சிவய.திருக்கூட்டம்
sivaya.org
Please set your language preference
by clicking below languages link
Search this site with
words in any language e.g. पोऱ्‌ऱि
song/pathigam/paasuram numbers: e.g. 7.039

This page in Tamil   Hindi/Sanskrit   Telugu   Malayalam   Bengali   Kannada   English   ITRANS    Marati  Gujarathi   Oriya   Singala   Tibetian   Thai   Japanese   Urdu   Cyrillic/Russian   Spanish   Hebrew  

திருப்புகழ் குருஜி இராகவன் திருப்புகழ் வரிசை Thiruppugazh Guruji Ragavan List
கற்பக விநாயகர் மலரடி! போற்றி போற்றி!
நம பார்வதி பதயே! ஹர ஹர மஹா தேவா
தென் நாடு உடைய சிவனே, போற்றி! எந் நாட்டவர்க்கும் இறைவா, போற்றி!
காவாய் கனகத் திரளே போற்றி! கயிலை மலையானே போற்றி போற்றி
வெற்றி வேல் முருகனுக்கு! அரோகரா
ஆதி பராசக்திக்கு! போற்றி போற்றி

அருணகிரி நாதருக்கு! போற்றி போற்றி

(குருஜி இராகவன் 5, Old # 5) திருப்புகழ் # 6 வாரியார் # 6   - முத்தைத்தரு  (திருவருணை)  
(குருஜி இராகவன் 6, Old # 6) திருப்புகழ் # 8 வாரியார் # 7   - உனைத் தினம்  (திருப்பரங்குன்றம்)  
(குருஜி இராகவன் 7, Old # 7) திருப்புகழ் # 9 வாரியார் # 13   - கருவடைந்து  (திருப்பரங்குன்றம்)  
(குருஜி இராகவன் 8, Old # 8) திருப்புகழ் # 11 வாரியார் # 10   - கனகந்திரள்கின்ற  (திருப்பரங்குன்றம்)  
(குருஜி இராகவன் 9, Old # 9) திருப்புகழ் # 13 வாரியார் # 15   - சந்ததம் பந்த  (திருப்பரங்குன்றம்)  
(குருஜி இராகவன் 10, Old # 10) திருப்புகழ் # 15 வாரியார் # 16   - தடக்கைப் பங்கயம்  (திருப்பரங்குன்றம்)  
(குருஜி இராகவன் 11, Old # 11) திருப்புகழ் # 22 வாரியார் # 21   - அந்தகன் வருந்தினம்  (திருச்செந்தூர்)  
(குருஜி இராகவன் 12, Old # 12) திருப்புகழ் # 23 வாரியார் # 73   - அமுத உததி விடம்  (திருச்செந்தூர்)  
(குருஜி இராகவன் 13, Old # 13) திருப்புகழ் # 25 வாரியார் # 22   - அருணமணி மேவு  (திருச்செந்தூர்)  
(குருஜி இராகவன் 14, Old # 14) திருப்புகழ் # 26 வாரியார் # 80   - அவனி பெறுந்தோடு  (திருச்செந்தூர்)  
(குருஜி இராகவன் 15, Old # 15) திருப்புகழ் # 28 வாரியார் # 23   - அறிவழிய மயல்பெருக  (திருச்செந்தூர்)  
(குருஜி இராகவன் 16, Old # 431) திருப்புகழ் # 30 வாரியார் # 24   - அனைவரும் மருண்டு  (திருச்செந்தூர்)  
(குருஜி இராகவன் 17, Old # 16) திருப்புகழ் # 31 வாரியார் # 25   - இயலிசையில் உசித  (திருச்செந்தூர்)  
(குருஜி இராகவன் 18, Old # 476) திருப்புகழ் # 170 வாரியார் # 104   - நாத விந்து  (பழநி)  
(குருஜி இராகவன் 19, Old # 432) திருப்புகழ் # 34 வாரியார் # 28   - உததியறல் மொண்டு  (திருச்செந்தூர்)  
(குருஜி இராகவன் 20, Old # 17) திருப்புகழ் # 36 வாரியார் # 29   - ஏவினை நேர்விழி  (திருச்செந்தூர்)  
(குருஜி இராகவன் 21, Old # 433) திருப்புகழ் # 37 வாரியார் # 30   - ஓராது ஒன்றை  (திருச்செந்தூர்)  
(குருஜி இராகவன் 22, Old # 434) திருப்புகழ் # 38 வாரியார் # 31   - கட்டழகு விட்டு  (திருச்செந்தூர்)  
(குருஜி இராகவன் 23, Old # 435) திருப்புகழ் # 39 வாரியார் # 32   - கண்டுமொழி  (திருச்செந்தூர்)  
(குருஜி இராகவன் 24, Old # 18) திருப்புகழ் # 40 வாரியார் # 79   - கமல மாதுடன்  (திருச்செந்தூர்)  
(குருஜி இராகவன் 25, Old # 19) திருப்புகழ் # 46 வாரியார் # 91   - காலனார் வெங்கொடும்  (திருச்செந்தூர்)  
(குருஜி இராகவன் 26, Old # 20) திருப்புகழ் # 48 வாரியார் # 37   - குடர்நிண மென்பு  (திருச்செந்தூர்)  
(குருஜி இராகவன் 27, Old # 21) திருப்புகழ் # 53 வாரியார் # 39   - கொம்பனையார்  (திருச்செந்தூர்)  
(குருஜி இராகவன் 28, Old # 22) திருப்புகழ் # 59 வாரியார் # 41   - சேமக் கோமள  (திருச்செந்தூர்)  
(குருஜி இராகவன் 29, Old # 23) திருப்புகழ் # 61 வாரியார் # 98   - தண் தேனுண்டே  (திருச்செந்தூர்)  
(குருஜி இராகவன் 30, Old # 24) திருப்புகழ் # 62 வாரியார் # 103   - தண்டை அணி  (திருச்செந்தூர்)  
(குருஜி இராகவன் 31, Old # 25) திருப்புகழ் # 63 வாரியார் # 43   - தந்த பசிதனை  (திருச்செந்தூர்)  
(குருஜி இராகவன் 32, Old # 26) திருப்புகழ் # 64 வாரியார் # 44   - தரிக்குங்கலை  (திருச்செந்தூர்)  
(குருஜி இராகவன் 33, Old # 426) திருப்புகழ் # 65 வாரியார் # 45   - துன்பங்கொண்டு அங்கம்  (திருச்செந்தூர்)  
(குருஜி இராகவன் 34, Old # 27) திருப்புகழ் # 68 வாரியார் # 47   - தொந்தி சரிய  (திருச்செந்தூர்)  
(குருஜி இராகவன் 35, Old # 28) திருப்புகழ் # 69 வாரியார் # 48   - தோலொடு மூடிய  (திருச்செந்தூர்)  
(குருஜி இராகவன் 36, Old # 29) திருப்புகழ் # 70 வாரியார் # 49   - நாலும் ஐந்து வாசல்  (திருச்செந்தூர்)  
(குருஜி இராகவன் 37, Old # 30) திருப்புகழ் # 71 வாரியார் # 50   - நிதிக்குப் பிங்கலன்  (திருச்செந்தூர்)  
(குருஜி இராகவன் 38, Old # 31) திருப்புகழ் # 72 வாரியார் # 51   - நிலையாப் பொருளை  (திருச்செந்தூர்)  
(குருஜி இராகவன் 39, Old # 32) திருப்புகழ் # 75 வாரியார் # 52   - பஞ்ச பாதகம்  (திருச்செந்தூர்)  
(குருஜி இராகவன் 40, Old # 33) திருப்புகழ் # 76 வாரியார் # 53   - படர்புவியின் மீது  (திருச்செந்தூர்)  
(குருஜி இராகவன் 41, Old # 34) திருப்புகழ் # 78 வாரியார் # 55   - பரிமள களப  (திருச்செந்தூர்)  
(குருஜி இராகவன் 42, Old # 35) திருப்புகழ் # 81 வாரியார் # 77   - புகரப் புங்க  (திருச்செந்தூர்)  
(குருஜி இராகவன் 44, Old # 36) திருப்புகழ் # 84 வாரியார் # 58   - மங்கை சிறுவர்  (திருச்செந்தூர்)  
(குருஜி இராகவன் 45, Old # 37) திருப்புகழ் # 86 வாரியார் # 88   - மனத்தின் பங்கு  (திருச்செந்தூர்)  
(குருஜி இராகவன் 46, Old # 38) திருப்புகழ் # 91 வாரியார் # 97   - முந்துதமிழ் மாலை  (திருச்செந்தூர்)  
(குருஜி இராகவன் 47, Old # 436) திருப்புகழ் # 29 வாரியார் # 82   - அனிச்சம் கார்முகம்  (திருச்செந்தூர்)  
(குருஜி இராகவன் 48, Old # 39) திருப்புகழ் # 93 வாரியார் # 65   - மூப்புற்றுச் செவி  (திருச்செந்தூர்)  
(குருஜி இராகவன் 49, Old # 40) திருப்புகழ் # 94 வாரியார் # 66   - மூளும்வினை சேர  (திருச்செந்தூர்)  
(குருஜி இராகவன் 50, Old # 41) திருப்புகழ் # 95 வாரியார் # 67   - வஞ்சங்கொண்டும்  (திருச்செந்தூர்)  
(குருஜி இராகவன் 51, Old # 42) திருப்புகழ் # 96 வாரியார் # 68   - வஞ்சத்துடன் ஒரு  (திருச்செந்தூர்)  
(குருஜி இராகவன் 52, Old # 43) திருப்புகழ் # 97 வாரியார் # 69   - வந்து வந்து முன்  (திருச்செந்தூர்)  
(குருஜி இராகவன் 53, Old # 44) திருப்புகழ் # 98 வாரியார் # 70   - வரியார் கருங்கண்  (திருச்செந்தூர்)  
(குருஜி இராகவன் 54, Old # 45) திருப்புகழ் # 100 வாரியார் # 71   - விந்ததில் ஊறி  (திருச்செந்தூர்)  
(குருஜி இராகவன் 55, Old # 46) திருப்புகழ் # 101 வாரியார் # 101   - விறல்மாரன் ஐந்து  (திருச்செந்தூர்)  
(குருஜி இராகவன் 56, Old # 461) திருப்புகழ் # 102 வாரியார் # 99   - வெங்காளம் பாணம்  (திருச்செந்தூர்)  
(குருஜி இராகவன் 57, Old # 47) திருப்புகழ் # 107 வாரியார் # 110   - அபகார நிந்தை  (பழநி)  
(குருஜி இராகவன் 58, Old # 48) திருப்புகழ் # 109 வாரியார் # 151   - அருத்தி வாழ்வொடு  (பழநி)  
