சிவய.திருக்கூட்டம்
sivaya.org
Please set your language preference
by clicking below languages link
Search this site with
words in any language e.g. पोऱ्‌ऱि
song/pathigam/paasuram numbers: e.g. 7.039

This page in Tamil   Hindi/Sanskrit   Telugu   Malayalam   Bengali   Kannada   English   ITRANS    Marati  Gujarathi   Oriya   Singala   Tibetian   Thai   Japanese   Urdu   Cyrillic/Russian   Spanish   Hebrew  

Temples with Thirumurai songs

  ஆறுபடை வீடு   இந்திரநீலப்பருப்பதம் (நீலகண்டசிகரம்) (wiki)  
உத்தரகோசமங்கை (wiki)   எதிர்கொள்பாடி (மேலைத்திருமணஞ்சேரி) (wiki)   கங்கைகொண்ட சோழீசுவரர் (wiki)  
கச்சி ஏகம்பம் (காஞ்சிபுரம்) (wiki)   கருப்பறியலூர் (தலைஞாயிறு) (wiki)   கலயநல்லூர் (சாக்கோட்டை) (wiki)  
கீழைத்திருக்காட்டுப்பள்ளி (wiki)   கைச்சின்னம் (கச்சன்னம்) (wiki)   கோயில் (சிதம்பரம்) (wiki)  
சீர்காழி (wiki)   தஞ்சை இராசராசேச்சரம்   தருமபுரம் (wiki)  
திருஅகத்தியான்பள்ளி (wiki)   திருஅச்சிறுபாக்கம் (wiki)   திருஅஞ்சைக்களம் (wiki)  
திருஅனேகதங்காவதம் (கௌரிகுண்டம்) (wiki)   திருஅன்னியூர் (பொன்னூர்) (wiki)   திருஅன்பில் ஆலந்துறை (wiki)  
திருஅம்பர்ப்பெருந்திருக்கோயில் (அம்பர்) (wiki)   திருஅம்பர்மாகாளம் (wiki)   திருஅரசிலி (ஒழுந்தியாப்பட்டு) (wiki)  
திருஅரதைப்பெரும்பாழி (அரித்துவாரமங்கலம்) (wiki)   திருஅரிசிற்கரைப்புத்தூர் (wiki)   திருஅறையணிநல்லூர் (அரகண்டநல்லூர்) (wiki)  
திருஅழுந்தூர் (wiki)   திருஅவளிவணல்லூர் (wiki)   திருஆக்கூர் (wiki)  
திருஆப்பனூர் (wiki)   திருஆப்பாடி (wiki)   திருஆமாத்தூர் (wiki)  
திருஆலம்பொழில் (wiki)   திருஆலவாய் (மதுரை) (wiki)   திருஆவூர்ப்பசுபதீச்சுரம் (ஆவூர்) (wiki)  
திருஇடும்பாவனம் (wiki)   திருஇடைச்சுரம் (wiki)   திருஇன்னம்பர் (wiki)  
திருஇராமனதீச்சரம் (wiki)   திருஇராமேச்சுரம் (wiki)   திருஇரும்பூளை (ஆலங்குடி) (wiki)  
திருஇரும்பைமாகாளம் (wiki)   திருஇலம்பையங்கோட்டூர் (wiki)   திருஈங்கோய்மலை (wiki)  
திருஊறல் (தக்கோலம்) (wiki)   திருஎருக்கத்தம்புலியூர் (இராசேந்திரப்பட்டிணம்) (wiki)   திருஓணகாந்தன்தளி (wiki)  
திருஓத்தூர் (செய்யாறு) (wiki)   திருஓமாம்புலியூர் (wiki)   திருகற்குடி (உய்யக்கொண்டான்மலை) (wiki)  
திருகுடமூக்கு (கும்பகோணம்) (wiki)   திருகோகர்ணம் (கோகர்ணா) (wiki)   திருக்கச்சிஅனேகதங்காவதம் (wiki)  
திருக்கச்சிநெறிக்காரைக்காடு (wiki)   திருக்கச்சிமேற்றளி (பிள்ளைப்பாளையம்) (wiki)   திருக்கச்சூர் ஆலக்கோயில் (wiki)  
திருக்கஞ்சனூர் (wiki)   திருக்கடம்பந்துறை (குளித்தலை) (wiki)   திருக்கடம்பூர் (wiki)  
திருக்கடவூர் மயானம் (wiki)   திருக்கடவூர் வீரட்டம் (wiki)   திருக்கடிக்குளம் (wiki)  
திருக்கடுவாய்க்கரைப்புத்தூர் (ஆண்டான்கோவில்) (wiki)   திருக்கடைமுடி (கீழையூர்) (wiki)   திருக்கண்டியூர் (wiki)  
திருக்கண்ணார்கோவில் (குறுமாணக்குடி) (wiki)   திருக்கன்றாப்பூர் (wiki)   திருக்கயிலாயம் (wiki)  
