^na
          tattata^na tantata^na tattata^na tantata^na
ta^nata^na ta^nata^na ta^na^na ta^nata^na
     ta^nata^na ta^nata^na ta^na^na ta^nata^na
          tattata^na tantata^na tattata^na tantata^na
ta^nata^na ta^nata^na ta^na^na ta^nata^na
     ta^nata^na ta^nata^na ta^na^na ta^nata^na
          tattata^na tantata^na tattata^na tantata^na ...... ta^natA^na

itamuRu viraipu^nal muzhuki yakilmaNa
     mutaviya pukaiyi^ni laLavi vakaivakai
          k^ottalarka Li^nt^oTaiyal vaittuvaLar k^oNTal^e^na
aRal^e^na ichaiyaLi y^e^nana LiruL^e^na
     niRamatu karukin^e Tukin^e RivupaTa
          n^eyttumuchu vi^ntirikai y^ottachuruL kuntaLamum
ilakiya piRaiy^e^na ^eyi^nar chilaiy^e^na
     vilakiya tilatanu taluma timukamum
          uRpalamum vaNTuvaTu viRkaNaiya ma^npaTaru ...... mu^naivALum
iTarpaTu kavunaTu va^numva laTalp^oru
     kaTuvatu m^e^nan^eTi taTuva k^oTiya^na
          ikkuchilai k^oNTamata^n m^eyttavani Raintavizhi
taLava^na muRuvalu mamuta kumutamum
     viLainaRa vi^niyam^o zhiyumi ^naiyat^e^na
          ^oppaRuna ka~NkaLviral tupp^e^navu Raintukamu
kiTiy^oTi paTavi^nai ch^eyumvi^n matakalai
     n^eTiyaka vuTiyichai muralu churimuka
          natta^naiya kaNTamumv^eN muttuviLai viNTa^naiya ...... ^ezhiltoLum
vitaraNa ma^navita ^namatai yaruLva^na
     chatataLa maRaimuki zhata^nai nikarva^na
          puttamirtu kantakuTam v^eRp^e^nani rampuva^na
imachala mrukamata kaLapa parimaLa
     tama^niya prapaimiku taruNa puLakita
          chitravara ma~Nkalavi chitraviru tu~Nkaka^na
vikalita mirutuLa mrutuLa navamaNi
     mukapaTa vikaTi^na ta^namu muyarvaTa
          pattirami runtakaTi l^ottachuzhi yuntiyuLa ...... matiyAta
viparita muTaiyiTai yiLai~nar kaLaipaTa
     apakaTa matupuri yarava chuTikaiya
          ratnapaNa m^e^npavazha kuRRavarai yumputiya
nuNiyata Lir^e^navu laviya paripura
     aNinaTa ^napatamu muTaiya vaTivi^nar
          p^oRkalavi yi^npamati tukkam^e^na la^nRiyavar
viraki^ni l^e^natuRu ma^nama turukiya
     piramaiyu maRavu^na taruLkai varavuyar
          pattivazhi yumparama muttin^eRi yunt^eriva ...... t^orunALe
tatatata tatatata tatata tatatata
     titititi titititi tititi titititi
          tattatata tantatata tittititi tintititi
TakuTaku TikuTiku Takuku TikuTiku
     TikuTiku TakuTaku Tikuku TakuTaku
          tattatimi Ta~Nkukuku tittitimi Ti~Nkukuku
tamitami tamitaka tamita timitaka
     timitimi ch^ekakaNa timita tikatika
          tattimita tantimita tittimiti tintimiti ...... y^e^navetA^n
tapalaiku Tamuzhavu timilai paTakama
     taputacha likaitavil murachu karaTikai
          mattaLita vaNTaiyaRa vaittakuNi tuntumikaL
m^okum^oku m^okuv^e^na alaRa virutukaL
     tikutiku tikuv^e^na alakai kuRaLikaL
          vikkiTani Namparuka pakkiyuva Na~Nkazhuku
chatirp^eRa atirtara utati chuvaRiTa
     ^etirp^oru nirutarkaL kuruti p^erukiTa
          vappuvi^nmi tant^ezhupa taRputaka vantam^ezha ...... v^ekukoTi
matakaja turakara tamumu Taiyapuvi
     yatalamu talmuTiya iTiya n^eTiyat^or
          mikk^olimu zha~Nkairu LakkaNamvi TintuviTa
iraviyu matiyamu nilaimai p^eRaaTi
     paraviya amararkaL talaimai p^eRaiyal
          attiRala Na~Nkuch^eya chattiviTu kantatiru
vayaliyi laTimaiya kuTimai yi^nalaRa
     mayal^oTu malamaRa ariya p^eriyati
          ruppukazhvi Lampuv^e^nmu ^naRputam^e zhuntaruLku ...... kavirAli
malaiyuRai kuravana liRaiva varukalai
     palat^eri vitaraNa muruka charavaNa
          uRpavakra vu~nchakiri nikrakaa kaNTamaya
nirupavi malachuka ch^orupa parachiva
     kurupara v^eLimuka Turuva vuyartaru
          chakrakiri yu~Nkulaiya vikramana Tampuriyu
marakata kalapam^e riviTu mayilmichai
     maruviy^e yarumaiya iLamai yuruv^oTu
          ch^orkkatala mumpulavar varkkamumvi La~Nkavaru ...... p^erumALe.
Back to Top

