சிவய.திருக்கூட்டம்
sivaya.org
Please set your language preference
by clicking below languages link
Search this site with
words in any language e.g. पोऱ्‌ऱि
song/pathigam/paasuram numbers: e.g. 7.039

This page in Tamil   Hindi/Sanskrit   Telugu   Malayalam   Bengali   Kannada   English   ITRANS    Marati  Gujarathi   Oriya   Singala   Tibetian   Thai   Japanese   Urdu   Cyrillic/Russian  

Thirumurai   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12

Order by Pathigam No   Paadal Name   Thalam  
12.000 chekkizhAr - tirumalaich charukkam -pAyiram  ()  
12.010 chekkizhAr - tillai vAzh antaNar charukkam -tillai vAzh antaNar  ()  
12.020 chekkizhAr - tillai vAzh antaNar charukkam -tirunIlakaNTa nAya^nAr purANam  ()  
12.030 chekkizhAr - tillai vAzh antaNar charukkam -iyaRpakai nAya^nAr purANam  ()  
12.040 chekkizhAr - tillai vAzh antaNar charukkam -iLaiyA^n kuTi mARa  ()  
12.050 chekkizhAr - tillai vAzh antaNar charukkam -m^eyp p^oruL nAya^nAr  ()  
12.060 chekkizhAr - tillai vAzh antaNar charukkam -viRa^nmiNTa nAya^nAr purANam  ()  
12.070 chekkizhAr - tillai vAzh antaNar charukkam -amar nIti nAya^nAr  ()  
12.080 chekkizhAr - ilai malinta charukkam -^eRi patta nAya^nAr  ()  
12.090 chekkizhAr - ilai malinta charukkam -e^nAtinAta nAya^nAr purANam  ()  
12.100 chekkizhAr - ilai malinta charukkam -kaNNappa nAya^nAr purANam  ()  
12.110 chekkizhAr - ilai malinta charukkam -ku~Nkuliyak kalaya nAya^nAr  ()  
12.120 chekkizhAr - ilai malinta charukkam -mA^nakka~nchARa nAya^nAr purANam  ()  
12.130 chekkizhAr - ilai malinta charukkam -arivATTAya nAya^nAr purANam  ()  
12.140 chekkizhAr - ilai malinta charukkam -A^nAya nAya^nAr purANam  ()  
12.150 chekkizhAr - mummaiyAl ulakANTa charukkam -mUrtti nAya^nAr purANam  ()  
12.160 chekkizhAr - mummaiyAl ulakANTa charukkam -muruka nAya^nAr purANam  ()  
12.170 chekkizhAr - mummaiyAl ulakANTa charukkam -uruttira pachupati nAya^nAr  ()  
12.180 chekkizhAr - mummaiyAl ulakANTa charukkam -tiru nALaip povar  ()  
12.190 chekkizhAr - mummaiyAl ulakANTa charukkam -tiruk kuRipput t^oNTa  ()  
12.200 chekkizhAr - mummaiyAl ulakANTa charukkam -chaNTechura nAya^nAr purANam  ()  
12.210 chekkizhAr - tiruni^nRa charukkam -tirunAvukkarachu chuvAmikaL purANam  ()  
12.220 chekkizhAr - tiruni^nRa charukkam -kulachchiRai nAya^nAr purANam  ()  
12.230 chekkizhAr - tiruni^nRa charukkam -p^eru mizhalaik kuRumpa  ()  
12.240 chekkizhAr - tiruni^nRa charukkam -kAraikkAl ammaiyAr purANam  ()  
12.250 chekkizhAr - tiruni^nRa charukkam -appUti aTikaL nAya^nAr  ()  
12.260 chekkizhAr - tiruni^nRa charukkam -tiru nIla nakka  ()  
12.270 chekkizhAr - tiruni^nRa charukkam -naminanti aTikaL nAya^nAr  ()  
12.280 chekkizhAr - vampaRA varivaNTuch charukkam -tiru~nA^na champanta chuvAmikaL  ()  
12.290 chekkizhAr - vampaRA varivaNTuch charukkam -eyarko^n kalikkAma nAya^nAr  ()  
12.300 chekkizhAr - vampaRA varivaNTuch charukkam -tiru mUla nAya^nAr  ()  
12.310 chekkizhAr - vampaRA varivaNTuch charukkam -taNTiyaTikaL purANam  ()  
12.320 chekkizhAr - vampaRA varivaNTuch charukkam -mUrkka nAya^nAr purANam  ()  
12.330 chekkizhAr - vampaRA varivaNTuch charukkam -chomAchi mARa nAya^nAr  ()  
12.340 chekkizhAr - vArk^oNTa va^namulaiyAL charukkam -chAkkiya nAya^nAr purANam  ()  
12.350 chekkizhAr - vArk^oNTa va^namulaiyAL charukkam -chiRappuli nAya^nAr purANam  ()  
12.360 chekkizhAr - vArk^oNTa va^namulaiyAL charukkam -chiRutt^oNTa nAya^nAr purANam  ()  
12.370 chekkizhAr - vArk^oNTa va^namulaiyAL charukkam -kazhaRRi aRivAr nAya^nAr  ()  
12.380 chekkizhAr - vArk^oNTa va^namulaiyAL charukkam -kaNanAta nAya^nAr purANam  ()  
12.390 chekkizhAr - vArk^oNTa va^namulaiyAL charukkam -kURRuva nAya^nAr purANam  ()  
12.400 chekkizhAr - p^oyyaTimai yillAta pulavar charukkam -p^oyyaTimai yillAta pulavar  ()  
12.410 chekkizhAr - p^oyyaTimai yillAta pulavar charukkam -pukazhch chozha nAya^nAr  ()  
12.420 chekkizhAr - p^oyyaTimai yillAta pulavar charukkam -narachi~Nka mu^naiyaraiya nAya^nAr  ()  
12.430 chekkizhAr - p^oyyaTimai yillAta pulavar charukkam -atipatta nAya^nAr purANam  ()  
12.440 chekkizhAr - p^oyyaTimai yillAta pulavar charukkam -kalikkampa nAya^nAr purANam  ()  
12.450 chekkizhAr - p^oyyaTimai yillAta pulavar charukkam -kaliya nAya^nAr purANam  ()  
12.460 chekkizhAr - p^oyyaTimai yillAta pulavar charukkam -chatti nAya^nAr purANam  ()  
12.470 chekkizhAr - p^oyyaTimai yillAta pulavar charukkam -aiyaTikaL kATavarko^n nAya^nAr  ()  
12.480 chekkizhAr - kaRaik kaNTa^n charukkam -kaNampulla nAya^nAr purANam  ()  
12.490 chekkizhAr - kaRaik kaNTa^n charukkam -kArinAya^nAr purANam  ()  
12.500 chekkizhAr - kaRaik kaNTa^n charukkam -ni^nRa chIr n^eTumARa  ()  
12.510 chekkizhAr - kaRaik kaNTa^n charukkam -vAyilAr nAya^nAr purANam  ()  
12.520 chekkizhAr - kaRaik kaNTa^n charukkam -mu^naiyaTuvAr nAya^nAr purANam  ()  
12.530 chekkizhAr - kaTal chUzhnta charukkam -kazhaRchi~Nka nAya^nAr purANam  ()  
12.540 chekkizhAr - kaTal chUzhnta charukkam -iTa~Nkazhi nAya^nAr purANam  ()  
12.550 chekkizhAr - kaTal chUzhnta charukkam -ch^eruttuNai nAya^nAr purANam  ()  
12.560 chekkizhAr - kaTal chUzhnta charukkam -pukazhttuNai nAya^nAr purANam  ()  
12.570 chekkizhAr - kaTal chUzhnta charukkam -koTpuli nAya^nAr purANam  ()  
12.580 chekkizhAr - pattarAyp paNivAr charukkam -pattArAyp paNivAr purANam  ()  
12.590 chekkizhAr - pattarAyp paNivAr charukkam -parama^naiye pATuvAr purANam  ()  
12.600 chekkizhAr - pattarAyp paNivAr charukkam -chittattaich chiva^npAle vaittAr  ()  
12.610 chekkizhAr - pattarAyp paNivAr charukkam -tiruvArUr piRantAr purANam  ()  
12.620 chekkizhAr - pattarAyp paNivAr charukkam -muppotum tirume^ni tINTuvAr  ()  
12.630 chekkizhAr - pattarAyp paNivAr charukkam -muzhunIRu pUchiya mu^nivar  ()  
12.640 chekkizhAr - pattarAyp paNivAr charukkam -appAlum aTichchArntAr purANam  ()  
12.650 chekkizhAr - ma^n^niya chIrch charukkam -pUchalAr nAya^nAr purANam  ()  
12.660 chekkizhAr - ma^n^niya chIrch charukkam -ma~NkaiyarkkarachiyAr purANam  ()  
12.670 chekkizhAr - ma^n^niya chIrch charukkam -necha nAya^nAr purANam  ()  
12.680 chekkizhAr - ma^n^niya chIrch charukkam -kochch^e~NkaT chozha nAya^nAr  ()  
12.690 chekkizhAr - ma^n^niya chIrch charukkam -tirunIlakaNTa yAzhppANa nAya^nAr  ()  
12.700 chekkizhAr - ma^n^niya chIrch charukkam -chaTaiya nAya^nAr purANam  ()  
12.710 chekkizhAr - ma^n^niya chIrch charukkam -ichai ~nA^niyAr purANam  ()  
12.720 chekkizhAr - v^eLLA^naich charukkam -v^eLLA^naich charukkam  ()  
12.900 kaTavuNmAmu^nivar - tiruvAtavUrar purANam -  (tirupp^eruntuRai AvuTaiyArkoyil)  

