சிவய.திருக்கூட்டம்
sivaya.org
Please set your language preference
by clicking below languages link
Search this site with
words in any language e.g. पोऱ्‌ऱि
song/pathigam/paasuram numbers: e.g. 7.039

This page in Tamil   Hindi/Sanskrit   Telugu   Malayalam   Bengali   Kannada   English   ITRANS    Marati  Gujarathi   Oriya   Singala   Tibetian   Thai   Japanese   Urdu   Cyrillic/Russian   Spanish   Hebrew  

திருப்புகழ் குருஜி இராகவன் திருப்புகழ் வரிசை Thiruppugazh Guruji Ragavan List
kaRpaka vinAyakar malaraTi! poRRi poRRi!
nama pArvati pataye! hara hara mahA tevA
t^e^n nATu uTaiya chiva^ne, poRRi! ^en nATTavarkkum iRaivA, poRRi!
kAvAy ka^nakat tiraLe poRRi! kayilai malaiyA^ne poRRi poRRi
v^eRRi vel muruka^nukku! arokarA
Ati parAchaktikku! poRRi poRRi

aruNakiri nAtarukku! poRRi poRRi

(kuruji irAkava^n 5, Old # 5) tiruppukazh # 6 vAriyAr # 6   - muttaittaru  (tiruvaruNai)  
(kuruji irAkava^n 6, Old # 6) tiruppukazh # 8 vAriyAr # 7   - u^nait ti^nam  (tiruppara~Nku^nRam)  
(kuruji irAkava^n 7, Old # 7) tiruppukazh # 9 vAriyAr # 13   - karuvaTaintu  (tiruppara~Nku^nRam)  
(kuruji irAkava^n 8, Old # 8) tiruppukazh # 11 vAriyAr # 10   - ka^nakantiraLki^nRa  (tiruppara~Nku^nRam)  
(kuruji irAkava^n 9, Old # 9) tiruppukazh # 13 vAriyAr # 15   - chantatam panta  (tiruppara~Nku^nRam)  
(kuruji irAkava^n 10, Old # 10) tiruppukazh # 15 vAriyAr # 16   - taTakkaip pa~Nkayam  (tiruppara~Nku^nRam)  
(kuruji irAkava^n 11, Old # 11) tiruppukazh # 22 vAriyAr # 21   - antaka^n varunti^nam  (tiruchch^entUr)  
(kuruji irAkava^n 12, Old # 12) tiruppukazh # 23 vAriyAr # 73   - amuta utati viTam  (tiruchch^entUr)  
(kuruji irAkava^n 13, Old # 13) tiruppukazh # 25 vAriyAr # 22   - aruNamaNi mevu  (tiruchch^entUr)  
(kuruji irAkava^n 14, Old # 14) tiruppukazh # 26 vAriyAr # 80   - ava^ni p^eRuntoTu  (tiruchch^entUr)  
(kuruji irAkava^n 15, Old # 15) tiruppukazh # 28 vAriyAr # 23   - aRivazhiya mayalp^eruka  (tiruchch^entUr)  
(kuruji irAkava^n 16, Old # 431) tiruppukazh # 30 vAriyAr # 24   - a^naivarum maruNTu  (tiruchch^entUr)  
(kuruji irAkava^n 17, Old # 16) tiruppukazh # 31 vAriyAr # 25   - iyalichaiyil uchita  (tiruchch^entUr)  
(kuruji irAkava^n 18, Old # 476) tiruppukazh # 170 vAriyAr # 104   - nAta vintu  (pazhani)  
(kuruji irAkava^n 19, Old # 432) tiruppukazh # 34 vAriyAr # 28   - utatiyaRal m^oNTu  (tiruchch^entUr)  
(kuruji irAkava^n 20, Old # 17) tiruppukazh # 36 vAriyAr # 29   - evi^nai nervizhi  (tiruchch^entUr)  
(kuruji irAkava^n 21, Old # 433) tiruppukazh # 37 vAriyAr # 30   - orAtu ^o^nRai  (tiruchch^entUr)  
(kuruji irAkava^n 22, Old # 434) tiruppukazh # 38 vAriyAr # 31   - kaTTazhaku viTTu  (tiruchch^entUr)  
(kuruji irAkava^n 23, Old # 435) tiruppukazh # 39 vAriyAr # 32   - kaNTum^ozhi  (tiruchch^entUr)  
(kuruji irAkava^n 24, Old # 18) tiruppukazh # 40 vAriyAr # 79   - kamala mAtuTa^n  (tiruchch^entUr)  
(kuruji irAkava^n 25, Old # 19) tiruppukazh # 46 vAriyAr # 91   - kAla^nAr v^e~Nk^oTum  (tiruchch^entUr)  
(kuruji irAkava^n 26, Old # 20) tiruppukazh # 48 vAriyAr # 37   - kuTarniNa m^e^npu  (tiruchch^entUr)  
(kuruji irAkava^n 27, Old # 21) tiruppukazh # 53 vAriyAr # 39   - k^ompa^naiyAr  (tiruchch^entUr)  
(kuruji irAkava^n 28, Old # 22) tiruppukazh # 59 vAriyAr # 41   - chemak komaLa  (tiruchch^entUr)  
(kuruji irAkava^n 29, Old # 23) tiruppukazh # 61 vAriyAr # 98   - taN te^nuNTe  (tiruchch^entUr)  
(kuruji irAkava^n 30, Old # 24) tiruppukazh # 62 vAriyAr # 103   - taNTai aNi  (tiruchch^entUr)  
(kuruji irAkava^n 31, Old # 25) tiruppukazh # 63 vAriyAr # 43   - tanta pachita^nai  (tiruchch^entUr)  
(kuruji irAkava^n 32, Old # 26) tiruppukazh # 64 vAriyAr # 44   - tarikku~Nkalai  (tiruchch^entUr)  
(kuruji irAkava^n 33, Old # 426) tiruppukazh # 65 vAriyAr # 45   - tu^npa~Nk^oNTu a~Nkam  (tiruchch^entUr)  
(kuruji irAkava^n 34, Old # 27) tiruppukazh # 68 vAriyAr # 47   - t^onti chariya  (tiruchch^entUr)  
(kuruji irAkava^n 35, Old # 28) tiruppukazh # 69 vAriyAr # 48   - tol^oTu mUTiya  (tiruchch^entUr)  
(kuruji irAkava^n 36, Old # 29) tiruppukazh # 70 vAriyAr # 49   - nAlum aintu vAchal  (tiruchch^entUr)  
(kuruji irAkava^n 37, Old # 30) tiruppukazh # 71 vAriyAr # 50   - nitikkup pi~Nkala^n  (tiruchch^entUr)  
(kuruji irAkava^n 38, Old # 31) tiruppukazh # 72 vAriyAr # 51   - nilaiyAp p^oruLai  (tiruchch^entUr)  
(kuruji irAkava^n 39, Old # 32) tiruppukazh # 75 vAriyAr # 52   - pa~ncha pAtakam  (tiruchch^entUr)  
(kuruji irAkava^n 40, Old # 33) tiruppukazh # 76 vAriyAr # 53   - paTarpuviyi^n mItu  (tiruchch^entUr)  
(kuruji irAkava^n 41, Old # 34) tiruppukazh # 78 vAriyAr # 55   - parimaLa kaLapa  (tiruchch^entUr)  
(kuruji irAkava^n 42, Old # 35) tiruppukazh # 81 vAriyAr # 77   - pukarap pu~Nka  (tiruchch^entUr)  
(kuruji irAkava^n 44, Old # 36) tiruppukazh # 84 vAriyAr # 58   - ma~Nkai chiRuvar  (tiruchch^entUr)  
(kuruji irAkava^n 45, Old # 37) tiruppukazh # 86 vAriyAr # 88   - ma^natti^n pa~Nku  (tiruchch^entUr)  
(kuruji irAkava^n 46, Old # 38) tiruppukazh # 91 vAriyAr # 97   - muntutamizh mAlai  (tiruchch^entUr)  
(kuruji irAkava^n 47, Old # 436) tiruppukazh # 29 vAriyAr # 82   - a^nichcham kArmukam  (tiruchch^entUr)  
(kuruji irAkava^n 48, Old # 39) tiruppukazh # 93 vAriyAr # 65   - mUppuRRuch ch^evi  (tiruchch^entUr)  
(kuruji irAkava^n 49, Old # 40) tiruppukazh # 94 vAriyAr # 66   - mULumvi^nai chera  (tiruchch^entUr)  
(kuruji irAkava^n 50, Old # 41) tiruppukazh # 95 vAriyAr # 67   - va~ncha~Nk^oNTum  (tiruchch^entUr)  
(kuruji irAkava^n 51, Old # 42) tiruppukazh # 96 vAriyAr # 68   - va~nchattuTa^n ^oru  (tiruchch^entUr)  
(kuruji irAkava^n 52, Old # 43) tiruppukazh # 97 vAriyAr # 69   - vantu vantu mu^n  (tiruchch^entUr)  
(kuruji irAkava^n 53, Old # 44) tiruppukazh # 98 vAriyAr # 70   - variyAr karu~NkaN  (tiruchch^entUr)  
(kuruji irAkava^n 54, Old # 45) tiruppukazh # 100 vAriyAr # 71   - vintatil URi  (tiruchch^entUr)  
(kuruji irAkava^n 55, Old # 46) tiruppukazh # 101 vAriyAr # 101   - viRalmAra^n aintu  (tiruchch^entUr)  
(kuruji irAkava^n 56, Old # 461) tiruppukazh # 102 vAriyAr # 99   - v^e~NkALam pANam  (tiruchch^entUr)  
(kuruji irAkava^n 57, Old # 47) tiruppukazh # 107 vAriyAr # 110   - apakAra nintai  (pazhani)  
(kuruji irAkava^n 58, Old # 48) tiruppukazh # 109 vAriyAr # 151   - arutti vAzhv^oTu  (pazhani)  
(kuruji irAkava^n 59, Old # 49) tiruppukazh # 110 vAriyAr # 130   - ava^nita^nile  (pazhani)  
