சிவய.திருக்கூட்டம்
sivaya.org
Please set your language preference
by clicking below languages link
Search this site with
words in any language e.g. पोऱ्‌ऱि
song/pathigam/paasuram numbers: e.g. 7.039

This page in Tamil   Hindi/Sanskrit   Telugu   Malayalam   Bengali   Kannada   English   ITRANS    Marati  Gujarathi   Oriya   Singala   Tibetian   Thai   Japanese   Urdu   Cyrillic/Russian  

Thirumurai   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12

Order by Pathigam No   Paadal Name   Thalam  
3.001 tiru~nA^nachampanta chuvAmikaL - tirukkaTaikkAppu -ATi^nAy, naRun^eyy^oTu, pAl, tayir!  (koyil (chitamparam))  
3.002 tiru~nA^nachampanta chuvAmikaL - tirukkaTaikkAppu -pantu cher viralAL, pavaLattuvar  (tiruppUntarAy)  
3.003 tiru~nA^nachampanta chuvAmikaL - tirukkaTaikkAppu -iyal ichai ^e^num p^oruLi^n  (tiruppukali -(chIrkAzhi ))  
3.004 tiru~nA^nachampanta chuvAmikaL - tirukkaTaikkAppu -iTari^num, taLari^num, ^e^natu uRu  (tiruvAvaTutuRai)  
3.005 tiru~nA^nachampanta chuvAmikaL - tirukkaTaikkAppu -takka^n veLvi takarttava^n, pUntarAya mikka  (tiruppUntarAy)  
3.006 tiru~nA^nachampanta chuvAmikaL - tirukkaTaikkAppu -k^oTTame kamazhum k^oLLampUtUr naTTam ATiya  (tirukk^oLLampUtUr)  
3.007 tiru~nA^nachampanta chuvAmikaL - tirukkaTaikkAppu -kaN nutalA^num, v^eN nIRRi^nA^num,  (tiruppukali -(chIrkAzhi ))  
3.008 tiru~nA^nachampanta chuvAmikaL - tirukkaTaikkAppu -chaTai uTaiyA^num, n^ey ATalA^num,  (tirukkaTavUr vIraTTam)  
3.009 tiru~nA^nachampanta chuvAmikaL - tirukkaTaikkAppu -keLviyar, nALt^oRum otu nalvetattar  (tiruvIzhimizhalai)  
3.010 tiru~nA^nachampanta chuvAmikaL - tirukkaTaikkAppu -alai, vaLar taNmatiyoTu ayale  (tiruirAmechchuram)  
3.011 tiru~nA^nachampanta chuvAmikaL - tirukkaTaikkAppu -mi^n iyal ch^e~nchaTai v^eNpiRaiya^n,  (tiruppu^navAyil)  
3.012 tiru~nA^nachampanta chuvAmikaL - tirukkaTaikkAppu -vetiya^n, viNNavar etta ni^nRA^n,  (tirukkoTTARu)  
3.013 tiru~nA^nachampanta chuvAmikaL - tirukkaTaikkAppu -mi^n a^na ^eyiRu uTai  (tiruppUntarAy)  
3.014 tiru~nA^nachampanta chuvAmikaL - tirukkaTaikkAppu -AriTam pATalar, aTikaL, kATu  (tiruppai~n~nIli)  
3.015 tiru~nA^nachampanta chuvAmikaL - tirukkaTaikkAppu -mantira maRaiyavar, vA^navar^oTum, intira^n, vazhipaTa  (tiruv^eNkATu)  
3.016 tiru~nA^nachampanta chuvAmikaL - tirukkaTaikkAppu -niNam paTu chuTalaiyil, nIRu  (tirukk^oLLikkATu)  
3.017 tiru~nA^nachampanta chuvAmikaL - tirukkaTaikkAppu -maru amar kuzhal umai  (tiruvichayama~Nkai)  
3.018 tiru~nA^nachampanta chuvAmikaL - tirukkaTaikkAppu -tuLa mati uTai maRi  (tiruvaikalmATakkoyil)  
3.019 tiru~nA^nachampanta chuvAmikaL - tirukkaTaikkAppu -^eritara a^nal kaiyil enti,  (tiruamparpp^eruntirukkoyil (ampar))  
3.020 tiru~nA^nachampanta chuvAmikaL - tirukkaTaikkAppu -mAtu amar me^niya^n Aki,  (tiruppUvaNam)  
3.021 tiru~nA^nachampanta chuvAmikaL - tirukkaTaikkAppu -na^navilum ka^navilum, nALum, ta^n  (tirukkarukkuTi (marutAntanallUr))  
3.022 tiru~nA^nachampanta chuvAmikaL - tirukkaTaikkAppu -tu~nchalum tu~nchal ilAta pozhti^num, n^e~nchu  (chIrkAzhi)  
3.023 tiru~nA^nachampanta chuvAmikaL - tirukkaTaikkAppu -uruvi^n Ar umaiy^oTum ^o^nRi  (tiruviRkolam (kUvam))  
3.024 tiru~nA^nachampanta chuvAmikaL - tirukkaTaikkAppu -maNNi^n nalla vaNNam vAzhal  (tirukkazhumalam (chIrkAzhi))  
3.025 tiru~nA^nachampanta chuvAmikaL - tirukkaTaikkAppu -maruntu, veNTil(l) ivai; mantira~NkaL(L)  (tiruntuteva^nkuTi)  
3.026 tiru~nA^nachampanta chuvAmikaL - tirukkaTaikkAppu -piTi ^elAm pi^n ch^ela,  (tirukkA^napper (tirukkALaiyArkoyil))  
3.027 tiru~nA^nachampanta chuvAmikaL - tirukkaTaikkAppu -paTaiyi^nAr, v^eNmazhu; pAy pulittol  (tiruchchakkarappaLLi (aiyampeTTai))  
3.028 tiru~nA^nachampanta chuvAmikaL - tirukkaTaikkAppu -kAlai Ar vaNTu i^nam  (tirumazhapATi)  
3.029 tiru~nA^nachampanta chuvAmikaL - tirukkaTaikkAppu -vAru ma^n^num mulai ma~Nkai  (melaittirukkATTuppaLLi)  
3.030 tiru~nA^nachampanta chuvAmikaL - tirukkaTaikkAppu -paitta pAmpoTu, araik kovaNam,  (tiruarataipp^erumpAzhi (arittuvArama~Nkalam))  
3.031 tiru~nA^nachampanta chuvAmikaL - tirukkaTaikkAppu -tirai taru pavaLamum, chIr  (tirumayentirappaLLi)  
3.032 tiru~nA^nachampanta chuvAmikaL - tirukkaTaikkAppu -va^n^niyum mattamum mati p^oti  (tiruAlavAy (maturai))  
3.033 tiru~nA^nachampanta chuvAmikaL - tirukkaTaikkAppu -nIr iTait tuyi^nRava^n, tampi,  (tiruvuchAttA^nam (kovilUr))  
3.034 tiru~nA^nachampanta chuvAmikaL - tirukkaTaikkAppu -vaNNa mA malar k^oTu  (tirumutuku^nRam (viruttAchalam))  
3.035 tiru~nA^nachampanta chuvAmikaL - tirukkaTaikkAppu -mu^n^nai nAl maRai avai  (tirutt^e^nkuTittiTTai)  
3.036 tiru~nA^nachampanta chuvAmikaL - tirukkaTaikkAppu -chantam, Ar, akil^oTu, chAti,  (tirukkALatti)  
3.037 tiru~nA^nachampanta chuvAmikaL - tirukkaTaikkAppu -karam mu^nam malarAl, pu^nal  (tiruppiramapuram (chIrkAzhi))  
3.038 tiru~nA^nachampanta chuvAmikaL - tirukkaTaikkAppu -vi^navi^ne^n, aRiyAmaiyil(l); uraich^eymmi^n, nIr!  (tirukkaNTiyUr)  
3.039 tiru~nA^nachampanta chuvAmikaL - tirukkaTaikkAppu -mA^ni^n ner vizhi mAtarAy!  (tiruAlavAy (maturai))  
3.040 tiru~nA^nachampanta chuvAmikaL - tirukkaTaikkAppu -kallAl nIzhal allAt tevai nallAr  (chIrkAzhi)  
3.041 tiru~nA^nachampanta chuvAmikaL - tirukkaTaikkAppu -karu Ar kachchit tiru  (kachchi ekampam (kA~nchipuram))  
3.042 tiru~nA^nachampanta chuvAmikaL - tirukkaTaikkAppu -niRai v^eN ti~NkaL vALmuka  (tiruchchiRRemam)  
3.043 tiru~nA^nachampanta chuvAmikaL - tirukkaTaikkAppu -chantam Ar mulaiyAL ta^na  (chIrkAzhi)  
3.044 tiru~nA^nachampanta chuvAmikaL - tirukkaTaikkAppu -v^enta ku~Nkiliyappukai vimmave kantam ni^nRu  (tirukkazhippAlai)  
3.045 tiru~nA^nachampanta chuvAmikaL - tirukkaTaikkAppu -antam Ay, ulaku Atiyum  (tiruvArUr)  
3.046 tiru~nA^nachampanta chuvAmikaL - tirukkaTaikkAppu -muttu ila~Nku muRuval(l) umai  (tirukkarukAvUr)  
3.047 tiru~nA^nachampanta chuvAmikaL - tirukkaTaikkAppu -kATTu mA atu urittu,  (tiruAlavAy (maturai))  
3.048 tiru~nA^nachampanta chuvAmikaL - tirukkaTaikkAppu -a~Nkai Ar azhala^n(^n), azhaku  (tirumazhapATi)  
3.049 tiru~nA^nachampanta chuvAmikaL - tirukkaTaikkAppu -kAtal Aki, kachintu, kaNNIr  (nallUrpp^erumaNam -namachivAyat tiruppatikam)  
3.050 tiru~nA^nachampanta chuvAmikaL - tirukkaTaikkAppu -virumpum ti~NkaLum ka~Nkaiyum vimmave, churumpum  (tiruttaNTalainIN^eRi)  
3.051 tiru~nA^nachampanta chuvAmikaL - tirukkaTaikkAppu -ch^eyya^ne! tiru AlavAy meviya aiya^ne!  (tiruAlavAy (maturai))  
3.052 tiru~nA^nachampanta chuvAmikaL - tirukkaTaikkAppu -vITu alAl avAy ilAay,  (tiruAlavAy (maturai))  
3.053 tiru~nA^nachampanta chuvAmikaL - tirukkaTaikkAppu -vA^naik kAval v^eNmati malku  (tiruvA^naikkA)  
3.054 tiru~nA^nachampanta chuvAmikaL - tirukkaTaikkAppu -vAzhka antaNar, vA^navar, A^n  (tiruAlavAy (maturai))  
3.055 tiru~nA^nachampanta chuvAmikaL - tirukkaTaikkAppu -virai Ar k^o^nRaiyi^nAy! viTam  (tiruvA^nmiyUr)  
3.056 tiru~nA^nachampanta chuvAmikaL - tirukkaTaikkAppu -iRaiyava^n, Icha^n, ^entai, imaiyor  (tiruppiramapuram (chIrkAzhi))  
3.057 tiru~nA^nachampanta chuvAmikaL - tirukkaTaikkAppu -viTaiyava^n, viNNum maNNum t^ozha  (tiruv^oRRiyUr)  
3.058 tiru~nA^nachampanta chuvAmikaL - tirukkaTaikkAppu -tiru malarkk^o^nRai mAlai tiLaikkum  (tiruchchAttama~Nkai)  
3.059 tiru~nA^nachampanta chuvAmikaL - tirukkaTaikkAppu -ara viri koTal nITal  (tirukuTamUkku (kumpakoNam))  
3.060 tiru~nA^nachampanta chuvAmikaL - tirukkaTaikkAppu -kaRai aNi mA miTaRRA^n,  (tiruvakkarai)  
3.061 tiru~nA^nachampanta chuvAmikaL - tirukkaTaikkAppu -Atiya^n, Atiraiya^n, a^nal ATiya  (tiruv^eNTuRai)  
3.062 tiru~nA^nachampanta chuvAmikaL - tirukkaTaikkAppu -kaN p^oli n^eRRiyi^nA^n, tikazh  (tiruppa^nantAL)  
3.063 tiru~nA^nachampanta chuvAmikaL - tirukkaTaikkAppu -pai~NkoTTu malarp pu^n^naip paRavaikAL!  (tiruchch^e~NkATTa~NkuTi)  
3.064 tiru~nA^nachampanta chuvAmikaL - tirukkaTaikkAppu -aNNAvum kazhukku^nRum Aya malai  (tirupp^eruveLUr (kATTUraiya^npeTTai))  
3.065 tiru~nA^nachampanta chuvAmikaL - tirukkaTaikkAppu -vAr aNavu mulai ma~Nkai  (tirukkachchin^eRikkAraikkATu)  
3.066 tiru~nA^nachampanta chuvAmikaL - tirukkaTaikkAppu -vaNTu iraikkum malarkk^o^nRai viri  (tiruveTTakkuTi)  
3.067 tiru~nA^nachampanta chuvAmikaL - tirukkaTaikkAppu -churar ulaku, nararkaL payil  (tiruppiramapuram (chIrkAzhi))  
3.068 tiru~nA^nachampanta chuvAmikaL - tirukkaTaikkAppu -vALa vari koLa puli  (tirukkayilAyam)  
3.069 tiru~nA^nachampanta chuvAmikaL - tirukkaTaikkAppu -vA^navarkaL tA^navarkaL vAtaipaTa vantatu  (tirukkALatti)  
3.070 tiru~nA^nachampanta chuvAmikaL - tirukkaTaikkAppu -e^na ^eyiRu, ATu arav^oTu,  (tirumayilATutuRai)  
3.071 tiru~nA^nachampanta chuvAmikaL - tirukkaTaikkAppu -kozhai miTaRu Aka, kavi  (tiruvaikAvUr)  
3.072 tiru~nA^nachampanta chuvAmikaL - tirukkaTaikkAppu -vi~Nku viLai kazha^ni, miku  (tirumAkaRal)  
3.073 tiru~nA^nachampanta chuvAmikaL - tirukkaTaikkAppu -pATal maRai, chUTal mati,  (tiruppaTTIchcharam)  
3.074 tiru~nA^nachampanta chuvAmikaL - tirukkaTaikkAppu -kATu payil vITu, muTai  (tiruttevUr)  
3.075 tiru~nA^nachampanta chuvAmikaL - tirukkaTaikkAppu -^em tamatu chintai piriyAta  (tiruchchaNpainakar (chIrkAzhi))  
3.076 tiru~nA^nachampanta chuvAmikaL - tirukkaTaikkAppu -kal p^oli churatti^n ^eri  (tirumaRaikkATu (vetAraNyam))  
3.077 tiru~nA^nachampanta chuvAmikaL - tirukkaTaikkAppu -p^o^n iyal p^oruppu araiya^n  (tirumANikuzhi)  
3.078 tiru~nA^nachampanta chuvAmikaL - tirukkaTaikkAppu -nIRu, vari ATu arav^oTu,  (tiruvetikuTi)  
3.079 tiru~nA^nachampanta chuvAmikaL - tirukkaTaikkAppu -^e^nRum ariyA^n, ayalavarkku; iyal  (tirukokarNam (kokarNA))  
3.080 tiru~nA^nachampanta chuvAmikaL - tirukkaTaikkAppu -chIr maruvu techi^n^oTu techam  (tiruvIzhimizhalai)  
3.081 tiru~nA^nachampanta chuvAmikaL - tirukkaTaikkAppu -cha~Nku amarum mu^nkai maTa  (chIrkAzhi )  
3.082 tiru~nA^nachampanta chuvAmikaL - tirukkaTaikkAppu -k^ompu iriya vaNTu ulavu  (tiruavaLivaNallUr)  
3.083 tiru~nA^nachampanta chuvAmikaL - tirukkaTaikkAppu -vaNTu iriya viNTa malar  (tirunallUr)  
3.084 tiru~nA^nachampanta chuvAmikaL - tirukkaTaikkAppu -p^eN iyal uruvi^nar, p^erukiya  (tiruppuRavam)  
3.085 tiru~nA^nachampanta chuvAmikaL - tirukkaTaikkAppu -maTTu ^oLi viritaru malar  (tiruvIzhimizhalai)  
3.086 tiru~nA^nachampanta chuvAmikaL - tirukkaTaikkAppu -muRi uRu niRam malku  (tiruchcheRai (uTaiyArkovil))  
3.087 tiru~nA^nachampanta chuvAmikaL - tirukkaTaikkAppu -taLir iLa vaLar ^oLi  (tiruAlavAy (maturai))  
3.088 tiru~nA^nachampanta chuvAmikaL - tirukkaTaikkAppu -mattakam aNi p^eRa malarvatu  (tiruviLamar)  
3.089 tiru~nA^nachampanta chuvAmikaL - tirukkaTaikkAppu -tiruntu mA kaLiRRu iLa  (tirukk^ochchaivayam (chIrkAzhi))  
3.090 tiru~nA^nachampanta chuvAmikaL - tirukkaTaikkAppu -o~Nki mel uzhitarum ^oli  (tirutturuttiyum - tiruveLvikkuTiyum)  
3.091 tiru~nA^nachampanta chuvAmikaL - tirukkaTaikkAppu -ko~Nkame, kuravame, k^ozhu malarp  (tiruvaTakura~NkATutuRai)  
3.092 tiru~nA^nachampanta chuvAmikaL - tirukkaTaikkAppu -maruntu avai; mantiram, maRumai  (tirun^elveli)  
3.093 tiru~nA^nachampanta chuvAmikaL - tirukkaTaikkAppu -paTiyuL Ar viTaiyi^nar, pAy  (tiruamparmAkALam)  
3.094 tiru~nA^nachampanta chuvAmikaL - tirukkaTaikkAppu -viNNavar t^ozhutu ^ezhu v^e~Nkuru  (tiruv^e~Nkuru (chIrkAzhi))  
3.095 tiru~nA^nachampanta chuvAmikaL - tirukkaTaikkAppu -^eN tichaikkum pukazh i^n^nampar  (tirui^n^nampar)  
3.096 tiru~nA^nachampanta chuvAmikaL - tirukkaTaikkAppu -nal v^eN^ey vizhutu p^eytu  (tirun^elv^eNN^ey)  
3.097 tiru~nA^nachampanta chuvAmikaL - tirukkaTaikkAppu -tiTam mali matil aNi  (tiruchchiRukuTi)  
3.098 tiru~nA^nachampanta chuvAmikaL - tirukkaTaikkAppu -v^eNmati tavazh matil mizhalai  (tiruvIzhimizhalai)  
3.099 tiru~nA^nachampanta chuvAmikaL - tirukkaTaikkAppu -murachu atirntu ^ezhutaru mutu  (tirumutuku^nRam (viruttAchalam))  
3.100 tiru~nA^nachampanta chuvAmikaL - tirukkaTaikkAppu -karumpu amar villiyaik kAyntu,  (chIrkAzhi )  
3.101 tiru~nA^nachampanta chuvAmikaL - tirukkaTaikkAppu -tiritaru mA maNi nAkam  (tiruirAmechchuram)  
3.102 tiru~nA^nachampanta chuvAmikaL - tirukkaTaikkAppu -kAmpi^nai v^e^nRa m^e^ntoLi pAkam  (tirunAraiyUr)  
3.103 tiru~nA^nachampanta chuvAmikaL - tirukkaTaikkAppu -k^oTi uTai mummatil UTu  (tiruvalampuram)  
3.104 tiru~nA^nachampanta chuvAmikaL - tirukkaTaikkAppu -viN k^oNTa tU mati  (paritiniyamam (paruttiyapparkovil))  
3.105 tiru~nA^nachampanta chuvAmikaL - tirukkaTaikkAppu -maTal varai il matu  (tirukkalikkAmUr)  
3.106 tiru~nA^nachampanta chuvAmikaL - tirukkaTaikkAppu -paLLam atu Aya paTar  (tiruvala~nchuzhi)  
3.107 tiru~nA^nachampanta chuvAmikaL - tirukkaTaikkAppu -kaTal iTai v^e~NkaTu na~ncham  (tirunAraiyUr)  
3.108 tiru~nA^nachampanta chuvAmikaL - tirukkaTaikkAppu -veta veLviyai ninta^nai ch^eytu  (tiruAlavAy (maturai))  
3.109 tiru~nA^nachampanta chuvAmikaL - tirukkaTaikkAppu -maN atu uNTa(a)ri malaro^n  (tiruvA^naikkA)  
3.110 tiru~nA^nachampanta chuvAmikaL - tirukkaTaikkAppu -varam ate k^oLA, uram  (tiruppiramapuram (chIrkAzhi))  
3.111 tiru~nA^nachampanta chuvAmikaL - tirukkaTaikkAppu -veli^n nertaru kaNNi^nAL umai  (tiruvIzhimizhalai)  
3.112 tiru~nA^nachampanta chuvAmikaL - tirukkaTaikkAppu -parachu pANiyar, pATal vINaiyar,  (tiruppallava^nIchcharam)  
3.113 tiru~nA^nachampanta chuvAmikaL - tirukkaTaikkAppu -uRRu umai chervatu m^eyyi^naiye;  (tiruppiramapuram (chIrkAzhi))  
3.114 tiru~nA^nachampanta chuvAmikaL - tirukkaTaikkAppu -pAyum mAlviTaimel ^oru pAka^ne;  (kachchi ekampam (kA~nchipuram))  
3.115 tiru~nA^nachampanta chuvAmikaL - tirukkaTaikkAppu -Ala nIzhal ukantatu irukkaiye;  (tiruAlavAy (maturai))  
3.116 tiru~nA^nachampanta chuvAmikaL - tirukkaTaikkAppu -tu^nRu k^o^nRai nam chaTaiyate;  (tiruvIzhimizhalai)  
3.117 tiru~nA^nachampanta chuvAmikaL - tirukkaTaikkAppu -yAmAmA nI yAmAmA yAzhIkAmA  (tiruppiramapuram (chIrkAzhi))  
3.118 tiru~nA^nachampanta chuvAmikaL - tirukkaTaikkAppu -maTal mali k^o^nRai, tu^nRu  (chIrkAzhi)  
3.119 tiru~nA^nachampanta chuvAmikaL - tirukkaTaikkAppu -puLLittol ATai; pUNpatu nAkam;  (tiruvIzhimizhalai)  
3.120 tiru~nA^nachampanta chuvAmikaL - tirukkaTaikkAppu -ma~Nkaiyarkku arachi vaLavarko^n pAvai,  (tiruAlavAy (maturai))  
3.121 tiru~nA^nachampanta chuvAmikaL - tirukkaTaikkAppu -iTaRi^nAr, kURRai; p^oTich^eytAr, matilai;  (tiruppantaNainallUr)  
3.122 tiru~nA^nachampanta chuvAmikaL - tirukkaTaikkAppu -pU~Nk^oTi maTavAL umai ^orupAkam  (tiruomAmpuliyUr)  
3.123 tiru~nA^nachampanta chuvAmikaL - tirukkaTaikkAppu -nirai kazhal aravam chilampu  (tirukkoNamalai)  
3.124 tiru~nA^nachampanta chuvAmikaL - tirukkaTaikkAppu -chuNNa v^eNnIRu aNi mArpil-tol  (tirukkurukAvUr v^eLLaTai)  
3.125 tiru~nA^nachampanta chuvAmikaL - tirukkaTaikkAppu -kal Urp p^eru maNam  (tirunallUrpp^erumaNam (AchchALpuram))  
3.901 tiru~nA^nachampanta chuvAmikaL - tirukkaTaikkAppu -maRiyAr karatt^entaiyam mAtumai yoTum piRiyAta  (tiruviTaivAy)  
3.902 tiru~nA^nachampanta chuvAmikaL - tirukkaTaikkAppu -tArchi Rakkum chaTaikkaNi vaLLali^n chIrchi  (tirukkiLiya^n^navUr)  