Back to Top
chekkizhAr   tirumalaich charukkam  
12 - Thirumurai   Pathigam 12.000  
pAyiram  
Tune -   (Location: God: Goddess: )

ulak^e lAmuNarn totaR kariyava^n
nilavu lAviya nIrmali veNiya^n
alakil chotiya^n ampalat tATuvA^n
malarchi lampaTi vAzhtti vaNa~NkuvAm. ,
[1]

Back to Top
chekkizhAr   tillai vAzh antaNar charukkam  
12 - Thirumurai   Pathigam 12.010  
tillai vAzh antaNar  
Tune -   (Location: God: Goddess: )

AtiyAy naTuvu mAki
aLavilA aLavum Akich
chotiyA yuNarvu mAkit
to^nRiya p^oruLu mAkip
petiyA eka mAkip
p^eNNumAy ANu mAkip
potiyA niRkun tillaip
p^otunaTam poRRi poRRi.
[1]

Back to Top
chekkizhAr   tillai vAzh antaNar charukkam  
12 - Thirumurai   Pathigam 12.020  
tirunIlakaNTa nAya^nAr purANam  
Tune -   (Location: God: Goddess: )

vetiyar tillai mUtUr
veTkovar kulattu vantAr
mAt^oru pAkam nokki
ma^n^nuchiR Rampa latte
Atiyum muTivum illA
aRputat ta^nikkUt tATum
nAta^nAr kazhalkaL vAzhtti
vazhipaTum nalatti^n mikkAr.
[1]

Back to Top
chekkizhAr   tillai vAzh antaNar charukkam  
12 - Thirumurai   Pathigam 12.030  
iyaRpakai nAya^nAr purANam  
Tune -   (Location: God: Goddess: )

ch^e^n^ni v^eNkuTai nITana pAya^n
tirukku lampukazh p^erukkiya chiRappi^n
ma^n^nu t^olpukazh marutanIr nATTu
vayalva Lantara iyalpi^nil aLittup
p^o^n^ni na^n^nati mikkanIr pAyntu
puNari ta^n^naiyum pu^nitamAk kuvator
na^n^n^e Tump^erun tIrttamu^n ^nuTaiya
nala~nchi Rantatu vaLampukAr nakaram.
[1]

Back to Top
chekkizhAr   tillai vAzh antaNar charukkam  
12 - Thirumurai   Pathigam 12.040  
iLaiyA^n kuTi mARa  
Tune -   (Location: God: Goddess: )

amp^o^n nITiya ampa
latti^nil ATu vAraTi chUTuvAr
tampi rA^naTi maitti Rattuyar
chAlpi^n me^nmaita rittuLAr
nampu vAymaiyil nITu chUttira
naRku la~nch^eyta vatti^nAl
impar ~nAlam viLakki ^nAriLai
yA^nku Tippati mARa^nAr.
[1]

Back to Top
chekkizhAr   tillai vAzh antaNar charukkam  
12 - Thirumurai   Pathigam 12.050  
m^eyp p^oruL nAya^nAr  
Tune -   (Location: God: Goddess: )

chetina^n ^nATTu nITu
tirukkova lUri^n ma^n^ni
mAt^oru pAkar a^npi^n
vazhivaru malATar komA^n
vetana^n ^n^eRiyi^n vAymai
viLa~NkiTa me^nmai pUNTu
kAtalAl Ichark ka^npar
karuttaRin teval ch^eyvAr.
[1]

