சிவய.திருக்கூட்டம்
sivaya.org
Please set your language preference
by clicking below languages link
Search this site with
words in any language e.g. पोऱ्‌ऱि
song/pathigam/paasuram numbers: e.g. 7.039

This page in Tamil   Hindi/Sanskrit   Telugu   Malayalam   Bengali   Kannada   English   ITRANS    Marati  Gujarathi   Oriya   Singala   Tibetian   Thai   Japanese   Urdu   Cyrillic/Russian   Spanish   Hebrew  

Naayanmaar Guru Puja Days - நாயன்மார்கள் குரு பூசை தினங்கள்

Naayanmaar Puja Month & Natchathiram Period CE Possible English Date (Experimental)
கண்ணப்பர் Thai - Mirugasirisham 300-600
கலிக்கம்பர் Thai - Revathi 600-840
அப்பூதி Thai - Sathayam 600-660 2025-01-31  
அரிவாள்தாயர் Thai - Thiruvathiraia 300-600
சண்டி Thai - Uthiram 300-600 2025-01-19  
திருநீலகண்ட குயவனார் Thai - Visakam 600-840 2025-01-23  
எறிபத்தர் Maasi - Hastham 300-600
காரி Maasi - Pooradam 600-840
செங்கண்ணர் கோச்செங்கட் சோழ Maasi - Sathayam 300-600
முனையடுவார் Panguni - Poosam 600-840
நேசர் Panguni - Rohini 600-840
தண்டி Panguni - Sathayam 300-600
பேயார் -காரைக்கால் அம்மையார் Panguni - Swathi 300-600
கணநாதர் Panguni - Thiruvathiraia 600-840
சிறுத்தொண்டர் Chiththirai - Bharani 600-660
நெடுமாறர் Aippasi - Bharani 600-660
இசைஞானி Chiththirai - Chithirai 840-865
மானி- மங்கையர்க்கரசியார் Chiththirai - Rohini 600-660
திருநாவுக்கரசர் Chiththirai - Sathayam 560-660
திருக்குறிப்புத்தொண்டர் Chiththirai - Swathi 600-840
விறன்மிண்டர் Chiththirai - Thiruvathiraia 840-865
சோமாசிமாறர் Vaikaasi - Ayilyam 840-865 2024-06-11  
கழற்சிங்கர் Vaikaasi - Bharani 840-865 2024-06-04  
முருகர் Vaikaasi - Moolam 600-660 2024-05-25  
நீலநக்கர் Vaikaasi - Moolam 600-660 2024-05-25  
சம்பந்தர் Vaikaasi - Moolam 600-660 2024-05-25  
திருநீலகண்டபாணர் Vaikaasi - Moolam 600-660 2024-05-25  
நமிநந்தி Vaikaasi - Poosam 300-600 2024-06-10  
மாணிக்கவாசகர் Aani - Magam 200-300 2024-07-09  
அமர்நீதி Aani - Pooram 300-600 2024-07-10   2024-07-11   2024-06-13  
ஏயர்கோன் கலிக்காமர் Aani - Revathi 840-865 2024-06-29  
பெருமிழலைக்குறும்பர் Aadi - Chithirai 840-865 2024-08-10   2024-07-14  
மூர்த்தி Aadi - Karthigai 300-600 2024-07-29  
புகழ்ச்சோழர்   Aadi - Karthigai 600-840 2024-07-29  
கலியர் Aadi - Kettai 600-840 2024-08-15   2024-08-14   2024-07-18  
கோட்புலி Aadi - Kettai 840-865 2024-08-15   2024-08-14   2024-07-18  
கழறிற்றறிவார் Aadi - Swathi 840-865 2024-08-11   2024-07-15  
ஆரூரர் -சுந்தரர் Aadi - Swathi 840-865 2024-08-11   2024-07-15  
கூற்றுவர் Aadi - Thiruvathiraia 300-600 2024-08-01  
குலச்சிறை Aavani - Anusham 600-660 2024-09-10   2024-08-13  
அதிபத்தர் Aavani - Ayilyam 600-840 2024-09-01  
புகழ்த்துணை Aavani - Ayilyam 300-600 2024-09-01  
இளையான்குடிமாறர் Aavani - Magam 600-840 2024-09-02  
குங்குலியக்கலயர் Aavani - Moolam 600-660 2024-09-12   2024-08-16  
செருத்துணை Aavani - Poosam 840-865 2024-08-31  
உருத்திரபசுபதி Purattasi - Aswini 600-840 2024-09-20  
நாளைப்போவார் Purattasi - Rohini 600-840 2024-09-23  
நரசிங்கமுனையரையர் Purattasi - Sathayam 840-865 2024-10-14   2024-09-17  
ஏனாதிநாதர் Purattasi - Uthiram 600-840 2024-10-01  
பூசல் Ayppasi - Anusham 600-840 2024-11-03  
திருமூலர் Ayppasi - Aswini 300-600 2024-11-14   2024-10-18  
இடங்கழி Ayppasi - Karthigai 600-840 2024-11-16   2024-10-19  
ஐயடிகள்காடவர்கோன் Ayppasi - Moolam 300-600 2024-11-05  
சத்தி Ayppasi - Poosam 600-840 2024-10-24  
ஆனாயர் Karththikai - Hastham 600-840 2024-11-26  
கணம்புல்லர் Karththikai - Karthigai 300-600 2024-12-13   2024-11-16  
மூர்க்கர் Karththikai - Moolam 600-840 2024-12-03  
சிறப்புலி Karththikai - Pooradam 600-840 2024-12-04  
மெய்ப்பொருள் Karththikai - Uthiram 600-840 2024-11-25  
சாக்கியர் Markazi - Pooradam 300-600 2024-12-31  
வாயிலார் Markazi - Revathi 600-840 2025-01-07  
மானக்கஞ்சாறர் Markazi - Swathi 840-865 2024-12-26  
சடையர் Markazi - Thiruvathiraia 840-865 2025-01-12   2024-12-16  
இயற்பகையார் Markazi - Uthiram 600-840 2024-12-22  

This page was last modified on Thu, 09 May 2024 05:40:51 +0000
          send corrections and suggestions to admin-at-sivaya.org

naayanmaar