சிவய.திருக்கூட்டம்
sivaya.org
Please set your language preference
by clicking below languages link
Search this site with
words in any language e.g. पोऱ्‌ऱि
song/pathigam/paasuram numbers: e.g. 7.039

This page in Tamil   Hindi/Sanskrit   Telugu   Malayalam   Bengali   Kannada   English   ITRANS    Marati  Gujarathi   Oriya   Singala   Tibetian   Thai   Japanese   Urdu   Cyrillic/Russian   Spanish   Hebrew  

1008 சிவன் போற்றி

கற்பக விநாயகர் மலரடி! போற்றி போற்றி!
நம பார்வதி பதயே ஹர ஹர மஹா தேவா
தென் நாடு உடைய சிவனே, போற்றி!
காவாய் கனகத் திரளே போற்றி!
கயிலை மலையானே போற்றி போற்றி

வெற்றி வேல் முருகனுக்கு! அரோகரா
ஆதி பராசக்திக்கு! போற்றி போற்றி

101 201 301 401 501 601 701 801 901

நக்கீரர்

1 ஓம் ஒருதலை மகனாய் உயர்ந்தோய் போற்றி
2 ஓம் மறுதலை நோய்கள் அறுப்போய் போற்றி
3 ஓம் கொடுவினை தீர்க்கும் கோவே போற்றி  
4 ஓம் முடியடி தெரியா முதலே போற்றி
5 ஓம் கூற்றுவன் பிணியாக் கொற்றவா போற்றி
6 ஓம் ஏற்றன இயற்றும் எந்தாய் போற்றி
7 ஓம் இன்னதென் றறிகிலா இறையே போற்றி
8 ஓம் மன்னும் நிலையுடை மறையே போற்றி
9 ஓம் தென்னன் உவந்த மன்னனே போற்றி
10 ஓம் இன்னல் அழிப்பாய் போற்றி போற்றி

காரைக்கால் அம்மையார் - மூத்த திருப்பதிகம்

11 ஓம் அறிவாய் போற்றி அறிவிப்பாய் போற்றி
12 ஓம் அறிவை அறியும் பொருளே போற்றி
13 ஓம் ஒப்பினை யில்லா உருவே போற்றி
14 ஓம் எப்பொழுதும் எம்மனம் இருப்போய் போற்றி
15 ஓம் மறவா மக்களை மதியாய் போற்றி
16 ஓம் பிறவாமை காக்கும் பெரும போற்றி
17 ஓம் நகைப்பில் உலகம் துகைப்பாய் போற்றி
18 ஓம் அகப்பேய் அகந்தை அழிப்பாய் போற்றி
19 ஓம் ஆதியா நின்ற அருளே போற்றி
20 ஓம் வேதியா உண்மைப் பொருளே போற்றி

21 ஓம் தென்குடந்தை மேவும் தேவா போற்றி
22 ஓம் பெண்மடந்தைத் தோளா போற்றி போற்றி
23 ஓம் ஐயாறு நின்ற ஐயா போற்றி
24 ஓம் கையறு தும்பம் களைவோய் போற்றி
25 ஓம் திருத்துருத்தி கொண்ட தென்னவா போற்றி
26 ஓம் சிரித்துப் பகை வெல்லும் சிவனே போற்றி
27 ஓம் திருக்கோடி காவுடைத் திருவே போற்றி
28 ஓம் அருட்பா உரைப்பார்க்கு அன்பா போற்றி
29 ஓம் பழிதுடைத்து ஆளும் பரனே போற்றி
30 ஓம் குழிதண்டலையாய் போற்றி போற்றி

31 ஓம் மயிலையம்பதி மணியே போற்றி
32 ஓம் செயலை முற்றச் செய்குவாய் போற்றி
33 ஓம் குளத்தூர் அமர்ந்த கோவே போற்றி
34 ஓம் உளத்துள் சிறக்கும் உறவே போற்றி
35 ஓம் பூம்புகார்ச் சாய்க்காடு புகுந்தாய் போற்றி
36 ஓம் தேம்புவார் ஏக்கம் தீர்ப்பாய் போற்றி
37 ஓம் சிராமலை மேவிய சிவனே போற்றி
38 ஓம் இராமல் எங்கும் இருப்போய் போற்றி
39 ஓம் ஒற்றியூர் உடைய கொற்றவா போற்றி
40 ஓம் வெற்றியே நல்கும் வீரா போற்றி

திருஞானசம்பந்தர் - 1,2,3, ஆம் திருமுறைகள்

41 ஓம் காடிடங் கொண்ட கடவுளே போற்றி
42 ஓம் நாடகம் நடத்தும் நாயகா போற்றி
43 ஓம் பாடகம் ஒலிப்ப ஆடுவாய் போற்றி
44 ஓம் கூடலம் பதியுறை கோவே போற்றி
45 ஓம் ஞாலமே நடத்தும் நாயகா போற்றி
46 ஓம் ஆலவாய் அமர்ந்த அண்ணலே போற்றி
47 ஓம் பூவில் மணமாய்ப் பிறப்பாய் போற்றி
48 ஓம் காவின் தென்றலே ஆவாய் போற்றி
49 ஓம் நாவிற் சொல்லாய் மலர்வாய் போற்றி 50

50 ஓம் நல்லவர் இதயம் ஆவாய் போற்றி
51 ஓம் மணியொலி சங்கொலி அணிவாய் போற்றி
52 ஓம் நணுகுதல் அரிய நிலையே போற்றி
53 ஓம் பணிசெய உவக்கும் பதியே போற்றி
54 ஓம் அணிகிளர் கூடல் அமர்ந்தோய் போற்றி
55 ஓம் அண்டவர் காணா அரனே போற்றி
56 ஓம் கண்டவர் நெஞ்சம் கவர்வாய் போற்றி
57 ஓம் பண்டும் இன்றும் நின்றாய் போற்றி
58 ஓம் தொண்டவர் உள்ளம் ஆண்டவா போற்றி
59 ஓம் செய்யனே போற்றி ஐயனே போற்றி
60 ஓம் சித்தனே போற்றி அத்தனே போற்றி
61 ஓம் சொக்கனே போற்றி சிட்டனே போற்றி
62 ஓம் அண்ணாலே போற்றி அங்கணா போற்றி
63 ஓம் ஆலவாய் அப்பா போற்றி போற்றி
64 ஓம் அட்ட மூர்த்தியே போற்றி போற்றி
65 ஓம் மதுரனே போற்றி மணாளனே போற்றி
66 ஓம் சதுரனே போற்றி சாமியே போற்றி
67 ஓம் பாதி மாது பரமா போற்றி
68 ஓம் கோல நீறணி கோமான் போற்றி
69 ஓம் கோதிலார் மனத்தே மேவுவாய் போற்றி
70 ஓம் அங்கயர் கண்ணியோ டமர்ந்தாய் போற்றி

71 ஓம் அற்றவர்க்கு அற்ற அரனே போற்றி
72 ஓம் பாண்டி மாதேவிக்கு அருளினோய் போற்றி
73 ஓம் குலச்சிறை ஏத்துங்குன்றே போற்றி
74 ஓம் தோடுடைச் செவியாய் போற்றி போற்றி
75 ஓம் தூவெண் மதியைச் சூடினோய் போற்றி
76 ஓம் காடுடைப் பொடியைப் பூசினோய் போற்றி
77 ஓம் எங்கும் நிறைந்தாய் போற்றி போற்றி
78 ஓம் என்றும் இருந்தாய் போற்றி போற்றி
79 ஓம் உள்ளம் கவர்ந்த வள்ளலே போற்றி
80 ஓம் பெற்றம் ஊர்ந்த கொற்றவா போற்றி

81 ஓம் ஒருமை பெண்மை உடையாய் போற்றி
82 ஓம் அருமையான ஐயா போற்றி
83 ஓம் பெருமைக்குரிய இறைவா போற்றி
84 ஓம் சிறுமை நோக்கிச் சினந்தாய் போற்றி
85 ஓம் மறையாய் ஒலிக்கும் மணியே போற்றி
86 ஓம் இறையாய் எங்கும் இருப்பாய் போற்றி
87 ஓம் ஊழியின் முடிவிலும் உள்ளாய் போற்றி
88 ஓம் ஆழிகள் அனைத்தும் அணிந்தாய் போற்றி
89 ஓம் அருநெறி அருளும் அண்ணல் போற்றி
90 ஓம் பெருநெறி மேவும் அருளே போற்றி

91 ஓம் ஒத்த உணர்வினை உவந்தாய் போற்றி
92 ஓம் குறியாம் இசையில் குளிர்ந்தாய் போற்றி
93 ஓம் நெறியாய்க் கலந்த நினைவே போற்றி
94 ஓம் பண்ணில் நிலவும் பாடலே போற்றி
95 ஓம் உண்ணி லாவிய உணர்வே போற்றி
96 ஓம் மண்ணில் நிலவும் மன்னா போற்றி
97 ஓம் கண்ணார் அமுதே போற்றி போற்றி
98 ஓம் யாரினும் இனியன் ஆனோய் போற்றி
99 ஓம் பேரிலும் பெரியன் நீயே போற்றி
100 ஓம் பொய்யில்லாத மனத்தாய் போற்றி 100 Back to top

101 ஓம் மெய்யில் நின்ற ஐயா போற்றி
102 ஓம் செய்ய மேனியின் அழகா போற்றி
103 ஓம் பைய வினைகள் பறிப்பாய் போற்றி
104 ஓம் விழவின் ஒலியை விரும்புவாய் போற்றி
105 ஓம் முழவின் முழக்கில் முகிழ்ப்பாய் போற்றி
106 ஓம் கள்ள மனத்தைக் கடந்தாய் போற்றி
107 ஓம் உள்ளம் ஆர்ந்த உருவே போற்றி
108 ஓம் தவத்தில் காட்டும் முகத்தாய் போற்றி
109 ஓம் அவத்தை அகற்றும் அண்ணல் போற்றி
110 ஓம் உவப்பில் மலரும் உளமே போற்றி

111 ஓம் உணர்தற்கு அரியாய் போற்றி போற்றி
112 ஓம் அன்பிற்கு இணங்கும் ஐயனே போற்றி
113 ஓம் துன்பந்துடைக்கும் தூயனே போற்றி
114 ஓம் செய்ய நெறியில் செலுத்துவாய் போற்றி
115 ஓம் உய்யும் வண்ணம் உணர்த்துவாய் போற்றி
116 ஓம் ஒற்றை வெள்ளேறு உடையாய் போற்றி
117 ஓம் புற்றின் அரவம் புனைந்தாய் போற்றி
118 ஓம் பற்றினார் பற்றினைப் பறிப்பாய் போற்றி
119 ஓம் நற்றவக் கொழுந்தே போற்றி போற்றி
120 ஓம் புந்தியொன்றினோர்ப் பொருளே போற்றி

121 ஓம் சிந்தியா தவர்க்கும் சொந்தமே போற்றி
122 ஓம் தெரியத் தேனாய் இனிப்பாய் போற்றி
123 ஓம் அரியன வெல்லாம் அருள்வாய் போற்றி
124 ஓம் உரியன வெல்லாம் உவந்தாய் போற்றி
125 ஓம் நுதற்கண் கனலாய் போற்றி போற்றி
126 ஓம் உருக்கண் மணியாய் போற்றி போற்றி
127 ஓம் மறைக்கண் ணொளியாய் போற்றி போற்றி
128 ஓம் உரைக்கண் கடந்தாய் போற்றி போற்றி
129 ஓம் நஞ்சும் அருந்தும் நெஞ்சினோய் போற்றி
130 ஓம் அஞ்சினார் உருக அணைப்பாய் போற்றி

131 ஓம் நெஞ்சத் தாமரை நிலைப்பாய் போற்றி
132 ஓம் வஞ்சர்க்கும் அருளும் வள்ளால் போற்றி
133 ஓம் கலைகள் அனைத்தும் கடந்தாய் போற்றி
134 ஓம் நிலையாய் நின்ற தலைவா போற்றி
135 ஓம் பொய்ம்மொழிப் பொருளைப் பொடிப்பாய் போற்றி
136 ஓம் செம்மொழி அருளும் சிவனே போற்றி
137 ஓம் பொங்கும் ஞானம் புரிவாய் போற்றி
138 ஓம் எம்மிறை யானே ஏந்தலே போற்றி
139 ஓம் இலங்கெரி யெடுத்தே ஆடுவாய் போற்றி
140 ஓம் புலன்விளை வினைகள் போக்குவாய் போற்றி

141 ஓம் கோயிற் குடிகொளும் கொற்றவா போற்றி
142 ஓம் நாவின் துதிகொளும் நாயகா போற்றி
143 ஓம் அல்லல் அறுக்கும் நல்லாய் போற்றி
144 ஓம் எல்லாப் பொருளும் இயக்குவாய் போற்றி
145 ஓம் சொல்லில் தெறிக்கும் சுவையே போற்றி
146 ஓம் நல்லவர் உள்ளம் நயப்பாய் போற்றி
147 ஓம் நுண்ணறி வாளர் கண்ணே போற்றி
148 ஓம் எண்ணரும் ஞானத் தின்பமே போற்றி
149 ஓம் அருவினை அனைத்தும் அறுப்பாய் போற்றி
150 ஓம் பெருவினை இயற்றும் பெரும போற்றி 150