Back to Top
chekkizhAr   tillai vAzh antaNar charukkam  
12 - Thirumurai   Pathigam 12.060  
viRa^nmiNTa nAya^nAr purANam  
Tune -   (Location: God: Goddess: )

viraich^ey naRumpUn t^oTaiyitazhi
veNi yArta~N kazhalparavip
parachu p^eRumA tavamu^niva^n
parachu rAma^n p^eRunATu
tiraich^ey kaTali^n p^eruvaLa^num
tiruntu nila^ni^n ch^ezhuvaLa^num
varaiyi^n vaLa^num uTa^np^eruki
malku nATu malainATu.
[1]

Back to Top
chekkizhAr   tillai vAzh antaNar charukkam  
12 - Thirumurai   Pathigam 12.070  
amar nIti nAya^nAr  
Tune -   (Location: God: Goddess: )

chIri^n nITiya ch^empiyar p^o^n^nina^n ^nATTuk
kAri^n nITiya kaLiyaLi malarpp^ozhil chUzhntu
teri^n meviya ch^ezhumaNi vItikaL chiRantu
pAril nITiya p^erumaicher patipazhai yARai.
[1]

Back to Top
chekkizhAr   ilai malinta charukkam  
12 - Thirumurai   Pathigam 12.080  
^eRi patta nAya^nAr  
Tune -   (Location: God: Goddess: )

mallalnIr ~nAlan ta^n^nuL
mazhaviTai yuTaiyA^n a^npark
k^ollaivan tuRRa ch^eykai
uRRiTat tutavum nIrAr
^ellaiyil pukazhi^n mikka
^eRipattar p^erumai ^emmAl
ch^ollalAm paTitta^n Re^num
AchaiyAR ch^olla luRRAm.
[1]

Back to Top
chekkizhAr   ilai malinta charukkam  
12 - Thirumurai   Pathigam 12.090  
e^nAtinAta nAya^nAr purANam  
Tune -   (Location: God: Goddess: )

puNTarikam p^o^nvaraimel
eRRip puviyaLikkum
taNtaraLa v^eNkavikait
tArvaLavar choNATTil
vaNTaRaipU~n cholaivayal
marutat taNpaNaichUzhn
t^eNtichaiyum eRiyachIr
^eyi^nmUtUr ^eyi^na^nUr.
[1]

Back to Top
chekkizhAr   ilai malinta charukkam  
12 - Thirumurai   Pathigam 12.100  
kaNNappa nAya^nAr purANam  
Tune -   (Location: God: Goddess: )

mevalar pura~NkaL ch^eRRa  
viTaiyavar veta vAymaik
kAvalar tirukkA Lattik
kaNNappar tirunA T^e^npar
nAvalar pukazhntu poRRum
nalvaLam p^eruki ni^nRa
pUvalar vAvi cholai  
chUzhntap^ot tappi nATu.
[1]

Back to Top
chekkizhAr   ilai malinta charukkam  
12 - Thirumurai   Pathigam 12.110  
ku~Nkuliyak kalaya nAya^nAr  
Tune -   (Location: God: Goddess: )

vAyntanIr vaLattA lo~Nki
ma^n^niya p^o^n^ni nATTi^n
eyntachIr maRaiyor vAzhum
^eyiRpati y^eRinIrk ka~Nkai
toyntanIL chaTaiyAr paNTu
t^oNTarmel vanta kURRaik
kAyntache vaTiyAr nITi
yiruppatu kaTavU rAkum.
[1]

Back to Top
chekkizhAr   ilai malinta charukkam  
12 - Thirumurai   Pathigam 12.120  
mA^nakka~nchARa nAya^nAr purANam  
Tune -   (Location: God: Goddess: )

melARu ch^e~nchaTaimel
vaittavartAm virumpiyatu
nUlARu na^nkuNarvor
tAmpATum no^nmaiyatu
kolARu te^np^ozhiyak
k^ozhu~Nka^niyi^n chAR^ozhukum
kAlARu vayaRkarumpi^n
kamazhchARUr ka~nchARUr.
[1]

Back to Top
chekkizhAr   ilai malinta charukkam  
12 - Thirumurai   Pathigam 12.130  
arivATTAya nAya^nAr purANam  
Tune -   (Location: God: Goddess: )

varumpu ^naRp^o^n^ni nATT^oru vAzhpati
churumpu vaNT^oTu chUzhntu mura^nRiTa
virumpu m^e^nka NuTaiyavAy viTTunIL
karumpu te^nch^ori yu~NkaNa ma~Nkalam.
[1]

Back to Top
chekkizhAr   ilai malinta charukkam  
12 - Thirumurai   Pathigam 12.140  
A^nAya nAya^nAr purANam  
Tune -   (Location: God: Goddess: )

mATu viraipp^oli cholaiyi^n vA^nmati vanteRach
chUTu parappiya paNNai varampu churumpeRa
ITu p^erukkiya porkaLi^n mekam iLaitteRa
nITu vaLattatu me^nmazha nAT^e^num nIrnATu.

[1]

Back to Top
chekkizhAr   mummaiyAl ulakANTa charukkam  
12 - Thirumurai   Pathigam 12.150  
mUrtti nAya^nAr purANam  
Tune -   (Location: God: Goddess: )

chIrma^n^nu ch^elvak kuTimalku
chiRappi^n o~Nkum
kArma^n^nu ch^e^n^nik katirmAmaNi
mATa vaippu
nArma^n^nu chintaip palanaRRuRai
mAntar poRRum
pArma^n^nu t^o^nmaip pukazhpUNTatu
pANTi nATu.
[1]

Back to Top
chekkizhAr   mummaiyAl ulakANTa charukkam  
12 - Thirumurai   Pathigam 12.160  
muruka nAya^nAr purANam  
Tune -   (Location: God: Goddess: )

tAtu chUzhu~N kuzhalmalaiyAL
taLirkkai chUzhun tirume^ni
mItu chUzhum pu^naRkaRRai
veNi nampar virumpupati
choti chUzhum maNimaulich
chozhar p^o^n^nit tirunATTup
potu chUzhum taTa~ncholaip
p^oykai chUzhum pUmpukalUr.
[1]

