சிவய.திருக்கூட்டம்
sivaya.org
Please set your language preference
by clicking below languages link
Search this site with
words in any language e.g. पोऱ्‌ऱि
song/pathigam/paasuram numbers: e.g. 7.039

பன்னிரு திருமுறை பாடல் ஒலி இணைப்பு Thirumurai with Audio links
Thirumurai Audio:   1   2   3   4   5   6   7   8   9
1 1.001 - திருஞானசம்பந்த சுவாமிகள் தோடு உடைய செவியன், விடை நட்டபாடை (திருப்பிரமபுரம் (சீர்காழி))
https://www.youtube.com/watch?v=Yq-NOZQxd64
2 1.002 - திருஞானசம்பந்த சுவாமிகள் குறி கலந்த இசை பாடலினான், நட்டபாடை (திருப்புகலூர்)
https://www.youtube.com/watch?v=-PVAyLgZINI
3 1.003 - திருஞானசம்பந்த சுவாமிகள் பத்தரோடு பலரும் பொலிய மலர் நட்டபாடை (திருவலிதாயம் (பாடி))
https://sivaya.org/audio/1.003 pathorodu pala.mp3
4 1.003 - திருஞானசம்பந்த சுவாமிகள் பத்தரோடு பலரும் பொலிய மலர் நட்டபாடை (திருவலிதாயம் (பாடி))
https://www.youtube.com/watch?v=txUbmVG11Xo
5 1.004 - திருஞானசம்பந்த சுவாமிகள் மைம் மரு பூங்குழல் கற்றை நட்டபாடை (திருவீழிமிழலை)
https://www.youtube.com/watch?v=tsfcWzFqME8
6 1.005 - திருஞானசம்பந்த சுவாமிகள் செய் அருகே புனல் பாய, நட்டபாடை (கீழைத்திருக்காட்டுப்பள்ளி)
https://www.youtube.com/watch?v=MFxa_rjB3t4
7 1.006 - திருஞானசம்பந்த சுவாமிகள் அங்கமும் வேதமும் ஓதும் நாவர் நட்டபாடை (திருமருகலும் திருச்செங்காட்டங்குடியும்)
https://sivaya.org/audio/1.006_angamum vedhamum.mp3
8 1.006 - திருஞானசம்பந்த சுவாமிகள் அங்கமும் வேதமும் ஓதும் நாவர் நட்டபாடை (திருமருகலும் திருச்செங்காட்டங்குடியும்)
https://www.youtube.com/watch?v=9o9uMkq3Qd4
9 1.007 - திருஞானசம்பந்த சுவாமிகள் பாடக மெல் அடிப் பாவையோடும், நட்டபாடை (திருநள்ளாறும் திருஆலவாயும்)
https://www.youtube.com/watch?v=w_eG8VBBwkQ
10 1.008 - திருஞானசம்பந்த சுவாமிகள் புண்ணியர், பூதியர், பூத நாதர், நட்டபாடை (திருஆவூர்ப்பசுபதீச்சுரம் (ஆவூர்))
https://www.youtube.com/watch?v=pI9ZRgAtuME
11 1.009 - திருஞானசம்பந்த சுவாமிகள் வண்டு ஆர் குழல் அரிவையொடு நட்டபாடை (திருவேணுபுரம் (சீர்காழி))
https://sivaya.org/audio/1.009 Vandaar kuzhal.mp3
12 1.009 - திருஞானசம்பந்த சுவாமிகள் வண்டு ஆர் குழல் அரிவையொடு நட்டபாடை (திருவேணுபுரம் (சீர்காழி))
https://www.youtube.com/watch?v=Ju46thqI25s
13 1.010 - திருஞானசம்பந்த சுவாமிகள் உண்ணாமுலை உமையாளொடும் உடன் ஆகிய நட்டபாடை (திருவண்ணாமலை)
https://sivaya.org/audio/1.010 unnamulai.mp3
14 1.010 - திருஞானசம்பந்த சுவாமிகள் உண்ணாமுலை உமையாளொடும் உடன் ஆகிய நட்டபாடை (திருவண்ணாமலை)
https://www.youtube.com/watch?v=JseyYCTqhG0
15 1.011 - திருஞானசம்பந்த சுவாமிகள் சடை ஆர் புனல் உடையான், நட்டபாடை (திருவீழிமிழலை)
https://www.youtube.com/watch?v=t3iNhTrTln0
16 1.012 - திருஞானசம்பந்த சுவாமிகள் மத்தா வரை நிறுவி, கடல் நட்டபாடை (திருமுதுகுன்றம் (விருத்தாசலம்))
https://www.youtube.com/watch?v=Hdfawt2XBvU