151 ஓம் கற்றவர் உள்ளம் உற்றாய் போற்றி
152 ஓம் செற்றவர் சினத்தை எற்றுவாய் போற்றி
153 ஓம் மற்றெவர் மனத்தும் மகிழ்வாய் போற்றி
154 ஓம் நற்றவ நாதா போற்றி போற்றி
155 ஓம் சொந்தமும் துணையும் ஆனோய் போற்றி
156 ஓம் செந்தமிழுள்ளும் சிறந்தாய் போற்றி
157 ஓம் மலைமகள் மணாளா போற்றி போற்றி
158 ஓம் கலைபயில் அழகா போற்றி போற்றி
159 ஓம் நிலைபெயர் வறியாத் தலைவா போற்றி
160 ஓம் நினைவார்க்குரிய துணைவா போற்றி

161 ஓம் புண்ணியர் போற்றும் பொருளே போற்றி
162 ஓம் போற்றுவார் பாடல் புனைவாய் போற்றி
163 ஓம் பண்ணியல் மாலை நண்ணுவாய் போற்றி
164 ஓம் பாடுவார் நாவில் ஆடுவாய் போற்றி
165 ஓம் முத்தியர் உவக்கும் உத்தம போற்றி
166 ஓம் பத்திமைப் பாடல் நத்துவாய் போற்றி
167 ஓம் எத்திசை யுள்ளும் இருப்பாய் போற்றி
168 ஓம் அத்தனே இசையிற் பித்தனே போற்றி
169 ஓம் வந்தனைந்து ஏத்துவார் வரமே போற்றி
170 ஓம் சொந்தமென்று உரைப்பார் சுகமே போற்றி

171 ஓம் குற்ற மறுத்தார் குணமே போற்றி
172 ஓம் சொற்கவி அனைத்தும் சூழ்ந்தாய் போற்றி
173 ஓம் வெற்றியின் விளைவே போற்றி போற்றி
174 ஓம் கண்டவர் சிந்தை கவர்ந்தாய் போற்றி
175 ஓம் கருதி வந்தோர்க்கு உறுதியே போற்றி
176 ஓம் கரங்கூப்ப நேரும் காட்சியாய் போற்றி
177 ஓம் வரமீந்து உதவும் வள்ளல் போற்றி
178 ஓம் சைவம் அருளிய தெய்வமே போற்றி
179 ஓம் வையகம் காக்கும் ஐயனே போற்றி
180 ஓம் வித்தாய் அன்பு விதைப்பாய் போற்றி

181 ஓம் தத்துவ ஞானத் தமிழே போற்றி
182 ஓம் பொன்னியல் கொன்றை பூண்பாய் போற்றி
183 ஓம் இன்னிசை மாலை ஏந்துவாய் போற்றி
184 ஓம் காற்றாய்த் திரியும் அரனே போற்றி
185 ஓம் கனலாய் எரியும் சிவனே போற்றி
186 ஓம் கடலாய்ப் பரக்கும் முதலே போற்றி
187 ஓம் உடலாய் உயிராய் உள்ளாய் போற்றி
188 ஓம் மலையாய் நிலைப்பாய் போற்றி போற்றி
189 ஓம் மண்ணாய் வளர்வாய் போற்றி போற்றி
190 ஓம் வெளியாய் இருப்பாய் போற்றி போற்றி

191 ஓம் வேண்டுதல் வெறுப்பு வேண்டாய் போற்றி
192 ஓம் ஒளியாய் நிறைவாய் போற்றி போற்றி
193 ஓம் உருகுவார் உள்ளத்து இறங்குவாய் போற்றி
194 ஓம் பொருந்தும் மானம் காப்பாய் போற்றி
195 ஓம் புண்ணியப் பயனே போற்றி போற்றி

பரஞ்சோதி முனிவர் - திருவிளையாடற் புராணம்

196 ஓம் பூவின் நாயகா போற்றி போற்றி
197 ஓம் பூமகள் நாயகா போற்றி போற்றி
198 ஓம் தாவில் நாயகா போற்றி போற்றி
199 ஓம் தேவி நாயகன் போற்றி போற்றி
200 ஓம் பராபர முதலே போற்றி போற்றி 200 Back to top

201 ஓம் பத்தியில் விளைவாய் போற்றிபோற்றி
202 ஓம் சராசரமாகி நின்றாய் போற்றி
203 ஓம் வெள்ளி அம்பல ஆடலாய் போற்றி
204 ஓம் கயல்விழி பாகம் கொண்டாய் போற்றி
205 ஓம் பெரியோய் போற்றி புனிதா போற்றி
206 ஓம் அரியாய் போற்றி எளியாய் போற்றி
207 ஓம் பழையோய் போற்றி புதியோய் போற்றி
208 ஓம் இருளாய் ஒளியாய் நின்றாய் போற்றி
209 ஓம் அருளா போற்றி அழகா போற்றி
210 ஓம் அரசால் மதுரை அமர்ந்தாய் போற்றி

211 ஓம் கூடற் கோயில் கொண்டாய் போற்றி
212 ஓம் ஆடல் அரங்காய் அமர்ந்தாய் போற்றி
213 ஓம் சத்தியும் சிவமும் ஆனோய் போற்றி
214 ஓம் முத்தியான முதலே போற்றி

மாணிக்கவாசகர் - திருவாசகம்

215 ஓம் ஆடக மதுரை அரசே போற்றி
216 ஓம் கூடல் இலங்கு குருமணி போற்றி
217 ஓம் தென்றிலை மன்றினுள் ஆடி போற்றி
218 ஓம் இன்றெனக்கு ஆரமுது ஆனோய் போற்றி
219 ஓம் மூவா நான்மறை முதல்வா போற்றி
220 ஓம் சேவார் வெல்கொடிச் சிவனே போற்றி

221 ஓம் மின்னார் உருவ விகிர்தா போற்றி
222 ஓம் கன்னார் உரித்த கனியே போற்றி
223 ஓம் ஆவா வென்றெனக்கு அருளாய் போற்றி
224 ஓம் படைப்பாய் காப்பாய் துடைப்பாய் போற்றி
225 ஓம் இடரைக் களையும் எந்தாய் போற்றி
226 ஓம் ஈச போற்றி இறைவா போற்றி
227 ஓம் தேசப் பளிங்கின் திரளே போற்றி
228 ஓம் அரைசே போற்றி அமுதே போற்றி
229 ஓம் விரைசேர் சரண வித்தகா போற்றி
230 ஓம் வேதி போற்றி விமலா போற்றி

231 ஓம் ஆதி போற்றி அறிவே போற்றி
232 ஓம் கதியே போற்றி கனியே போற்றி
233 ஓம் நதிசேர் செஞ்சடை நம்பா போற்றி
234 ஓம் உடையாய் போற்றி உணர்வே போற்றி
235 ஓம் கடையேன் அடிமை கண்டாய் போற்றி
236 ஓம் ஐயா போற்றி அணுவே போற்றி
237 ஓம் சைவா போற்றி தலைவா போற்றி
238 ஓம் குறியே போற்றி குணமே போற்றி
239 ஓம் நெறியே போற்றி நினைவே போற்றி
240 ஓம் வானோர்க்கு அரிய மருந்தே போற்றி

241 ஓம் ஏனோர்க்கு எளிய இறைவா போற்றி
242 ஓம் மூவேழ் சுற்றம் முரணுரு போற்றி
243 ஓம் ஆழாமே அருளும் அரசே போற்றி
244 ஓம் தோழா போற்றி துணைவா போற்றி
245 ஓம் வாழ்வே போற்றி என் வைப்பே போற்றி
246 ஓம் முத்தா போற்றி முதல்வா போற்றி
247 ஓம் அத்தா போற்றி அரனே போற்றி
248 ஓம் உரையுணர் விறந்த ஒருவ போற்றி
249 ஓம் விரிகடல் உலகின் விளைவே போற்றி
250 ஓம் அருமையில் எளிய அழகே போற்றி 250

251 ஓம் கருமுகி லாகிய கண்ணே போற்றி
252 ஓம் மன்னிய திருவருண் மலையே போற்றி
253 ஓம் என்னையும் ஒருவனாக்கி யிருங்கழற் போற்றி
254 ஓம் சென்னியில் வைத்த சேவக போற்றி
255 ஓம் தொழுதகை துன்பந் துடைப்பாய் போற்றி
256 ஓம் அழிவிலா ஆனந்த வாரி போற்றி
257 ஓம் அழிவதும் ஆவதுங் கடந்தாய் போற்றி
258 ஓம் முழுவதும் இறந்த முதல்வா போற்றி
259 ஓம் மானேர் நோக்கி மணாளா போற்றி
260 ஓம் வானகத் தமரர் தாயே போற்றி

261 ஓம் பாரிடை ஐந்தாய்ப் பரந்தாய் போற்றி
262 ஓம் நீரிடை நான்காய் நிகழ்ந்தாய் போற்றி
263 ஓம் தீயிடை மூன்றாய்த் திகழ்ந்தாய் போற்றி
264 ஓம் வளியிடை இரண்டாய் மகிழ்ந்தாய் போற்றி
265 ஓம் வெளியிடை ஒன்றாய் விளைந்தாய் போற்றி
266 ஓம் அளிபவர் உள்ளத் தமுதே போற்றி
267 ஓம் கனவிலுந் தேவர்க்கு அரியாய் போற்றி
268 ஓம் நனவிலும் நாயேற்கு அருளினை போற்றி
269 ஓம் இடைமரு துறையும் எந்தாய் போற்றி
270 ஓம் சடையிடைக் கங்கை தரித்தாய் போற்றி

271 ஓம் ஆரூர் அமர்ந்த அரசே போற்றி x2
272 ஓம் சீரார் திருவை யாறா போற்றி
273 ஓம் அண்ணா மலையெம் அண்ணல் போற்றி
274 ஓம் கண்ணார் அமுதக் கடலே போற்றி
275 ஓம் ஏனக் குருளைக்கு அருளினை போற்றி
276 ஓம் மானக் கயிலை மலையாய் போற்றி
277 ஓம் அருளிடத் தோன்றும் அம்மான் போற்றி
278 ஓம் இருள்கெட அருளும் இறைவா போற்றி
279 ஓம் அஞ்சேல் என்றிங்கு அருள்வோய் போற்றி
280 ஓம் நஞ்சே அமுதா நயந்தாய் போற்றி

281 ஓம் நித்தா போற்றி நிமலா போற்றி
282 ஓம் பத்தா போற்றி பவனே போற்றி
283 ஓம் பெரியாய் போற்றி பிரானே போற்றி
284 ஓம் அரியாய் போற்றி அமலா போற்றி
285 ஓம் மறையோர் கோல நெறியே போற்றி
286 ஓம் முறையே அருளும் முதல்வா போற்றி
287 ஓம் உறவே போற்றி உயிரே போற்றி
288 ஓம் சிறவே போற்றி சிவமே போற்றி
289 ஓம் மஞ்சா போற்றி மணாளா போற்றி
290 ஓம் பஞ்சேர் அடியாள் பங்கா போற்றி

291 ஓம் மலங்கெட அருளும் மன்னே போற்றி
292 ஓம் இலங்கு சுடரெம் ஈசா போற்றி
293 ஓம் சுவைத்தலை மேவிய கண்ணே போற்றி
294 ஓம் குவைப்பதி மலிந்த கோவே போற்றி
295 ஓம் மலைநாடுடைய மன்னே போற்றி
296 ஓம் கலையார் அரிகே சரியாய் போற்றி
297 ஓம் திருக்கழுக் குன்றிற் செல்வா போற்றி
298 ஓம் பொருப்பமர் பூவணத் தரனே போற்றி
299 ஓம் அருவமும் உருவமும் ஆனோய் போற்றி
300 ஓம் மருவிய கருணை மலையே போற்றி 300 Back to top

301 ஓம் துரியமும் இறந்த சுடரே போற்றி
302 ஓம் தெரிவரிதாகிய தெளிவே போற்றி
303 ஓம் தோளா முத்தச் சுடரே போற்றி
304 ஓம் ஆளான வர்கட்கு அன்பா போற்றி
305 ஓம் ஆரா அமுதா அருளே போற்றி
306 ஓம் பேரா யிரமுடைப் பெம்மான் போற்றி
307 ஓம் தாளி யறுகின் தாராய் போற்றி
308 ஓம் நீளொளி ஆகிய நிருத்தா போற்றி
309 ஓம் சந்தனச் சாந்தின் சுந்தர போற்றி
310 ஓம் சிந்தனைக் கரிய சிவமே போற்றி