(குருஜி இராகவன் 59, Old # 49) திருப்புகழ் # 110 வாரியார் # 130   - அவனிதனிலே  (பழநி)  
(குருஜி இராகவன் 60, Old # 50) திருப்புகழ் # 114 வாரியார் # 153   - ஆறுமுகம் ஆறுமுகம்  (பழநி)  
(குருஜி இராகவன் 61, Old # 51) திருப்புகழ் # 122 வாரியார் # 131   - உலகபசு பாச  (பழநி)  
(குருஜி இராகவன் 62, Old # 52) திருப்புகழ் # 123 வாரியார் # 158   - ஒருபொழுதும் இருசரண  (பழநி)  
(குருஜி இராகவன் 63, Old # 53) திருப்புகழ் # 124 வாரியார் # 159   - ஒருவரை ஒருவர்  (பழநி)  
(குருஜி இராகவன் 64, Old # 54) திருப்புகழ் # 127 வாரியார் # 160   - கடலை பொரியவரை  (பழநி)  
(குருஜி இராகவன் 65, Old # 55) திருப்புகழ் # 128 வாரியார் # 161   - கதியை விலக்கு  (பழநி)  
(குருஜி இராகவன் 66, Old # 56) திருப்புகழ் # 129 வாரியார் # 121   - கரிய பெரிய  (பழநி)  
(குருஜி இராகவன் 68, Old # 57) திருப்புகழ் # 134 வாரியார் # 132   - கருவின் உருவாகி  (பழநி)  
(குருஜி இராகவன் 69, Old # 58) திருப்புகழ் # 145 வாரியார் # 188   - குரம்பை மலசலம்  (பழநி)  
(குருஜி இராகவன் 71, Old # 60) திருப்புகழ் # 156 வாரியார் # 113   - சிவனார் மனங்குளிர  (பழநி)  
(குருஜி இராகவன் 72, Old # 59) திருப்புகழ் # 146 வாரியார் # 168   - குருதி மலசலம்  (பழநி)  
(குருஜி இராகவன் 72, Old # 427) திருப்புகழ் # 158 வாரியார் # 195   - சீ உதிரம் எங்கும்  (பழநி)  
(குருஜி இராகவன் 73, Old # 61) திருப்புகழ் # 159 வாரியார் # 196   - சீறல் அசடன்  (பழநி)  
(குருஜி இராகவன் 74, Old # 62) திருப்புகழ் # 160 வாரியார் # 140   - சுருதி முடி மோனம்  (பழநி)  
(குருஜி இராகவன் 75, Old # 63) திருப்புகழ் # 162 வாரியார் # 171   - ஞானங்கொள்  (பழநி)  
(குருஜி இராகவன் 76, Old # 64) திருப்புகழ் # 163 வாரியார் # 124   - தகர நறுமலர்  (பழநி)  
(குருஜி இராகவன் 77, Old # 65) திருப்புகழ் # 165 வாரியார் # 122   - தமரும் அமரும்  (பழநி)  
(குருஜி இராகவன் 78, Old # 66) திருப்புகழ் # 166 வாரியார் # 141   - தலைவலி மருத்தீடு  (பழநி)  
(குருஜி இராகவன் 79, Old # 67) திருப்புகழ் # 167 வாரியார் # 172   - திடமிலி சற்குணமிலி  (பழநி)  
(குருஜி இராகவன் 80, Old # 68) திருப்புகழ் # 168 வாரியார் # 123   - திமிர உததி  (பழநி)  
(குருஜி இராகவன் 81, Old # 69) திருப்புகழ் # 173 வாரியார் # 114   - பகர்தற்கு அரிதான  (பழநி)  
(குருஜி இராகவன் 82, Old # 70) திருப்புகழ் # 174 வாரியார் # 175   - பஞ்ச பாதகன்  (பழநி)  
(குருஜி இராகவன் 83, Old # 71) திருப்புகழ் # 175 வாரியார் # 198   - பாரியான கொடை  (பழநி)  
(குருஜி இராகவன் 84, Old # 455) திருப்புகழ் # 176 வாரியார் # 192   - புடவிக்கு அணி  (பழநி)  
(குருஜி இராகவன் 85, Old # 72) திருப்புகழ் # 179 வாரியார் # 105   - போதகம் தரு  (பழநி)  
(குருஜி இராகவன் 86, Old # 73) திருப்புகழ் # 182 வாரியார் # 1316   - மனக்கவலை ஏதும்  (பழநி)  
(குருஜி இராகவன் 87, Old # 74) திருப்புகழ் # 188 வாரியார் # 182   - மூலம் கிளர் ஓர்  (பழநி)  
(குருஜி இராகவன் 88, Old # 75) திருப்புகழ் # 189 வாரியார் # 107   - மூல மந்திரம்  (பழநி)  
(குருஜி இராகவன் 89, Old # 76) திருப்புகழ் # 192 வாரியார் # 183   - வசனமிக ஏற்றி  (பழநி)  
(குருஜி இராகவன் 90, Old # 77) திருப்புகழ் # 194 வாரியார் # 184   - வரதா மணி நீ  (பழநி)  
(குருஜி இராகவன் 91, Old # 437) திருப்புகழ் # 196 வாரியார் # 185   - வாதம் பித்தம்  (பழநி)  
(குருஜி இராகவன் 92, Old # 428) திருப்புகழ் # 200 வாரியார் # 108   - வேய் இசைந்து  (பழநி)  
(குருஜி இராகவன் 93, Old # 78) திருப்புகழ் # 201 வாரியார் # 199   - அவாமருவு  (சுவாமிமலை)  
(குருஜி இராகவன் 94, Old # 79) திருப்புகழ் # 203 வாரியார் # 201   - ஆனாத பிருதி  (சுவாமிமலை)  
(குருஜி இராகவன் 95, Old # 80) திருப்புகழ் # 205 வாரியார் # 235   - இருவினை புனைந்து  (சுவாமிமலை)  
(குருஜி இராகவன் 96, Old # 81) திருப்புகழ் # 206 வாரியார் # 202   - எந்தத் திகையினும்  (சுவாமிமலை)  
(குருஜி இராகவன் 97, Old # 82) திருப்புகழ் # 207 வாரியார் # 203   - ஒருவரையும் ஒருவர்  (சுவாமிமலை)  
(குருஜி இராகவன் 98, Old # 83) திருப்புகழ் # 208 வாரியார் # 232   - கடாவினிடை  (சுவாமிமலை)  
(குருஜி இராகவன் 99, Old # 84) திருப்புகழ் # 209 வாரியார் # 233   - கடிமா மலர்க்குள்  (சுவாமிமலை)  
(குருஜி இராகவன் 100, Old # 479) திருப்புகழ் # 210 வாரியார் # 236   - கதிரவனெ ழுந்து  (சுவாமிமலை)  
(குருஜி இராகவன் 101, Old # 85) திருப்புகழ் # 211 வாரியார் # 204   - கறை படும் உடம்பு  (சுவாமிமலை)  
(குருஜி இராகவன் 102, Old # 86) திருப்புகழ் # 212 வாரியார் # 205   - காமியத் தழுந்தி  (சுவாமிமலை)  
(குருஜி இராகவன் 103, Old # 87) திருப்புகழ் # 214 வாரியார் # 226   - குமர குருபர முருக சரவண  (சுவாமிமலை)  
(குருஜி இராகவன் 104, Old # 88) திருப்புகழ் # 216 வாரியார் # 206   - சரண கமலாலயத்தில்  (சுவாமிமலை)  
(குருஜி இராகவன் 105, Old # 89) திருப்புகழ் # 217 வாரியார் # 207   - சுத்திய நரப்புடன்  (சுவாமிமலை)  
(குருஜி இராகவன் 106, Old # 90) திருப்புகழ் # 218 வாரியார் # 229   - செகமாயை உற்று  (சுவாமிமலை)  
(குருஜி இராகவன் 107, Old # 91) திருப்புகழ் # 221 வாரியார் # 210   - தெருவினில் நடவா  (சுவாமிமலை)  
(குருஜி இராகவன் 108, Old # 92) திருப்புகழ் # 222 வாரியார் # 211   - நாசர்தங் கடை  (சுவாமிமலை)  
(குருஜி இராகவன் 109, Old # 93) திருப்புகழ் # 223 வாரியார் # 212   - நாவேறு பா மணத்த  (சுவாமிமலை)  
(குருஜி இராகவன் 110, Old # 94) திருப்புகழ் # 225 வாரியார் # 214   - நிறைமதி முகமெனும்  (சுவாமிமலை)  
(குருஜி இராகவன் 111, Old # 95) திருப்புகழ் # 228 வாரியார் # 217   - பாதி மதிநதி  (சுவாமிமலை)  
(குருஜி இராகவன் 112, Old # 462) திருப்புகழ் # 229 வாரியார் # 218   - மகர கேதனத்தன்  (சுவாமிமலை)  
(குருஜி இராகவன் 113, Old # 96) திருப்புகழ் # 1326 வாரியார் # 0   - ஓருரு வாகி  (திருவெழுகூற்றிருக்கை)  
(குருஜி இராகவன் 114, Old # 98) திருப்புகழ் # 239 வாரியார் # 291   - அமைவுற்று அடைய  (திருத்தணிகை)  
(குருஜி இராகவன் 115, Old # 99) திருப்புகழ் # 240 வாரியார் # 248   - அரகர சிவன் அரி  (திருத்தணிகை)  
(குருஜி இராகவன் 116, Old # 100) திருப்புகழ் # 242 வாரியார் # 249   - இருப்பவல் திருப்புகழ்  (திருத்தணிகை)  
(குருஜி இராகவன் 117, Old # 97) திருப்புகழ் # 243 வாரியார் # 302   - இருமலு ரோக  (திருத்தணிகை)  
(குருஜி இராகவன் 118, Old # 101) திருப்புகழ் # 244 வாரியார் # 250   - உடலி னூடு  (திருத்தணிகை)  
(குருஜி இராகவன் 119, Old # 425) திருப்புகழ் # 245 வாரியார் # 251   - உடையவர்கள் ஏவர்  (திருத்தணிகை)  
(குருஜி இராகவன் 120, Old # 454) திருப்புகழ் # 246 வாரியார் # 252   - உய்யஞானத்து நெறி  (திருத்தணிகை)  
(குருஜி இராகவன் 121, Old # 102) திருப்புகழ் # 247 வாரியார் # 253   - எத்தனை கலாதி  (திருத்தணிகை)  
(குருஜி இராகவன் 122, Old # 103) திருப்புகழ் # 248 வாரியார் # 310   - எலுப்பு நாடிகள்  (திருத்தணிகை)  