17 1.013 - திருஞானசம்பந்த சுவாமிகள் குரவம் கமழ் நறு மென் நட்டபாடை (திருவியலூர்)
https://www.youtube.com/watch?v=yEIrdDSLnys
18 1.014 - திருஞானசம்பந்த சுவாமிகள் வானில் பொலிவு எய்தும் மழை நட்டபாடை (திருக்கொடுங்குன்றம் (பிரான்மலை))
https://www.youtube.com/watch?v=90vnAlHSZqM
19 1.015 - திருஞானசம்பந்த சுவாமிகள் மை ஆடிய கண்டன், மலை நட்டபாடை (திருநெய்த்தானம்)
https://www.youtube.com/watch?v=jcWixEfewp0
20 1.016 - திருஞானசம்பந்த சுவாமிகள் பால் உந்து உறு திரள் நட்டபாடை (திருப்புள்ளமங்கை)
https://www.youtube.com/watch?v=e9qTgiAxCns
21 1.017 - திருஞானசம்பந்த சுவாமிகள் மனம் ஆர்தரு மடவாரொடு மகிழ் நட்டபாடை (திருஇடும்பாவனம்)
https://www.youtube.com/watch?v=Ni1yUeyJIAI
22 1.018 - திருஞானசம்பந்த சுவாமிகள் சூலம் படை; சுண்ணப்பொடி சாந்தம், நட்டபாடை (திருநின்றியூர்)
https://www.youtube.com/watch?v=vMdjKpqwUzU
23 1.019 - திருஞானசம்பந்த சுவாமிகள் பிறை அணி படர் சடை நட்டபாடை (சீர்காழி)
https://www.youtube.com/watch?v=_9i0IZC_y7U
24 1.020 - திருஞானசம்பந்த சுவாமிகள் தட நிலவிய மலை நிறுவி, நட்டபாடை (திருவீழிமிழலை)
https://www.youtube.com/watch?v=ylMOVBOCKLY
25 1.021 - திருஞானசம்பந்த சுவாமிகள் புவம், வளி, கனல், புனல், நட்டபாடை (திருச்சிவபுரம்)
https://www.youtube.com/watch?v=Sa2JXIHZsfQ
26 1.022 - திருஞானசம்பந்த சுவாமிகள் சிலை தனை நடு இடை நட்டபாடை (திருமறைக்காடு (வேதாரண்யம்))
https://www.youtube.com/watch?v=YOg1emjAI5A
27 1.023 - திருஞானசம்பந்த சுவாமிகள் மடையில் வாளை பாய, மாதரார் குடையும் தக்கராகம் (திருக்கோலக்கா)
https://sivaya.org/audio/1.023 Madaiyil Vaalai.mp3
28 1.023 - திருஞானசம்பந்த சுவாமிகள் மடையில் வாளை பாய, மாதரார் குடையும் தக்கராகம் (திருக்கோலக்கா)
https://www.youtube.com/watch?v=C9dg_z7o0uY
29 1.024 - திருஞானசம்பந்த சுவாமிகள் பூஆர் கொன்றைப் புரிபுன் சடை தக்கராகம் (சீர்காழி)
https://www.youtube.com/watch?v=AX75gzPTGms
30 1.025 - திருஞானசம்பந்த சுவாமிகள் மரு ஆர் குழலிமாது ஓர் தக்கராகம் (திருச்செம்பொன்பள்ளி)
https://www.youtube.com/watch?v=4owEV1ZD9TU
31 1.026 - திருஞானசம்பந்த சுவாமிகள் வெங் கள் விம்மு வெறி தக்கராகம் (திருப்புத்தூர்)
https://www.youtube.com/watch?v=RbUaUwyjqEk
32 1.027 - திருஞானசம்பந்த சுவாமிகள் முந்தி நின்ற வினைகள் அவை தக்கராகம் (திருப்புன்கூர்)
https://www.youtube.com/watch?v=wmv7e7-9cxY
33 1.028 - திருஞானசம்பந்த சுவாமிகள் செப்பம் நெஞ்சே, நெறி கொள்! தக்கராகம் (திருச்சோற்றுத்துறை)
https://www.youtube.com/watch?v=ZZu2txUJeng
34 1.029 - திருஞானசம்பந்த சுவாமிகள் ஊர் உலாவு பலி கொண்டு, தக்கராகம் (திருநறையூர்ச்சித்தீச்சுரம் (திருநறையூர்))
https://www.youtube.com/watch?v=3yI2qwKTMms
35 1.030 - திருஞானசம்பந்த சுவாமிகள் விதி ஆய், விளைவு ஆய், தக்கராகம் (திருப்புகலி -(சீர்காழி ))
https://www.youtube.com/watch?v=rm_NWR-QZ3o
36 1.031 - திருஞானசம்பந்த சுவாமிகள் விழுநீர், மழுவாள் படை, அண்ணல் தக்கராகம் (திருக்குரங்குஅணில்முட்டம்)
