சிவய.திருக்கூட்டம்
sivaya.org
Please set your language preference
by clicking below languages link
Search this site with
words in any language e.g. पोऱ्‌ऱि
song/pathigam/paasuram numbers: e.g. 7.039

This page in Tamil   Hindi/Sanskrit   Telugu   Malayalam   Bengali   Kannada   English   ITRANS    Marati  Gujarathi   Oriya   Singala   Tibetian   Thai   Japanese   Urdu   Cyrillic/Russian   Spanish   Hebrew  
tirumUlar tirumantiram & chekkizhAr p^eriya‌ purANa‌m
1 10.000 - tirumUlar vinAyakar vaNakkam

aintu karatta^nai yA^nai mukatta^nai
inti ^niLampiRai polum ^eyiRRa^nai
nanti maka^nRa^nai ~nA^nak k^ozhunti^naip
puntiyil vaittaTi poRRuki^n Re^ne.

[ 1]
2 10.100 - tirumUlar pAyiram

kaTavuL vAzhttu

^o^nRava^n RA^ne iraNTava^n i^n^naruL
ni^nRa^na^n mU^nRi^nuL nA^nkuNarn tA^naintu
v^e^nRa^na^n ARu virinta^na^n ezhumparch
ch^e^nRa^na^n tA^nirun tA^nuNarn t^eTTe.

[ 1]
3 10.100 - tirumUlar pAyiram

nA^np^eRRa i^npam p^eRukaiv vaiyakam
vA^npaRRi ni^nRa maRaipp^oruL ch^olliTi^n
U^npaRRi ni^nRa uNarvuRum mantiram
tA^npaRRap paRRat talaippaTun tA^ne.

[ 24]
4 10.100 - tirumUlar pAyiram

nanti aruLAle mUla^nai nATippi^n
nanti aruLAle chatAchiva ^nAyi^ne^n
nanti aruLAlm^ey~n ~nA^nattuL naNNi^ne^n
nanti aruLAle nA^nirun te^ne.

[ 29]
5 10.100 - tirumUlar pAyiram

pATaval lArn^eRi pATaaRiki le^n
ATaval lArn^eRi ATaaRiki le^n
nATaval lArn^eRi nATaaRiki le^n
teTaval lArn^eRi teTakil le^ne.

[ 33]
6 10.100 - tirumUlar pAyiram

nanti aruLAle nAta^nAm perp^eRRe^n
nanti aruLAle mUla^nai nATi^ne^n
nanti aruLAva t^e^nch^eyum nATTi^nil
nanti vazhikATTa nA^nirun te^ne.

[ 7]
7 10.101 - tirumUlar mutal tantiram - 1. chivaparattuvam

chiva^n^oT^ok kunt^eyvan teTi^num illai
ava^n^oT^op pAri~Nkum yAvarum illai
puva^na~N kaTanta^nRu p^o^n^n^oLi mi^n^nun
tava^nach chaTaimuTit tAmarai yA^ne.
 

[ 1]
8 10.101 - tirumUlar mutal tantiram - 1. chivaparattuvam

appa^nai nantiyai ArA amuti^nai
^oppili vaLLalai Uzhi mutalva^nai
^eppari chAyi^num ettumi^n etti^nAl
appari chIcha^n aruLp^eRa lAme. 

[ 32]
9 10.101 - tirumUlar mutal tantiram - 1. chivaparattuvam

tIyi^num v^eyya^n pu^nali^nun taNNiya^n
Ayi^num Icha^n aruLaRi vArillai
cheya^nu malla^n aNiya^nnal a^nparkkut
tAyi^num nalla^n tAzhchaTai yo^ne. 

[ 4]
10 10.102 - tirumUlar mutal tantiram - 2. vetach chiRappu

tirun^eRi yAvatu chittachit ta^nRip
p^erun^eRi yAya pirA^nai ni^naintu
kurun^eRi yA~nchiva mAn^eRi kUTum
^orun^eRi ^o^nRAka vetAntam otume. 

[ 4]
11 10.104 - tirumUlar mutal tantiram - 4. upatecham

t^eLivu kuruvi^n tirume^ni kANTal
t^eLivu kuruvi^n tirunAma~n ch^eppal
t^eLivu kuruvi^n tiruvArttai keTTal
t^eLivu kuruvuruch chintittal tA^ne. 