Back to Top
chekkizhAr   mummaiyAl ulakANTa charukkam  
12 - Thirumurai   Pathigam 12.170  
uruttira pachupati nAya^nAr  
Tune -   (Location: God: Goddess: )

nilatti^n o~Nkiya nivant^ezhum p^erumpu^nal nIttam
malartta TampaNai vayalpuku p^o^n^nina^n ^nATTuk
kulatti ^no~Nkiya kuRaivilA niRaikuTi kuzhumit
talatti^n mempaTu nalattatu p^eruntirut talaiyUr.
[1]

Back to Top
chekkizhAr   mummaiyAl ulakANTa charukkam  
12 - Thirumurai   Pathigam 12.180  
tiru nALaip povar  
Tune -   (Location: God: Goddess: )

pakarntulaku chIrpoRRum
pazhaiyavaLam patiyAkun
tikazhntapu^nal k^oLLiTamp^o^n
ch^ezhumaNikaL tiraikkarattAl
mukantutara irumaru~Nkum
muLarimalark kaiyeRkum
aka^npaNainIr na^n^nATTu
meRkA^nAT TAta^nur.
[1]

Back to Top
chekkizhAr   mummaiyAl ulakANTa charukkam  
12 - Thirumurai   Pathigam 12.190  
tiruk kuRipput t^oNTa  
Tune -   (Location: God: Goddess: )

eyu mARupal uyirkaLuk k^ellaiyil karuNait
tAya ^nALta^ni yAyi^na talaivarait tazhuva
Ayu nA^nmaRai poRRani^n Raruntavam puriyat
tUya mAtava~n ch^eytatu t^oNTaina^n ^nATu.
[1]

Back to Top
chekkizhAr   mummaiyAl ulakANTa charukkam  
12 - Thirumurai   Pathigam 12.200  
chaNTechura nAya^nAr purANam  
Tune -   (Location: God: Goddess: )

pUntaN p^o^n^ni ^ennALum
p^oyyA taLikkum pu^nalnATTu
vAynta maNNit t^e^nkaraiyil
ma^n^na mu^n^nAL varaikizhiya
entum ayilvel nilaikATTi
imaiyor ikalv^em pakaikaTakkum
chenta^n aLitta tirumaRaiyor
mUtUr ch^elvach chey~nalUr.
[1]

Back to Top
chekkizhAr   tiruni^nRa charukkam  
12 - Thirumurai   Pathigam 12.210  
tirunAvukkarachu chuvAmikaL purANam  
Tune -   (Location: God: Goddess: )

tirunAvuk karachuvaLar
tirutt^oNTi^n n^eRivAzha
varu~nA^nat tavamu^nivar
vAkIchar vAymaitikazh
p^erunAmach chIrparaval
uRuki^nRe^n perulakil
^orunAvuk kuraich^eyya
^oNNAmai uNarAte^n.
[1]

Back to Top
chekkizhAr   tiruni^nRa charukkam  
12 - Thirumurai   Pathigam 12.220  
kulachchiRai nAya^nAr purANam  
Tune -   (Location: God: Goddess: )

pa^n^nu t^olpukazhp pANTina^n ^nATTiTaich
ch^enn^e lArvayal tI~Nkarum pi^n^nayal
tu^n^nu pUkap puRampaNai chUzhntatu
ma^n^nu vaNmaiyi ^nArmaNa meRkuTi.

[1]

Back to Top
chekkizhAr   tiruni^nRa charukkam  
12 - Thirumurai   Pathigam 12.230  
p^eru mizhalaik kuRumpa  
Tune -   (Location: God: Goddess: )

chUta n^eru~Nku kulaitt^e~Nku
palavu pUka~n chUzhpuTaittAy
vIti toRum nIRRi^n^oLi
viriya mevi viLa~Nkupati
nIti vazhuvA n^eRiyi^narAy
nilavu~N kuTiyAl n^eTunilattu
mItu viLa~Nkum t^o^nmaiyatu
mizhalai nATTup p^erumizhalai.
[1]

Back to Top
chekkizhAr   tiruni^nRa charukkam  
12 - Thirumurai   Pathigam 12.240  
kAraikkAl ammaiyAr purANam  
Tune -   (Location: God: Goddess: )

mA^namiku tarumatti^n
vazhini^nRu vAymaiyi^nil
U^namilchIrp p^eruvaNikar
kuTituva^nRi o~Nkupati
kU^nalvaLai tiraichumantu
k^oNTeRi maNTukazhik
kA^nalmichai ulavuvaLam
p^erukutiruk kAraikkAl.
[1]

Back to Top
chekkizhAr   tiruni^nRa charukkam  
12 - Thirumurai   Pathigam 12.250  
appUti aTikaL nAya^nAr  
Tune -   (Location: God: Goddess: )

tANTavam puriya valla
tampirA ^nAruk ka^npar
INTiya pukazhi^n pAlAr
^ellaiyil tavatti^n mikkAr
ANTachIr arachi^n pAtam
aTaintavar aRiyA mu^n^ne
kANTaku kAtal kUrak
kalantaa^n pi^narAy uLLAr.
[1]

Back to Top
chekkizhAr   tiruni^nRa charukkam  
12 - Thirumurai   Pathigam 12.260  
tiru nIla nakka  
Tune -   (Location: God: Goddess: )

pUtta pa~Nkayap p^okuTTi^nmeR
p^orukayal ukaLum
kAytta ch^enn^eli^n kATuchUzh
kAviri nATTuch
chAtta ma~Nkai^e^n Rulak^elAm
pukazhvuRun takaittAl
vAytta ma~Nkala maRaiyavar
mutaRpati va^nappu.
[1]

Back to Top
chekkizhAr   tiruni^nRa charukkam  
12 - Thirumurai   Pathigam 12.270  
naminanti aTikaL nAya^nAr  
Tune -   (Location: God: Goddess: )

vaiyam purakkun ta^nichch^e~Nkol
vaLavar p^o^n^nit tirunATTuch
ch^eyya kamalat taTampaNaiyum
ch^ezhunIrt taTamum puTaiyuTaittAyp
p^oytIr vAymai arumaRainUl
purinta chIlap pukazhata^nAl
^eytum p^erumai ^eNtichaiyum
eRUr emap peRUrAl.
[1]

Back to Top
chekkizhAr   vampaRA varivaNTuch charukkam  
12 - Thirumurai   Pathigam 12.280  
tiru~nA^na champanta chuvAmikaL  
Tune -   (Location: God: Goddess: )

vetan^eRi tazhait to~Nka
mikuchaivat tuRaiviLa~Nkap
pUtaparampa raip^oliyap
pu^nitavAy malarntazhuta
chItavaLa vayaRpukalit
tiru~nA^na champantar
pAtamalar talaikk^oNTu
tirutt^oNTu paravuvAm.
[1]