திருக்கரவீரம் (wiki)   திருக்கருகாவூர் (wiki)   திருக்கருக்குடி (மருதாந்தநல்லூர்) (wiki)  
திருக்கருவிலிக்கொட்டிட்டை (wiki)   திருக்கருவூரானிலை (கரூர்) (wiki)   திருக்கலிக்காமூர் (wiki)  
திருக்களந்தை ஆதித்தேச்சரம்   திருக்களர் (wiki)   திருக்கள்ளில் (wiki)  
திருக்கழிப்பாலை (wiki)   திருக்கழுக்குன்றம் (wiki)   திருக்கழுமலம் (சீர்காழி)  
திருக்கானப்பேர் (திருக்காளையார்கோயில்) (wiki)   திருக்கானாட்டுமுள்ளூர் (wiki)   திருக்கானூர் (wiki)  
திருக்காறாயில் (திருக்காறைவாசல்) (wiki)   திருக்காளத்தி (wiki)   திருக்கிளியன்னவூர் (wiki)  
திருக்கீழ்க்கோட்டூர் மணியம்பலம்   திருக்கீழ்வேளூர் (wiki)   திருக்குடந்தைக்காரோணம் (விஸ்வநாதர்கோவில்) (wiki)  
திருக்குடந்தைக்கீழ்க்கோட்டம்   திருக்குடவாயில் (wiki)   திருக்குரக்குக்கா (wiki)  
திருக்குரங்குஅணில்முட்டம் (wiki)   திருக்குருகாவூர் வெள்ளடை (wiki)   திருக்குறுக்கை வீரட்டம்  
திருக்குறும்பலா (குற்றாலம்)   திருக்குற்றாலம் (wiki)   திருக்கூடலையாற்றூர் (wiki)  
திருக்கேதாரம் (wiki)   திருக்கேதீச்சரம் (wiki)   திருக்கொச்சைவயம் (சீர்காழி) (wiki)  
திருக்கொடிமாடச்செங்குன்றூர் (திருச்செங்கோடு) (wiki)   திருக்கொடுங்குன்றம் (பிரான்மலை) (wiki)   திருக்கொண்டீச்சரம் (wiki)  
திருக்கொள்ளம்பூதூர் (wiki)   திருக்கொள்ளிக்காடு (wiki)   திருக்கோடி (கோடிக்கரை) (wiki)  
திருக்கோடிக்குழகர்   திருக்கோட்டாறு (wiki)   திருக்கோட்டூர் (wiki)  
திருக்கோணமலை (wiki)   திருக்கோலக்கா (wiki)   திருக்கோளிலி (திருக்குவளை) (wiki)  
திருக்கோழம்பம் (wiki)   திருக்கோவலூர் (wiki)   திருக்கோவலூர் வீரட்டம்  
திருச்சக்கரப்பள்ளி (ஐயம்பேட்டை) (wiki)   திருச்சண்பைநகர் (சீர்காழி) (wiki)   திருச்சத்திமுற்றம் (wiki)  
திருச்சாட்டியக்குடி   திருச்சாத்தமங்கை (wiki)   திருச்சாய்க்காடு (சாயாவனம்) (wiki)  
திருச்சிக்கல் (wiki)   திருச்சிரபுரம் (சீர்காழி) (wiki)   திருச்சிராப்பள்ளி (wiki)  
திருச்சிறுகுடி (wiki)   திருச்சிற்றேமம் (wiki)   திருச்சிவபுரம் (wiki)  
திருச்சுழியல் (திருச்சுழி) (wiki)   திருச்செங்காட்டங்குடி (wiki)   திருச்செம்பொன்பள்ளி (wiki)  
திருச்சேஞலூர் (wiki)   திருச்சேறை (உடையார்கோவில்) (wiki)   திருச்சோபுரம் (தியாகவல்லி) (wiki)  
திருச்சோற்றுத்துறை (wiki)   திருதிலதைப்பதி (மதிமுத்தம்) (wiki)   திருத்தண்டலைநீணெறி  
திருத்தலைச்சங்காடு (wiki)   திருத்தலையாலங்காடு (wiki)   திருத்தினைநகர் (தீர்த்தனகிரி) (wiki)  
திருத்துருத்தி (wiki)   திருத்துருத்தியும் - திருவேள்விக்குடியும்   திருத்துறையூர் (திருத்தளூர்) (wiki)  
திருத்தூங்கானைமாடம் (wiki)   திருத்தெங்கூர் (wiki)   திருத்தென்குடித்திட்டை (wiki)  
திருத்தென்குரங்காடுதுறை   திருத்தெளிச்சேரி (wiki)   திருத்தேவூர் (wiki)  
திருநணா (பவானி) (wiki)   திருநனிப்பள்ளி (wiki)   திருநன்னிலத்துப்பெருங்கோயில்  