# 592 nIlama~nchA^na kuzhal   (tiruchch^e~NkoTu)  
tA^na^nan tA^nata^na tA^na^nan tA^nata^na
     tA^na^nan tA^nata^na tA^na^nan tA^nata^na
tA^na^nan tA^nata^na tA^na^nan tA^nata^na
     tA^na^nan tA^nata^na tA^na^nan tA^nata^na
tA^na^nan tA^nata^na tA^na^nan tA^nata^na
     tA^na^nan tA^nata^na tA^na^nan tA^nata^na ...... tantatA^na

nIlama~n chA^nakuzhal mAlaivaN ToTukati
     nITupan tATuvizhi yArpaLi~N kA^nanakai
nIlap^o^n chApanuta lAchaiyi^n toTachaiyu
     nILmukan tAmaraiyi ^nArm^ozhin tAram^ozhi
nerchukam polakamu kA^nakan tArarpuya
     nerchuNa~N kAvikiLai yerchiRan tArmalaiyi ...... raNTupola
nILipa~N koTiLanir te^nirun tAramulai
     nITala~N kArachara moTaTain tArmaruvi
nILmaNa~n chARup^ozhi yAvaLam potivaiyi
     ^nIlavaN Teviyanal kAma^na~N kAraniRai
nechachan tA^naalkul kAmapaN TAramutai
     nerucham pokariTai nUl^oLirn tAchaiyuyir ...... champaiyAra~n
chAlup^o^n tokaiyamai pALita~n chUzhcharaNa
     tALchilam polamiTa venaTan tA^nanaTai
chAtichan tA^n^eki^na mArparan tokaiy^e^na
     tA^n^ezhu~N kolavilai mAtari^n pArkalavi
tAvuk^oN Tekaliya noykaLk^oN TepiRavi
     tA^naTain tAzhumaTi ye^niTa~n chAlumvi^nai ...... ya~nchiyoTat
tArkaTam pATukazhal pAtach^en tAmaraikaL
     tAzhp^erum pAtaivazhi yepaTin tevaruku
tApamviN Teyamuta vAriyuN TepachikaL
     tApamun tIratukir po^niRa~N kAzhk^oLuru
chAravu~n chotimuru kAv^e^nu~N kAtalk^oTu
     tA^nirun totairu vorakam peRuRuka ...... vi~nchaitArAy
chUliy^en tAykavuri mokacha~N kArikuzhai
     toTuk^oN TATuchiva kAmachun tArinala
tULaNain tALiniru vANiya~N kALikalai
     tokaich^en tAmaraiyi^n mAtuni^n Retutich^ey
tUyaam pAkazhaik^oL toLipa~N kALakrupai
     toypara^n chey^e^navu mep^erum pArpukazhum ...... vintaiyo^ne
chUracha~N kArachurar lokapa~N kAvaRuvar
     tokaimain tAkumara veLkaTam pArat^oTai
toLakaN TAparama techikan tAvamarar
     tokaipa~N kA^e^nave tAkama~n chUzhchuruti
totakam pATamalai yezhutuN TAy^ezhuvar
     chorik^oN TARuvara vel^eRin tenaTa^na ...... mu~Nk^oLvelA
mAliya^n pARav^oru ATaka^n chAkamiku
     vAliyum pAzhimara moTukum pAka^na^nu
mAzhiyu~N koravali rAvaNa^n pARaviTu
     mAchuka^n kolamuki lo^nukan totiTaiyar
mAtuTa^n kUTiviLai yATucham pokatiru
     mArpaka^n kANamuTi yo^naNa~N kA^namati ...... y^o^nRumA^nai
mArpuTa^n koTuta^na pAramu~n cheraiTai
     vArtuvaN TATamuka moTukan tIraracha
vAyita~N kotimaNi nUpuram pATamaNa
     vAchaik^oN TATumayi lALitu~N kAkuRavi
mAtupa~N kAmaRaiku lAvuch^e~N koTainakar
     vAzhavan tAykariya mAlaya^n tevarpukazh ...... tampirA^ne.
Back to Top

