சிவய.திருக்கூட்டம்
sivaya.org
Please set your language preference
by clicking below languages link
Search this site with
words in any language e.g. पोऱ्‌ऱि
song/pathigam/paasuram numbers: e.g. 7.039

This page in Tamil   Hindi/Sanskrit   Telugu   Malayalam   Bengali   Kannada   English   ITRANS    Marati  Gujarathi   Oriya   Singala   Tibetian   Thai   Japanese   Urdu   Cyrillic/Russian   Spanish   Hebrew  

குமாரஸ்தவம்

Audio
01 ஓம் ஷண்முக பதயே நமோ நம
02 ஓம் ஷண்மத பதயே நமோ நம
03 ஓம் ஷட்க்ரீவ பதயே நமோ நம
04 ஓம் ஷட்கிரீட பதயே நமோ நம
05 ஓம் ஷட்கோண பதயே நமோ நம

06 ஓம் ஷட்கோச பதயே நமோ நம
07 ஓம் நவநிதி பதயே நமோ நம
08 ஓம் சுபநிதி பதயே நமோ நம
09 ஓம் நரபதி பதயே நமோ நம
10 ஓம் சுரபதி பதயே நமோ நம

11 ஓம் நடச்சிவ பதயே நமோ நம
12 ஓம் ஷடக்ஷர பதயே நமோ நம
13 ஓம் கவிராஜ பதயே நமோ நம
14 ஓம் தபராஜ பதயே நமோ நம
15 ஓம் இகபர பதயே நமோ நம

16 ஓம் புகழ்முனி பதயே நமோ நம
17 ஓம் ஜயஜய பதயே நமோ நம
18 ஓம் நயநய பதயே நமோ நம
19 ஓம் மஞ்சுள பதயே நமோ நம
20 ஓம் குஞ்சரி பதயே நமோ நம

21 ஓம் வல்லீ பதயே நமோ நம
22 ஓம் மல்ல பதயே நமோ நம
23 ஓம் அஸ்த்ர பதயே நமோ நம
24 ஓம் சஸ்த்ர பதயே நமோ நம
25 ஓம் ஷஷ்டி பதயே நமோ நம

26 ஓம் இஷ்டி பதயே நமோ நம
27 ஓம் அபேத பதயே நமோ நம
28 ஓம் சுபோத பதயே நமோ நம
29 ஓம் வியூஹ பதயே நமோ நம
30 ஓம் மயூர பதயே நமோ நம

31 ஓம் பூத பதயே நமோ நம
32 ஓம் வேத பதயே நமோ நம
33 ஓம் புராண பதயே நமோ நம
34 ஓம் பிராண பதயே நமோ நம
35 ஓம் பக்த பதயே நமோ நம

36 ஓம் முக்த பதயே நமோ நம
37 ஓம் அகார பதயே நமோ நம
38 ஓம் உகார பதயே நமோ நம
39 ஓம் மகார பதயே நமோ நம
40 ஓம் விகாச பதயே நமோ நம

41 ஓம் ஆதி பதயே நமோ நம
42 ஓம் பூதி பதயே நமோ நம
43 ஓம் அமார பதயே நமோ நம
44 ஓம் குமார பதயே நமோ நம

Back to Top
This page was last modified on Thu, 09 May 2024 05:38:58 +0000
          send corrections and suggestions to admin-at-sivaya.org

kumarastavam