Back to Top
chekkizhAr   vampaRA varivaNTuch charukkam  
12 - Thirumurai   Pathigam 12.290  
eyarko^n kalikkAma nAya^nAr  
Tune -   (Location: God: Goddess: )

nITu vaNpukazhch chozharnIr nATTiTai nilavum
mATu p^o^nk^ozhi kAviri vaTakaraik kIzhpAl
ATu pU~Nk^oTi mATamnI TiyaaNi nakartA^n
pITu ta~Nkiya tirupp^eru ma~Nkalap p^eyarttAl.
[1]

Back to Top
chekkizhAr   vampaRA varivaNTuch charukkam  
12 - Thirumurai   Pathigam 12.300  
tiru mUla nAya^nAr  
Tune -   (Location: God: Goddess: )

antiyiLam piRaikkaNNi
aNNalAr kayilaiyi^nil
muntainikazh koyilukku
mutaRp^erunA yakamAki
intira^nmAl aya^nmutalAm
imaiyavarkku n^eRiyaruLum
nantitiru varuLp^eRRa
nA^nmaRaiyo kikaL^oruvar.
[1]

Back to Top
chekkizhAr   vampaRA varivaNTuch charukkam  
12 - Thirumurai   Pathigam 12.310  
taNTiyaTikaL purANam  
Tune -   (Location: God: Goddess: )

taNTi yaTikaL tiruvArUrp
piRakkum p^erumait tavamuTaiyAr
aNTa vANar maRaipATa
ATu~n ch^emp^oR kazha^nma^nattuk
k^oNTa karutti^n aka^nokkum
kuRippe ya^nRip puRanokkum
kaNTa vuNarvu tuRantArpoR
piRanta p^ozhute kaNkANAr.
[1]

Back to Top
chekkizhAr   vampaRA varivaNTuch charukkam  
12 - Thirumurai   Pathigam 12.320  
mUrkka nAya^nAr purANam  
Tune -   (Location: God: Goddess: )

ma^n^nip p^erukum p^erunt^oNTai
vaLanA Tata^nil vayal parappum
na^n^nit tilav^eN tiraippAli
natiyi^n vaTapAl nala~Nk^oLpati
a^n^nap p^eTaikaL kuTaivAvi
yalarpuk kATa ara~Nki^niTai
mi^n^nuk k^oTikaL tukiRk^oTikaL
vizhaviR kATu veRkATu.
[1]

Back to Top
chekkizhAr   vampaRA varivaNTuch charukkam  
12 - Thirumurai   Pathigam 12.330  
chomAchi mARa nAya^nAr  
Tune -   (Location: God: Goddess: )

chUtam payilum p^ozhilamparil tUya vAymai
vetam payilum maRaiyALar kulatti^n melor
etam puriyum ^eyilch^eRRavark ka^npar vantAl
pAtam paNintA ramutUTTunaR paNpi^n mikkAr.
[1]

Back to Top
chekkizhAr   vArk^oNTa va^namulaiyAL charukkam  
12 - Thirumurai   Pathigam 12.340  
chAkkiya nAya^nAr purANam  
Tune -   (Location: God: Goddess: )

aRuchamayat talaivarAy
ni^nRavaruk ka^nparAy
maRuchamayach chAkkiyartam
vaTivi^nAl varunt^oNTar
uRutivarach chivali~Nka~N
kaNTuvantu kall^eRintu
maRuvilcharaN p^eRRatiRam
aRintapaTi vazhuttuvAm.
[1]

Back to Top
chekkizhAr   vArk^oNTa va^namulaiyAL charukkam  
12 - Thirumurai   Pathigam 12.350  
chiRappuli nAya^nAr purANam  
Tune -   (Location: God: Goddess: )

p^o^n^ninIr nATTi^n nITum
p^oRpati puva^nat tuLLor
i^nmaiyAl irantu ch^e^nRArk
killaiy^e^n ^nAte Iyum
ta^nmaiyAr ^e^nRu na^nmai
chArntave tiyaraich chaNpai
ma^n^na^nAr aruLich ch^eyta
maRaittiru vAkkUr AkkUr.
[1]

Back to Top
chekkizhAr   vArk^oNTa va^namulaiyAL charukkam  
12 - Thirumurai   Pathigam 12.360  
chiRutt^oNTa nAya^nAr purANam  
Tune -   (Location: God: Goddess: )

urunATTum ch^eyalkAma^n
^ozhiyavizhi p^ozhich^entI
varunATTat tirunutalAr
makizhntaruLum pativayalil
karunATTak kaTaichiyarta~N
kaLikATTu~N kAverit
tirunATTu vaLa~NkATTu~n
ch^e~NkATTa~N kuTiyAkum.
[1]

Back to Top
chekkizhAr   vArk^oNTa va^namulaiyAL charukkam  
12 - Thirumurai   Pathigam 12.370  
kazhaRRi aRivAr nAya^nAr  
Tune -   (Location: God: Goddess: )

mAvIR Rirunta p^eru~nchiRappi^n
ma^n^nun t^o^nmai malainATTup
pAvIR Rirunta palpukazhil
payilu miyalpiR pazhampatitA^n
chevIR RiruntAr tiruva~nchaik
kaLamum nilavich cherarkulak
kovIR Riruntu muRaipuriyu~N
kulakko mUtUr k^oTu~NkoLUr.
[1]

Back to Top
chekkizhAr   vArk^oNTa va^namulaiyAL charukkam  
12 - Thirumurai   Pathigam 12.380  
kaNanAta nAya^nAr purANam  
Tune -   (Location: God: Goddess: )

Azhi mAnilat takilamI^n
RaLittavaL tirumulai yamutuNTa
vAzhi ~nA^nacham pantarvan
taruLiya va^nappi^na taLappillA
Uzhi mAkaTal v^eLLattu
mitantula ki^nukk^oru mutalAya
kAzhi mAnakart tirumaRai
yavar kulak kAvalar kaNanAtar.
[1]

Back to Top
chekkizhAr   vArk^oNTa va^namulaiyAL charukkam  
12 - Thirumurai   Pathigam 12.390  
kURRuva nAya^nAr purANam  
Tune -   (Location: God: Goddess: )

tu^n^nAr mu^naikaL toLvaliyAl
v^e^nRu chUlap paTaiyArtam
na^n^nA mamtam tirunAvil
nALum navilum nalamikkAr
pa^n^nAL Ichar aTiyArtam
pAtam paravip paNintetti
mu^n^nA kiyanal tirutt^oNTil
muya^nRAr kaLantai mutalva^nAr.
[1]