311 ஓம் மந்திர மாமலை மேயோய் போற்றி
312 ஓம் எந்தமை உய்யக் கொள்வாய் போற்றி
313 ஓம் புலிமுலை புல்வாய்க்கு அருளினை போற்றி
314 ஓம் அலைகடன் மீமிசை நடந்தோய் போற்றி
315 ஓம் குருவி தனக்கும் அருளினை போற்றி
316 ஓம் இரும்புலன் புலர இசைந்தனை போற்றி
317 ஓம் படியுறப் பயின்ற பரனே போற்றி
318 ஓம் அடியொடு நடுவீறு ஆனோய் போற்றி
319 ஓம் நரகுறு துன்பம் அறுத்தனை போற்றி
320 ஓம் பரகதி பாண்டியற்கு அருளினை போற்றி

321 ஓம் ஒழிவற நிறைந்த ஒருவ போற்றி
322 ஓம் செழுமலர்ச் சிவபுரத் தரசே போற்றி
323 ஓம் கழுநீர் மாலைக் கடவுள் போற்றி
324 ஓம் தொழுவார் மையல் துனிப்பாய் போற்றி
325 ஓம் பிழைப்பன பொறுக்கும் பெரியோய் போற்றி
326 ஓம் குழைத்தசொன் மாலை கொள்வோய் போற்றி
327 ஓம் புரம்பல வெரித்த புராண போற்றி
328 ஓம் பரம்பரஞ் சோதிப் பரனே போற்றி
329 ஓம் புயங்கப் பெருமான் போற்றி போற்றி
330 ஓம் புராண காரண போற்றி போற்றி

அப்பர் 4, 5, 6 - ஆம் திருமுறைகள்

331 ஓம் எல்லாஞ் சிவனென நின்றாய் போற்றி
332 ஓம் எரிசுடர் ஆன இறைவா போற்றி
333 ஓம் கொல்லார் மழுவாட் படையாய் போற்றி
334 ஓம் கொல்லுங் கூற்றினை உதைத்தாய் போற்றி
335 ஓம் பாடலின் ஆடலின் பண்பா போற்றி
336 ஓம் பல்லூழி அனைத்தும் படைத்தாய் போற்றி
337 ஓம் ஒட்டகத்து ஊணா உகந்தாய் போற்றி
338 ஓம் உள்குவார் உள்ளத்து உறைவாய் போற்றி
339 ஓம் காட்டகத்தே ஆடல் மகிழ்ந்தாய் போற்றி
340 ஓம் கார்மேகம் அன்ன மிடற்றாய் போற்றி

341 ஓம் முல்லையங் கண்ணி முடியாய் போற்றி
342 ஓம் முழுநீறு பூசிய மூர்த்தி போற்றி
343 ஓம் எல்லை நிறைந்த குணத்தாய் போற்றி
344 ஓம் ஏழ்நரம்பின் ஓசை படைத்தாய் போற்றி
345 ஓம் சில்லைச் சிரைத்தலை ஊணா போற்றி
346 ஓம் சென்றடைந்தார் தீவினை தீர்ப்பாய் போற்றி
347 ஓம் தில்லைச் சிற்றம்பலம் மேயாய் போற்றி
348 ஓம் திருவீரட்டானச் செல்வா போற்றி
349 ஓம் சாம்பர் அகலத்து அணிந்தாய் போற்றி
350 ஓம் தவநெறிகள் சாதித்து நின்றாய் போற்றி 350

351 ஓம் கூம்பித் தொழுவார் குறிப்பே போற்றி
352 ஓம் குறிக்கோள் ஆகும் குழகா போற்றி
353 ஓம் பாம்பும் மதியும் அணிந்தாய் போற்றி
354 ஓம் பகையறப் புனலும் சுமந்தாய் போற்றி
355 ஓம் நீறேறு நீல மிடற்றாய் போற்றி
356 ஓம் நிழல்திகழ் மழுவாள் வைத்தாய் போற்றி
357 ஓம் ஆறேறு சென்னி உடையாய் போற்றி
358 ஓம் அடியார்க்கு ஆரமுதம் ஆனோய் போற்றி
359 ஓம் பாடுவார் பாடல் உகப்பாய் போற்றி
360 ஓம் பழையாற்றுப் பட்டீச் சுரத்தாய் போற்றி

361 ஓம் வீடுவார் வீடருள வல்லாய் போற்றி
362 ஓம் வேழத் துரிவையும் போர்த்தாய் போற்றி
363 ஓம் நாடுவார் நாடற்கு அரியாய் போற்றி
364 ஓம் நாகம் அசைத்த நம்பா போற்றி
365 ஓம் மண்துளங்க ஆடல் மகிழ்ந்தாய் போற்றி
366 ஓம் மால்கடலும் மால்விசும்பும் ஆனோய் போற்றி
367 ஓம் விண் துளங்க மும்மதிலும் எய்தாய் போற்றி
368 ஓம் வேண்டுவ யாவும் தருவாய் போற்றி
369 ஓம் பண் துளங்கப் பாடல் பயின்றாய் போற்றி
370 ஓம் பார்முழுதும் ஆய பரமா போற்றி

371 ஓம் வெஞ்சினவெள் ஏறூர்தி உடையாய் போற்றி
372 ஓம் விரிசடைமேல் வெள்ளம் படைத்தாய் போற்றி
373 ஓம் துஞ்சாப் பலிதேருந் தோன்றால் போற்றி
374 ஓம் தொழுதகை துன்பந் துடைப்பாய் போற்றி
375 ஓம் நஞ்சொடுங்குங் கண்டத்து நாதா போற்றி
376 ஓம் நான்மறை ஆறங்கம் ஆனோய் போற்றி
377 ஓம் முக்கணா போற்றி முதல்வா போற்றி
378 ஓம் முருகவேள் தன்னைப் பயந்தாய் போற்றி
379 ஓம் தக்கணா போற்றி தருமா போற்றி
380 ஓம் தத்துவனே போற்றி தாதாய் போற்றி

381 ஓம் கற்றவர் உண்ணுங் கனியே போற்றி
382 ஓம் கழலடைந்தார் செல்லுங் கதியே போற்றி
383 ஓம் அற்றவர்க்கு ஆரதமும் ஆனோய் போற்றி
384 ஓம் அல்லலறுத்து அடியேனை ஆண்டாய் போற்றி
385 ஓம் மற்றொருவர் ஒப்பில்லா மைந்தா போற்றி
386 ஓம் வானவர்கள் போற்றும் மருந்தே போற்றி
387 ஓம் வங்கமலி கடல்நஞ்சம் உண்டாய் போற்றி
388 ஓம் மதயானை ஈருரிவை போர்த்தாய் போற்றி
389 ஓம் கொங்கலரும் நறுங்கொன்றைத் தாராய் போற்றி
390 ஓம் புலித்தோல் ஆடைக் குழகா போற்றி

391 ஓம் அங்கணனே அமரர்தம் இறைவா போற்றி
392 ஓம் ஆலமர நீழலறஞ் சொன்னாய் போற்றி
393 ஓம் மலையான் மடந்தை மணாளா போற்றி
394 ஓம் மழவிடையாய் நின்பாதம் போற்றி போற்றி
395 ஓம் நிலையாக நன்னெஞ்சில் நின்றாய் போற்றி
396 ஓம் நெற்றிமேல் ஒற்றைக்கண் உடையாய் போற்றி
397 ஓம் இலையார்ந்த மூவிலைவேல் ஏந்தீ போற்றி
398 ஓம் ஏழ்கடலும் ஏழ்பொழிலும் ஆனோய் போற்றி
399 ஓம் பொன்னியலும் மேனியனே போற்றி போற்றி
400 ஓம் பூதப் படையுடையாய் போற்றி போற்றி 400 Back to top

401 ஓம் மன்னியசீர் மறைநான்கும் ஆனோய் போற்றி
402 ஓம் மறியேந்து கையானே போற்றி போற்றி
403 ஓம் உன்னுமவர்க் குண்மையனே போற்றி போற்றி
404 ஓம் உலகுக்கு ஒருவனே போற்றி போற்றி
405 ஓம் நஞ்சுடைய கண்டனே போற்றி போற்றி
406 ஓம் நற்றவனே நின்பாதம் போற்றி போற்றி
407 ஓம் வெஞ்சுடரோன் பல்லிறுத்த வேந்தே போற்றி
408 ஓம் வெண்மதியங் கண்ணி விரும்பினை போற்றி
409 ஓம் துஞ்சிருளில் ஆடல் உகந்தாய் போற்றி
410 ஓம் தூநீறு மெய்க்கணிந்த சோதீ போற்றி

411 ஓம் சங்கரனே தத்துவனே போற்றி போற்றி
412 ஓம் சதாசிவனே நன்மையனே போற்றி போற்றி
413 ஓம் பொங்கரவா அழகியனே போற்றி போற்றி
414 ஓம் புண்ணியனே தெள்ளியனே போற்றி போற்றி
415 ஓம் அயன்மாலும் காணாத அரனே போற்றி
416 ஓம் அனலுருவா அன்புருவா போற்றி போற்றி
417 ஓம் வம்புலவு கொன்றைச் சடையாய் போற்றி
418 ஓம் வான்பிறையும் வாளரவும் வைத்தாய் போற்றி
419 ஓம் கொம்பனைய நுண்ணிடையாள் கூறா போற்றி
420 ஓம் குரைகழலாற் கூற்றுதைத்த கோவே போற்றி

421 ஓம் உள்ளமாய் உள்ளத்தே நின்றாய் போற்றி
422 ஓம் உகப்பார் மனத்தென்றும் நீங்காய் போற்றி
423 ஓம் வள்ளலே போற்றி மணாளா போற்றி
424 ஓம் வானவர்கோன் தோள்துனித்த மைந்தா போற்றி
425 ஓம் மேலோர்க்கும் மேலோர்க்கும் மேலாய் போற்றி
426 ஓம் பூவார்ந்த சென்னிப் புனிதா போற்றி
427 ஓம் புத்தேளிர் போற்றும் பொருளே போற்றி
428 ஓம் தேவார்ந்த தேவர்க்குந் தேவே போற்றி
429 ஓம் திருமாலுக் காழி அளித்தாய் போற்றி
430 ஓம் சாவாமே காத்தென்னை யாண்டாய் போற்றி

431 ஓம் சங்கொத்த நீற்றெஞ் சதுரா போற்றி
432 ஓம் பிரமன்தன் சிரமரிந்த பெரியோய் போற்றி
433 ஓம் பெண்ணுருவோடு ஆணுருவாய் நின்றாய் போற்றி
434 ஓம் கரநான்கும் முக்கண்ணும் உடையாய் போற்றி
435 ஓம் காதலிப்பார் தங்கட்கு எளியாய் போற்றி
436 ஓம் அருமந்த தேவர்க்கு அரசே போற்றி
437 ஓம் திருமூலட் டானனே போற்றி போற்றி
438 ஓம் வேற்றாகி விண்ணாகி நின்றாய் போற்றி
439 ஓம் மீளாமே ஆளென்னைக் கொண்டாய் போற்றி
440 ஓம் ஊற்றாகி உள்ளே ஒளித்தாய் போற்றி

441 ஓம் ஓவாத சத்தத்து ஒலியே போற்றி
442 ஓம் காற்றாகி எங்கும் கலந்தாய் போற்றி
443 ஓம் கயிலை மலையானே போற்றி போற்றி
444 ஓம் பிச்சாடல் பேயொடு உகந்தாய் போற்றி
445 ஓம் பிறவி யறுத்திடும் பிரானே போற்றி
446 ஓம் வைச்சாடல் நன்று மகிழ்ந்தாய் போற்றி
447 ஓம் மருவியே சிந்தை புகுந்தாய் போற்றி
448 ஓம் பொய்ச்சார் புரமூன்றும் எய்தாய் போற்றி
449 ஓம் போகாதென் நெஞ்சம் ஆள்வாய் போற்றி
450 ஓம் உருவாகி என்னைப் படைத்தாய் போற்றி 450

451 ஓம் உள்ளாவி வாங்கி ஒளித்தாய் போற்றி
452 ஓம் திருவாகி நின்ற திறமே போற்றி
453 ஓம் தேசம் பரவப் படுவாய் போற்றி
454 ஓம் வானத்தார் போற்றும் மருந்தே போற்றி
455 ஓம் வந்தென்றன் சிந்தை உவந்தாய் போற்றி
456 ஓம் ஊனத்தை நீக்கும் உடலே போற்றி
457 ஓம் ஊராகி நின்ற உலகே போற்றி
458 ஓம் ஓங்கி அழலாய் நிமிர்ந்தாய் போற்றி
459 ஓம் பேராகி எங்கும் பரந்தாய் போற்றி
460 ஓம் பெயராதென் சிந்தை அமர்ந்தாய் போற்றி