# 622 ^etirp^orutu   (k^oTu~Nku^nRam)  
ta^nata^na^na ta^nata^na^na tattatta tantata^na
     tattatta tantata^na
ta^nata^na^na ta^nata^na^na tattatta tantata^na
     tattatta tantata^na
ta^nata^na^na ta^nata^na^na tattatta tantata^na
     tattatta tantata^na ...... tantatA^na.

^etirp^orutu kavikaTi^na kachchukka Lump^orutu
     kuttitti Rantumalai
yivaikaL^e^na vatimrukama tappaTTu ni^nR^ozhuki
     muttuchch^e RintavaTa
m^e^nunikaLa mavaiyaRavu taittiTTa Naintukiri
     ^niRk^ottu ma~Nkuchan^e ...... ru~NkupAkar
^etirparava uramichaitu kaittukki TantuTalpa
     taikkakka Tintumika
iratipati maNimavuli y^eRRitri yampaka^nu
     muTkatti raNTiLaki
yiLai~naruyir kavaLam^e^na maTTitta chaint^etirpu
     Taittuchchi ^nantup^oru ...... k^o~NkaiyA^nai
p^otuvilvilai yiTumakaLir patmakka rantazhuvi
     y^okkattu vaNTamaLi
pukaiNaiya variparavu nachchukka ru~NkayalkaL
     ch^ekkachchi vantamutu
p^otiyum^ozhi pataRaaLa kakkaRRai yu~Nkulaiya
     muttattu Ta^nkaruNai ...... tantumelvIzh
putumaitaru kalavivalai yiRpaTTa zhuntiyuyir
     taTTuppa Tuntimira
puNariyuta tiyilmaRuki maTTaRRa intiriya
     chaTTaikku rampaiyazhi
p^ozhuti^nilum aruLmuruka chuttakk^o Tu~Nkiriyi
     ^nirttachcha raNkaLaima ...... RantiTe^ne
tititititi tititititi tittitti tintititi
     tattatta tantatata
t^etatat^eta t^etatat^eta t^ett^etta t^entat^eta
     tikkaTTi kaNTikaTa
j^ekaNak^eNa k^eNaj^ekuta t^ettitri yantirita
     takkatta kuntakurta ...... tintitIto
tikuTatiku t^okuTat^oku tikkaTTi kaNTikaTa
     TakkaTTa kaNTakaTa
TiTiTuTuTu TiTiTuTuTu TikkaTTi kaNTikaTa
     TuTTuTTu TuNTuTuTu
tikukutiku tikukukuku tikkutti kuntikuku
     kukkukku ku~Nkukuku ...... ^e^nRutALam
mutirtimilai karaTikaiyi Takkaikk^o TuntuTiyu
     Tukkaipp^e rumpatalai
muzhavupala m^okum^ok^e^na v^ottikk^o Tumpirama
     kattikka Lumparava
mukaTupuku v^ekuk^oTikaL pakkatt^e zhuntalaiya
     mikkakka vantanirai ...... ta~NkiyATa
mutukazhuku k^oTikaruTa ^n^okkatti raNTuvara
     vukrapp^e ru~Nkuruti
muzhukiy^ezhu payiravarna TittiTTa kaNTamumv^e
     Tikkattu Nintatira
muTukivaru nichichararai muTTichchi rantiruki
     v^eTTikka Lamp^oruta ...... tampirA^ne.
Back to Top