Back to Top
tiru~nA^nachampanta chuvAmikaL   tirukkaTaikkAppu  
3 - Thirumurai   Pathigam 3.001  
ATi^nAy, naRun^eyy^oTu, pAl, tayir!  
Tune - kAntArapa~nchamam   (Location: koyil (chitamparam) God: tirumUlattA^nanAyakar (^e) chapAnAtar Goddess: chivakAmiyammai)

ATi^nAy, naRun^eyy^oTu, pAl, tayir! antaNar piriyAta chiRRampalam
nATi^nAy, iTamA! naRu~Nk^o^nRai nayantava^ne!
pATi^nAy, maRaiyoTu palkItamum! palchaTaip pa^ni kAl katir v^eNti~NkaL
chUTi^nAy! aruLAy, churu~Nka ^ema t^olvi^naiye!

[1]
nARu pUmp^ozhil naNNiya kAzhiyuL nA^nma Raivalla ~nA^nacham panta^n
URum i^ntami zhAluyarn tAruRai tillaita^n^nuL
eRu t^olpukazh entuchiR Rampalat tIcha ^naiichai yARch^o^n^na pattivai
kURu mARuval lAruyarn tAr^oTum kUTuvare.

[11]

Back to Top
tiru~nA^nachampanta chuvAmikaL   tirukkaTaikkAppu  
3 - Thirumurai   Pathigam 3.002  
pantu cher viralAL, pavaLattuvar  
Tune - kAntArapa~nchamam   (Location: tiruppUntarAy God: Goddess: )

pantu cher viralAL, pavaLattuvar vAyi^nAL, pa^ni mA mati pol mukattu
antam il pukazhAL, malaimAt^oTum AtippirA^n
vantu chervu iTam vA^navar ^ettichaiyum niRaintu, valamch^eytu, mAmalar
punti ch^eytu iRai~nchip p^ozhi pUntarAy poRRutume.

[1]
tempal nuN iTaiyAL ch^ezhu~n chel a^na
kaNNiyoTu aNNal chervu iTam, te^n amar
pUmp^ozhil tikazh, p^o^n pati pUntarAy poRRutum! ^e^nRu
ompu ta^nmaiya^n-muttamizh nAlmaRai
~nA^nachampanta^n-^oN tamizhmAlai k^oNTu
Am paTi ivai etta vallArkku aTaiyA, vi^naiye.

[11]

Back to Top
tiru~nA^nachampanta chuvAmikaL   tirukkaTaikkAppu  
3 - Thirumurai   Pathigam 3.003  
iyal ichai ^e^num p^oruLi^n  
Tune - k^olli   (Location: tiruppukali -(chIrkAzhi ) God: mantirapurIchuvarar Goddess: p^eriyanAyakiyammai)

iyal ichai ^e^num p^oruLi^n tiRam Am
puyal a^na miTaRu uTaip puNNiya^ne!
kayal a^na vari n^eTu~NkaNNiy^oTum
ayal ulaku aTi t^ozha amarntava^ne!
kala^n Avatu v^eNtalai; kaTip^ozhil pukali ta^n^nuL,
nila^n nALt^oRum i^npu uRa, niRai mati aruLi^na^ne.

[1]
puNNiyar t^ozhutu ^ezhu pukali(n) nakar,
viNNavar aTi t^ozha viLa~Nki^nA^nai,
naNNiya ~nA^nachampanta^n vAymai
paNNiya aruntamizh pattum vallAr,
naTalai avai i^nRip poy naNNuvar, chiva^n ulakam;
iTar Ayi^na i^nRit tAm ^eytuvar, tavan^eRiye.

[11]

Back to Top
tiru~nA^nachampanta chuvAmikaL   tirukkaTaikkAppu  
3 - Thirumurai   Pathigam 3.004  
iTari^num, taLari^num, ^e^natu uRu  
Tune - kAntArapa~nchamam   (Location: tiruvAvaTutuRai God: mAchilAmaNiyIchuvarar Goddess: ^oppilAmulaiyammai)

iTari^num, taLari^num, ^e^natu uRu noy
t^oTari^num, u^na kazhal t^ozhutu ^ezhuve^n;
kaTalta^nil amut^oTu kalanta na~nchai
miTaRi^nil aTakkiya vetiya^ne!
ituvo ^emai ALum ARu? Ivatu ^o^nRu ^emakku illaiyel,
atuvo u^natu i^n aruL? AvaTutuRai ara^ne!

[1]
alai pu^nal AvaTutuRai amarnta
ilai nu^nai velpaTai ^em iRaiyai,
nalam miku ~nA^nachampanta^n ch^o^n^na
vilai uTai aruntamizhmAlai vallAr,
vi^nai Ayi^na nI~Nkip poy, viNNavar viya^n ulakam
nilai Aka mu^n eRuvar; nilammichai nilai ilare.

[11]

Back to Top
tiru~nA^nachampanta chuvAmikaL   tirukkaTaikkAppu  
3 - Thirumurai   Pathigam 3.005  
takka^n veLvi takarttava^n, pUntarAya mikka  
Tune - kAntArapa~nchamam   (Location: tiruppUntarAy God: Goddess: )

takka^n veLvi takarttava^n, pUntarAya
mikka ch^emmai vimala^n, viya^n kazhal
ch^e^nRu chintaiyil vaikka, m^eykkati
na^nRu atu Akiya nampa^ntA^ne.

[1]
puntiyAl mika nallavar pUntarAy
antam il ^em aTikaLai, ~nA^nacham
panta^n mAlai k^oNTu etti vAzhum! num
pantam Ar vi^nai pARiTume.

[11]

Back to Top
tiru~nA^nachampanta chuvAmikaL   tirukkaTaikkAppu  
3 - Thirumurai   Pathigam 3.006  
k^oTTame kamazhum k^oLLampUtUr naTTam ATiya  
Tune - kAntArapa~nchamam   (Location: tirukk^oLLampUtUr God: vilvava^nechuvarar Goddess: chavuntarAmpikaiyammai)

k^oTTame kamazhum k^oLLampUtUr
naTTam ATiya nampa^nai uLka,
ch^ella untuka chintaiyAr t^ozha,
nalkum ARu aruL nampa^ne!

[1]
k^o^nRai cher chaTaiyA^n k^oLLampUtUr,
na^nRu kAzhiyuL ~nA^nachampanta^n
i^nRu ch^ol mAlai k^oNTu etta vallAr, poy,
^e^nRum vA^navaroTu iruppAre.

[11]

Back to Top
tiru~nA^nachampanta chuvAmikaL   tirukkaTaikkAppu  
3 - Thirumurai   Pathigam 3.007  
kaN nutalA^num, v^eN nIRRi^nA^num,  
Tune - kAntArapa~nchamam   (Location: tiruppukali -(chIrkAzhi ) God: piramapurIchar Goddess: tirunilainAyaki)

kaN nutalA^num, v^eN nIRRi^nA^num, kazhal Arkkave
paN ichai pATa ni^nRu ATi^nA^num, para~nchotiyum
puNNiya nAlmaRaiyorkaL ettum pukali(n) nakar,
p^eNNi^n nallAL^oTum vIRRirunta p^erumA^n a^nRe!

[1]
pU~N kamazh kotaiy^oTum(m) iruntA^n, pukali(n) nakarp
pA~Nka^nai, ~nA^nachampanta^n ch^o^n^na tamizh pattu ivai,
A~Nku amarvu ^eytiya Ati Aka, ichai vallavar,
o~Nku amarAvatiyor t^ozhach ch^elvatum uNmaiye.

[11]

Back to Top
tiru~nA^nachampanta chuvAmikaL   tirukkaTaikkAppu  
3 - Thirumurai   Pathigam 3.008  
chaTai uTaiyA^num, n^ey ATalA^num,  
Tune - kAntArapa~nchamam   (Location: tirukkaTavUr vIraTTam God: amirtakaTechuvarar Goddess: apirAmiyammai)

chaTai uTaiyA^num, n^ey ATalA^num, chari kovaNa-
uTai uTaiyA^num, mai Arnta ^oNkaN umai keLva^num,
kaTai uTai na^nn^eTu mATam o~Nkum kaTavUrta^nuL
viTai uTai aNNalum vIraTTA^nattu ara^n alla^ne?

[1]
v^enta v^eNnIRu aNi vIraTTA^nattu uRai venta^nai,
antaNar tam kaTavUr uLA^nai, aNi kAzhiyA^n
chantam ^ellAm aTich chAtta valla maRai ~nA^nacham-
panta^na ch^entamizh pATi ATa, k^eTum, pAvame.

[11]

Back to Top
tiru~nA^nachampanta chuvAmikaL   tirukkaTaikkAppu  
3 - Thirumurai   Pathigam 3.009  
keLviyar, nALt^oRum otu nalvetattar  
Tune - kAntArapa~nchamam   (Location: tiruvIzhimizhalai God: vIzhiyazhakar Goddess: chuntarakuchAmpikai)

keLviyar, nALt^oRum otu nalvetattar keTu ilA
veLvi ch^ey antaNar vetiyar vIzhimizhalaiyAr,
vAzhiyar; toRRamum keTum vaippAr, uyirkaTku ^elAm;
Azhiyar; tam aTi poRRi! ^e^npArkaTku aNiyare.

[1]
vetiyar kait^ozhu vIzhimizhalai virumpiya
Atiyai, vAzh p^ozhil kAzhiyuL ~nA^nachampanta^n Ayntu,
otiya ^oNtamizh pattu ivai uRRu uraich^eypavar,
mAtu iyal pa~Nka^n malar aTi cheravum vallare.

[11]

Back to Top
tiru~nA^nachampanta chuvAmikaL   tirukkaTaikkAppu  
3 - Thirumurai   Pathigam 3.010  
alai, vaLar taNmatiyoTu ayale  
Tune - kAntArapa~nchamam   (Location: tiruirAmechchuram God: irAmanAtechuvarar Goddess: parvatavartta^ni)

alai, vaLar taNmatiyoTu ayale aTakki, umai
mulai vaLar pAkam muya~Nka valla mutalva^n; mu^ni;
ilai vaLar tAzhaikaL vimmu kA^nal irAmechchuram,
talai vaLar kola nal mAlaiya^ntA^n iruntu ATchiye.

[1]
pakalava^n mItu iya~NkAmaik kAtta patiyo^nta^nai
ikal azhivittava^n ettu koyil irAmechchuram,
pukaliyuL ~nA^nachampanta^n ch^o^n^na tamizh, puntiyAl,
akaliTam ^e~Nkum ni^nRu, etta vallArkku illai, allale.

[11]

Back to Top
tiru~nA^nachampanta chuvAmikaL   tirukkaTaikkAppu  
3 - Thirumurai   Pathigam 3.011  
mi^n iyal ch^e~nchaTai v^eNpiRaiya^n,  
Tune - kAntArapa~nchamam   (Location: tiruppu^navAyil God: pu^navAyilIchuvarar Goddess: karuNaiyIchuvariyammai)

mi^n iyal ch^e~nchaTai v^eNpiRaiya^n, viri nUli^na^n,
pa^n^niya nAlmaRai pATi ATi, pala UrkaL poy,
a^n^nam a^n^na(n) naTaiyAL^oTum(m) amarum(m) iTam
pu^n^nai nal mA malar p^o^n utirkkum pu^navAyile.

[1]
p^o^nt^oTiyAL umai pa~Nka^n mevum pu^navAyilai,
kaRRavartAm t^ozhutu etta ni^nRa kaTal kAzhiyA^n-
nal-tamizh ~nA^nachampanta^n-ch^o^n^na tamizh, na^nmaiyAl
aRRam il pATalpattu, etta vallAr aruL chervare.

[11]

Back to Top
tiru~nA^nachampanta chuvAmikaL   tirukkaTaikkAppu  
3 - Thirumurai   Pathigam 3.012  
vetiya^n, viNNavar etta ni^nRA^n,  
Tune - kAntArapa~nchamam   (Location: tirukkoTTARu God: airApatechuvarar Goddess: vaNTamarpU~Nkuzhalammai)

vetiya^n, viNNavar etta ni^nRA^n, viLa~Nkum maRai
otiya ^oNp^oruL Aki ni^nRA^n, ^oLi Ar kiLi
kotiya taNp^ozhil chUzhntu azhaku Ar tirukkoTTARRuL
Atiyaiye ni^naintu etta vallArkku allal illaiye.

[1]
k^oTi uyar mAlviTai Urtiyi^nA^n tirukkoTTARRuL
aTi kazhal Arkka ni^nRu ATa valla aruLALa^nai,
kaTi kamazhum p^ozhil kAzhiyuL ~nA^nachampanta^n ch^ol-
paTi, ivai pATi ni^nRu ATa vallArkku illai, pAvame.

[11]

Back to Top
tiru~nA^nachampanta chuvAmikaL   tirukkaTaikkAppu  
3 - Thirumurai   Pathigam 3.013  
mi^n a^na ^eyiRu uTai  
Tune - kAntArapa~nchamam   (Location: tiruppUntarAy God: Goddess: )

mi^n a^na ^eyiRu uTai viravalorkaL tam
tu^n^niya puram ukach chuLinta t^o^nmaiyar
pu^n^nai amp^ozhil aNi pUntarAy nakar
a^n^na a^n^na(n) naTai arivai pa~Nkare.

[1]
puram ^eri ch^eytavar, pUntarAy nakarp
param mali kuzhal umai na~Nkai pa~Nkaraip
paraviya panta^n m^eyp pATal vallavar
chiram mali chivakati chertal tiNName.