Back to Top
chekkizhAr   p^oyyaTimai yillAta pulavar charukkam  
12 - Thirumurai   Pathigam 12.400  
p^oyyaTimai yillAta pulavar  
Tune -   (Location: God: Goddess: )

ch^eyyuLnikazh ch^olt^eLivum
ch^evviyanUl palanokkum
m^eyyuNarvi^n paya^nituve
^e^nattuNintu viLa~Nkiy^oLir
maiyaNiyu~N kaNTattAr
malaraTikke ALA^nAr
p^oyyaTimai yillAta pulavar^e^nap pukazhmikkAr.
[1]

Back to Top
chekkizhAr   p^oyyaTimai yillAta pulavar charukkam  
12 - Thirumurai   Pathigam 12.410  
pukazhch chozha nAya^nAr  
Tune -   (Location: God: Goddess: )

kulakiriyi^n k^oTumuTimel
k^oTive~Nkaik kuRiy^ezhuti
nilavutaru matikkuTaikkIzh
n^eTunila~NkAt ti^nitaLikkum
malarpukazhvaN tamizhchchozhar
vaLanATTu mAmUtUr
ulakilvaLar aNikk^ellAm
uLLuRaiyU rAmuRaiyUr.
[1]

Back to Top
chekkizhAr   p^oyyaTimai yillAta pulavar charukkam  
12 - Thirumurai   Pathigam 12.420  
narachi~Nka mu^naiyaraiya nAya^nAr  
Tune -   (Location: God: Goddess: )

koTAta n^eRiviLa~Nkum
kuTimarapi^n arachaLittu
mATAka maNikaNTar
tirunIRe ma^na~Nk^oLvAr
teTAta p^eruvaLattil
chiRantatiru mu^naippATi
nATALum kAvala^nAr
narachi~Nka mu^naiyaraiyar.
[1]

Back to Top
chekkizhAr   p^oyyaTimai yillAta pulavar charukkam  
12 - Thirumurai   Pathigam 12.430  
atipatta nAya^nAr purANam  
Tune -   (Location: God: Goddess: )

ma^n^ni nITiya ch^e~Nkati
rava^nvazhi marapil
t^o^nmai yAmmutaR chozhartan
tirukkulat turimaip
p^o^n^ni nAT^e^nu~N kaRpakap
pU~Nk^oTi malarpol
na^nmai chA^nRatu nAkaippaT
Ti^nattiru nakaram.
[1]

Back to Top
chekkizhAr   p^oyyaTimai yillAta pulavar charukkam  
12 - Thirumurai   Pathigam 12.440  
kalikkampa nAya^nAr purANam  
Tune -   (Location: God: Goddess: )

urimai y^ozhukkan talaini^nRa
vuyart^ol marapi^n nITuma^nait
taruma n^eRiyAl vAzhkuTikaL
tazhaittu vaLarun ta^nmaiyatAy
varumma~n chuRaiyum malarchcholai
maru~Nku chUzhnta vaLampuRavil
p^erumai yulaku p^eRaviLa~Nkum
melpAl p^eNNA kaTamUtUr.
[1]

Back to Top
chekkizhAr   p^oyyaTimai yillAta pulavar charukkam  
12 - Thirumurai   Pathigam 12.450  
kaliya nAya^nAr purANam  
Tune -   (Location: God: Goddess: )

perulakil o~Nkupukazhp
p^erunt^oNTai na^n^nATTu
nIrulavu~n chaTaikkaRRai
niruttartirup patiyAkum
kArulavu malarchcholaik
ka^n^nimatil puTaichUzhntu
terulavu n^eTuvIti
chiRantatiru v^oRRiyUr.
[1]

Back to Top
chekkizhAr   p^oyyaTimai yillAta pulavar charukkam  
12 - Thirumurai   Pathigam 12.460  
chatti nAya^nAr purANam  
Tune -   (Location: God: Goddess: )

kaLamar kaTTa kamalam p^ozhintate^n
kuLani Raippatu kol^o^nRil ^eNtichai
aLavum ANaich chayattampam nATTiya
vaLavar kAviri nATTu vari~nchaiyUr.
[1]

Back to Top
chekkizhAr   p^oyyaTimai yillAta pulavar charukkam  
12 - Thirumurai   Pathigam 12.470  
aiyaTikaL kATavarko^n nAya^nAr  
Tune -   (Location: God: Goddess: )

vaiyamnikazh pallavartam
kulamarapi^n vazhitto^nRi
v^eyyakali yumpakaiyum
mikaiy^ozhiyum vakaiyaTakkich
ch^eyyachaTai yArchaivat
tirun^eRiyAl arachaLippAr
aiyaTikaL nItiyAl
aTippaTuttu~n ch^e~NkolAr.
[1]

Back to Top
chekkizhAr   kaRaik kaNTa^n charukkam  
12 - Thirumurai   Pathigam 12.480  
kaNampulla nAya^nAr purANam  
Tune -   (Location: God: Goddess: )

tirukkiLarchIr mATa~NkaL
tiruntup^eru~N kuTin^eru~Nkip
p^erukkuvaTa v^eLLARRut
t^e^nkaraippAl piRa~Nkup^ozhil
varukkain^eTu~n chuLaip^ozhite^n
maTuniRaittu vayalviLaikkum
irukkuve LUr^e^npa
tivvulakil viLa~Nkupati.
[1]

Back to Top
chekkizhAr   kaRaik kaNTa^n charukkam  
12 - Thirumurai   Pathigam 12.490  
kArinAya^nAr purANam  
Tune -   (Location: God: Goddess: )

maRaiyALar tirukkaTavUr
vantutittu vaNtamizhi^n
tuRaiyA^na paya^nt^erintu
ch^olviLa~Nkip p^oruLmaRaiyak
kuRaiyAta tamizhkkovai
tamp^eyarAl kulavumvakai
muRaiyAle t^okuttamaittu
mUventar pAlpayilvAr.
[1]

Back to Top
chekkizhAr   kaRaik kaNTa^n charukkam  
12 - Thirumurai   Pathigam 12.500  
ni^nRa chIr n^eTumARa  
Tune -   (Location: God: Goddess: )

taTumARum n^eRiyata^nait
tavam^e^nRu tammuTalai
aTumARu ch^eyt^ozhukum
amaNvalaiyil akappaTTu
viTumARu tamizhvirakar
vi^naimARu~N kazhalaTainta
n^eTumARa ^nArp^erumai
ulakezhum nikazhntatAl.
[1]