(kuruji irAkava^n 60, Old # 50) tiruppukazh # 114 vAriyAr # 153   - ARumukam ARumukam  (pazhani)  
(kuruji irAkava^n 61, Old # 51) tiruppukazh # 122 vAriyAr # 131   - ulakapachu pAcha  (pazhani)  
(kuruji irAkava^n 62, Old # 52) tiruppukazh # 123 vAriyAr # 158   - ^orup^ozhutum irucharaNa  (pazhani)  
(kuruji irAkava^n 63, Old # 53) tiruppukazh # 124 vAriyAr # 159   - ^oruvarai ^oruvar  (pazhani)  
(kuruji irAkava^n 64, Old # 54) tiruppukazh # 127 vAriyAr # 160   - kaTalai p^oriyavarai  (pazhani)  
(kuruji irAkava^n 65, Old # 55) tiruppukazh # 128 vAriyAr # 161   - katiyai vilakku  (pazhani)  
(kuruji irAkava^n 66, Old # 56) tiruppukazh # 129 vAriyAr # 121   - kariya p^eriya  (pazhani)  
(kuruji irAkava^n 68, Old # 57) tiruppukazh # 134 vAriyAr # 132   - karuvi^n uruvAki  (pazhani)  
(kuruji irAkava^n 69, Old # 58) tiruppukazh # 145 vAriyAr # 188   - kurampai malachalam  (pazhani)  
(kuruji irAkava^n 71, Old # 60) tiruppukazh # 156 vAriyAr # 113   - chiva^nAr ma^na~NkuLira  (pazhani)  
(kuruji irAkava^n 72, Old # 59) tiruppukazh # 146 vAriyAr # 168   - kuruti malachalam  (pazhani)  
(kuruji irAkava^n 72, Old # 427) tiruppukazh # 158 vAriyAr # 195   - chI utiram ^e~Nkum  (pazhani)  
(kuruji irAkava^n 73, Old # 61) tiruppukazh # 159 vAriyAr # 196   - chIRal achaTa^n  (pazhani)  
(kuruji irAkava^n 74, Old # 62) tiruppukazh # 160 vAriyAr # 140   - churuti muTi mo^nam  (pazhani)  
(kuruji irAkava^n 75, Old # 63) tiruppukazh # 162 vAriyAr # 171   - ~nA^na~Nk^oL  (pazhani)  
(kuruji irAkava^n 76, Old # 64) tiruppukazh # 163 vAriyAr # 124   - takara naRumalar  (pazhani)  
(kuruji irAkava^n 77, Old # 65) tiruppukazh # 165 vAriyAr # 122   - tamarum amarum  (pazhani)  
(kuruji irAkava^n 78, Old # 66) tiruppukazh # 166 vAriyAr # 141   - talaivali maruttITu  (pazhani)  
(kuruji irAkava^n 79, Old # 67) tiruppukazh # 167 vAriyAr # 172   - tiTamili chaRkuNamili  (pazhani)  
(kuruji irAkava^n 80, Old # 68) tiruppukazh # 168 vAriyAr # 123   - timira utati  (pazhani)  
(kuruji irAkava^n 81, Old # 69) tiruppukazh # 173 vAriyAr # 114   - pakartaRku aritA^na  (pazhani)  
(kuruji irAkava^n 82, Old # 70) tiruppukazh # 174 vAriyAr # 175   - pa~ncha pAtaka^n  (pazhani)  
(kuruji irAkava^n 83, Old # 71) tiruppukazh # 175 vAriyAr # 198   - pAriyA^na k^oTai  (pazhani)  
(kuruji irAkava^n 84, Old # 455) tiruppukazh # 176 vAriyAr # 192   - puTavikku aNi  (pazhani)  
(kuruji irAkava^n 85, Old # 72) tiruppukazh # 179 vAriyAr # 105   - potakam taru  (pazhani)  
(kuruji irAkava^n 86, Old # 73) tiruppukazh # 182 vAriyAr # 1316   - ma^nakkavalai etum  (pazhani)  
(kuruji irAkava^n 87, Old # 74) tiruppukazh # 188 vAriyAr # 182   - mUlam kiLar or  (pazhani)  
(kuruji irAkava^n 88, Old # 75) tiruppukazh # 189 vAriyAr # 107   - mUla mantiram  (pazhani)  
(kuruji irAkava^n 89, Old # 76) tiruppukazh # 192 vAriyAr # 183   - vacha^namika eRRi  (pazhani)  
(kuruji irAkava^n 90, Old # 77) tiruppukazh # 194 vAriyAr # 184   - varatA maNi nI  (pazhani)  
(kuruji irAkava^n 91, Old # 437) tiruppukazh # 196 vAriyAr # 185   - vAtam pittam  (pazhani)  
(kuruji irAkava^n 92, Old # 428) tiruppukazh # 200 vAriyAr # 108   - vey ichaintu  (pazhani)  
(kuruji irAkava^n 93, Old # 78) tiruppukazh # 201 vAriyAr # 199   - avAmaruvu  (chuvAmimalai)  
(kuruji irAkava^n 94, Old # 79) tiruppukazh # 203 vAriyAr # 201   - A^nAta piruti  (chuvAmimalai)  
(kuruji irAkava^n 95, Old # 80) tiruppukazh # 205 vAriyAr # 235   - iruvi^nai pu^naintu  (chuvAmimalai)  
(kuruji irAkava^n 96, Old # 81) tiruppukazh # 206 vAriyAr # 202   - ^entat tikaiyi^num  (chuvAmimalai)  
(kuruji irAkava^n 97, Old # 82) tiruppukazh # 207 vAriyAr # 203   - ^oruvaraiyum ^oruvar  (chuvAmimalai)  
(kuruji irAkava^n 98, Old # 83) tiruppukazh # 208 vAriyAr # 232   - kaTAvi^niTai  (chuvAmimalai)  
(kuruji irAkava^n 99, Old # 84) tiruppukazh # 209 vAriyAr # 233   - kaTimA malarkkuL  (chuvAmimalai)  
(kuruji irAkava^n 100, Old # 479) tiruppukazh # 210 vAriyAr # 236   - katirava^n^e zhuntu  (chuvAmimalai)  
(kuruji irAkava^n 101, Old # 85) tiruppukazh # 211 vAriyAr # 204   - kaRai paTum uTampu  (chuvAmimalai)  
(kuruji irAkava^n 102, Old # 86) tiruppukazh # 212 vAriyAr # 205   - kAmiyat tazhunti  (chuvAmimalai)  
(kuruji irAkava^n 103, Old # 87) tiruppukazh # 214 vAriyAr # 226   - kumara kurupara muruka charavaNa  (chuvAmimalai)  
(kuruji irAkava^n 104, Old # 88) tiruppukazh # 216 vAriyAr # 206   - charaNa kamalAlayattil  (chuvAmimalai)  
(kuruji irAkava^n 105, Old # 89) tiruppukazh # 217 vAriyAr # 207   - chuttiya narappuTa^n  (chuvAmimalai)  
(kuruji irAkava^n 106, Old # 90) tiruppukazh # 218 vAriyAr # 229   - ch^ekamAyai uRRu  (chuvAmimalai)  
(kuruji irAkava^n 107, Old # 91) tiruppukazh # 221 vAriyAr # 210   - t^eruvi^nil naTavA  (chuvAmimalai)  
(kuruji irAkava^n 108, Old # 92) tiruppukazh # 222 vAriyAr # 211   - nAcharta~N kaTai  (chuvAmimalai)  
(kuruji irAkava^n 109, Old # 93) tiruppukazh # 223 vAriyAr # 212   - nAveRu pA maNatta  (chuvAmimalai)  
(kuruji irAkava^n 110, Old # 94) tiruppukazh # 225 vAriyAr # 214   - niRaimati mukam^e^num  (chuvAmimalai)  
(kuruji irAkava^n 111, Old # 95) tiruppukazh # 228 vAriyAr # 217   - pAti matinati  (chuvAmimalai)  
(kuruji irAkava^n 112, Old # 462) tiruppukazh # 229 vAriyAr # 218   - makara keta^natta^n  (chuvAmimalai)  
(kuruji irAkava^n 113, Old # 96) tiruppukazh # 1326 vAriyAr # 0   - oruru vAki  (tiruv^ezhukURRirukkai)  
(kuruji irAkava^n 114, Old # 98) tiruppukazh # 239 vAriyAr # 291   - amaivuRRu aTaiya  (tiruttaNikai)  
(kuruji irAkava^n 115, Old # 99) tiruppukazh # 240 vAriyAr # 248   - arakara chiva^n ari  (tiruttaNikai)  
(kuruji irAkava^n 116, Old # 100) tiruppukazh # 242 vAriyAr # 249   - iruppaval tiruppukazh  (tiruttaNikai)  
(kuruji irAkava^n 117, Old # 97) tiruppukazh # 243 vAriyAr # 302   - irumalu roka  (tiruttaNikai)  
(kuruji irAkava^n 118, Old # 101) tiruppukazh # 244 vAriyAr # 250   - uTali ^nUTu  (tiruttaNikai)  
(kuruji irAkava^n 119, Old # 425) tiruppukazh # 245 vAriyAr # 251   - uTaiyavarkaL evar  (tiruttaNikai)  
(kuruji irAkava^n 120, Old # 454) tiruppukazh # 246 vAriyAr # 252   - uyya~nA^nattu n^eRi  (tiruttaNikai)  
(kuruji irAkava^n 121, Old # 102) tiruppukazh # 247 vAriyAr # 253   - ^etta^nai kalAti  (tiruttaNikai)  
(kuruji irAkava^n 122, Old # 103) tiruppukazh # 248 vAriyAr # 310   - ^eluppu nATikaL  (tiruttaNikai)  