[ 27]
12 10.104 - tirumUlar mutal tantiram - 4. upatecham

patipachu pAcham ^e^nappakar mU^nRil
patiyi^naip poRpachu pAcham a^nAti
patiyi^naich ch^e^nRaNu kApachu pAcham
patiyaNu kiRpachu pAchamnil lAve. 

[ 3]
13 10.106 - tirumUlar mutal tantiram - 6. ch^elvam nilaiyAmai

makizhki^nRa ch^elvamum mATum uTa^ne
kavizhki^nRa nIrmichaich ch^ellu~N kalampol
avizhki^nRa Akkaikkor vITu peRAkach
chimizh^o^nRu vaittamai terntaRi yAre. 

[ 6]
14 10.107 - tirumUlar mutal tantiram - 7. iLamai nilaiyAmai

pAla^n iLaiya^n virutta^n ^e^nani^nRa
kAla~N kazhiva^na kaNTum aRikilAr
~nAla~N kaTantaNTam UTaRut tA^naTi
melu~N kiTantu virumpuva^n nA^ne. 

[ 5]
15 10.108 - tirumUlar mutal tantiram - 8. uyir nilaiyAmai

ve~NkaTa nAta^nai vetAntak kUtta^nai
ve~NkaTat tuLLe viLaiyATu nantiyai
ve~NkaTam ^e^nRe virakaRi yAtavar
tA~Nkaval lAruyir tAmaRi yAre.

[ 4]
16 10.119 - tirumUlar mutal tantiram - 19. aRa~nch^eyvA^n tiRam

yAvarkku mAmiRai vaRk^oru pachchilai
yAvarkku mAmpachu vukk^oru vAyuRai
yAvarkku mAmuNNum pot^oru kaippiTi
yAvarkku mAmpiRark ki^n^nurai tA^ne. 

[ 2]
17 10.121 - tirumUlar mutal tantiram - 21. a^npuTaimai

a^npuchivam iraN T^e^npar aRivilAr
a^npe chivamAva tArum aRikilAr
a^npe chivamAva tArum aRintapi^n
a^npe chivamAy amarntirun tAre. 

[ 1]
18 10.301 - tirumUlar mU^nRAm tantiram - 1. aTTA~Nka yokam

iyama niyamame ^eNNilA Ata^nam
nayamuRu pirANAyA mampiratti yAkAram
chayamiku tAraNai tiyA^na~n chamAti
ayamuRum aTTA~Nka mAvatu mAme. 2,

[ 4]
19 10.304 - tirumUlar mU^nRAm tantiram - 4. Ata^nam

pattira~N komukam pa~Nkayam kechari
ch^ottiram vIram chukAta^nam orezhum
uttama mAmmutu Acha^nam ^eTT^eTTup
patt^oTu nURu palaA cha^name. 5,

[ 6]
20 10.305 - tirumUlar mU^nRAm tantiram - 5. pirANAyAmam

puLLi^num mikka puraviyai meRk^oNTAR;
kaLLuNNa veNTA; tA^ne kaLitarum;
tuLLi naTappikkum chompu tavirppikkum
uLLatu ch^o^n^nom uNarvuTai yorkke.

[ 3]
21 10.306 - tirumUlar mU^nRAm tantiram - 6. pirattiyAkAram

^eruviTum vAchaR kiruviral mele
karuviTum vAchaR kiruviraR kIzhe
uruviTu~n chotiyai uLkaval lArkkuk
karuviTu~n choti kalantuni^n RA^ne.

[ 7]
22 10.402 - tirumUlar nA^nkAm tantiram - 2. tiruvampalach chakkaram

Ayum chivAya namamachi vAyana
Ayum namachi vayaya namachivA
Ayume vAya namachiy^e^num mantiram
Ayum chikAramt^oT Tantat taTaivile.

[ 10]
23 10.402 - tirumUlar nA^nkAm tantiram - 2. tiruvampalach chakkaram

arakara ^e^n^na ariyat^o^n Rillai
arakara ^e^n^na aRikilar mAntar
arakara ^e^n^na amararum Avar
arakara ^e^n^na aRumpiRap pa^nRe.