(குருஜி இராகவன் 123, Old # 104) திருப்புகழ் # 249 வாரியார் # 298   - எனக்கென யாவும்  (திருத்தணிகை)  
(குருஜி இராகவன் 124, Old # 105) திருப்புகழ் # 250 வாரியார் # 254   - எனை அடைந்த  (திருத்தணிகை)  
(குருஜி இராகவன் 125, Old # 106) திருப்புகழ் # 251 வாரியார் # 255   - ஏது புத்தி  (திருத்தணிகை)  
(குருஜி இராகவன் 126, Old # 107) திருப்புகழ் # 256 வாரியார் # 303   - கலை மடவார்தம்  (திருத்தணிகை)  
(குருஜி இராகவன் 127, Old # 473) திருப்புகழ் # 257 வாரியார் # 258   - கவடுற்ற சித்தர்  (திருத்தணிகை)  
(குருஜி இராகவன் 128, Old # 108) திருப்புகழ் # 259 வாரியார் # 259   - கனைத்து அதிர்க்கும்  (திருத்தணிகை)  
(குருஜி இராகவன் 130, Old # 109) திருப்புகழ் # 268 வாரியார் # 267   - கொந்துவார் குரவடி  (திருத்தணிகை)  
(குருஜி இராகவன் 131, Old # 110) திருப்புகழ் # 269 வாரியார் # 305   - சினத்தவர் முடிக்கும்  (திருத்தணிகை)  
(குருஜி இராகவன் 132, Old # 111) திருப்புகழ் # 270 வாரியார் # 308   - சினத் திலத் தினை  (திருத்தணிகை)  
(குருஜி இராகவன் 133, Old # 112) திருப்புகழ் # 272 வாரியார் # 269   - தாக்கு அமருக்கு  (திருத்தணிகை)  
(குருஜி இராகவன் 134, Old # 113) திருப்புகழ் # 274 வாரியார் # 270   - துப் பார் அப்பு  (திருத்தணிகை)  
(குருஜி இராகவன் 135, Old # 429) திருப்புகழ் # 275 வாரியார் # 306   - தொக்கறாக் குடில்  (திருத்தணிகை)  
(குருஜி இராகவன் 136, Old # 114) திருப்புகழ் # 277 வாரியார் # 271   - நிலையாத சமுத்திர  (திருத்தணிகை)  
(குருஜி இராகவன் 137, Old # 115) திருப்புகழ் # 278 வாரியார் # 272   - நினைத்தது எத்தனை  (திருத்தணிகை)  
(குருஜி இராகவன் 138, Old # 116) திருப்புகழ் # 279 வாரியார் # 273   - பகல் இராவினும்  (திருத்தணிகை)  
(குருஜி இராகவன் 139, Old # 465) திருப்புகழ் # 280 வாரியார் # 297   - பருத்தபற் சிரத்தினை  (திருத்தணிகை)  
(குருஜி இராகவன் 140, Old # 117) திருப்புகழ் # 288 வாரியார் # 279   - பொற் பதத்தினை  (திருத்தணிகை)  
(குருஜி இராகவன் 141, Old # 118) திருப்புகழ் # 294 வாரியார் # 284   - முத்துத் தெறிக்க  (திருத்தணிகை)  
(குருஜி இராகவன் 142, Old # 463) திருப்புகழ் # 298 வாரியார் # 307   - வட்ட வாள் தன  (திருத்தணிகை)  
(குருஜி இராகவன் 143, Old # 119) திருப்புகழ் # 299 வாரியார் # 288   - வரிக் கலையின்  (திருத்தணிகை)  
(குருஜி இராகவன் 144, Old # 464) திருப்புகழ் # 301 வாரியார் # 301   - வினைக்கு இனமாகும்  (திருத்தணிகை)  
(குருஜி இராகவன் 145, Old # 120) திருப்புகழ் # 302 வாரியார் # 290   - வெற்றி செயவுற்ற  (திருத்தணிகை)  
(குருஜி இராகவன் 146, Old # 121) திருப்புகழ் # 308 வாரியார் # 456   - ஈனமிகுத்துள பிறவி  (ஆறு திருப்பதி)  
(குருஜி இராகவன் 147, Old # 122) திருப்புகழ் # 566 வாரியார் # 347   - சுற்ற கபடோடு  (இரத்னகிரி)  
(குருஜி இராகவன் 148, Old # 123) திருப்புகழ் # 567 வாரியார் # 348   - பத்தியால் யானுனை  (இரத்னகிரி)  
(குருஜி இராகவன் 149, Old # 124) திருப்புகழ் # 611 வாரியார் # 401   - ஆதிமக மாயி  (ஊதிமலை)  
(குருஜி இராகவன் 150, Old # 125) திருப்புகழ் # 638 வாரியார் # 419   - உடுக்கத் துகில்  (கதிர்காமம்)  
(குருஜி இராகவன் 151, Old # 126) திருப்புகழ் # 639 வாரியார் # 420   - எதிரிலாத பத்தி  (கதிர்காமம்)  
(குருஜி இராகவன் 152, Old # 127) திருப்புகழ் # 640 வாரியார் # 421   - கடகட கருவிகள்  (கதிர்காமம்)  
(குருஜி இராகவன் 153, Old # 128) திருப்புகழ் # 642 வாரியார் # 423   - சரத்தே யுதித்தாய்  (கதிர்காமம்)  
(குருஜி இராகவன் 155, Old # 129) திருப்புகழ் # 636 வாரியார் # 417   - திருமகள் உலாவும்  (கதிர்காமம்)  
(குருஜி இராகவன் 156, Old # 130) திருப்புகழ் # 646 வாரியார் # 427   - மாதர் வசமாய்  (கதிர்காமம்)  
(குருஜி இராகவன் 157, Old # 131) திருப்புகழ் # 648 வாரியார் # 429   - வருபவர்கள் ஓலை  (கதிர்காமம்)  
(குருஜி இராகவன் 158, Old # 439) திருப்புகழ் # 618 வாரியார் # 408   - அரிவையர்கள்  (கநகமலை)  
(குருஜி இராகவன் 159, Old # 132) திருப்புகழ் # 518 வாரியார் # 238   - தேனுந்து முக்கனிகள்  (கயிலைமலை)  
(குருஜி இராகவன் 160, Old # 133) திருப்புகழ் # 521 வாரியார் # 241   - புமி அதனில்  (கயிலைமலை)  
(குருஜி இராகவன் 161, Old # 134) திருப்புகழ் # 303 வாரியார் # 434   - அதிரும் கழல்  (குன்றுதோறாடல்)  
(குருஜி இராகவன் 162, Old # 135) திருப்புகழ் # 304 வாரியார் # 435   - எழுதிகழ் புவன  (குன்றுதோறாடல்)  
(குருஜி இராகவன் 163, Old # 136) திருப்புகழ் # 305 வாரியார் # 436   - தறையின் மானுடர்  (குன்றுதோறாடல்)  
(குருஜி இராகவன் 164, Old # 137) திருப்புகழ் # 306 வாரியார் # 437   - வஞ்சக லோப மூடர்  (குன்றுதோறாடல்)  
(குருஜி இராகவன் 165, Old # 138) திருப்புகழ் # 616 வாரியார் # 406   - ஐங்கரனை  (கொங்கணகிரி)  
(குருஜி இராகவன் 166, Old # 139) திருப்புகழ் # 607 வாரியார் # 397   - தொல்லைமுதல்  (கொல்லிமலை)  
(குருஜி இராகவன் 167, Old # 474) திருப்புகழ் # 383 வாரியார் # 577   - பேதக விரோத  (திருவருணை)  
(குருஜி இராகவன் 167, Old # 140) திருப்புகழ் # 610 வாரியார் # 400   - மனையவள் நகைக்க  (ஞானமலை)  
(குருஜி இராகவன் 168, Old # 141) திருப்புகழ் # 542 வாரியார் # 324   - எழுகு நிறை நாபி  (திருக்கழுக்குன்றம்)  
(குருஜி இராகவன் 169, Old # 142) திருப்புகழ் # 544 வாரியார் # 326   - வேத வெற்பிலே  (திருக்கழுக்குன்றம்)  
(குருஜி இராகவன் 171, Old # 143) திருப்புகழ் # 548 வாரியார் # 329   - அந்தோ மனமே  (திருசிராப்பள்ளி)  
(குருஜி இராகவன் 172, Old # 144) திருப்புகழ் # 555 வாரியார் # 336   - குவளை பூசல்  (திருசிராப்பள்ளி)  
(குருஜி இராகவன் 173, Old # 145) திருப்புகழ் # 556 வாரியார் # 337   - சத்தி பாணீ  (திருசிராப்பள்ளி)  
(குருஜி இராகவன் 174, Old # 146) திருப்புகழ் # 557 வாரியார் # 338   - பகலிரவினில்  (சென்னிமலை)  
(குருஜி இராகவன் 175, Old # 147) திருப்புகழ் # 558 வாரியார் # 339   - புவனத் தொரு  (திருசிராப்பள்ளி)  
(குருஜி இராகவன் 176, Old # 148) திருப்புகழ் # 561 வாரியார் # 342   - வாசித்து  (திருசிராப்பள்ளி)  
(குருஜி இராகவன் 177, Old # 149) திருப்புகழ் # 585 வாரியார் # 375   - அன்பாக வந்து  (திருச்செங்கோடு)  
(குருஜி இராகவன் 178, Old # 150) திருப்புகழ் # 598 வாரியார் # 388   - காலனிடத்து  (திருச்செங்கோடு)  
(குருஜி இராகவன் 179, Old # 151) திருப்புகழ் # 605 வாரியார் # 395   - கொடிய மறலி  (திருச்செங்கோடு)  
(குருஜி இராகவன் 180, Old # 152) திருப்புகழ் # 602 வாரியார் # 392   - பத்தர் கணப்ரிய  (திருச்செங்கோடு)  
(குருஜி இராகவன் 181, Old # 153) திருப்புகழ் # 603 வாரியார் # 393   - புற்புதம்  (திருச்செங்கோடு)  
(குருஜி இராகவன் 182, Old # 154) திருப்புகழ் # 523 வாரியார் # 243   - ஒருபதும் இருபதும்  (ஸ்ரீ சைலம் திருமலை)  
(குருஜி இராகவன் 183, Old # 442) திருப்புகழ் # 529 வாரியார் # 247   - வரிசேர்ந்திடு  (திருவேங்கடம்)  
(குருஜி இராகவன் 184, Old # 155) திருப்புகழ் # 524 வாரியார் # 244   - கறுத்ததலை வெளிறு  (திருவேங்கடம்)  