Back to Top
chekkizhAr   kaRaik kaNTa^n charukkam  
12 - Thirumurai   Pathigam 12.510  
vAyilAr nAya^nAr purANam  
Tune -   (Location: God: Goddess: )

ch^olvi La~NkuchIrt t^oNTaina^n ^nATTiTai
mallal nITiya vAymai vaLampati
palp^e ru~NkuTi nITu paramparaich
ch^elvam malku tirumayi lApuri.
[1]

Back to Top
chekkizhAr   kaRaik kaNTa^n charukkam  
12 - Thirumurai   Pathigam 12.520  
mu^naiyaTuvAr nAya^nAr purANam  
Tune -   (Location: God: Goddess: )

mARu kaTintu maNkAtta
vaLavar p^o^n^nit tirunATTu
nARu viraippU~n cholaikaLil
na^naivAy tiRantu p^ozhich^ezhunte^n
ARu p^eRuki v^eLLamiTu
maLLal vayali^n maLLaruzhum
cheRu naRuvA cha~Nkamazhu~n
ch^elva nITUr tirunITUr.
[1]

Back to Top
chekkizhAr   kaTal chUzhnta charukkam  
12 - Thirumurai   Pathigam 12.530  
kazhaRchi~Nka nAya^nAr purANam  
Tune -   (Location: God: Goddess: )

paTimichai nikazhnta t^ollaip
pallavar kulattu vantAr
kaTimatil mU^nRum ch^eRRa
ka~NkaivAr chaTaiyAr ch^eyya
aTimalar a^nRi veR^o^n
RaRivi^nil kuRiyA nIrmaik
k^oTin^eTun tA^nai ma^n^nar
kokkazhaR chi~Nkar ^e^npAr.
[1]

Back to Top
chekkizhAr   kaTal chUzhnta charukkam  
12 - Thirumurai   Pathigam 12.540  
iTa~Nkazhi nAya^nAr purANam  
Tune -   (Location: God: Goddess: )

^ezhuntiraimA kaTalATai
irunilamAm makaLmArpil
azhuntupaTa ^ezhutumilait
t^ozhilt^oyyil aNiyi^navAm
ch^ezhuntaLiri^n puTaimaRainta
p^eTaikaLippat temAvi^n
k^ozhuntuNarko tikk^oNTu
kuyilnATu~N ko^nATu.
[1]

Back to Top
chekkizhAr   kaTal chUzhnta charukkam  
12 - Thirumurai   Pathigam 12.550  
ch^eruttuNai nAya^nAr purANam  
Tune -   (Location: God: Goddess: )

uLLum puRampum kulamarapi^n
^ozhukkam vazhuvA ^orumain^eRi
k^oLLum iyalpiR kuTimutalor
malinta ch^elvak kulappatiyAm
t^eLLun tiraikaL matakut^oRum
chelum kayalum ch^ezhumaNiyum
taLLum p^o^n^ni nIrnATTu
marukal nATTut ta~nchAvUr.
[1]

Back to Top
chekkizhAr   kaTal chUzhnta charukkam  
12 - Thirumurai   Pathigam 12.560  
pukazhttuNai nAya^nAr purANam  
Tune -   (Location: God: Goddess: )

ch^eruviliput tUrma^n^num
chivamaRaiyor tirukkulattAr
aruvaraivil ALita^nakku
akattaTimai yAmata^nukku
^oruvartamai nikarillAr
ulakattup paranto~Nkip
p^oruvariya pukazhnITu
pukazhttuNaiyAr ^e^nump^eyarAr.
[1]

Back to Top
chekkizhAr   kaTal chUzhnta charukkam  
12 - Thirumurai   Pathigam 12.570  
koTpuli nAya^nAr purANam  
Tune -   (Location: God: Goddess: )

nalamp^eruku~n choNATTu
nATTiyattA^n kuTiveLAN
kulamp^eruka vantutittAr
koTpuliyAr ^e^nump^eyarAr
talamp^erukum pukazhvaLavar
tantiriyA rAyveRRup
pulamp^erukat tuyarviLaippap
porviLaittup pukazhviLaippAr.
[1]

Back to Top
chekkizhAr   pattarAyp paNivAr charukkam  
12 - Thirumurai   Pathigam 12.580  
pattArAyp paNivAr purANam  
Tune -   (Location: God: Goddess: )

Icharukke a^npA^nAr
yAvaraiyun tA~NkaNTAl
kUchimikak kutukututtuk
k^oNTATi ma^namakizhvuR
RAchaiyi^nAl Avi^npi^n
ka^nRaNaintAR polaNaintu
pechuva^na paNintam^ozhi
i^niya^nave pechuvAr.
[1]

Back to Top
chekkizhAr   pattarAyp paNivAr charukkam  
12 - Thirumurai   Pathigam 12.590  
parama^naiye pATuvAr purANam  
Tune -   (Location: God: Goddess: )

puramU^nRum ch^eRRA^naip pUNAkam aNintA^nai
ura^nilvarum ^orup^oruLai ulaka^naittum A^nA^naik
karaNa~NkaL kANAmal kaNNArntu ni^nRA^naip
parama^naiye pATuvAr tamp^erumai pATuvAm.

[1]

Back to Top
chekkizhAr   pattarAyp paNivAr charukkam  
12 - Thirumurai   Pathigam 12.610  
tiruvArUr piRantAr purANam  
Tune -   (Location: God: Goddess: )

aruvAki uruvAki
a^naittumAy ni^nRapirA^n
maruvArum kuzhalumaiyAL
maNavALa^n makizhntaruLum
tiruvArUrp piRantArkaL
tirutt^oNTu t^erinturaikka
^oruvAyAl chiRiye^nAl
uraikkalAn takaimaiyato.
[1]

Back to Top
chekkizhAr   pattarAyp paNivAr charukkam  
12 - Thirumurai   Pathigam 12.620  
muppotum tirume^ni tINTuvAr  
Tune -   (Location: God: Goddess: )

^eppotum i^niyapirA^n
i^n^naruLAl atikarittu
m^eyppota n^eRivanta
vitimuRaimai vazhuvAme
appotaik kappotum
Arvamikum a^npi^narAy
muppotum archchippAr
mutaRchaiva rAmu^nivar.
[1]