[ 3]
24 10.405 - tirumUlar nA^nkAm tantiram - 5. chattipetam

aRivAr parAchatti A^nantam ^e^npar
aRivAr aruvuru vAmavaL ^e^npar
aRivAr karumam avaLichchai ^e^npar
aRivAr para^num avaLiTat tA^ne.

[ 10]
25 10.405 - tirumUlar nA^nkAm tantiram - 5. chattipetam

tiripurai chuntari antari chin tUrap
paripurai nAraNi Ampala va^n^natti
iruLpurai Ichi ma^no^nma^ni ^e^n^na
varupala vAyniRkum mAmAtu tA^ne.

[ 2]
26 10.405 - tirumUlar nA^nkAm tantiram - 5. chattipetam

o~NkAri ^e^npAL avaL^oru p^eNpiLLai
nI~NkAta pachchai niRattai uTaiyavaL
A~NkAri yAkiye aivaraip p^eRRiTTu
irI~NkArat tuLLe i^nitirun tALe.

[ 29]
27 10.406 - tirumUlar nA^nkAm tantirama - 6.vayiravi mantiram

taiyalnal lALait tavatti^n talaiviyai
maiyalai nUkkum ma^no^nma^ni ma~Nkaiyaip
paiyani^n Rettip paNimi^n paNintapi^n
v^eyya pavami^ni mevaki lAve.

[ 29]
28 10.413 - tirumUlar nA^nkAm tantiram - 13. navAkkari chakkaram

chaௌmmutal avv^oTum auvuTa^n AmkirIm
kauvumum aimum kalantirIm chirIm^e^n
R^ovvil ^ezhumkilIm mantira pAtamAch
ch^evvuL ^ezhuntu chivAyanama ^e^n^nave.

[ 2]
29 10.505 - tirumUlar aintAm tantiram - 5. chariyai

nATum nakaramum naRRiruk koyilum
teTit tirintu chivap^eru mA^n^e^nRu
pATumi^n pATip paNimi^n paNintapi^n
kUTiya n^e~nchattaik koyilAk k^oLva^ne.

[ 3]
30 10.601 - tirumUlar ARAm tantiram - 1. chivakuru taricha^nam

kuruve chivam^e^nak kURi^na^n nanti
kuruve chivam^e^n patukuRit torAr
kuruve chiva^numAyk ko^numAy niRkum
kuruve uraiyuNar vaRRator kove.

[ 9]
31 10.602 - tirumUlar ARAm tantiram - 2. tiruvaTippeRu

mantira mAvatum mAmarun tAvatum
tantira mAvatum tA^na~Nka LAvatum
chuntara mAvatum tUyn^eRi yAvatum
^entai pirA^nRa^n iNaiyaTi tA^ne. 3,

[ 15]
32 10.610 - tirumUlar ARAm tantiram - 10. tirunIRu

ka~NkALa^n pUchum kavachat tirunIRRai
ma~NkAmaR pUchi makizhvare yAmAkil
ta~NkA vi^naikaLum chArum chivakati
chi~NkAra mA^na tiruvaTi chervare.

[ 1]
33 10.711 - tirumUlar ezhAm tantiram - 11. chiva pUchai

uLLam p^eru~Nkoyil U^nuTam pAlayam
vaLLaR pirA^nArkku vAyko puravAchal
t^eLLat t^eLintArkkuch chIva^n chivali~Nkam
kaLLap pula^naintum kALA maNiviLakke.

[ 1]
34 10.711 - tirumUlar ezhAm tantiram - 11. chiva pUchai

puNNiyam ch^eyvArkkup pUvuNTu nIruNTu
aNNal atukaN TaruLpuri yAniRkum
^eNNili pAvikaL ^emmiRai Icha^nai
naNNaRi yAmal nazhuvuki^n RArkaLe

[ 6]
35 10.713 - tirumUlar ezhAm tantiram - 13. mAkechura pUchai

paTamATak koyiR pakavaRk^o^n RIyi^n
naTamATak koyil nampaRka~N kAkA
naTamATak koyil nampaRk^o^n RIyi^n
paTamATak koyiR pakavaRka tAme.

[ 1]
36 10.732 - tirumUlar ezhAm tantiram - 32. aintintiriyam aTakkum arumai

pulamaintu puLaintu puLch^e^nRu meyum
nilamaintu nIraintu nIrmaiyum aintu
kulam^o^nRu kolk^oNTu meyppA^n ^oruva^n
ulamantu pomvazhi ^o^npatu tA^ne.

