சிவய.திருக்கூட்டம்
sivaya.org
Please set your language preference
by clicking below languages link
Search this site with
words in any language e.g. पोऱ्‌ऱि
song/pathigam/paasuram numbers: e.g. 7.039

This page in Tamil   Hindi/Sanskrit   Telugu   Malayalam   Bengali   Kannada   English   ITRANS    Marati  Gujarathi   Oriya   Singala   Tibetian   Thai   Japanese   Urdu   Cyrillic/Russian   Spanish   Hebrew  

Thiruppugazh Santham

25 santham similar to this:
தனன தனதன தனதன தனதன
     தனன தனதன தனதன தனதன
          தனன தனதன தனதன தனதன ...... தனதான

  43 - களபம் ஒழுகிய (திருச்செந்தூர்) 
  163 - தகர நறுமலர் (பழநி) 
  191 - முருகு செறிகுழல் முகில் (பழநி) 
  292 - முகிலும் இரவியும் (திருத்தணிகை) 
  367 - குமர குருபர குணதர (திருவருணை) 
  368 - அருவ மிடையென (திருவருணை) 
  369 - கருணை சிறிதும் (திருவருணை) 
  370 - துகிலு ம்ருகமத (திருவருணை) 
  371 - மகர மெறிகடல் (திருவருணை) 
  372 - முகிலை யிகல் (திருவருணை) 
  373 - முருகு செறிகுழல் சொரு (திருவருணை) 
  374 - விடமும் அமுதமும் (திருவருணை) 
  605 - கொடிய மறலி (திருச்செங்கோடு) 
  691 - இகல வருதிரை (திருமயிலை) 
  821 - கரமு முளரியின் (திருவாரூர்) 
  903 - இலகு முலைவிலை (வயலூர்) 
  908 - குருதி கிருமிகள் (வயலூர்) 
  930 - குருவும் அடியவர் (நெருவூர்) 
  1001 - இலகி யிருகுழை (பொதுப்பாடல்கள்) 
  1002 - கடலை பயறொடு (பொதுப்பாடல்கள்) 
  1003 - கமல குமிளித (பொதுப்பாடல்கள்) 
  1004 - தசையும் உதிரமும் (பொதுப்பாடல்கள்) 
  1005 - நெடிய வட (பொதுப்பாடல்கள்) 
  1006 - பகிர நினைவொரு (பொதுப்பாடல்கள்) 
  1007 - முருகு செறிகுழலவிழ் தர (பொதுப்பாடல்கள்) 

19 santham similar to this:
தனன தான தானான தனன தான தானான
     தனன தான தானான ...... தனதான

  244 - உடலி னூடு (திருத்தணிகை) 
  435 - புலையனான (திருவருணை) 
  577 - கரிபுராரி காமாரி (விராலிமலை) 
  637 - அலகின் மாறு (கதிர்காமம்) 
  694 - கடிய வேக (திருமயிலை) 
  765 - இரதமான தேன் (சீகாழி) 
  912 - திரு உரூப நேராக (வயலூர்) 
  1043 - அகல நீளம் (பொதுப்பாடல்கள்) 
  1044 - அடை படாது (பொதுப்பாடல்கள்) 
  1045 - அமல வாயு (பொதுப்பாடல்கள்) 
  1046 - அயிலின் வாளி (பொதுப்பாடல்கள்) 
  1047 - இரதமான வாய் ஊறல் (பொதுப்பாடல்கள்) 
  1048 - குருதி தோலினால் (பொதுப்பாடல்கள்) 
  1049 - சுருதி ஊடு கேளாது (பொதுப்பாடல்கள்) 
  1050 - தொட அடாது (பொதுப்பாடல்கள்) 
  1051 - நிலவில் மாரன் (பொதுப்பாடல்கள்) 
  1052 - மன கபாட (பொதுப்பாடல்கள்) 
  1053 - அதல சேடனாராட (பொதுப்பாடல்கள்) 
  1054 - குருதி மூளை (பொதுப்பாடல்கள்) 

12 santham similar to this:
தனதனந் தத்தத் தத்தன தத்தம்
     தனதனந் தத்தத் தத்தன தத்தம்
          தனதனந் தத்தத் தத்தன தத்தம் ...... தனதான

  309 - அதி மதம் கக்க (காஞ்சீபுரம்) 
  310 - கனக தம்பத்தை (காஞ்சீபுரம்) 
  311 - செடியுடம் பத்தி (காஞ்சீபுரம்) 
  312 - கன க்ரவுஞ்சத்தில் (காஞ்சீபுரம்) 
  313 - தெரியல் அம் செச்சை (காஞ்சீபுரம்) 
  314 - புன மடந்தைக்கு (காஞ்சீபுரம்) 
  315 - கறை இலங்கும் (காஞ்சீபுரம்) 
  316 - செறிதரும் செப்பத்து (காஞ்சீபுரம்) 
  317 - அரி அயன் புட்பி (காஞ்சீபுரம்) 
  318 - கனி தரும் கொக்கு (காஞ்சீபுரம்) 
  319 - தசைதுறுந் தொக்கு (காஞ்சீபுரம்) 
  320 - புரைபடுஞ் செற்ற (காஞ்சீபுரம்) 

10 santham similar to this:
தனனத் தனனத் தனனத் தனனத்
     தனனத் தனனத் ...... தனதான

  105 - அணிபட்டு அணுகி (பழநி) 
  118 - இரு செப்பென (பழநி) 
  164 - தகைமைத் தனியில் (பழநி) 
  177 - புடைசெப் பென (பழநி) 
  239 - அமைவுற்று அடைய (திருத்தணிகை) 
  265 - குவளைக் கணை (திருத்தணிகை) 
  285 - பொரியப் பொரிய (திருத்தணிகை) 
  565 - கயலைச் சருவி (இரத்னகிரி) 
  792 - அனல் அப்பு அரி (திருவிடைக்கழி) 
  831 - உரமுற் றிரு (எட்டிகுடி) 

10 santham similar to this:
தானா தானா தானா தானா
தானா தானத் ...... தனதான
சீரா ரூரிற் ...... பெருவாழ்வே
தேவே தேவப் ...... பெருமாளே.

  433 - பாலாய் நூலாய் (திருவருணை) 
  599 - தாமா தாம ஆலாபா (திருச்செங்கோடு) 
  816 - கூசாதே பார் (திருவாரூர்) 
  817 - கூர்வாய் நாராய் (திருவாரூர்) 
  818 - பாலோ தேனோ பாகோ (திருவாரூர்) 
  1038 - ஊனே தானாய் (பொதுப்பாடல்கள்) 
  1039 - சாவா மூவா வேளே (பொதுப்பாடல்கள்) 
  1040 - நாராலே தோல் (பொதுப்பாடல்கள்) 
  1041 - மாதா வோடே (பொதுப்பாடல்கள்) 
  1042 - வாராய் பேதாய் (பொதுப்பாடல்கள்) 

10 santham similar to this:
தத்தா தத்தா தத்தா தத்தா
     தத்தா தத்தத் ...... தனதான

  595 - மெய்ச் சார்வு அற்றே (திருச்செங்கோடு) 
  768 - கட்காமக்ரோத (சீகாழி) 
  1116 - உற்பாதம் பூ (பொதுப்பாடல்கள்) 
  1117 - எற்றா வற்றா (பொதுப்பாடல்கள்) 
  1118 - செட்டாகத் தேனை (பொதுப்பாடல்கள்) 
  1119 - பட்டு ஆடைக்கே (பொதுப்பாடல்கள்) 
  1120 - பத்து ஏழு எட்டு (பொதுப்பாடல்கள்) 
  1121 - பொற்கோ வைக்கே (பொதுப்பாடல்கள்) 
  1122 - பொற் பூவை (பொதுப்பாடல்கள்) 
  1123 - மெய்க்கூணைத் தேடி (பொதுப்பாடல்கள்) 