# 624 kakupanilai kulaiya   (ku^nRakkuTi)  
ta^nata^na^na ta^nata^na^na ta^nata^na^na ta^nata^na^na
tantatta tattata^na tantatta tattata^na
     ta^nata^na^na ta^nata^na^na ta^nata^na^na ta^nata^na^na
     tantatta tattata^na tantatta tattata^na
          ta^nata^na^na ta^nata^na^na ta^nata^na^na ta^nata^na^na
          tantatta tattata^na tantatta tattata^na ...... ta^natA^nA

kakupanilai kulaiyavikal mikupakaTi^n valiyuTaiya
tantatti ^naittaTiva t^ontatti rattaiyuLa
     akilamaRai pukazhparamar ~n^ekizhikala kalakal^e^num
     amp^oRpa tattartanu vamp^oRp^o ruppaTarva
          kaLapapari maLam^ezhukum ^ezhililmuzhu kuvamuLari
          ya~nchappu Taitt^ezhuva va~nchakka ruttumata ...... ^napiSheka~N
kaTivapaTu k^olaiyiTuva k^oTiyamuka paTamaNiva
i^npachchu Tarkka^naka kumpatta rachch^eruva
     pirutilpuLa kitachukamu mirutuLamum vaLariLai~nar
     puntikki Tarttaruva pantitta kachchaTarva
          kayalmakara nikaramika viya^nmaruvu natiyilmutir
          cha~Nkippi muttaNiva p^o~Nkikka ^natt^oLirva ...... mulaimAtar
vakuLamalar kuvaLaiyitazh tarumaNamu mirukamata
m^o^nRikka Ruttumukil v^e^nRiTTu n^eyttakuzhal
     achaiyaruchi yamurtakruta vachiyam^ozhi mayilkuyil^e
     ^numpuTku raRpakara vampuRRa maRpuriya
          varumaRali yaraNam^oTu muTukuchamar vizhiyiNaikaL
          ka^nRichchi vakkamakizh na^nRichcha mattunaka ...... nutirekai
vakaivakaim^e yuRavaLaikaL kazhalaviTai tuvaLavitazh
uNTuTpra mikkanachai k^oNTuRRa Naittavati
     ch^eRikalavi valaiyil^e^na taRivuTaiya kalaipaTutal
     untippi RappaRani ^naintiTTa muRRu^naTi
          vayalinakar murukach^eru muyalpa^niru karakumara
          tu^nRaTTa chiTTakuNa ku^nRakku Tikkatipa ...... aruLAto
takukutaku takutakuku tikukutiku tikutikuku
ta~Nkutta kuttakaku ti~Nkutti kuttikiku
     chakaNachaka chakachakaNa ch^ekaNach^eka ch^ekach^ek^eNa
     cha~Nkachcha kachchakaNa ch^e~Nkachch^e kachch^ekaNa
          ta^na^nata^na ta^nata^na^na t^e^na^nat^e^na t^e^nat^e^na^na
          tantatta ^natta^na^na t^entatt^e ^natt^e^na^na ...... ta^na^nA^nA
takutataku takutakuti tikutitiku tikutikuti
ta~Nkutta kuttakuku ti~Nkutti kuttikuku
     TaNaNaTaNa TaNaTaNaNa TiNiNiTiNi TiNiTiNiNi
     TaNTaTTa TaTTaTaNa TiNTiTTi TiTTiTiNi
          tararatara taratarara tiriritiri tiritiriri
          ta^nRatta rattarara ti^nRitti rittiriri ...... y^e^natALan
t^okutiv^eku murachukara TikaiTamaru muzhavutavil
tampaTTa mattaLami ^nampaTTa TakkaipaRai
     patalaipala timilaimuta latiravutir p^eriyatalai
     maNTaitti raTparuku chaNTaitti raTkazhuku
          tuTarnipiTa karuTa^naTar tarakaraTa m^okum^ok^e^na
          vantuRRi TakkuTarni NantuRRi chaittatira ...... mutupeykaL
chu^naka^nari n^eRun^eR^e^na vi^niti^nitu ti^navi^naich^ey
v^e~Nkukku Tattak^oTi tu~Nkukku kukkuk^e^na
     vaTa^namiTu tichaiparavi naTa^namiTa vaTaliravi
     ti~NkaTpra paikkatirkaL ma~Nkapra chittakula
          turakakaja ratakaTaka muraNaraNa nirutarviRal
          miNTaikku laittamarch^ey taNTarkku rattaiyaruL ...... p^erumALe.
Back to Top