திருநறையூர்ச்சித்தீச்சுரம் (திருநறையூர்) (wiki)   திருநல்லம் (wiki)   திருநல்லூர் (wiki)  
திருநல்லூர்ப்பெருமணம் (ஆச்சாள்புரம்) (wiki)   திருநள்ளாறு (wiki)   திருநள்ளாறும் திருஆலவாயும்  
திருநாகேச்சரம் (wiki)   திருநாகேச்சுரம்   திருநாகைக்காரோணம் (நாகப்பட்டினம்) (wiki)  
திருநாட்டியத்தான்குடி (wiki)   திருநாரையூர் (wiki)   திருநாலூர்மயானம் (wiki)  
திருநாவலூர் (திருநாமநல்லூர்) (wiki)   திருநின்றியூர் (wiki)   திருநீடூர் (wiki)  
திருநீலக்குடி (wiki)   திருநெடுங்களம் (wiki)   திருநெய்த்தானம் (wiki)  
திருநெல்லிக்கா (wiki)   திருநெல்வாயில் (wiki)   திருநெல்வாயில் அரத்துறை (wiki)  
திருநெல்வெண்ணெய் (wiki)   திருநெல்வேலி (wiki)   திருந்துதேவன்குடி (wiki)  
திருப்பட்டீச்சரம் (wiki)   திருப்பந்தணைநல்லூர் (wiki)   திருப்பனந்தாள் (wiki)  
திருப்பனையூர் (wiki)   திருப்பயற்றூர் (wiki)   திருப்பரங்குன்றம் (wiki)  
திருப்பராய்துறை (wiki)   திருப்பருப்பதம் (ஸ்ரீசைலம்) (wiki)   திருப்பறியலூர் (பரசலூர்) (wiki)  
திருப்பல்லவனீச்சரம்   திருப்பள்ளியின் முக்கூடல்   திருப்பழனம் (wiki)  
திருப்பழமண்ணிப்படிக்கரை   திருப்பழுவூர் (wiki)   திருப்பழையாறை வடதளி  
திருப்பாசூர் (wiki)   திருப்பாச்சிலாச்சிராமம் (திருவாசி) (wiki)   திருப்பாண்டிக்கொடுமுடி (wiki)  
திருப்பாண்டிக்கொடுமுடி நமசிவாயத் திருப்பதிகம்   திருப்பாதாளீச்சரம் (wiki)   திருப்பாதிரிப்புலியூர் (கடலூர்)  
திருப்பாதிரிப்புலியூர் (கடலூர்) (wiki)   திருப்பாம்புரம் (wiki)   திருப்பாற்றுறை (wiki)  
திருப்பாலைத்துறை (wiki)   திருப்பிரமபுரம் (சீர்காழி) (wiki)   திருப்புகலி -(சீர்காழி )  
திருப்புகலூர் (wiki)   திருப்புகலூர்வர்த்தமானீச்சரம் (wiki)   திருப்புக்கொளியூர் (அவிநாசி) (wiki)  
திருப்புத்தூர் (wiki)   திருப்புனவாயில் (wiki)   திருப்புன்கூரும் திருநீடூரும்  
திருப்புன்கூர் (wiki)   திருப்புறம்பயம் (wiki)   திருப்புறவம்  
திருப்புறவார்பனங்காட்டூர்   திருப்புள்ளமங்கை (wiki)   திருப்புள்ளிருக்குவேளூர் (வைத்தீச்சுரன்கோவில்) (wiki)  
திருப்பூந்தராய்   திருப்பூந்துருத்தி (wiki)   திருப்பூவணம் (wiki)  
திருப்பூவனூர் (wiki)   திருப்பெருந்துறை ஆவுடையார்கோயில்   திருப்பெருந்துறை ஆவுடையார்கோயில்  
திருப்பெரும்புலியூர் (wiki)   திருப்பெருவேளூர் (காட்டூரையன்பேட்டை) (wiki)   திருப்பேணுபெருந்துறை (wiki)  
திருப்பேரெயில் (wiki)   திருப்பைஞ்ஞீலி (wiki)   திருமங்கலக்குடி (wiki)  
திருமயிலாடுதுறை (wiki)   திருமயிலை (மயிலாப்பூர்) (wiki)   திருமயேந்திரப்பள்ளி (wiki)  
திருமருகலும் திருச்செங்காட்டங்குடியும்   திருமருகல் (wiki)   திருமறைக்காடு (வேதாரண்யம்) (wiki)  
திருமழபாடி (wiki)   திருமாகறல் (wiki)   திருமாணிகுழி (wiki)  
திருமாந்துறை (wiki)   திருமாற்பேறு (wiki)   திருமீயச்சூர் (wiki)  
திருமுகத்தலை   திருமுண்டீச்சுரம் (wiki)   திருமுதுகுன்றம் (விருத்தாசலம்) (wiki)  
திருமுருகன்பூண்டி (wiki)   திருமூக்கீச்சுரம் (உறையூர்) (wiki)   திருவக்கரை (wiki)  