[11]

Back to Top
tiru~nA^nachampanta chuvAmikaL   tirukkaTaikkAppu  
3 - Thirumurai   Pathigam 3.014  
AriTam pATalar, aTikaL, kATu  
Tune - kAntArapa~nchamam   (Location: tiruppai~n~nIli God: nIlakaNTechuvarar Goddess: vichAlATchiyammai)

AriTam pATalar, aTikaL, kATu alAl
or iTam kuRaivu ilar, uTaiyar kovaNam,
nIr iTam chaTai, viTai Urti, nittalum
pAriTam paNi ch^eyum, payil pai~n~nIliye.

[1]
kaN pu^nal viLai vayal kAzhik kaRpakam
naNpu uNar arumaRai ~nA^nachampanta^n
paNpi^nar paravu pai~n~nIli pATuvAr
uNpi^na ulaki^nil, o~Nki vAzhvare.

[11]

Back to Top
tiru~nA^nachampanta chuvAmikaL   tirukkaTaikkAppu  
3 - Thirumurai   Pathigam 3.015  
mantira maRaiyavar, vA^navar^oTum, intira^n, vazhipaTa  
Tune - kAntArapa~nchamam   (Location: tiruv^eNkATu God: chuvetAraNiyechuvarar Goddess: piramavittiyAnAyakiyammai)

mantira maRaiyavar, vA^navar^oTum,
intira^n, vazhipaTa ni^nRa ^em iRai;
v^enta v^eN nIRRar v^eNkATu meviya,
antamum mutal uTai, aTikaL allare!

[1]
nallavar pukaliyuL ~nA^nachampanta^n,
ch^elva^n ^em chiva^n uRai tiru v^eNkATTi^n mel,
ch^olliya aruntamizh pattum vallavar
allaloTu aruvi^nai aRutal ANaiye.

[11]

Back to Top
tiru~nA^nachampanta chuvAmikaL   tirukkaTaikkAppu  
3 - Thirumurai   Pathigam 3.016  
niNam paTu chuTalaiyil, nIRu  
Tune - kAntArapa~nchamam   (Location: tirukk^oLLikkATu God: akki^nIchuvarar Goddess: pa~nchi^num^ellaTiyammai)

niNam paTu chuTalaiyil, nIRu pUchi ni^nRu,
iNa~Nkuvar, peykaLoTu; iTuvar, mAnaTam;
uNa~Nkal v^eN talaita^nil uNpar; Ayi^num,
kuNam p^eritu uTaiyar nam k^oLLikkATare.

[1]
nal-tavar kAzhiyuL ~nA^nachampanta^n,
kuRRam il p^erum pukazhk k^oLLikkATaraich
ch^ol-tamizh i^n ichaimAlai, chorvu i^nRik
kaRRavar, kazhal aTi kANa vallare.

[11]

Back to Top
tiru~nA^nachampanta chuvAmikaL   tirukkaTaikkAppu  
3 - Thirumurai   Pathigam 3.017  
maru amar kuzhal umai  
Tune - kAntArapa~nchamam   (Location: tiruvichayama~Nkai God: vichayanAtechuvarar Goddess: ma~NkainAyakiyammai)

maru amar kuzhal umai pa~Nkar, vArchaTai
aravu amar k^oLkai ^em aTikaL, koyil Am
kuravu, amar churapu^nai, ko~Nku, ve~NkaikaL
viraviya p^ozhil aNi vichayama~Nkaiye.

[1]
viNNavar t^ozhutu ^ezhu vichayama~Nkaiyai,
naNNiya pukaliyuL ~nA^nachampanta^n,
paNNiya ch^entamizh pattum vallavar
puNNiyar; chivakati pukutal tiNName.

[11]

Back to Top
tiru~nA^nachampanta chuvAmikaL   tirukkaTaikkAppu  
3 - Thirumurai   Pathigam 3.018  
tuLa mati uTai maRi  
Tune - kAntArapa~nchamam   (Location: tiruvaikalmATakkoyil God: vaika^nAtechuvarar Goddess: vaikalampikaiyammai)

tuLa mati uTai maRi to^nRu kaiyi^nar
iLamati aNi chaTai ^entaiyAr, iTam
uLam mati uTaiyavar vaikal o~Nkiya,
vaLa mati taTaviya, mATakkoyile.

[1]
mainta^natu iTam vaikal mATakkoyilai,
chantu amar p^ozhil aNi chaNpai ~nA^nacham-
panta^na tamizh k^ezhu pATal pattu ivai
chintai ch^eypavar, chivalokam chervare.

[11]

Back to Top
tiru~nA^nachampanta chuvAmikaL   tirukkaTaikkAppu  
3 - Thirumurai   Pathigam 3.019  
^eritara a^nal kaiyil enti,  
Tune - kAntArapa~nchamam   (Location: tiruamparpp^eruntirukkoyil (ampar) God: piramapurinAtechuvarar Goddess: pU~Nkuzha^nAyakiyammai)

^eritara a^nal kaiyil enti, ^elliyil,
nari tiri kA^n iTai, naTTam ATuvar
arichil am p^oru pu^nal ampar mA nakar
kurichil ch^e~NkaNNava^n koyil chervare.

[1]
azhakarai, aTikaLai, ampar meviya
nizhal tikazh chaTaimuTi nIlakaNTarai,
umizh tirai ulaki^nil otuvIr! k^oNmi^n-
tamizh k^ezhu viraki^na^n tamizhch^eymAlaiye!

[11]

Back to Top
tiru~nA^nachampanta chuvAmikaL   tirukkaTaikkAppu  
3 - Thirumurai   Pathigam 3.020  
mAtu amar me^niya^n Aki,  
Tune - kAntArapa~nchamam   (Location: tiruppUvaNam God: pUvaNanAtar Goddess: mi^n^nAmpikaiyammai)

mAtu amar me^niya^n Aki, vaNT^oTu
potu amar p^ozhil aNi pUvaNattu uRai
veta^nai, viravalar araNam mU^nRu ^eyta
nAta^nai, aTi t^ozha, na^nmai Akume.

[1]
puNNiyar t^ozhutu ^ezhu pUvaNattu uRai
aNNalai aTi t^ozhutu, am taN kAzhiyuLa
naNNiya arumaRai ~nA^nachampanta^n
paNNiya tamizh ch^ola, paRaiyum, pAvame.

[11]

Back to Top
tiru~nA^nachampanta chuvAmikaL   tirukkaTaikkAppu  
3 - Thirumurai   Pathigam 3.021  
na^navilum ka^navilum, nALum, ta^n  
Tune - kAntArapa~nchamam   (Location: tirukkarukkuTi (marutAntanallUr) God: chaRkuNali~Nkechuvarar Goddess: charvAla~Nkiratami^n^nammai)

na^navilum ka^navilum, nALum, ta^n ^oLi
ni^naivilum ^e^nakku vantu ^eytum ni^nmala^n-
ka^naikaTal vaiyakam t^ozhu karukku
a^nal-^eri ATum ^em aTikaL; kANmi^ne!

[1]
kA^nalil viraimalar vimmu kAzhiyA^n,
vA^nava^n karukkuTi mainta^n ta^n ^oLi
A^na, m^ey~n ~nA^nachampanta^n, ch^olliya
U^nam il m^ozhi valArkku uyarum, i^npame.

[11]

Back to Top
tiru~nA^nachampanta chuvAmikaL   tirukkaTaikkAppu  
3 - Thirumurai   Pathigam 3.022  
tu~nchalum tu~nchal ilAta pozhti^num, n^e~nchu  
Tune - kAntArapa~nchamam   (Location: chIrkAzhi God: Goddess: )

tu~nchalum tu~nchal ilAta pozhti^num,
n^e~nchu akam naintu, ni^naimi^n, nALt^oRum,
va~nchakam aRRu! aTi vAzhtta, vanta kURRu
a~ncha utaitta^na, a~nchu ^ezhuttume.

[1]
nal-tamizh ~nA^nachampanta^n-nAlmaRai
kaRRava^n, kAzhiyar ma^n^na^n-u^n^niya
aRRam il mAlaiIr aintum, a~nchu ^ezhuttu
uRRa^na, vallavar umpar Avare.

[11]

Back to Top
tiru~nA^nachampanta chuvAmikaL   tirukkaTaikkAppu  
3 - Thirumurai   Pathigam 3.023  
uruvi^n Ar umaiy^oTum ^o^nRi  
Tune - kAntArapa~nchamam   (Location: tiruviRkolam (kUvam) God: purAntakechuvarar Goddess: purAntariyammai)

uruvi^n Ar umaiy^oTum ^o^nRi ni^nRatu or
tiruvi^nA^n; vaLarchaTait ti~NkaL ka~NkaiyA^n;
v^eruvi vA^navar t^ozha, v^ekuNTu nokkiya
ch^eruvi^nA^n; uRaivu iTam tiru viRkolame.

[1]
koTal v^eNpiRaiya^nai, kUkam meviya
cheTa^na ch^ezhu matil tiru viRkolattai,
nATa valla tamizh ~nA^nachampanta^na
pATal vallArkaLukku illai, pAvame.

[11]

Back to Top
tiru~nA^nachampanta chuvAmikaL   tirukkaTaikkAppu  
3 - Thirumurai   Pathigam 3.024  
maNNi^n nalla vaNNam vAzhal  
Tune - k^olli   (Location: tirukkazhumalam (chIrkAzhi) God: piramapurIchar Goddess: tirunilainAyaki)

maNNi^n nalla vaNNam vAzhal Am, vaikalum;
^eNNi^n nalla katikku yAtum or kuRaivu ilai
kaNNi^n nalla(K^)tu uRum kazhumala vaLa nakar
p^eNNi^n nallAL^oTum p^eruntakai iruntate!

[1]
karun taTan te^n malku kazhumala vaLa nakarp
p^eruntaTa~N k^o~Nkaiy^oTu irunta ^empirA^n ta^nai
aruntamizh ~nA^nachampanta^na ch^entamizh
virumpuvAr avarkaL, poy, viNNulaku ALvare.

[11]

Back to Top
tiru~nA^nachampanta chuvAmikaL   tirukkaTaikkAppu  
3 - Thirumurai   Pathigam 3.025  
maruntu, veNTil(l) ivai; mantira~NkaL(L)  
Tune - k^olli   (Location: tiruntuteva^nkuTi God: karkkaTakechuvarar Goddess: arumaruntunAyakiyammai)

maruntu, veNTil(l) ivai; mantira~NkaL(L) ivai;
purintu keTkappaTum puNNiya~NkaL(L) ivai
tiruntu teva^n kuTit tevar tevu, ^eytiya
aruntavattor t^ozhum aTikaL, veTa~NkaLe

[1]
cheTar teva^nkuTit tevar teva^nta^nai,
mATam o~Nkum p^ozhil malku taN kAzhiyA^n-
nATa valla tamizh ~nA^nachampanta^na
pATal pattum vallArkku illai Am, pAvame.

[11]

Back to Top
tiru~nA^nachampanta chuvAmikaL   tirukkaTaikkAppu  
3 - Thirumurai   Pathigam 3.026  
piTi ^elAm pi^n ch^ela,  
Tune - k^olli   (Location: tirukkA^napper (tirukkALaiyArkoyil) God: kALaiyIchuvarar Goddess: makamAyiyammai)

piTi ^elAm pi^n ch^ela, p^eru~Nkai mA malar tazhIi,
viTiyale taTam mUzhki, vitiyi^nAl vazhipaTum
kaTi ulAm pUmp^ozhil kA^napper aNNal! ni^n
aTi alAl aTai charaN uTaiyaro, aTiyare?

[1]
kATTu akattu ATalA^n karutiya kA^napper
koTTakattu iLa varAl kutik^oLum kAzhiyA^n-
nATTu akattu o~Nku chIr ~nA^nachampanta^n
pATTu akattu ivai valArkku illai Am, pAvame.

[11]

Back to Top
tiru~nA^nachampanta chuvAmikaL   tirukkaTaikkAppu  
3 - Thirumurai   Pathigam 3.027  
paTaiyi^nAr, v^eNmazhu; pAy pulittol  
Tune - k^olli   (Location: tiruchchakkarappaLLi (aiyampeTTai) God: AlantuRaiIchuvarar Goddess: alliya~Nkotaiyammai)

paTaiyi^nAr, v^eNmazhu; pAy pulittol arai
uTaiyi^nAr; umai ^oru kURa^nAr; Urvatu or
viTaiyi^nAr; v^eNp^oTip pUchiyAr; viripu^nal
chaTaiyi^nAr; uRaivu iTam chakkarappaLLiye.

[1]
taNvayal puTai aNi chakkarappaLLi ^em
kaN nutalava^n aTi, kazhumala vaLa nakar
naNNiya ch^entamizh ~nA^nachampanta^n ch^ol
paNNiya ivai ch^ola, paRaiyum, m^eyp pAvame.

[11]

Back to Top
tiru~nA^nachampanta chuvAmikaL   tirukkaTaikkAppu  
3 - Thirumurai   Pathigam 3.028  
kAlai Ar vaNTu i^nam  
Tune - k^olli   (Location: tirumazhapATi God: vachchirattampechuvarar Goddess: azhakAmpikaiyammai)

kAlai Ar vaNTu i^nam kiNTiya, kAr uRum,
cholai Ar pai~NkiLi ch^ol p^oruL payilave,
velai Ar viTam aNi vetiya^n virumpu iTam
mAlai Ar mati tavazh mA mazhapATiye.

[1]
~nAlattu Ar Atirai nALi^nA^n, nALt^oRum
chIlattA^n, meviya tiru mazhapATiyai
~nAlattAl mikka chIr ~nA^nachampanta^n ch^ol
kolattAl pATuvAr kuRRam aRRArkaLe.

[11]

Back to Top
tiru~nA^nachampanta chuvAmikaL   tirukkaTaikkAppu  
3 - Thirumurai   Pathigam 3.029  
vAru ma^n^num mulai ma~Nkai  
Tune - k^olli   (Location: melaittirukkATTuppaLLi God: tIyATiyappar Goddess: vArk^oNTamulaiyammai)

vAru ma^n^num mulai ma~Nkai or pa~Nki^na^n;
Uru ma^n^num pali uNpatum v^eNtalai
kAru ma^n^num p^ozhil chUzhnta kATTuppaL
nIru ma^n^num chaTai nimalar tam nIrmaiye!

[1]
p^oru pu^nal puTai aNi puRava na^n nakar ma^na^n-
arumaRai avai vala aNi k^oL champanta^n-ch^ol,
karumaNi miTaRRi^na^n karutu kATTuppaL
paraviya tamizh ch^ola, paRaiyum, m^eyp pAvame.

[11]

Back to Top
tiru~nA^nachampanta chuvAmikaL   tirukkaTaikkAppu  
3 - Thirumurai   Pathigam 3.030  
paitta pAmpoTu, araik kovaNam,  
Tune - k^olli   (Location: tiruarataipp^erumpAzhi (arittuvArama~Nkalam) God: paratechuvarar Goddess: ala~NkAranAyakiyammai)

paitta pAmpoTu, araik kovaNam, pAy puli,
m^oytta peykaL muzhakkam mutukATTu iTai,
nittam Aka(n) naTam ATi, v^eN nIRu aNi
pittar koyil(l) arataip p^erumpAzhiye.

[1]
nIri^n Ar pu^nchaTai nimala^nukku iTam ^e^na,
pAri^nAr paravu arataip p^erumpAzhiyai,
chIri^n Ar kAzhiyuL ~nA^nachampanta^n ch^ey
eri^n Ar tamizh vallArkku illai Am, pAvame.

[11]

Back to Top
tiru~nA^nachampanta chuvAmikaL   tirukkaTaikkAppu  
3 - Thirumurai   Pathigam 3.031  
tirai taru pavaLamum, chIr  
Tune - k^olli   (Location: tirumayentirappaLLi God: tirume^niyazhakar Goddess: vaTivAmpikaiyammai)

tirai taru pavaLamum, chIr tikazh vayiramum,
karai tarum akil^oTu ka^na vaLai pukutarum,
varaivilAl ^eyil ^eyta, mayentirappaL
aravu arai, azhaka^nai aTi iNai paNimi^ne!

[1]
vampu ulAm p^ozhil aNi mayentirappaL
nampa^nAr kazhal aTi ~nA^nachampanta^n ch^ol,
nam param itu ^e^na, nAvi^nAl navilpavar
umparAr ^etirk^oLa, uyar pati aNaivare.

[11]

Back to Top
tiru~nA^nachampanta chuvAmikaL   tirukkaTaikkAppu  
3 - Thirumurai   Pathigam 3.032  
va^n^niyum mattamum mati p^oti  
Tune - k^olli   (Location: tiruAlavAy (maturai) God: Goddess: )

va^n^niyum mattamum mati p^oti chaTaiyi^na^n,
p^o^n iyal tiruvaTi putumalar avaik^oTu
ma^n^niya maRaiyavar vazhipaTa, aTiyavar
i^n ichai pATal Ar eTakattu ^oruva^ne.

[1]
koTu, chanta^nam, akil, k^oNTu izhi vaikai nIா
eTu ch^e^nRu aNaitarum eTakattu ^oruva^nai,
nATu t^e^npukaliyuL ~nA^nachampanta^na
pATal pattu ivai valArkku illai Am, pAvame.

[11]

Back to Top
tiru~nA^nachampanta chuvAmikaL   tirukkaTaikkAppu  
3 - Thirumurai   Pathigam 3.033  
nIr iTait tuyi^nRava^n, tampi,  
Tune - k^olli   (Location: tiruvuchAttA^nam (kovilUr) God: mantirapurIchuvarar Goddess: p^eriyanAyakiyammai)

nIr iTait tuyi^nRava^n, tampi, nIL chAmpuvA^n,
por uTaich chukkirIva^n, a^numA^n, t^ozha;
kAr uTai na~nchu uNTu, kAttu; aruLch^eyta ^em
chIr uTaich cheTar vAzh tiru uchAttA^name.

[1]
varai tirintu izhiyum nIr vaLavayal pukali ma^n,
tirai tirintu ^eRikaTal-tiru uchAttA^narai
urai t^erintu uNarum champanta^n, ^oN tamizh vallAr
narai tirai i^nRiye na^nn^eRi chervare.

[11]

Back to Top
tiru~nA^nachampanta chuvAmikaL   tirukkaTaikkAppu  
3 - Thirumurai   Pathigam 3.034  
vaNNa mA malar k^oTu  
Tune - k^olli   (Location: tirumutuku^nRam (viruttAchalam) God: pazhamalainAtar Goddess: p^eriyanAyakiyammai)

vaNNa mA malar k^oTu vA^navar vazhipaTa,
aNNalAr AyizhaiyAL^oTum amarvu iTam
viNNi^n mA mazhai p^ozhintu izhiya, v^eL aruvi cher
tiNNil Ar puRavu aNi tiru mutuku^nRame.

[1]
tiNNi^n Ar puRavu aNi tiru mutuku^nRarai
naNNi^nA^n, kAzhiyuL ~nA^nachampanta^n, ch^ol
^eNNi^nAr, Ir aintu mAlaiyum iyalumAp
paNNi^nAl pATuvArkku illai Am, pAvame.