461 ஓம் நீராவி யான நிழலே போற்றி
462 ஓம் நேர்வார் ஒருவரையும் இல்லாய் போற்றி
463 ஓம் பல்லுயிராய்ப் பார்தோறும் நின்றாய் போற்றி
464 ஓம் பற்றியுலகினை விடாதாய் போற்றி
465 ஓம் பண்ணின் இசையாகி நின்றாய் போற்றி
466 ஓம் பாவிப்பார் பாசம் அறுப்பாய் போற்றி
467 ஓம் எண்ணும் எழுத்தும் ஆனோய் போற்றி
468 ஓம் விண்ணும் மண்ணும் ஆனோய் போற்றி
469 ஓம் மேலவர்க்கும் மேலாகி நின்றாய் போற்றி
470 ஓம் இமையாது உயிராது இருந்தாய் போற்றி
471 ஓம் உமையாளை அகத்து அணைத்தாய் போற்றி
472 ஓம் ஊழி ஏழான ஒருவா போற்றி
473 ஓம் அமையாவரு நஞ்சம் ஆர்ந்தாய் போற்றி
474 ஓம் ஆதி புராணனாய் நின்றாய் போற்றி
475 ஓம் மூவாய் பிறவாய் இறவாய் போற்றி
476 ஓம் முன்னமே தோன்றி முளைத்தாய் போற்றி
477 ஓம் நெடிய விசும்பொடு கண்ணே போற்றி
478 ஓம் நீள அகலம் உடையாய் போற்றி
479 ஓம் அடியும் முடியும் இல்லாய் போற்றி
480 ஓம் அங்கொன்று அறியாமை நின்றாய் போற்றி

481 ஓம் கொடியவன் கூற்றம் உதைத்தாய் போற்றி
482 ஓம் கோயிலா என்சிந்தை கொண்டாய் போற்றி
483 ஓம் உண்ணாது உறங்காது இருந்தாய் போற்றி
484 ஓம் ஓதாதே வேதம் உணர்ந்தாய் போற்றி
485 ஓம் பண்ணார் இசையாய் நின்றாய் போற்றி
486 ஓம் பண்டே எம்மை ஆண்டாய் போற்றி
487 ஓம் பொறையுடைய பூமிநீர் ஆனோய் போற்றி
488 ஓம் பூதப் படையாள் புனிதா போற்றி
489 ஓம் நிறையுடைய நெஞ்சின் இடையாய் போற்றி
490 ஓம் நீங்காதென் உள்ளத் திருந்தாய் போற்றி

491 ஓம் மறையுடைய வேதம் விரித்தாய் போற்றி
492 ஓம் வானோர் வணங்கப் படுவாய் போற்றி
493 ஓம் கறையுடைய கண்டம் உடையாய் போற்றி
494 ஓம் முன்பாகி நின்ற முதலே போற்றி
495 ஓம் மூவாத மேனி முக்கண்ணா போற்றி
496 ஓம் அன்பாகி நின்றார்க்கு அணியாய் போற்றி
497 ஓம் ஆறேறு சென்னிச் சடையாய் போற்றி
498 ஓம் மாலை எழுந்த மதியே போற்றி
499 ஓம் மன்னியென் சிந்தை இருந்தாய் போற்றி
500 ஓம் மேலை வினைகள் அறுப்பாய் போற்றி 500 Back to top

501 ஓம் மேலாடு திங்கள் முடியாய் போற்றி
502 ஓம் ஆலைக் கரும்பின் தெளிவே போற்றி
503 ஓம் உடலின் வினைகள் அறுப்பாய் போற்றி
504 ஓம் ஒள்ளெரி வீசும் பிரானே போற்றி
505 ஓம் படருஞ் சடைமேல் மதியாய் போற்றி
506 ஓம் பல்கணக் கூத்தப் பிரானே போற்றி
507 ஓம் சுடரில் திகழ்கின்ற சோதி போற்றி
508 ஓம் தோன்றியென் னுள்ளத் திருந்தாய் போற்றி
509 ஓம் மைசேர்ந்த கண்டம் உடையாய் போற்றி
510 ஓம் மாலுக்கோர் ஆழி ஈந்தாய் போற்றி

511 ஓம் பொய்சேர்ந்த சிந்தை போகாய் போற்றி
512 ஓம் போகாதென் னுள்ளத் திருந்தாய் போற்றி
513 ஓம் மெய்சேரப் பால்வெண்ணீ றாடீ போற்றி
514 ஓம் மிக்கார்கள் ஏத்தும் விளக்கே போற்றி
515 ஓம் அடியார்க்கு ஆரமுதாய் நின்றாய் போற்றி
516 ஓம் கூறேறா மங்கை மழுவா போற்றி
517 ஓம் கொள்ளுங் கிழமை ஏழானாய் போற்றி
518 ஓம் அண்டமேழ் அன்று கடந்தாய் போற்றி
519 ஓம் ஆதி புராணனாய் நின்றாய் போற்றி
520 ஓம் பண்டை வினைகள் அறுப்பாய் போற்றி

521 ஓம் பாரோர் விண்ணேத்தப் படுவாய் போற்றி
522 ஓம் தொண்டர் பரவும் இடத்தாய் போற்றி
523 ஓம் தொழில் நோக்கியாளுஞ் சுடரே போற்றி
524 ஓம் பெருகி யலைக்கின்ற ஆறே போற்றி
525 ஓம் பேராநோய் பேர விடுப்பாய் போற்றி
526 ஓம் உருகி நினைவார்க்கு உருகுவாய் போற்றி
527 ஓம் ஊனந் தவிர்க்கும் பிரானே போற்றி
528 ஓம் அருகி மிளிரும் பொன்னே போற்றி
529 ஓம் ஆரும் இகழப் படாதாய் போற்றி
530 ஓம் பொய்யா நஞ்சுண்ட பொறையே போற்றி

531 ஓம் பொருளாக என்னையாட் கொண்டாய் போற்றி
532 ஓம் மேல்வைத்த வானோர் பெருமான் போற்றி
533 ஓம் பாட்டான நல்ல தொடையாய் போற்றி
534 ஓம் பரிசை யறியாமை நின்றாய் போற்றி
535 ஓம் சூட்டான திங்கள் முடியாய் போற்றி
536 ஓம் தூமாலை மத்தம் அணிந்தாய் போற்றி
537 ஓம் ஆட்டான அஞ்சும் அமர்ந்தாய் போற்றி
538 ஓம் அதிரா வினைகள் அறுப்பாய் போற்றி
539 ஓம் ஆல நிழற்கீழ் அமர்ந்தாய் போற்றி
540 ஓம் சதுரா சதுரக் குழையாய் போற்றி

541 ஓம் சாம்பர் மெய்பசுந் தலைவா போற்றி
542 ஓம் எதிரா உலகம் அமைப்பாய் போற்றி
543 ஓம் என்றும் அருளே செய்வாய் போற்றி
544 ஓம் செய்யாய் கரியாய் வெளியாய் போற்றி
545 ஓம் செல்லாச் செல்வம் உடையாய் போற்றி
546 ஓம் ஐயாய் பெரியாய் சிறியாய் போற்றி
547 ஓம் ஆகாய வண்ணம் உடையாய் போற்றி
548 ஓம் வெய்யாய் தணியாய் அணியாய் போற்றி
549 ஓம் வேளாத வேள்வி உடையாய் போற்றி
550 ஓம் ஆட்சி உலகை உடையாய் போற்றி 550

551 ஓம் அடியார்க்கு அமுதெலாம் ஈவாய் போற்றி
552 ஓம் சூழ்ச்சி சிறிதும் இல்லாய் போற்றி
553 ஓம் மாட்சி பெரிதும் உடையாய் போற்றி
554 ஓம் முன்னியா நின்ற முதல்வா போற்றி
555 ஓம் மூவா மேனி உடையாய் போற்றி
556 ஓம் மன்னிய மங்கை மணாளா போற்றி
557 ஓம் மந்திரம் தந்திரம் ஆனோய் போற்றி
558 ஓம் எண்மேலும் எண்ணம் உடையாய் போற்றி
559 ஓம் ஏறரிய ஏறுங் குணத்தாய் போற்றி
560 ஓம் பண்மேல் பாவித்து இருந்தாய் போற்றி

561 ஓம் பண்ணொடு வீணையாழ் பயின்றாய் போற்றி
562 ஓம் விண்மேலும் மேலும் நிமிர்ந்தாய் போற்றி
563 ஓம் முழுநீறு புனைந்த மூர்த்தீ போற்றி
564 ஓம் சோதித்தார் காணாமை நின்றாய் போற்றி
565 ஓம் அடியார் அடிமை அறிவாய் போற்றி
566 ஓம் ஏற்றிசை வான்மேல் இருந்தாய் போற்றி
567 ஓம் எண்ணாயிர நூறு பெயராய் போற்றி
568 ஓம் நாற்றிசைக்கும் விளக்காய நாதா போற்றி
569 ஓம் நான்முகற்கும் மாற்கும் அரியாய் போற்றி
570 ஓம் சூலப் படையுடையாய் போற்றி போற்றி

571 ஓம் சுடர்த்திங்கட் கண்ணி உடையாய் போற்றி
572 ஓம் மாலைமகிழ்ந்து ஒருபால் வைத்தாய் போற்றி
573 ஓம் மேல்வினை தீர்க்கும் முனிவ போற்றி
574 ஓம் ஏலக் குழலி பாக போற்றி
575 ஓம் இடைமருது மேவிய ஈச போற்றி
576 ஓம் பத்துப் பல்லூழிப் பரந்தாய் போற்றி
577 ஓம் சீரால் வணங்கப் படுவாய் போற்றி
578 ஓம் திசையனைத்தும் பிறவும் ஆனோய் போற்றி
579 ஓம் வேதங்கள் வேள்வி பயந்தாய் போற்றி
580 ஓம் விண்ணுலகும் மண்ணுலகும் ஆனோய் போற்றி

581 ஓம் பூதங்கள் ஆய புராண போற்றி
582 ஓம் புகழப் பேரொளியாய் நின்றாய் போற்றி
583 ஓம் பத்தர்களுக்கு இன்பம் பயந்தாய் போற்றி
584 ஓம் மாகமடை மும்மதிலும் எய்தாய் போற்றி
585 ஓம் செய்வினைகள் நல்வினைகள் ஆனோய் போற்றி
586 ஓம் திசையனைத்தும் நிறைந்த செல்வ போற்றி
587 ஓம் கொய்மலரங் கொன்றைச் சடையாய் போற்றி
588 ஓம் கூத்தாட வல்ல குழக போற்றி
589 ஓம் தோலிற் பொலிந்த உடையாய் போற்றி
590 ஓம் சுடர்வாய் அரவுடைச் சோதி போற்றி

591 ஓம் கயிலாயம் இடமாக் கொண்டாய் போற்றி
592 ஓம் அந்திவாய் வண்ணத்து அழக போற்றி
593 ஓம் அணிநீல கண்டம் உடையாய் போற்றி
594 ஓம் முடித்தாமரை அணிந்த மூர்த்தி போற்றி
595 ஓம் மூவுலகும் தாமாகி நின்றாய் போற்றி
596 ஓம் கடித்தாமரை ஏய்ந்த கண்ணாய் போற்றி
597 ஓம் கல்லலகு பாணி பயின்றாய் போற்றி
598 ஓம் அடித்தாமரை மலர்மேல் வைத்தாய் போற்றி
599 ஓம் ஆக்கூரில் தோன்றிய அப்பனே போற்றி
600 ஓம் பதிற்று ஒருநாலும் இல்லாய் போற்றி 600 Back to top

601 ஓம் உணரப் படாததொன் றில்லாய் போற்றி
602 ஓம் காதிற் குழையும் பெய்தாய் போற்றி
603 ஓம் கவலைப் பிறப்பும் காப்பாய் போற்றி
604 ஓம் நெய்யார் திரிசூலம் கையாய் போற்றி
605 ஓம் நீறேறு தோளெட்டு உடையாய் போற்றி
606 ஓம் மால்யானை மத்தகத்தைக் கீண்டாய் போற்றி
607 ஓம் மான்தோல் உடையா மகிழ்ந்தாய் போற்றி
608 ஓம் கோலானை அழலால் காய்ந்தாய் போற்றி
609 ஓம் குழவிப் பிறைசடைமேல் வைத்தாய் போற்றி
610 ஓம் ஊழித் தீயன்ன வொளியாய் போற்றி

611 ஓம் ஏறேறிச் செல்லும் இறைவ போற்றி
612 ஓம் தூண்டு சுடரனைய சோதி போற்றி
613 ஓம் தொல்லமரர் சூளா மணியே போற்றி
614 ஓம் காண்டற்கு அரியவொரு கடவுள் போற்றி
615 ஓம் கருதுவார்க்கு ஆற்ற எளியாய் போற்றி
616 ஓம் வேண்டுவார் வேண்டுவதே ஈவாய் போற்றி
617 ஓம் மெய்கிளரும் ஞான விளக்கே போற்றி
618 ஓம் மெய்யடியார் உள்ளத்து வித்தே போற்றி
619 ஓம் பைகிளரும் நாகம் அசைத்தாய் போற்றி
620 ஓம் பராபரா போற்றி பாசூரா போற்றி

621 ஓம் சிலந்திக்கருள் முன்னம் செய்தாய் போற்றி
622 ஓம் நிலந்துக்க நீர்வளிதீ ஆனோய் போற்றி
623 ஓம் கள்ளி முதுகாட்டில் ஆடி போற்றி
624 ஓம் ஏரி நிறைந்தனைய செல்வ போற்றி
625 ஓம் இன்னடியார்க் கின்பம் விளைப்பாய் போற்றி
626 ஓம் ஆரியன் போற்றி தமிழன் போற்றி
627 ஓம் அண்ணா மலையெம் அண்ணல் போற்றி
628 ஓம் ஆடல்மால் யானை உரித்தாய் போற்றி
629 ஓம் அகத்தியன் பள்ளி அமர்ந்தாய் போற்றி
630 ஓம் கோடியாய் போற்றி குழக போற்றி