திருவடகுரங்காடுதுறை (wiki)   திருவடுகூர் (ஆண்டார்கோவில்) (wiki)   திருவண்ணாமலை (wiki)  
திருவதிகை வீரட்டானம்   திருவன்னியூர் (wiki)   திருவன்பார்த்தான்பனங்காட்டூர் (திருப்பனங்காட்டூர்) (wiki)  
திருவலஞ்சுழி (wiki)   திருவலஞ்சுழியும் திருக்கொட்டையூரும்   திருவலம்புரம் (wiki)  
திருவலிதாயம் (பாடி) (wiki)   திருவலிவலம் (wiki)   திருவல்லம் (wiki)  
திருவாஞ்சியம் (wiki)   திருவாடானை (wiki)   திருவாட்போக்கி (ரத்னகிரி) (wiki)  
திருவானைக்கா (wiki)   திருவான்மியூர் (wiki)   திருவாமாத்தூர்  
திருவாய்மூர் (wiki)   திருவாரூர் (wiki)   திருவாரூர் (wiki)  
திருவாரூர்ப்பரவையுண்மண்டளி   திருவாலங்காடு (பழையனூர்) (wiki)   திருவாழ்கொளிபுத்தூர் (wiki)  
திருவாவடுதுறை (wiki)   திருவிசயமங்கை (wiki)   திருவிடைக்கழி  
திருவிடைமருதூர் (wiki)   திருவிடையாறு (wiki)   திருவிடைவாய் (wiki)  
திருவியலூர் (wiki)   திருவிற்குடிவீரட்டம் (wiki)   திருவிற்கோலம் (கூவம்) (wiki)  
திருவிளநகர் (wiki)   திருவிளமர் (wiki)   திருவீழிமிழலை (wiki)  
திருவுசாத்தானம் (கோவிலூர்) (wiki)   திருவெங்குரு (சீர்காழி) (wiki)   திருவெஞ்சமாக்கூடல் (wiki)  
திருவெண்காடு (wiki)   திருவெண்டுறை (wiki)   திருவெண்ணியூர் (wiki)  
திருவெண்ணெய்நல்லூர் (wiki)   திருவெண்பாக்கம் (பூண்டி) (wiki)   திருவெறும்பூர் (wiki)  
திருவேட்களம் (wiki)   திருவேட்டக்குடி (wiki)   திருவேணுபுரம் (சீர்காழி) (wiki)  
திருவேதிகுடி (wiki)   திருவேற்காடு (wiki)   திருவைகல்மாடக்கோயில்  
திருவைகாவூர் (wiki)   திருவையாறு (wiki)   திருவொற்றியூர் (wiki)  
தென்திருமுல்லைவாயில் (wiki)   தொழற்பாலதே திருக்குறுந்தொகை   நல்லூர்ப்பெருமணம் -நமசிவாயத் திருப்பதிகம்  
நின்றத் திருத்தாண்டகம்   பசுபதித் திருவிருத்தம்   பரிதிநியமம் (பருத்தியப்பர்கோவில்) (wiki)  
பலவகைத் திருத்தாண்டகம்   பாவநாசத் திருப்பதிகம்   பொது - சிவனெனுமோசை  
பொது - திருஅங்கமாலை   பொது - நமசிவாயத் திருப்பதிகம்   பொது - மறுமாற்றம்  
பொது - விடந்தீர்த்தத் திருப்பதிகம்   பொது -அடைவுத் திருத்தாண்டகம்   பொது -ஆதிபுராணத் திருக்குறுந்தொகை  
பொது -ஆருயிர்த் திருவிருத்தம்   பொது -இலிங்கபுராணம் திருக்குறுந்தொகை   பொது -உள்ளத் திருக்குறுந்தொகை  
பொது -காலபாசத் திருக்குறுந்தொகை   பொது -குறைந்த நேரிசை   பொது -க்ஷேத்திரக்கோவை  
பொது -சரக்கறை திருவிருத்தம்   பொது -சித்தத்தொகை திருக்குறுந்தொகை   பொது -தசபுராணம்  
பொது -தனித் திருக்குறுந்தொகை   பொது -தனித் திருத்தாண்டகம்   பொது -தனித் திருநேரிசை  
பொது -தனித் திருவிருத்தம்   பொது -திருநீலகண்டப்பதிகம்   பொது -திருமுதுகுன்றம்  
பொது -திரைலோக்கிய சுந்தரம்   பொது -நினைந்த திருநேரிசை   பொது -பாவநாசத் திருக்குறுந்தொகை  
பொது -மனத்தொகை திருக்குறுந்தொகை   பொது -மறக்கிற்பனே திருக்குறுந்தொகை   பொது -வினாவிடைத் திருத்தாண்டகம்  
மேலைத்திருக்காட்டுப்பள்ளி   வடதிருமுல்லைவாயில் (wiki)  