[11]

Back to Top
tiru~nA^nachampanta chuvAmikaL   tirukkaTaikkAppu  
3 - Thirumurai   Pathigam 3.035  
mu^n^nai nAl maRai avai  
Tune - k^olli   (Location: tirutt^e^nkuTittiTTai God: pachupatIchuvarar Goddess: ulakanAyakiyammai)

mu^n^nai nAl maRai avai muRai muRai, kuRaiy^oTum,
ta^n^na tAL t^ozhutu ^ezha ni^nRava^n ta^n iTam
ma^n^nu mA kAviri vantu aTi varuTa, nal
ch^enn^el Ar vaLavayal-t^e^nkuTittiTTaiye.

[1]
te^n nal Ar cholai chUzh t^e^nkuTittiTTaiyai,
kA^nal Ar kaTip^ozhil chUzhtarum kAzhiyuLa
~nA^nam Ar ~nA^nachampanta^na ch^entamizh
pAl nal Ar m^ozhi valArkku, illai Am,
pAvame.

[11]

Back to Top
tiru~nA^nachampanta chuvAmikaL   tirukkaTaikkAppu  
3 - Thirumurai   Pathigam 3.036  
chantam, Ar, akil^oTu, chAti,  
Tune - k^olli   (Location: tirukkALatti God: kALattinAtar Goddess: ~nA^nappU~NkotaiyArammai)

chantam, Ar, akil^oTu, chAti, tekka(m) maram,
untum mA mukaliyi^n karaiyi^nil, umaiy^oTum,
mantam Ar p^ozhil vaLar malku vaN kALatti
^entaiyAr iNai aTi, ^e^n ma^nattu uLLave.

[1]
aTTa mAchittikaL aNai taru kALatti
vaTTa vAr chaTaiya^nai, vayal aNi kAzhiyA^n-
chiTTa nAlmaRai vala ~nA^nachampanta^n-ch^ol
iTTamAp pATuvArkku illai Am, pAvame.

[11]

Back to Top
tiru~nA^nachampanta chuvAmikaL   tirukkaTaikkAppu  
3 - Thirumurai   Pathigam 3.037  
karam mu^nam malarAl, pu^nal  
Tune - k^olli   (Location: tiruppiramapuram (chIrkAzhi) God: piramapurIchar Goddess: tirunilainAyaki)

karam mu^nam malarAl, pu^nal malar tUviye kalantu ettumi^n-
parama^n Ur palaperi^nAl p^oli, pattar chittarkaL tAm payil,
varam mu^n^na(v) aruL ch^eyya valla ^em aiya^n nALt^oRum meya chIrp
pirama^n Ur, piramApurattu uRai pi~n~naka^n(^n) aruL peNiye!

[1]

Back to Top
tiru~nA^nachampanta chuvAmikaL   tirukkaTaikkAppu  
3 - Thirumurai   Pathigam 3.038  
vi^navi^ne^n, aRiyAmaiyil(l); uraich^eymmi^n, nIr!  
Tune - k^olli   (Location: tirukkaNTiyUr God: vIraTTechuvarar Goddess: ma~NkainAyakiyammai)

vi^navi^ne^n, aRiyAmaiyil(l); uraich^eymmi^n, nIr! aruL veNTuvIr
ka^naivil Ar pu^nal kAvirik karai meya kaNTiyUr vIraTTa^n,
ta^nam mu^ne ta^nakku i^nmaiyo tamar Ayi^nAr aNTam ALa, tA^n
va^na^nil vAzhkkai k^oNTu ATip pATi, iv vaiyam mAp pali terntate?

[1]
karutta^nai, p^ozhil chUzhum kaNTiyUr vIraTTattu uRai kaLva^nai,
arutta^nai, tiRam aTiyarpAl mikak keTTu ukanta vi^nA urai
tiruttam Am tikazh kAzhi ~nA^nachampanta^n ch^eppiya ch^entamizh
^oruttar Akilum, palarkaL Akilum, uraich^eyvAr uyarntArkaLe.

[11]

Back to Top
tiru~nA^nachampanta chuvAmikaL   tirukkaTaikkAppu  
3 - Thirumurai   Pathigam 3.039  
mA^ni^n ner vizhi mAtarAy!  
Tune - k^olli   (Location: tiruAlavAy (maturai) God: ch^okkanAtachuvAmi Goddess: mI^nATchiyammai)

mA^ni^n ner vizhi mAtarAy! vazhutikku mA p^eruntevi! keL
pAl nal vAy ^oru pAla^n I~Nku iva^n ^e^nRu nI parivu ^eytiTel!
A^naimAmalai Ati Aya iTa~NkaLil pala allal cher
I^narkaTku ^eLiye^n ale^n-tiru AlavAy ara^n niRkave.

[1]
^ekkar Am amaNkaiyarukku ^eLiye^n ale^n, tiru AlavAych
ch^okka^n ^e^n uL irukkave, tuLa~Nkum muTit
t^e^n^na^nmu^n, ivai
takka chIrp pukalikku ma^n-tamizh nAta^n, ~nA^nachampanta^n-vAy
^okkave uraich^eyta pattum uraippavarkku iTar illaiye.

[11]

Back to Top
tiru~nA^nachampanta chuvAmikaL   tirukkaTaikkAppu  
3 - Thirumurai   Pathigam 3.040  
kallAl nIzhal allAt tevai nallAr  
Tune - k^olli   (Location: chIrkAzhi God: Goddess: )

kallAl nIzhal allAt tevai
nallAr peNAr; allom, nAme.

[1]
am taN kAzhip panta^n ch^ollaich
chintai ch^eyvor uyntu uLore.

[11]

Back to Top
tiru~nA^nachampanta chuvAmikaL   tirukkaTaikkAppu  
3 - Thirumurai   Pathigam 3.041  
karu Ar kachchit tiru  
Tune - k^olli   (Location: kachchi ekampam (kA~nchipuram) God: ekAmparanAtar Goddess: kAmATchiyammai)

karu Ar kachchit tiru ekampattu
^oruvA! ^e^n^na, maruvA, vi^naiye.

[1]
k^ochchai venta^n kachchik kampam
m^echchum ch^ollai, nachchum, pukazhe.

[11]

Back to Top
tiru~nA^nachampanta chuvAmikaL   tirukkaTaikkAppu  
3 - Thirumurai   Pathigam 3.042  
niRai v^eN ti~NkaL vALmuka  
Tune - k^ollikkauvANam   (Location: tiruchchiRRemam God: p^o^nvaittanAtar Goddess: akilANTechuvariyammai)

niRai v^eN ti~NkaL vALmuka mAtar pATa, nILchaTaik
kuRai v^eN ti~NkaL chUTi, or ATal meya k^oLkaiyA^n-
chiRaivaNTu yAzhch^ey paimp^ozhil pazha^nam chUzh
chiRRemattA^n;
iRaiva^n! ^e^nRe ulaku ^elAm etta ni^nRa p^erumA^ne.

[1]
kallilotam malkutaN kA^nalchUzhnta kAzhiyA^n
nallavAya vi^nRamizh navilum~nA^na champanta^n
ch^elva^nUrchiR Remattaip pATalchIrAr nAvi^nAl
vallarAki vAzhttuvAr allali^nRi vAzhvare.

[11]

Back to Top
tiru~nA^nachampanta chuvAmikaL   tirukkaTaikkAppu  
3 - Thirumurai   Pathigam 3.043  
chantam Ar mulaiyAL ta^na  
Tune - kauchikam   (Location: chIrkAzhi God: piramapurIchar Goddess: tirunilainAyaki)

chantam Ar mulaiyAL ta^na kURa^nAr
v^enta v^eNp^oTi ATiya m^eyya^nAr
kantam Ar p^ozhil chUzhtaru kAzhiyuL
^entaiyAr, aTi ^e^n ma^nattu uLLave.

[1]
kA^nal vantu ulavum kaTal kAzhiyu
I^nam i(l)li iNai aTi ettiTum
~nA^nachampanta^n ch^olliya nal-tamizh,
mA^nam Akkum, makizhntu uraich^eyyave.

[11]

Back to Top
tiru~nA^nachampanta chuvAmikaL   tirukkaTaikkAppu  
3 - Thirumurai   Pathigam 3.044  
v^enta ku~Nkiliyappukai vimmave kantam ni^nRu  
Tune - kauchikam   (Location: tirukkazhippAlai God: pAlvaNNanAtar Goddess: vetanAyakiyammai)

v^enta ku~Nkiliyappukai vimmave
kantam ni^nRu ulavum kazhippAlaiyAr
antamum(m) aLavum(m) aRiyAtatu or
chantamAl, avar meviya chantame.

[1]
am taN kAzhi arumaRai ~nA^nacham-
panta^n, pAy pu^nal chUzh kazhippAlaiyaich
chintaiyAl ch^o^n^na ch^entamizh vallavar
munti vA^n ulaku ATal muRaimaiye.

[11]

Back to Top
tiru~nA^nachampanta chuvAmikaL   tirukkaTaikkAppu  
3 - Thirumurai   Pathigam 3.045  
antam Ay, ulaku Atiyum  
Tune - kauchikam   (Location: tiruvArUr God: mullaiva^nechuvarar Goddess: karumpa^naiyALammai)

antam Ay, ulaku Atiyum Ayi^nA^n,
v^enta v^eN p^oTip pUchiya vetiya^n,
chintaiye pukuntA^n-tiru ArUr ^em
^entaitA^n; ^e^nai e^nRu k^oLumk^olo?

[1]
va^n^ni, k^o^nRai, matiy^oTu, kUviLam,
ch^e^n^ni vaitta pirA^n tiru ArUrai,
ma^n^nu kAzhiyuL ~nA^nachampanta^n vAyp
pa^n^nu pATal vallArkku illai, pAvame.

[11]

Back to Top
tiru~nA^nachampanta chuvAmikaL   tirukkaTaikkAppu  
3 - Thirumurai   Pathigam 3.046  
muttu ila~Nku muRuval(l) umai  
Tune - kauchikam   (Location: tirukkarukAvUr God: mullaiva^nechuvarar Goddess: karumpa^naiyALammai)

muttu ila~Nku muRuval(l) umai a~nchave,
mattayA^nai maRuka(v), uri vA~Nki, ak
kattai portta kaTavuL karukAvUr ^em
attar; vaNNam(m) azhalum(m) azhalvaNName.

[1]
kalavama~n~nai ulavum karukAvU
nilavu pATal uTaiyA^n ta^na nILkazhal
kulavu ~nA^nachampanta^n ch^entamizh
ch^ola valAr avar t^olvi^nai tIrume.

[11]

Back to Top
tiru~nA^nachampanta chuvAmikaL   tirukkaTaikkAppu  
3 - Thirumurai   Pathigam 3.047  
kATTu mA atu urittu,  
Tune - kauchikam   (Location: tiruAlavAy (maturai) God: ch^okkanAtachuvAmi Goddess: mI^nATchiyammai)

kATTu mA atu urittu, uri porttu uTal,
nATTam mU^nRu uTaiyAy! uraich^eyva^n, nA^n;
veTTu, veLvi ch^eyyA amaNkaiyarai
oTTi vAtu ch^eyat tiru uLLame?

[1]
ch^entu ^e^nA muralum tiru AlavAy
mainta^ne! ^e^nRu, val amaN Achu aRa,
chantam Ar tamizh keTTa m^ey~n ~nA^nacham-
panta^n ch^ol pakarum, pazhi nI~Nkave!

[11]

Back to Top
tiru~nA^nachampanta chuvAmikaL   tirukkaTaikkAppu  
3 - Thirumurai   Pathigam 3.048  
a~Nkai Ar azhala^n(^n), azhaku  
Tune - kauchikam   (Location: tirumazhapATi God: vachchirattampechuvarar Goddess: azhakAmpikaiyammai)

a~Nkai Ar azhala^n(^n), azhaku Ar chaTaik
ka~NkaiyA^n, kaTavuL(L), iTam meviya
ma~NkaiyA^n, uRaiyum mazhapATiyait
tam kaiyAl-t^ozhuvAr takavALare.

[1]
mantam untu p^ozhil mazhapATi
^entai chantam i^nitu ukantu ettuvA^n,
kantam Ar kaTal kAzhiyuL ~nA^nacham-
panta^n mAlai vallArkku illai, pAvame.

[11]

Back to Top
tiru~nA^nachampanta chuvAmikaL   tirukkaTaikkAppu  
3 - Thirumurai   Pathigam 3.049  
kAtal Aki, kachintu, kaNNIr  
Tune - kauchikam   (Location: nallUrpp^erumaNam -namachivAyat tiruppatikam God: Goddess: )

kAtal Aki, kachintu, kaNNIr malki,
otuvAr tamai na^n n^eRikku uyppatu;
vetam nA^nki^num m^eypp^oruL Avatu
nAta^n nAmam namachchivAyave.

[1]
nanti nAmam namachchivAya! ^e^n^num
chantaiyAl,-tamizh ~nA^nachampanta^n ch^ol
chintaiyAl makizhntu etta vallAr ^elAm
pantapAcham aRukka vallArkaLe.

[11]

Back to Top
tiru~nA^nachampanta chuvAmikaL   tirukkaTaikkAppu  
3 - Thirumurai   Pathigam 3.050  
virumpum ti~NkaLum ka~Nkaiyum vimmave, churumpum  
Tune - kauchikam   (Location: tiruttaNTalainIN^eRi God: nIN^eRinAtechuvarar Goddess: ~nA^nAmpikaiyammai)

virumpum ti~NkaLum ka~Nkaiyum vimmave,
churumpum tumpiyum chUzh chaTaiyArkku iTam
karumpum ch^enn^elum kAy kamuki^n vaLam
n^eru~Nkum taNTalai nIN^eRi; kANmi^ne!

[1]
nIRRar, taNTalai nIN^eRi nAta^nai,
toRRum me^nmaiyar toNipurattu iRai
chARRu ~nA^nachampanta^n-tamizh valAr
mARRu il ch^elvar; maRappar, piRappaiye.

[11]

Back to Top
tiru~nA^nachampanta chuvAmikaL   tirukkaTaikkAppu  
3 - Thirumurai   Pathigam 3.051  
ch^eyya^ne! tiru AlavAy meviya aiya^ne!  
Tune - kauchikam   (Location: tiruAlavAy (maturai) God: ch^okkanAtachuvAmi Goddess: mI^nATchiyammai)

ch^eyya^ne! tiru AlavAy meviya
aiya^ne! a~nchal! ^e^nRu aruLch^ey, ^e^nai;
p^oyyar Am amaNar k^oLuvum chuTar
paiyave ch^e^nRu, pANTiyaRku Akave!

[1]
appa^n-AlavAy Ati aruLi^nAl,
v^eppam t^e^n^nava^n mel uRa, meti^nikku
^oppa, ~nA^nachampanta^n uraipattum,
ch^eppa vallavar tItu ilAch ch^elvare.

[11]

Back to Top
tiru~nA^nachampanta chuvAmikaL   tirukkaTaikkAppu  
3 - Thirumurai   Pathigam 3.052  
vITu alAl avAy ilAay,  
Tune - kauchikam   (Location: tiruAlavAy (maturai) God: ch^okkanAtachuvAmi Goddess: mI^nATchiyammai)

vITu alAl avAy ilAay, vizhumiyArkaL ni^nkazhal
pATal AlavAy ilAy! parava ni^nRa paNpa^ne!
kATu alAl avAy ilAy! kapAli! nILkaTi(m) matil
kUTal AlavAyilAy! kulAyatu ^e^n^na k^oLkaiye?

[1]
poya nIr vaLam k^oLum p^oru pu^nal pukaliyA^n-
pAya keLvi ~nA^nachampanta^n-nalla paNpi^nAl,
Aya ch^olli^n mAlaik^oNTu, AlavAyil aNNalait
tIya tIra ^eNNuvArkaL chintai Avar, tevare.

[11]

Back to Top
tiru~nA^nachampanta chuvAmikaL   tirukkaTaikkAppu  
3 - Thirumurai   Pathigam 3.053  
vA^naik kAval v^eNmati malku  
Tune - kauchikam   (Location: tiruvA^naikkA God: champukechuvarar Goddess: akilANTanAyakiyammai)

vA^naik kAval v^eNmati malku pulku vArchaTai,
te^naik kAvil i^nm^ozhit tevi pAkam Ayi^nA^n,
A^naikkAvil aNNalai, apayam Aka vAzhpavar
e^naik kAval veNTuvAr etum etam illaiye.

[1]
Uzhi Uzhi vaiyakattu uyirkaL toRRuvA^n^oTum,
AzhiyA^num, kANkilA A^naikkAvil aNNalai,
kAzhi ~nA^nachampanta^n karutich ch^o^n^na pattu ivai
vAzhi Akak kaRpavar valvi^naikaL mAyume.

[11]

Back to Top
tiru~nA^nachampanta chuvAmikaL   tirukkaTaikkAppu  
3 - Thirumurai   Pathigam 3.054  
vAzhka antaNar, vA^navar, A^n  
Tune - kauchikam   (Location: tiruAlavAy (maturai) God: Goddess: )

vAzhka antaNar, vA^navar, A^n i^nam!
vIzhka, taNpu^nal! venta^num o~Nkuka!
Azhka, tIyatu ^ellAm! ara^n nAmame
chUzhka! vaiyakamum tuyar tIrkave!

[1]
aRRu a^nRi am taN maturait t^okai Akki^nA^num,
t^eRRu ^e^nRa t^eyvam t^eLiyAr karaikku olai t^eN nIrp
paRRu i^nRip pA~Nku ^etirvi^n Uravum, paNpu nokkil,
p^eRR^o^nRu uyartta p^erumA^n p^erumA^num a^nRe!

[11]

Back to Top
tiru~nA^nachampanta chuvAmikaL   tirukkaTaikkAppu  
3 - Thirumurai   Pathigam 3.055  
virai Ar k^o^nRaiyi^nAy! viTam  
Tune - kauchikam   (Location: tiruvA^nmiyUr God: maruntIchuvarar Goddess: chuntaramAtu (a) ch^okkanAyaki)

virai Ar k^o^nRaiyi^nAy! viTam uNTa miTaRRi^na^ne!
urai Ar palpukazhAy! umai na~Nkai ^or pa~Nku uTaiyAy!
tirai Ar t^eNkaTal chUzh tiru vA^nmiyUr uRaiyum
araiyA! u^n^nai allAl aTaiyAtu, ^e^natu Atarave.

[1]
ka^nRu Arum kamuki^n vayal chUzhtaru kAzhita^nil
na^nRu A^na pukazhA^n miku ~nA^nachampanta^n urai,
ch^e^nRAr tam iTar tIr tiru vA^nmiyUr ata^n mel,
ku^nRAtu etta vallAr k^oTuval vi^nai poy aRume.