https://www.youtube.com/watch?v=LagWZEYok0U
37 1.032 - திருஞானசம்பந்த சுவாமிகள் ஓடே கலன்; உண்பதும் ஊர் தக்கராகம் (திருவிடைமருதூர்)
https://www.youtube.com/watch?v=ywVeiOlRRiY
38 1.033 - திருஞானசம்பந்த சுவாமிகள் கணை நீடு எரி, மால், தக்கராகம் (திருஅன்பில் ஆலந்துறை)
https://www.youtube.com/watch?v=H3fxoFq9P1A
39 1.034 - திருஞானசம்பந்த சுவாமிகள் அடல் ஏறு அமரும் கொடி தக்கராகம் (சீர்காழி)
https://www.youtube.com/watch?v=q8nvJ_Q7uC0
40 1.036 - திருஞானசம்பந்த சுவாமிகள் கலை ஆர் மதியோடு உர தக்கராகம் (திருவையாறு)
https://www.youtube.com/watch?v=P9yjQbTeGAI
41 1.037 - திருஞானசம்பந்த சுவாமிகள் அரவச் சடை மேல் மதி, தக்கராகம் (திருப்பனையூர்)
https://www.youtube.com/watch?v=1ag87KOK2-I
42 1.038 - திருஞானசம்பந்த சுவாமிகள் கரவு இன்றி நல்மாமலர் கொண்டே இரவும் தக்கராகம் (திருமயிலாடுதுறை)
https://www.youtube.com/watch?v=NRSDFiUVZNg
43 1.039 - திருஞானசம்பந்த சுவாமிகள் அந்தமும் ஆதியும் ஆகிய அண்ணல் தக்கராகம் (திருவேட்களம்)
https://www.youtube.com/watch?v=h8QZrRo4xp4
44 1.040 - திருஞானசம்பந்த சுவாமிகள் பொடி உடை மார்பினர், போர் தக்கராகம் (திருவாழ்கொளிபுத்தூர்)
https://www.youtube.com/watch?v=OONhDo6cM7I
45 1.041 - திருஞானசம்பந்த சுவாமிகள் சீர் அணி திகழ் திருமார்பில் தக்கராகம் (திருப்பாம்புரம்)
https://www.youtube.com/watch?v=Eogq2gNyTwQ
46 1.042 - திருஞானசம்பந்த சுவாமிகள் பைம் மா நாகம், பல்மலர்க் தக்கராகம் (திருப்பேணுபெருந்துறை)
https://www.youtube.com/watch?v=yohjDAagwPM
47 1.043 - திருஞானசம்பந்த சுவாமிகள் வடம் திகழ் மென் முலையாளைப் தக்கராகம் (திருகற்குடி (உய்யக்கொண்டான்மலை))
https://www.youtube.com/watch?v=P_kgIT0mzcI
48 1.044 - திருஞானசம்பந்த சுவாமிகள் துணி வளர் திங்கள் துளங்கி தக்கராகம் (திருப்பாச்சிலாச்சிராமம் (திருவாசி))
https://www.youtube.com/watch?v=Ieof1SKHvNQ
49 1.045 - திருஞானசம்பந்த சுவாமிகள் துஞ்ச வருவாரும், தொழுவிப்பாரும், வழுவிப் தக்கராகம் (திருவாலங்காடு (பழையனூர்))
https://www.youtube.com/watch?v=AweGz-Ek-Iw
50 1.046 - திருஞானசம்பந்த சுவாமிகள் குண்டைக் குறள் பூதம் குழும, தக்கராகம் (திருவதிகை வீரட்டானம்)
https://www.youtube.com/watch?v=WiDBNDKsRBw
51 1.047 - திருஞானசம்பந்த சுவாமிகள் பல் அடைந்த வெண் தலையில் பழந்தக்கராகம் (திருச்சிரபுரம் (சீர்காழி))
https://www.youtube.com/watch?v=jc-3lGGQv64
52 1.049 - திருஞானசம்பந்த சுவாமிகள் போகம் ஆர்த்த பூண் முலையாள் பழந்தக்கராகம் (திருநள்ளாறு)
https://www.youtube.com/watch?v=ba-MJnMHA28
53 1.050 - திருஞானசம்பந்த சுவாமிகள் ஒல்லைஆறி உள்ளமொன்றிக் பழந்தக்கராகம் (திருவலிவலம்)
https://www.youtube.com/watch?v=qucQe6XZPzE
54 1.051 - திருஞானசம்பந்த சுவாமிகள் வெங் கண் ஆனை ஈர் பழந்தக்கராகம் (திருச்சோபுரம் (தியாகவல்லி))
https://www.youtube.com/watch?v=H2I_u74H02A
55 1.052 - திருஞானசம்பந்த சுவாமிகள் மறை உடையாய்! தோல் உடையாய்! பழந்தக்கராகம் (திருநெடுங்களம்)
https://www.youtube.com/watch?v=u5teN1hhIxI