(குருஜி இராகவன் 185, Old # 156) திருப்புகழ் # 525 வாரியார் # 432   - சரவண பவநிதி  (திருவேங்கடம்)  
(குருஜி இராகவன் 186, Old # 157) திருப்புகழ் # 528 வாரியார் # 246   - சாந்தமில் மோகவெரி  (திருவேங்கடம்)  
(குருஜி இராகவன் 187, Old # 158) திருப்புகழ் # 617 வாரியார் # 407   - பாட்டில் உருகிலை  (தீர்த்தமலை)  
(குருஜி இராகவன் 188, Old # 159) திருப்புகழ் # 530 வாரியார் # 312   - அல்லி விழியாலும்  (வள்ளிமலை)  
(குருஜி இராகவன் 189, Old # 160) திருப்புகழ் # 531 வாரியார் # 313   - ஐயுமுறு நோயும்  (வள்ளிமலை)  
(குருஜி இராகவன் 190, Old # 161) திருப்புகழ் # 536 வாரியார் # 318   - ககனமும் அநிலமும்  (வள்ளிமலை)  
(குருஜி இராகவன் 191, Old # 162) திருப்புகழ் # 538 வாரியார் # 320   - குடிவாழ்க்கை  (வள்ளிமலை)  
(குருஜி இராகவன் 193, Old # 163) திருப்புகழ் # 635 வாரியார் # 416   - அல்லில் நேரும்  (வள்ளியூர்)  
(குருஜி இராகவன் 194, Old # 164) திருப்புகழ் # 584 வாரியார் # 365   - சரவண ஜாதா  (விநாயகமலை)  
(குருஜி இராகவன் 195, Old # 165) திருப்புகழ் # 570 வாரியார் # 351   - இலாபமில்  (விராலிமலை)  
(குருஜி இராகவன் 196, Old # 166) திருப்புகழ் # 575 வாரியார் # 356   - ஐந்து பூதமும்  (விராலிமலை)  
(குருஜி இராகவன் 197, Old # 167) திருப்புகழ் # 577 வாரியார் # 358   - கரிபுராரி காமாரி  (விராலிமலை)  
(குருஜி இராகவன் 198, Old # 168) திருப்புகழ் # 579 வாரியார் # 360   - கொடாதவனை  (விராலிமலை)  
(குருஜி இராகவன் 201, Old # 169) திருப்புகழ் # 571 வாரியார் # 352   - நிராமய புராதன  (விராலிமலை)  
(குருஜி இராகவன் 202, Old # 170) திருப்புகழ் # 581 வாரியார் # 362   - மாலாசை கோபம்  (விராலிமலை)  
(குருஜி இராகவன் 204, Old # 171) திருப்புகழ் # 943 வாரியார் # 953   - இறவாமற் பிறவாமல்  (அவிநாசி)  
(குருஜி இராகவன் 205, Old # 172) திருப்புகழ் # 945 வாரியார் # 955   - மனத்திரைந்தெழு  (அவிநாசி)  
(குருஜி இராகவன் 206, Old # 173) திருப்புகழ் # 978 வாரியார் # 988   - வாட்படச் சேனை  (ஆய்க்குடி)  
(குருஜி இராகவன் 207, Old # 174) திருப்புகழ் # 983 வாரியார் # 993   - வாலவயதாகி  (இராமேசுரம்)  
(குருஜி இராகவன் 208, Old # 175) திருப்புகழ் # 714 வாரியார் # 724   - சுருதி மறைகள்  (உத்தரமேரூர்)  
(குருஜி இராகவன் 209, Old # 176) திருப்புகழ் # 715 வாரியார் # 725   - தோல் எலும்பு  (உத்தரமேரூர்)  
(குருஜி இராகவன் 210, Old # 177) திருப்புகழ் # 832 வாரியார் # 842   - ஓங்கும் ஐம்புல  (எட்டிகுடி)  
(குருஜி இராகவன் 211, Old # 178) திருப்புகழ் # 835 வாரியார் # 845   - சந்தனந்திமிர்ந்து  (எண்கண்)  
(குருஜி இராகவன் 212, Old # 179) திருப்புகழ் # 986 வாரியார் # 996   - விரகற நோக்கியும்  (எழுகரைநாடு)  
(குருஜி இராகவன் 213, Old # 459) திருப்புகழ் # 897 வாரியார் # 907   - விந்துபேதித்த  (கந்தனூர்)  
(குருஜி இராகவன் 214, Old # 180) திருப்புகழ் # 801 வாரியார் # 811   - எந்தன்சடலங்கம்  (கந்தன்குடி)  
(குருஜி இராகவன் 215, Old # 181) திருப்புகழ் # 925 வாரியார் # 937   - தசையாகிய  (கருவூர்)  
(குருஜி இராகவன் 217, Old # 182) திருப்புகழ் # 923 வாரியார் # 933   - மதியால் வித்தகன்  (கருவூர்)  
(குருஜி இராகவன் 218, Old # 183) திருப்புகழ் # 651 வாரியார் # 662   - தாரணிக் கதி  (காசி)  
(குருஜி இராகவன் 219, Old # 184) திருப்புகழ் # 653 வாரியார் # 661   - வேழம் உண்ட  (காசி)  
(குருஜி இராகவன் 220, Old # 185) திருப்புகழ் # 868 வாரியார் # 879   - கறுத்த குஞ்சியும்  (கும்பகோணம்)  
(குருஜி இராகவன் 222, Old # 186) திருப்புகழ் # 874 வாரியார் # 884   - தரையினில் வெகுவழி  (கூந்தலூர்)  
(குருஜி இராகவன் 224, Old # 187) திருப்புகழ் # 703 வாரியார் # 713   - ஆதிமுதன் நாளில்  (கோடைநகர்)  
(குருஜி இராகவன் 226, Old # 188) திருப்புகழ் # 706 வாரியார் # 716   - ஞால மெங்கும்  (கோடைநகர்)  
(குருஜி இராகவன் 227, Old # 189) திருப்புகழ் # 707 வாரியார் # 717   - தோழமை கொண்டு  (கோடைநகர்)  
(குருஜி இராகவன் 228, Old # 190) திருப்புகழ் # 827 வாரியார் # 837   - புலவரை ரக்ஷி  (சிக்கல்)  
(குருஜி இராகவன் 229, Old # 191) திருப்புகழ் # 872 வாரியார் # 882   - மனமெனும் பொருள்  (சிவபுரம்)  
(குருஜி இராகவன் 230, Old # 192) திருப்புகழ் # 724 வாரியார் # 735   - அண்டர்பதி குடியேற  (சிறுவை)  
(குருஜி இராகவன் 231, Old # 193) திருப்புகழ் # 725 வாரியார் # 736   - சீதள வாரிஜ  (சிறுவை)  
(குருஜி இராகவன் 232, Old # 194) திருப்புகழ் # 726 வாரியார் # 737   - பிறவியான சடம்  (சிறுவை)  
(குருஜி இராகவன் 233, Old # 195) திருப்புகழ் # 766 வாரியார் # 784   - ஊனத்தசை தோல்கள்  (சீகாழி)  
(குருஜி இராகவன் 234, Old # 196) திருப்புகழ் # 771 வாரியார் # 775   - சருவி இகழ்ந்து  (சீகாழி)  
(குருஜி இராகவன் 235, Old # 197) திருப்புகழ் # 774 வாரியார் # 778   - தினமணி சார்ங்க  (சீகாழி)  
(குருஜி இராகவன் 236, Old # 198) திருப்புகழ் # 775 வாரியார் # 779   - பூமாது உரமேயணி  (சீகாழி)  
(குருஜி இராகவன் 237, Old # 199) திருப்புகழ் # 934 வாரியார் # 944   - பரிவுறு நாரற்று  (சேலம்)  
(குருஜி இராகவன் 238, Old # 200) திருப்புகழ் # 824 வாரியார் # 834   - ஒருவழிபடாது  (சோமநாதன்மடம்)  
(குருஜி இராகவன் 239, Old # 201) திருப்புகழ் # 870 வாரியார் # 873   - கரியகுழல் சரிய  (சோமீச்சுரம்)  
(குருஜி இராகவன் 240, Old # 202) திருப்புகழ் # 785 வாரியார் # 795   - ஏட்டின் விதிப்படி  (திருக்கடவூர்)  
(குருஜி இராகவன் 240, Old # 441) திருப்புகழ் # 955 வாரியார் # 966   - உரைத்த சம்ப்ரம  (தனிச்சயம்)  
(குருஜி இராகவன் 242, Old # 203) திருப்புகழ் # 837 வாரியார் # 847   - சுருதியாய்  (திருக்குடவாயில்)  
(குருஜி இராகவன் 243, Old # 204) திருப்புகழ் # 879 வாரியார் # 889   - அலங்கார முடிக்கிரண  (திருக்குரங்காடுதுறை)  
(குருஜி இராகவன் 244, Old # 449) திருப்புகழ் # 976 வாரியார் # 986   - வேதத்திற் கேள்வி  (திருக்குற்றாலம்)  
(குருஜி இராகவன் 245, Old # 205) திருப்புகழ் # 813 வாரியார் # 823   - வங்கார மார்பிலணி  (திருச்செங்காட்டங்குடி)  
(குருஜி இராகவன் 246, Old # 206) திருப்புகழ் # 808 வாரியார் # 818   - பச்சை யொண்கிரி  (திருநள்ளாறு)  
(குருஜி இராகவன் 247, Old # 207) திருப்புகழ் # 873 வாரியார் # 883   - ஆசார வீனக்கு  (திருநாகேச்சுரம்)  
(குருஜி இராகவன் 248, Old # 440) திருப்புகழ் # 749 வாரியார் # 759   - அறிவிலாதவர்  (திருநெல்வாயில்)  
(குருஜி இராகவன் 249, Old # 208) திருப்புகழ் # 851 வாரியார் # 864   - இருவினையஞ்ச  (திருப்பந்தணை நல்லூர்)  
(குருஜி இராகவன் 250, Old # 209) திருப்புகழ் # 745 வாரியார் # 755   - நிணமொடு குருதி  (திருப்பாதிரிப்புலியூர்)  
(குருஜி இராகவன் 251, Old # 210) திருப்புகழ் # 932 வாரியார் # 942   - இருவினைப் பிறவி  (திருப்பாண்டிக்கொடுமுடி)  
(குருஜி இராகவன் 252, Old # 211) திருப்புகழ் # 946 வாரியார் # 956   - பக்குவ ஆசார  (திருப்புக்கொளியூர்)  
(குருஜி இராகவன் 254, Old # 212) திருப்புகழ் # 713 வாரியார் # 723   - திமிர மாமன  (திருப்போரூர்)  