[11]

Back to Top
tiru~nA^nachampanta chuvAmikaL   tirukkaTaikkAppu  
3 - Thirumurai   Pathigam 3.056  
iRaiyava^n, Icha^n, ^entai, imaiyor  
Tune - pa~nchamam   (Location: tiruppiramapuram (chIrkAzhi) God: piramapurIchar Goddess: tirunilainAyaki)

iRaiyava^n, Icha^n, ^entai, imaiyor t^ozhutu etta ni^nRa
kaRai aNi kaNTa^n, v^eNtoTu aNi kAti^na^n, kAlattu a^nRu
maRai m^ozhi vAymaiyi^nA^n, malaiyAL^oTu ma^n^nu ch^e^n^nip
piRai aNi ch^e~nchaTaiyA^n, piramApuram peNumi^ne!

[1]
urai taru nAlmaRaiyor pukazhntu etta, ^oN mAti^n^oTum
varai ^e^na vIRRiruntA^n, maliki^nRa piramapurattu
arachi^nai etta valla aNi champanta^n pattum vallAr
viraitaru viNNulakam ^etir k^oLLa virumpuvare.

[11]

Back to Top
tiru~nA^nachampanta chuvAmikaL   tirukkaTaikkAppu  
3 - Thirumurai   Pathigam 3.057  
viTaiyava^n, viNNum maNNum t^ozha  
Tune - pa~nchamam   (Location: tiruv^oRRiyUr God: mANikkattiyAkar Goddess: vaTivuTaiyammai)

viTaiyava^n, viNNum maNNum t^ozha ni^nRava^n, v^eNmazhuvALa
paTaiyava^n, pAy pulittol uTai, kovaNam, palkarantaich
chaTaiyava^n, chAmaveta^n, chachi ta~Nkiya cha~Nka v^eNtoTu
uTaiyava(^n), U^nam i(l)li uRaiyum(m) iTam
^oRRiyUre.

[1]
^oNpiRai malku ch^e^n^ni iRaiva^n(^n) uRai ^oRRiyUrai,
chaNpaiyar tam talaiva^n-tamizh ~nA^nachampanta^n-ch^o^n^na
paN pu^nai pATalpattum paravip paNintu etta vallAr
viN pu^nai mel ulakam viruppu ^eytuvar; vITu ^eLite.

[11]

Back to Top
tiru~nA^nachampanta chuvAmikaL   tirukkaTaikkAppu  
3 - Thirumurai   Pathigam 3.058  
tiru malarkk^o^nRai mAlai tiLaikkum  
Tune - pa~nchamam   (Location: tiruchchAttama~Nkai God: ayavantIchuvarar Goddess: malarkkaNampikaiyammai)

tiru malarkk^o^nRai mAlai tiLaikkum mati ch^e^n^ni vaittIr
iru malark kaNNi ta^n^noTu uTa^n Avatum eRpatu ^o^nRe?
p^eru malarchcholai mekam uri~nchum p^eru~n chAttama~Nkai
aru malar AtimUrtti! ayavanti amarntava^ne!

[1]
maRaiyi^nAr malku kAzhit tamizh ~nA^nachampanta^n, ma^n^num
niRaiyi^n Ar nIlanakka^n n^eTu mA nakar ^e^nRu t^oNTar
aRaiyum Ur chAttama~Nkai ayavantimel Aynta pattum,
muRaimaiyAl etta vallAr, imaiyorilum muntuvare.

[11]

Back to Top
tiru~nA^nachampanta chuvAmikaL   tirukkaTaikkAppu  
3 - Thirumurai   Pathigam 3.059  
ara viri koTal nITal  
Tune - pa~nchamam   (Location: tirukuTamUkku (kumpakoNam) God: kumpechuvarar Goddess: ma~NkaLanAyakiyammai)

ara viri koTal nITal aNi kAviriyARRu ayale,
mara viri potu, mauval, maNamallikai, kaL avizhum
kura, viri cholai chUzhnta, kuzhaka^n, kuTamUkku iTamA,
ira viri ti~NkaL chUTi iruntA^n; ava^n ^em iRaiye.

[1]
v^eNk^oTi mATam o~Nku viRal v^e~Nkuru na^n nakarA^n-
naNp^oTu ni^nRa chIrA^n, tamizh ~nA^nachampanta^n-nalla
taN kuTamUkku amarntA^n aTi cher tamizh pattum vallAr
viN puTai mel ulakam viyappu ^eytuvar; vITu ^eLite.

[11]

Back to Top
tiru~nA^nachampanta chuvAmikaL   tirukkaTaikkAppu  
3 - Thirumurai   Pathigam 3.060  
kaRai aNi mA miTaRRA^n,  
Tune - pa~nchamam   (Location: tiruvakkarai God: chantirachekarechuvarar Goddess: vaTivAmpikaiyammai)

kaRai aNi mA miTaRRA^n, karikATu ara~NkA uTaiyA^n,
piRai aNi k^o^nRaiyi^nA^n, ^orupAkamum p^eN amarntA^n,
maRaiyava^n ta^n talaiyil pali k^oLpava^n-vakkaraiyil
uRaipava^n, ^e~NkaL pirA^n; ^oli Ar kazhal uLkutume.

[1]
taNpu^nalum(m) aravum chaTaimel uTaiyA^n, piRai toy
vaN p^ozhil chUzhntu azhaku Ar iRaiva^n(^n), uRai vakkaraiyai,
chaNpaiyar tam talaiva^n-tamizh ~nA^nachampanta^n-ch^o^n^na
paN pu^nai pATal vallAr avar tam vi^nai paRRu aRume.

[11]

Back to Top
tiru~nA^nachampanta chuvAmikaL   tirukkaTaikkAppu  
3 - Thirumurai   Pathigam 3.061  
Atiya^n, Atiraiya^n, a^nal ATiya  
Tune - pa~nchamam   (Location: tiruv^eNTuRai God: v^eNTuRainAtechuvarar Goddess: ve^n^eTu~NkaNNiyammai)

Atiya^n, Atiraiya^n, a^nal ATiya Ar azhaka^n,
pAti ^or mAti^n^oTum payilum paramAparama^n,
potu iyalum muTimel pu^naloTu aravam pu^nainta
vetiya^n, mAtimaiyAl virumpum(m) iTam v^eNTuRaiye.

[1]
tiN amarum purichait tiru v^eNTuRai meyava^nai,
taN amarum p^ozhil chUzhtaru chaNpaiyar tam talaiva^n-
^eN amar palkalaiyA^n, ichai ~nA^nachampanta^n-ch^o^n^na
paN amar pATal vallAr vi^nai Ayi^na paRRu aRume.

[11]

Back to Top
tiru~nA^nachampanta chuvAmikaL   tirukkaTaikkAppu  
3 - Thirumurai   Pathigam 3.062  
kaN p^oli n^eRRiyi^nA^n, tikazh  
Tune - pa~nchamam   (Location: tiruppa^nantAL God: chaTaiyappaIchuvarar Goddess: p^eriyanAyakiyammai)

kaN p^oli n^eRRiyi^nA^n, tikazh kaiyil or v^eNmazhuvA^n,
p^eN puNar kURu uTaiyA^n, miku pITu uTai mAlviTaiyA^n,
viN p^oli mA mati chertaru ch^e~nchaTai vetiya^n, Ur
taN p^ozhil chUzh pa^nantAL tirut tATakaiyIchchurame.

[1]
taNvayal chUzh pa^nantAL-tirut tATakaiyIchchurattuk
kaN ayale piRaiyA^n ava^n ta^n^nai, mu^n kAzhiyar ko^n-
naNNiya ch^entamizhAl miku ~nA^nachampanta^n-nalla
paN iyal pATal vallAr avartam vi^nai paRRu aRume.

[11]

Back to Top
tiru~nA^nachampanta chuvAmikaL   tirukkaTaikkAppu  
3 - Thirumurai   Pathigam 3.063  
pai~NkoTTu malarp pu^n^naip paRavaikAL!  
Tune - pa~nchamam   (Location: tiruchch^e~NkATTa~NkuTi God: kaNapatIchuvarar Goddess: tirukkuzhalmAtammai)

pai~NkoTTu malarp pu^n^naip paRavaikAL! payappu Ura,
cha~Nku ATTam tavirttu, ^e^n^nait tavirA noy tantA^ne
ch^e~NkATTa~NkuTi meya chiRutt^oNTa^n paNi ch^eyya,
v^e~NkATTuL a^nal enti viLaiyATum p^erumA^ne.

[1]
ch^entaN pUm pu^nal paranta ch^e~NkATTa~NkuTi meya,
v^enta nIRu aNi mArpa^n, chiRutt^oNTa^n ava^n veNTa,
am taN pU~N kalik kAzhi aTikaLaiye aTi paravum
chantam k^oL champanta^n tamizh uraippor takkore.

[11]

Back to Top
tiru~nA^nachampanta chuvAmikaL   tirukkaTaikkAppu  
3 - Thirumurai   Pathigam 3.064  
aNNAvum kazhukku^nRum Aya malai  
Tune - pa~nchamam   (Location: tirupp^eruveLUr (kATTUraiya^npeTTai) God: piriyAvIchuvarar Goddess: mi^n^na^naiyALammai)

aNNAvum kazhukku^nRum Aya malai avai vAzhvAr
viNNaோrum maNNaோrum viyantu etta aruL ch^eyvAr
kaN AvAr, ulakukkuk karuttu A^nAr, puram ^eritta
p^eN AN Am p^erumA^nAr p^eruveLUr piriyAre.

[1]
paim p^o^n chIr maNi vAri palavum cher ka^ni unti,
am p^o^n ch^ey maTavaralAr aNi malku p^eruveLUr
nampa^n ta^n kazhal paravi, navilki^nRa maRai ~nA^na-
champanta^n tamizh vallArkku, aruvi^nai noy chArAve.

[11]

Back to Top
tiru~nA^nachampanta chuvAmikaL   tirukkaTaikkAppu  
3 - Thirumurai   Pathigam 3.065  
vAr aNavu mulai ma~Nkai  
Tune - pa~nchamam   (Location: tirukkachchin^eRikkAraikkATu God: kAraittirunAtaIchuvarar Goddess: kArArkuzhaliyammai)

vAr aNavu mulai ma~Nkai pa~Nki^narAy, am kaiyi^nil
por aNavu mazhu ^o^nRu a~Nku enti, v^eNp^oTi aNivar
kAr aNavu maNi mATam kaTai navi^nRa kalik kachchi,
nIr aNavu malarpp^oykai n^eRikkAraikkATTAre.

[1]
kaN Arum kalik kachchi n^eRikkAraikkATTu uRaiyum
p^eN Arum tirume^nip p^erumA^natu aTi vAzhtti,
taN Arum p^ozhil kAzhit tamizh ~nA^nachampanta^n
paN Arum tamizh vallAr, paralokattu iruppAre.

[11]

Back to Top
tiru~nA^nachampanta chuvAmikaL   tirukkaTaikkAppu  
3 - Thirumurai   Pathigam 3.066  
vaNTu iraikkum malarkk^o^nRai viri  
Tune - pa~nchamam   (Location: tiruveTTakkuTi God: tirume^niyazhakIchuvarar Goddess: chAntanAyakiyammai)

vaNTu iraikkum malarkk^o^nRai viri chaTaimel vari aravam
kaNTu iraikkum piRaich ch^e^n^nik kApAli ka^nai kazhalkaL
t^oNTu iraittut t^ozhutu iRai~ncha, tuLa~Nku ^oLi nIrch chuTarp pavaLam
t^eNtirai(k)kaL k^oNarntu ^eRiyum tiru veTTak kuTiyAre.

[1]
t^eNtirai cher vayal uTutta tiru veTTakkuTiyArai,
taNTalai chUzh kalik kAzhit tamizh ~nA^nachampanta^n
^oN tamizh nUl ivai pattum uNarntu etta vallAr, poy,
uNTu uTuppu il vA^navaroTu, uyarvA^nattu
iruppAre.

[11]

Back to Top
tiru~nA^nachampanta chuvAmikaL   tirukkaTaikkAppu  
3 - Thirumurai   Pathigam 3.067  
churar ulaku, nararkaL payil  
Tune - chAtAri   (Location: tiruppiramapuram (chIrkAzhi) God: piramapurIchar Goddess: tirunilainAyaki)

churar ulaku, nararkaL payil taraNitalam, muraN azhiya, araNa matil mup-
puram ^eriya, viravu vakai chara vichai k^oL karam uTaiya parama^n iTam Am
varam aruLa varal muRaiyi^n niral niRai k^oLvaru churutichira uraiyi^nAl,
pirama^n uyar ara^n ^ezhil k^oL charaNa iNai parava, vaLar piramapurame.

[1]
nachchu aravu kachchu ^e^na achaichchu, mati uchchiyi^n milaichchu, ^oru kaiyAl
m^eych chiram aNaichchu, ulakil nichcham iTu pichchai amar pichcha^n iTam Am
machcham matam nachchi matamach chiRumiyaich ch^ey tava achcha viratak
k^ochchai muravu achchar paNiya, churarkaL nachchi miTai k^ochchainakare.

[11]

Back to Top
tiru~nA^nachampanta chuvAmikaL   tirukkaTaikkAppu  
3 - Thirumurai   Pathigam 3.068  
vALa vari koLa puli  
Tune - chAtAri   (Location: tirukkayilAyam God: kayilAyanAtar Goddess: pArvatiyammai)

vALa vari koLa puli kIL atu uri tALi^n michai nALum makizhvar
ALumavar veL anakar, poL ayila koLa kaLiRu ALi, vara il
toL amarar tALam, matar kULi, ^ezha mILi, miLir tULi, vaLar p^o^n
kALamukil mULum iruL kILa, viri tALa kayilAyamalaiye.

[1]
am taN varai vanta pu^nal tanta tirai chanta^nam^oTu unti, akilum
kantamalar k^onti^n^oTu mantipala chintu kayilAyamalaimel,
^entai aTi vantu aNuku chantam^oTu ch^entamizh ichainta pukalip
panta^n urai chintai ch^eya, vanta vi^nai naintu, paralokam ^eLite.

[11]

Back to Top
tiru~nA^nachampanta chuvAmikaL   tirukkaTaikkAppu  
3 - Thirumurai   Pathigam 3.069  
vA^navarkaL tA^navarkaL vAtaipaTa vantatu  
Tune - chAtAri   (Location: tirukkALatti God: kALattinAtar Goddess: ~nA^nappU~NkotaiyArammai)

vA^navarkaL tA^navarkaL vAtaipaTa vantatu ^oru mA kaTal viTam
tA^n amutu ch^eytu, aruLpurinta chiva^n mevum malai ta^n^nai vi^navil
e^nam i^namA^ni^n^oTu kiLLai ti^nai k^oLLa, ^ezhil Ar kavaNi^nAl,
kA^navar tam mA makaLir ka^nakam maNi vilaku kALattimalaiye.

[1]
kATu atu iTam Aka naTam ATu chiva^n mevu kALattimalaiyai,
mATam^oTu mALikaikaL nITu vaLar k^ochchaivayam ma^n^nu talaiva^n-
nATu pala nITu pukazh ~nA^nachampanta^n-urai nalla tamizhi^n
pATal^oTu pATum ichai vallavarkaL nallar; paralokam ^eLite.

[11]

Back to Top
tiru~nA^nachampanta chuvAmikaL   tirukkaTaikkAppu  
3 - Thirumurai   Pathigam 3.070  
e^na ^eyiRu, ATu arav^oTu,  
Tune - chAtAri   (Location: tirumayilATutuRai God: mAyUranAtar Goddess: a~nchanAyakiyammai)

e^na ^eyiRu, ATu arav^oTu, ^e^npu, vari Amai, ivai pUNTu, iLai~narAy,
kA^na vari nITu uzhuvai ataL uTaiya paTar chaTaiyar kANi ^e^nal Am
A^na pukazh vetiyarkaL Akutiyi^n mItu pukai poki, azhaku Ar
vA^nam uRu cholai michai mAchu paTa mUchum mayilATutuRaiye.

[1]
niNam taru mayA^nam, nilam vA^nam matiyAtatu ^oru chUlam^oTu peyk-
kaNam t^ozhu kapAli kazhal etti, mika vAyttatu ^oru kAta^nmaiyi^nAl,
maNam taN mali kAzhi maRai ~nA^nachampanta^n, mayilATutuRaiyaip
puNarnta tamizhpattum ichaiyAl uraich^eyvAr, p^eRuvar, p^o^n^nulakame.

[11]

Back to Top
tiru~nA^nachampanta chuvAmikaL   tirukkaTaikkAppu  
3 - Thirumurai   Pathigam 3.071  
kozhai miTaRu Aka, kavi  
Tune - chAtAri   (Location: tiruvaikAvUr God: villava^nechar Goddess: vaLaikkaivalliyammai)

kozhai miTaRu Aka, kavi koLum ila Aka, ichai kUTum vakaiyAl,
ezhai aTiyAr avarkaL yAvai ch^o^na ch^ol makizhum Icha^n iTam Am
tAzhai iLanIr mutiya kAy kamuki^n vIzha, nirai tARu chitaRi,
vAzhai utir vIzh ka^nikaL URi, vayal cheRu ch^eyum vaikAvile.

[1]
muRRum namai AL uTaiya mukkaN mutalva^n tiru vaikAvil ata^nai,
ch^eRRa mali^n Ar chirapurat talaiva^n-~nA^nachampanta^n - uraich^ey
uRRa tamizh mAlai Ir-aintum ivai vallavar uruttirar ^e^nap-
p^eRRu, amaralokam mika vAzhvar; piriyAr, avar p^erum pukazh^oTe.

[11]

Back to Top
tiru~nA^nachampanta chuvAmikaL   tirukkaTaikkAppu  
3 - Thirumurai   Pathigam 3.072  
vi~Nku viLai kazha^ni, miku  
Tune - chAtAri   (Location: tirumAkaRal God: aTaikkala~NkAttanAtar Goddess: puva^nanAyakiyammai)

vi~Nku viLai kazha^ni, miku kaTaichiyarkaL pATal viLaiyATal aravam,
ma~Nkul^oTu nILk^oTikaL mATam mali, nITu p^ozhil, mAkaRal uLA^n-
k^o~Nku virik^o^nRaiy^oTu, ka~Nkai, vaLar ti~NkaL, aNi ch^e~nchaTaiyi^nA^n;
ch^e~NkaN viTai aNNal aTi cherpavarkaL tIvi^naikaL tIrum, uTa^ne.

[1]
kaTai k^oL n^eTumATam mika o~Nku kamazh vIti mali kAzhiyavarko^n-
aTaiyum vakaiyAl paravi ara^nai aTi kUTu champanta^n-uraiyAl,
maTai k^oL pu^naloTu vayal kUTu p^ozhil mAkaRal uLA^n aTiyaiye
uTaiya tamizh pattum uNarvAr avarkaL t^olvi^naikaL ^olkum, uTa^ne.

