சிவய.திருக்கூட்டம்
sivaya.org
Please set your language preference
by clicking below languages link
Search this site with
words in any language e.g. पोऱ्‌ऱि
song/pathigam/paasuram numbers: e.g. 7.039

This page in Tamil   Hindi/Sanskrit   Telugu   Malayalam   Bengali   Kannada   English   ITRANS    Marati  Gujarathi   Oriya   Singala   Tibetian   Thai   Japanese   Urdu   Cyrillic/Russian   Spanish   Hebrew  
1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    24    25    26    27    28    29    30    31    32    33    34    35    36    37    38    39    40    41    42    43    44    45    46    47    48    49    50    51    52    53    54    55    56    57    58    59    60    61    62    63    64    65    66    67    68    69    70    71    72    73    74    75    76    77    78    79    80    81    82    83    84    85    86    87    88    89    90    91    92    93    94    95    96    97    98    99    100    101    102    103    104    105    106    107    108    109    110    111    112    113    114    115    116    117    118    119    120    121    122    123    124    125    126    127    128    129    130    131    132    133   

திருக்குறள்

1 கடவுள் வாழ்த்து
2 வான்சிறப்பு
3 நீத்தார் பெருமை
4 அறன் வலியுறுத்தல்
5 இல்வாழ்க்கை
6 வாழ்க்கைத் துணைநலம்
7 புதல்வரைப் பெறுதல்
8 அன்புடைமை
9 விருந்தோம்பல்
10 இனியவைகூறல்
11 செய்ந்நன்றி அறிதல்
12 நடுவு நிலைமை
13 அடக்கமுடைமை
14 ஒழுக்கமுடைமை
15 பிறனில் விழையாமை
16 பொறையுடைமை
17 அழுக்காறாமை
18 வெஃகாமை
19 புறங்கூறாமை
20 பயனில சொல்லாமை
21 தீவினையச்சம்
22 ஒப்புரவறிதல்
23 ஈகை
24 புகழ்
25 அருளுடைமை
26 புலான்மறுத்தல்
27 தவம்
28 கூடாவொழுக்கம்
29 கள்ளாமை
30 வாய்மை
31 வெகுளாமை
32 இன்னாசெய்யாமை
33 கொல்லாமை
34 நிலையாமை
35 துறவு
36 மெய்யுணர்தல்
37 அவாவறுத்தல்
38 ஊழ்
39 இறைமாட்சி
40 கல்வி
41 கல்லாமை
42 கேள்வி
43 அறிவுடைமை
44 குற்றங்கடிதல்
45 பெரியாரைத் துணைக்கோடல்
46 சிற்றினஞ்சேராமை
47 தெரிந்துசெயல்வகை
48 வலியறிதல்
49 காலமறிதல்
50 இடனறிதல்
51 தெரிந்துதௌiதல்
52 தெரிந்துவினையாடல்
53 சுற்றந்தழால்
54 பொச்சாவாமை
55 செங்கோன்மை
56 கொடுங்கோன்மை
57 வெருவந்தசெய்யாமை
58 கண்ணோட்டம்
59 ஒற்றாடல்
60 ஊக்கமுடைமை
61 மடியின்மை
62 ஆள்வினையுடைமை
63 இடுக்கண் அழியாமை
64 அமைச்சு
65 சொல்வன்மை
66 வினைத்தூய்மை
67 வினைத்திட்பம்
68 வினைசெயல்வகை
69 தூது
70 மன்னரைச் சேர்ந்தொழுதல்
71 குறிப்பறிதல்
72 அவையறிதல்
73 அவையஞ்சாமை
74 நாடு
75 அரண்
76 பொருள்செயல்வகை
77 படைமாட்சி
78 படைச்செருக்கு
79 நட்பு
80 நட்பாராய்தல்
81 பழைமை
82 தீ நட்பு
83 கூடாநட்பு
84 பேதைமை
85 புல்லறிவாண்மை
86 இகல்
87 பகைமாட்சி
88 பகைத்திறந்தெரிதல்
89 உட்பகை
90 பெரியாரைப் பிழையாமை
91 பெண்வழிச்சேறல்
92 வரைவின்மகளiர்
93 கள்ளுண்ணாமை
94 சூது
95 மருந்து
96 குடிமை
97 மானம்
98 பெருமை
99 சான்றாண்மை
100 பண்புடைமை
101 நன்றியில்செல்வம்
102 நாணுடைமை
103 குடிசெயல்வகை
104 உழவு
105 நல்குரவு
106 இரவு
107 இரவச்சம்
108 கயமை
109 தகையணங்குறுத்தல்
110 குறிப்பறிதல்
111 புணர்ச்சிமகிழ்தல்
112 நலம்புனைந்துரைத்தல்
113 காதற்சிறப்புரைத்தல்
114 நாணுத்துறவுரைத்தல்
115 அலரறிவுறுத்தல்
116 பிரிவாற்றாமை
117 படர்மெலிந்திரங்கல்
118 கண்விதுப்பழிதல்
119 பசப்பறுபருவரல்
120 தனிப்படர்மிகுதி
121 நினைந்தவர்புலம்பல்
122 கனவுநிலையுரைத்தல்
123 பொழுதுகண்டிரங்கல்
124 உறுப்புநலனழிதல்
125 நெஞ்சொடுகிளத்தல்
126 நிறையழிதல்
127 அவர்வயின்விதும்பல்
128 குறிப்பறிவுறுத்தல்
129 புணர்ச்சிவிதும்பல்
130 நெஞ்சொடுபுலத்தல்
131 புலவி
132 புலவி நுணுக்கம்
133 ஊடலுவகை

This page was last modified on Thu, 09 May 2024 05:33:06 +0000
          send corrections and suggestions to admin-at-sivaya.org

thirukkural