56 1.053 - திருஞானசம்பந்த சுவாமிகள் தேவராயும், அசுரராயும், சித்தர், செழுமறை பழந்தக்கராகம் (திருமுதுகுன்றம் (விருத்தாசலம்))
https://www.youtube.com/watch?v=19dU8fmN7AA
57 1.054 - திருஞானசம்பந்த சுவாமிகள் பூத் தேர்ந்து ஆயன கொண்டு, பழந்தக்கராகம் (திருஓத்தூர் (செய்யாறு))
https://sivaya.org/audio/1.054 Poothernthaayina .mp3
58 1.054 - திருஞானசம்பந்த சுவாமிகள் பூத் தேர்ந்து ஆயன கொண்டு, பழந்தக்கராகம் (திருஓத்தூர் (செய்யாறு))
https://www.youtube.com/watch?v=eDjeCtZ_l10
59 1.055 - திருஞானசம்பந்த சுவாமிகள் ஊறி ஆர்தரு நஞ்சினை உண்டு, பழந்தக்கராகம் (திருமாற்பேறு)
https://www.youtube.com/watch?v=2BP39HT21GU
60 1.056 - திருஞானசம்பந்த சுவாமிகள் கார் ஆர் கொன்றை கலந்த பழந்தக்கராகம் (திருப்பாற்றுறை)
https://www.youtube.com/watch?v=0Q2QLIBw8lk
61 1.057 - திருஞானசம்பந்த சுவாமிகள் ஒள்ளிது உள்ள, கதிக்கு ஆம்; பழந்தக்கராகம் (திருவேற்காடு)
https://www.youtube.com/watch?v=MfFlB0vxtJ4
62 1.058 - திருஞானசம்பந்த சுவாமிகள் அரியும், நம் வினை உள்ளன பழந்தக்கராகம் (திருக்கரவீரம்)
https://www.youtube.com/watch?v=wuzO5Hh_CQU
63 1.059 - திருஞானசம்பந்த சுவாமிகள் ஒடுங்கும் பிணி, பிறவி, கேடு, பழந்தக்கராகம் (திருத்தூங்கானைமாடம்)
https://www.youtube.com/watch?v=EusYq6RgstU
64 1.060 - திருஞானசம்பந்த சுவாமிகள் வண் தரங்கப் புனல் கமல பழந்தக்கராகம் (சீர்காழி )
https://www.youtube.com/watch?v=2yPMSDXb4nE
65 1.061 - திருஞானசம்பந்த சுவாமிகள் நறை கொண்ட மலர் தூவி, பழந்தக்கராகம் (திருச்செங்காட்டங்குடி)
https://www.youtube.com/watch?v=C_MQ8sSlZyk
66 1.062 - திருஞானசம்பந்த சுவாமிகள் நாள் ஆய போகாமே, நஞ்சு பழந்தக்கராகம் (திருக்கோளிலி (திருக்குவளை))
https://www.youtube.com/watch?v=apnzZFYxrWY
67 1.063 - திருஞானசம்பந்த சுவாமிகள் எரி ஆர் மழு ஒன்று தக்கேசி (திருப்பிரமபுரம் (சீர்காழி))
https://www.youtube.com/watch?v=dAki6LyATBw
68 1.064 - திருஞானசம்பந்த சுவாமிகள் அறை ஆர் புனலும் மா தக்கேசி (திருப்பூவணம்)
https://www.youtube.com/watch?v=bjjRLiqCXrk
69 1.065 - திருஞானசம்பந்த சுவாமிகள் அடையார் தம் புரங்கள் மூன்றும் தக்கேசி (திருப்பல்லவனீச்சரம்)
https://www.youtube.com/watch?v=FkNYeDBbc04
70 1.066 - திருஞானசம்பந்த சுவாமிகள் பங்கம் ஏறு மதி சேர் தக்கேசி (திருச்சண்பைநகர் (சீர்காழி))
https://www.youtube.com/watch?v=ntCr_p77zqk
71 1.067 - திருஞானசம்பந்த சுவாமிகள் கண் மேல் கண்ணும், சடைமேல் தக்கேசி (திருப்பழனம்)
https://www.youtube.com/watch?v=OL2vd0T4TY8
72 1.068 - திருஞானசம்பந்த சுவாமிகள் பொடி கொள் உருவர், புலியின் தக்கேசி (திருக்கயிலாயம்)
https://www.youtube.com/watch?v=u7V2wxVfQPI
73 1.070 - திருஞானசம்பந்த சுவாமிகள் வானத்து உயர் தண்மதி தோய் தக்கேசி (திருஈங்கோய்மலை)
https://www.youtube.com/watch?v=r0se6C0iFSs
74 1.071 - திருஞானசம்பந்த சுவாமிகள் பிறை கொள் சடையர்; புலியின் தக்கேசி (திருநறையூர்ச்சித்தீச்சுரம் (திருநறையூர்))