# 702 vilaiyaRukkavum   (mATampAkkam)  
ta^na^na tatta^na ta^na^na tatta^na
     ta^nantan tanta tantA
ta^na^na tatta^na ta^na^na tatta^na
     ta^nantan tanta tantA
ta^na^na tatta^na ta^na^na tatta^na
     ta^nantan tanta tantA ...... ta^nata^nA ta^na^nA

vilaiya Rukkavu mulaima Raikkavu
     maNantu^n Ru~nch^e zhuntAr
pu^naimu kiRkuzhal ta^naiya vizhkkavum
     viTa~Nka~n cha~ncha ra~ncher
vizhiv^e ruTTavu m^ozhipu raTTavu
     niNantu^n Ru~ncha lampA ...... yutiranI ruTa^ne
v^eLiyi ^niRkavum valiya muTTarai
     y^etirntum pi^nt^o Tarnte
yilaichu Napp^oTi piLav^e TuttiTai
     tirumpum paNpa ra^nRe
y^e^navu raittavar tamaiva rappaNi
     yuTa^nk^oN Ta^npu Ta^npoy ...... chaya^napA yali^nmel
kalain^e kizhkkavu mayalvi Laikkavu
     naya~Nk^oN Ta~Nki runte
kuNuki yiTTuLa p^oruLpa RittaRa
     mu^ninta~N k^o^nRu kaNTe
kalaka miTTava rakala Tittapi^n
     varumpa~N ka~Nku Na~Nkor ...... putiyape ruTa^ne
kataikaL ch^eppavum valacha marttikaL
     kuNa~NkaN Tuntu La~NkA
ma^nita ^niRchiRu p^ozhutu muRRuRa
     ni^naintu~N kaNTu kante
kaTima larppata maNuku taRkaRi
     vila^n p^o~N kump^e rumpA ...... taka^naiyA Luvaiyo
chilaita ^naikk^oTu mikaa TittiTa
     ma^nantan tanta NantA
maraima larppira ma^naina Tuttalai
     yarintu~N k^oNTi rante
tiripu ratt^eri pukana kaittaruL
     chiva^npa~N ka~Nki runtA ...... LaruLumA murukA
ch^eruvi Tattala kaikaLt^e ^natt^e^na
     t^e^nant^en t^ent^e ^nantA
^e^nai TakkaikaL maNika NappaRai
     TikuNTi~N kuNTi kuNTA
Tikuku Tikkuku Tikuku Tikkuku
     TikuNTi~N kuNTi kuNTI ...... y^e^nairA vaNa^nIL
malaiy^e ^nattikazh muTikaL pattaiyu
     miraNTa~n ch^o^npa t^o^nRey
paNaipu yattaiyu m^oruva kaippaTa
     v^ekuNTam p^o^nR^e Rinto^n
matalai maittu^na achura raikkuTal
     tiRanta~N kampi Lante ...... mayili^nmel varuvAy
vayalka LiRkaya li^nami kutt^ezhu
     varampi^n kaNpu raNTe
p^eruka yaRk^oTu ch^oriyu nittila
     niRaint^e~N ku~nchi Rante
varichai p^eRRuyar tama^ni yappati
     yiTa~Nk^oN Ti^npu Ru~nchIr ...... iLaiyanA yaka^ne.
Back to Top

