சிவய.திருக்கூட்டம்
sivaya.org
Please set your language preference
by clicking below languages link
Search this site with
words in any language e.g. पोऱ्‌ऱि
song/pathigam/paasuram numbers: e.g. 7.039

This page in Tamil   Hindi/Sanskrit   Telugu   Malayalam   Bengali   Kannada   English   ITRANS    Marati  Gujarathi   Oriya   Singala   Tibetian   Thai   Japanese   Urdu   Cyrillic/Russian   Spanish   Hebrew  

vaLLimalai shrI chachchitA^nanta chuvAmikaL t^okuttaruLiya vel mARal

... velum mayilum tuNai ...

tiruttaNiyil utittaruLum ^orutta^nmalai
virutta^n^e^na(tu) uLattiluRai
karutta^nmayil naTattukuka^n vele.


1. paruttamulai chiRuttaiTai v^eLuttanakai
kaRuttakuzhal chivattaitazh maRachchiRumi
vizhikkunikar Akum ( tiru )

2. tiruttaNiyil utittaruLum ^orutta^nmalai
virutta^n^e^natu uLattiluRai
karutta^nmayil naTattukuka^n vele
( tiru )

3. ch^olaRkariya tiruppukazhai uraittavarai
aTuttapakai aRutt^eRiya
uRukki^ezhum aRattainilai kANum ( tiru )

4. tarukkinama^n murukkavari^n ^erukkumati
tarittamuTi paTaittaviRal paTaittaiRai
kazhaRkunikar Akum ( tiru )

5. pa^naikkaimuka paTakkaraTa matattavaLa
kajakkaTavuL patattiTu(m)ni
kaLattumuLai t^eRikkavaram Akum ( tiru )

6. chi^natta avuNar ^etirttaraNa kaLattilv^eku
kuRaittalaikaL chiritt^eyiRu
kaTittuvizhi vizhittalaRa motum ( tiru )

7. tutikkumaTi yavark(ku)^oruvar k^eTukkaiTar
ni^naikki^navar kulattaimutal aRakkaLaiyum
^e^nak(ku)or tuNai Akum ( tiru )

8. talattiluLa kaNatt^okuti kaLippi^nuNa
vazhaippa(tu) ^e^na malarkkamala karatti^nmu^nai
vitirkkavaLai(vu) Akum ( tiru )

9. pazhuttamutu tamizhppalakai irukkum^oru
kavippulava^n ichaik(ku)uruki
varaikkukaiyai iTittuvazhi kANum ( tiru )

10. tichaikkiriyai mutaRkulicha^n aRuttachiRai
muLaittat^e^na mukaTTi^niTai
paRakkaaRa vichaittatira oTum ( tiru )

11. chuTarppariti ^oLippanila(vu) ^ozhukku(m)mati
^oLippaalai aTakkutazhal ^oLippa^oLir
^oLippirapai vIchum ( tiru )

12. ta^nittuvazhi naTakkum^e^na(tu) iTattum^oru
valattumiru puRattumaru(ku)
aTuttiravu pakaRRuNaiya(tu) Akum ( tiru )

13. pachittalakai muchittazhutu muRaippaTutal
^ozhittavuNar urattutira
niNattachaikaL puchikkaaruL nerum ( tiru )

14. tiraikkaTalai uTaittuniRai pu^naRkaTitu
kuTittuTaiyum uTaippaTaiya
aTaittutiram niRaittuviLai yATum ( tiru )

15. churarkku(m)muni vararkku(m)maka patikkumviti
ta^nakkumari ta^nakkumnarar tamakkumuRum
iTukkaNvi^nai chATum ( tiru )

16. chalattuvarum arakkaruTal k^ozhuttuvaLar
p^eruttakuTar chivattat^oTai
^e^nachchikaiyil viruppam^oTu chUTum ( tiru )

17. churarkku(m)muni vararkku(m)maka patikkumviti
ta^nakkumari ta^nakkumnarar tamakkumuRum
iTukkaNvi^nai chATum ( tiru )

18. chalattuvarum arakkaruTal k^ozhuttuvaLar
p^eruttakuTar chivattat^oTai
^e^nachchikaiyil viruppam^oTu chUTum ( tiru )

19. pachittalakai muchittazhutu muRaippaTutal
^ozhittavuNar urattutira
niNattachaikaL puchikkaaruL nerum ( tiru )

20. tiraikkaTalai uTaittuniRai pu^naRkaTitu
kuTittuTaiyum uTaippaTaiya
aTaittutiram niRaittuviLai yATum ( tiru )