7 santham similar to this:
தனதனன தான தந்த தனதனன தான தந்த
     தனதனன தான தந்த ...... தனதான

  110 - அவனிதனிலே (பழநி) 
  134 - கருவின் உருவாகி (பழநி) 
  161 - சுருளளக பார (பழநி) 
  195 - வனிதை உடல் (பழநி) 
  220 - தருவர் இவர் (சுவாமிமலை) 
  648 - வருபவர்கள் ஓலை (கதிர்காமம்) 
  692 - இணையது இலதாம் (திருமயிலை) 

7 santham similar to this:
தானதன தான தந்த தானதன தான தந்த
     தானதன தான தந்த ...... தனதான

  232 - வாதமொடு சூலை (சுவாமிமலை) 
  545 - நீல மயில் சேரும் (பேறைநகர்) 
  611 - ஆதிமக மாயி (ஊதிமலை) 
  703 - ஆதிமுதன் நாளில் (கோடைநகர்) 
  704 - சாலநெடு நாள் (கோடைநகர்) 
  1310 - சீலமுள தாயர் (பழமுதிர்ச்சோலை) 
  1311 - வீர மதன் நூல் (பழமுதிர்ச்சோலை) 

7 santham similar to this:
தானதன தத்த தானதன தத்த
     தானதன தத்த ...... தனதான
வாழ்வோடு சிறக்க அருள்வாயே
வளமுடன் வாழ அருள்வாயே

  743 - கோல மறை (திருநாவலூர்) 
  957 - ஆனைமுகவற்கு (மதுரை) 
  1024 - ஏடுமலர் உற்ற (பொதுப்பாடல்கள்) 
  1025 - சீதமலம் வெப்பு (பொதுப்பாடல்கள்) 
  1026 - தோடு பொரு மை (பொதுப்பாடல்கள்) 
  1027 - தோதகம் மிகுத்த (பொதுப்பாடல்கள்) 
  1319 - வார்குழையை (பழமுதிர்ச்சோலை) 

6 santham similar to this:
தனன தனன தனன தனன
     தனன தனன ...... தனதான
வேல் முருகா வேல் வேல்; வேல் முருகா வேல் வேல்
வேல் முருகா வேல் வேல்; வேல் முருகா வேல் வேல்

  129 - கரிய பெரிய (பழநி) 
  165 - தமரும் அமரும் (பழநி) 
  168 - திமிர உததி (பழநி) 
  1064 - குருதி ஒழுகி (பொதுப்பாடல்கள்) 
  1065 - துயரம் அறு நின் (பொதுப்பாடல்கள்) 
  1066 - பணிகள் பணமும் (பொதுப்பாடல்கள்) 

6 santham similar to this:
தனத்தத்தத் தனத்தத்தத் தனத்தத்தத் தனத்தத்தத்
     தனத்தத்தத் தனத்தத்தத் ...... தனதான

  323 - இதத்துப் பற்றி (காஞ்சீபுரம்) 
  324 - எனக்குச்சற்று (காஞ்சீபுரம்) 
  325 - இறைச்சிப் பற்று (காஞ்சீபுரம்) 
  326 - கடத்தைப் பற்று (காஞ்சீபுரம்) 
  327 - கருப் பற்றிப் பருத்து (காஞ்சீபுரம்) 
  328 - கறுக்கப் பற்று (காஞ்சீபுரம்) 

6 santham similar to this:
தனன தாத்தன தனன தாத்தன
     தானா தானா தானா தானா ...... தனதான

  554 - குமுத வாய்க்கனி (திருசிராப்பள்ளி) 
  1059 - கவடு கோத்தெழும் (பொதுப்பாடல்கள்) 
  1060 - பருதியாய்ப் பனி (பொதுப்பாடல்கள்) 
  1061 - முதலி யாக்கை (பொதுப்பாடல்கள்) 
  1062 - வருக வீட்டு எனும் (பொதுப்பாடல்கள்) 
  1063 - மறலி போற்சில (பொதுப்பாடல்கள்) 

5 santham similar to this:
தனன தானன தானன தானன
     தனன தானன தானன தானன
          தனன தானன தானன தானன ...... தனதான

  130 - கரிய மேகமதோ (பழநி) 
  384 - அமுதம் ஊறு சொல் (திருவருணை) 
  385 - உருகும் மாமெழுகாக (திருவருணை) 
  837 - சுருதியாய் (திருக்குடவாயில்) 
  887 - சொரியு மாமுகில் (திருவையாறு) 

5 santham similar to this:
தனதன தந்த தனதன தந்த
     தனதன தந்த ...... தனதான

  132 - கருகி அகன்று (பழநி) 
  401 - இருவினை அஞ்ச (திருவருணை) 
  560 - பொருள்கவர் சிந்தை (திருசிராப்பள்ளி) 
  851 - இருவினையஞ்ச (திருப்பந்தணை நல்லூர்) 
  991 - திருகு செறிந்த (விசுவை) 

5 santham similar to this:
தனதனன தான தத்த தனதனன தான தத்த
தனதனன தான தத்த ...... தனதான
வேல் முருகா வேல் வேல்; வேல் முருகா வேல் வேல்
வேல் முருகா வேல் வேல்; வேல் முருகா வேல் வேல்

  216 - சரண கமலாலயத்தில் (சுவாமிமலை) 
  379 - தருண மணி (திருவருணை) 
  380 - முழுகிவட (திருவருணை) 
  381 - வடவை அனல் ஊடு (திருவருணை) 
  693 - களபம் மணி ஆரம் (திருமயிலை) 

5 santham similar to this:
தனத்தனத் தனத்தனத் தனத்தனத் தனத்தனத்
     தனத்தனத் தனத்தனத் ...... தனதான

  241 - அருக்கி மெத்தென (திருத்தணிகை) 
  254 - கடற்செகத் தடக்கி (திருத்தணிகை) 
  258 - கனத்த அற (திருத்தணிகை) 
  280 - பருத்தபற் சிரத்தினை (திருத்தணிகை) 
  954 - இலைச்சுருட் கொடு (தனிச்சயம்) 

4 santham similar to this:
தனத்த தந்தன தனதன தனதன
     தனத்த தந்தன தனதன தனதன
          தனத்த தந்தன தனதன தனதன ...... தனதான

  7 - அருக்கு மங்கையர் (திருப்பரங்குன்றம்) 
  8 - உனைத் தினம் (திருப்பரங்குன்றம்) 
  19 - வடத்தை மிஞ்சிய (திருப்பரங்குன்றம்) 
  237 - விரித்த பைங்குழல் (சுவாமிமலை) 

4 santham similar to this:
தனதனத் தானனத் தனதனத் தானனத்
     தனதனத் தானனத் ...... தனதான

  131 - கரியிணை கோடென (பழநி) 
  376 - கயல் விழித்தேன் (திருவருணை) 
  377 - கறுவு மிக்கு ஆவி (திருவருணை) 
  378 - பரியகைப் பாசம் (திருவருணை) 

4 santham similar to this:
தனதன தத்தத் தனந்த தந்தன
     தனதன தத்தத் தனந்த தந்தன
          தனதன தத்தத் தனந்த தந்தன ...... தந்ததான

  137 - கலவியி லிச்சி (பழநி) 
  184 - முகிலளகத்தில் (பழநி) 
  1012 - இம கிரி மத்தில் (பொதுப்பாடல்கள்) 
  1013 - முகமும் மினுக்கி (பொதுப்பாடல்கள்) 

4 santham similar to this:
தனத்ததனத் தனத்ததனத்
     தனத்ததனத் தனத்ததனத்
          தனத்ததனத் தனத்ததனத் ...... தனதான