631 ஓம் குனிராரூர் கோயிலாக் கொண்டாய் போற்றி
632 ஓம் நாடிய நன்பொருள்கள் ஆனோய் போற்றி
633 ஓம் அம்மை பயக்கும் அமிர்தே போற்றி
634 ஓம் இம்மை பயக்கும் இறைவ போற்றி
635 ஓம் என்னெஞ்சே யுன்னில் இனியா போற்றி
636 ஓம் மெய்ம்மையே ஞான விளக்கே போற்றி
637 ஓம் மூலநோய் தீர்க்கும் முதல்வ போற்றி
638 ஓம் முத்தமிழும் நான்மறையும் ஆனோய் போற்றி
639 ஓம் ஆலின்கீழ் நால்வர்க்கு அறத்தாய் போற்றி
640 ஓம் ஆதியும் அந்தமும் ஆனோய் போற்றி

641 ஓம் பால விருத்தணும் ஆனோய் போற்றி
642 ஓம் பவளத் தடவரை போல்வாய் போற்றி
643 ஓம் நீற்றினையும் நெற்றிமேல் இட்டாய் போற்றி
644 ஓம் நீங்காமே வெள்ளெலும்பு பூண்டாய் போற்றி
645 ஓம் காற்றினும் கடிதாக நடந்தாய் போற்றி
646 ஓம் கண்ணின்மேற் கண்ணொன்று உடையாய் போற்றி
647 ஓம் கூற்றினையும் குரைகழலால் உதைத்தாய் போற்றி
648 ஓம் கொல்புலித் தோலாடைக் குழக போற்றி
649 ஓம் ஆற்றினையும் செஞ்சடைமேல் வைத்தாய் போற்றி
650 ஓம் அணியாரூர்த் திருமூலட்டானனே போற்றி 650

651 ஓம் பரியதோர் பாம்பரைமேல் ஆர்த்தாய் போற்றி
652 ஓம் பாசுபதம் பார்த்தற்கு அளித்தாய் போற்றி
653 ஓம் பெரியதோர் மலைவில்லா எய்தாய் போற்றி
654 ஓம் பேர்நந்தி யென்னும் பெயராய் போற்றி
655 ஓம் பிணியுடைய அடியாரைத் தீர்ப்பாய் போற்றி
656 ஓம் பேசுவார்க்கு எல்லாம் பெரியாய் போற்றி
657 ஓம் மணியுடைய மாநாகம் ஆர்ப்பாய் போற்றி
658 ஓம் வாசுகிமா நாணாக வைத்தாய் போற்றி
659 ஓம் கற்றவர் விரும்புங் கனியே போற்றி
660 ஓம் ஓருருவாய்த் தோன்றி உயர்ந்தாய் போற்றி

661 ஓம் நாட்டகத்தே நடைபலவும் நவின்றாய் போற்றி
662 ஓம் ஞானப் பெருங்கடற்கோர் நாத போற்றி
663 ஓம் காட்டகத்தே ஆடல் உடையாய் போற்றி
664 ஓம் காமரங்கள் பாடித் திரிவாய் போற்றி
665 ஓம் ஏனத் திளமருப்புப் பூண்டாய் போற்றி
666 ஓம் இமையவர்கள் ஏத்த இருந்தாய் போற்றி
667 ஓம் கானக் கல்லாற் கீழ் நிழலாய் போற்றி
668 ஓம் கடல்நஞ்சம் உண்டிருண்ட கண்ட போற்றி
669 ஓம் காமனையும் கரியாகக் காய்ந்தாய் போற்றி
670 ஓம் சோமனையும் செஞ்சடைமேல் வைத்தாய் போற்றி

671 ஓம் சொல்லாகிச் சொற்பொருளாய் நின்றாய் போற்றி
672 ஓம் இந்திரத்தை இனிதாக ஈந்தாய் போற்றி
673 ஓம் சுந்தரத்த பொடிதனைத் துதைந்தாய் போற்றி
674 ஓம் தூத்தூய திருமேனித் தோன்றல் போற்றி
675 ஓம் மந்திரத்தை மனத்துள்ளே வைத்தாய் போற்றி
676 ஓம் பிண்டத்தைக் காக்கும் பிரானாய் போற்றி
677 ஓம் பிறவி யறவி இலாதாய் போற்றி
678 ஓம் ஒருகாலத் தொன்றாகி நின்றாய் போற்றி
679 ஓம் ஊழி பலகண்டிருந்தாய் போற்றி
680 ஓம் பெருகாமே வெள்ளந் தவிர்த்தாய் போற்றி

681 ஓம் பிறப்பிடும்பை சாக்காடொன்று இல்லாய் போற்றி
682 ஓம் உருகாதார் உள்ளத்து நில்லாய் போற்றி
683 ஓம் அருகாக வந்தென்னை ஆள்வோய் போற்றி
684 ஓம் நன்றாக நடைபலவும் நவின்றாய் போற்றி
685 ஓம் ஞானப் பெருங்கடற்கோர் நாத போற்றி
686 ஓம் வெள்ளமொரு சடைமேல் ஏற்றோய் போற்றி
687 ஓம் மேலோர்கண் மேலார்கண் மேலாய் போற்றி
688 ஓம் கள்ளங் கடிந்தென்னை ஆண்டாய் போற்றி
689 ஓம் கருத்துடைய பூதப்படையாய் போற்றி
690 ஓம் உள்ளத்து உவகை தருவாய் போற்றி

691 ஓம் உறுநோய் சிறுபிணிகள் தீர்ப்பாய் போற்றி
692 ஓம் பள்ளப் பரவை நஞ்சுண்டாய் போற்றி
693 ஓம் பழன நகரெம் பிரானே போற்றி
694 ஓம் இரவும் பகலுமாய் நின்றாய் போற்றி
695 ஓம் எப்பொழுதும் என்னுள்ளத் துள்ளாய் போற்றி
696 ஓம் அரவம் அரையில் அசைத்தாய் போற்றி
697 ஓம் அனலாடி யங்கை மறித்தாய் போற்றி
698 ஓம் குரவங் கமழும் குற்றால போற்றி
699 ஓம் கோலங்கள் மேன்மேல் உகப்பாய் போற்றி
700 ஓம் சீரால் வணங்கப் படுவாய் போற்றி 700 Back to top

701 ஓம் திசைக்கெலாம் தேவாகி நின்றாய் போற்றி
702 ஓம் ஆரா அமுதம் ஆனாய் போற்றி
703 ஓம் நீரார் நியமம் உடையாய் போற்றி
704 ஓம் கோலம் பலவும் உகப்பாய் போற்றி
705 ஓம் நீலம் பொலிந்த மிடற்றாய் போற்றி
706 ஓம் நீள்வரையின் உச்சி யிருப்பாய் போற்றி
707 ஓம் ஏய்ந்த வுமைநங்கை பங்க போற்றி
708 ஓம் ஏழூழிக்கு அப்புறம் நின்றாய் போற்றி
709 ஓம் ஆய்ந்து மலர்தூவ நின்றாய் போற்றி
710 ஓம் அளவில் பெருமை உடையாய் போற்றி

711 ஓம் ஓராதார் உள்ளத்தில் நில்லாய் போற்றி
712 ஓம் உள்ளும் அன்பர் மனத்தாய் போற்றி
713 ஓம் பேராதென் சிந்தையிருந்தாய் போற்றி
714 ஓம் பிறர்க்கென்றும் காட்சிக்கு அரியாய் போற்றி
715 ஓம் ஊராரும் மூவுலகத் துள்ளாய் போற்றி
716 ஓம் உலகை நடுங்காமற் காப்பாய் போற்றி
717 ஓம் ஆண்டுலகேழ் அத்தனையும் வைத்தாய் போற்றி
718 ஓம் அங்கங்கே சிவமாகி நின்றாய் போற்றி
719 ஓம் பாண்டவரிற் பார்த்தனுக்குப் பரிந்தாய் போற்றி
720 ஓம் விடையேறி வேண்டுலகத்து இருப்பாய் போற்றி

721 ஓம் விரிகதிரோன் சோற்றுத் துறையாய் போற்றி
722 ஓம் புடைசூழத் தேவர் குழாத்தாய் போற்றி
723 ஓம் பூந்துருத்தி நெய்த்தானம் மேயாய் போற்றி
724 ஓம் அடைவே புனல்சூழ் ஐயாற்றாய் போற்றி
725 ஓம் அரக்கனையும் ஆற்றல் அழித்தாய் போற்றி
726 ஓம் படையாப் பல்பூதம் உடையாய் போற்றி
727 ஓம் பழன நகரெம் பிரானே போற்றி
728 ஓம் உலர்ந்தார் தம் அங்கம் அணிந்தாய் போற்றி
729 ஓம் உவகையோடு இன்னருள் செய்தாய் போற்றி
730 ஓம் நலந்திகழும் கொன்றைச் சடையாய் போற்றி

731 ஓம் தாமரையான் தலையைச் சாய்த்தாய் போற்றி
732 ஓம் தகவுடையார் நெஞ்சிருக்கை கொண்டாய் போற்றி
733 ஓம் பூமலரான் ஏத்தும் புனிதா போற்றி
734 ஓம் புணர்ச்சிப் பொருளாகி நின்றாய் போற்றி
735 ஓம் நீராகி நெடுவரைகள் ஆனோய் போற்றி
736 ஓம் நிழலாகி நீள்விசும்பும் ஆனோய் போற்றி
737 ஓம் பாராகிப் பௌவம் ஏழானாய் போற்றி
738 ஓம் பகலாகி வானாகி நின்றாய் போற்றி
739 ஓம் அணுவாகி ஆதியாய் நின்றாய் போற்றி
740 ஓம் பொன்னியலும் திருமேனி உடையாய் போற்றி

741 ஓம் பூங்கொன்றைத் தாரொன் றணிந்தாய் போற்றி
742 ஓம் மின்னியலும் வார்சடையெம் பெருமா போற்றி
743 ஓம் வேழத்தின் உருவிரும்பிப் போர்த்தாய் போற்றி
744 ஓம் தன்னியல்பார் மற்றொருவர் இல்லாய் போற்றி
745 ஓம் தாங்கரிய சிவந்தானாய் நின்றாய் போற்றி
746 ஓம் கண்ணப்பர்க் சிவந்தானாய் நின்றாய் போற்றி
747 ஓம் பாலாரும் மொழிமடவாள் பாகா போற்றி
748 ஓம் பசுவேறிப் பலிதிரியும் பண்பா போற்றி
749 ஓம் ஒருசுடராய் உலகேழும் ஆனோய் போற்றி
750 ஓம் ஓங்காரத்து உட்பொருளாய் நின்றாய் போற்றி 750

751 ஓம் விரிசுடராய் விளங்கொளியாய் நின்றாய் போற்றி
752 ஓம் விழவொலி வேள்வியொலி ஆனோய் போற்றி
753 ஓம் குமரனையும் மகனாக உடையாய் போற்றி
754 ஓம் குளிர்டவீழி மிழலையமர் குழகா போற்றி
755 ஓம் அடியேனை ஆளுடைய அடிகள் போற்றி
756 ஓம் கைவேழ முகத்தவனைப் படைத்தாய் போற்றி
757 ஓம் கயாசூரனை அவனாற் கொன்றாய் போற்றி
758 ஓம் செய்வேள்வித் தக்கனைமுன் சிதைத்தாய் போற்றி
759 ஓம் திசைமுகன்றன் சிரமொன்று சிதைத்தாய் போற்றி
760 ஓம் மெய்வேள்வி மூர்த்திதலை யறுத்தாய் போற்றி

761 ஓம் பொன்னொத்த திருமேனிப் புனிதா போற்றி
762 ஓம் பூதகணம் புடைசூழ வருவாய் போற்றி
763 ஓம் குண்டரொடு பிரித்தென்னை ஆண்டாய் போற்றி
764 ஓம் குடமூக்கில் இடமாகிக் கொண்டாய் போற்றி
765 ஓம் வெண்டலையிற் பலிகொண்ட விகிர்தா போற்றி
766 ஓம் முத்தனைய முகிழ்முறுவல் உடையாய் போற்றி
767 ஓம் மொய்பவளக் கொடியனைய சடையாய் போற்றி
768 ஓம் எத்தனையும் பத்திசெய்வார்க்கு இனியாய் போற்றி
769 ஓம் இருநான்கு மூர்த்திகளும் ஆனோய் போற்றி
770 ஓம் அத்தனொடும் அம்மையெனக்கு ஆனோய் போற்றி