[ 3]
37 10.738 - tirumUlar ezhAm tantiram 38. itopatecham

^o^nRe kulamum ^oruva^ne teva^num
na^nRe ni^naimi^n nama^nillai nANAme
ch^e^nRe puku~Nkati yillai num chittattu
ni^nRe nilaip^eRa nIrni^nain tuymi^ne.

[ 3]
38 10.816 - tirumUlar ^eTTAm tantiram - 16. pati pachu pAcham veRi^nmai

aRivaRi v^e^nRa aRivum a^nAti
aRivuk kaRivAm patiyum a^nAti
aRivi^naik kaTTiya pAcham a^nAti
aRivu patiyi^n piRappaRun tA^ne.

[ 1]
39 10.820 - tirumUlar ^eTTAm tantiram - 20. mupparam

ARARu tattuvat tappuRat tapparam
kURA vupatecham kURil chivaparam
veRAy v^eLippaTTa vetap pakava^nAr
peRAka A^nantam peNum p^erukave.

[ 3]
40 10.821 - tirumUlar ^eTTAm tantiram - 21. para lakkaNam

Atiyum antamum illA arumpati
choti para~nchuTar to^nRit to^nRAmaiyi^n
nItiya tAyniRkum nITiya appara
potam uNarntavar puNNiyat tore.

[ 2]
41 10.903 - tirumUlar ^o^npatAm tantiram - 3. piraNava chamAti

om^e^num o~NkArat tuLLe ^orum^ozhi
om^e^num o~NkArat tuLLe uruaru
om^e^num o~NkArat tuLLe palapetam
om^e^num o~NkAram ^oNmutti chittiye.

[ 2]
42 10.905 - tirumUlar ^o^npatAm tantiram - 5. pa~nchAkkaram - tUlam

akAram mutalAka aimpatt^o^n RAki
ukAram mutalAka o~Nki utittu
makAra iRutiyAy mAyntumAyn teRi
nakAra mutalAkum nantita^n nAmame.

[ 2]
43 10.907 - tirumUlar ^o^npatAm tantiram - 7. ati chUkkuma pa~nchAkkaram

nama^e^n^num nAmattai nAvil ^oTukkich
chiva^e^n^num nAmattaich chintaiyuL eRRap
pavamatu tIrum parichuma taRRAl
avamati tIruma aRumpiRap pa^nRe. 8,

[ 3]
44 10.908 - tirumUlar ^o^npatAm tantiram - 8. kAraNa pa~nchAkkaram

chivachiva ^e^nkilar tIvi^nai yALar
chivachiva ^e^nRiTat tIvi^nai mALum
chivachiva ^e^nRiTat tevaru mAvar
chivachiva ^e^n^nach chivakati tA^ne.

[ 2]
45 10.909 - tirumUlar ^o^npatAm tantiram - 9. makA kAraNa pa~nchAkkaram

nAyoTTu mantiram nA^nmaRai nAlvetam
nAyoTTu mantiram nAta^n iruppiTam
nAyoTTu mantiram nAtAnta mAmchoti
nAyoTTu mantiram nAmaRi yome.

[ 2]
46 10.924 - tirumUlar ^o^npatAm tantiram - 24. chU^niya champATaNai

pArppA^n akattile pARpachu aintuNTu
meyppAru mi^nRi v^eRittut tiriva^na
meyppArum uNTAy v^eRiyum aTa~Nki^nAl
pArppA^n pachuaintum pAlAyp p^ozhiyume.

[ 18]
47 10.928 - tirumUlar ^o^npatAm tantiram - 28. tottiram

nAmam^o rAyiram otumi^n nAta^nai
emam^o rAyirat tuLLe yichaivIrkaL
omam^o rAyiram otaval lAravar
kAmamo rAyira~N kaNT^ozhin tAre.

[ 6]
48 10.929 - tirumUlar ^o^npatAm tantiram - 29. charuva viyApakam

mUla^n uraich^eyta mUvA yirantamizh
mUla^nuraich^eyta munnURu mantiram
mUla^n uraich^ey muppa tupatecham
mUla^n uraich^eyta mU^nRum^o^n RAme.