  142 - கனத்திறுகி (பழநி) 
  149 - குறித்தமணி (பழநி) 
  1020 - இருட் குழலை (பொதுப்பாடல்கள்) 
  1021 - வினைத் திரளுக்கு (பொதுப்பாடல்கள்) 

4 santham similar to this:
தனன தனதன தனன தனதன
     தனன தனதன ...... தனதான

  147 - குழல் அடவி (பழநி) 
  214 - குமர குருபர முருக சரவண (சுவாமிமலை) 
  404 - இறுகு மணி முலை (திருவருணை) 
  613 - கருடன் மிசைவரு (குருடிமலை) 

4 santham similar to this:
தனதனன தனதனன தனதனன தனதனன
     தனதனன தனதனன ...... தனதான

  190 - முருகுசெறி குழலவிழ (பழநி) 
  1094 - குதறும் முனை அறிவு (பொதுப்பாடல்கள்) 
  1095 - வதை பழக மறலி (பொதுப்பாடல்கள்) 
  1096 - விடமளவி யரிபரவு (பொதுப்பாடல்கள்) 

4 santham similar to this:
தனத்தன தானம் தனத்தன தானம்
     தனத்தன தானம் ...... தனதான

  249 - எனக்கென யாவும் (திருத்தணிகை) 
  284 - பெருக்க உபாயம் (திருத்தணிகை) 
  289 - மருக்குல மேவும் (திருத்தணிகை) 
  301 - வினைக்கு இனமாகும் (திருத்தணிகை) 

4 santham similar to this:
தனன தானன தனதன தனதன
     தனன தானன தனதன தனதன
          தனன தானன தனதன தனதன ...... தனதான

  260 - கிரி உலாவிய (திருத்தணிகை) 
  738 - விடமும் வேலன (திருவதிகை) 
  1008 - இலகு வேலெனு (பொதுப்பாடல்கள்) 
  1009 - முருகு உலாவிய குழல் (பொதுப்பாடல்கள்) 

4 santham similar to this:
தனதன தனன தனதன தனன
     தனதன தனன ...... தனதான

  304 - எழுதிகழ் புவன (குன்றுதோறாடல்) 
  493 - எழுகடல் மணலை (சிதம்பரம்) 
  1075 - திரிபுரம் அதனை (மருதமலை) 
  1076 - புழுககில் களபம் (பொதுப்பாடல்கள்) 

4 santham similar to this:
தானதன தானதன தானதன தானதன
     தானதன தானதன ...... தனதான

  445 - வீறு புழுகான பனி (திருவருணை) 
  699 - ஆதவித பாரமுலை (கோசைநகர்) 
  842 - நீல முகில் ஆன (கோடி .. குழகர் கோயில்) 
  1243 - சூதினுண வாசை (பொதுப்பாடல்கள்) 

4 santham similar to this:
தாந்தன தானதன தாந்தன தானதன
     தாந்தன தானதன ...... தனதான

  501 - சாந்துடனே புழுகு (சிதம்பரம்) 
  527 - கோங்கிள நீரிளக (திருவேங்கடம்) 
  528 - சாந்தமில் மோகவெரி (திருவேங்கடம்) 
  1240 - சாங்கரி பாடியிட (பொதுப்பாடல்கள்) 

4 santham similar to this:
தந்தான தந்த தந்தான தந்த
தந்தான தந்த ...... தனதான
செங்கோட மர்ந்த ...... பெருமாளே
மங்காம லுன்ற ...... னருள்தாராய்

  585 - அன்பாக வந்து (திருச்செங்கோடு) 
  586 - பந்து ஆடி அம் கை (திருச்செங்கோடு) 
  587 - வண்டார் மதங்கள் (திருச்செங்கோடு) 
  904 - என்னால் பிறக்கவும் (வயலூர்) 

4 santham similar to this:
தனதனன தானதத்த தனதனன தானதத்த
     தனதனன தானதத்த ...... தனதான

  1097 - எழுபிறவி நீர்நில (பொதுப்பாடல்கள்) 
  1098 - நடை உடையிலே (பொதுப்பாடல்கள்) 
  1099 - மடல் அவிழ் சரோருக (பொதுப்பாடல்கள்) 
  1112 - சுட்டதுபோல் ஆசை (பொதுப்பாடல்கள்) 

3 santham similar to this:
தனதனன தான தனதனன தான
     தனதனன தான ...... தனதான

  5 - விடமடைசு வேலை (விநாயகர்) 
  542 - எழுகு நிறை நாபி (திருக்கழுக்குன்றம்) 
  686 - கரிய முகில் போலும் (திருவொற்றியூர்) 

3 santham similar to this:
தத்தத்தன தத்தத் தனதன
     தத்தத்தன தத்தத் தனதன
          தத்தத்தன தத்தத் தனதன ...... தனதான

  6 - முத்தைத்தரு (திருவருணை) 
  896 - தொக்கைக் கழுவி (அத்திக்கரை) 
  1172 - பத்தித் தரள (பொதுப்பாடல்கள்) 

3 santham similar to this:
தனன தானன தந்தன தந்தன
     தனன தானன தந்தன தந்தன
          தனன தானன தந்தன தந்தன ...... தனதான

  27 - அளக பாரமலைந்து (திருச்செந்தூர்) 
  40 - கமல மாதுடன் (திருச்செந்தூர்) 
  1177 - புகரில் சேவல (பொதுப்பாடல்கள்) 

3 santham similar to this:
தனத்தந்தம் தனத்தந்தம்
     தனத்தந்தம் தனத்தந்தம்
          தனத்தந்தம் தனத்தந்தம் ...... தனதானா

  41 - கரிக்கொம்பம் (திருச்செந்தூர்) 
  42 - கருப்பம் தங்கு (திருச்செந்தூர்) 
  49 - குழைக்கும் சந்தன (திருச்செந்தூர்) 

3 santham similar to this:
தந்ததன தான தந்ததன தான
     தந்ததன தான ...... தனதான

  45 - கன்றிலுறு மானை (திருச்செந்தூர்) 
  754 - அஞ்சுவித பூதமும் (நிம்பபுரம்) 
  938 - சந்திதொறும் நாணம் (சிங்கை) 

3 santham similar to this:
தனதான தந்த தனதான தந்த
     தனதான தந்த ...... தனதான

  99 - விதி போலும் உந்து (திருச்செந்தூர்) 
  101 - விறல்மாரன் ஐந்து (திருச்செந்தூர்) 
  348 - மயல் ஓதும் (காஞ்சீபுரம்) 

3 santham similar to this:
தான தானன தத்தன தத்தன
     தான தானன தத்தன தத்தன
          தான தானன தத்தன தத்தன ...... தனதான

  113 - ஆலகாலம் என (பழநி) 
  597 - ஆலகால படப்பை (திருச்செங்கோடு) 
  952 - ஈர மோடு சிரித்து (கீரனூர்) 

3 santham similar to this:
தனன தந்தன தானன தானன
     தனன தந்தன தானன தானன
          தனன தந்தன தானன தானன ...... தனதான

  198 - விதம் இசைந்து (பழநி) 
  852 - எகினி னம்பழி (திருப்பந்தணை நல்லூர்) 
  872 - மனமெனும் பொருள் (சிவபுரம்) 

3 santham similar to this:
தனதன தனந்த தான தனதன தனந்த தான
     தனதன தனந்த தான ...... தனதான

  205 - இருவினை புனைந்து (சுவாமிமலை) 
  434 - புணர்முலை மடந்தை (திருவருணை) 
  1322 - மலரணை ததும்ப (பழமுதிர்ச்சோலை) 