(kuruji irAkava^n 123, Old # 104) tiruppukazh # 249 vAriyAr # 298   - ^e^nakk^e^na yAvum  (tiruttaNikai)  
(kuruji irAkava^n 124, Old # 105) tiruppukazh # 250 vAriyAr # 254   - ^e^nai aTainta  (tiruttaNikai)  
(kuruji irAkava^n 125, Old # 106) tiruppukazh # 251 vAriyAr # 255   - etu putti  (tiruttaNikai)  
(kuruji irAkava^n 126, Old # 107) tiruppukazh # 256 vAriyAr # 303   - kalai maTavArtam  (tiruttaNikai)  
(kuruji irAkava^n 127, Old # 473) tiruppukazh # 257 vAriyAr # 258   - kavaTuRRa chittar  (tiruttaNikai)  
(kuruji irAkava^n 128, Old # 108) tiruppukazh # 259 vAriyAr # 259   - ka^naittu atirkkum  (tiruttaNikai)  
(kuruji irAkava^n 130, Old # 109) tiruppukazh # 268 vAriyAr # 267   - k^ontuvAr kuravaTi  (tiruttaNikai)  
(kuruji irAkava^n 131, Old # 110) tiruppukazh # 269 vAriyAr # 305   - chi^nattavar muTikkum  (tiruttaNikai)  
(kuruji irAkava^n 132, Old # 111) tiruppukazh # 270 vAriyAr # 308   - chi^nat tilat ti^nai  (tiruttaNikai)  
(kuruji irAkava^n 133, Old # 112) tiruppukazh # 272 vAriyAr # 269   - tAkku amarukku  (tiruttaNikai)  
(kuruji irAkava^n 134, Old # 113) tiruppukazh # 274 vAriyAr # 270   - tup pAr appu  (tiruttaNikai)  
(kuruji irAkava^n 135, Old # 429) tiruppukazh # 275 vAriyAr # 306   - t^okkaRAk kuTil  (tiruttaNikai)  
(kuruji irAkava^n 136, Old # 114) tiruppukazh # 277 vAriyAr # 271   - nilaiyAta chamuttira  (tiruttaNikai)  
(kuruji irAkava^n 137, Old # 115) tiruppukazh # 278 vAriyAr # 272   - ni^naittatu ^etta^nai  (tiruttaNikai)  
(kuruji irAkava^n 138, Old # 116) tiruppukazh # 279 vAriyAr # 273   - pakal irAvi^num  (tiruttaNikai)  
(kuruji irAkava^n 139, Old # 465) tiruppukazh # 280 vAriyAr # 297   - paruttapaR chiratti^nai  (tiruttaNikai)  
(kuruji irAkava^n 140, Old # 117) tiruppukazh # 288 vAriyAr # 279   - p^oR patatti^nai  (tiruttaNikai)  
(kuruji irAkava^n 141, Old # 118) tiruppukazh # 294 vAriyAr # 284   - muttut t^eRikka  (tiruttaNikai)  
(kuruji irAkava^n 142, Old # 463) tiruppukazh # 298 vAriyAr # 307   - vaTTa vAL ta^na  (tiruttaNikai)  
(kuruji irAkava^n 143, Old # 119) tiruppukazh # 299 vAriyAr # 288   - varik kalaiyi^n  (tiruttaNikai)  
(kuruji irAkava^n 144, Old # 464) tiruppukazh # 301 vAriyAr # 301   - vi^naikku i^namAkum  (tiruttaNikai)  
(kuruji irAkava^n 145, Old # 120) tiruppukazh # 302 vAriyAr # 290   - v^eRRi ch^eyavuRRa  (tiruttaNikai)  
(kuruji irAkava^n 146, Old # 121) tiruppukazh # 308 vAriyAr # 456   - I^namikuttuLa piRavi  (ARu tiruppati)  
(kuruji irAkava^n 147, Old # 122) tiruppukazh # 566 vAriyAr # 347   - chuRRa kapaToTu  (irat^nakiri)  
(kuruji irAkava^n 148, Old # 123) tiruppukazh # 567 vAriyAr # 348   - pattiyAl yA^nu^nai  (irat^nakiri)  
(kuruji irAkava^n 149, Old # 124) tiruppukazh # 611 vAriyAr # 401   - Atimaka mAyi  (Utimalai)  
(kuruji irAkava^n 150, Old # 125) tiruppukazh # 638 vAriyAr # 419   - uTukkat tukil  (katirkAmam)  
(kuruji irAkava^n 151, Old # 126) tiruppukazh # 639 vAriyAr # 420   - ^etirilAta patti  (katirkAmam)  
(kuruji irAkava^n 152, Old # 127) tiruppukazh # 640 vAriyAr # 421   - kaTakaTa karuvikaL  (katirkAmam)  
(kuruji irAkava^n 153, Old # 128) tiruppukazh # 642 vAriyAr # 423   - charatte yutittAy  (katirkAmam)  
(kuruji irAkava^n 155, Old # 129) tiruppukazh # 636 vAriyAr # 417   - tirumakaL ulAvum  (katirkAmam)  
(kuruji irAkava^n 156, Old # 130) tiruppukazh # 646 vAriyAr # 427   - mAtar vachamAy  (katirkAmam)  
(kuruji irAkava^n 157, Old # 131) tiruppukazh # 648 vAriyAr # 429   - varupavarkaL olai  (katirkAmam)  
(kuruji irAkava^n 158, Old # 439) tiruppukazh # 618 vAriyAr # 408   - arivaiyarkaL  (kanakamalai)  
(kuruji irAkava^n 159, Old # 132) tiruppukazh # 518 vAriyAr # 238   - te^nuntu mukka^nikaL  (kayilaimalai)  
(kuruji irAkava^n 160, Old # 133) tiruppukazh # 521 vAriyAr # 241   - pumi ata^nil  (kayilaimalai)  
(kuruji irAkava^n 161, Old # 134) tiruppukazh # 303 vAriyAr # 434   - atirum kazhal  (ku^nRutoRATal)  
(kuruji irAkava^n 162, Old # 135) tiruppukazh # 304 vAriyAr # 435   - ^ezhutikazh puva^na  (ku^nRutoRATal)  
(kuruji irAkava^n 163, Old # 136) tiruppukazh # 305 vAriyAr # 436   - taRaiyi^n mA^nuTar  (ku^nRutoRATal)  
(kuruji irAkava^n 164, Old # 137) tiruppukazh # 306 vAriyAr # 437   - va~nchaka lopa mUTar  (ku^nRutoRATal)  
(kuruji irAkava^n 165, Old # 138) tiruppukazh # 616 vAriyAr # 406   - ai~Nkara^nai  (k^o~NkaNakiri)  
(kuruji irAkava^n 166, Old # 139) tiruppukazh # 607 vAriyAr # 397   - t^ollaimutal  (k^ollimalai)  
(kuruji irAkava^n 167, Old # 474) tiruppukazh # 383 vAriyAr # 577   - petaka virota  (tiruvaruNai)  
(kuruji irAkava^n 167, Old # 140) tiruppukazh # 610 vAriyAr # 400   - ma^naiyavaL nakaikka  (~nA^namalai)  
(kuruji irAkava^n 168, Old # 141) tiruppukazh # 542 vAriyAr # 324   - ^ezhuku niRai nApi  (tirukkazhukku^nRam)  
(kuruji irAkava^n 169, Old # 142) tiruppukazh # 544 vAriyAr # 326   - veta v^eRpile  (tirukkazhukku^nRam)  
(kuruji irAkava^n 171, Old # 143) tiruppukazh # 548 vAriyAr # 329   - anto ma^name  (tiruchirAppaLLi)  
(kuruji irAkava^n 172, Old # 144) tiruppukazh # 555 vAriyAr # 336   - kuvaLai pUchal  (tiruchirAppaLLi)  
(kuruji irAkava^n 173, Old # 145) tiruppukazh # 556 vAriyAr # 337   - chatti pANI  (tiruchirAppaLLi)  
(kuruji irAkava^n 174, Old # 146) tiruppukazh # 557 vAriyAr # 338   - pakaliravi^nil  (ch^e^n^nimalai)  
(kuruji irAkava^n 175, Old # 147) tiruppukazh # 558 vAriyAr # 339   - puva^nat t^oru  (tiruchirAppaLLi)  
(kuruji irAkava^n 176, Old # 148) tiruppukazh # 561 vAriyAr # 342   - vAchittu  (tiruchirAppaLLi)  
(kuruji irAkava^n 177, Old # 149) tiruppukazh # 585 vAriyAr # 375   - a^npAka vantu  (tiruchch^e~NkoTu)  
(kuruji irAkava^n 178, Old # 150) tiruppukazh # 598 vAriyAr # 388   - kAla^niTattu  (tiruchch^e~NkoTu)  
(kuruji irAkava^n 179, Old # 151) tiruppukazh # 605 vAriyAr # 395   - k^oTiya maRali  (tiruchch^e~NkoTu)  
(kuruji irAkava^n 180, Old # 152) tiruppukazh # 602 vAriyAr # 392   - pattar kaNapriya  (tiruchch^e~NkoTu)  
(kuruji irAkava^n 181, Old # 153) tiruppukazh # 603 vAriyAr # 393   - puRputam  (tiruchch^e~NkoTu)  
(kuruji irAkava^n 182, Old # 154) tiruppukazh # 523 vAriyAr # 243   - ^orupatum irupatum  (shrI chailam tirumalai)  
(kuruji irAkava^n 183, Old # 442) tiruppukazh # 529 vAriyAr # 247   - varicherntiTu  (tiruve~NkaTam)  
(kuruji irAkava^n 184, Old # 155) tiruppukazh # 524 vAriyAr # 244   - kaRuttatalai v^eLiRu  (tiruve~NkaTam)  