21. chuTarppariti ^oLippanila(vu) ^ozhukku(m)mati
^oLippaalai aTakkutazhal ^oLippa^oLir
^oLippirapai vIchum ( tiru )

22. ta^nittuvazhi naTakkum^e^na(tu) iTattum^oru
valattumiru puRattumaru(ku)
aTuttiravu pakaRRuNaiya(tu) Akum ( tiru )

23. pazhuttamutu tamizhppalakai irukkum^oru
kavippulava^n ichaik(ku)uruki
varaikkukaiyai iTittuvazhi kANum ( tiru )

24. tichaikkiriyai mutaRkulicha^n aRuttachiRai
muLaittat^e^na mukaTTi^niTai
paRakkaaRa vichaittatira oTum ( tiru )

25. tutikkumaTi yavark(ku)^oruvar k^eTukkaiTar
ni^naikki^navar kulattaimutal aRakkaLaiyum
^e^nak(ku)or tuNai Akum ( tiru )

26. talattiluLa kaNatt^okuti kaLippi^nuNa
vazhaippa(tu) ^e^na malarkkamala karatti^nmu^nai
vitirkkavaLai(vu) Akum ( tiru )

27. pa^naikkaimuka paTakkaraTa matattavaLa
kajakkaTavuL patattiTu(m)ni
kaLattumuLai t^eRikkavaram Akum ( tiru )

28. chi^nattavuNar ^etirttaraNa kaLattilv^eku
kuRaittalaikaL chiritt^eyiRu
kaTittuvizhi vizhittalaRa motum ( tiru )

29. ch^olaRkariya tiruppukazhai uraittavarai
aTuttapakai aRutt^eRiya
uRukki^ezhum aRattainilai kANum ( tiru )

30. tarukkinama^n murukkavari^n ^erukkumati
tarittamuTi paTaittaviRal paTaittaiRai
kazhaRkunikar Akum ( tiru )

31. paruttamulai chiRuttaiTai v^eLuttanakai
kaRuttakuzhal chivattaitazh maRachchiRumi
vizhikkunikar Akum ( tiru )

32. tiruttaNiyil utittaruLum ^orutta^nmalai
virutta^n^e^na(tu) uLattiluRai
karutta^nmayil naTattukuka^n vele ( tiru )

33. tarukkinama^n murukkavari^n ^erukkumati
tarittamuTi paTaittaviRal paTaittaiRai
kazhaRkunikar Akum ( tiru )

34. ch^olaRkariya tiruppukazhai uraittavarai
aTuttapakai aRutt^eRiya
uRukki^ezhum aRattainilai kANum ( tiru )

35. tiruttaNiyil utittaruLum ^orutta^nmalai
virutta^n^e^na(tu) uLattiluRai
karutta^nmayil naTattukuka^n vele ( tiru )

36. paruttamulai chiRuttaiTai v^eLuttanakai
kaRuttakuzhal chivattaitazh maRachchiRumi
vizhikkunikar Akum ( tiru )

37. talattiluLa kaNatt^okuti kaLippi^nuNa
vazhaippa(tu) ^e^na malarkkamala karatti^nmu^nai
vitirkkavaLai(vu) Akum ( tiru )

38. tutikkumaTi yavark(ku)^oruvar k^eTukkaiTar
ni^naikki^navar kulattaimutal aRakkaLaiyum
^e^nak(ku)or tuNai Akum ( tiru )

39. chi^nattavuNar ^etirttaraNa kaLattilv^eku
kuRaittalaikaL chiritt^eyiRu
kaTittuvizhi vizhittalaRa motum ( tiru )

40. pa^naikkaimuka paTakkaraTa matattavaLa
kajakkaTavuL patattiTu(m)ni
kaLattumuLai t^eRikkavaram Akum ( tiru )

41. ta^nittuvazhi naTakkum^e^na(tu) iTattum^oru
valattumiru puRattumaru(ku)
aTuttiravu pakaRRuNaiya(tu) Akum ( tiru )

42. chuTarppariti ^oLippanila(vu) ^ozhukku(m)mati
^oLippaalai aTakkutazhal ^oLippa^oLir
^oLippirapai vIchum ( tiru )

43. tichaikkiriyai mutaRkulicha^n aRuttachiRai
muLaittat^e^na mukaTTi^niTai
paRakkaaRa vichaittatira oTum ( tiru )

44. pazhuttamutu tamizhppalakai irukkum^oru
kavippulava^n ichaik(ku)uruki
varaikkukaiyai iTittuvazhi kANum ( tiru )