3 santham similar to this:
தனனா தனத்த தனனா தனத்த
     தனனா தனத்த ...... தனதான

  230 - மருவே செறித்த (சுவாமிமலை) 
  1068 - ஒழு கூனிரத்தம் (பொதுப்பாடல்கள்) 
  1069 - கருவாய் வயிற்றில் (பொதுப்பாடல்கள்) 

3 santham similar to this:
தனதன தனதன தனதன தனதன
தனதன தனதன ...... தனதான
முருகைய்யா முருகைய்யா முத்து குமரன் நீ ஐயா
முருகைய்யா முருகைய்யா முத்து குமரன் நீ ஐயா

  240 - அரகர சிவன் அரி (திருத்தணிகை) 
  523 - ஒருபதும் இருபதும் (ஸ்ரீ சைலம் திருமலை) 
  751 - திருமொழி (விருத்தாசலம்) 

3 santham similar to this:
தனத்த தானன தத்தன தத்தன
     தனத்த தானன தத்தன தத்தன
          தனத்த தானன தத்தன தத்தன ...... தனதான

  248 - எலுப்பு நாடிகள் (திருத்தணிகை) 
  273 - திருட்டு நாரிகள் (திருத்தணிகை) 
  429 - திருட்டு வாணிப (திருவருணை) 

3 santham similar to this:
தானா தனத்ததன தானா தனத்ததன
     தானா தனத்ததன ...... தனதான

  267 - கூர்வேல் பழித்த (திருத்தணிகை) 
  505 - நாடா பிறப்பு (சிதம்பரம்) 
  984 - வானோர் வழுத்துனது (இராமேசுரம்) 

3 santham similar to this:
தனதன தத்தத் தனந்த தந்தன
     தனதன தத்தத் தனந்த தந்தன
          தனதன தத்தத் தனந்த தந்தன ...... தனதான

  321 - சலமலம் விட்ட (காஞ்சீபுரம்) 
  322 - தலை வலையத்து (காஞ்சீபுரம்) 
  420 - சிலைநுதல் வைத்து (திருவருணை) 

3 santham similar to this:
தத்தத் தத்தத் தத்தத் தத்தத்
     தத்தத் தத்தத் ...... தனதான

  331 - அற்றைக் கற்றை (காஞ்சீபுரம்) 
  332 - சுத்தச் சித்த (காஞ்சீபுரம்) 
  334 - தத்தித் தத்தி (காஞ்சீபுரம்) 

3 santham similar to this:
தனதன தனதன தாந்த தானன
     தனதன தனதன தாந்த தானன
          தனதன தனதன தாந்த தானன ...... தனதான

  365 - பரிமளம் மிக உள (திருவானைக்கா) 
  696 - நிரைதரு மணியணி (திருமயிலை) 
  874 - தரையினில் வெகுவழி (கூந்தலூர்) 

3 santham similar to this:
தனனா தனனா தனனா தனனா
     தனனா தனனா ...... தனதான

  421 - சிவமாதுடனே (திருவருணை) 
  830 - விழுதாதெனவே (நாகப்பட்டினம்) 
  847 - எருவாய் கருவாய் (திருவீழிமிழலை) 

3 santham similar to this:
தனதாத்த தய்ய தனதாத்த தய்ய
     தனதாத்த தய்ய ...... தனதான

  477 - இருள் காட்டு (சிதம்பரம்) 
  538 - குடிவாழ்க்கை (வள்ளிமலை) 
  1230 - கலைகோட்டு வல்லி (பொதுப்பாடல்கள்) 

3 santham similar to this:
தானன தந்தன தாத்தன தானன தந்தன தாத்தன
     தானன தந்தன தாத்தன ...... தனதான

  582 - மேகம் எனும் குழல் (விராலிமலை) 
  999 - போதில் இருந்து (பொதுப்பாடல்கள்) 
  1000 - வேடர் செழுந்தினை (பொதுப்பாடல்கள்) 

3 santham similar to this:
தனதனா தத்த தனதனா தத்த
     தனதனா தத்த ...... தனதான

  645 - மரு அறா வெற்றி (கதிர்காமம்) 
  1084 - கருதியே மெத்த (பொதுப்பாடல்கள்) 
  1085 - கொலையிலே மெத்த (பொதுப்பாடல்கள்) 

3 santham similar to this:
தான தந்தன தானா தானன
     தான தந்தன தானா தானன
          தான தந்தன தானா தானன ...... தனதான

  701 - தோடு உறும் குழை (மாடம்பாக்கம்) 
  998 - நாலிரண்டிதழாலே (பொதுப்பாடல்கள்) 
  1181 - பூசல் வந்திரு (பொதுப்பாடல்கள்) 

3 santham similar to this:
தான தந்ததன தான தந்ததன
     தான தந்ததன தான தந்ததன
          தான தந்ததன தான தந்ததன ...... தந்ததான

  762 - மூல முண்டகனு பூதி (திருநல்லூர்) 
  855 - தேனிருந்த இதழார் (திருப்பந்தணை நல்லூர்) 
  898 - ஈயெறும்பு நரி (வாலிகொண்டபுரம்) 

3 santham similar to this:
தானதன தந்த தானதன தந்த
     தானதன தந்த ...... தனதான

  867 - மாலைதனில் வந்து (கும்பகோணம்) 
  970 - வேனின் மதன் ஐந்து (ஸ்ரீ புருஷமங்கை) 
  1318 - வாதினை அடர்ந்த (பழமுதிர்ச்சோலை) 

3 santham similar to this:
தானத்தத் தானன தானன
     தானத்தத் தானன தானன
          தானத்தத் தானன தானன ...... தனதான

  877 - தோடுற்றுக் காதள (திருப்பழையாறை) 
  975 - ஏடுக்கொத் தாரலர் (திருக்குற்றாலம்) 
  976 - வேதத்திற் கேள்வி (திருக்குற்றாலம்) 

3 santham similar to this:
தனதன தானத் தனதன தானத்
     தனதன தானத் ...... தனதான

  934 - பரிவுறு நாரற்று (சேலம்) 
  1082 - கரு மயல் ஏறி (பொதுப்பாடல்கள்) 
  1083 - குடல் இடை தீது (பொதுப்பாடல்கள்) 

3 santham similar to this:
தான தான தானான தானத் ...... தனதான

  1028 - காதி மோதி (பொதுப்பாடல்கள்) 
  1029 - கூறும் மார வேள் (பொதுப்பாடல்கள்) 
  1030 - பேரவா அறா (பொதுப்பாடல்கள்) 

3 santham similar to this:
தானந் தனதன தானந் தனதன
     தானந் தனதன ...... தனதான

  1035 - ஊனுந் தசையுடல் (பொதுப்பாடல்கள்) 
  1036 - தீயும் பவனமும் (பொதுப்பாடல்கள்) 
  1037 - வாதந் தலைவலி (பொதுப்பாடல்கள்) 

3 santham similar to this:
தனனதன தனனதன தனனதன தனனதன
     தனனதன தனனதன ...... தனதான

  1091 - அளகநிரை குலைய (பொதுப்பாடல்கள்) 
  1092 - அனகனென அதிகனென (பொதுப்பாடல்கள்) 
  1093 - குடருமல சலமுமிடை (பொதுப்பாடல்கள்) 

2 santham similar to this:
தனதந்தன தந்தன தந்தன
     தனதந்தன தந்தன தந்தன
          தனதந்தன தந்தன தந்தன ...... தனதான

  11 - கனகந்திரள்கின்ற (திருப்பரங்குன்றம்) 
  14 - சருவும்படி (திருப்பரங்குன்றம்) 

2 santham similar to this:
தந்தத் தனனத் தந்தத் தனனத்
     தந்தத் தனனத் ...... தனதானா

  24 - அம்பொத்த விழி (திருச்செந்தூர்) 
  51 - கொங்கைப் பணை (திருச்செந்தூர்) 