(kuruji irAkava^n 185, Old # 156) tiruppukazh # 525 vAriyAr # 432   - charavaNa pavaniti  (tiruve~NkaTam)  
(kuruji irAkava^n 186, Old # 157) tiruppukazh # 528 vAriyAr # 246   - chAntamil mokav^eri  (tiruve~NkaTam)  
(kuruji irAkava^n 187, Old # 158) tiruppukazh # 617 vAriyAr # 407   - pATTil urukilai  (tIrttamalai)  
(kuruji irAkava^n 188, Old # 159) tiruppukazh # 530 vAriyAr # 312   - alli vizhiyAlum  (vaLLimalai)  
(kuruji irAkava^n 189, Old # 160) tiruppukazh # 531 vAriyAr # 313   - aiyumuRu noyum  (vaLLimalai)  
(kuruji irAkava^n 190, Old # 161) tiruppukazh # 536 vAriyAr # 318   - kaka^namum anilamum  (vaLLimalai)  
(kuruji irAkava^n 191, Old # 162) tiruppukazh # 538 vAriyAr # 320   - kuTivAzhkkai  (vaLLimalai)  
(kuruji irAkava^n 193, Old # 163) tiruppukazh # 635 vAriyAr # 416   - allil nerum  (vaLLiyUr)  
(kuruji irAkava^n 194, Old # 164) tiruppukazh # 584 vAriyAr # 365   - charavaNa jAtA  (vinAyakamalai)  
(kuruji irAkava^n 195, Old # 165) tiruppukazh # 570 vAriyAr # 351   - ilApamil  (virAlimalai)  
(kuruji irAkava^n 196, Old # 166) tiruppukazh # 575 vAriyAr # 356   - aintu pUtamum  (virAlimalai)  
(kuruji irAkava^n 197, Old # 167) tiruppukazh # 577 vAriyAr # 358   - karipurAri kAmAri  (virAlimalai)  
(kuruji irAkava^n 198, Old # 168) tiruppukazh # 579 vAriyAr # 360   - k^oTAtava^nai  (virAlimalai)  
(kuruji irAkava^n 201, Old # 169) tiruppukazh # 571 vAriyAr # 352   - nirAmaya purAta^na  (virAlimalai)  
(kuruji irAkava^n 202, Old # 170) tiruppukazh # 581 vAriyAr # 362   - mAlAchai kopam  (virAlimalai)  
(kuruji irAkava^n 204, Old # 171) tiruppukazh # 943 vAriyAr # 953   - iRavAmaR piRavAmal  (avinAchi)  
(kuruji irAkava^n 205, Old # 172) tiruppukazh # 945 vAriyAr # 955   - ma^nattiraint^ezhu  (avinAchi)  
(kuruji irAkava^n 206, Old # 173) tiruppukazh # 978 vAriyAr # 988   - vATpaTach che^nai  (AykkuTi)  
(kuruji irAkava^n 207, Old # 174) tiruppukazh # 983 vAriyAr # 993   - vAlavayatAki  (irAmechuram)  
(kuruji irAkava^n 208, Old # 175) tiruppukazh # 714 vAriyAr # 724   - churuti maRaikaL  (uttaramerUr)  
(kuruji irAkava^n 209, Old # 176) tiruppukazh # 715 vAriyAr # 725   - tol ^elumpu  (uttaramerUr)  
(kuruji irAkava^n 210, Old # 177) tiruppukazh # 832 vAriyAr # 842   - o~Nkum aimpula  (^eTTikuTi)  
(kuruji irAkava^n 211, Old # 178) tiruppukazh # 835 vAriyAr # 845   - chanta^nantimirntu  (^eNkaN)  
(kuruji irAkava^n 212, Old # 179) tiruppukazh # 986 vAriyAr # 996   - virakaRa nokkiyum  (^ezhukarainATu)  
(kuruji irAkava^n 213, Old # 459) tiruppukazh # 897 vAriyAr # 907   - vintupetitta  (kanta^nUr)  
(kuruji irAkava^n 214, Old # 180) tiruppukazh # 801 vAriyAr # 811   - ^enta^nchaTala~Nkam  (kanta^nkuTi)  
(kuruji irAkava^n 215, Old # 181) tiruppukazh # 925 vAriyAr # 937   - tachaiyAkiya  (karuvUr)  
(kuruji irAkava^n 217, Old # 182) tiruppukazh # 923 vAriyAr # 933   - matiyAl vittaka^n  (karuvUr)  
(kuruji irAkava^n 218, Old # 183) tiruppukazh # 651 vAriyAr # 662   - tAraNik kati  (kAchi)  
(kuruji irAkava^n 219, Old # 184) tiruppukazh # 653 vAriyAr # 661   - vezham uNTa  (kAchi)  
(kuruji irAkava^n 220, Old # 185) tiruppukazh # 868 vAriyAr # 879   - kaRutta ku~nchiyum  (kumpakoNam)  
(kuruji irAkava^n 222, Old # 186) tiruppukazh # 874 vAriyAr # 884   - taraiyi^nil v^ekuvazhi  (kUntalUr)  
(kuruji irAkava^n 224, Old # 187) tiruppukazh # 703 vAriyAr # 713   - Atimuta^n nALil  (koTainakar)  
(kuruji irAkava^n 226, Old # 188) tiruppukazh # 706 vAriyAr # 716   - ~nAla m^e~Nkum  (koTainakar)  
(kuruji irAkava^n 227, Old # 189) tiruppukazh # 707 vAriyAr # 717   - tozhamai k^oNTu  (koTainakar)  
(kuruji irAkava^n 228, Old # 190) tiruppukazh # 827 vAriyAr # 837   - pulavarai rakShi  (chikkal)  
(kuruji irAkava^n 229, Old # 191) tiruppukazh # 872 vAriyAr # 882   - ma^nam^e^num p^oruL  (chivapuram)  
(kuruji irAkava^n 230, Old # 192) tiruppukazh # 724 vAriyAr # 735   - aNTarpati kuTiyeRa  (chiRuvai)  
(kuruji irAkava^n 231, Old # 193) tiruppukazh # 725 vAriyAr # 736   - chItaLa vArija  (chiRuvai)  
(kuruji irAkava^n 232, Old # 194) tiruppukazh # 726 vAriyAr # 737   - piRaviyA^na chaTam  (chiRuvai)  
(kuruji irAkava^n 233, Old # 195) tiruppukazh # 766 vAriyAr # 784   - U^nattachai tolkaL  (chIkAzhi)  
(kuruji irAkava^n 234, Old # 196) tiruppukazh # 771 vAriyAr # 775   - charuvi ikazhntu  (chIkAzhi)  
(kuruji irAkava^n 235, Old # 197) tiruppukazh # 774 vAriyAr # 778   - ti^namaNi chAr~Nka  (chIkAzhi)  
(kuruji irAkava^n 236, Old # 198) tiruppukazh # 775 vAriyAr # 779   - pUmAtu urameyaNi  (chIkAzhi)  
(kuruji irAkava^n 237, Old # 199) tiruppukazh # 934 vAriyAr # 944   - parivuRu nAraRRu  (chelam)  
(kuruji irAkava^n 238, Old # 200) tiruppukazh # 824 vAriyAr # 834   - ^oruvazhipaTAtu  (chomanAta^nmaTam)  
(kuruji irAkava^n 239, Old # 201) tiruppukazh # 870 vAriyAr # 873   - kariyakuzhal chariya  (chomIchchuram)  
(kuruji irAkava^n 240, Old # 202) tiruppukazh # 785 vAriyAr # 795   - eTTi^n vitippaTi  (tirukkaTavUr)  
(kuruji irAkava^n 240, Old # 441) tiruppukazh # 955 vAriyAr # 966   - uraitta champrama  (ta^nichchayam)  
(kuruji irAkava^n 242, Old # 203) tiruppukazh # 837 vAriyAr # 847   - churutiyAy  (tirukkuTavAyil)  
(kuruji irAkava^n 243, Old # 204) tiruppukazh # 879 vAriyAr # 889   - ala~NkAra muTikkiraNa  (tirukkura~NkATutuRai)  
(kuruji irAkava^n 244, Old # 449) tiruppukazh # 976 vAriyAr # 986   - vetattiR keLvi  (tirukkuRRAlam)  
(kuruji irAkava^n 245, Old # 205) tiruppukazh # 813 vAriyAr # 823   - va~NkAra mArpilaNi  (tiruchch^e~NkATTa~NkuTi)  
(kuruji irAkava^n 246, Old # 206) tiruppukazh # 808 vAriyAr # 818   - pachchai y^oNkiri  (tirunaLLARu)  
(kuruji irAkava^n 247, Old # 207) tiruppukazh # 873 vAriyAr # 883   - AchAra vI^nakku  (tirunAkechchuram)  
(kuruji irAkava^n 248, Old # 440) tiruppukazh # 749 vAriyAr # 759   - aRivilAtavar  (tirun^elvAyil)  
(kuruji irAkava^n 249, Old # 208) tiruppukazh # 851 vAriyAr # 864   - iruvi^naiya~ncha  (tiruppantaNai nallUr)  
(kuruji irAkava^n 250, Old # 209) tiruppukazh # 745 vAriyAr # 755   - niNam^oTu kuruti  (tiruppAtirippuliyUr)  
(kuruji irAkava^n 251, Old # 210) tiruppukazh # 932 vAriyAr # 942   - iruvi^naip piRavi  (tiruppANTikk^oTumuTi)  
(kuruji irAkava^n 252, Old # 211) tiruppukazh # 946 vAriyAr # 956   - pakkuva AchAra  (tiruppukk^oLiyUr)  