[11]

Back to Top
tiru~nA^nachampanta chuvAmikaL   tirukkaTaikkAppu  
3 - Thirumurai   Pathigam 3.073  
pATal maRai, chUTal mati,  
Tune - chAtAri   (Location: tiruppaTTIchcharam God: paTTIchcharanAtar Goddess: palvaLainAyakiyammai)

pATal maRai, chUTal mati, palvaLai ^orpAkam matil mU^nRu ^or kaNaiyAl
kUTa ^eriyUTTi, ^ezhil kATTi, nizhal kUTTu p^ozhil chUzh pazhaichaiyuL
mATa mazhapATi uRai paTTichuram meya, kaTi kaTTu aravi^nAr
veTam nilai k^oNTavarai vITun^eRi kATTi, vi^nai vITumavare.

[1]
mantam mali cholai mazhapATi nakar nITu pazhaiyARai ata^nuL
pantam uyar vITu nala paTTichuram meya paTar pu^nchaTaiya^nai,
am taN maRaiyor i^nitu vAzh pukali ~nA^nachampanta^n aNi Ar
ch^entamizhkaL k^oNTu i^nitu ch^eppa vala t^oNTar vi^nai niRpatu ilave.

[11]

Back to Top
tiru~nA^nachampanta chuvAmikaL   tirukkaTaikkAppu  
3 - Thirumurai   Pathigam 3.074  
kATu payil vITu, muTai  
Tune - chAtAri   (Location: tiruttevUr God: tevakurunAtar Goddess: te^nm^ozhiyammai)

kATu payil vITu, muTai oTu kala^n, mUTum uTai ATai pulitol,
teTu pali UN atu uTai veTam miku vetiyar tiruntu patitA^n-
nATakam atu ATa ma(~n)~nai, pATa ari, koTal kaim maRippa, nalam Ar
cheTu miku peTai a^nam UTi makizh mATam miTai tevUr atuve.

[1]
tu~Nkam miku p^o~Nku aravu ta~Nku chaTai na~NkaL iRai tu^nRu kuzhal Ar
ch^e~NkayalkaN ma~Nkai umai na~Nkai ^orupa~Nka^n-amar tevUr ata^nmel,
pai~Nkamalam a~Nku aNi k^oL tiN pukali ~nA^nachampanta^n, uraich^ey
cha~Nkam mali ch^entamizhkaL pattum ivai vallavarkaL, cha~Nkai ilare.

[11]

Back to Top
tiru~nA^nachampanta chuvAmikaL   tirukkaTaikkAppu  
3 - Thirumurai   Pathigam 3.075  
^em tamatu chintai piriyAta  
Tune - chAtAri   (Location: tiruchchaNpainakar (chIrkAzhi) God: Goddess: )

^em tamatu chintai piriyAta p^erumA^n! ^e^na iRai~nchi, imaiyoா
vantu tutich^eyya, vaLar tUpam^oTu tIpam mali vAymai ata^nAl,
anti amar chanti pala archcha^naikaL ch^eyya amarki^nRa azhaka^n,
chantam mali kuntaLam nal mAti^n^oTu, mevu pati chaNpainakare.

[1]
vAri^n mali k^o~Nkai umai na~Nkaiy^oTu cha~Nkara^n makizhntu amarum Ur
chAri^n mural t^eNkaTal vichumpu uRa muzha~Nku ^oli k^oL chaNpainakarmel,
pAri^n maliki^nRa pukazh ni^nRa tamizh ~nA^nachampanta^n, uraich^ey
chIri^n mali ch^entamizhkaL ch^eppumavar, chervar, chivaloka n^eRiye.

[11]

Back to Top
tiru~nA^nachampanta chuvAmikaL   tirukkaTaikkAppu  
3 - Thirumurai   Pathigam 3.076  
kal p^oli churatti^n ^eri  
Tune - chAtAri   (Location: tirumaRaikkATu (vetAraNyam) God: vetAraNiyechuvarar Goddess: yAzhaippazhittam^ozhiyammai)

kal p^oli churatti^n ^eri kA^ni^n iTai mAnaTam atu ATi, maTavAr
il pali k^oLap pukutum ^entai p^erumA^natu iTam ^e^npar puvimel
mal p^oli kalik kaTal malaikkuvaTu ^e^nat tirai k^ozhitta maNiyai
vil p^oli nutal, k^oTi iTai, ka^nikaimAr kavarum vetava^name.

[1]
manta muravam kaTal vaLam k^ezhuvu kAzhipati ma^n^nu kavuNi,
v^enta p^oTi nIRu aNiyum vetava^nam mevu chiva^n i^n aruLi^nAl,
chantam ivai taN tamizhi^n i^n ichai ^e^nap paravu pATal ulakil,
panta^n urai k^oNTu m^ozhivArkaL payilvArkaL, uyar
vA^n ulakame.

[11]

Back to Top
tiru~nA^nachampanta chuvAmikaL   tirukkaTaikkAppu  
3 - Thirumurai   Pathigam 3.077  
p^o^n iyal p^oruppu araiya^n  
Tune - chAtAri   (Location: tirumANikuzhi God: mANikkame^niyIchuvarar Goddess: mANikkavalliyammai)

p^o^n iyal p^oruppu araiya^n ma~Nkai ^oru pa~Nkar, pu^nal ta~Nku chaTaimel
va^n^niy^oTu mattamalar vaitta viRal vittakar, makizhntu uRaivu iTam
ka^n^ni iLavALai kutik^oLLa, iLa vaLLai paTar aLLal vayalvAy
ma^n^ni iLa metikaL paTintu, ma^nai cher utavi
mANikuzhiye.

[1]
unti varu taN k^eTilam oTu pu^nal chUzh utavi mANikuzhimel,
anti mati chUTiya ^emmA^nai aTi cherum aNi kAzhi nakarA^n-
chantam niRai taN tamizh t^erintu uNarum ~nA^nachampanta^natu ch^ol
munti ichai ch^eytu m^ozhivArkaL uTaiyArkaL, n^eTu vA^na nila^ne.

[11]

Back to Top
tiru~nA^nachampanta chuvAmikaL   tirukkaTaikkAppu  
3 - Thirumurai   Pathigam 3.078  
nIRu, vari ATu arav^oTu,  
Tune - chAtAri   (Location: tiruvetikuTi God: vetapurIchuvarar Goddess: ma~Nkaiyarkkarachiyammai)

nIRu, vari ATu arav^oTu, Amai, ma^navu, ^e^npu, nirai pUNpar; iTapam,
eRuvar; yAvarum iRai~nchu kazhal Atiyar; irunta iTam Am
tARu viri pUkam mali vAzhai virai nARa, iNaivALai maTuvil
veRu piriyAtu viLaiyATa, vaLam Arum vayal vetikuTiye.

[1]
kantam mali taNp^ozhil nal mATam miTai kAzhi vaLar ~nA^nam uNar cham-
panta^n mali ch^entamizhi^n mAlaik^oTu, vetikuTi Ati kazhale
chintai ch^eya vallavarkaL, nallavarkaL ^e^n^na nikazhvu ^eyti, imaiyor
anta ulaku ^eyti arachu ALumatuve charatam; ANai namate.

[11]

Back to Top
tiru~nA^nachampanta chuvAmikaL   tirukkaTaikkAppu  
3 - Thirumurai   Pathigam 3.079  
^e^nRum ariyA^n, ayalavarkku; iyal  
Tune - chAtAri   (Location: tirukokarNam (kokarNA) God: mApalanAtar Goddess: kokaraNanAyakiyammai)

^e^nRum ariyA^n, ayalavarkku; iyal ichaipp^oruLkaL Aki ^e^natu uL
na^nRum ^oLiyA^n; ^oLi chiRanta p^o^n muTik kaTavuL;
naNNum iTam Am
^o^nRiya ma^nattu aTiyar kUTi, imaiyor paravum nITu aravam Ar
ku^nRukaL n^eru~Nki, viri taNTalai miTaintu, vaLar kokaraName.

[1]
koTal aravu I^num viri chAral mu^n n^eru~Nki vaLar
kokaraName
ITam i^nitu Aka uRaivA^n aTikaL peNi, aNi kAzhi nakarA^n-
nATiya tamizhkkiLavi i^n ichai ch^ey
~nA^nachampanta^n-m^ozhikaL
pATa vala pattar avar ^ettichaiyum ALvar; paralokam ^eLite.

[11]

Back to Top
tiru~nA^nachampanta chuvAmikaL   tirukkaTaikkAppu  
3 - Thirumurai   Pathigam 3.080  
chIr maruvu techi^n^oTu techam  
Tune - chAtAri   (Location: tiruvIzhimizhalai God: vIzhiyazhakar Goddess: chuntarakuchAmpikai)

chIr maruvu techi^n^oTu techam mali ch^elva maRaiyorkaL paNiya,
tAr maruvu k^o^nRai aNi tAzhchaTaiyi^nA^n amar chayam k^oL patitA^n-
pAr maruvu pa~Nkayam uyarnta vayal chUzh pazha^nam nITa, aruke
kAr maruvu v^eNkaLapa mALikai kavi^n p^eruku vIzhinakare.

[1]
mattam mali k^o^nRai vaLar vArchaTaiyil vaitta para^n, vIzhinakar cher
vittaka^nai, v^e~Nkuruvil vetiya^n virumpu tamizh mAlaikaL valAr
chittira vimA^nam amar ch^elvam maliki^nRa chivalokam maruvi,
attaku kuNattavarkaL Aki, a^nupokam^oTu yoku avarate.

[11]

Back to Top
tiru~nA^nachampanta chuvAmikaL   tirukkaTaikkAppu  
3 - Thirumurai   Pathigam 3.081  
cha~Nku amarum mu^nkai maTa  
Tune - chAtAri   (Location: chIrkAzhi God: toNiyappar Goddess: tirunilainAyakiyammai)

cha~Nku amarum mu^nkai maTa mAtai ^orupAl uTa^n virumpi,
a~Nkam uTalmel uRa aNintu, piNi tIra aruL ch^eyyum
^e~NkaL p^erumA^n iTam ^e^nat takum mu^naik kaTali^n muttam,
tu~Nka maNi, ippikaL, karaikku varu toNipuram Ame.

[1]
tu~nchu iruLil ni^nRu naTam ATi miku toNipuram meya
ma~ncha^nai vaNa~Nku tiru ~nA^nachampanta^na ch^olmAlai,
ta~ncham ^e^na ni^nRu ichai m^ozhinta aTiyArkaL, taTumARRam
va~ncham ilar; n^e~nchu iruLum nI~Nki, aruL p^eRRu vaLarvAre.

[11]

Back to Top
tiru~nA^nachampanta chuvAmikaL   tirukkaTaikkAppu  
3 - Thirumurai   Pathigam 3.082  
k^ompu iriya vaNTu ulavu  
Tune - chAtAri   (Location: tiruavaLivaNallUr God: chATchinAyakar Goddess: chavuntaranAyakiyammai)

k^ompu iriya vaNTu ulavu k^o^nRai, purinUl^oTu kulAvi,
tam parichi^noTu chuTunIRu taTavantu, iTapam eRi,
kampu ariya ch^emp^o^n n^eTumATa matil, kalvarai vil Aka,
ampu ^eriya ^eyta p^erumA^n uRaivatu avaLivaNalUre.

[1]
A^na m^ozhi A^na tiRalor paravum avaLi vaNalUr mel,
po^na m^ozhi nal m^ozhikaL Aya pukazh toNipura Ura^n-
~nA^na m^ozhimAlai pala nATu pukazh ~nA^nachampanta^n-
te^na m^ozhimAlai pukazhvAr, tuyarkaL tIyatu ilar, tAme.

[11]

Back to Top
tiru~nA^nachampanta chuvAmikaL   tirukkaTaikkAppu  
3 - Thirumurai   Pathigam 3.083  
vaNTu iriya viNTa malar  
Tune - chAtAri   (Location: tirunallUr God: p^eriyANTechuvarar Goddess: tiripurachuntariyammai)

vaNTu iriya viNTa malar malku chaTai tAzha, viTai eRi,
paNTu ^eri kai k^oNTa parama^n pati atu ^e^npar ata^n ayale
naNTu iriya, nArai irai tera, varaimel aruvi muttam
t^eNtiraikaL mota, viri potu kamazhum tiru nalUre.

[1]
tiraikaL irukaraiyum varu p^o^n^ni nilavum tiru nalUrmel
parachu taru pANiyai, nalam tikazh ch^ey toNipura nAta^n-
uraich^ey tamizh ~nA^nachampanta^n-ichai mAlai m^ozhivAr, poy,
virai ch^ey malar tUva, viti peNu katipeRu
p^eRuvAre.

[11]

Back to Top
tiru~nA^nachampanta chuvAmikaL   tirukkaTaikkAppu  
3 - Thirumurai   Pathigam 3.084  
p^eN iyal uruvi^nar, p^erukiya  
Tune - chAtAri   (Location: tiruppuRavam God: piramapurIchar Goddess: tirunilainAyaki)

p^eN iyal uruvi^nar, p^erukiya pu^nal viraviya piRaik
kaNNiyar, kaTu naTai viTaiyi^nar, kazhal t^ozhum aTiyavar
naNNiya piNi k^eTa aruLpuripavar, naNuku uyar pati
puNNiya maRaiyavar niRai pukazh ^oli mali puRavame.

[1]
potu iyal p^ozhil aNi puRava na^n nakar uRai pu^nita^nai,
vetiyar atipati miku talai tamizh k^ezhu viraki^na^n-
otiya ^orupatum uriyatu ^or ichai k^oLa uraich^eyum
nItiyar avar, iru nila^n iTai nikazhtaru piRaviye.

[11]

Back to Top
tiru~nA^nachampanta chuvAmikaL   tirukkaTaikkAppu  
3 - Thirumurai   Pathigam 3.085  
maTTu ^oLi viritaru malar  
Tune - chAtAri   (Location: tiruvIzhimizhalai God: vIzhiyazhakar Goddess: chuntarakuchAmpikai)

maTTu ^oLi viritaru malar niRai churikuzhal maTavaral
paTTu ^oLi maNi alkul umai amai uru ^orupAkamA,
kaTTu ^oLir pu^nal^oTu kaTi aravu uTa^n uRai muTimichai
viTTu ^oLi utir pitir matiyavar pati vizhimizhalaiye.

[1]
u^n^niya arumaRai ^oliyi^nai muRai miku pATalch^ey
i^n ichaiyavar uRai ^ezhil tikazh p^ozhil vizhimizhalaiyai,
ma^n^niya pukaliyuL ~nA^nachampanta^na vaNtamizh
ch^o^n^navar tuyar ilar; viya^n ulaku uRu kati p^eRuvare.

[11]

Back to Top
tiru~nA^nachampanta chuvAmikaL   tirukkaTaikkAppu  
3 - Thirumurai   Pathigam 3.086  
muRi uRu niRam malku  
Tune - chAtAri   (Location: tiruchcheRai (uTaiyArkovil) God: ch^e^n^n^eRiyappar Goddess: ~nA^navalliyammai)

muRi uRu niRam malku mukizhmulai malaimakaL v^eruva, mu^n,
v^eRi uRu matakari ataL paTa urich^eyta viRali^nar;
naRi uRum itazhiyi^n malar^oTu, nati, mati, nakutalai,
ch^eRi uRu chaTaimuTi aTikaL tam vaLa nakar cheRaiye.

[1]
kaRRa nalmaRai payil aTiyavar aTi t^ozhu kavi^n uRu
chiRRiTaiyavaL^oTum iTam ^e^na uRaivatu ^or cheRaimel,
kuRRam il pukaliyuL ikal aRu ~nA^nachampanta^na
ch^ol,-takavu uRa m^ozhipavar azhivu ilar; tuyar tIrume.

[11]

Back to Top
tiru~nA^nachampanta chuvAmikaL   tirukkaTaikkAppu  
3 - Thirumurai   Pathigam 3.087  
taLir iLa vaLar ^oLi  
Tune - chAtAri   (Location: tiruAlavAy (maturai) God: t^erppAraNiyar Goddess: pokamArttapUNmulaiyammai)

taLir iLa vaLar ^oLi ta^natu ^ezhil taru tikazh malaimakaL
kuLir iLa vaLar ^oLi va^na mulai iNai avai kulavali^n,
naLir iLa vaLar ^oLi maruvum naLLARar tam nAmame,
miLir iLa vaLar ^eri iTil, ivai pazhutu ilai;
m^eymmaiye!

[1]
chiRRiTai arivai ta^n va^namulai iNaiy^oTu ch^eRitarum
nal-tiRam uRu, kazhumala nakar ~nA^nachampanta^na
k^oRRava^n ^etir iTai ^eriyi^nil iTa, ivai kURiya
ch^ol-t^eri ^orupatum aRipavar tuyar ilar; tUyare.

[11]

Back to Top
tiru~nA^nachampanta chuvAmikaL   tirukkaTaikkAppu  
3 - Thirumurai   Pathigam 3.088  
mattakam aNi p^eRa malarvatu  
Tune - chAtAri   (Location: tiruviLamar God: pata~nchalima^nokarechuvarar Goddess: yAzhi^num^e^nm^ozhiyammai)

mattakam aNi p^eRa malarvatu ^or mati purai nutal, karam
^ottu, akam naka, maNi miLirvatu ^or aravi^nar; ^oLi kiLA
at takavu aTi t^ozha, aruL p^eRu kaNa^n^oTum umaiyavaL
vittakar; uRaivatu viri p^ozhil vaLa nakar viLamare.

[1]
v^enta v^eNp^oTi aNi aTikaLai, viLamaruL vikirtarai,
chintaiyuL iTaip^eRa urai ch^eyta tamizh ivai ch^ezhuviya
antaNar pukaliyuL azhaku amar arumaRai ~nA^nacham-
panta^na m^ozhi ivai urai ch^eyumavar vi^nai paRaiyume.

[11]

Back to Top
tiru~nA^nachampanta chuvAmikaL   tirukkaTaikkAppu  
3 - Thirumurai   Pathigam 3.089  
tiruntu mA kaLiRRu iLa  
Tune - chAtAri   (Location: tirukk^ochchaivayam (chIrkAzhi) God: Goddess: )

tiruntu mA kaLiRRu iLa marupp^oTu tiraL maNich chantam unti,
kuruntu mA kuravamum kuTachamum pIliyum chumantu k^oNTu,
nirantu mA vayal puku nITu koTTARu chUzh k^ochchai mevip
p^orunti^nAr tiruntu aTi poRRi vAzh, n^e~nchame! pukal atu Ame.

[1]
kAyntu tam kAli^nAl kAla^naich ch^eRRavar, kaTi k^oL
k^ochchai
Ayntu k^oNTu iTam ^e^na irunta nal aTikaLai, Ataritte
eynta t^olpukazh mikum ^ezhilmaRai ~nA^nachampanta^n ch^o^n^na
vAynta im mAlaikaL vallavar nallar, vA^n ulaki^n
mele.