# 858 aRukunu^ni pa^ni   (tiruviTaimarutUr)  
ta^nata^na^na ta^nata^na^na ta^nata^na^na ta^nata^na^na
     tA^na tA^na^nA tA^na tA^na^nA
ta^nata^na^na ta^nata^na^na ta^nata^na^na ta^nata^na^na
     tA^na tA^na^nA tA^na tA^na^nA
ta^nata^na^na ta^nata^na^na ta^nata^na^na ta^nata^na^na
     tA^na tA^na^nA tA^na tA^na^nA ...... ta^nata^na ta^natA^na

aRukunu^ni pa^niya^naiya chiRiyatuLi p^eriyat^oru
     Aka mAkiyor pAla rUpamAy
arumatalai kutalaim^ozhi ta^niluruki yavaruTaiya
     Ayi tAtaiyAr mAya mokamAy
arumaiyi^ni larumaiyiTa m^oLum^oL^e^na vuTalvaLara
     ALu meLamAy vAla rUpamAy ...... avar^oru p^eriyorAy
azhakup^eRu naTaiyaTaiya kiRutupaTu m^ozhipazhaki
     Avi yAyavor tevi mArumAy
vizhuchuvarai yarivaiyarkaL paTukuzhiyai nilaimaiy^e^na
     vITu vAchalAy mATa kUTamAy
aNuvaLavu taviTumika pitiraviTa ma^namiRuki
     Achai yALarAy Uchi vAchiyAy ...... aviyuRu chuTarpole
v^eRumiTiya ^n^orutavachi yamutupaTai y^e^numaLavil
     melai vITukeL kIzhai vITukeL
tiTutiT^e^na nuzhaivata^nmu^n ^etirmuTuki yavarkaL^oTu
     chIRi ~nALipol eRi vIzhvatAy
viraki^n^oTu varup^oruLkaL chuvaRiyiTa m^ozhiyum^oru
     vINi yArch^ole mela tAyiTA ...... vitita^nai ni^naiyAte
mi^nukumi^nu k^e^numuTala maRamuRuki n^ekizhvuRavum
     vINar chevaiye pUNu pAviyAy
maRumaiyuLa t^e^numavarai viTumvizhalai yata^ni^nvaru
     vArkaL pokuvAr kANu mo^e^nA
viTutuRavu p^eriyavarai maRaiyavarai v^eTuv^eT^e^na
     meLa mech^olA yALi vAyarAy ...... miTaiyuRa varunALil
vaRumaikaLu muTukivara vuRup^oruLu nazhuvachila
     vAta mUtukA mAlai chokainoy
p^eruvayiRu vayiRuvali paTuva^nvara iruvizhikaL
     pILai chARiTA ILai meliTA
vazhavazh^e^na umizhumatu k^ozhak^ozh^e^na ^ozhukivizha
     vATi yU^n^elAm nATi petamAy ...... ma^naiyavaL ma^namveRAy
maRukama^nai yuRumavarkaL naNukunaNu k^e^numaLavil
     mAtar chIy^e^nA vAlar chIy^e^nA
ka^navuta^ni liratam^oTu kutiraivara n^eTiyachuTu
     kATu vAv^e^nA vITu pov^e^nA
valatazhiya virakazhiya vuraikuzhaRi vizhich^oruki
     vAyu meliTA Avi pokunAL ...... ma^nitarkaL palapecha
iRutiyat^o TaRutiy^e^na uRavi^nmuRai kataRiyazha
     ezhai mAtarAL moti melvizhA
^e^natuTaimai y^e^nataTimai y^e^numaRivu chiRitumaRa
     Im^o lel^e^nA vAyai Av^e^nA
iTukupaRai chiRupaRaikaL timilaiy^oTu tavilaRaiya
     Ima techame peykaL chUzhvatAy ...... ^erita^ni liTumvAzhve
iNaiyaTikaL paravumu^na taTiyavarkaL p^eRuvatuvum
     echi TArkaLo pAcha nAcha^ne
iruvi^naimu malamumaRa iRaviy^oTu piRaviyaRa
     eka pokamAy nIyu nA^numAy
iRukumvakai paramachuka mata^naiyaru LiTaimarutil
     eka nAyakA loka nAyakA ...... imaiyavar p^erumALe.
Back to Top