771 ஓம் அடியேமை ஆளுடைய அடிகள் போற்றி

சுந்தரர் - 7 -ஆம் திருமுறை

772 ஓம் ஊனே போற்றி உயிரே போற்றி
773 ஓம் வானாய் நிலனாய் நின்றாய் போற்றி
774 ஓம் அழகா போற்றி ஆரூரா போற்றி
775 ஓம் தலைக்குத் தலைமாலை யணிந்தாய் போற்றி
776 ஓம் இழைக்கும் எழுத்துக்கு உயிரே போற்றி
777 ஓம் வன்னிமதி சென்னிமிசை வைத்தோய் போற்றி
778 ஓம் வேலைவிடம் உண்டமணி கண்டா போற்றி
779 ஓம் அண்டம தாய ஆதியே போற்றி
780 ஓம் அல்லல் களைந்தே ஆள்வாய் போற்றி

781 ஓம் நொந்தா ஒண்சுடரே எந்தாய் போற்றி
782 ஓம் தேனே இன்னமுதே கோனே போற்றி
783 ஓம் பரமா போற்றி பாசுபதா போற்றி
784 ஓம் மெய்யே நின்றெரியும் விளக்கே போற்றி
785 ஓம் மன்னே போற்றி மாமணி போற்றி
786 ஓம் பொன்னார் மேனி அண்ணா போற்றி
787 ஓம் இமையோர் நாயகா இறைவா போற்றி
788 ஓம் உமையோர் கூறுடை உருவா போற்றி
789 ஓம் நீறார் மேனி நிமலா போற்றி
790 ஓம் குழகா போற்றி குணக்கடலே போற்றி

791 ஓம் முத்தே போற்றி வித்தே போற்றி
792 ஓம் பண்ணிடைத் தமிழை ஒப்பாய் போற்றி
793 ஓம் பழத்தினிற் சுவையே ஒப்பாய் போற்றி
794 ஓம் கண்ணிடை மணியை ஒப்பாய் போற்றி
795 ஓம் கடுவிருட்சுடரை ஒப்பாய் போற்றி
796 ஓம் மண்ணிடை அடியார்க் காப்பாய் போற்றி
797 ஓம் பாடுவார் பசியினைத் தீர்ப்பாய் போற்றி
798 ஓம் பரவுவார் பிணைகளைக் களைவாய் போற்றி
799 ஓம் அரும்பே போற்றி அலகே போற்றி
800 ஓம் அமுதே போற்றி தேனே போற்றி 800 Back to top

801 ஓம் வான நாயகா போற்றி போற்றி...
802 ஓம் வழித்துணை மருந்தே போற்றி போற்றி
803 ஓம் மாசிலா மணியே போற்றி போற்றி
804 ஓம் மறைதரும் பொருளே போற்றி போற்றி
805 ஓம் ஏழிசை ஆனோய் போற்றி போற்றி
806 ஓம் இசையின் பயனே போற்றி போற்றி
807 ஓம் இன்னமுது ஆனோய் போற்றி போற்றி
808 ஓம் கார்க்குன்ற மழையே போற்றி போற்றி
809 ஓம் கலைக்கெலாம் பொருளே போற்றி போற்றி
810 ஓம் பார்க்கின்ற உயிரே போற்றி போற்றி

811 ஓம் பரிந்தெனை ஆண்டாய் போற்றி போற்றி
812 ஓம் பகலுங் கங்குலும் ஆனோய் போற்றி
813 ஓம் ஓங்காரத் துருவாகி நின்றாய் போற்றி
814 ஓம் வான்அங்கத்தவர் தம் வளமே போற்றி
815 ஓம் வளமார் அடியார் தம் உளமே போற்றி
816 ஓம் பல்லடியார் பணிக்குப் பரிவாய் போற்றி
817 ஓம் பாடியாடும் பத்தர்க் கனியாய் போற்றி
818 ஓம் நல்லடியார் மனத்தூறும் நறவே போற்றி
819 ஓம் நாமுறு குறைநீக்கும் நலமே போற்றி
820 ஓம் பித்தா பிறைசூடி பெருமானே போற்றி

821 ஓம் தடுத்தாட் கொண்ட நாதா போற்றி
822 ஓம் மலையான் மடந்தை மணவாளா போற்றி
823 ஓம் பல்பல வண்ணத் தரசே போற்றி
824 ஓம் பாரோடு விண்ணும் ஆனாய் போற்றி
825 ஓம் பகலும் இரவும் ஆனாய் போற்றி
826 ஓம் கடலும் வரையும் ஆனாய் போற்றி
827 ஓம் நீரும் நெருப்பும் ஆனாய் போற்றி
828 ஓம் காற்றும் வெளியும் ஆனாய் போற்றி
829 ஓம் ஆணும் பெண்ணும் ஆனாய் போற்றி
830 ஓம் ஆல நீழலில் அமர்ந்தாய் போற்றி

831 ஓம் அகரம் முதலின் எழுத்தானாய் போற்றி
832 ஓம் சொல்லுவார் சொற்பொருள் ஆனாய் போற்றி
833 ஓம் பண்ணிற் பாட்டு ஆனாய் போற்றி
834 ஓம் பத்தர் சித்தம் பரவினாய் போற்றி
835 ஓம் புலவர்க் கருளும் பெம்மான் போற்றி
836 ஓம் ஆக்கும் அழிவும் உடையாய் போற்றி
837 ஓம் மூவர் இருவர் முதல்வா போற்றி
838 ஓம் சொல்ல வொண்ணாச் சோதீ போற்றி
839 ஓம் உலகம் எல்லாம் உடையாய் போற்றி
840 ஓம் படிக்காசு வைத்த பரமா போற்றி

841 ஓம் குற்றம் பொறுத்த ஈசுவரா போற்றி
842 ஓம் சிந்திப்பார் நெல்லிக் கனியே போற்றி
843 ஓம் சிறியார் பெரியார் துணையே போற்றி
844 ஓம் நஞ்சுண்ட கண்டனே போற்றி போற்றி
845 ஓம் கங்கைச் சடையீர் போற்றி போற்றி
846 ஓம் கண்ணு மூன்றுடையீர் போற்றி போற்றி
847 ஓம் உமைபங்குடையீர் போற்றி போற்றி
848 ஓம் பரங்கிரி நாதா போற்றி போற்றி
849 ஓம் பொறிவாயில் ஐந்தவித்தான் போற்றி போற்றி
850 ஓம் அமரர் பெருமான் போற்றி போற்றி 850

851 ஓம் அரத்துறை நாதா போற்றி போற்றி
852 ஓம் எழுத்தக்குயிர் போன்றாய் போற்றி போற்றி
853 ஓம் பிரமற்குப் பிரானே போற்றி போற்றி
854 ஓம் அஞ்சைக் களத்தப்பா போற்றி போற்றி
855 ஓம் ஓணகாந்தீசுவரா போற்றி போற்றி
856 ஓம் வெள்ளை நீற்றா போற்றி போற்றி
857 ஓம் வன்மீக நாதா போற்றி போற்றி
858 ஓம் மதகரி உரித்தாய் போற்றி போற்றி
859 ஓம் முப்புரம் எரித்தாய் போற்றி போற்றி
860 ஓம் அருமலரோன் சிரமறுத்தாய் போற்றி போற்றி

861 ஓம் காவ தேசுவரா போற்றி போற்றி
862 ஓம் பூவண நாதா போற்றி போற்றி
863 ஓம் துறையூர் நாதா போற்றி போற்றி
864 ஓம் மாற்றறி வரதா போற்றி போற்றி
865 ஓம் இரத்தின மலைநாதா போற்றி போற்றி
866 ஓம் அமிழ்த கலைநாதா போற்றி போற்றி
867 ஓம் நாவல் ஈசுவரா போற்றி போற்றி
868 ஓம் மாலட்சுமி நாதா போற்றி போற்றி
869 ஓம் கோளிலி நாதா போற்றி போற்றி
870 ஓம் திருமேற்றளி நாயகா போற்றி போற்றி

871 ஓம் நீலகண்டா போற்றி போற்றி
872 ஓம் பால்வண்ணநாதா போற்றி போற்றி
873 ஓம் வச்சிரத்தம்ப நாதா போற்றி போற்றி
874 ஓம் பழமலை நாதா போற்றி போற்றி
875 ஓம் காளத்தி நாதா போற்றி போற்றி
876 ஓம் வெள்ளடையப்பா போற்றி போற்றி
877 ஓம் இடையாற்று நாதா போற்றி போற்றி
878 ஓம் நெறிகாட்டும் நாயகா போற்றி போற்றி
879 ஓம் விருந்திட்ட வரதா போற்றி போற்றி
880 ஓம் அழகிய வரதா போற்றி போற்றி

881 ஓம் மாணிக்க நாதா போற்றி போற்றி
882 ஓம் நற்றுணையப்பா போற்றி போற்றி
திருச்சிற்றம்பலம்

சேரமான் பெருமாள் நாயனார் 11- ஆம் திருமுறை

883 ஓம் வஞ்சம் கடிந்து வாழ்த்துவோய் போற்றி
884 ஓம் தஞ்சம் கொடுத்துத் தாங்குவாய் போற்றி
885 ஓம் முக்கணன் என்னும் முனிவா போற்றி
886 ஓம் சிக்கெனப் பிடிப்போர் சிந்தையோய் போற்றி
887 ஓம் புண்ணியம் புரியும் திண்ணியோய் போற்றி
888 ஓம் காரணங் காட்டும் கனியே போற்றி
889 ஓம் காரியம் நடத்தும் கடவுளே போற்றி
890 ஓம் அப்பனும் அம்மையும் ஆனோய் போற்றி

891 ஓம் ஒப்பள வில்லா உருவோய் போற்றி
892 ஓம் தொடங்கிய வாழ்க்கையில் தொடர்வோய் போற்றி
893 ஓம் அடங்கலும் வேட்கையை அறுப்போய் போற்றி
894 ஓம் சித்தம் தெளிய வைத்தாய் போற்றி
895 ஓம் பத்தி நெறியினைப் படைத்தாய் போற்றி

சேக்கிழார் - 12- ஆம் திருமுறை


896 ஓம் அண்ணாமலைமேல் அணிமலை போற்றி
897 ஓம் ஆரா அன்பின் கனியே போற்றி
898 ஓம் சடையாய் போற்றி சங்கரா போற்றி
899 ஓம் விடையாய் போற்றி வெண்ணீற்றாய் போற்றி
900 ஓம் உடையாய் போற்றி உத்தமா போற்றி 900 Back to top

901 ஓம் வானவர் உய்ய நஞ்சுண்டாய் போற்றி
902 ஓம் தானவர் புரங்கள் எரித்தாய் போற்றி
903 ஓம் காலனைக் காய்ந்து நட்டாய் போற்றி

 நிரம்ப அழகிய தேசிகர்

904 ஓம் தாயென இரங்கும் உளத்தோய் போற்றி
905 ஓம் பனிமதி சூடுசெஞ் சடையோய் போற்றி
906 ஓம் அளியின் நீடு நிதியம் போற்றி
907 ஓம் அகில உலக நாதனே போற்றி
908 ஓம் ஒளிகொள் தேவ தேவனே போற்றி
909 ஓம் அத்தனே அகில அரசனே போற்றி
910 ஓம் திங்கட் பாதிசேர் சடையோய் போற்றி

911 ஓம் சோதியே அழிவி லானே போற்றி
912 ஓம் ஏகனே அம்பிகா பதியே போற்றி
913 ஓம் புனிதனே இராம நாதனே போற்றி

குலசேகர பாண்டியர் - இலிங்க புராணம்

914 ஓம் கிடைத்தற்கு அரிய பொருளே போற்றி
915 ஓம் கேடின்று உயர்ந்த சுடரே போற்றி
916 ஓம் அன்பர் படியும் கடலே போற்றி
917 ஓம் எரியுங் கனலாய் மதியாய் போற்றி
918 ஓம் உருவே அருவே சின்மயமே போற்றி
919 ஓம் துரியா தீதமாய் நின்றாய் போற்றி
920 ஓம் ஒன்றாய் அனைத்துமாய் நின்றாய் போற்றி

921 ஓம் அருமறைக் கொழுந்தே போற்றி போற்றி
922 ஓம் எங்கும் உறைந்தருள் இறைவா போற்றி
923 ஓம் வெள்ளியம் பொருப்பின் விமலா போற்றி
924 ஓம் அருட்பெருங்கடலே அமலா போற்றி
925 ஓம் அடியவர்க்கு அருளும் அண்ணலே போற்றி
926 ஓம் ஏற்றுயர் கொடியாய் போற்றி போற்றி
927 ஓம் ஈறிலா முதலே போற்றி போற்றி
928 ஓம் மலைமகள் கொழுந போற்றி போற்றி
929 ஓம் சுடரொளிப் பிழம்பே போற்றி போற்றி


மறைஞானசம்பந்தர் - சிவதருமோத்தரம்

930 ஓம் கன்றிய காலனைக் காய்ந்தோய் போற்றி
931 ஓம் வென்றிவேல் வேடனை வீட்டினோய் போற்றி
932 ஓம் இடுபலி கொண்டுணி என்போய் போற்றி
933 ஓம் இருவினை தீர்ந்திடும் என்போய் போற்றி
934 ஓம் நடநவிலுந் தொழிலின் நல்லோய் போற்றி
935 ஓம் மடலவிழ் கொன்றை மாலையோய் போற்றி
936 ஓம் படிதனிற் காசிப் பதியோய் போற்றி
937 ஓம் பல்லுயிரிக் கெல்லாம் பதியோய் போற்றி