(kuruji irAkava^n 254, Old # 212) tiruppukazh # 713 vAriyAr # 723   - timira mAma^na  (tirupporUr)  
(kuruji irAkava^n 255, Old # 213) tiruppukazh # 688 vAriyAr # 696   - amarum amarar  (tirumayilai)  
(kuruji irAkava^n 256, Old # 214) tiruppukazh # 690 vAriyAr # 698   - aRamilA ati  (tirumayilai)  
(kuruji irAkava^n 257, Old # 215) tiruppukazh # 691 vAriyAr # 699   - ikala varutirai  (tirumayilai)  
(kuruji irAkava^n 258, Old # 430) tiruppukazh # 694 vAriyAr # 702   - kaTiya veka  (tirumayilai)  
(kuruji irAkava^n 259, Old # 216) tiruppukazh # 695 vAriyAr # 703   - tiraivAr kaTal  (tirumayilai)  
(kuruji irAkava^n 260, Old # 217) tiruppukazh # 899 vAriyAr # 909   - A~NkuTal vaLaintu  (tirumAntuRai)  
(kuruji irAkava^n 261, Old # 218) tiruppukazh # 942 vAriyAr # 952   - avachiyamu^n veNTi  (tirumuruka^npUNTi)  
(kuruji irAkava^n 262, Old # 219) tiruppukazh # 722 vAriyAr # 733   - kalakal^e^nach chila  (tiruvakkarai)  
(kuruji irAkava^n 263, Old # 220) tiruppukazh # 685 vAriyAr # 695   - marumalli yAr  (tiruvalitAyam)  
(kuruji irAkava^n 264, Old # 221) tiruppukazh # 812 vAriyAr # 822   - ipamAntar chakra  (tiruvA~nchiyam)  
(kuruji irAkava^n 265, Old # 222) tiruppukazh # 981 vAriyAr # 991   - U^nArum uTpiNiyum  (tiruvATA^nai)  
(kuruji irAkava^n 266, Old # 223) tiruppukazh # 819 vAriyAr # 826   - nItA^n^etta^nai  (tiruvArUr)  
(kuruji irAkava^n 267, Old # 224) tiruppukazh # 822 vAriyAr # 829   - pAlo te^no palavuRu  (tiruvArUr)  
(kuruji irAkava^n 268, Old # 447) tiruppukazh # 818 vAriyAr # 832   - pAlo te^no pAko  (tiruvArUr)  
(kuruji irAkava^n 269, Old # 444) tiruppukazh # 698 vAriyAr # 706   - kuchamAki yArumalai  (tiruvA^nmiyUr)  
(kuruji irAkava^n 270, Old # 225) tiruppukazh # 794 vAriyAr # 803   - pakaru muttamizh  (tiruviTaikkazhi)  
(kuruji irAkava^n 271, Old # 226) tiruppukazh # 795 vAriyAr # 804   - paTi pu^nal n^eruppu  (tiruviTaikkazhi)  
(kuruji irAkava^n 272, Old # 227) tiruppukazh # 796 vAriyAr # 805   - pazhiyuRu chaTTakamA^na  (tiruviTaikkazhi)  
(kuruji irAkava^n 273, Old # 228) tiruppukazh # 798 vAriyAr # 799   - marukkulAviya  (tiruviTaikkazhi)  
(kuruji irAkava^n 274, Old # 229) tiruppukazh # 847 vAriyAr # 857   - ^eruvAy karuvAy  (tiruvIzhimizhalai)  
(kuruji irAkava^n 275, Old # 230) tiruppukazh # 931 vAriyAr # 941   - vaNTupoR chAra  (tiruv^e~nchamAkkUTal)  
(kuruji irAkava^n 276, Old # 231) tiruppukazh # 747 vAriyAr # 757   - chaturattarai nokkiya  (tiruveTkaLam)  
(kuruji irAkava^n 277, Old # 448) tiruppukazh # 748 vAriyAr # 758   - mAttirai yAkilu  (tiruveTkaLam)  
(kuruji irAkava^n 278, Old # 443) tiruppukazh # 681 vAriyAr # 691   - kArch chAr kuzhalAr  (tiruveRkATu)  
(kuruji irAkava^n 279, Old # 232) tiruppukazh # 687 vAriyAr # 708   - ch^orupap pirakAcha  (tiruv^oRRiyUr)  
(kuruji irAkava^n 280, Old # 233) tiruppukazh # 677 vAriyAr # 687   - tavarvAL tomara  (tiruvottUr)  
(kuruji irAkava^n 281, Old # 234) tiruppukazh # 802 vAriyAr # 812   - iRaiyatta^naiyo  (tilataippati)  
(kuruji irAkava^n 282, Old # 235) tiruppukazh # 734 vAriyAr # 745   - ARum ARum  (teva^nUr)  
(kuruji irAkava^n 283, Old # 236) tiruppukazh # 736 vAriyAr # 747   - kAN^oNAtatu  (teva^nUr)  
(kuruji irAkava^n 284, Old # 237) tiruppukazh # 735 vAriyAr # 746   - tArakAchura^n charintu  (teva^nUr)  
(kuruji irAkava^n 285, Old # 238) tiruppukazh # 828 vAriyAr # 838   - olamiTTiraittu  (nAkappaTTi^nam)  
(kuruji irAkava^n 286, Old # 239) tiruppukazh # 830 vAriyAr # 840   - vizhutAt^e^nave  (nAkappaTTi^nam)  
(kuruji irAkava^n 287, Old # 240) tiruppukazh # 754 vAriyAr # 764   - a~nchuvita pUtamum  (nimpapuram)  
(kuruji irAkava^n 288, Old # 241) tiruppukazh # 790 vAriyAr # 808   - ILai chura~NkuLir  (pAkai)  
(kuruji irAkava^n 289, Old # 242) tiruppukazh # 1325 vAriyAr # 1314   - uraiyu~n ch^e^nRatu  (pu^navAyil)  
(kuruji irAkava^n 291, Old # 243) tiruppukazh # 949 vAriyAr # 960   - tIrAp piNitIra  (perUr)  
(kuruji irAkava^n 292, Old # 466) tiruppukazh # 718 vAriyAr # 728   - kutipAynti rattam  (maturAntakam)  
(kuruji irAkava^n 292, Old # 244) tiruppukazh # 719 vAriyAr # 729   - chayila a~Nka^naikku  (maturAntakam)  
(kuruji irAkava^n 294, Old # 245) tiruppukazh # 957 vAriyAr # 977   - A^naimukavaRku  (maturai)  
(kuruji irAkava^n 295, Old # 246) tiruppukazh # 964 vAriyAr # 959   - kalaimevu ~nA^na  (pavA^ni)  
(kuruji irAkava^n 296, Old # 247) tiruppukazh # 965 vAriyAr # 973   - nItattuvamAki  (maturai)  
(kuruji irAkava^n 297, Old # 248) tiruppukazh # 958 vAriyAr # 967   - paravu n^eTu~Nkatir  (maturai)  
(kuruji irAkava^n 298, Old # 267) tiruppukazh # 654 vAriyAr # 664   - chikaram arunta  (mAyApuri)  
(kuruji irAkava^n 299, Old # 249) tiruppukazh # 682 vAriyAr # 692   - aNi ch^evviyAr  (vaTatirumullaivAyil)  
(kuruji irAkava^n 300, Old # 250) tiruppukazh # 740 vAriyAr # 751   - ariyaya^n aRiyAtavar  (vaTukUr)  
(kuruji irAkava^n 301, Old # 251) tiruppukazh # 900 vAriyAr # 924   - ari maruko^ne  (vayalUr)  
(kuruji irAkava^n 302, Old # 252) tiruppukazh # 904 vAriyAr # 910   - ^e^n^nAl piRakkavum  (vayalUr)  
(kuruji irAkava^n 303, Old # 445) tiruppukazh # 908 vAriyAr # 914   - kuruti kirumikaL  (vayalUr)  
(kuruji irAkava^n 304, Old # 253) tiruppukazh # 911 vAriyAr # 917   - tAmaraiyi^n maTTu  (vayalUr)  
(kuruji irAkava^n 305, Old # 254) tiruppukazh # 655 vAriyAr # 665   - aruvarai ^eTutta  (vayiraviva^nam)  
(kuruji irAkava^n 306, Old # 255) tiruppukazh # 898 vAriyAr # 908   - Iy^eRumpu nari  (vAlik^oNTapuram)  
(kuruji irAkava^n 307, Old # 256) tiruppukazh # 815 vAriyAr # 825   - kuTalniNa m^e^npu  (vijayapuram)  
(kuruji irAkava^n 308, Old # 257) tiruppukazh # 670 vAriyAr # 680   - nikaril pa~ncha  (viri~nchipuram)  
(kuruji irAkava^n 309, Old # 258) tiruppukazh # 672 vAriyAr # 682   - maruvum a~nchu  (viri~nchipuram)  
(kuruji irAkava^n 310, Old # 259) tiruppukazh # 751 vAriyAr # 761   - tirum^ozhi  (viruttAchalam)  
(kuruji irAkava^n 312, Old # 438) tiruppukazh # 656 vAriyAr # 666   - aTal ari makavu  (v^eLLikaram)  
(kuruji irAkava^n 313, Old # 456) tiruppukazh # 662 vAriyAr # 669   - illaiy^e^na nANi  (v^eLLikaram)  
(kuruji irAkava^n 314, Old # 260) tiruppukazh # 657 vAriyAr # 672   - chikarikaL iTiya  (v^eLLikaram)  
(kuruji irAkava^n 315, Old # 261) tiruppukazh # 664 vAriyAr # 671   - vata^na charoruka  (v^eLLikaram)  
(kuruji irAkava^n 316, Old # 262) tiruppukazh # 839 vAriyAr # 849   - chUzhumvi^nai  (vetAraNiyam)  