(குருஜி இராகவன் 255, Old # 213) திருப்புகழ் # 688 வாரியார் # 696   - அமரும் அமரர்  (திருமயிலை)  
(குருஜி இராகவன் 256, Old # 214) திருப்புகழ் # 690 வாரியார் # 698   - அறமிலா அதி  (திருமயிலை)  
(குருஜி இராகவன் 257, Old # 215) திருப்புகழ் # 691 வாரியார் # 699   - இகல வருதிரை  (திருமயிலை)  
(குருஜி இராகவன் 258, Old # 430) திருப்புகழ் # 694 வாரியார் # 702   - கடிய வேக  (திருமயிலை)  
(குருஜி இராகவன் 259, Old # 216) திருப்புகழ் # 695 வாரியார் # 703   - திரைவார் கடல்  (திருமயிலை)  
(குருஜி இராகவன் 260, Old # 217) திருப்புகழ் # 899 வாரியார் # 909   - ஆங்குடல் வளைந்து  (திருமாந்துறை)  
(குருஜி இராகவன் 261, Old # 218) திருப்புகழ் # 942 வாரியார் # 952   - அவசியமுன் வேண்டி  (திருமுருகன்பூண்டி)  
(குருஜி இராகவன் 262, Old # 219) திருப்புகழ் # 722 வாரியார் # 733   - கலகலெனச் சில  (திருவக்கரை)  
(குருஜி இராகவன் 263, Old # 220) திருப்புகழ் # 685 வாரியார் # 695   - மருமல்லி யார்  (திருவலிதாயம்)  
(குருஜி இராகவன் 264, Old # 221) திருப்புகழ் # 812 வாரியார் # 822   - இபமாந்தர் சக்ர  (திருவாஞ்சியம்)  
(குருஜி இராகவன் 265, Old # 222) திருப்புகழ் # 981 வாரியார் # 991   - ஊனாரும் உட்பிணியும்  (திருவாடானை)  
(குருஜி இராகவன் 266, Old # 223) திருப்புகழ் # 819 வாரியார் # 826   - நீதானெத்தனை  (திருவாரூர்)  
(குருஜி இராகவன் 267, Old # 224) திருப்புகழ் # 822 வாரியார் # 829   - பாலோ தேனோ பலவுறு  (திருவாரூர்)  
(குருஜி இராகவன் 268, Old # 447) திருப்புகழ் # 818 வாரியார் # 832   - பாலோ தேனோ பாகோ  (திருவாரூர்)  
(குருஜி இராகவன் 269, Old # 444) திருப்புகழ் # 698 வாரியார் # 706   - குசமாகி யாருமலை  (திருவான்மியூர்)  
(குருஜி இராகவன் 270, Old # 225) திருப்புகழ் # 794 வாரியார் # 803   - பகரு முத்தமிழ்  (திருவிடைக்கழி)  
(குருஜி இராகவன் 271, Old # 226) திருப்புகழ் # 795 வாரியார் # 804   - படி புனல் நெருப்பு  (திருவிடைக்கழி)  
(குருஜி இராகவன் 272, Old # 227) திருப்புகழ் # 796 வாரியார் # 805   - பழியுறு சட்டகமான  (திருவிடைக்கழி)  
(குருஜி இராகவன் 273, Old # 228) திருப்புகழ் # 798 வாரியார் # 799   - மருக்குலாவிய  (திருவிடைக்கழி)  
(குருஜி இராகவன் 274, Old # 229) திருப்புகழ் # 847 வாரியார் # 857   - எருவாய் கருவாய்  (திருவீழிமிழலை)  
(குருஜி இராகவன் 275, Old # 230) திருப்புகழ் # 931 வாரியார் # 941   - வண்டுபோற் சார  (திருவெஞ்சமாக்கூடல்)  
(குருஜி இராகவன் 276, Old # 231) திருப்புகழ் # 747 வாரியார் # 757   - சதுரத்தரை நோக்கிய  (திருவேட்களம்)  
(குருஜி இராகவன் 277, Old # 448) திருப்புகழ் # 748 வாரியார் # 758   - மாத்திரை யாகிலு  (திருவேட்களம்)  
(குருஜி இராகவன் 278, Old # 443) திருப்புகழ் # 681 வாரியார் # 691   - கார்ச் சார் குழலார்  (திருவேற்காடு)  
(குருஜி இராகவன் 279, Old # 232) திருப்புகழ் # 687 வாரியார் # 708   - சொருபப் பிரகாச  (திருவொற்றியூர்)  
(குருஜி இராகவன் 280, Old # 233) திருப்புகழ் # 677 வாரியார் # 687   - தவர்வாள் தோமர  (திருவோத்தூர்)  
(குருஜி இராகவன் 281, Old # 234) திருப்புகழ் # 802 வாரியார் # 812   - இறையத்தனையோ  (திலதைப்பதி)  
(குருஜி இராகவன் 282, Old # 235) திருப்புகழ் # 734 வாரியார் # 745   - ஆறும் ஆறும்  (தேவனூர்)  
(குருஜி இராகவன் 283, Old # 236) திருப்புகழ் # 736 வாரியார் # 747   - காணொணாதது  (தேவனூர்)  
(குருஜி இராகவன் 284, Old # 237) திருப்புகழ் # 735 வாரியார் # 746   - தாரகாசுரன் சரிந்து  (தேவனூர்)  
(குருஜி இராகவன் 285, Old # 238) திருப்புகழ் # 828 வாரியார் # 838   - ஓலமிட்டிரைத்து  (நாகப்பட்டினம்)  
(குருஜி இராகவன் 286, Old # 239) திருப்புகழ் # 830 வாரியார் # 840   - விழுதாதெனவே  (நாகப்பட்டினம்)  
(குருஜி இராகவன் 287, Old # 240) திருப்புகழ் # 754 வாரியார் # 764   - அஞ்சுவித பூதமும்  (நிம்பபுரம்)  
(குருஜி இராகவன் 288, Old # 241) திருப்புகழ் # 790 வாரியார் # 808   - ஈளை சுரங்குளிர்  (பாகை)  
(குருஜி இராகவன் 289, Old # 242) திருப்புகழ் # 1325 வாரியார் # 1314   - உரையுஞ் சென்றது  (புனவாயில்)  
(குருஜி இராகவன் 291, Old # 243) திருப்புகழ் # 949 வாரியார் # 960   - தீராப் பிணிதீர  (பேரூர்)  
(குருஜி இராகவன் 292, Old # 466) திருப்புகழ் # 718 வாரியார் # 728   - குதிபாய்ந்தி ரத்தம்  (மதுராந்தகம்)  
(குருஜி இராகவன் 292, Old # 244) திருப்புகழ் # 719 வாரியார் # 729   - சயில அங்கனைக்கு  (மதுராந்தகம்)  
(குருஜி இராகவன் 294, Old # 245) திருப்புகழ் # 957 வாரியார் # 977   - ஆனைமுகவற்கு  (மதுரை)  
(குருஜி இராகவன் 295, Old # 246) திருப்புகழ் # 964 வாரியார் # 959   - கலைமேவு ஞான  (பவானி)  
(குருஜி இராகவன் 296, Old # 247) திருப்புகழ் # 965 வாரியார் # 973   - நீதத்துவமாகி  (மதுரை)  
(குருஜி இராகவன் 297, Old # 248) திருப்புகழ் # 958 வாரியார் # 967   - பரவு நெடுங்கதிர்  (மதுரை)  
(குருஜி இராகவன் 298, Old # 267) திருப்புகழ் # 654 வாரியார் # 664   - சிகரம் அருந்த  (மாயாபுரி)  
(குருஜி இராகவன் 299, Old # 249) திருப்புகழ் # 682 வாரியார் # 692   - அணி செவ்வியார்  (வடதிருமுல்லைவாயில்)  
(குருஜி இராகவன் 300, Old # 250) திருப்புகழ் # 740 வாரியார் # 751   - அரியயன் அறியாதவர்  (வடுகூர்)  
(குருஜி இராகவன் 301, Old # 251) திருப்புகழ் # 900 வாரியார் # 924   - அரி மருகோனே  (வயலூர்)  
(குருஜி இராகவன் 302, Old # 252) திருப்புகழ் # 904 வாரியார் # 910   - என்னால் பிறக்கவும்  (வயலூர்)  
(குருஜி இராகவன் 303, Old # 445) திருப்புகழ் # 908 வாரியார் # 914   - குருதி கிருமிகள்  (வயலூர்)  
(குருஜி இராகவன் 304, Old # 253) திருப்புகழ் # 911 வாரியார் # 917   - தாமரையின் மட்டு  (வயலூர்)  
(குருஜி இராகவன் 305, Old # 254) திருப்புகழ் # 655 வாரியார் # 665   - அருவரை எடுத்த  (வயிரவிவனம்)  
(குருஜி இராகவன் 306, Old # 255) திருப்புகழ் # 898 வாரியார் # 908   - ஈயெறும்பு நரி  (வாலிகொண்டபுரம்)  
(குருஜி இராகவன் 307, Old # 256) திருப்புகழ் # 815 வாரியார் # 825   - குடல்நிண மென்பு  (விஜயபுரம்)  
(குருஜி இராகவன் 308, Old # 257) திருப்புகழ் # 670 வாரியார் # 680   - நிகரில் பஞ்ச  (விரிஞ்சிபுரம்)  
(குருஜி இராகவன் 309, Old # 258) திருப்புகழ் # 672 வாரியார் # 682   - மருவும் அஞ்சு  (விரிஞ்சிபுரம்)  
(குருஜி இராகவன் 310, Old # 259) திருப்புகழ் # 751 வாரியார் # 761   - திருமொழி  (விருத்தாசலம்)  
(குருஜி இராகவன் 312, Old # 438) திருப்புகழ் # 656 வாரியார் # 666   - அடல் அரி மகவு  (வெள்ளிகரம்)  
(குருஜி இராகவன் 313, Old # 456) திருப்புகழ் # 662 வாரியார் # 669   - இல்லையென நாணி  (வெள்ளிகரம்)  
(குருஜி இராகவன் 314, Old # 260) திருப்புகழ் # 657 வாரியார் # 672   - சிகரிகள் இடிய  (வெள்ளிகரம்)  
(குருஜி இராகவன் 315, Old # 261) திருப்புகழ் # 664 வாரியார் # 671   - வதன சரோருக  (வெள்ளிகரம்)  
(குருஜி இராகவன் 316, Old # 262) திருப்புகழ் # 839 வாரியார் # 849   - சூழும்வினை  (வேதாரணியம்)  
(குருஜி இராகவன் 317, Old # 446) திருப்புகழ் # 753 வாரியார் # 763   - குரைகடல் உலகினில்  (வேப்பூர்)  