வரதுங்கராம பாண்டியர் - பிரமோத்தரகாண்டம்

938 ஓம் கையார் மழுவெம் படையாய் போற்றி
939 ஓம் பையாடு அரவத் தணியாய் போற்றி
940 ஓம் கருணைக் கடலே ஐயா போற்றி

941 ஓம் படர்செஞ் சடையாய் விமலா போற்றி
942 ஓம் தொத்ததார் இதழித் தொடையாய் போற்றி
943 ஓம் சத்தாகிய சிற்குணனே போற்றி
944 ஓம் சுருதிப் பொருளே அத்தா போற்றி
945 ஓம் கமலாலயனுக்கு அருள்வோய் போற்றி
946 ஓம் கயிலை மலையாய் போற்றி போற்றி

கோனேரியப்ப நாவலர் - உபதேச காண்டம்

947 ஓம் எந்தாய் போற்றி இறைவா போற்றி
948 ஓம் தந்தை போற்றி தருமமே போற்றி
949 ஓம் முந்தோய் போற்றி முக்கணா போற்றி
950 ஓம் செந்தழற் கொழுந்தே செய்யனே போற்றி 950

951 ஓம் அரியயற்கு எட்டா நிருத்தா போற்றி
952 ஓம் உயிர்க்குயிராய் வருகின்ற உயர்வே போற்றி
953 ஓம் திரிபுரம் எரித்த சிவனே போற்றி
954 ஓம் தவம்புரி தவமே தலைவா போற்றி

சிவஞான சுவாமிகள் காஞ்சிப் புராணம்

955 ஓம் கறைமணி மிடற்றோய் கடலே போற்றி
956 ஓம் கண்ணினுள் மணியே கொழுந்தே போற்றி
957 ஓம் பூரண முதலே சிவனே போற்றி
958 ஓம் நெஞ்சக விளக்கே வள்ளால் போற்றி
959 ஓம் நிறைபரஞ் சுடரே போற்றி போற்றி


இராமகிருஷ்ணர் மடம் தொகுப்பு திரு அருள் மொழி

960 ஓம் மாலை எழுந்த மதியே போற்றி

961 ஓம் காலை முளைத்த கதிரே போற்றி
962 ஓம் கண்ணிற் கருமணி ஆவோய் போற்றி
963 ஓம் பண்ணிசையாகி நிற்பாய் போற்றி
964 ஓம் மேலை வினைகள் அறுப்போய் போற்றி
965 ஓம் ஞாலத்தார் தொழும் நன்மையே போற்றி
966 ஓம் செல்லாச் செல்வம் உடையாய் போற்றி
967 ஓம் நல்லோய் போற்றி நன்மணி போற்றி
968 ஓம் மால்வரை போற்றி மாதவ போற்றி
969 ஓம் வேலவன் தாதாய் போற்றி போற்றி
970 ஓம் சொல்லுவார் சொற்களைச் சோதிப்பான் போற்றி

971 ஓம் மன்னா போற்றி மறைவலா போற்றி
972 ஓம் இன்னமுது போற்றி இணையிலீ போற்றி
973 ஓம் கன்னல் போற்றி கரும்பு போற்றி
974 ஓம் கட்டியே போற்றி கதியே போற்றி
975 ஓம் சிட்டன் போற்றி சேகரன் போற்றி
976 ஓம் தோணியும் ஏணியும் ஆனவன் போற்றி
977 ஓம் நான்முகன் போற்றி நாரணன் போற்றி
978 ஓம் தேனன் போற்றி தேவர்பிரான் போற்றி
979 ஓம் தென்தில்லை மன்றினுள் ஆடி போற்றி
980 ஓம் வேட்கள நன்நகர் மேயாய் போற்றி

981 ஓம் நெல்வாயில் வளர் நிதியே போற்றி
982 ஓம் கழிப்பாலை உறை கரும்பே போற்றி
983 ஓம் நல்லூர்ப் பெருமண நம்பா போற்றி
984 ஓம் மயேந்திரப் பள்ளி மன்னா போற்றி
985 ஓம் தென்திரு முல்லை வாயிலாய் போற்றி
986 ஓம் இடைச்சுரம் இருந்த எழில்வண போற்றி
987 ஓம் அச்சிறு பாக்கம் அமர்ந்தாய் போற்றி
988 ஓம் திருக்கழுக் குன்றிற் செல்வா போற்றி
989 ஓம் வக்கரை அமர்ந்த வரதா போற்றி
990 ஓம் அரசிலி நாதா ஐயா போற்றி

991 ஓம் இரும்பைமா காளத் திறைவா போற்றி
992 ஓம் கோலக் கோகர்ணக் கொழுந்தே போற்றி
993 ஓம் கயிலை மலையானே போற்றி
994 ஓம் ஏகம்பத்து உறையும் எந்தாய் போற்றி
995 ஓம் பாகம் பெண்ணுரு ஆனோய் போற்றி
996 ஓம் பராய்த்துறை மேவிய பரனே போற்றி
997 ஓம் சிராப்பள்ளி மேவிய சிவனே போற்றி
998 ஓம் பற்றை அறுக்கும் கொற்றவா போற்றி
999 ஓம் குற்றாலத் தெங்கூத்தா போற்றி
1000 ஓம் கோகழி மேவிய கோவே போற்றி

1001 ஓம் ஈங்கோய் மலையெம் எந்தாய் போற்றி
1002 ஓம் பாங்கார் பழனத் தழகா போற்றி
1003 ஓம் கடம்பூர் மேவிய விடங்கா போற்றி
1004 ஓம் அடைந்தவர்க்கு அருளும் அப்பா போற்றி
1005 ஓம் தத்துவ ஞானத் தெளிவே போற்றி
1006 ஓம் அத்திக் கருளிய அரசே போற்றி
1007 ஓம் தென்னாடு உடைய சிவனே போற்றி
1008 ஓம் எந்நாட்டவர்க்கும் இறைவா போற்றி
Back to top
பிந்தைய சேர்க்கப்பட்டது
ஓம் வாராச் செல்வம் வருவிப்பான் போற்றி
ஓம் சிலந்திக் கருள்முனம் செய்தான் போற்றி
ஓம் எப்பொருட்கும் பொதுவானான் போற்றி போற்றி
ஓம் முளையே போற்றி முத்தே போற்றி
ஓம் இளைஞா யிற்றின் சோதியே போற்றி
ஓம் கற்றோர்களுக்கோர் அமுதே போற்றி
ஓம் நற்றுணை அருளும் நாயகா போற்றி
ஓம் புகழேயல்லாது பழியிலான் போற்றி
ஓம் கனலைக் கண்ணில் உடையோய் போற்றி
ஓம் புனலைச் சடையில் புனைந்தோய் போற்றி
ஓம் கால காலனாய் நின்றாய் போற்றி
ஓம் கால கண்டனே போற்றி போற்றி
தேவாரத் தலப் போற்றி