2 santham similar to this:
தனத்தந் தானன தானன தானன
     தனத்தந் தானன தானன தானன
          தனத்தந் தானன தானன தானன ...... தனதான

  29 - அனிச்சம் கார்முகம் (திருச்செந்தூர்) 
  35 - உருக்கம் பேசிய (திருச்செந்தூர்) 

2 santham similar to this:
தந்ததன தந்ததன தந்ததன தந்ததன
     தந்ததன தந்ததன ...... தந்ததான

  50 - கொங்கைகள் (திருச்செந்தூர்) 
  892 - பஞ்ச புலனும் பழைய (நெடுங்களம்) 

2 santham similar to this:
தந்தனா தந்தனத் தந்தனா தந்தனத்
     தந்தனா தந்தனத் ...... தனதான

  55 - சங்குபோல் மென் (திருச்செந்தூர்) 
  74 - பங்கம் மேவும் பிறப்பு (திருச்செந்தூர்) 

2 santham similar to this:
தந்தா தந்தா தந்தா தந்தா
     தந்தா தந்தத் ...... தனதான

  61 - தண் தேனுண்டே (திருச்செந்தூர்) 
  102 - வெங்காளம் பாணம் (திருச்செந்தூர்) 

2 santham similar to this:
தந்த தானன தனதன தனதன
     தந்த தானன தனதன தனதன
          தந்த தானன தனதன தனதன ...... தனதான

  75 - பஞ்ச பாதகம் (திருச்செந்தூர்) 
  769 - கொங்கு லாவிய (சீகாழி) 

2 santham similar to this:
தந்த தனன தந்த தனன
     தந்த தனன ...... தனதான

  84 - மங்கை சிறுவர் (திருச்செந்தூர்) 
  1067 - மைந்தர் இனிய (பொதுப்பாடல்கள்) 

2 santham similar to this:
தனன தந்த தந்த தனன தந்த தந்த
     தனன தந்த தந்த ...... தனதான

  92 - முலை முகம் (திருச்செந்தூர்) 
  623 - அழகு எறிந்த (குன்றக்குடி) 

2 santham similar to this:
தானா தனதன தானா தனதன
     தானா தனதன ...... தனதான

  112 - ஆதாளிகள் புரி (பழநி) 
  1275 - மூலா நிலமதின் (பொதுப்பாடல்கள்) 

2 santham similar to this:
தனதன தனதன தந்த தானன
     தனதன தனதன தந்த தானன
          தனதன தனதன தந்த தானன ...... தனதான

  119 - இலகிய களப (பழநி) 
  1010 - அரிசன பரிச (பொதுப்பாடல்கள்) 

2 santham similar to this:
தனதனன தந்த தனதனன தந்த
     தனதனன தந்த ...... தனதான

  120 - இலகுகனி மிஞ்சு (பழநி) 
  553 - ஒருவரொடு கண்கள் (திருசிராப்பள்ளி) 

2 santham similar to this:
தனனத் தனனத் தனனத் தனனத்
     தனனத் தனனத் தனனத் தனனத்
          தனனத் தனனத் தனனத் தனனத் ...... தனதான

  126 - கடலைச் சிறை (பழநி) 
  558 - புவனத் தொரு (திருசிராப்பள்ளி) 

2 santham similar to this:
தனன தனதனன தனன தனதனன
     தனன தனதனன ...... தனதான

  127 - கடலை பொரியவரை (பழநி) 
  688 - அமரும் அமரர் (திருமயிலை) 

2 santham similar to this:
தனன தந்தன தந்த தானன
     தனன தந்தன தந்த தானன
          தனன தந்தன தந்த தானன ...... தந்ததான

  141 - கனக கும்பம் (பழநி) 
  511 - மதிய மண்குண (சிதம்பரம்) 

2 santham similar to this:
தனன தனதன தனன தனதன
     தனன தனதன தனன தனதன
          தனன தனதன தனன தனதன ...... தனதான

  146 - குருதி மலசலம் (பழநி) 
  375 - கமரி மலர்குழல் (திருவருணை) 

2 santham similar to this:
தான தந்தன தானா தனாதன
     தான தந்தன தானா தனாதன
          தான தந்தன தானா தனாதன ...... தனதான

  170 - நாத விந்து (பழநி) 
  179 - போதகம் தரு (பழநி) 

2 santham similar to this:
தனதனன தனதான தனதனன தனதான
     தனதனன தனதான ...... தனதான

  185 - முகை முளரி (பழநி) 
  502 - சுடரனைய திருமேனி (சிதம்பரம்) 

2 santham similar to this:
தத்தத்தத் தத்தத் தத்தன
     தத்தத்தத் தத்தத் தத்தன
          தத்தத்தத் தத்தத் தத்தன ...... தனதான

  187 - முத்துக்கு (பழநி) 
  1161 - சொக்குப் பொட்டு (பொதுப்பாடல்கள்) 

2 santham similar to this:
தான தந்தன தான தந்தன
     தான தந்தன தான தந்தன
          தான தந்தன தான தந்தன ...... தனதான

  189 - மூல மந்திரம் (பழநி) 
  200 - வேய் இசைந்து (பழநி) 

2 santham similar to this:
தனாதனன தானம் தனாதனன தானம்
     தனாதனன தானம் ...... தனதான

  204 - இராவினிருள் போலும் (சுவாமிமலை) 
  208 - கடாவினிடை (சுவாமிமலை) 

2 santham similar to this:
தான தத்த தந்த தான தத்த தந்த
     தான தத்த தந்த ...... தனதான

  233 - வாரம் உற்ற (சுவாமிமலை) 
  431 - தோதகப் பெரும் (திருவருணை) 

2 santham similar to this:
தானன தனத்தத் தாத்த தானன தனத்தத் தாத்த
     தானன தனத்தத் தாத்த ...... தனதான

  235 - வார்குழல் விரித்து (சுவாமிமலை) 
  1176 - பால்மொழி படித்து (பொதுப்பாடல்கள்) 

2 santham similar to this:
தனத்தன தனத்தன தனத்தன தனத்தன
     தனத்தன தனத்தன ...... தனதான

  242 - இருப்பவல் திருப்புகழ் (திருத்தணிகை) 
  1251 - துடித்து எதிர் (பொதுப்பாடல்கள்) 

2 santham similar to this:
தனதன தான தனதன தான
     தனதன தான ...... தனதான

  243 - இருமலு ரோக (திருத்தணிகை) 
  1323 - கருவெனு மாயை (புதிய பாடல்கள்) 

2 santham similar to this:
தனனதன தான தனனதன தான
     தனனதன தான ...... தனதான

  245 - உடையவர்கள் ஏவர் (திருத்தணிகை) 
  619 - மருவுமலர் வாசம் (புகழிமலை) 

2 santham similar to this:
தய்யனா தத்ததன தய்யனா தத்ததன
     தய்யனா தத்ததன ...... தனதான

  246 - உய்யஞானத்து நெறி (திருத்தணிகை) 
  1232 - கள்ள மீனச் சுறவு (பொதுப்பாடல்கள்) 

2 santham similar to this:
தனன தந்த தத்த தனன தந்த தத்த
     தனன தந்த தத்த ...... தனதான

  250 - எனை அடைந்த (திருத்தணிகை) 
  1236 - குறைவது இன்றி (பொதுப்பாடல்கள்) 

2 santham similar to this:
தான தத்தன தத்தன தத்தன
     தான தத்தன தத்தன தத்தன
          தான தத்தன தத்தன தத்தன ...... தனதான

  252 - ஓலை இட்ட (திருத்தணிகை) 
  357 - ஆலம் வைத்த (திருவானைக்கா) 

2 santham similar to this:
தனத்தன தனத்தம் தனத்தன தனத்தம்
     தனத்தன தனத்தம் ...... தனதான