[11]

Back to Top
tiru~nA^nachampanta chuvAmikaL   tirukkaTaikkAppu  
3 - Thirumurai   Pathigam 3.090  
o~Nki mel uzhitarum ^oli  
Tune - chAtAri   (Location: tirutturuttiyum - tiruveLvikkuTiyum God: Goddess: )

o~Nki mel uzhitarum ^oli pu^nal ka~Nkaiyai ^oru chaTaimel
tA~Nki^nAr, iTu pali talai kala^nAk k^oNTa tam aTikaL,
pA~Nki^nAl umaiy^oTum pakal iTam pukal iTam, paimp^ozhil chUzh
vI~Nku nIrt turuttiyAr; iravu iTattu uRaivar,
veLvikkuTiye.

[1]
viN ulAm viri p^ozhil virai maNal-turutti,
veLvikkuTiyum,
^oN ulAm ^olikazhal ATuvAr arivaiyoTu uRai patiyai
naN ulAm pukaliyuL arumaRai ~nA^nachampanta^n ch^o^n^na
paN ulAm aruntamizh pATuvAr ATuvAr; pazhi ilare.

[11]

Back to Top
tiru~nA^nachampanta chuvAmikaL   tirukkaTaikkAppu  
3 - Thirumurai   Pathigam 3.091  
ko~Nkame, kuravame, k^ozhu malarp  
Tune - chAtAri   (Location: tiruvaTakura~NkATutuRai God: kulaivaNa~NkunAtar Goddess: chaTaimuTiyammai)

ko~Nkame, kuravame, k^ozhu malarp pu^n^naiye, k^okuTi, mullai,
ve~Nkaiye, ~nAzhale, vimmu pAtirikaLe, viravi ^e~Nkum
o~Nku mA kAviri vaTakarai aTai kura~NkATutuRai,
vI~Nku nIrch chaTaimuTi aTikaLAr iTam ^e^na virumpi^nAre.

[1]
tAzh iLa~N kAviri vaTakarai aTai kura~NkATutuRai,
pozh iLamati p^oti puritaru chaTaimuTip puNNiya^nai,
kAzhiyA^n-arumaRai ~nA^nachampanta^na karutu pATal
kozhaiyA azhaippi^num, kUTuvAr, nITuvA^n ulaki^n
UTe.

[11]

Back to Top
tiru~nA^nachampanta chuvAmikaL   tirukkaTaikkAppu  
3 - Thirumurai   Pathigam 3.092  
maruntu avai; mantiram, maRumai  
Tune - chAtAri   (Location: tirun^elveli God: Goddess: )

maruntu avai; mantiram, maRumai na^nn^eRi avai; maRRum ^ellAm;
aruntuyar k^eTum; avar nAmame chintai ch^ey, na^n n^e~nchame!
p^oruntu taNpuRavi^nil k^o^nRai p^o^n ch^oritara, tu^nRu paimpU~n-
ch^erunti ch^emp^o^nmalar tiru n^elveli uRai ch^elvar tAme.

[1]
p^erun taN mA malarmichai aya^n ava^n a^naiyavar, peNu kalvit
tiruntu mA maRaiyavar, tiru n^elveli uRai ch^elvar tammai,
p^oruntu nIrttaTam malku pukaliyuL ~nA^nachampanta^n ch^o^n^na
aruntamizh mAlaikaL pATi ATa, k^eTum, aruvi^naiye.

[11]

Back to Top
tiru~nA^nachampanta chuvAmikaL   tirukkaTaikkAppu  
3 - Thirumurai   Pathigam 3.093  
paTiyuL Ar viTaiyi^nar, pAy  
Tune - chAtAri   (Location: tiruamparmAkALam God: kALakaNTechuvarar Goddess: paTchanAyakiyammai)

paTiyuL Ar viTaiyi^nar, pAy pulittoli^nar, pAvanAchar
p^oTi k^oL mA me^niyar, pUtam Ar paTaiyi^nar, pUNanUlar,
kaTi k^oL mA malar iTum aTiyi^nar, piTi naTai
ma~NkaiyoTum
aTikaLAr aruL purintu iruppu iTam amparmAkALam
tA^ne.

[1]
ch^emp^o^n mA maNi k^ozhittu ^ezhu tirai varupu^nal
arichil chUzhnta
ampar mAkALame koyilA aNa~Nki^noTu irunta ko^nai,
kampi^n Ar n^eTumatil kAzhiyuL ~nA^nachampanta^n ch^o^n^na
nampi, nAL m^ozhipavarkku illai Am, vi^nai; nalam
p^eRuvar, tAme.

[11]

Back to Top
tiru~nA^nachampanta chuvAmikaL   tirukkaTaikkAppu  
3 - Thirumurai   Pathigam 3.094  
viNNavar t^ozhutu ^ezhu v^e~Nkuru  
Tune - chAtAri   (Location: tiruv^e~Nkuru (chIrkAzhi) God: piramapurIchar Goddess: tirunilainAyaki)

viNNavar t^ozhutu ^ezhu v^e~Nkuru meviya
chuNNa v^eNp^oTi aNivIre;
chuNNa v^eNp^oTi aNivIr! uma t^ozhu kazhal
^eNNa vallAr iTar ilare.

[1]

Back to Top
tiru~nA^nachampanta chuvAmikaL   tirukkaTaikkAppu  
3 - Thirumurai   Pathigam 3.095  
^eN tichaikkum pukazh i^n^nampar  
Tune - chAtAri   (Location: tirui^n^nampar God: ^ezhuttaRintavIchuvarar Goddess: k^ontArpU~Nkuzhalammai)

^eN tichaikkum pukazh i^n^nampar meviya
vaNTu ichaikkum chaTaiyIre;
vaNTu ichaikkum chaTaiyIr! umai vAzhttuvAr
t^oNTu ichaikkum t^ozhilAre.

[1]
eTu amar p^ozhil aNi i^n^nampar Icha^nai,
nATu amar ~nA^nachampanta^n
nATu amar ~nA^nachampanta^na nal-tamizh,
pATa vallAr pazhi ilare.

[11]

Back to Top
tiru~nA^nachampanta chuvAmikaL   tirukkaTaikkAppu  
3 - Thirumurai   Pathigam 3.096  
nal v^eN^ey vizhutu p^eytu  
Tune - chAtAri   (Location: tirun^elv^eNN^ey God: v^eNNaiyappar Goddess: nIlamalarkkaNNammai)

nal v^eN^ey vizhutu p^eytu ATutir, nALt^oRum,
n^elv^eN^ey meviya nIre;
n^elv^eN^ey meviya nIr! umai nALt^oRum
ch^ol vaNam iTuvatu ch^olle.

[1]
nilam malku t^olpukazh n^elv^eN^ey Icha^nai,
nalam malku ~nA^nachampanta^n
nalam malku ~nA^nachampanta^na ch^entamizh,
ch^ola malkuvAr tuyar ilare.

[11]

Back to Top
tiru~nA^nachampanta chuvAmikaL   tirukkaTaikkAppu  
3 - Thirumurai   Pathigam 3.097  
tiTam mali matil aNi  
Tune - chAtAri   (Location: tiruchchiRukuTi God: ma~NkaLechuvarar Goddess: ma~NkaLanAyakiyammai)

tiTam mali matil aNi chiRukuTi meviya
paTam mali aravu uTaiyIre;
paTam mali aravu uTaiyIr! umaip paNipavar
aTaivatum, amarulaku atuve.

[1]
te^n amar p^ozhil aNi chiRukuTi meviya
mA^n amar karam uTaiyIre;
mA^n amar karam uTaiyIr! umai vAzhttiya
~nA^nachampanta^na tamizhe.

[11]

Back to Top
tiru~nA^nachampanta chuvAmikaL   tirukkaTaikkAppu  
3 - Thirumurai   Pathigam 3.098  
v^eNmati tavazh matil mizhalai  
Tune - chAtAri   (Location: tiruvIzhimizhalai God: vIzhiyazhakar Goddess: chuntarakuchAmpikai)

v^eNmati tavazh matil mizhalai uLIr, chaTai
^oNmati aNi uTaiyIre;
^oNmati aNi uTaiyIr! umai uNarpavar
kaN mati mikuvatu kaTa^ne.

[1]
viN payil p^ozhil aNi mizhalaiyuL Icha^nai,
chaNpaiyuL ~nA^nachampanta^n
chaNpaiyuL ~nA^nachampanta^na tamizh ivai,
^oN p^oruL uNarvatum uNarve.

[11]

Back to Top
tiru~nA^nachampanta chuvAmikaL   tirukkaTaikkAppu  
3 - Thirumurai   Pathigam 3.099  
murachu atirntu ^ezhutaru mutu  
Tune - chAtAri   (Location: tirumutuku^nRam (viruttAchalam) God: pazhamalainAtar Goddess: p^eriyanAyakiyammai)

murachu atirntu ^ezhutaru mutu ku^nRam meviya
parachu amar paTai uTaiyIre;
parachu amar paTai uTaiyIr! umaip paravuvAr
aracharkaL ulakil AvAre.

[1]
mUTiya cholai chUzh mutuku^nRattu Icha^nai
nATiya ~nA^nachampanta^n
nATiya ~nA^nachampanta^na ch^entamizh
pATiya avar pazhi ilare.

[11]

Back to Top
tiru~nA^nachampanta chuvAmikaL   tirukkaTaikkAppu  
3 - Thirumurai   Pathigam 3.100  
karumpu amar villiyaik kAyntu,  
Tune - chAtAri   (Location: chIrkAzhi God: toNiyappar Goddess: tirunilainAyakiyammai)

karumpu amar villiyaik kAyntu, kAtal kArikai mATTu aruLa
arumpu amar k^o~Nkai orpAl makizhnta aRputam ch^eppa(a)ritAl;
p^erum pakale vantu, ^e^n p^eNmai k^oNTu, perntavar chernta iTam
churumpu amar cholaikaL chUzhnta ch^emmait toNipuram tA^ne.

[1]
tU maru mALikai mATam nITu toNipurattu iRaiyai,
mAmaRai nA^nki^n^oTu a~Nkam ARum vallava^n-
vAymaiyi^nAl
nA maru keLvi nalam tikazhum ~nA^nachampanta^n-ch^o^n^na
pA maru pATalkaL pattum vallAr pAr muzhutu ALpavare.

[11]

Back to Top
tiru~nA^nachampanta chuvAmikaL   tirukkaTaikkAppu  
3 - Thirumurai   Pathigam 3.101  
tiritaru mA maNi nAkam  
Tune - chAtAri   (Location: tiruirAmechchuram God: irAmanAtechuvarar Goddess: parvatavartta^ni)

tiritaru mA maNi nAkam ATat tiLaittu, ^oru tI-azhalvAy,
nari katikka, ^eri enti ATum nalame t^erintu uNarvAr
^eri katir muttam ila~Nku kA^nal irAmechchuram meya,
viri katir v^eNpiRai malku ch^e^n^ni, vimalar; ch^eyum ch^eyale!

[1]
teviyai vavviya t^e^n ila~Nkai araiya^n tiRal vATTi
e iyal v^e~nchilai aNNal naNNum irAmechchurattArai,
nA iyal ~nA^nachampanta^n nalla m^ozhiyAl navi^nRu ettum
pA iyal mAlai vallAr avar tam vi^nai Ayi^na paRRu aRume.

[11]

Back to Top
tiru~nA^nachampanta chuvAmikaL   tirukkaTaikkAppu  
3 - Thirumurai   Pathigam 3.102  
kAmpi^nai v^e^nRa m^e^ntoLi pAkam  
Tune - pazhampa~nchuram   (Location: tirunAraiyUr God: chaௌntarechar Goddess: tiripurachuntariyammai)

kAmpi^nai v^e^nRa m^e^ntoLi pAkam kalantA^n-nalam tA~Nku
tem pu^nal chUzh tikazh mA maTuvi^n tiru nAraiyUr meya,
pUm pu^nal cher, puri pu^nchaTaiyA^n; puliyi^n(^n)
uri-tolmel
pAmpi^nai vIkkiya paNTara~Nka^n pAtam paNivome.

[1]
taNmati tAzh p^ozhil chUzh pukalit tamizh ~nA^nachampanta^n,
^oNmati cher chaTaiyA^n uRaiyum tiru nAraiyUr ta^nmel,
paN matiyAl ch^o^n^na pATal pattum payi^nRAr, vi^nai poki,
maN matiyAtu poy, vA^n pukuvar, vA^nor
^etirk^oLave.

[11]

Back to Top
tiru~nA^nachampanta chuvAmikaL   tirukkaTaikkAppu  
3 - Thirumurai   Pathigam 3.103  
k^oTi uTai mummatil UTu  
Tune - pazhampa~nchuram   (Location: tiruvalampuram God: valampuranAtar Goddess: vaTuvakirkkaNammai)

k^oTi uTai mummatil UTu uruvak ku^ni v^e~nchilai tA~Nki
iTipaTa ^eyta amararpirA^n, aTiyAr ichaintu ettat
tuTi iTaiyALai ^orpAkam Akat tutaintAr, iTampolum
vaTivu uTai meti vayal paTiyum valampura na^nnakare.

[1]
nal iyal nAlmaRaiyor pukalit tamizh ~nA^nachampanta^n,
valliyan tol uTai ATaiyi^nA^n valampura na^nnakaraich
ch^olliya pATalkaL pattum ch^olla vallavar, t^olvi^nai poy,
ch^elva^na chevaTi ch^e^nRu aNuki, chivalokam chervAre.

[11]

Back to Top
tiru~nA^nachampanta chuvAmikaL   tirukkaTaikkAppu  
3 - Thirumurai   Pathigam 3.104  
viN k^oNTa tU mati  
Tune - pazhampa~nchuram   (Location: paritiniyamam (paruttiyapparkovil) God: parutiyappar Goddess: ma~NkaLanAyakiyammai)

viN k^oNTa tU mati chUTi nITu viri pu^nchaTai tAzha,
p^eN k^oNTa mArpil v^eNnIRu pUchi, peN Ar pali terntu,
kaN k^oNTa chAyal^oTu er kavarnta kaLvarkku iTampolum
paN k^oNTa vaNTu i^nam pATi ATum pariti(n) niyamame.

[1]
pai aravam viri kAntaL vimmu pariti(n) niyamattut
taiyal ^orpAkam amarntava^nait tamizh ~nA^nachampanta^n
p^oy ili mAlai pu^nainta pattum paravip pukazhntu etta,
aiyuRavu illai, piRappu aRuttal; avalam aTaiyAve.

[11]

Back to Top
tiru~nA^nachampanta chuvAmikaL   tirukkaTaikkAppu  
3 - Thirumurai   Pathigam 3.105  
maTal varai il matu  
Tune - pazhampa~nchuram   (Location: tirukkalikkAmUr God: chuntarechuvarar Goddess: azhakuva^namulaiyammai)

maTal varai il matu vimmu cholai vayal chUzhntu, azhaku Arum,
kaTal varai otam kalantu muttam ch^oriyum kalikkAmUr,
uTal varaiyi^n uyir vAzhkkai Aya ^oruva^n kazhal etta,
iTar t^oTarA; vi^nai A^na chintum; iRaiva^n(^n) aruL Ame.

[1]
AzhiyuL na~nchu amutu Ara uNTu, a^nRu amararkku amutu uNNa
Uzhit^oRum(m) uLarA aLittA^n, ulakattu uyarki^nRa
kAzhiyuL ~nA^nachampanta^n ch^o^n^na tamizhAl, kalikkAmUr
vAzhi ^emmA^nai vaNa~Nki etta, maruvA, piNitA^ne.

[11]

Back to Top
tiru~nA^nachampanta chuvAmikaL   tirukkaTaikkAppu  
3 - Thirumurai   Pathigam 3.106  
paLLam atu Aya paTar  
Tune - pazhampa~nchuram   (Location: tiruvala~nchuzhi God: kAppakattIchuvarar Goddess: ma~NkaLanAyakiyammai)

paLLam atu Aya paTar chaTai mel payilum tiraik ka~Nkai
v^eLLam atu Ara virumpi ni^nRa vikirta^n, viTai eRum
vaLLal vala~nchuzhivANa^n ^e^nRu maruvi ni^naintu etti,
uLLam uruka, uNarumi^nkaL! uRu noy aTaiyAve.

[1]
vAzhi ^emmA^n, ^e^nakku ^entai, meya vala~nchuzhi mA nakarmel,
kAzhiyuL ~nA^nachampanta^n ch^o^n^na karutti^n tamizhmAlai,
Azhi iv vaiyakattu etta vallAr avarkkum tamarukkum
Uzhi ^oru p^erum i^npam orkkum; uruvum uyarvu Ame.

[11]

Back to Top
tiru~nA^nachampanta chuvAmikaL   tirukkaTaikkAppu  
3 - Thirumurai   Pathigam 3.107  
kaTal iTai v^e~NkaTu na~ncham  
Tune - pazhampa~nchuram   (Location: tirunAraiyUr God: chaௌntarechar Goddess: tiripurachuntariyammai)

kaTal iTai v^e~NkaTu na~ncham uNTa kaTavuL, viTai eRi,
uTal iTaiyi^n p^oTip pUcha vallA^n, umaiyoTu ^orupAka^n,
aTal iTaiyil chilai tA~Nki ^eyta ammA^n, aTiyAr mel
naTalai vi^nait t^okai tIrttu ukantA^n, iTam nAraiyUr tA^ne.

[1]
pATu iyalum tirai chUzh pukalit tiru~nA^nachampanta^n,
cheTu iyalum pukazh o~Nku ch^emmait tiru nAraiyUrA^n mel,
pATiya taN tamizhmAlai pattum paravit tirintu, Aka
ATiya chintaiyi^nArkku nI~Nkum, avalakkaTal tA^ne.

[11]

Back to Top
tiru~nA^nachampanta chuvAmikaL   tirukkaTaikkAppu  
3 - Thirumurai   Pathigam 3.108  
veta veLviyai ninta^nai ch^eytu  
Tune - pazhampa~nchuram   (Location: tiruAlavAy (maturai) God: ch^okkanAtachuvAmi Goddess: mI^nATchiyammai)

veta veLviyai ninta^nai ch^eytu uzhal
Atam i(l)li amaN^oTu terarai
vAtil v^e^nRu azhikkat tiru uLLame?
pAti mAtu uTa^n Aya parama^ne!
~nAlam ni^n pukazhe mika veNTum, t^e^n-
AlavAyil uRaiyum ^em Atiye!

[1]
kUTal AlavAykko^nai viTaik^oNTu
vATal me^ni amaNarai vATTiTa,
mATak kAzhich champanta^n matitta ip
pATal vallavar pAkkiyavALare.

