சிவய.திருக்கூட்டம்
sivaya.org
Please set your language preference
by clicking below languages link
Search this site with
words in any language e.g. पोऱ्‌ऱि
song/pathigam/paasuram numbers: e.g. 7.039

This page in Tamil   Hindi/Sanskrit   Telugu   Malayalam   Bengali   Kannada   English   ITRANS    Marati  Gujarathi   Oriya   Singala   Tibetian   Thai   Japanese   Urdu   Cyrillic/Russian   Spanish   Hebrew  

Thiruppugazh Order By Number      Thiruppugazh Order By Alphabatical      Thiruppugazh Order By Thalam     Thiruppugazh Random Order    

Search   Order  
Thiruppugazh first letter:                                        
Thiruppugazh Song Numbers: 1   51   101   151   201   251   301   351   401   451   501   551   601   651   701   751   801   851   901   951   1001  1051  1101  1151  1201  1251  1301 
Pages:    1    2  3  4  5  6  7  8  9  10  Next  Next 10

No thiruppugazh (Thalam) thiruppugazh (Thalam) English
707  தோழமை கொண்டு   ( கோடைநகர் )  thOzhamai koNdu   ( kOdainagar ) 
666  அதிக ராய்ப்பொரு   ( வேலூர் )  adhiga rAipporu   ( vElUr ) 
100  விந்ததில் ஊறி   ( திருச்செந்தூர் )  vindhadhil URi   ( thiruchchendhUr ) 
1303  வாரி மீதே   ( பொதுப்பாடல்கள் )  vAri meedhE   ( common ) 
347  மக்கட்குக் கூற   ( காஞ்சீபுரம் )  makkatkuk kURa   ( kAnjeepuram ) 
171  நிகமம் எனில்   ( பழநி )  nigamam enil   ( pazhani ) 
1249  திரைவஞ்ச   ( பொதுப்பாடல்கள் )  thiraivanja   ( common ) 
784  மேக வார்குழல   ( வைத்தீசுரன் கோயில் )  mEga vArkuzhala   ( vaiththeeswaran kOyil ) 
277  நிலையாத சமுத்திர   ( திருத்தணிகை )  nilaiyAdha samuththira   ( thiruththaNigai ) 
408  கமல மொட்டை   ( திருவருணை )  kamala mottai   ( thiruvaruNai ) 
445  வீறு புழுகான பனி   ( திருவருணை )  veeRu puzhugAna pani   ( thiruvaruNai ) 
462  திருடிகள் இணக்கி   ( சிதம்பரம் )  thirudigaL iNakki   ( chidhambaram ) 
491  கொந்தள வோலைகள் ஆட   ( சிதம்பரம் )  kondhaLa vOlaigaL Ada   ( chidhambaram ) 
1042  வாராய் பேதாய்   ( பொதுப்பாடல்கள் )  vArAi pEdhAi   ( common ) 
760  கழைமுத்து மாலை   ( ஸ்ரீ முஷ்டம் )  kazhaimuththu mAlai   ( Sri mushtam ) 
309  அதி மதம் கக்க   ( காஞ்சீபுரம் )  adhi madham kakka   ( kAnjeepuram ) 
48  குடர்நிண மென்பு   ( திருச்செந்தூர் )  kudarniNa menbu   ( thiruchchendhUr ) 
1285  கொடிய மதவேள்   ( பொதுப்பாடல்கள் )  kodiya madhavEL   ( common ) 
1297  பட்டுப் படாத   ( பொதுப்பாடல்கள் )  pattup padAdha   ( common ) 
655  அருவரை எடுத்த   ( வயிரவிவனம் )  aruvarai eduththa   ( vayiravivanam ) 
85  மஞ்செனுங் குழல்   ( திருச்செந்தூர் )  manjenung kuzhal   ( thiruchchendhUr ) 