# 902 ikalkaTi^na mukapaTavi   (vayalUr)  
ta^nata^na^na ta^nata^na^na tattatta tattata^na
     tattatta tattata^na
ta^nata^na^na ta^nata^na^na tattatta tattata^na
     tattatta tattata^na
ta^nata^na^na ta^nata^na^na tattatta tattata^na
     tattatta tattata^na ...... tantatA^na

ikalkaTi^na mukapaTavi chitrattu tikkaimata
     mattakka LiRRaiy^etir
puLakata^na miLakai^ni t^eTTikka zhutt^oTukai
     kaTTippi NittiRuki
yitazhp^otiyi ^namutumuRai m^ettappu chitturuki
     muttattai yiTTunaka ...... tantamA^na
iTukuRiyum varaiyaiyuRa n^eRRitta lattiTaiyil
     ^eRRikka lakkamuRa
iTaituvaLa vuTaikazhala iTTatta raippaiyatu
     t^oTTutti rittumika
iraNamiTu muraNarvizhi y^okkakka Ruttavizhi
     ch^ekkachchi vakkavaLai ...... ch^e~Nkaichora
akaruviTu mrukamatama Nattukka ^nattapala
     k^ottukku zhaRkulaiya
mayilpuRavu kuyil~nimiRu kukkiRku raRpakara
     n^ekkukka ruttazhiya
amaLip^eri tamaLipaTa vakkiTTu m^eykkaraNa
     varkkatti ^niRpuNaru ...... mi^npavelai
alaiyi^nvizhi maNiyi^nvalai yiTTupp^o ruTkavara
     kaTTupp^o RichchiyarkaL
mata^nakalai vita^namaRu vittutti ruppukazhai
     yuRRuttu tikkumvakai
aparimita chivaaRivu chikkuRRu Narchchiyi^nil
     rakShitta LittaruLva ...... t^entanALo
tikuTatiku takuTataku tikkutti kuttikuTa
     tattitta rittakuTa
ch^ekaNach^eka chakaNachaka ch^ekkach ch^ekachch^ekaNa
     chattachcha kachchakaNa
tikutikurti takutakurta tikkutti kuttikurti
     takkutta kuttakurta ...... ti~NkutIto
tiriritiri tariritari tittitti rittiriri
     tattitta rittariri
TikuTaTaku TakuTaTiku TiTTiTTi kuTTikuTi
     TaTTaTTa kuTTakuTa
t^e^natimirta tavilmiruka Takkaitti raTchalikai
     pakkakka NappaRaita ...... vaNTaiperi
vakaivakaiyi^n mikavatira vukratta rakkarpaTai
     pakkatti ^niRchariya
^ezhututukil muzhutulavi paTTappa kaRparuti
     viTTatta mittat^e^na
varukuRaLi p^erukukuru tikkuTku Littuzhutu
     t^okkukku ^nippuviTa ...... v^e^nRavelA
vayalinakar payilkumara pattarkka nukrakavi
     chitrapra chittamuRu
arimaruka aRumukava mukkaTka Nattartuti
     tatvatti Rachchikara
vaTakuvaTil naTa^namiTu mapparkku muttin^eRi
     tappaRRu raikkavala ...... tampirA^ne.
Back to Top

# 917 vikaTa parimaLam   (vayalUr)  
ta^na^na ta^nata^na ta^nata^na ta^nata^na
     ta^na^na ta^nata^na ta^nata^na ta^nata^na
          tattatta tattata^na tattatta tattata^na
ta^na^na ta^nata^na ta^nata^na ta^nata^na
     ta^na^na ta^nata^na ta^nata^na ta^nata^na
          tattatta tattata^na tattatta tattata^na
ta^na^na ta^nata^na ta^nata^na ta^nata^na
     ta^na^na ta^nata^na ta^nata^na ta^nata^na
          tattatta tattata^na tattatta tattata^na ...... tantatA^na