[11]

Back to Top
tiru~nA^nachampanta chuvAmikaL   tirukkaTaikkAppu  
3 - Thirumurai   Pathigam 3.109  
maN atu uNTa(a)ri malaro^n  
Tune - pazhampa~nchuram   (Location: tiruvA^naikkA God: Goddess: )

maN atu uNTa(a)ri malaro^n kANA
v^eNnAval virumpu mayentirarum,
kaNNatu o~Nkiya kayilaiyArum,
aNNal ArUr Ati A^naikkAve.

[1]
e^nammAl aya^n avar kANpu ariyAr
kA^nam Ar kayilai nal mayentirarum,
A^na ArUr, Ati A^naikkAvai
~nA^nachampanta^n tamizh ch^ollume!

[11]

Back to Top
tiru~nA^nachampanta chuvAmikaL   tirukkaTaikkAppu  
3 - Thirumurai   Pathigam 3.110  
varam ate k^oLA, uram  
Tune - pazhampa~nchuram   (Location: tiruppiramapuram (chIrkAzhi) God: piramapurIchar Goddess: tirunilainAyaki)

varam ate k^oLA, uram ate ch^eyum puram
^erittava^n-piramanalpurattu
ara^n-na^nnAmame paravuvArkaL chIr viravum, nIL puviye.


[1]
vichchai ^o^nRu ilAch chamaNar chAkkiyap pichchar ta~NkaLaik karichu aRuttava^n
k^ochchai mA nakarkku a^npu ch^eypavar kuNa~NkaL
kURumi^ne!

[11]

Back to Top
tiru~nA^nachampanta chuvAmikaL   tirukkaTaikkAppu  
3 - Thirumurai   Pathigam 3.111  
veli^n nertaru kaNNi^nAL umai  
Tune - pazhampa~nchuram   (Location: tiruvIzhimizhalai God: vIzhiyazhakar Goddess: chuntarakuchAmpikai)

veli^n nertaru kaNNi^nAL umai pa~Nka^n-a~NkaNa^n,
mizhalai mA nakar
Ala nIzhalil mevi^nA^n-aTikku a^npar tu^npu ilare.

[1]
chantam Ar p^ozhil mizhalai Icha^naich chaNpai
~nA^nachampanta^n vAy navil
pantam Ar tamizhpattum vallavar pattar Akuvare.

[11]

Back to Top
tiru~nA^nachampanta chuvAmikaL   tirukkaTaikkAppu  
3 - Thirumurai   Pathigam 3.112  
parachu pANiyar, pATal vINaiyar,  
Tune - pazhampa~nchuram   (Location: tiruppallava^nIchcharam God: Goddess: )

parachu pANiyar, pATal vINaiyar, paTTi^nattu uRai pallava^nIchchurattu
arachu peNi ni^nRAr, ivar ta^nmai aRivAr Ar?

[1]
vA^nam ALvataRku U^nam ^o^nRu ilai mAtar
pallava^nIchchurattA^nai
~nA^nachampanta^n nal-tamizh ch^olla vallavar nallavare.

[11]

Back to Top
tiru~nA^nachampanta chuvAmikaL   tirukkaTaikkAppu  
3 - Thirumurai   Pathigam 3.113  
uRRu umai chervatu m^eyyi^naiye;  
Tune - pazhampa~nchuram   (Location: tiruppiramapuram (chIrkAzhi) God: piramapurIchar Goddess: tirunilainAyaki)

uRRu umai chervatu m^eyyi^naiye; uNarvatum ni^n
aruL m^eyyi^naiye;
kaRRavar kAyvatu kAma^naiye; ka^nal vizhi kAyvatu kAma^naiye;
aRRam maRaippatum u^n paNiye; amararkaL ch^eyvatum u^n paNiye;
p^eRRu mukantatu kanta^naiye; piramapurattai ukanta^naiye.

[1]
kaN nikazh puNTarikatti^na^ne, kalantu iri puN tari katti^na^ne,
maN nikazhum parichu e^nam ate, vA^nakam ey vakai che^nam ate,
naNNi aTimuTi ^eytalare; naLir mali cholaiyil ^eytu alare
paN iyal k^ochchai pachupatiye, pachu mika Urvar,
pachupatiye.

[11]

Back to Top
tiru~nA^nachampanta chuvAmikaL   tirukkaTaikkAppu  
3 - Thirumurai   Pathigam 3.114  
pAyum mAlviTaimel ^oru pAka^ne;  
Tune - pazhampa~nchuram   (Location: kachchi ekampam (kA~nchipuram) God: ekAmparanAtar Goddess: kAmATchiyammai)

pAyum mAlviTaimel ^oru pAka^ne; pAvai ta^n urumel ^oru pAka^ne;
tUya vA^navar vetat tuva^niye; choti mAl ^eri vetattu va(^n)^niye;
Ayum na^np^oruL nuNp^oruL Atiye; AlanIzhal
arump^oruL Atiye;
kAya, vil mata^n paTTatu kampame; kaN nutal paramaRku
iTam kampame.

[1]
kantam Ar p^ozhil chUzhtaru kampame kAtal ch^eypavar
tIrttiTu uku ampame;
punti ch^eyvatu virumpip pukaliye pUchura^n ta^n virumpip pukaliye
antam il p^oruL Ayi^na k^oNTume, aNNali^n
p^oruL Ayi^na k^oNTume,
panta^n i^n iyal pATiya pattume pATa vallavar Ayi^na,
pattume.

[11]

Back to Top
tiru~nA^nachampanta chuvAmikaL   tirukkaTaikkAppu  
3 - Thirumurai   Pathigam 3.115  
Ala nIzhal ukantatu irukkaiye;  
Tune - pazhampa~nchuram   (Location: tiruAlavAy (maturai) God: ch^okkanAtachuvAmi Goddess: mI^nATchiyammai)

Ala nIzhal ukantatu irukkaiye; A^na pATal ukantatu irukkaiye;
pAli^n ner m^ozhiyAL ^orupa~Nka^ne; pAtam otalar cher pura pa~Nka^ne;
kolam nIRu aNi me taku pUta^ne; kotu ilAr ma^nam meviya pUta^ne;
Ala na~nchu amutu uNTa kaLatta^ne AlavAy uRai
aNTarkaL atta^ne.

[1]
I^na ~nA^nikaL tamm^oTu viraka^ne! eRu palp^oruL
muttamizh viraka^ne,
A^na kAzhiyuL ~nA^nachampanta^ne AlavAyi^nil meya champanta^ne!
A^na vA^navar vAyi^n uLatta^ne! a^npar A^navar
vAyi^nuL atta^ne!
nA^n uraitta^na ch^entamizh pattume vallavarkku, ivai
naRRu amizh pattume.

[11]

Back to Top
tiru~nA^nachampanta chuvAmikaL   tirukkaTaikkAppu  
3 - Thirumurai   Pathigam 3.116  
tu^nRu k^o^nRai nam chaTaiyate;  
Tune - pazhampa~nchuram   (Location: tiruvIzhimizhalai God: vIzhiyazhakar Goddess: chuntarakuchAmpikai)

tu^nRu k^o^nRai nam chaTaiyate; tUya kaNTam na~nchu aTaiyate;
ka^nRi^nmA^n iTak kaiyate; kalli^nmA^n iTakkai ate;
^e^nRum eRuvatu iTavame; ^e^n iTaip pali iTa va(m)me!
ni^nRatum mizhalaiyuLLume; nIr ^e^naich chiRitum uLLume!

[1]
meya ch^e~nchaTaiyi^n appa^ne! mizhalai meviya ^e^n appa^ne!
eyumA ch^eya iruppa^ne ichaintavA ch^eya viruppa^ne!
kAya varkka(a) champanta^ne! kAzhi ~nA^nachampanta^ne
vAy uraitta tamizhpattume vallavarkkum ivai
pattume.

[11]

Back to Top
tiru~nA^nachampanta chuvAmikaL   tirukkaTaikkAppu  
3 - Thirumurai   Pathigam 3.117  
yAmAmA nI yAmAmA yAzhIkAmA  
Tune - kauchikam   (Location: tiruppiramapuram (chIrkAzhi) God: piramapurIchar Goddess: tirunilainAyaki)

yAmAmA nI yAmAmA yAzhIkAmA kANAkA
kANAkAmA kAzhIyA mAmAyAnI mAmAyA!

[1]
nerakazhAmita yAchazhitA ye^na^niye^na^ni LAyuzhikA
kAzhiyuLA^ni^na ye^ni^naye tAzhichayAtami zhAkara^ne.

[11]

Back to Top
tiru~nA^nachampanta chuvAmikaL   tirukkaTaikkAppu  
3 - Thirumurai   Pathigam 3.118  
maTal mali k^o^nRai, tu^nRu  
Tune - puRanIrmai   (Location: chIrkAzhi God: piramapurIchar Goddess: tirunilainAyaki)

maTal mali k^o^nRai, tu^nRu vAL ^erukkum, va^n^niyum,
mattamum, chaTaimel
paTal ^oli tiraikaL motiya ka~Nkait talaiva^nArtam iTam pakaril,
viTal ^oli paranta v^eNtirai muttam ippikaL
k^oNarntu, v^eL aruvik
kaTal ^oli otam mota, vantu alaikkum kazhumalanakar ^e^nal Ame.

[1]
kA^nal am kazha^ni otam vantu ulavum kazhumala nakar uRaivArmel
~nA^nachampanta^n nal-tamizhmAlai na^nmaiyAl urai ch^eytu navilvAr
U^na champantattu uRu piNi nI~Nki, uLLamum ^oruvazhik k^oNTu
vA^n iTai vAzhvar; maNmichaip piRavAr; maRRu itaRku
ANaiyum namate.

[11]

Back to Top
tiru~nA^nachampanta chuvAmikaL   tirukkaTaikkAppu  
3 - Thirumurai   Pathigam 3.119  
puLLittol ATai; pUNpatu nAkam;  
Tune - puRanIrmai   (Location: tiruvIzhimizhalai God: vIzhiyazhakar Goddess: chuntarakuchAmpikai)

puLLittol ATai; pUNpatu nAkam; pUchu chAntam p^oTi-nIRu;
k^oLLittI viLakku; kULikaL kUTTam; kALiyaik kuNam
ch^ey kUttu uTaiyo^n-
aLLal kAr Amai akaTu vA^nmatiyam eykka,
muL-tAzhaikaL A^nai
v^eLLaikk^ompu I^num viri p^ozhil vIzhimizhalaiyA^n
^e^na, vi^nai k^eTume.

[1]
ventar vantu iRai~ncha, vetiyar, vIzhimizhalaiyuL, viN izhivimA^nattu
eynta ta^n teviyoTu uRaiki^nRa Icha^nai, ^emp^erumA^nai,
toynta nIrt toNipurattu uRai maRaiyo^n-tU m^ozhi ~nA^nachampanta^n-
vAynta pAmAlai vAy navilvArai vA^navar vazhipaTuvAre.

[11]

Back to Top
tiru~nA^nachampanta chuvAmikaL   tirukkaTaikkAppu  
3 - Thirumurai   Pathigam 3.120  
ma~Nkaiyarkku arachi vaLavarko^n pAvai,  
Tune - puRanIrmai   (Location: tiruAlavAy (maturai) God: ch^okkanAtachuvAmi Goddess: mI^nATchiyammai)

ma~Nkaiyarkku arachi vaLavarko^n pAvai, vari vaLaik kaim maTamA^ni,
pa~Nkayachch^elvi, pANTimAtevi paNi ch^eytu nALt^oRum parava,
p^o~Nku azhal uruva^n, pUtanAyaka^n, nAlvetamum p^oruLkaLum aruLi
am kayalkaNNita^n^n^oTum amarnta AlavAy Avatum ituve.

[1]
pal-nalam puNarum pANTimAtevi, kulachchiRai, ^e^num ivar paNiyum
an nalam p^eRu chIr AlavAy Icha^n tiruvaTi A~Nku avai poRRi,
ka^n^nal am p^eriya kAzhiyuL ~nA^nachampanta^n ch^entamizh ivai k^oNTu
i^nnalam pATa vallavar, imaiyor etta, vIRRiruppavar, i^nite.

[11]

Back to Top
tiru~nA^nachampanta chuvAmikaL   tirukkaTaikkAppu  
3 - Thirumurai   Pathigam 3.121  
iTaRi^nAr, kURRai; p^oTich^eytAr, matilai;  
Tune - puRanIrmai   (Location: tiruppantaNainallUr God: Goddess: )

iTaRi^nAr, kURRai; p^oTich^eytAr, matilai; ivai ch^olli laku ^ezhuntu etta,
kaTaRi^nAr Avar; kARRu uLAr Avar; kAtalittu uRaitaru koyil
k^oTiRa^nAr; yAtum kuRaivu ilAr; tAm poyk kovaNam
k^oNTu kUttu ATum
paTiRa^nAr polum! pantaNainallUr ni^nRa ^em pachupatiyAre.

[1]
kal ichai pUNak kalai ^oli ovAk kazhumala mutupati ta^n^nil
nal ichaiyALa^n, pul ichai keLA nal-tamizh ~nA^nachampanta^n,
pal ichai pakuvAyp paTutalai enti meviya pantaNainallUr
ch^ol ichaippATal pattum vallavar mel, t^olvi^nai chUzhakilAve.

[11]

Back to Top
tiru~nA^nachampanta chuvAmikaL   tirukkaTaikkAppu  
3 - Thirumurai   Pathigam 3.122  
pU~Nk^oTi maTavAL umai ^orupAkam  
Tune - puRanIrmai   (Location: tiruomAmpuliyUr God: Goddess: )

pU~Nk^oTi maTavAL umai ^orupAkam puritaru chaTaimuTi
aTikaL
vI~Nku iruL naTTam ATum ^em vikirtar, virupp^oTum
uRaivu iTam vi^navil
tem kamazh p^ozhilil ch^ezhu malar kotich ch^eRitaru vaNTu ichai pATum
o~Nkiya pukazh Ar omamAmpuliyUr uTaiyavar, vaTataLi atuve.

[1]
viLaitaru vayaluL v^eyil ch^eRi pavaLam metikaL
meypulattu iTaRi
^oLitara malkum omamAmpuliyUr uTaiyavar vaTataLi ara^nai,
kaLi taru nivappi^n kANtaku ch^elvak kAzhiyuL ~nA^nachampanta^n,
aLitaru pATalpattum vallArkaL, amaralokattu iruppAre.

[11]

Back to Top
tiru~nA^nachampanta chuvAmikaL   tirukkaTaikkAppu  
3 - Thirumurai   Pathigam 3.123  
nirai kazhal aravam chilampu  
Tune - puRanIrmai   (Location: tirukkoNamalai God: koNIchar Goddess: mAtumaiyammai)

nirai kazhal aravam chilampu ^oli alampum nimalar, nIRu aNi tirume^ni
varai k^ezhu makaL orpAkamAp puNarnta vaTivi^nar, k^oTi viTaiyar
karai k^ezhu chantum kAr akil piLavum aLappa(a)ru~N ka^na maNi vara^nRi,
kuraikaTal otam nittilam k^ozhikkum koNamAmalai amarntAre.

[1]
kuRRam ilAtAr kuraikaTal chUzhnta koNamAmalai amarntArai,
kaRRu uNar keLvik kAzhiyarp^erumA^n-karuttu uTai ~nA^nachampanta^n-
uRRa ch^entamizh Ar mAlai Ir-aintum uraippavar, keTpavar, uyarntor
chuRRamum Akit t^olvi^nai aTaiyAr; to^nRuvar,vA^n iTaip p^olinte.

[11]

Back to Top
tiru~nA^nachampanta chuvAmikaL   tirukkaTaikkAppu  
3 - Thirumurai   Pathigam 3.124  
chuNNa v^eNnIRu aNi mArpil-tol  
Tune - antALikkuRi~nchi   (Location: tirukkurukAvUr v^eLLaTai God: v^eLLiTaiyappar Goddess: kAviya~NkaNNiyammai)

chuNNa v^eNnIRu aNi mArpil-tol pu^naintu
^eNNa(a)rum palkaNam etta, ni^nRu ATuvar
viN amar paimp^ozhil v^eLLaTai meviya
p^eN amar me^ni ^em pi~n~naka^nAre.

[1]

Back to Top
tiru~nA^nachampanta chuvAmikaL   tirukkaTaikkAppu  
3 - Thirumurai   Pathigam 3.125  
kal Urp p^eru maNam  
Tune - antALikkuRi~nchi   (Location: tirunallUrpp^erumaNam (AchchALpuram) God: chivalokattiyAkechar Goddess: na~NkaiyumainAyakiyammai)

kal Urp p^eru maNam veNTA kazhumalam
pal Urp p^eru maNam pATTu m^ey Ayttila?
ch^ol Urp p^eru maNam chUTalare! t^oNTar
nallUrpp^erumaNam meya nampA^ne!

[1]
naRump^ozhil kAzhiyuL ~nA^nachampanta^n,
p^eRum pata nallUrpp^erumaNattA^nai,
uRum p^oruLAl ch^o^n^na ^oNtamizh vallArkku
aRum, pazhi pAvam; avalam ilare.

[11]

Back to Top
tiru~nA^nachampanta chuvAmikaL   tirukkaTaikkAppu  
3 - Thirumurai   Pathigam 3.901  
maRiyAr karatt^entaiyam mAtumai yoTum piRiyAta  
Tune -   (Location: tiruviTaivAy God: Goddess: )

maRiyAr karatt^entaiyam mAtumai yoTum
piRiyAta p^emmA^n uRaiyum iTam^e^npar
p^oRivAy varivaNTuta^n pUmp^eTai pulki
v^eRiyAr malaril tuyilum viTaivAye.

[1]
ARum matiyump^oti veNiya^n UrAm
mARil p^eru~nch^elvam maliviTai vAyai
nARum p^ozhiRkAzhiyar ~nA^nacham panta^n
kURun tamizhvallavar kuRRamaR Rore.
<

[11]

Back to Top
tiru~nA^nachampanta chuvAmikaL   tirukkaTaikkAppu  
3 - Thirumurai   Pathigam 3.902  
tArchi Rakkum chaTaikkaNi vaLLali^n chIrchi  
Tune -   (Location: tirukkiLiya^n^navUr God: Goddess: )

tArchi Rakkum chaTaikkaNi vaLLali^n
chIrchi Rakkum tuNaippatam u^n^nuvor
perchi Rakkum p^erum^ozhi uyvakai
erchi Rakkum kiLiya^n^na vUra^ne.

[1]
niRaiya vAzhkiLi ya^n^navUr Icha^nai
uRaiyum ~nA^nacham panta^nch^ol chIri^nai
aRaiya ni^nRa^na pattumval lArkkume
kuRaiyi lAtu k^oTumai tavirvare.

[11]

This page was last modified on Sat, 20 Jul 2024 00:11:36 +0000
          send corrections and suggestions to admin-at-sivaya.org

thirumurai number