525  சரவண பவநிதி   ( திருவேங்கடம் )  saravaNa bavanidhi   ( thiruvEngkadam ) 
182  மனக்கவலை ஏதும்   ( பழநி )  manakkavalai Edhum   ( pazhani ) 
106  அதல விதல   ( பழநி )  adhala vidhala   ( pazhani ) 
1150  கலவியி னலமுரை   ( பொதுப்பாடல்கள் )  kalaviyi nalamurai   ( common ) 
1139  உலகத்தினில்   ( பொதுப்பாடல்கள் )  ulagaththinil   ( common ) 
1065  துயரம் அறு நின்   ( பொதுப்பாடல்கள் )  thuyaram aRu nin   ( common ) 
505  நாடா பிறப்பு   ( சிதம்பரம் )  nAdA piRappu   ( chidhambaram ) 
46  காலனார் வெங்கொடும்   ( திருச்செந்தூர் )  kAlanAr vengkodum   ( thiruchchendhUr ) 
1049  சுருதி ஊடு கேளாது   ( பொதுப்பாடல்கள் )  surudhi Udu kELAdhu   ( common ) 
1097  எழுபிறவி நீர்நில   ( பொதுப்பாடல்கள் )  ezhupiRavi neernila   ( common ) 
848  சொற்பிழை வராமல்   ( திருவாவடுதுறை )  soRpizhai varAmal   ( thiruvAvaduthuRai ) 
1178  புருவத்தை நெறித்து   ( பொதுப்பாடல்கள் )  puruvaththai neRiththu   ( common ) 
590  கலக்கும் கோது   ( திருச்செங்கோடு )  kalakkum kOdhu   ( thiruchchengkodu ) 
1024  ஏடுமலர் உற்ற   ( பொதுப்பாடல்கள் )  Edumalar utRa   ( common ) 
878  திட்டெனப் பல   ( திருச்சக்கிரப்பள்ளி )  thittenap pala   ( thiruchchakkirappaLLi ) 
536  ககனமும் அநிலமும்   ( வள்ளிமலை )  gaganamum anilamum   ( vaLLimalai ) 
809  தருவூரிசை   ( வழுவூர் )  tharuvUrisai   ( vazhuvUr ) 
23  அமுத உததி விடம்   ( திருச்செந்தூர் )  amudha udhadhi vidam   ( thiruchchendhUr ) 
241  அருக்கி மெத்தென   ( திருத்தணிகை )  arukki meththena   ( thiruththaNigai ) 
1206  அயில் விலோசனம்   ( பொதுப்பாடல்கள் )  ayil vilOsanam   ( common ) 
785  ஏட்டின் விதிப்படி   ( திருக்கடவூர் )  Ettin vidhippadi   ( thirukkadavUr ) 
1175  பாணிக்கு உட்படாது   ( பொதுப்பாடல்கள் )  pANikku utpadAdhu   ( common ) 
1272  மாதர் மயல் தனில்   ( பொதுப்பாடல்கள் )  mAdhar mayal thanil   ( common ) 
358  உரைக் காரிகை   ( திருவானைக்கா )  uraik kArigai   ( thiruvAnaikkA ) 
832  ஓங்கும் ஐம்புல   ( எட்டிகுடி )  Ongum aimbula   ( ettikudi ) 
1295  நித்தம் உற்றுனை   ( பொதுப்பாடல்கள் )  niththam utRunai   ( common ) 
673  கனவாலங் கூர்விழி   ( திருவாலங்காடு )  kanavAlang kUrvizhi   ( thiruvAlangkadu ) 
381  வடவை அனல் ஊடு   ( திருவருணை )  vadavai anal Udu   ( thiruvaruNai ) 
1334  கன்றிவரு நீல   ( திருச்செந்தூர் )  kandRivaru neela   ( thiruchchendhUr ) 
Pages:    1    2  3  4  5  6  7  8  9  10  Next  Next 10

This page was last modified on Thu, 09 May 2024 05:33:06 +0000
          send corrections and suggestions to admin-at-sivaya.org

thiruppugazh all list