https://www.youtube.com/watch?v=hAH9gL5X5EQ
75 1.072 - திருஞானசம்பந்த சுவாமிகள் வார் ஆர் கொங்கை மாது தக்கேசி (திருக்குடந்தைக்காரோணம் (விஸ்வநாதர்கோவில்))
https://www.youtube.com/watch?v=cuDXy2QnqrA
76 1.073 - திருஞானசம்பந்த சுவாமிகள் வான் ஆர் சோதி மன்னு தக்கேசி (திருக்கானூர்)
https://www.youtube.com/watch?v=iRUSnpqPJQk
77 1.074 - திருஞானசம்பந்த சுவாமிகள் நறவம் நிறை வண்டு அறை தக்கேசி (திருப்புறவம்)
https://www.youtube.com/watch?v=bRUUHP2wuvg
78 1.075 - திருஞானசம்பந்த சுவாமிகள் காலை நல்மாமலர் கொண்டு அடி குறிஞ்சி (திருவெங்குரு (சீர்காழி))
https://sivaya.org/audio/1.075 Kaalai Nan malar.mp3
79 1.075 - திருஞானசம்பந்த சுவாமிகள் காலை நல்மாமலர் கொண்டு அடி குறிஞ்சி (திருவெங்குரு (சீர்காழி))
https://www.youtube.com/watch?v=75ihhsCeeFQ
80 1.076 - திருஞானசம்பந்த சுவாமிகள் மலையினார் பருப்பதம், துருத்தி, மாற்பேறு, குறிஞ்சி (திருஇலம்பையங்கோட்டூர்)
https://www.youtube.com/watch?v=YPJdXk4xlRc
81 1.077 - திருஞானசம்பந்த சுவாமிகள் பொன் திரண்டன்ன புரிசடை புரள, குறிஞ்சி (திருஅச்சிறுபாக்கம்)
https://www.youtube.com/watch?v=azhVoTHS8qg
82 1.078 - திருஞானசம்பந்த சுவாமிகள் வரி வளர் அவிர் ஒளி குறிஞ்சி (திருஇடைச்சுரம்)
https://www.youtube.com/watch?v=eaRWjJFY0eM
83 1.079 - திருஞானசம்பந்த சுவாமிகள் அயில் உறு படையினர்; விடையினர்; குறிஞ்சி (சீர்காழி)
https://www.youtube.com/watch?v=sbgfwwP-7Iw
84 1.080 - திருஞானசம்பந்த சுவாமிகள் கற்றாங்கு எரி ஓம்பி, கலியை குறிஞ்சி (கோயில் (சிதம்பரம்))
https://sivaya.org/audio/1.080 Katraangu Eriyombi.mp3
85 1.080 - திருஞானசம்பந்த சுவாமிகள் கற்றாங்கு எரி ஓம்பி, கலியை குறிஞ்சி (கோயில் (சிதம்பரம்))
https://www.youtube.com/watch?v=rS7fTpfQ_1w
86 1.081 - திருஞானசம்பந்த சுவாமிகள் நல்லார், தீ மேவும் தொழிலார், குறிஞ்சி (சீர்காழி)
https://www.youtube.com/watch?v=Q5rDRmz_PVE
87 1.082 - திருஞானசம்பந்த சுவாமிகள் இரும் பொன்மலை வில்லா, எரி குறிஞ்சி (திருவீழிமிழலை)
https://www.youtube.com/watch?v=9vmj1OVCS1E
88 1.083 - திருஞானசம்பந்த சுவாமிகள் அடையார் புரம் மூன்றும் அனல்வாய் குறிஞ்சி (திருஅம்பர்மாகாளம்)
https://www.youtube.com/watch?v=vgzGfOazfPA
89 1.084 - திருஞானசம்பந்த சுவாமிகள் புனையும் விரிகொன்றைக் கடவுள், புனல் குறிஞ்சி (திருநாகைக்காரோணம் (நாகப்பட்டினம்))
https://www.youtube.com/watch?v=oCWjnKbTyZw
90 1.085 - திருஞானசம்பந்த சுவாமிகள் கல்லால் நிழல் மேய கறை குறிஞ்சி (திருநல்லம்)
https://www.youtube.com/watch?v=QK_9CQJKKMA
91 1.086 - திருஞானசம்பந்த சுவாமிகள் கொட்டும் பறை சீரால் குழும, குறிஞ்சி (திருநல்லூர்)
https://www.youtube.com/watch?v=Ctmd0yeKnNY
92 1.087 - திருஞானசம்பந்த சுவாமிகள் சுடு கூர் எரிமாலை அணிவர்; குறிஞ்சி (திருவடுகூர் (ஆண்டார்கோவில்))
https://www.youtube.com/watch?v=lo0L1dYrDac
93 1.088 - திருஞானசம்பந்த சுவாமிகள் முற்றும் சடை முடி மேல் குறிஞ்சி (திருஆப்பனூர்)
https://www.youtube.com/watch?v=UneIjQIMUuQ