45. chalattuvarum arakkaruTal k^ozhuttuvaLar
p^eruttakuTar chivattat^oTai
^e^nachchikaiyil viruppam^oTu chUTum ( tiru )

46. churarkku(m)muni vararkku(m)maka patikkumviti
ta^nakkumari ta^nakkumnarar tamakkumuRum
iTukkaNvi^nai chATum ( tiru )

47. tiraikkaTalai uTaittuniRai pu^naRkaTitu
kuTittuTaiyum uTaippaTaiya
aTaittutiram niRaittuviLai yATum ( tiru )

48. pachittalakai muchittazhutu muRaippaTutal
^ozhittavuNar urattutira
niNattachaikaL puchikkaaruL nerum ( tiru )

49. tiraikkaTalai uTaittuniRai pu^naRkaTitu
kuTittuTaiyum uTaippaTaiya
aTaittutiram niRaittuviLai yATum ( tiru )

50. pachittalakai muchittazhutu muRaippaTutal
^ozhittavuNar urattutira
niNattachaikaL puchikkaaruL nerum ( tiru )

51. chalattuvarum arakkaruTal k^ozhuttuvaLar
p^eruttakuTar chivattat^oTai
^e^nachchikaiyil viruppam^oTu chUTum ( tiru )

52. churarkku(m)muni vararkku(m)maka patikkumviti
ta^nakkumari ta^nakkumnarar tamakkumuRum
iTukkaNvi^nai chATum ( tiru )

53. tichaikkiriyai mutaRkulicha^n aRuttachiRai
muLaittat^e^na mukaTTi^niTai
paRakkaaRa vichaittatira oTum ( tiru )

54. pazhuttamutu tamizhppalakai irukkum^oru
kavippulava^n ichaik(ku)uruki
varaikkukaiyai iTittuvazhi kANum ( tiru )

55. ta^nittuvazhi naTakkum^e^na(tu) iTattum^oru
valattumiru puRattumaru(ku)
aTuttiravu pakaRRuNaiya(tu) Akum ( tiru )

56. chuTarppariti ^oLippanila(vu) ^ozhukku(m)mati
^oLippaalai aTakkutazhal ^oLippa^oLir
^oLippirapai vIchum ( tiru )

57. chi^nattavuNar ^etirttaraNa kaLattilv^eku
kuRaittalaikaL chiritt^eyiRu
kaTittuvizhi vizhittalaRa motum ( tiru )

58. pa^naikkaimuka paTakkaraTa matattavaLa
kajakkaTavuL patattiTu(m)ni
kaLattumuLai t^eRikkavaram Akum ( tiru )

59. talattiluLa kaNatt^okuti kaLippi^nuNa
vazhaippa(tu) ^e^na malarkkamala karatti^nmu^nai
vitirkkavaLai(vu) Akum ( tiru )

60. tutikkumaTi yavark(ku)^oruvar k^eTukkaiTar
ni^naikki^navar kulattaimutal aRakkaLaiyum
^e^nak(ku)or tuNai Akum ( tiru )

61. tiruttaNiyil utittaruLum ^orutta^nmalai
virutta^n^e^na(tu) uLattiluRai
karutta^nmayil naTattukuka^n vele ( tiru )

62. paruttamulai chiRuttaiTai v^eLuttanakai
kaRuttakuzhal chivattaitazh maRachchiRumi
vizhikkunikar Akum ( tiru )

63. tarukkinama^n murukkavari^n ^erukkumati
tarittamuTi paTaittaviRal paTaittaiRai
kazhaRkunikar Akum ( tiru )

64. ch^olaRkariya tiruppukazhai uraittavarai
aTuttapakai aRutt^eRiya
uRukki^ezhum aRattainilai kANum ( tiru )

65. tiruttaNiyil utittaruLum ^orutta^nmalai
virutta^n^e^na(tu) uLattiluRai
karutta^nmayil naTattukuka^n vele ( tiru )


teraNi yiTTup puram ^erit tA^nmaka^n ch^e~NkaiyilveR
kUraNi yiTTaNu vAkik kir^eௗ~ncha~N kulaintarakkar
neraNi yiTTu vaLainta kaTakam n^eLintu chUrp
peraNi k^eTTatu teventra lokam pizhaittatuve.

vIravel tAraivel viNNor chiRai mITTa
tIravel ch^evveL tirukkaivel - vAri
kuLittavel k^oRRavel chUrmArpum ku^nRum
t^oLaittavel uNTe tuNai.
Back to Top

This page was last modified on Sat, 20 Jul 2024 00:11:38 +0000
          send corrections and suggestions to admin-at-sivaya.org

vel maaral