(kuruji irAkava^n 317, Old # 446) tiruppukazh # 753 vAriyAr # 763   - kuraikaTal ulaki^nil  (veppUr)  
(kuruji irAkava^n 318, Old # 263) tiruppukazh # 779 vAriyAr # 789   - urattuRai pota  (vaittIchura^n koyil)  
(kuruji irAkava^n 319, Old # 264) tiruppukazh # 780 vAriyAr # 790   - ^etta^nai koTi  (vaittIchura^n koyil)  
(kuruji irAkava^n 320, Old # 265) tiruppukazh # 782 vAriyAr # 792   - mAli^nAl ^eTutta  (vaittIchura^n koyil)  
(kuruji irAkava^n 321, Old # 266) tiruppukazh # 760 vAriyAr # 770   - kazhaimuttu mAlai  (shrI muShTam)  
(kuruji irAkava^n 322, Old # 268) tiruppukazh # 1306 vAriyAr # 1002   - kumpakoNam  (kShettirak kovai)  
(kuruji irAkava^n 323, Old # 269) tiruppukazh # 1124 vAriyAr # 1007   - akara mutal^e^na  (p^otuppATalkaL)  
(kuruji irAkava^n 324, Old # 270) tiruppukazh # 1203 vAriyAr # 1106   - aTiyAr ma^nam  (p^otuppATalkaL)  
(kuruji irAkava^n 325, Old # 271) tiruppukazh # 1053 vAriyAr # 1292   - atala cheTa^nArATa  (p^otuppATalkaL)  
(kuruji irAkava^n 327, Old # 450) tiruppukazh # 1045 vAriyAr # 1284   - amala vAyu  (p^otuppATalkaL)  
(kuruji irAkava^n 328, Old # 272) tiruppukazh # 1211 vAriyAr # 1114   - AchAra vI^na^n  (p^otuppATalkaL)  
(kuruji irAkava^n 329, Old # 273) tiruppukazh # 1212 vAriyAr # 1115   - AchaikUr patta^n  (p^otuppATalkaL)  
(kuruji irAkava^n 330, Old # 274) tiruppukazh # 1169 vAriyAr # 1311   - AravAramAy  (p^otuppATalkaL)  
(kuruji irAkava^n 331, Old # 275) tiruppukazh # 1126 vAriyAr # 1009   - ArAta kAtalAki  (p^otuppATalkaL)  
(kuruji irAkava^n 332, Old # 276) tiruppukazh # 1127 vAriyAr # 1010   - ArAta^nar ATampara  (p^otuppATalkaL)  
(kuruji irAkava^n 333, Old # 277) tiruppukazh # 995 vAriyAr # 1005   - Avi kAppatu  (p^otuppATalkaL)  
(kuruji irAkava^n 334, Old # 278) tiruppukazh # 1129 vAriyAr # 1012   - A^nAta ~nA^na  (p^otuppATalkaL)  
(kuruji irAkava^n 335, Old # 279) tiruppukazh # 1074 vAriyAr # 1186   - ichainta eRum  (p^otuppATalkaL)  
(kuruji irAkava^n 336, Old # 280) tiruppukazh # 1281 vAriyAr # 1082   - ittaraNi mItil  (p^otuppATalkaL)  
(kuruji irAkava^n 337, Old # 281) tiruppukazh # 1133 vAriyAr # 1016   - irav^oTum pakale  (p^otuppATalkaL)  
(kuruji irAkava^n 338, Old # 282) tiruppukazh # 1219 vAriyAr # 1122   - irunoy malattai  (p^otuppATalkaL)  
(kuruji irAkava^n 339, Old # 283) tiruppukazh # 1072 vAriyAr # 1184   - irunta vITum  (p^otuppATalkaL)  
(kuruji irAkava^n 340, Old # 284) tiruppukazh # 1220 vAriyAr # 1123   - i^namaRai vita~NkaL  (p^otuppATalkaL)  
(kuruji irAkava^n 341, Old # 285) tiruppukazh # 1139 vAriyAr # 1022   - ulakatti^nil  (p^otuppATalkaL)  
(kuruji irAkava^n 342, Old # 286) tiruppukazh # 1140 vAriyAr # 1023   - uRavi^nmuRai kataRi  (p^otuppATalkaL)  
(kuruji irAkava^n 343, Old # 287) tiruppukazh # 1035 vAriyAr # 1274   - U^nun tachaiyuTal  (p^otuppATalkaL)  
(kuruji irAkava^n 344, Old # 288) tiruppukazh # 1221 vAriyAr # 1124   - U^neR^elumpu  (p^otuppATalkaL)  
(kuruji irAkava^n 345, Old # 289) tiruppukazh # 1143 vAriyAr # 1026   - ^eTTuTa^n ^oru  (p^otuppATalkaL)  
(kuruji irAkava^n 346, Old # 290) tiruppukazh # 1222 vAriyAr # 1125   - ^etir^oruvar ilai  (p^otuppATalkaL)  
(kuruji irAkava^n 347, Old # 291) tiruppukazh # 1278 vAriyAr # 1181   - vizhaiyum ma^nitarai  (p^otuppATalkaL)  
(kuruji irAkava^n 348, Old # 292) tiruppukazh # 1097 vAriyAr # 1209   - ^ezhupiRavi nIrnila  (p^otuppATalkaL)  
(kuruji irAkava^n 349, Old # 293) tiruppukazh # 1282 vAriyAr # 1083   - ^e^npanta vi^nai  (p^otuppATalkaL)  
(kuruji irAkava^n 350, Old # 294) tiruppukazh # 1224 vAriyAr # 1127   - eTTile varai  (p^otuppATalkaL)  
(kuruji irAkava^n 351, Old # 295) tiruppukazh # 1068 vAriyAr # 1307   - ^ozhu kU^nirattam  (p^otuppATalkaL)  
(kuruji irAkava^n 352, Old # 296) tiruppukazh # 993 vAriyAr # 1319   - otu muttamizh  (p^otuppATalkaL)  
(kuruji irAkava^n 354, Old # 297) tiruppukazh # 1283 vAriyAr # 1084   - karuppaRRu URi  (p^otuppATalkaL)  
(kuruji irAkava^n 355, Old # 460) tiruppukazh # 1284 vAriyAr # 1085   - karuppaiyil  (p^otuppATalkaL)  
(kuruji irAkava^n 356, Old # 298) tiruppukazh # 1059 vAriyAr # 1298   - kavaTu kott^ezhum  (p^otuppATalkaL)  
(kuruji irAkava^n 357, Old # 299) tiruppukazh # 1028 vAriyAr # 1267   - kAti moti  (p^otuppATalkaL)  
(kuruji irAkava^n 358, Old # 300) tiruppukazh # 1016 vAriyAr # 1255   - kukaiyil navanAtar  (p^otuppATalkaL)  
(kuruji irAkava^n 360, Old # 301) tiruppukazh # 1285 vAriyAr # 1086   - k^oTiya mataveL  (p^otuppATalkaL)  
(kuruji irAkava^n 361, Old # 302) tiruppukazh # 1238 vAriyAr # 1141   - chantam pu^naintu  (p^otuppATalkaL)  
(kuruji irAkava^n 362, Old # 303) tiruppukazh # 1287 vAriyAr # 1088   - chamaya patti  (p^otuppATalkaL)  
(kuruji irAkava^n 363, Old # 472) tiruppukazh # 1288 vAriyAr # 1089   - charuviya chAttira  (p^otuppATalkaL)  
(kuruji irAkava^n 364, Old # 304) tiruppukazh # 1239 vAriyAr # 1142   - chalamalam  (p^otuppATalkaL)  
(kuruji irAkava^n 365, Old # 305) tiruppukazh # 1240 vAriyAr # 1143   - chA~Nkari pATiyiTa  (p^otuppATalkaL)  
(kuruji irAkava^n 366, Old # 306) tiruppukazh # 1241 vAriyAr # 1144   - chiva~nA^na puNTarika  (p^otuppATalkaL)  
(kuruji irAkava^n 367, Old # 307) tiruppukazh # 1025 vAriyAr # 1264   - chItamalam v^eppu  (p^otuppATalkaL)  
(kuruji irAkava^n 368, Old # 308) tiruppukazh # 1112 vAriyAr # 1224   - chuTTatupol Achai  (p^otuppATalkaL)  
(kuruji irAkava^n 369, Old # 309) tiruppukazh # 1157 vAriyAr # 1039   - churuti v^ekumuka  (p^otuppATalkaL)  
(kuruji irAkava^n 370, Old # 310) tiruppukazh # 1243 vAriyAr # 1146   - chUti^nuNa vAchai  (p^otuppATalkaL)  
(kuruji irAkava^n 371, Old # 467) tiruppukazh # 1244 vAriyAr # 1147   - ch^ezhum tAtu  (p^otuppATalkaL)  
(kuruji irAkava^n 373, Old # 311) tiruppukazh # 1004 vAriyAr # 1243   - tachaiyum utiramum  (p^otuppATalkaL)  
(kuruji irAkava^n 374, Old # 312) tiruppukazh # 1245 vAriyAr # 1148   - tat ta^namum  (p^otuppATalkaL)  
(kuruji irAkava^n 375, Old # 313) tiruppukazh # 1163 vAriyAr # 1044   - taraNimichai  (p^otuppATalkaL)  
(kuruji irAkava^n 376, Old # 314) tiruppukazh # 1246 vAriyAr # 1149   - talaivalaya pokam  (p^otuppATalkaL)  
(kuruji irAkava^n 377, Old # 315) tiruppukazh # 1247 vAriyAr # 1150   - tavan^eRi  (p^otuppATalkaL)  
(kuruji irAkava^n 378, Old # 316) tiruppukazh # 1075 vAriyAr # 1187   - tiripuram ata^nai  (marutamalai)  