சிவ தலங்கள்

தேவாரம் பெற்ற தலங்கள்

1. சம்பந்தர், அப்பர், சுந்தரர் ஆகிய மூவரும் பாடிய தலங்கள் --- 44
2. சம்பந்தரும், திருநாவுக்கரசரும் பாடிய தலங்கள் --- 52
3. சம்பந்தரும், சுந்தரரும் பாடிய தலங்கள் --- 13
4. அப்பரும், சுந்தரரும் பாடிய தலங்கள் ---- 2
5. சம்பந்தர் மட்டும் பாடிய தலங்கள் ---- 111
6. அப்பர் மட்டும் பாடிய தலங்கள் ---- 28
7. சுந்தரர் மட்டும் பாடிய தலங்கள் ----- 25

மொத்தம் 275
இவற்றுள்

மாணிக்கவாசகர் பாடிய தலங்கள் 25

சிவஸ்தலத் தொகுதிகள்

வீரச் செயல்கள் புரிந்த தலங்கள்

1. அட்ட வீரட்டத் ஸ்தலங்கள்

1. திருக்கண்டியூர் ---- பிரமன் சிரம் கொய்தது
2. திருக்கோவலூர் ---- அந்தகாசுரனைச் சங்கரித்தது
3. திருஅதிகை ---- திரிபுரத்தை எரித்தது
4. திருப்பறியலூர் --- தக்கன் சிரங்கொய்தது
5. திருவிற்குடி ---- சலந்தராசுரனைச் சங்கரிதத்து
6. வழுவூர் (வைப்புத்தலம்) --- யானையை உரித்தது
7. திருக்குறுக்கை --- காமனை எரித்தது
8. திருக்கடவூர் ---- யமனை உதைத்தது

2. பன்னிரு ஜோதிலிங்கத் ஸ்தலங்கள்

1. கேதாரம் (இமயம்) ---- கேதாரேஸ்வர்ர்
2. சோமநாதம் (குஜராத்) ---- சோமநாதேஸ்வரர்
3. மகாகாளேசம் (உஜ்ஜயினி) ---- மகாகாளேஸ்வரர்
4. விசுவநாதமே (காசி) ---- விஸ்வநாதேசுவரர்
5. வைத்தியநாதம் (மகாராஷ்டிரம்) ---- வைத்திநாதேசுவரர்
6, பீமநாதம் (மகாராஷ்டிரம்) ---- பீமநாதேசுவரர்
7. நாகேஸ்வரம் (மகாராஷ்டிரம்) ---- நாகநாதேசுவர்ர்
8. ஓங்காரேஸ்வரம் (மத்தியப் பிரதேசம்) -- ஓங்காரேசுவரர்
9. த்ரயம்பகம் (மகாராஷ்டிரம்) --- த்ரயம்பகேசுவரர்
10. குசமேசம் (மகாராஷ்டிரம்) ---- குஸ்ருணேச்சுவர்ர்
11. மல்லிகார்சுனம் ஸ்ரீசைலம் (ஆந்திரம்) --- மல்லிகார்ச்சுனர்
12. இராமநாதம் (அராமேஸ்வரம்) ---- இராமநாதேஸ்வரர்