  255 - கரிக்குழல் விரித்தும் (திருத்தணிகை) 
  269 - சினத்தவர் முடிக்கும் (திருத்தணிகை) 

2 santham similar to this:
தனதனத் தனதனத் தனதனத் தனதனத்
     தனதனத் தனதனத் ...... தனதான

  261 - கிறி மொழி (திருத்தணிகை) 
  409 - கரிமுகக் கடகளிறு (திருவருணை) 

2 santham similar to this:
தனத்த தத்தன தனதன தனதன
     தனத்த தத்தன தனதன தனதன
          தனத்த தத்தன தனதன தனதன ...... தனதான

  270 - சினத் திலத் தினை (திருத்தணிகை) 
  276 - தொடத்துளக்கிகள் (திருத்தணிகை) 

2 santham similar to this:
தத்தனாத் தனன தத்தனாத் தனன
     தத்தனாத் தனன ...... தனதான

  275 - தொக்கறாக் குடில் (திருத்தணிகை) 
  298 - வட்ட வாள் தன (திருத்தணிகை) 

2 santham similar to this:
தனன தானனம் தனன தானனம்
     தனன தானனம் ...... தனதான

  279 - பகல் இராவினும் (திருத்தணிகை) 
  1206 - அயில் விலோசனம் (பொதுப்பாடல்கள்) 

2 santham similar to this:
தனன தத்தன தனன தத்தன
     தனன தத்தன ...... தனதான

  290 - மலை முலைச்சியர் (திருத்தணிகை) 
  345 - படிறொழுக்கமும் (காஞ்சீபுரம்) 

2 santham similar to this:
தானத் தத்தத் தத்தன தத்தத் ...... தனதான

  342 - கோவைச் சுத்த (காஞ்சீபுரம்) 
  1304 - வான் அப்பு (பொதுப்பாடல்கள்) 

2 santham similar to this:
தத்த தத்த தாத்த தத்த தத்த தாத்த
     தத்த தத்த தாத்த ...... தனதான

  349 - முத்து ரத்ந சூத்ர (காஞ்சீபுரம்) 
  510 - மச்ச மெச்சு (சிதம்பரம்) 

2 santham similar to this:
தானத் தானன தத்தன தத்தன
     தானத் தானன தத்தன தத்தன
          தானத் தானன தத்தன தத்தன ...... தனதான

  366 - வேலைப்போல் விழி (திருவானைக்கா) 
  1317 - பாசத்தால் விலை (பழமுதிர்ச்சோலை) 

2 santham similar to this:
தானதன தானத் தானதன தானத்
     தானதன தானத் ...... தந்ததான

  382 - ஆலவிழி நீல (திருவருணை) 
  383 - பேதக விரோத (திருவருணை) 

2 santham similar to this:
தனதன தனன தனந்த தானன
     தனதன தனன தனந்த தானன
          தனதன தனன தனந்த தானன ...... தனதான

  386 - கரி உரி அரவம் (திருவருணை) 
  745 - நிணமொடு குருதி (திருப்பாதிரிப்புலியூர்) 

2 santham similar to this:
தனதன தனனம் தனதன தனனம்
     தனதன தனனம் ...... தனதான

  388 - இரவியும் மதியும் (திருவருணை) 
  389 - விரகொடு வளை (திருவருணை) 

2 santham similar to this:
தனதன தனனா தனதன தனனா
     தனதன தனனா ...... தனதான

  391 - கெஜ நடை மடவார் (திருவருணை) 
  740 - அரியயன் அறியாதவர் (வடுகூர்) 

2 santham similar to this:
தனதனனத் தனதனனத் தனதனனத் தனதனனத்
     தனதனனத் தனதனனத் ...... தனதான

  407 - கமலமுகப் பிறை (திருவருணை) 
  737 - பரவுவரிக் கயல் (திருவதிகை) 

2 santham similar to this:
தத்த தத்ததன தத்த தத்ததன
     தத்த தத்ததன தத்த தத்ததன
          தத்த தத்ததன தத்த தத்ததன ...... தந்ததான

  423 - சுக்கிலச் சுரொணித (திருவருணை) 
  814 - சித்தி ரத்திலுமி (திருவிற்குடி) 

2 santham similar to this:
தனதனன தான தனதனன தான
     தனதனன தானத் ...... தனதானா

  449 - கனகசபை மேவும் (சிதம்பரம்) 
  515 - பரமகுரு நாத (சிதம்பரம்) 

2 santham similar to this:
தத்ததன தான தத்ததன தான
     தத்ததன தான ...... தனதான

  450 - கைத்தருண சோதி (சிதம்பரம்) 
  603 - புற்புதம் (திருச்செங்கோடு) 

2 santham similar to this:
தனனந் தனத்த தந்த தனனந் தனத்த தந்த
     தனனந் தனத்த தந்த ...... தனதான

  465 - பருவம் பணை (சிதம்பரம்) 
  466 - மதவெம் கரி (சிதம்பரம்) 

2 santham similar to this:
தனதந்தன தனதந்தன தனதந்தன தான
     தனதந்தன தனதந்தன தனதந்தன தான
          தனதந்தன தனதந்தன தனதந்தன தானத் ...... தனதான

  467 - முகசந்திர புருவம் (சிதம்பரம்) 
  850 - இதசந்தன புழுகு (திருப்பந்தணை நல்லூர்) 

2 santham similar to this:
தத்த தன்ன தய்ய தத்த தன்ன தய்ய
     தத்த தன்ன தய்ய ...... தனதான

  476 - அத்தன் அன்னை (சிதம்பரம்) 
  606 - கட்ட மன்னும் (கொல்லிமலை) 

2 santham similar to this:
தத்ததன தானதன தானதன தானதன
     தத்ததன தானதன தானதன தானதன
          தத்ததன தானதன தானதன தானதன ...... தனதான

  503 - தத்தை மயில் (சிதம்பரம்) 
  566 - சுற்ற கபடோடு (இரத்னகிரி) 

2 santham similar to this:
தானத்தன தானத்தன தானத்தன தானத்தன
     தானத்தன தானத்தன ...... தனதான

  507 - நீலக் குழலார் (சிதம்பரம்) 
  741 - ஆரத்தன பார (திருத்துறையூர்) 

2 santham similar to this:
தனனா தத்தன தனனா தத்தன
     தனனா தத்தன ...... தனதான

  508 - பனி போலத் துளி (சிதம்பரம்) 
  836 - அயிலார் மைக்கடு (திருக்குடவாயில்) 

2 santham similar to this:
தய்யதன தான தய்யதன தான
     தய்யதன தானத் ...... தனதான

  530 - அல்லி விழியாலும் (வள்ளிமலை) 
  531 - ஐயுமுறு நோயும் (வள்ளிமலை) 

2 santham similar to this:
தய்யத்த தான தந்த தய்யத்த தான தந்த
     தய்யத்த தான தந்த ...... தனதான

  532 - கை ஒத்து வாழும் (வள்ளிமலை) 
  533 - முல்லைக்கும் மாரன் (வள்ளிமலை) 

2 santham similar to this:
தய்யத்த தாத்த தய்யத்த தாத்த
     தய்யத்த தாத்த ...... தனதான

  534 - கள்ளக் குவால் பை (வள்ளிமலை) 
  535 - வெல்லிக்கு வீக்கும் (வள்ளிமலை) 

2 santham similar to this:
தனதன தந்தன தந்த தந்தன
     தனதன தந்தன தந்த தந்தன
          தனதன தந்தன தந்த தந்தன ...... தனதான

  540 - வரைவில் பொய் (வள்ளிமலை) 
  576 - கரதல முங்குறி (விராலிமலை) 