vikaTa parimaLa mrukamata imachala
     vakira paTiramu maLaviya kaLapamu
          maTTitti tazhtt^oTaimu Tittutt^e ruttalaiyil
ulavi yiLai~narkaL p^oruLuTa ^nuyirkavar
     kalavi vitaviya ^narivaiyar maruLvalai
          yiTTuttu vakkiyiTar paTTut tiyakkiyavar
viravu navamaNi mukapaTa ^etirp^oru
     puraNa puLakita iLamulai yuramichai
          taikkakka zhutt^oTukai y^okkappi NittiRuki ...... ya^npukUra
viputa ramut^e^na matuv^e^na aRuchuvai
     apari mitam^e^na ilavitazh muRaimuRai
          tuyttukka Littunakam vaittuppa liRkuRiyi^n
varaiyu muRaich^eytu mu^nivaru ma^navali
     karaiyu maricha^na paricha^na priyavuTai
          t^oTTukku laittunutal p^oTTuppa Tuttimatar
vizhikaL kuzhaip^ora matimukam v^eyarv^ezha
     m^ozhikaL pataRiTa ratipati kalaivazhi
          kaRRiTTa puTkuralmi TaRRiRpa yiRRimaTu ...... vuntimUzhkip
pukaTu v^ekuvita karaNamu maruviya
     vakaiyi^n mukil^e^na iruL^e^na va^nam^e^na
          ^oppitta n^eyttapala puTpakku zhaRchariya
amuta nilaimala raTimutal muTikaTai
     kumuta patikalai kuRaikalai niRaikalai
          chittatta zhuttiyanu varkkattu rukkiy^oru
p^ozhutum viTalari t^e^numanu pavamavai
     muzhutu m^ozhivaRa maruviya kalaviyi
          tattupri yappaTana Tittuttu vaTchiyi^nil ...... naintuchorap
puNaru mituchiRu chukam^e^na ikaparam
     uNaru maRivili praimaitaru tirimalam
          aRRukka rutt^orumai yuRRuppu lattalaiyil
maRuku p^oRikazhal niRuviy^e chiRitum^ey
     uNarvu muNarvuRa vazhuvaRa v^orujaka
          vittaikku Natrayamum nirttattu vaittumaRai
pukalu manupava vaTivi^nai yaLavaRu
     akila v^eLiyaiyu m^oLiyaiyu maRichiva
          tatvapra chittita^nai muttichchi vakkaTalai ...... y^e^nRucherve^n
tikuTa tikukuTa tikukuTa tikukuTa
     takuTa takukuTa takukuTa takukuTa
          tikkutti kuttikuTa takkutta kuttakuTa
TumiTa TumimiTa TumimiTa TumimiTa
     TamaTa TamamaTa TamamaTa TamamaTa
          TuTTuTTu TuTTumiTa TaTTaTTa TaTTamaTa
tikurti tikutiku tikukurti tikukurti
     takurti takutaku takukurti takukurti
          tikkutti kuttikurti takkutta kuttakurti ...... ^e^nRuperi
timilai karaTikai patalaicha laritavil
     tamara murachukaL kuTamuzha v^oTutuTi
          chattakka NappaRaikaL m^ettatt^o ^nittatira
achurar kulaari amararkaL jayapati
     kuchala pachupati kuruv^e^na virutukaL
          ^ottatti raTpalavu muRRikka likka^ezhu
chikara k^oTumuTi kiTukiTu kiTuv^e^na
     makara chalaniti m^okum^oku m^okuv^e^na
          ^eTTutti chaikkaLiRu maTTaRRa RappiLiRa ...... ni^nRacheTa^n
makuTa chiratalam n^eRun^eRu n^eRuv^e^na
     akila puva^namum harahara harav^e^na
          nakShatra mukkivizha vakkiTTa tuTTakuNa
nirutar talaiyaRa vaTiv^e^nu malaich^ori
     kuruti yaruviyi^n muzhukiya kazhukukaL
          pakkappa zhuttavuTal ch^ekkachchi vattuviTa
vayiRu charikuTal nariti^na niNamavai
     ^eyiRu alakaikaL n^eTukiya kuRaLikaL
          pakShittu nirttamiTa rakShitta laipparavi ...... yumparvAzha
maTiya avuNarkaL kurakata kajarata
     kaTaka muTaipaTa v^eTipaTa ^ezhukiri
          aRRuppa Rakkav^eku tikkuppa Tittunava
natikaL kuzhaitara ipapati makizhvuRa
     amarch^ey tayilkaiyil v^eyil^ezha mayilmichai
          akkukku Takk^oTich^e rukkapp^e rukkamuTa^n
vayali nakaruRai charavaNa pavakuka
     iyalu michaikaLu naTa^namum vakaivakai
          chatyappa Tikki^nita kastyarkku NarttiyaruL ...... tampirA^ne.
Back to Top


This page was last modified on Sat, 20 Jul 2024 00:11:37 +0000
          send corrections and suggestions to admin-at-sivaya.org

thiruppugazh long verses