முக்தி அளிக்கும் ஸ்தலங்கள்

1. திரு ஆரூர் ---- பிறக்க முக்தி தருவது
2. சிதம்பரம் ----- தரிசிக்க முக்தி தருவது
3. திருவண்ணாமலை ---- நினைக்க முக்தி தருவது
4. காசி ---- இறக்க முக்தி தருவது

பஞ்சபூத ஸ்தலங்கள்

1. திரு ஆரூர் அல்லது காஞ்சிபுரம் ---- பிருதிவி (நிலம்)
2. திரு ஆனைக்கா ----- அப்பு (நீர்)
3. திருவண்ணாமலை ----- தேயு (தீ)
4. திருக்காளத்தி ----- வாயு (வளி)
5. சிதம்பரம் ---- ஆகாயம் (விசும்பு)

நடராஜருக்கான பஞ்ச சபைகள்

1. திருவாலங்காடு --- இரத்தின சபை
2. சிதம்பரம் --- கனகசபை (பொன்னம்பலம்)
3. மதுரை --- ரஜதசபை (வெள்ளியம்பலம்)
4, திருநெல்வேலி --- தாமிர சபை
5, திருக்குற்றாலம் --- சித்திர சபை

(வியாக்ரபாதர் வழிபட்டவை) புலியூர்கள்

1. பெரும்பற்றப்புலியூர் (சிதம்பரம்)
2. திருப்பாதிரிப்புலியூர்
3. ஓமாம்புலியூர்
4. எருக்கத்தம்புலியூர்
5. பெரும்புலியூர்

சப்த (ஏழு)விடங்க ஸ்தலங்கள்

முசுகுந்தச் சக்கரவர்த்தி இந்திரன் அளித்த தியாகராஜர் உருவங்களை நிறுவிய தலங்கள்.

இந்தத் தியாகர் உருவங்கள் தனிப் பெயர்களைப் பெற்றுத் தனிப்பட்ட நடனங்களை யாடுவார்கள்.

1. திருஆரூர் -- வீதிலிடங்கள் --- அசபா நடனம்
2. திருநள்ளாறு -- நகர (நசு) விடங்கர் --- உன்மத்த நடனம்
3. திருநாகைக்ரோணம் --- சுந்தரவிடங்கர் --- வீசி நடனம்
4. திருக்காறாயில் --- ஆதிவிடங்கர் --- குக்குட நடனம்
5. திருக்கோளிலி -- அவனிவிடங்கர் --- பிருங்க நடனம்
6. திருவாய்மூர் ---- நீலவிடங்கர் --- கமல நடனம்
7. திருமறைக்காடு --- புவனிலிடங்கர் --- கம்சபாத

சிறப்புத் தாண்டவத் ஸ்தலங்கள்

1. தில்லைச் சித்திரக் கூடம், பேரூர் ---- ஆனந்த தாண்டவம்
2. திரு ஆரூர் ---- அசபா தாண்டவம்
3. மதுரை ---- ஞானசுந்தர தாண்டவம்
4. புக்கொளியூர் ----. ஊர்த்துவ தாண்டவம்
5. திருமுருகன் பூண்டி ---- பிரம தாண்டவம்

சிவராத்திரி வழிபாட்டுக்கு ஏற்ற ஸ்தலங்கள்

1. கச்சி ஏகம்பம்
2. திருக்காளத்திங
3. கோகர்ணம்
4. திருப்பருப்பதம் (ஸ்ரீ சைலம்)
5. திருவைகாவூர்

காசிக்கு ஈடான ஸ்தலங்கள்

1. திருவெண்காடு
2. திருவையாறு
3. மயிலாடுதுறை
4. திருவிடை மருதூர்
5. திருச்சாய்க்காடு
6. திருவாஞ்சியம்

நந்தியுடன் தொடர்புடைய ஸ்தலங்கள்

1. நந்தி சங்கம தலம் --- கூடலையாற்றூர் திருநணா (பவா நிகூடல்)
2. நந்தி விலகியிருந்த தலங்கள் ---- பட்டீச்சுரம் (சம்பந்தருக்காக), திருப்புன்கூர் (நந்தனாருக்காக), திருப்பூந்துருத்தி(அப்பர்,சம்பந்தருக்காக).
3. நந்திக்குக் கொம்பு ஒடிந்த தலம் --- திருவெண் பாக்கம்
4. நந்திதேவர் நின்ற திருக்கோலம் --- திருமாற்பேறு
5. நந்தி தேவருக்குத் திருமணம் நடக்கும் தலம் --- திருமழபாடி
6. திருக்கீழ்வேளூர் – ஒரு பக்தையின் பொருட்டு
7. திருநள்ளாறு – ஒரு இடையனுக்காக