94 1.089 - திருஞானசம்பந்த சுவாமிகள் படை ஆர்தரு பூதப் பகடு குறிஞ்சி (திருஎருக்கத்தம்புலியூர் (இராசேந்திரப்பட்டிணம்))
https://www.youtube.com/watch?v=yMdIOYz2ckU
95 1.090 - திருஞானசம்பந்த சுவாமிகள் அரனை உள்குவீர்! பிரமன் ஊருள் குறிஞ்சி (திருப்பிரமபுரம் (சீர்காழி))
https://www.youtube.com/watch?v=VjxnyPOF7T4
96 1.091 - திருஞானசம்பந்த சுவாமிகள் சித்தம் தெளிவீர்காள்! அத்தன் ஆரூரைப் பத்தி குறிஞ்சி (திருவாரூர்)
https://www.youtube.com/watch?v=KrT89fazF1I
97 1.092 - திருஞானசம்பந்த சுவாமிகள் வாசி தீரவே, காசு நல்குவீர்! மாசு குறிஞ்சி (திருவீழிமிழலை)
https://sivaya.org/audio/1.092 Vaasi Theerave.mp3
98 1.092 - திருஞானசம்பந்த சுவாமிகள் வாசி தீரவே, காசு நல்குவீர்! மாசு குறிஞ்சி (திருவீழிமிழலை)
https://www.youtube.com/watch?v=jNtQljtdzhE
99 1.093 - திருஞானசம்பந்த சுவாமிகள் நின்று மலர் தூவி, இன்று குறிஞ்சி (திருமுதுகுன்றம் (விருத்தாசலம்))
https://www.youtube.com/watch?v=ixiwntdKLwU
100 1.094 - திருஞானசம்பந்த சுவாமிகள் நீலமாமிடற்று ஆலவாயிலான் பால் அது ஆயினார் குறிஞ்சி (திருஆலவாய் (மதுரை))
https://www.youtube.com/watch?v=vCNP3lGfb-E
101 1.095 - திருஞானசம்பந்த சுவாமிகள் தோடு ஓர் காதினன்; பாடு குறிஞ்சி (திருவிடைமருதூர்)
https://www.youtube.com/watch?v=vO4Rc6aU4oM
102 1.096 - திருஞானசம்பந்த சுவாமிகள் மன்னி ஊர் இறை; சென்னியார், குறிஞ்சி (திருஅன்னியூர் (பொன்னூர்))
https://www.youtube.com/watch?v=u-A7eRn23xU
103 1.097 - திருஞானசம்பந்த சுவாமிகள் எய்யா வென்றித் தானவர் ஊர்மூன்று குறிஞ்சி (திருப்புறவம்)
https://www.youtube.com/watch?v=U4x9pIXwrqs
104 1.098 - திருஞானசம்பந்த சுவாமிகள் நன்று உடையானை, தீயது இலானை, குறிஞ்சி (திருச்சிராப்பள்ளி)
https://sivaya.org/audio/1.098 nandurudaiyanai.mp3
105 1.098 - திருஞானசம்பந்த சுவாமிகள் நன்று உடையானை, தீயது இலானை, குறிஞ்சி (திருச்சிராப்பள்ளி)
https://sivaya.org/audio/1.098 Nantruudayanai.mp3
106 1.098 - திருஞானசம்பந்த சுவாமிகள் நன்று உடையானை, தீயது இலானை, குறிஞ்சி (திருச்சிராப்பள்ளி)
https://www.youtube.com/watch?v=bgfBxgqq_lY
107 1.099 - திருஞானசம்பந்த சுவாமிகள் வம்பு ஆர் குன்றம், நீடு குறிஞ்சி (திருக்குற்றாலம்)
https://www.youtube.com/watch?v=B-abMQIdD-A
108 1.100 - திருஞானசம்பந்த சுவாமிகள் நீடு அலர் சோதி வெண்பிறையோடு குறிஞ்சி (திருப்பரங்குன்றம்)
https://www.youtube.com/watch?v=3wtL44T-VIM
109 1.101 - திருஞானசம்பந்த சுவாமிகள் தண் ஆர் திங்கள், பொங்கு குறிஞ்சி (திருக்கண்ணார்கோவில் (குறுமாணக்குடி) )
https://www.youtube.com/watch?v=8zdt1kW19Xg
110 1.102 - திருஞானசம்பந்த சுவாமிகள் உரவு ஆர் கலையின் கவிதைப் குறிஞ்சி (சீர்காழி)
https://www.youtube.com/watch?v=cF9XvmpMTxQ
111 1.103 - திருஞானசம்பந்த சுவாமிகள் தோடு உடையான் ஒரு காதில்-தூய குறிஞ்சி (திருக்கழுக்குன்றம்)
https://www.youtube.com/watch?v=wbEEJYTso-0
112 1.104 - திருஞானசம்பந்த சுவாமிகள் ஆடல் அரவு அசைத்தான், அருமாமறைதான் வியாழக்குறிஞ்சி (திருப்புகலி -(சீர்காழி ))