ஓம் கலிக்காமூர் வளர் கண்ணே போற்றி
ஓம் சாய்க்காடினிதுறை சதுரா போற்றி
ஓம் பல்லவனீச்சரப் பரனே போற்றி
ஓம் வெண்காடுகந்த விகிர்தா போற்றி
ஓம் கீழ்த்திருக் காட்டுப் பள்ளியாய் போற்றி
ஓம் குருகாவூருறை குணமே போற்றி
ஓம் காழியுள் மேய கடலே போற்றி
ஓம் கோலக்காவிற் கோவே போற்றி
ஓம் வேளூர் மேவிய வித்தகா போற்றி
ஓம் கண்ணார் கோயில்வாழ் கனியே போற்றி
ஓம் கடைமுடிப் பரமநின் கழல்கள் போற்றி
ஓம் நின்றியூர் வளரும் நிதியே போற்றி
ஓம் திருப்புன் கூரமர் திருவே போற்றி
ஓம் நீடுர் நிருத்தநின் நீளடி போற்றி
ஓம் அன்னியூர் வளர் அரனே போற்றி
ஓம் வேள்விக்குடி வளர் வேதா போற்றி
ஓம் எதிர்கொள்பாடி எம் இறைவா போற்றி
ஓம் மணஞ்சேரி வார்சடை மணாளா போற்றி
ஓம் குறுக்கை வீரட்டக் குழகா போற்றி
ஓம் கருப்பறியல்நகர் காப்பாய் போற்றி
ஓம் குரக்குக்காவிற் குருவே போற்றி
ஓம் வாழொளிபுத்தூர் வாழ்வே போற்றி
ஓம் மண்ணிப்படிக்கரை மணியே போற்றி
ஓம் ஓமாம் புலியூர் ஒருவனே போற்றி
ஓம் கானாட்டு முள்ளூர்க் கடவுளே போற்றி
ஓம் நாரையூர் நன்நகர் நலமே போற்றி
ஓம் கடம்பூர் மேவிய விடங்கா போற்றி
ஓம் பந்தணை நல்லூர்ப் பசுபதீ போற்றி
ஓம் கஞ்சனூர் ஆண்டகற் பகமே போற்றி
ஓம் கோடிக்காவுடைக் கோவே போற்றி
ஓம் திருமங்கலக்குடித் தேனே போற்றி
ஓம் பனந்தாள் தாடகேச் சரணே போற்றி
ஓம் ஆப்பா டிப்பதி அமலா போற்றி
ஓம் சேய்ஞலூர் உறையுஞ் செல்வா போற்றி
ஓம் திருந்துதேவன்குடித் தேவா போற்றி
ஓம் வியலூர் இருந்தருள் விமலா போற்றி
ஓம் கொட்டையூரிற்கோ டீச்சரா போற்றி
ஓம் இன்னம்பர் ஈசநின் இணையடி போற்றி
ஓம் புறம்பயப் பதிவாழ் புண்ணியா போற்றி
ஓம் விசய மங்கை வேதியா போற்றி
ஓம் திருவைகாஉறை சிவனே போற்றி
ஓம் வடகுரங்காடு துறையாய் போற்றி
ஓம் பாங்கார் பழனத் தழகா போற்றி
ஓம் சீரார் திருவை யாறா போற்றி
ஓம் நெய்த்தானத்து நெய் ஆடியே போற்றி
ஓம் பெரும்புலியூர்ப்பெரு மானே போற்றி
ஓம் மழபாடி வயிரத் தூணே போற்றி
ஓம் பழுவூர் மேவிய பண்பா போற்றி
ஓம் கானூர் மேயசெங் கரும்பே போற்றி
ஓம் அன்பிலா லந்துறை அரசே போற்றி
ஓம் வடகரை மாந்துறை வள்ளால் போற்றி
ஓம் திருப்பாற் றுறையுறை தேவே போற்றி
ஓம் ஆனைக் காவுறை ஆதீ போற்றி
ஓம் பைஞ்ஞீலி அண்ணல்நின் பாதம் போற்றி
ஓம் பாச்சிலாச் சிராமப் பரனே போற்றி
ஓம் ஈங்கோய்மலை எம் எந்தாய் போற்றி
ஓம் வாட்போக்கி மலையுறை வாழ்வே போற்றி
ஓம் கடம்பந் துறைவளர் கடலே போற்றி
ஓம் பராய்த்துறை மேவிய பரனே போற்றி
ஓம் கற்குடி மாமலைக் கண்ணுதல் போற்றி
ஓம் மூக்கிச் சரத்து முதல்வா போற்றி
ஓம் சிராப்பள்ளி மேவிய சிவனே போற்றி
ஓம் எறும்பியூர் இருந்த எம்மான் போற்றி
ஓம் நெடுங்களம் இனிதமர் நிமலா போற்றி
ஓம் மேலைக்காட்டுப் பள்ளியாய் போற்றி
ஓம் ஆலம் பொழிலுறை அரனே போற்றி
ஓம் திருப்பூந்துருத்தித் தேசிக போற்றி
ஓம் கண்டிவீ ரட்டக் கரும்பே போற்றி
ஓம் சோற்றுத் துறைவளர் தொல்லோய் போற்றி
ஓம் வேதி குடியுறை விஜய போற்றி
ஓம் தென்குடித் திட்டைத் தேவே போற்றி
ஓம் திருப்புள்ள மங்கைத் திருவே போற்றி
ஓம் சக்கரப்பள்ளி எம் சங்கரா போற்றி
ஓம் கருகாவூருறை கடம்பா போற்றி
ஓம் திருப்பாலைத்துறைச் செல்வா போற்றி
ஓம் நல்லூர்ப் பெருமநின் நற்பதம் போற்றி
ஓம் ஆவூர்ப்பசுபதீச் சரனே போற்றி
ஓம் சத்திமுத்தச் சதுரா போற்றி
ஓம் பட்டீச்சரமுறை பரமா போற்றி
ஓம் பழையாறை வடதளியாய் போற்றி
ஓம் வலஞ்சுழி மேவிய வரதா போற்றி
ஓம் குடமூக் கமர்கும் பேசா போற்றி
ஓம் கீழ்க்கோட்டத்தெங் கூத்தா போற்றி
ஓம் குடந்தைக் காரோ ணத்தாய் போற்றி
ஓம் நாகேச்சரம்வாழ் நாதா போற்றி
ஓம் இடைமரு துறையும் எந்தாய் போற்றி
ஓம் தென்குரங்காடு துறையாய் போற்றி
ஓம் நீலக் குடியுறை நிருத்தா போற்றி
ஓம் வைகல் மாடக் கோயிலாய் போற்றி
ஓம் நல்லம் நடம்பயில் நாதா போற்றி
ஓம் கோழம் பத்துறை கோவே போற்றி
ஓம் ஆவடு தண்துறை அமரா போற்றி
ஓம் துருத்தி ஈசநின் துணையடி போற்றி
ஓம் அழுந்தூர் ஆளும் அரசே போற்றி
ஓம் மயிலாடுந்துறை மணியே போற்றி
ஓம் திருவிளநகர் உறை திருவே போற்றி
ஓம் பரியல் வீரட்டப் பரமா போற்றி
ஓம் செம்பொன் பள்ளிச் செல்வா போற்றி
ஓம் நனிபள்ளி வளரும் நம்பா போற்றி
ஓம் வலம்புரம் மன்னிய வாழ்வே போற்றி
ஓம் தலைச்சங் காடமர் தத்துவ போற்றி
ஓம் ஆக்கூர் அமர்ந்த அம்மான் போற்றி
ஓம் கடவூர்க்கால வீரட்டா போற்றி
ஓம் கடவூர் மயானக் கடவுளே போற்றி
ஓம் வேட்டக் குடியின் மேயோய் போற்றி
ஓம் திருத்தெளிச்சேரிச் சிவனே போற்றி
ஓம் தரும புரம்வளர் தாயே போற்றி
ஓம் நள்ளாறுடைய நாதா போற்றி
ஓம் கோட்டாற மருங்குழகா போற்றி
ஓம் அம்பர்க் பெருந்திருக் கோயிலாய் போற்றி
ஓம் அம்பர்மாகாளத் தரனே போற்றி
ஓம் மீயச் சூருறை விண்ணவ போற்றி
ஓம் மீயச் சூரிளங் கோயிலாய் போற்றி
ஓம் திலதைப் பதிவாழ் திலகமே போற்றி
ஓம் பாம்புர நன்நகர்ப் பரமனே போற்றி
ஓம் சிறுகுடிப் பிறைமுடிச் செல்வா போற்றி
ஓம் விண்ணிழி வீழி மிழலையாய் போற்றி
ஓம் வன்னியூர் மேவிய மைந்தா போற்றி
ஓம் கருவிலி அமருங் கண்ணே போற்றி
ஓம் பேணு பெருந்துறைப் பெம்மான் போற்றி
ஓம் நறையூர் சித்தீச் சரனே போற்றி
ஓம் அரிசிற்கரைப்புத் தூரா போற்றி
ஓம் செழுமலர்ச் சிவபுரத் தரசே போற்றி
ஓம் கலைய நல்லூர்க் கடவுளே போற்றி
ஓம் கருக்குடி அண்ணல்நின் கழல்கள் போற்றி
ஓம் திருவாஞ் சியம்வளர் தேவே போற்றி
ஓம் நன்நிலத் துப்பெருங் கோயிலாய் போற்றி
ஓம் கொண்டீச் சரத்துக் கோவே போற்றி
ஓம் திருப்பனை யூர்வளர் தேவே போற்றி
ஓம் விற்குடி வீரட்டம் மேயாய் போற்றி
ஓம் புகலூர் மேவிய புண்ணியா போற்றி
ஓம் புகலூர் வர்த்தமானீச்சரா போற்றி
ஓம் இராமன தீச்சரத் திறைவா போற்றி
ஓம் பயற்றூ ருறையும் பண்பா போற்றி
ஓம் செங்காட்டங்குடிச் சேவகா போற்றி
ஓம் மருகற் பெருமநின் மலரடி போற்றி
ஓம் சாத்த மங்கைச் சம்புவே போற்றி
ஓம் நாகைக்கா ரோணம் நயந்தாய் போற்றி
ஓம் சிக்கல் நகர்வளர் செல்வா போற்றி
ஓம் கீழ்வேளூரான் கேடிலீ போற்றி
ஓம் தேவூர் ஆதிநல் தேனே போற்றி
ஓம் பள்ளிமுக் கூடற் பரனே போற்றி
ஓம் ஆரூர் அமர்ந்த அரசே போற்றி
ஓம் ஆரூர் அரநெறி அப்பா போற்றி
ஓம் பரவையுண் மண்தளிப் பரனே போற்றி
ஓம் விளமர் உகந்த வித்தகா போற்றி
ஓம் கரவீ ரச்சங் கரனே போற்றி
ஓம் பெருவேளூருறை பெரும போற்றி
ஓம் தலையாலங்கா டமர்ந்தாய் போற்றி
ஓம் குடவாயில் மன்னிய குருவே போற்றி
ஓம் சேறைச் செந்நெறிச் செல்வா போற்றி
ஓம் நாலூர் மயான நாடகா போற்றி
ஓம் கடுவாய்க் கரைப்புத் தூரா போற்றி
ஓம் திருஇரும்பூளைத் தேவே போற்றி
ஓம் அரதைப் பெரும்பதி அமர்ந்தாய் போற்றி
ஓம் அவளிவள் நல்லூர் அரசே போற்றி
ஓம் பரிதி நியமப் பரனே போற்றி
ஓம் வெண்ணிவாழ் விமலநின் மெல்லடி போற்றி
ஓம் பூவனூர்ப் புனிதநின் பொன்னடி போற்றி
ஓம் பாதாளீச்சரப் பரமா போற்றி
ஓம் திருக்களர் மேவிய தேவே போற்றி
ஓம் ஓங்குசிற்றேமத்து ஒருவா போற்றி
ஓம் உசாத்தா னத்தமர் உறவே போற்றி
ஓம் இடும்பா வனத்துறும் இறைவா போற்றி
ஓம் கடிக்குளத் துறைகடல் அமுதே போற்றி
ஓம் தண்டலை நீணெறித் தாயே போற்றி
ஓம் கோட்டூர் மேவிய கொழுந்தே போற்றி
ஓம் வெண்டுறை மேவிய வேதா போற்றி
ஓம் கொள்ளம் பூதூர்க் கோவே போற்றி
ஓம் பேரெயில் பெருமநின் பெய்கழல் போற்றி
ஓம் கொள்ளிக் காடமர் கொற்றவ போற்றி
ஓம் திருத்தெங்கூர் வளர் தேனே போற்றி
ஓம் நெல்லிக் காஉறை நித்திய போற்றி
ஓம் நாட்டியத்தான்குடி நம்பீ போற்றி
ஓம் திருக்காறாயில் தியாகா போற்றி
ஓம் கன்றாப்பூர் நடுதறியே போற்றி
ஓம் வலிவலம் வந்தருள் வரதா போற்றி
ஓம் கைச்சின மேவிய கண்ணுதல் போற்றி
ஓம் கோளிலி உறையுங் கோவே போற்றி
ஓம் வாய்மூரடிகள் இன் மலர்ப்பதம் போற்றி
ஓம் மறைக்காடுறையும் மணாளா போற்றி
ஓம் அகத்தியான் பள்ளி ஐயா போற்றி
ஓம் கோடிக் கோயிற் குழகா போற்றி
ஓம் திருவிடை வாய்வளர் தேவா போற்றி
ஓம் கோணமாமலைமடி கொண்டாய் போற்றி
ஓம் அண்ணல்கே தீச்சரத்து அடிகள் போற்றி
ஓம் ஆடக மதுரை அரசே போற்றி
ஓம் ஆப்பனூர் வளர் ஐயா போற்றி
ஓம் திருப்பரங்குன்றிற் செல்வா போற்றி
ஓம் ஏடகத்தெந்தை நின் இணையடி போற்றி
ஓம் கொடுங்குன்றமருங் கோவே போற்றி
ஓம் திருப்புத்தூர்த்திருத் தளியாய் போற்றி
ஓம் திருப்புனவாயிலெம் செல்வா போற்றி
ஓம் மால்செய்ராமேச வாழ்வே போற்றி
ஓம் ஆடானையுறை ஆதீ போற்றி
ஓம் கானப்பேருறை காளாய் போற்றி
ஓம் பொருப்பமர் பூவணத் தரனே போற்றி
ஓம் சுழியல் வளருந் துணைவா போற்றி
ஓம் குற்றாலத் தெங்கூத்தா போற்றி
ஓம் நெல்வேலியுறை செல்வா போற்றி
ஓம் அஞ்சைக் களத்துறை அப்பா போற்றி
ஓம் அவிநா சிவ்வளர் அரனே போற்றி
ஓம் முருகன் பூண்டி முதல்வா போற்றி
ஓம் திருநணா வளரும் திருவே போற்றி
ஓம் கொடிமாடச் செங்குன்றாய் போற்றி
ஓம் வெஞ்சமாக் கூடல் விகிர்தா போற்றி
ஓம் பாண்டிக் கொடுமுடிப் பழையோய் போற்றி
ஓம் கருவூர் ஆனிலைக் கண்மணி போற்றி
ஓம் நெல்வாயில் அரத்துறையாய் போற்றி
ஓம் பெண்ணா கடத்துப் பெரும போற்றி
ஓம் கூடலையாற்றூர்க் கோவே போற்றி
ஓம் எருக்கத்தம்புலியூர் எந்தாய் போற்றி
ஓம் திருத்தினை நகரச் சிவனே போற்றி
ஓம் சோபுர மேவிய சொக்கா போற்றி
ஓம் அதிகைவீரட்டத் தழகா போற்றி
ஓம் நாவலூர் மேவிய நம்பா போற்றி
ஓம் முதுகுன்றமர்ந்த முனிவா போற்றி
ஓம் நெல்வெண்ணெய் மேவிய நிருத்தா போற்றி
ஓம் கோவல்வீரட்டக் கோமான் போற்றி
ஓம் அறையணி நல்லூர் அரசே போற்றி
ஓம் இடையாறிடையமர் ஈசா போற்றி
ஓம் வெண்ணெய்நல்லூருறை மேலோய் போற்றி
ஓம் துறையூர் அமர்ந்த தூயோய் போற்றி
ஓம் வடுகூர் அடிகள் மாணடி போற்றி
ஓம் திருமாணி குழிவளர் தேவே போற்றி
ஓம் பாதிரிப் புலியூர்ப் பரம போற்றி
ஓம் முண்டீச் சரத்து முதல்வா போற்றி
ஓம் புறவார் பனங்காட்டூரா போற்றி
ஓம் திருஆமாத்தூர்த் தேவே போற்றி
ஓம் அண்ணாமலை எம் அண்ணா போற்றி
ஓம் ஏகம் பத்துறை எந்தாய் போற்றி
ஓம் கச்சிமேற்றளியுறை கடலே போற்றி
ஓம் ஓணகாந்தன் தளியாய் போற்றி
ஓம் கச்சிஅநேகதங்காவதா போற்றி
ஓம் கச்சிநெறிக் காரைக் காடா போற்றி
ஓம் குரங்கணில் முட்டங் குலவினாய் போற்றி
ஓம் மாகறல் வாழும் மருந்தே போற்றி
ஓம் ஓத்தூர் மேவிய ஒளியே போற்றி
ஓம் வன்பார்த்தான் பனங்காட்டூரா போற்றி
ஓம் திருவல்லம் மேவிய தீவணா போற்றி
ஓம் மாற்பேறாள்உமை மணாளா போற்றி
ஓம் திருவூறல்வளர் தேவே போற்றி
ஓம் இலம்பையங் கோட்ரூர் ஈசா போற்றி
ஓம் விற்கோலத்துறை வீரா போற்றி
ஓம் ஆலங்காட்டெம் அடிகள் போற்றி
ஓம் பாசூர் அமர்ந்த பசுபதீ போற்றி
ஓம் வெண்பாக்கத்துறை விமலா போற்றி
ஓம் கள்ளில் மேய கனியே போற்றி
ஓம் காளத்தி நாதநின் கழலிணை போற்றி
ஓம் ஒற்றி யூருடை ஒருவ போற்றி
ஓம் வலிதா யம்உறை வள்ளால் போற்றி
ஓம் வடதிரு முல்லை வாயிலாய் போற்றி
ஓம் வேற்காட்டு வேத வித்தகா போற்றி
ஓம் மயிலைக் கபாலீச் சரத்தாய் போற்றி
ஓம் வான்மியூ ரமர்ந்த வாழ்வே போற்றி
ஓம் கச்சூ ராலக் கோயிலாய் போற்றி
ஓம் திருப்பருப்பதத்துத் தேவே போற்றி
ஓம் இந்திரநீல மலையாய் போற்றி
ஓம் அநேகதங் காவதம் அமர்ந்தாய் போற்றி
ஓம் கேதாரக்கிரிக் கிழவோய் போற்றி
Back to top

This page was last modified on Thu, 09 May 2024 05:38:58 +0000
          send corrections and suggestions to admin-at-sivaya.org

1008sivan potri