சப்த ஸ்தான (ஏழூர் விழா) தலங்கள்

1. திருவையாறு
2. திருப்பழனம்
3. திருச்சோற்றுத்துறை
4. திருவேதிகுடி
5. திருக்கண்டியூர்
6. திருப்பூந்துருத்தி
7. திருநெய்த்தானம்
திருவையாற்றைச் சுற்றியமைந்துள்ளன.

திருமால் சந்நிதி உள்ள சிவாலயங்கள்

1. திருவோத்தூர் --- ஆதிகேசவப் பெருமாள்
2. கச்சி ஏகம்பம் ---- நிலாத்துண்டப் பெருமாள்
3. கொடிமாடச் செங்குன்றூர் --- ஆதிகேசப் பெருமாள்
4. சிதம்பரம் --- கோவிந்தராஜப் பெருமாள்
5. திருநணா --- ஆதிகேசவப் பெருமாள்
6. சிக்கல் --- கோலவாமனப் பெருமாள்
7. திருநாவலூர் --- வரதராஜப் பெருமாள்
8. திருநெல்வேலி --- நெல்லை கோவிந்தர்
9. திருப்பழனம் --- கோவிந்தர்
10.பாண்டிக் கொடுமுடி --- அரங்கநாதர்
11. திருப்பத்தூர் --- அரங்கநாதர்
12. திருவக்கரை --- அரங்கநாதர்

ஒரே கோயிலில் இரு பாடல் பெற்ற கோயில்கள்

உட்கோயில் கோயில்

1. திருவாரூர் அரநெறி ---- திருவாரூர்
2. திருப்புகலூர் வர்த்தமானீச்சுரம் --- திருப்புகலூர்
3. மீயச்சூர் இளங்கோயில் ---- மீயச்சூர்

காயாரோகணத் தலங்கள்

1. கச்சிக்காரோணம் (வைப்புத் தலம்)
2. சூடந்தைக் காரோணம்
3. நாகைக் காரோணம்

மயானத் தலங்கள்

1. கச்சி மயானம்
2. கடவூர் மயானம்
3. நாலூர் மயானம்

கைலாயத் தலங்கள் தெட்சண கைலாசம்

1. திருக்காளத்தி
2. திருச்சிராப்பள்ளி
3. திரிகோணமலை (இலங்கை)

பூலோக கைலாசம்

1. திருவையாறு
2. திருக்குற்றாலம்
3. சிதம்பரம்

அழகிற் சிறந்த கோயில்கள்

1. தேரழகு --- திருவாரூர்
2. வீதி அழகு --- திருஇடை மருதூர்
3. மதிலழகு --- திருவிரிஞ்சை
4. விளக்கழகு --- வேதாரண்யம்
5. கோபுரமழகு -- திருக்குடந்தை
6. கோயிலழகு – காஞ்சி

பூசாகாலத்தில் சிறப்பு வழிபாடு

1. திருக்குற்றாலம் -- திருவனந்தல் சிறப்பு
2. இராமேச்சுரம் --- காலை பூசை சிறப்பு
3. திருஆனைக்கா --- மத்தியான பூசை சிறப்பு
4. திரு ஆரூர் --- சாயுங்கால பூசை சிறப்பு
5. மதுரை --- இராக்கால பூசை சிறப்பு
6. சிதம்பரம் --- அர்த்தசாம பூசை சிறப்பு

திருஞானசம்பந்தர், திருநாவுக்கரசர் காலத்து வாழ்ந்த நாயன்மார்கள்

குங்கிலியக்கலயர், முருகர், குலச்சிறை, அப்பூதி, நீலநக்கர், சிறுத்தொண்டர், நின்றசீர் நெடுமாறர், மங்கையர்க்கரசி, திருநீலகண்டயாழ்பாணர்.

நடராசர் அபிஷேக நாட்கள் 6

மார்கழி = ஆதிரை , சித்திரை = ஓணம், ஆனி = உத்திரம் மாசி = ஆவணி
புரட்டாசி ஆகிய மூன்றும் நட்சத்திர அடிப்படையிலானவை. ஏனைய மூன்றுக்கும் சதுர்த்தசி திதி அடிப்படை.