https://www.youtube.com/watch?v=bne7fi0psYs
113 1.105 - திருஞானசம்பந்த சுவாமிகள் பாடலன் நால்மறையன்; படி பட்ட வியாழக்குறிஞ்சி (திருவாரூர்)
https://www.youtube.com/watch?v=ZeajoyxTUVA
114 1.106 - திருஞானசம்பந்த சுவாமிகள் மாறு இல் அவுணர் அரணம் வியாழக்குறிஞ்சி (திருஊறல் (தக்கோலம்))
https://www.youtube.com/watch?v=yn1AREaeV-8
115 1.107 - திருஞானசம்பந்த சுவாமிகள் வெந்த வெண் நீறு அணிந்து, வியாழக்குறிஞ்சி (திருக்கொடிமாடச்செங்குன்றூர் (திருச்செங்கோடு))
https://www.youtube.com/watch?v=RjoEQ-XMftY
116 1.108 - திருஞானசம்பந்த சுவாமிகள் மின் இயல் செஞ்சடைமேல் விளங்கும் வியாழக்குறிஞ்சி (திருப்பாதாளீச்சரம்)
https://www.youtube.com/watch?v=USJnqTJ4Zp8
117 1.110 - திருஞானசம்பந்த சுவாமிகள் மருந்து அவன், வானவர் தானவர்க்கும் பெருந்தகை, வியாழக்குறிஞ்சி (திருவிடைமருதூர்)
https://www.youtube.com/watch?v=lVWhByJf30Q
118 1.111 - திருஞானசம்பந்த சுவாமிகள் அருத்தனை, அறவனை, அமுதனை, நீர் வியாழக்குறிஞ்சி (திருக்கடைமுடி (கீழையூர்))
https://www.youtube.com/watch?v=-yJGrUCvJdM
119 1.112 - திருஞானசம்பந்த சுவாமிகள் இன்குரல் இசை கெழும் யாழ் வியாழக்குறிஞ்சி (திருச்சிவபுரம்)
https://www.youtube.com/watch?v=XgZQga40iFg
120 1.113 - திருஞானசம்பந்த சுவாமிகள் எரித்தவன், முப்புரம் எரியில் மூழ்க; தரித்தவன், வியாழக்குறிஞ்சி (திருவல்லம்)
https://www.youtube.com/watch?v=sZs5as1K7o4
121 1.114 - திருஞானசம்பந்த சுவாமிகள் குருந்து அவன், குருகு அவன், வியாழக்குறிஞ்சி (திருமாற்பேறு)
https://www.youtube.com/watch?v=VuAmAPZ_kNI
122 1.115 - திருஞானசம்பந்த சுவாமிகள் சங்கு ஒளிர் முன் கையர் வியாழக்குறிஞ்சி (திருஇராமனதீச்சரம்)
https://www.youtube.com/watch?v=A4nmsC17vas
123 1.116 - திருஞானசம்பந்த சுவாமிகள் அவ் வினைக்கு இவ் வினை வியாழக்குறிஞ்சி (பொது -திருநீலகண்டப்பதிகம்)
https://www.youtube.com/watch?v=EELVXS3xdRY
124 1.117 - திருஞானசம்பந்த சுவாமிகள் காடு அது, அணிகலம் கார் வியாழக்குறிஞ்சி (திருப்பிரமபுரம் (சீர்காழி))
https://www.youtube.com/watch?v=lI9_fQ073sk
125 1.118 - திருஞானசம்பந்த சுவாமிகள் சுடுமணி உமிழ் நாகம் சூழ்தர வியாழக்குறிஞ்சி (திருப்பருப்பதம் (ஸ்ரீசைலம்))
https://www.youtube.com/watch?v=70GGL3BPf4w
126 1.119 - திருஞானசம்பந்த சுவாமிகள் முள்ளின் மேல் முது கூகை வியாழக்குறிஞ்சி (திருக்கள்ளில்)
https://www.youtube.com/watch?v=4AdIJafuRmY
127 1.120 - திருஞானசம்பந்த சுவாமிகள் பணிந்தவர் அருவினை பற்று அறுத்து வியாழக்குறிஞ்சி (திருவையாறு)
https://www.youtube.com/watch?v=zDHSBZvbt6M
128 1.121 - திருஞானசம்பந்த சுவாமிகள் நடை மரு திரிபுரம் எரியுண வியாழக்குறிஞ்சி (திருவிடைமருதூர்)
https://www.youtube.com/watch?v=30yijJBtHus
129 1.122 - திருஞானசம்பந்த சுவாமிகள் விரிதரு புலிஉரி விரவிய அரையினர், திரிதரும் வியாழக்குறிஞ்சி (திருவிடைமருதூர்)
https://www.youtube.com/watch?v=cTl52pwVSrY