2 santham similar to this:
தனதன தந்தத் தனதன தந்தத்
     தனதன தந்தத் ...... தனதான

  551 - இளையவர் நெஞ்ச (திருசிராப்பள்ளி) 
  627 - பிறர் புகழ் இன்சொல் (குன்றக்குடி) 

2 santham similar to this:
தனன தாத்தன தானா தானன
     தனன தாத்தன தானா தானன
          தனன தாத்தன தானா தானன ...... தந்ததான

  559 - பொருளின் மேற்ப்ரிய (திருசிராப்பள்ளி) 
  666 - அதிக ராய்ப்பொரு (வேலூர்) 

2 santham similar to this:
தானான தான தான தனதன
     தானான தான தான தனதன
          தானான தான தான தனதன ...... தனதான

  568 - சீரான கோல கால (விராலிமலை) 
  569 - பாதாள மாதி லோக (விராலிமலை) 

2 santham similar to this:
தனந்தாத் தனந்தாத் தனந்தாத் தனந்தாத்
     தனந்தாத் தனத்தம் ...... தனதான

  589 - இடம் பார்த்து (திருச்செங்கோடு) 
  1270 - மலம் தோல் சலம் (பொதுப்பாடல்கள்) 

2 santham similar to this:
தத்த தனதனன தத்த தனதனன
     தத்த தனதனன ...... தனதான

  600 - அத் துகிரின் நல் (திருச்செங்கோடு) 
  1245 - தத் தனமும் (பொதுப்பாடல்கள்) 

2 santham similar to this:
தத்தன தத்தன தத்தன தத்தன
     தத்தன தத்தன ...... தனதான
நந்தவனத்தில் ஓர் ஆண்டி

  602 - பத்தர் கணப்ரிய (திருச்செங்கோடு) 
  1229 - கப்பரை கைக்கொள (பொதுப்பாடல்கள்) 

2 santham similar to this:
தனதன தனத்த தான தனதன தனத்த தான
     தனதன தனத்த தான ...... தனதான

  610 - மனையவள் நகைக்க (ஞானமலை) 
  655 - அருவரை எடுத்த (வயிரவிவனம்) 

2 santham similar to this:
தனதன தய்ய தனதன தய்ய
     தனதன தய்ய ...... தனதான

  658 - குவலயம் மல்கு (வெள்ளிகரம்) 
  659 - பொருவன கள்ள (வெள்ளிகரம்) 

2 santham similar to this:
தய்ய தய்ய தய்ய தய்ய
     தய்ய தய்ய ...... தனதான

  660 - கள்ளம் உள்ள (வெள்ளிகரம்) 
  661 - தொய்யில் செய்யில் (வெள்ளிகரம்) 

2 santham similar to this:
தய்யதன தான தய்யதன தான
     தய்யதன தான ...... தனதான

  662 - இல்லையென நாணி (வெள்ளிகரம்) 
  663 - பையரவு போலு (வெள்ளிகரம்) 

2 santham similar to this:
தனதன தானந் தாத்த தனதன தானந் தாத்த
     தனதன தானந் தாத்த ...... தனதான

  675 - புவிபுனல் காலும் (திருவாலங்காடு) 
  676 - வடிவது நீலம் (திருவாலங்காடு) 

2 santham similar to this:
தானன தந்தன தந்த தந்தன
     தானன தந்தன தந்த தந்தன
          தானன தந்தன தந்த தந்தன ...... தனதான

  707 - தோழமை கொண்டு (கோடைநகர்) 
  1180 - பூசல்தரும் கயலும் (பொதுப்பாடல்கள்) 

2 santham similar to this:
தானத்த தான தந்த தானத்த தான தந்த
     தானத்த தான தந்த ...... தனதான

  709 - வாசித்த நூல் (கோடைநகர்) 
  1242 - சீறிட்டு உலாவு (பொதுப்பாடல்கள்) 

2 santham similar to this:
தனதாந்த தத்த தனன தத்தத்
     தந்த தத்த தந்த ...... தனதான

  718 - குதிபாய்ந்தி ரத்தம் (மதுராந்தகம்) 
  719 - சயில அங்கனைக்கு (மதுராந்தகம்) 

2 santham similar to this:
தனதன தான தானன, தனதன தான தானன
     தனதன தான தானன ...... தனதான

  728 - அடல்வடி வேல்கள் (திருவாமாத்தூர்) 
  1218 - இரு குழை மீது (பொதுப்பாடல்கள்) 

2 santham similar to this:
தந்த தத்தன தானாதன தந்த தத்தன தானாதன
     தந்த தத்தன தானாதன ...... தனதான

  729 - கண்க யற்பிணை (திருவாமாத்தூர்) 
  1159 - செம் கனல் புகை (பொதுப்பாடல்கள்) 

2 santham similar to this:
தான தான தந்த தந்த, தான தான தந்த தந்த
     தான தான தந்த தந்த ...... தனதான

  734 - ஆறும் ஆறும் (தேவனூர்) 
  735 - தாரகாசுரன் சரிந்து (தேவனூர்) 

2 santham similar to this:
தனன தத்தனத் தனன தத்தனத்
     தனன தத்தனத் ...... தனதான

  758 - கறுவி மைக்கணி (திருவரத்துறை) 
  794 - பகரு முத்தமிழ் (திருவிடைக்கழி) 

2 santham similar to this:
தனதன தனதன தந்த தானன
     தனதன தனதன தந்த தானன
          தனதன தனதன தந்த தானன ...... தந்ததான

  764 - அலைகடல் சிலை (சீகாழி) 
  1011 - உரை தரு பர சமய (பொதுப்பாடல்கள்) 

2 santham similar to this:
தானதன தான தத்த தானதன தான தத்த
     தானதன தான தத்த ...... தனதான

  786 - சூலம் என ஓடு (திருக்கடவூர்) 
  1189 - மாறுபொரு காலன் (பொதுப்பாடல்கள்) 

2 santham similar to this:
தான தனந்தன தான தனந்தன
     தான தனந்தன ...... தனதான

  790 - ஈளை சுரங்குளிர் (பாகை) 
  1262 - பார நறுங்குழல் (பொதுப்பாடல்கள்) 

2 santham similar to this:
தனத்த தானன தனதன தனதன
     தனத்த தானன தனதன தனதன
          தனத்த தானன தனதன தனதன ...... தனதான

  797 - பெருக்க மாகிய (திருவிடைக்கழி) 
  838 - தொடுத்த நாள்முதல் (வலிவலம்) 

2 santham similar to this:
தனன தந்தனந் தனதன தனதன
     தனன தந்தனந் தனதன தனதன
          தனன தந்தனந் தனதன தனதன ...... தனதான

  825 - உரை ஒழிந்து (த்ரியம்பகபுரம்) 
  845 - முகர வண்டெழு (திருப்பெருந்துறை) 

2 santham similar to this:
தனதன தனதன தனதன தனதன
     தத்தத் தத்தன தத்தத் தத்தன ...... தந்ததான

  862 - தனுநுதல் வெயர் (திரிபுவனம்) 
  1014 - படிதனில் உறவெனும் (பொதுப்பாடல்கள்) 

2 santham similar to this:
தந்ததனத் தானதனத் தந்ததனத் தானதனத்
     தந்ததனத் தானதனத் ...... தனதான

  863 - இந்துகதிர் (கும்பகோணம்) 
  864 - தும்பி முகத்தானை (கும்பகோணம்) 

2 santham similar to this:
தனத்த தந்தன தனதன தந்தத்
     தனத்த தந்தன தனதன தந்தத்
          தனத்த தந்தன தனதன தந்தத் ...... தனதான

  868 - கறுத்த குஞ்சியும் (கும்பகோணம்) 
  955 - உரைத்த சம்ப்ரம (தனிச்சயம்) 