(குருஜி இராகவன் 318, Old # 263) திருப்புகழ் # 779 வாரியார் # 789   - உரத்துறை போத  (வைத்தீசுரன் கோயில்)  
(குருஜி இராகவன் 319, Old # 264) திருப்புகழ் # 780 வாரியார் # 790   - எத்தனை கோடி  (வைத்தீசுரன் கோயில்)  
(குருஜி இராகவன் 320, Old # 265) திருப்புகழ் # 782 வாரியார் # 792   - மாலினால் எடுத்த  (வைத்தீசுரன் கோயில்)  
(குருஜி இராகவன் 321, Old # 266) திருப்புகழ் # 760 வாரியார் # 770   - கழைமுத்து மாலை  (ஸ்ரீ முஷ்டம்)  
(குருஜி இராகவன் 322, Old # 268) திருப்புகழ் # 1306 வாரியார் # 1002   - கும்பகோணம்  (க்ஷேத்திரக் கோவை)  
(குருஜி இராகவன் 323, Old # 269) திருப்புகழ் # 1124 வாரியார் # 1007   - அகர முதலென  (பொதுப்பாடல்கள்)  
(குருஜி இராகவன் 324, Old # 270) திருப்புகழ் # 1203 வாரியார் # 1106   - அடியார் மனம்  (பொதுப்பாடல்கள்)  
(குருஜி இராகவன் 325, Old # 271) திருப்புகழ் # 1053 வாரியார் # 1292   - அதல சேடனாராட  (பொதுப்பாடல்கள்)  
(குருஜி இராகவன் 327, Old # 450) திருப்புகழ் # 1045 வாரியார் # 1284   - அமல வாயு  (பொதுப்பாடல்கள்)  
(குருஜி இராகவன் 328, Old # 272) திருப்புகழ் # 1211 வாரியார் # 1114   - ஆசார வீனன்  (பொதுப்பாடல்கள்)  
(குருஜி இராகவன் 329, Old # 273) திருப்புகழ் # 1212 வாரியார் # 1115   - ஆசைகூர் பத்தன்  (பொதுப்பாடல்கள்)  
(குருஜி இராகவன் 330, Old # 274) திருப்புகழ் # 1169 வாரியார் # 1311   - ஆரவாரமாய்  (பொதுப்பாடல்கள்)  
(குருஜி இராகவன் 331, Old # 275) திருப்புகழ் # 1126 வாரியார் # 1009   - ஆராத காதலாகி  (பொதுப்பாடல்கள்)  
(குருஜி இராகவன் 332, Old # 276) திருப்புகழ் # 1127 வாரியார் # 1010   - ஆராதனர் ஆடம்பர  (பொதுப்பாடல்கள்)  
(குருஜி இராகவன் 333, Old # 277) திருப்புகழ் # 995 வாரியார் # 1005   - ஆவி காப்பது  (பொதுப்பாடல்கள்)  
(குருஜி இராகவன் 334, Old # 278) திருப்புகழ் # 1129 வாரியார் # 1012   - ஆனாத ஞான  (பொதுப்பாடல்கள்)  
(குருஜி இராகவன் 335, Old # 279) திருப்புகழ் # 1074 வாரியார் # 1186   - இசைந்த ஏறும்  (பொதுப்பாடல்கள்)  
(குருஜி இராகவன் 336, Old # 280) திருப்புகழ் # 1281 வாரியார் # 1082   - இத்தரணி மீதில்  (பொதுப்பாடல்கள்)  
(குருஜி இராகவன் 337, Old # 281) திருப்புகழ் # 1133 வாரியார் # 1016   - இரவொடும் பகலே  (பொதுப்பாடல்கள்)  
(குருஜி இராகவன் 338, Old # 282) திருப்புகழ் # 1219 வாரியார் # 1122   - இருநோய் மலத்தை  (பொதுப்பாடல்கள்)  
(குருஜி இராகவன் 339, Old # 283) திருப்புகழ் # 1072 வாரியார் # 1184   - இருந்த வீடும்  (பொதுப்பாடல்கள்)  
(குருஜி இராகவன் 340, Old # 284) திருப்புகழ் # 1220 வாரியார் # 1123   - இனமறை விதங்கள்  (பொதுப்பாடல்கள்)  
(குருஜி இராகவன் 341, Old # 285) திருப்புகழ் # 1139 வாரியார் # 1022   - உலகத்தினில்  (பொதுப்பாடல்கள்)  
(குருஜி இராகவன் 342, Old # 286) திருப்புகழ் # 1140 வாரியார் # 1023   - உறவின்முறை கதறி  (பொதுப்பாடல்கள்)  
(குருஜி இராகவன் 343, Old # 287) திருப்புகழ் # 1035 வாரியார் # 1274   - ஊனுந் தசையுடல்  (பொதுப்பாடல்கள்)  
(குருஜி இராகவன் 344, Old # 288) திருப்புகழ் # 1221 வாரியார் # 1124   - ஊனேறெலும்பு  (பொதுப்பாடல்கள்)  
(குருஜி இராகவன் 345, Old # 289) திருப்புகழ் # 1143 வாரியார் # 1026   - எட்டுடன் ஒரு  (பொதுப்பாடல்கள்)  
(குருஜி இராகவன் 346, Old # 290) திருப்புகழ் # 1222 வாரியார் # 1125   - எதிரொருவர் இலை  (பொதுப்பாடல்கள்)  
(குருஜி இராகவன் 347, Old # 291) திருப்புகழ் # 1278 வாரியார் # 1181   - விழையும் மனிதரை  (பொதுப்பாடல்கள்)  
(குருஜி இராகவன் 348, Old # 292) திருப்புகழ் # 1097 வாரியார் # 1209   - எழுபிறவி நீர்நில  (பொதுப்பாடல்கள்)  
(குருஜி இராகவன் 349, Old # 293) திருப்புகழ் # 1282 வாரியார் # 1083   - என்பந்த வினை  (பொதுப்பாடல்கள்)  
(குருஜி இராகவன் 350, Old # 294) திருப்புகழ் # 1224 வாரியார் # 1127   - ஏட்டிலே வரை  (பொதுப்பாடல்கள்)  
(குருஜி இராகவன் 351, Old # 295) திருப்புகழ் # 1068 வாரியார் # 1307   - ஒழு கூனிரத்தம்  (பொதுப்பாடல்கள்)  
(குருஜி இராகவன் 352, Old # 296) திருப்புகழ் # 993 வாரியார் # 1319   - ஓது முத்தமிழ்  (பொதுப்பாடல்கள்)  
(குருஜி இராகவன் 354, Old # 297) திருப்புகழ் # 1283 வாரியார் # 1084   - கருப்பற்று ஊறி  (பொதுப்பாடல்கள்)  
(குருஜி இராகவன் 355, Old # 460) திருப்புகழ் # 1284 வாரியார் # 1085   - கருப்பையில்  (பொதுப்பாடல்கள்)  
(குருஜி இராகவன் 356, Old # 298) திருப்புகழ் # 1059 வாரியார் # 1298   - கவடு கோத்தெழும்  (பொதுப்பாடல்கள்)  
(குருஜி இராகவன் 357, Old # 299) திருப்புகழ் # 1028 வாரியார் # 1267   - காதி மோதி  (பொதுப்பாடல்கள்)  
(குருஜி இராகவன் 358, Old # 300) திருப்புகழ் # 1016 வாரியார் # 1255   - குகையில் நவநாதர்  (பொதுப்பாடல்கள்)  
(குருஜி இராகவன் 360, Old # 301) திருப்புகழ் # 1285 வாரியார் # 1086   - கொடிய மதவேள்  (பொதுப்பாடல்கள்)  
(குருஜி இராகவன் 361, Old # 302) திருப்புகழ் # 1238 வாரியார் # 1141   - சந்தம் புனைந்து  (பொதுப்பாடல்கள்)  
(குருஜி இராகவன் 362, Old # 303) திருப்புகழ் # 1287 வாரியார் # 1088   - சமய பத்தி  (பொதுப்பாடல்கள்)  
(குருஜி இராகவன் 363, Old # 472) திருப்புகழ் # 1288 வாரியார் # 1089   - சருவிய சாத்திர  (பொதுப்பாடல்கள்)  
(குருஜி இராகவன் 364, Old # 304) திருப்புகழ் # 1239 வாரியார் # 1142   - சலமலம்  (பொதுப்பாடல்கள்)  
(குருஜி இராகவன் 365, Old # 305) திருப்புகழ் # 1240 வாரியார் # 1143   - சாங்கரி பாடியிட  (பொதுப்பாடல்கள்)  
(குருஜி இராகவன் 366, Old # 306) திருப்புகழ் # 1241 வாரியார் # 1144   - சிவஞான புண்டரிக  (பொதுப்பாடல்கள்)  
(குருஜி இராகவன் 367, Old # 307) திருப்புகழ் # 1025 வாரியார் # 1264   - சீதமலம் வெப்பு  (பொதுப்பாடல்கள்)  
(குருஜி இராகவன் 368, Old # 308) திருப்புகழ் # 1112 வாரியார் # 1224   - சுட்டதுபோல் ஆசை  (பொதுப்பாடல்கள்)  
(குருஜி இராகவன் 369, Old # 309) திருப்புகழ் # 1157 வாரியார் # 1039   - சுருதி வெகுமுக  (பொதுப்பாடல்கள்)  
(குருஜி இராகவன் 370, Old # 310) திருப்புகழ் # 1243 வாரியார் # 1146   - சூதினுண வாசை  (பொதுப்பாடல்கள்)  
(குருஜி இராகவன் 371, Old # 467) திருப்புகழ் # 1244 வாரியார் # 1147   - செழும் தாது  (பொதுப்பாடல்கள்)  
(குருஜி இராகவன் 373, Old # 311) திருப்புகழ் # 1004 வாரியார் # 1243   - தசையும் உதிரமும்  (பொதுப்பாடல்கள்)  
(குருஜி இராகவன் 374, Old # 312) திருப்புகழ் # 1245 வாரியார் # 1148   - தத் தனமும்  (பொதுப்பாடல்கள்)  
(குருஜி இராகவன் 375, Old # 313) திருப்புகழ் # 1163 வாரியார் # 1044   - தரணிமிசை  (பொதுப்பாடல்கள்)  
(குருஜி இராகவன் 376, Old # 314) திருப்புகழ் # 1246 வாரியார் # 1149   - தலைவலய போகம்  (பொதுப்பாடல்கள்)  
(குருஜி இராகவன் 377, Old # 315) திருப்புகழ் # 1247 வாரியார் # 1150   - தவநெறி  (பொதுப்பாடல்கள்)  
(குருஜி இராகவன் 378, Old # 316) திருப்புகழ் # 1075 வாரியார் # 1187   - திரிபுரம் அதனை  (மருதமலை)  
(குருஜி இராகவன் 379, Old # 317) திருப்புகழ் # 1249 வாரியார் # 1152   - திரைவஞ்ச  (பொதுப்பாடல்கள்)  