130 1.123 - திருஞானசம்பந்த சுவாமிகள் பூ இயல் புரிகுழல்; வரிசிலை வியாழக்குறிஞ்சி (திருவலிவலம்)
https://www.youtube.com/watch?v=5thCIuYVLWc
131 1.124 - திருஞானசம்பந்த சுவாமிகள் அலர்மகள் மலிதர, அவனியில் நிகழ்பவர் மலர் வியாழக்குறிஞ்சி (திருவீழிமிழலை)
https://sivaya.org/audio/1.124_alarmakaL_malithara.mp3
132 1.124 - திருஞானசம்பந்த சுவாமிகள் அலர்மகள் மலிதர, அவனியில் நிகழ்பவர் மலர் வியாழக்குறிஞ்சி (திருவீழிமிழலை)
https://www.youtube.com/watch?v=fUl7MIiDDQg
133 1.125 - திருஞானசம்பந்த சுவாமிகள் கலை மலி அகல் அல்குல் வியாழக்குறிஞ்சி (திருச்சிவபுரம்)
https://www.youtube.com/watch?v=GaQYSPNIl58
134 1.126 - திருஞானசம்பந்த சுவாமிகள் பந்தத்தால் வந்து எப்பால் பயின்று வியாழக்குறிஞ்சி (சீர்காழி)
https://www.youtube.com/watch?v=k79jeHXwR6w
135 1.127 - திருஞானசம்பந்த சுவாமிகள் பிரம புரத்துறை பெம்மா னெம்மான் பிரம வியாழக்குறிஞ்சி (திருப்பிரமபுரம் (சீர்காழி))
https://www.youtube.com/watch?v=AiiIfwx12us
136 1.128 - திருஞானசம்பந்த சுவாமிகள் ஓர் உரு ஆயினை; மான் வியாழக்குறிஞ்சி (திருப்பிரமபுரம் (சீர்காழி))
https://sivaya.org/audio/1.128 Oor Uru Aayinai.mp3
137 1.128 - திருஞானசம்பந்த சுவாமிகள் ஓர் உரு ஆயினை; மான் வியாழக்குறிஞ்சி (திருப்பிரமபுரம் (சீர்காழி))
https://www.youtube.com/watch?v=rfRTjyK3Eck
138 1.129 - திருஞானசம்பந்த சுவாமிகள் சே உயரும் திண் கொடியான் மேகராகக்குறிஞ்சி (சீர்காழி)
https://www.youtube.com/watch?v=UTv5Fo4z8ms
139 1.130 - திருஞானசம்பந்த சுவாமிகள் புலன் ஐந்தும் பொறி கலங்கி, மேகராகக்குறிஞ்சி (திருவையாறு)
https://www.youtube.com/watch?v=rZnYYLAHzqE
140 1.131 - திருஞானசம்பந்த சுவாமிகள் மெய்த்து ஆறுசுவையும், ஏழ் இசையும், மேகராகக்குறிஞ்சி (திருமுதுகுன்றம் (விருத்தாசலம்))
https://www.youtube.com/watch?v=g8kcAS4LkJk
141 1.132 - திருஞானசம்பந்த சுவாமிகள் ஏர் இசையும் வட-ஆலின்கீழ் இருந்து, மேகராகக்குறிஞ்சி (திருவீழிமிழலை)
https://www.youtube.com/watch?v=knCU4ih-2bI
142 1.133 - திருஞானசம்பந்த சுவாமிகள் வெந்த வெண்பொடிப் பூசும் மார்பின் மேகராகக்குறிஞ்சி (கச்சி ஏகம்பம் (காஞ்சிபுரம்))
https://www.youtube.com/watch?v=AbtH6ieiJGM
143 1.134 - திருஞானசம்பந்த சுவாமிகள் கருத்தன், கடவுள், கனல் ஏந்தி மேகராகக்குறிஞ்சி (திருப்பறியலூர் (பரசலூர்))
https://www.youtube.com/watch?v=zlaSEA7kXxw
144 1.135 - திருஞானசம்பந்த சுவாமிகள் நீறு சேர்வது ஒர் மேனியர், மேகராகக்குறிஞ்சி (திருப்பராய்துறை)
https://www.youtube.com/watch?v=nkTMgUi7HWk
145 1.136 - திருஞானசம்பந்த சுவாமிகள் மாதர் மடப்பிடியும் மட அன்னமும் யாழ்முரி (தருமபுரம்)
https://www.youtube.com/watch?v=cppKI-Gvd4g
146 1.136 - திருஞானசம்பந்த சுவாமிகள் மாதர் மடப்பிடியும் மட அன்னமும் யாழ்முரி (தருமபுரம்)
https://www.youtube.com/watch?v=AjrbP2xSNMw

This page was last modified on Thu, 09 May 2024 05:33:06 +0000
          send corrections and suggestions to admin-at-sivaya.org

thirumurai audio