2 santham similar to this:
தனத்த தந்தன தானன தானன
     தனத்த தந்தன தானன தானன
          தனத்த தந்தன தானன தானன ...... தனதான

  869 - செனித்திடும் சலம் (கும்பகோணம்) 
  945 - மனத்திரைந்தெழு (அவிநாசி) 

2 santham similar to this:
தனன தந்தன தானா தானன
     தனன தந்தன தானா தானன
          தனன தந்தன தானா தானன ...... தனதான

  876 - மகர குண்டல மீதே (திருவலஞ்சுழி) 
  1141 - உறவு சிங்கிகள் (பொதுப்பாடல்கள்) 

2 santham similar to this:
தானதன தாத்த தானதன தாத்த
     தானதன தாத்த ...... தனதான

  901 - ஆரம் முலை காட்டி (வயலூர்) 
  1279 - வீணை இசை (பொதுப்பாடல்கள்) 

2 santham similar to this:
தனதானத் தனதான தனதானத் ...... தனதான

  923 - மதியால் வித்தகன் (கருவூர்) 
  943 - இறவாமற் பிறவாமல் (அவிநாசி) 

2 santham similar to this:
தான தத்தன தானா தனாதன
     தான தத்தன தானா தனாதன
          தான தத்தன தானா தனாதன ...... தந்ததான

  992 - போத நிர்க்குண (பொதுப்பாடல்கள்) 
  993 - ஓது முத்தமிழ் (பொதுப்பாடல்கள்) 

2 santham similar to this:
தான தாத்தன தாத்தன தான தாத்தன தாத்தன
     தான தாத்தன தாத்தன ...... தனதானா

  995 - ஆவி காப்பது (பொதுப்பாடல்கள்) 
  996 - ஏகமாய் பலவாய் (பொதுப்பாடல்கள்) 

2 santham similar to this:
தனதனன தான தந்த தந்த
     தனதனன தான தந்த தந்த
          தனதனன தான தந்த தந்த ...... தனதான

  1016 - குகையில் நவநாதர் (பொதுப்பாடல்கள்) 
  1017 - மழையளக பாரம் (பொதுப்பாடல்கள்) 

2 santham similar to this:
தத்தானத் தாத்தத் தனதன
     தத்தானத் தாத்தத் தனதன
          தத்தானத் தாத்தத் தனதன ...... தனதான

  1018 - கற்பார் மெய் (பொதுப்பாடல்கள்) 
  1019 - சிற்று ஆயக் கூட்ட (பொதுப்பாடல்கள்) 

2 santham similar to this:
தத்த தனதனன தானத் தான
     தத்த தனதனன தானத் தான
          தத்த தனதனன தானத் தானத் ...... தனதான

  1022 - முத்து மணிபணி (பொதுப்பாடல்கள்) 
  1023 - விட்ட புழுகுபனி (பொதுப்பாடல்கள்) 

2 santham similar to this:
தான தான தனத்தம் தான தான தனத்தம்
     தான தான தனத்தம் ...... தனதான

  1031 - காதில் ஓலை (பொதுப்பாடல்கள்) 
  1032 - கார் உலாவு குழற்கும் (பொதுப்பாடல்கள்) 

2 santham similar to this:
தானத்த தானத்த தானத்த தானத்த
     தானத்த தானத்த ...... தனதான

  1033 - தோடு உற்ற காது (பொதுப்பாடல்கள்) 
  1034 - தோலத்தியால் (பொதுப்பாடல்கள்) 

2 santham similar to this:
தனன தனன தாத்தன, தனன தனன தாத்தன
     தனன தனன தாத்தன ...... தனதான

  1055 - சரியும் அவல (பொதுப்பாடல்கள்) 
  1056 - மகளு மனைவி தாய் (பொதுப்பாடல்கள்) 

2 santham similar to this:
தனன தாத்தன தனன தாத்தன
     தனன தாத்தன ...... தந்ததான

  1057 - குடரும் நீர் கொழு (பொதுப்பாடல்கள்) 
  1058 - பொதுவதாய்த் தனி (பொதுப்பாடல்கள்) 

2 santham similar to this:
தனத்த தந்தனம் தனத்த தந்தனம்
     தனத்த தந்தனம் ...... தனதான

  1070 - புரக்க வந்த (பொதுப்பாடல்கள்) 
  1071 - பெருக்க நெஞ்சு (பொதுப்பாடல்கள்) 

2 santham similar to this:
தனந்த தானந் தந்தன தனதன ...... தனதான

  1072 - இருந்த வீடும் (பொதுப்பாடல்கள்) 
  1073 - கலந்த மாதும் (பொதுப்பாடல்கள்) 

2 santham similar to this:
தனதன தனதன தத்தத் தத்தத்
     தாந்தாந் ...... தனதான

  1078 - கொடியன பிணி (பொதுப்பாடல்கள்) 
  1079 - சுடரொளி கதிரவன் (பொதுப்பாடல்கள்) 

2 santham similar to this:
தனதன தத்த தந்த தனதன தத்த தந்த
     தனதன தத்த தந்த ...... தனதான

  1080 - குடம் என ஒத்த (பொதுப்பாடல்கள்) 
  1081 - மடவியர் எச்சில் (பொதுப்பாடல்கள்) 

2 santham similar to this:
தனதனன தாத்த தனதனன தாத்த
     தனதனன தாத்த ...... தனதான

  1089 - இருவினைகள் ஈட்டும் (பொதுப்பாடல்கள்) 
  1090 - உறவின் முறையோர் (பொதுப்பாடல்கள்) 

2 santham similar to this:
தந்தனந் தந்தனந் தந்தனந் தந்தனந்
     தந்தனந் தந்தனந் ...... தனதான

  1100 - அங்கதன் கண்டகன் (பொதுப்பாடல்கள்) 
  1101 - தந்தமும் துன்ப (பொதுப்பாடல்கள்) 

2 santham similar to this:
தந்தனா தனதனந் தந்தனா தனதனந்
     தந்தனா தனதனந் ...... தனதான

  1102 - உம்பரார் அமுது (பொதுப்பாடல்கள்) 
  1103 - வண்டுதான் மிக (பொதுப்பாடல்கள்) 

2 santham similar to this:
தானனா தத்தனத் தானனா தத்தனத்
     தானனா தத்தனத் ...... தனதான

  1105 - கோல காலத்தை (பொதுப்பாடல்கள்) 
  1106 - ஞாலமோடு ஒப்ப (பொதுப்பாடல்கள்) 

2 santham similar to this:
தனதனா தனதனந் தனதனா தனதனந்
     தனதனா தனதனந் ...... தனதான

  1107 - கரவுசேர் மகளிர் (பொதுப்பாடல்கள்) 
  1108 - வடிவவேல் தனை (பொதுப்பாடல்கள்) 

2 santham similar to this:
தத்ததன தானான தத்ததன தானான
     தத்ததன தானான ...... தனதான

  1109 - கட்டம் உறு நோய் (பொதுப்பாடல்கள்) 
  1110 - பக்கம் உற நேரான (பொதுப்பாடல்கள்) 

2 santham similar to this:
தத்தனத் தத்ததன தத்தனத் தத்ததன
     தத்தனத் தத்ததன ...... தனதான

  1114 - தத்துவத்துச் செயல் (பொதுப்பாடல்கள்) 
  1115 - மக்கள் ஒக்கல் (பொதுப்பாடல்கள்) 

2 santham similar to this:
தய்யதனத் தனதானா தனனதனத் ...... தனதானா

  1326 - ஓருரு வாகி (திருவெழுகூற்றிருக்கை) 
  1327 - சைவ முதல் (மதுரை) 


This page was last modified on Thu, 09 May 2024 05:33:06 +0000
          send corrections and suggestions to admin-at-sivaya.org

thiruppugazh santham