(குருஜி இராகவன் 380, Old # 318) திருப்புகழ் # 1291 வாரியார் # 1092   - துள்ளு மதவேள்  (பொதுப்பாடல்கள்)  
(குருஜி இராகவன் 381, Old # 319) திருப்புகழ் # 1255 வாரியார் # 1158   - தோரண கனக  (பொதுப்பாடல்கள்)  
(குருஜி இராகவன் 382, Old # 320) திருப்புகழ் # 1034 வாரியார் # 1273   - தோலத்தியால்  (பொதுப்பாடல்கள்)  
(குருஜி இராகவன் 383, Old # 321) திருப்புகழ் # 1166 வாரியார் # 1046   - நரையொடு பல்  (பொதுப்பாடல்கள்)  
(குருஜி இராகவன் 384, Old # 451) திருப்புகழ் # 1040 வாரியார் # 1279   - நாராலே தோல்  (பொதுப்பாடல்கள்)  
(குருஜி இராகவன் 385, Old # 322) திருப்புகழ் # 998 வாரியார் # 1237   - நாலிரண்டிதழாலே  (பொதுப்பாடல்கள்)  
(குருஜி இராகவன் 386, Old # 323) திருப்புகழ் # 1294 வாரியார் # 1095   - நாளு மிகுத்த  (பொதுப்பாடல்கள்)  
(குருஜி இராகவன் 387, Old # 324) திருப்புகழ் # 1295 வாரியார் # 1096   - நித்தம் உற்றுனை  (பொதுப்பாடல்கள்)  
(குருஜி இராகவன் 388, Old # 325) திருப்புகழ் # 1167 வாரியார் # 1047   - நிமிர்ந்த முதுகு  (பொதுப்பாடல்கள்)  
(குருஜி இராகவன் 389, Old # 326) திருப்புகழ் # 1168 வாரியார் # 1324   - நிருதரார்க்கு ஒரு  (பொதுப்பாடல்கள்)  
(குருஜி இராகவன் 390, Old # 327) திருப்புகழ் # 1170 வாரியார் # 1049   - நீரும் என்பு  (பொதுப்பாடல்கள்)  
(குருஜி இராகவன் 391, Old # 328) திருப்புகழ் # 1296 வாரியார் # 1097   - நீலங்கொள்  (பொதுப்பாடல்கள்)  
(குருஜி இராகவன் 392, Old # 329) திருப்புகழ் # 1005 வாரியார் # 1244   - நெடிய வட  (பொதுப்பாடல்கள்)  
(குருஜி இராகவன் 393, Old # 330) திருப்புகழ் # 1006 வாரியார் # 1245   - பகிர நினைவொரு  (பொதுப்பாடல்கள்)  
(குருஜி இராகவன் 394, Old # 331) திருப்புகழ் # 1297 வாரியார் # 1098   - பட்டுப் படாத  (பொதுப்பாடல்கள்)  
(குருஜி இராகவன் 395, Old # 332) திருப்புகழ் # 1298 வாரியார் # 1099   - பரவைக்கு எத்தனை  (பொதுப்பாடல்கள்)  
(குருஜி இராகவன் 396, Old # 333) திருப்புகழ் # 1060 வாரியார் # 1299   - பருதியாய்ப் பனி  (பொதுப்பாடல்கள்)  
(குருஜி இராகவன் 397, Old # 334) திருப்புகழ் # 1175 வாரியார் # 1054   - பாணிக்கு உட்படாது  (பொதுப்பாடல்கள்)  
(குருஜி இராகவன் 398, Old # 335) திருப்புகழ் # 1299 வாரியார் # 1100   - பிறவியலை  (பொதுப்பாடல்கள்)  
(குருஜி இராகவன் 399, Old # 336) திருப்புகழ் # 1177 வாரியார் # 1056   - புகரில் சேவல  (பொதுப்பாடல்கள்)  
(குருஜி இராகவன் 400, Old # 452) திருப்புகழ் # 1300 வாரியார் # 1101   - புத்தகத்து ஏட்டில்  (பொதுப்பாடல்கள்)  
(குருஜி இராகவன் 401, Old # 337) திருப்புகழ் # 1179 வாரியார் # 1058   - புவிக்குன் பாதம்  (பொதுப்பாடல்கள்)  
(குருஜி இராகவன் 403, Old # 338) திருப்புகழ் # 1265 வாரியார் # 1168   - பெருங்காரியம் போல்  (பொதுப்பாடல்கள்)  
(குருஜி இராகவன் 404, Old # 339) திருப்புகழ் # 1030 வாரியார் # 1269   - பேரவா அறா  (பொதுப்பாடல்கள்)  
(குருஜி இராகவன் 405, Old # 340) திருப்புகழ் # 1058 வாரியார் # 1297   - பொதுவதாய்த் தனி  (பொதுப்பாடல்கள்)  
(குருஜி இராகவன் 406, Old # 341) திருப்புகழ் # 992 வாரியார் # 1004   - போத நிர்க்குண  (பொதுப்பாடல்கள்)  
(குருஜி இராகவன் 408, Old # 342) திருப்புகழ் # 1186 வாரியார் # 1065   - மதனேவிய கணை  (பொதுப்பாடல்கள்)  
(குருஜி இராகவன் 409, Old # 343) திருப்புகழ் # 1269 வாரியார் # 1172   - மதிதனையிலாத  (பொதுப்பாடல்கள்)  
(குருஜி இராகவன் 410, Old # 344) திருப்புகழ் # 1052 வாரியார் # 1291   - மன கபாட  (பொதுப்பாடல்கள்)  
(குருஜி இராகவன் 411, Old # 345) திருப்புகழ் # 1302 வாரியார் # 1103   - மனைமக்கள் சுற்றம்  (பொதுப்பாடல்கள்)  
(குருஜி இராகவன் 412, Old # 346) திருப்புகழ் # 1188 வாரியார் # 1067   - மாண்டார் எலும்பு  (பொதுப்பாடல்கள்)  
(குருஜி இராகவன் 413, Old # 347) திருப்புகழ் # 1274 வாரியார் # 1177   - முருக மயூர  (பொதுப்பாடல்கள்)  
(குருஜி இராகவன் 414, Old # 348) திருப்புகழ் # 1194 வாரியார் # 1073   - முனை அழிந்தது  (பொதுப்பாடல்கள்)  
(குருஜி இராகவன் 415, Old # 349) திருப்புகழ் # 1275 வாரியார் # 1178   - மூலா நிலமதின்  (பொதுப்பாடல்கள்)  
(குருஜி இராகவன் 416, Old # 350) திருப்புகழ் # 1196 வாரியார் # 1075   - மோது மறலி  (பொதுப்பாடல்கள்)  
(குருஜி இராகவன் 417, Old # 351) திருப்புகழ் # 1037 வாரியார் # 1276   - வாதந் தலைவலி  (பொதுப்பாடல்கள்)  
(குருஜி இராகவன் 418, Old # 352) திருப்புகழ் # 1303 வாரியார் # 1104   - வாரி மீதே  (பொதுப்பாடல்கள்)  
(குருஜி இராகவன் 419, Old # 353) திருப்புகழ் # 1304 வாரியார் # 1105   - வான் அப்பு  (பொதுப்பாடல்கள்)  
(குருஜி இராகவன் 420, Old # 354) திருப்புகழ் # 1000 வாரியார் # 1239   - வேடர் செழுந்தினை  (பொதுப்பாடல்கள்)  
(குருஜி இராகவன் 421, Old # 355) திருப்புகழ் # 994 வாரியார் # 1003   - வேத வித்தகா  (பொதுப்பாடல்கள்)  
(குருஜி இராகவன் 423, Old # 356) திருப்புகழ் # 352 வாரியார் # 500   - அறிவிலாப் பித்தர்  (காஞ்சீபுரம்)  
(குருஜி இராகவன் 424, Old # 357) திருப்புகழ் # 329 வாரியார் # 477   - அற்றைக்கு இரைதேடி  (காஞ்சீபுரம்)  
(குருஜி இராகவன் 425, Old # 358) திருப்புகழ் # 324 வாரியார் # 464   - எனக்குச்சற்று  (காஞ்சீபுரம்)  
(குருஜி இராகவன் 426, Old # 359) திருப்புகழ் # 339 வாரியார் # 487   - கருமமான பிறப்பற  (காஞ்சீபுரம்)  
(குருஜி இராகவன் 427, Old # 360) திருப்புகழ் # 315 வாரியார் # 475   - கறை இலங்கும்  (காஞ்சீபுரம்)  
(குருஜி இராகவன் 428, Old # 361) திருப்புகழ் # 318 வாரியார் # 458   - கனி தரும் கொக்கு  (காஞ்சீபுரம்)  
(குருஜி இராகவன் 430, Old # 362) திருப்புகழ் # 343 வாரியார் # 491   - சீசி முப்புர  (காஞ்சீபுரம்)  
(குருஜி இராகவன் 431, Old # 363) திருப்புகழ் # 316 வாரியார் # 476   - செறிதரும் செப்பத்து  (காஞ்சீபுரம்)  
(குருஜி இராகவன் 432, Old # 364) திருப்புகழ் # 322 வாரியார் # 462   - தலை வலையத்து  (காஞ்சீபுரம்)  
(குருஜி இராகவன் 433, Old # 365) திருப்புகழ் # 344 வாரியார் # 492   - நச்சு அரவம் என்று  (காஞ்சீபுரம்)  
(குருஜி இராகவன் 434, Old # 366) திருப்புகழ் # 345 வாரியார் # 493   - படிறொழுக்கமும்  (காஞ்சீபுரம்)  
(குருஜி இராகவன் 435, Old # 367) திருப்புகழ் # 320 வாரியார் # 460   - புரைபடுஞ் செற்ற  (காஞ்சீபுரம்)  
(குருஜி இராகவன் 436, Old # 468) திருப்புகழ் # 314 வாரியார் # 474   - புன மடந்தைக்கு  (காஞ்சீபுரம்)  
(குருஜி இராகவன் 437, Old # 458) திருப்புகழ் # 335 வாரியார் # 483   - பொக்குப்பை  (காஞ்சீபுரம்)  
(குருஜி இராகவன் 438, Old # 368) திருப்புகழ் # 347 வாரியார் # 495   - மக்கட்குக் கூற  (காஞ்சீபுரம்)  
(குருஜி இராகவன் 439, Old # 369) திருப்புகழ் # 330 வாரியார் # 478   - முட்டுப் பட்டு  (காஞ்சீபுரம்)  
(குருஜி இராகவன் 440, Old # 370) திருப்புகழ் # 350 வாரியார் # 498   - வம்பறாச்சில  (காஞ்சீபுரம்)  
(குருஜி இராகவன் 441, Old # 371) திருப்புகழ் # 355 வாரியார் # 507   - அனித்தமான ஊன்  (திருவானைக்கா)  