(kuruji irAkava^n 379, Old # 317) tiruppukazh # 1249 vAriyAr # 1152   - tiraiva~ncha  (p^otuppATalkaL)  
(kuruji irAkava^n 380, Old # 318) tiruppukazh # 1291 vAriyAr # 1092   - tuLLu mataveL  (p^otuppATalkaL)  
(kuruji irAkava^n 381, Old # 319) tiruppukazh # 1255 vAriyAr # 1158   - toraNa ka^naka  (p^otuppATalkaL)  
(kuruji irAkava^n 382, Old # 320) tiruppukazh # 1034 vAriyAr # 1273   - tolattiyAl  (p^otuppATalkaL)  
(kuruji irAkava^n 383, Old # 321) tiruppukazh # 1166 vAriyAr # 1046   - naraiy^oTu pal  (p^otuppATalkaL)  
(kuruji irAkava^n 384, Old # 451) tiruppukazh # 1040 vAriyAr # 1279   - nArAle tol  (p^otuppATalkaL)  
(kuruji irAkava^n 385, Old # 322) tiruppukazh # 998 vAriyAr # 1237   - nAliraNTitazhAle  (p^otuppATalkaL)  
(kuruji irAkava^n 386, Old # 323) tiruppukazh # 1294 vAriyAr # 1095   - nALu mikutta  (p^otuppATalkaL)  
(kuruji irAkava^n 387, Old # 324) tiruppukazh # 1295 vAriyAr # 1096   - nittam uRRu^nai  (p^otuppATalkaL)  
(kuruji irAkava^n 388, Old # 325) tiruppukazh # 1167 vAriyAr # 1047   - nimirnta mutuku  (p^otuppATalkaL)  
(kuruji irAkava^n 389, Old # 326) tiruppukazh # 1168 vAriyAr # 1324   - nirutarArkku ^oru  (p^otuppATalkaL)  
(kuruji irAkava^n 390, Old # 327) tiruppukazh # 1170 vAriyAr # 1049   - nIrum ^e^npu  (p^otuppATalkaL)  
(kuruji irAkava^n 391, Old # 328) tiruppukazh # 1296 vAriyAr # 1097   - nIla~Nk^oL  (p^otuppATalkaL)  
(kuruji irAkava^n 392, Old # 329) tiruppukazh # 1005 vAriyAr # 1244   - n^eTiya vaTa  (p^otuppATalkaL)  
(kuruji irAkava^n 393, Old # 330) tiruppukazh # 1006 vAriyAr # 1245   - pakira ni^naiv^oru  (p^otuppATalkaL)  
(kuruji irAkava^n 394, Old # 331) tiruppukazh # 1297 vAriyAr # 1098   - paTTup paTAta  (p^otuppATalkaL)  
(kuruji irAkava^n 395, Old # 332) tiruppukazh # 1298 vAriyAr # 1099   - paravaikku ^etta^nai  (p^otuppATalkaL)  
(kuruji irAkava^n 396, Old # 333) tiruppukazh # 1060 vAriyAr # 1299   - parutiyAyp pa^ni  (p^otuppATalkaL)  
(kuruji irAkava^n 397, Old # 334) tiruppukazh # 1175 vAriyAr # 1054   - pANikku uTpaTAtu  (p^otuppATalkaL)  
(kuruji irAkava^n 398, Old # 335) tiruppukazh # 1299 vAriyAr # 1100   - piRaviyalai  (p^otuppATalkaL)  
(kuruji irAkava^n 399, Old # 336) tiruppukazh # 1177 vAriyAr # 1056   - pukaril chevala  (p^otuppATalkaL)  
(kuruji irAkava^n 400, Old # 452) tiruppukazh # 1300 vAriyAr # 1101   - puttakattu eTTil  (p^otuppATalkaL)  
(kuruji irAkava^n 401, Old # 337) tiruppukazh # 1179 vAriyAr # 1058   - puvikku^n pAtam  (p^otuppATalkaL)  
(kuruji irAkava^n 403, Old # 338) tiruppukazh # 1265 vAriyAr # 1168   - p^eru~NkAriyam pol  (p^otuppATalkaL)  
(kuruji irAkava^n 404, Old # 339) tiruppukazh # 1030 vAriyAr # 1269   - peravA aRA  (p^otuppATalkaL)  
(kuruji irAkava^n 405, Old # 340) tiruppukazh # 1058 vAriyAr # 1297   - p^otuvatAyt ta^ni  (p^otuppATalkaL)  
(kuruji irAkava^n 406, Old # 341) tiruppukazh # 992 vAriyAr # 1004   - pota nirkkuNa  (p^otuppATalkaL)  
(kuruji irAkava^n 408, Old # 342) tiruppukazh # 1186 vAriyAr # 1065   - mata^neviya kaNai  (p^otuppATalkaL)  
(kuruji irAkava^n 409, Old # 343) tiruppukazh # 1269 vAriyAr # 1172   - matita^naiyilAta  (p^otuppATalkaL)  
(kuruji irAkava^n 410, Old # 344) tiruppukazh # 1052 vAriyAr # 1291   - ma^na kapATa  (p^otuppATalkaL)  
(kuruji irAkava^n 411, Old # 345) tiruppukazh # 1302 vAriyAr # 1103   - ma^naimakkaL chuRRam  (p^otuppATalkaL)  
(kuruji irAkava^n 412, Old # 346) tiruppukazh # 1188 vAriyAr # 1067   - mANTAr ^elumpu  (p^otuppATalkaL)  
(kuruji irAkava^n 413, Old # 347) tiruppukazh # 1274 vAriyAr # 1177   - muruka mayUra  (p^otuppATalkaL)  
(kuruji irAkava^n 414, Old # 348) tiruppukazh # 1194 vAriyAr # 1073   - mu^nai azhintatu  (p^otuppATalkaL)  
(kuruji irAkava^n 415, Old # 349) tiruppukazh # 1275 vAriyAr # 1178   - mUlA nilamati^n  (p^otuppATalkaL)  
(kuruji irAkava^n 416, Old # 350) tiruppukazh # 1196 vAriyAr # 1075   - motu maRali  (p^otuppATalkaL)  
(kuruji irAkava^n 417, Old # 351) tiruppukazh # 1037 vAriyAr # 1276   - vAtan talaivali  (p^otuppATalkaL)  
(kuruji irAkava^n 418, Old # 352) tiruppukazh # 1303 vAriyAr # 1104   - vAri mIte  (p^otuppATalkaL)  
(kuruji irAkava^n 419, Old # 353) tiruppukazh # 1304 vAriyAr # 1105   - vA^n appu  (p^otuppATalkaL)  
(kuruji irAkava^n 420, Old # 354) tiruppukazh # 1000 vAriyAr # 1239   - veTar ch^ezhunti^nai  (p^otuppATalkaL)  
(kuruji irAkava^n 421, Old # 355) tiruppukazh # 994 vAriyAr # 1003   - veta vittakA  (p^otuppATalkaL)  
(kuruji irAkava^n 423, Old # 356) tiruppukazh # 352 vAriyAr # 500   - aRivilAp pittar  (kA~nchIpuram)  
(kuruji irAkava^n 424, Old # 357) tiruppukazh # 329 vAriyAr # 477   - aRRaikku iraiteTi  (kA~nchIpuram)  
(kuruji irAkava^n 425, Old # 358) tiruppukazh # 324 vAriyAr # 464   - ^e^nakkuchchaRRu  (kA~nchIpuram)  
(kuruji irAkava^n 426, Old # 359) tiruppukazh # 339 vAriyAr # 487   - karumamA^na piRappaRa  (kA~nchIpuram)  
(kuruji irAkava^n 427, Old # 360) tiruppukazh # 315 vAriyAr # 475   - kaRai ila~Nkum  (kA~nchIpuram)  
(kuruji irAkava^n 428, Old # 361) tiruppukazh # 318 vAriyAr # 458   - ka^ni tarum k^okku  (kA~nchIpuram)  
(kuruji irAkava^n 430, Old # 362) tiruppukazh # 343 vAriyAr # 491   - chIchi muppura  (kA~nchIpuram)  
(kuruji irAkava^n 431, Old # 363) tiruppukazh # 316 vAriyAr # 476   - ch^eRitarum ch^eppattu  (kA~nchIpuram)  
(kuruji irAkava^n 432, Old # 364) tiruppukazh # 322 vAriyAr # 462   - talai valaiyattu  (kA~nchIpuram)  
(kuruji irAkava^n 433, Old # 365) tiruppukazh # 344 vAriyAr # 492   - nachchu aravam ^e^nRu  (kA~nchIpuram)  
(kuruji irAkava^n 434, Old # 366) tiruppukazh # 345 vAriyAr # 493   - paTiR^ozhukkamum  (kA~nchIpuram)  
(kuruji irAkava^n 435, Old # 367) tiruppukazh # 320 vAriyAr # 460   - puraipaTu~n ch^eRRa  (kA~nchIpuram)  
(kuruji irAkava^n 436, Old # 468) tiruppukazh # 314 vAriyAr # 474   - pu^na maTantaikku  (kA~nchIpuram)  
(kuruji irAkava^n 437, Old # 458) tiruppukazh # 335 vAriyAr # 483   - p^okkuppai  (kA~nchIpuram)  
(kuruji irAkava^n 438, Old # 368) tiruppukazh # 347 vAriyAr # 495   - makkaTkuk kURa  (kA~nchIpuram)  
(kuruji irAkava^n 439, Old # 369) tiruppukazh # 330 vAriyAr # 478   - muTTup paTTu  (kA~nchIpuram)  
(kuruji irAkava^n 440, Old # 370) tiruppukazh # 350 vAriyAr # 498   - vampaRAchchila  (kA~nchIpuram)  
(kuruji irAkava^n 441, Old # 371) tiruppukazh # 355 vAriyAr # 507   - a^nittamA^na U^n  (tiruvA^naikkA)  
(kuruji irAkava^n 442, Old # 372) tiruppukazh # 359 vAriyAr # 511   - ola maRaikaL  (tiruvA^naikkA)  