[ 20]
49 10.929 - tirumUlar ^o^npatAm tantiram - 29. charuva viyApakam

vAzhkave vAzhka^e^n nanti tiruvaTi
vAzhkave vAzhka malamaRut tA^npatam
vAzhkave vAzhkam^ey~n ~nA^nat tava^ntAL
vAzhkave vAzhka malamilA^n pAtame.

[ 21]
50 12.000 - chekkizhAr pAyiram

ulak^e lAmuNarn totaR kariyava^n
nilavu lAviya nIrmali veNiya^n
alakil chotiya^n ampalat tATuvA^n
malarchi lampaTi vAzhtti vaNa~NkuvAm. ,
[ 1]
51 12.000 - chekkizhAr pAyiram

teTiya aya^nu mAlun
t^eLivuRA taint^e zhuttum
pATiya p^oruLA yuLLA^n
pATuvAy nammai y^e^n^na
nATiya ma^natta rAki nampiyA
rUrar ma^nRuL
ATiya ch^eyya tALai
ya~nchali kUppi ni^nRu.
[ 205]
52 12.010 - chekkizhAr tillai vAzh antaNar

kaRpa^nai kaTanta choti
karuNaiye yuruva mAki
aRputak kola nITi
yarumaRaich chiratti^n melA~n
chiRpara viyoma mAkun 
tiruchchiRRam palattuL ni^nRu
p^oRpuTa^n naTa~nch^ey ki^nRa
pU~Nkazhal poRRi poRRi.

[ 2]
53 12.020 - chekkizhAr tirunIlakaNTa nAya^nAr purANam

AtiyAr nIla kaNTat
taLavutA~N k^oNTa Arvam
petiyA ANai keTTa
p^eriyavar p^eyarntu nI~Nki
etilAr pola nokki
^emmai^e^n Rata^nAl maRRai
mAtarAr tamaiyum ^e^nRa^n
ma^natti^nun tINTe^n ^e^nRAr.
[ 7]
54 12.030 - chekkizhAr iyaRpakai nAya^nAr purANam

ch^olluva taRiye^n vAzhi
toRRiya toRRam poRRi
vallaivan taruLi y^e^n^nai
vazhitt^oNTu k^oNTAy poRRi
^ellaiyil i^npa v^eLLam
^e^nakkaruL ch^eytAy poRRi
tillaiyam palattu LATu~n
chevaTi poRRi y^e^n^na.
[ 32]
55 12.060 - chekkizhAr viRa^nmiNTa nAya^nAr purANam

^okka n^eTunAL ivvulakil
uyarnta chaivap p^erunta^nmai
t^okka nilaimai n^eRipoRRit
t^oNTu p^eRRa viRa^nmiNTar
takka vakaiyAl tamp^erumA^n
aruLi ^nAle tALnizhaRkIzh
mikka kaNanA yakarAkum
ta^nmai p^eRRu viLa~Nki^nAr.
[ 10]
56 12.060 - chekkizhAr viRa^nmiNTa nAya^nAr purANam

~nAla muyya nAmuyya
nampi chaiva na^n^n^eRiyi^n
chIla muyyat tirutt^oNTat
t^okaimu^n pATach ch^ezhumaRaikaL
ola miTavum uNarvariyAr
aTiyA ruTa^nAm uLat^e^nRAl
Alam amutu ch^eytapirA^n
aTiyAr p^erumai aRintArAr.
[ 9]
57 12.210 - chekkizhAr tirunAvukkarachu chuvAmikaL purANam

tirunAvuk karachuvaLar
tirutt^oNTi^n n^eRivAzha
varu~nA^nat tavamu^nivar
vAkIchar vAymaitikazh
p^erunAmach chIrparaval
uRuki^nRe^n perulakil
^orunAvuk kuraich^eyya
^oNNAmai uNarAte^n.
[ 1]
58 12.210 - chekkizhAr tirunAvukkarachu chuvAmikaL purANam

p^erukiya a^npi^nar
piTitta p^eRRiyAl
arumala ro^nmutal
amarar vAzhttutaR
kariyaa~n ch^ezhuttaiyum
arachu poRRiTak
karun^eTu~N kaTali^nuT
kalmi tantate.
[ 127]

This page was last modified on Sat, 20 Jul 2024 00:11:38 +0000
          send corrections and suggestions to admin-at-sivaya.org

periyapuraanam