Back to Top
chekkizhAr   pattarAyp paNivAr charukkam  
12 - Thirumurai   Pathigam 12.630  
muzhunIRu pUchiya mu^nivar  
Tune -   (Location: God: Goddess: )

chAtiyi^nil talaiyA^na taruma chIlar
tattuvatti^n n^eRiyuNarntor ta~NkaL k^oLkai
nItiyi^nil pizhaiyAtu n^eRiyil niRpor
nittaniya mattunikazha~Nki ta^n^nil
pUtiyi^naip putiyapA cha^nattuk k^oNTu
puliyataLi^n uTaiyA^naip poRRi nIRRai
Ativarum mummalamum aRutta vAymai
arumu^nivar muzhuvatumm^ey yaNivA ra^nRe.
[1]

Back to Top
chekkizhAr   pattarAyp paNivAr charukkam  
12 - Thirumurai   Pathigam 12.640  
appAlum aTichchArntAr purANam  
Tune -   (Location: God: Goddess: )

mUventar tamizhvazha~Nkum nATTukku appAl
mutalva^nAr aTichchArnta muRaimai yorum
nAveynta tirutt^oNTat t^okaiyil kURum
naRR^oNTar kAlattu mu^n^num pi^n^num
pUveynta n^eTu~nchaTaimel aTampu tumpai
putiyamati natiyitazhi p^orunta vaitta
cheventu v^elk^oTiyA^n aTichchArn tArum
ch^eppiyaap pAlumaTich chArntAr tAme.
[1]

Back to Top
chekkizhAr   ma^n^niya chIrch charukkam  
12 - Thirumurai   Pathigam 12.650  
pUchalAr nAya^nAr purANam  
Tune -   (Location: God: Goddess: )

a^nRi^nAr puram ^erittArk
kAlayam ^eTukka ^eNNi
^o^nRuma~N kutavA tAka
uNarvi^nAl ^eTukkum ta^nmai
na^nR^e^na ma^natti ^nAle
nallaA layantA^n ch^eyta
ni^nRavUrp pUchalArtam ni^nai
vi^nai yuraikka luRRAm.
[1]

Back to Top
chekkizhAr   ma^n^niya chIrch charukkam  
12 - Thirumurai   Pathigam 12.660  
ma~NkaiyarkkarachiyAr purANam  
Tune -   (Location: God: Goddess: )

ma~Nkaiyarkkut ta^niyarachi ^e~NkaL t^eyvam
vaLavartiruk kulakk^ozhuntu vaLaikkai mA^ni
ch^e~Nkamalat tirumaTantai ka^n^ni nATAL
t^e^n^narkulap pazhitIrtta t^eyvap pAvai
^e~NkaLpirA^n chaNpaiyarko^n aruLi ^nAle
iruntamizhnATu uRRaiTar nIkkit ta~NkaL
p^o~Nk^oLiv^eN tirunIRu parappi ^nAraip
poRRuvAr kazhal^emmAR poRRa lAme.
[1]

Back to Top
chekkizhAr   ma^n^niya chIrch charukkam  
12 - Thirumurai   Pathigam 12.670  
necha nAya^nAr purANam  
Tune -   (Location: God: Goddess: )

chIrvaLar chiRappi^n mikka
ch^eyalmuRai ^ozhukkam ku^nRA
nArvaLar chintai vAymai
na^nmaiyAr ma^n^ni vAzhum
pArvaLar pukazhi^n mikka
pazhampati matitoy n^eRRik
kArvaLar chikara mATak
kAmpIli ^e^npa tAkum.

[1]

Back to Top
chekkizhAr   ma^n^niya chIrch charukkam  
12 - Thirumurai   Pathigam 12.680  
kochch^e~NkaT chozha nAya^nAr  
Tune -   (Location: God: Goddess: )

tulaiyiR puRavi^n niRaiyaLitta
chozhar urimaich choNATTil
alaiyil taraLam akil^oTuchan
taNinIrp p^o^n^ni maNik^ozhikkum
kulaiyil p^eruku~n chantiratIrt
tatti^n maru~Nku kuLircholai
nilaiyil p^erukun tarumiTainta
n^eTuntaN kA^nam ^o^nRuLatAl.
[1]

Back to Top
chekkizhAr   ma^n^niya chIrch charukkam  
12 - Thirumurai   Pathigam 12.690  
tirunIlakaNTa yAzhppANa nAya^nAr  
Tune -   (Location: God: Goddess: )

^erukkattam puliyUr ma^n^ni
vAzhpavar iRaiva^n ta^nchIr
tiruttakum yAzhi liTTup
paravuvAr ch^ezhu~ncho NATTil
viruppuRu tA^nam ^ellAm
paNintupoy viLa~Nku kUTal
paruppatach chilaiyAr ma^n^num
AlavAy paNiyach ch^e^nRAr.
[1]

Back to Top
chekkizhAr   ma^n^niya chIrch charukkam  
12 - Thirumurai   Pathigam 12.700  
chaTaiya nAya^nAr purANam  
Tune -   (Location: God: Goddess: )

tampi rA^nait tozhamaik^oN
TaruLit tamatu taTampuya~ncher
k^ompa ^nArpAl ^orutUtu
ch^ella yevik k^oNTaruLum
^empi rA^naich cheramA^n
p^erumAL iNaiyil tuNaivarAm
nampi yArU raraippayantAr
~nAlam ^ellAm kuTivAzha
[1]

Back to Top
chekkizhAr   ma^n^niya chIrch charukkam  
12 - Thirumurai   Pathigam 12.710  
ichai ~nA^niyAr purANam  
Tune -   (Location: God: Goddess: )

^ozhiyAp p^erumaich chaTaiya^nAr
urimaich ch^elvat tiruma^naiyAr
azhiyAp pura~NkaL ^eytazhittAr
ANTa nampi ta^naippayantAr
izhiyAk kulatti^n ichai~nA^nip
pirATTi yArai ^e^nchiRupu^n
m^ozhiyAl pukazha muTiyumo
muTiyA t^evarkkum muTiyAtAl.
[1]

Back to Top
chekkizhAr   v^eLLA^naich charukkam  
12 - Thirumurai   Pathigam 12.720  
v^eLLA^naich charukkam  
Tune -   (Location: God: Goddess: )

mUla mA^na tirutt^oNTat
t^okaikku mutalva rAyinta
~nAlam uyya ^ezhuntaruLum
nampi tampi rA^ntozhar
kAlai malarchch^e~N kamalakkaN
kazhaRiR RaRivA ruTa^nkUTa
Ala muNaTAr tirukkayilai
aNaintatu aRinta paTiyuraippAm.
[1]

This page was last modified on Sat, 20 Jul 2024 00:11:36 +0000
          send corrections and suggestions to admin-at-sivaya.org

thirumurai number