(kuruji irAkava^n 443, Old # 373) tiruppukazh # 362 vAriyAr # 514   - kuruti pulAl ^e^npu  (tiruvA^naikkA)  
(kuruji irAkava^n 444, Old # 374) tiruppukazh # 363 vAriyAr # 501   - nATit teTi  (tiruvA^naikkA)  
(kuruji irAkava^n 445, Old # 375) tiruppukazh # 365 vAriyAr # 503   - parimaLam mika uLa  (tiruvA^naikkA)  
(kuruji irAkava^n 446, Old # 469) tiruppukazh # 392 vAriyAr # 586   - arukkAr nalattai  (tiruvaruNai)  
(kuruji irAkava^n 447, Old # 470) tiruppukazh # 394 vAriyAr # 588   - azhutum AvA  (tiruvaruNai)  
(kuruji irAkava^n 448, Old # 376) tiruppukazh # 397 vAriyAr # 591   - imarAja^n nilAvatu  (tiruvaruNai)  
(kuruji irAkava^n 449, Old # 453) tiruppukazh # 388 vAriyAr # 582   - iraviyum matiyum  (tiruvaruNai)  
(kuruji irAkava^n 450, Old # 377) tiruppukazh # 399 vAriyAr # 515   - iravupakaR palakAlum  (tiruvaruNai)  
(kuruji irAkava^n 451, Old # 378) tiruppukazh # 400 vAriyAr # 516   - iruvar mayalo  (tiruvaruNai)  
(kuruji irAkava^n 452, Old # 379) tiruppukazh # 401 vAriyAr # 517   - iruvi^nai a~ncha  (tiruvaruNai)  
(kuruji irAkava^n 453, Old # 475) tiruppukazh # 402 vAriyAr # 518   - iruvi^nai UN  (tiruvaruNai)  
(kuruji irAkava^n 454, Old # 380) tiruppukazh # 406 vAriyAr # 522   - kaTalparavu tara~Nka  (tiruvaruNai)  
(kuruji irAkava^n 455, Old # 381) tiruppukazh # 376 vAriyAr # 570   - kayal vizhitte^n  (tiruvaruNai)  
(kuruji irAkava^n 456, Old # 382) tiruppukazh # 409 vAriyAr # 525   - karimukak kaTakaLiRu  (tiruvaruNai)  
(kuruji irAkava^n 457, Old # 383) tiruppukazh # 369 vAriyAr # 563   - karuNai chiRitum  (tiruvaruNai)  
(kuruji irAkava^n 458, Old # 384) tiruppukazh # 384 vAriyAr # 578   - amutam URu ch^ol  (tiruvaruNai)  
(kuruji irAkava^n 459, Old # 471) tiruppukazh # 416 vAriyAr # 532   - kuzhaviyumAy mokam  (tiruvaruNai)  
(kuruji irAkava^n 460, Old # 385) tiruppukazh # 411 vAriyAr # 527   - kANAta tUra nIL  (tiruvaruNai)  
(kuruji irAkava^n 461, Old # 386) tiruppukazh # 414 vAriyAr # 530   - kIta vinota m^echchu  (tiruvaruNai)  
(kuruji irAkava^n 462, Old # 387) tiruppukazh # 421 vAriyAr # 537   - chivamAtuTa^ne  (tiruvaruNai)  
(kuruji irAkava^n 463, Old # 388) tiruppukazh # 425 vAriyAr # 1323   - ch^eyach^eya aruNA  (tiruvaruNai)  
(kuruji irAkava^n 464, Old # 389) tiruppukazh # 426 vAriyAr # 541   - tamaram kura~NkaLum  (tiruvaruNai)  
(kuruji irAkava^n 465, Old # 390) tiruppukazh # 378 vAriyAr # 572   - pariyakaip pAcham  (tiruvaruNai)  
(kuruji irAkava^n 466, Old # 391) tiruppukazh # 435 vAriyAr # 550   - pulaiya^nA^na  (tiruvaruNai)  
(kuruji irAkava^n 468, Old # 392) tiruppukazh # 441 vAriyAr # 556   - valivAta pittam^oTu  (tiruvaruNai)  
(kuruji irAkava^n 469, Old # 393) tiruppukazh # 443 vAriyAr # 558   - viti atAkave  (tiruvaruNai)  
(kuruji irAkava^n 470, Old # 457) tiruppukazh # 389 vAriyAr # 583   - virak^oTu vaLai  (tiruvaruNai)  
(kuruji irAkava^n 471, Old # 394) tiruppukazh # 446 vAriyAr # 594   - charakku eRi itta  (tirukkALatti)  
(kuruji irAkava^n 472, Old # 395) tiruppukazh # 447 vAriyAr # 593   - chirattA^natti  (tirukkALatti)  
(kuruji irAkava^n 473, Old # 396) tiruppukazh # 448 vAriyAr # 595   - pa~Nkaya^nAr  (tirukkALatti)  
(kuruji irAkava^n 474, Old # 397) tiruppukazh # 470 vAriyAr # 638   - avakuNa viraka^nai  (chitamparam)  
(kuruji irAkava^n 475, Old # 398) tiruppukazh # 451 vAriyAr # 619   - iruvi^naiyi^n mati  (chitamparam)  
(kuruji irAkava^n 476, Old # 399) tiruppukazh # 496 vAriyAr # 599   - iruLum orkatiraNu  (chitamparam)  
(kuruji irAkava^n 477, Old # 400) tiruppukazh # 485 vAriyAr # 653   - ^elupput tol  (chitamparam)  
(kuruji irAkava^n 478, Old # 401) tiruppukazh # 493 vAriyAr # 596   - ^ezhukaTal maNalai  (chitamparam)  
(kuruji irAkava^n 479, Old # 402) tiruppukazh # 471 vAriyAr # 639   - kaTTi muNTaka  (chitamparam)  
(kuruji irAkava^n 480, Old # 403) tiruppukazh # 449 vAriyAr # 617   - ka^nakachapai mevum  (chitamparam)  
(kuruji irAkava^n 481, Old # 404) tiruppukazh # 469 vAriyAr # 637   - kAya mAya vITu  (chitamparam)  
(kuruji irAkava^n 482, Old # 405) tiruppukazh # 497 vAriyAr # 600   - kAvi uTuttum  (chitamparam)  
(kuruji irAkava^n 483, Old # 406) tiruppukazh # 452 vAriyAr # 620   - kuka^ne kurupara^ne  (chitamparam)  
(kuruji irAkava^n 484, Old # 407) tiruppukazh # 450 vAriyAr # 618   - kaittaruNa choti  (chitamparam)  
(kuruji irAkava^n 485, Old # 408) tiruppukazh # 502 vAriyAr # 605   - chuTara^naiya tirume^ni  (chitamparam)  
(kuruji irAkava^n 486, Old # 409) tiruppukazh # 494 vAriyAr # 597   - taRukaNa^n maRali  (chitamparam)  
(kuruji irAkava^n 487, Old # 410) tiruppukazh # 472 vAriyAr # 640   - na~nchi^naip poluma^na  (chitamparam)  
(kuruji irAkava^n 488, Old # 411) tiruppukazh # 505 vAriyAr # 608   - nATA piRappu  (chitamparam)  
(kuruji irAkava^n 489, Old # 412) tiruppukazh # 515 vAriyAr # 1317   - paramakuru nAta  (chitamparam)  
(kuruji irAkava^n 490, Old # 413) tiruppukazh # 513 vAriyAr # 0   - ma^name u^nakkuRuti  (chitamparam)  
(kuruji irAkava^n 491, Old # 414) tiruppukazh # 457 vAriyAr # 625   - vantu vantuvittURi  (chitamparam)  
(kuruji irAkava^n 492, Old # 415) tiruppukazh # 487 vAriyAr # 655   - vAta pittam^oTu  (chitamparam)  
(kuruji irAkava^n 493, Old # 416) tiruppukazh # 490 vAriyAr # 658   - viTu~Nkaikku ^otta  (chitamparam)  
(kuruji irAkava^n 494, Old # 417) tiruppukazh # 1307 vAriyAr # 441   - akaramumAki  (pazhamutirchcholai)  
(kuruji irAkava^n 495, Old # 418) tiruppukazh # 1313 vAriyAr # 447   - Achai nAluchatura  (pazhamutirchcholai)  
(kuruji irAkava^n 496, Old # 419) tiruppukazh # 1314 vAriyAr # 448   - karuvAkiy^etAy  (pazhamutirchcholai)  
(kuruji irAkava^n 497, Old # 420) tiruppukazh # 1309 vAriyAr # 443   - kAraNamatAka  (pazhamutirchcholai)  
(kuruji irAkava^n 498, Old # 421) tiruppukazh # 1310 vAriyAr # 444   - chIlamuLa tAyar  (pazhamutirchcholai)  
(kuruji irAkava^n 499, Old # 422) tiruppukazh # 1321 vAriyAr # 453   - talaimayir k^okku  (pazhamutirchcholai)  
(kuruji irAkava^n 500, Old # 423) tiruppukazh # 1316 vAriyAr # 450   - tuTik^oL noy  (pazhamutirchcholai)  
(kuruji irAkava^n 501, Old # 424) tiruppukazh # 1318 vAriyAr # 439   - vAti^nai aTarnta  (pazhamutirchcholai)  

Back to Top


This page was last modified on Sat, 20 Jul 2024 00:11:37 +0000
          send corrections and suggestions to admin-at-sivaya.org

thiruppugazh guruji ragavan