(குருஜி இராகவன் 442, Old # 372) திருப்புகழ் # 359 வாரியார் # 511   - ஓல மறைகள்  (திருவானைக்கா)  
(குருஜி இராகவன் 443, Old # 373) திருப்புகழ் # 362 வாரியார் # 514   - குருதி புலால் என்பு  (திருவானைக்கா)  
(குருஜி இராகவன் 444, Old # 374) திருப்புகழ் # 363 வாரியார் # 501   - நாடித் தேடி  (திருவானைக்கா)  
(குருஜி இராகவன் 445, Old # 375) திருப்புகழ் # 365 வாரியார் # 503   - பரிமளம் மிக உள  (திருவானைக்கா)  
(குருஜி இராகவன் 446, Old # 469) திருப்புகழ் # 392 வாரியார் # 586   - அருக்கார் நலத்தை  (திருவருணை)  
(குருஜி இராகவன் 447, Old # 470) திருப்புகழ் # 394 வாரியார் # 588   - அழுதும் ஆவா  (திருவருணை)  
(குருஜி இராகவன் 448, Old # 376) திருப்புகழ் # 397 வாரியார் # 591   - இமராஜன் நிலாவது  (திருவருணை)  
(குருஜி இராகவன் 449, Old # 453) திருப்புகழ் # 388 வாரியார் # 582   - இரவியும் மதியும்  (திருவருணை)  
(குருஜி இராகவன் 450, Old # 377) திருப்புகழ் # 399 வாரியார் # 515   - இரவுபகற் பலகாலும்  (திருவருணை)  
(குருஜி இராகவன் 451, Old # 378) திருப்புகழ் # 400 வாரியார் # 516   - இருவர் மயலோ  (திருவருணை)  
(குருஜி இராகவன் 452, Old # 379) திருப்புகழ் # 401 வாரியார் # 517   - இருவினை அஞ்ச  (திருவருணை)  
(குருஜி இராகவன் 453, Old # 475) திருப்புகழ் # 402 வாரியார் # 518   - இருவினை ஊண்  (திருவருணை)  
(குருஜி இராகவன் 454, Old # 380) திருப்புகழ் # 406 வாரியார் # 522   - கடல்பரவு தரங்க  (திருவருணை)  
(குருஜி இராகவன் 455, Old # 381) திருப்புகழ் # 376 வாரியார் # 570   - கயல் விழித்தேன்  (திருவருணை)  
(குருஜி இராகவன் 456, Old # 382) திருப்புகழ் # 409 வாரியார் # 525   - கரிமுகக் கடகளிறு  (திருவருணை)  
(குருஜி இராகவன் 457, Old # 383) திருப்புகழ் # 369 வாரியார் # 563   - கருணை சிறிதும்  (திருவருணை)  
(குருஜி இராகவன் 458, Old # 384) திருப்புகழ் # 384 வாரியார் # 578   - அமுதம் ஊறு சொல்  (திருவருணை)  
(குருஜி இராகவன் 459, Old # 471) திருப்புகழ் # 416 வாரியார் # 532   - குழவியுமாய் மோகம்  (திருவருணை)  
(குருஜி இராகவன் 460, Old # 385) திருப்புகழ் # 411 வாரியார் # 527   - காணாத தூர நீள்  (திருவருணை)  
(குருஜி இராகவன் 461, Old # 386) திருப்புகழ் # 414 வாரியார் # 530   - கீத விநோத மெச்சு  (திருவருணை)  
(குருஜி இராகவன் 462, Old # 387) திருப்புகழ் # 421 வாரியார் # 537   - சிவமாதுடனே  (திருவருணை)  
(குருஜி இராகவன் 463, Old # 388) திருப்புகழ் # 425 வாரியார் # 1323   - செயசெய அருணா  (திருவருணை)  
(குருஜி இராகவன் 464, Old # 389) திருப்புகழ் # 426 வாரியார் # 541   - தமரம் குரங்களும்  (திருவருணை)  
(குருஜி இராகவன் 465, Old # 390) திருப்புகழ் # 378 வாரியார் # 572   - பரியகைப் பாசம்  (திருவருணை)  
(குருஜி இராகவன் 466, Old # 391) திருப்புகழ் # 435 வாரியார் # 550   - புலையனான  (திருவருணை)  
(குருஜி இராகவன் 468, Old # 392) திருப்புகழ் # 441 வாரியார் # 556   - வலிவாத பித்தமொடு  (திருவருணை)  
(குருஜி இராகவன் 469, Old # 393) திருப்புகழ் # 443 வாரியார் # 558   - விதி அதாகவே  (திருவருணை)  
(குருஜி இராகவன் 470, Old # 457) திருப்புகழ் # 389 வாரியார் # 583   - விரகொடு வளை  (திருவருணை)  
(குருஜி இராகவன் 471, Old # 394) திருப்புகழ் # 446 வாரியார் # 594   - சரக்கு ஏறி இத்த  (திருக்காளத்தி)  
(குருஜி இராகவன் 472, Old # 395) திருப்புகழ் # 447 வாரியார் # 593   - சிரத்தானத்தி  (திருக்காளத்தி)  
(குருஜி இராகவன் 473, Old # 396) திருப்புகழ் # 448 வாரியார் # 595   - பங்கயனார்  (திருக்காளத்தி)  
(குருஜி இராகவன் 474, Old # 397) திருப்புகழ் # 470 வாரியார் # 638   - அவகுண விரகனை  (சிதம்பரம்)  
(குருஜி இராகவன் 475, Old # 398) திருப்புகழ் # 451 வாரியார் # 619   - இருவினையின் மதி  (சிதம்பரம்)  
(குருஜி இராகவன் 476, Old # 399) திருப்புகழ் # 496 வாரியார் # 599   - இருளும் ஓர்கதிரணு  (சிதம்பரம்)  
(குருஜி இராகவன் 477, Old # 400) திருப்புகழ் # 485 வாரியார் # 653   - எலுப்புத் தோல்  (சிதம்பரம்)  
(குருஜி இராகவன் 478, Old # 401) திருப்புகழ் # 493 வாரியார் # 596   - எழுகடல் மணலை  (சிதம்பரம்)  
(குருஜி இராகவன் 479, Old # 402) திருப்புகழ் # 471 வாரியார் # 639   - கட்டி முண்டக  (சிதம்பரம்)  
(குருஜி இராகவன் 480, Old # 403) திருப்புகழ் # 449 வாரியார் # 617   - கனகசபை மேவும்  (சிதம்பரம்)  
(குருஜி இராகவன் 481, Old # 404) திருப்புகழ் # 469 வாரியார் # 637   - காய மாய வீடு  (சிதம்பரம்)  
(குருஜி இராகவன் 482, Old # 405) திருப்புகழ் # 497 வாரியார் # 600   - காவி உடுத்தும்  (சிதம்பரம்)  
(குருஜி இராகவன் 483, Old # 406) திருப்புகழ் # 452 வாரியார் # 620   - குகனே குருபரனே  (சிதம்பரம்)  
(குருஜி இராகவன் 484, Old # 407) திருப்புகழ் # 450 வாரியார் # 618   - கைத்தருண சோதி  (சிதம்பரம்)  
(குருஜி இராகவன் 485, Old # 408) திருப்புகழ் # 502 வாரியார் # 605   - சுடரனைய திருமேனி  (சிதம்பரம்)  
(குருஜி இராகவன் 486, Old # 409) திருப்புகழ் # 494 வாரியார் # 597   - தறுகணன் மறலி  (சிதம்பரம்)  
(குருஜி இராகவன் 487, Old # 410) திருப்புகழ் # 472 வாரியார் # 640   - நஞ்சினைப் போலுமன  (சிதம்பரம்)  
(குருஜி இராகவன் 488, Old # 411) திருப்புகழ் # 505 வாரியார் # 608   - நாடா பிறப்பு  (சிதம்பரம்)  
(குருஜி இராகவன் 489, Old # 412) திருப்புகழ் # 515 வாரியார் # 1317   - பரமகுரு நாத  (சிதம்பரம்)  
(குருஜி இராகவன் 490, Old # 413) திருப்புகழ் # 513 வாரியார் # 0   - மனமே உனக்குறுதி  (சிதம்பரம்)  
(குருஜி இராகவன் 491, Old # 414) திருப்புகழ் # 457 வாரியார் # 625   - வந்து வந்துவித்தூறி  (சிதம்பரம்)  
(குருஜி இராகவன் 492, Old # 415) திருப்புகழ் # 487 வாரியார் # 655   - வாத பித்தமொடு  (சிதம்பரம்)  
(குருஜி இராகவன் 493, Old # 416) திருப்புகழ் # 490 வாரியார் # 658   - விடுங்கைக்கு ஒத்த  (சிதம்பரம்)  
(குருஜி இராகவன் 494, Old # 417) திருப்புகழ் # 1307 வாரியார் # 441   - அகரமுமாகி  (பழமுதிர்ச்சோலை)  
(குருஜி இராகவன் 495, Old # 418) திருப்புகழ் # 1313 வாரியார் # 447   - ஆசை நாலுசதுர  (பழமுதிர்ச்சோலை)  
(குருஜி இராகவன் 496, Old # 419) திருப்புகழ் # 1314 வாரியார் # 448   - கருவாகியெதாய்  (பழமுதிர்ச்சோலை)  
(குருஜி இராகவன் 497, Old # 420) திருப்புகழ் # 1309 வாரியார் # 443   - காரணமதாக  (பழமுதிர்ச்சோலை)  
(குருஜி இராகவன் 498, Old # 421) திருப்புகழ் # 1310 வாரியார் # 444   - சீலமுள தாயர்  (பழமுதிர்ச்சோலை)  
(குருஜி இராகவன் 499, Old # 422) திருப்புகழ் # 1321 வாரியார் # 453   - தலைமயிர் கொக்கு  (பழமுதிர்ச்சோலை)  
(குருஜி இராகவன் 500, Old # 423) திருப்புகழ் # 1316 வாரியார் # 450   - துடிகொள் நோய்  (பழமுதிர்ச்சோலை)  
(குருஜி இராகவன் 501, Old # 424) திருப்புகழ் # 1318 வாரியார் # 439   - வாதினை அடர்ந்த  (பழமுதிர்ச்சோலை)  

Back to Top


This page was last modified on Thu, 09 May 2024 05:33:06 +0000
          send corrections and suggestions to admin-at-sivaya.org

thiruppugazh guruji ragavan