ஆயிரங்கால் மண்டபங்கள் உள்ள சிலஸ்தலங்கள்

மதுரை, சிதம்பரம், இராமேஸ்வரம்.

ஒரே ஆவுடையாரில் இரண்டு பாணங்கள் அமைந்து காணப்பெறும் ஒரே தேவாரத் திருத்தலம்

திருநல்லூர்த் திருத்தலம்.

அமர்ந்த நிலையிலான அர்த்தநாரீஸ்வர வடிவம்

“திருகண்டியூர் வீரட்டம்” என்னும் திருத்தலத்தில் மட்டுமே அமையப்பெற்றுள்ளது.

திருஞான சம்பந்தருக்காக நந்தி விலகிய தலங்கள் இரண்டு.

திருப்பட்டீச்சரம், திருப்பூந்துருத்தி.

சிவன் சிறப்புத் தேவாரத் தாண்டவத் தேவாரத்தலங்கள் ஆறு

1. மயூர தாண்டவம் - மயிலாடுதுரை
2. அஞ்சிதபாத கரண தாண்டவம்- செங்காட்டங்குடி
3. கடிசம தாண்டவம்- திருவக்கரை
4. சதுர தாண்டவம்- திருநல்நூர்
5. சுந்தரத் தாண்டவம்- கீழ்வேளூர்
6. லதா விருச்சிக தாண்டவம்- திருமழபாடி

அறுபத்து மூன்று நாயன்மாரில் குருவருளால் முக்தி பெற்றோர்.

சம்பந்தர், நாவுக்கரசர், திருமூலர், நின்றசீர் நெடுமாறன், அப்பூதி, சோமாசிமாறர், மங்கையர்கரசி, நீலகண்டயாழ்பாணர், மிழலைக்குறும்பர், கணநாதர், குலச்சிறை என 11 பேர் ஆவார்.

பெரிய கோபுரத் தலங்கள்

திருவண்ணாமலை
மதுரை
தில்லை
திருமுதுகுன்றம்
திருச்செந்தூர்
இராமேஸ்வரம்
குடந்தை
காளையார் கோவில்
தென்காசி

மண்டபங்கள் சிறப்பு

வேலூர் - கல்யாண மண்டபம்
கிருஷ்ணாபுரம் - சபா மண்டபம்
பேரூர் - கனக சபை
தாரமங்கலம் – குதிரை மண்டபம்
புகழ் பெற்றவை மட்டுமில்லாமல் இம்மண்டபங்கள் கலைச் சிறப்புக்கு சிறந்த எடுத்துக்காட்டானவைகளாகும்.

யானை ஏறாத மாடக் கோயில்கள் சில

1. திருவானைக்காவல்
2. ஆக்கூர்
3. திருத்தேவூர்
4. திருக்கீழ்வேளூர்
5. சிக்கல்
6. வலிவலம்
7. அம்பர்மகாளம்
8. தண்டலை நீள் நெறி
9. திருநறையூர்
10. பழையாரை
11. திருமருகல்
12. வைகல்மாடக் கோயில்
13. நன்னிலம்(மதுவனம்)
14. குடவாசல்
15. புள்ளமங்கை
16. திருத்தலைச்சங்காடு
17. நல்லூர்
18. திருநாலூர்
19. திருச்சாய்க்காடு
20. திருவக்கரை
21. திருநாங்கூர்
22. திருப்ராய்த்துறை
23. ஆவுர்
24. திருவெள்ளாறை
25. திருவழுந்தூர்
26. நாகப்பட்டினம்
27. பெருவேளூர்
28. கைச்சின்னம்
29. சேங்கனூர் இவ்விதம் எழுபதுக்கும் மேல்…….

பெரிய லிங்கம்

கங்கை கொண்ட சோழபுரம் – இங்குள்ள மூலஸ்தான மூர்த்திக்கு இலிங்கத் திருஉருவைச் சுற்ற 15 முழமும், ஆவுடையார்க்கு 54 முழமும் பரிவட்டம் வேண்டும்.

திருப்புனவாயில் – இத்தலத்து மூல லிங்கம் மிகப் பெரியது. இலிங்க வடிவிற்கு மூன்று முழப் பரிவட்டமும், ஆவுடையாருக்கு முப்பது முழம் பரிவட்டமும் தேவை “மூன்று முழம் ஒரு சுற்று; முப்பது முழமும் ஒரு சுற்று ”என்பது பழமொழி.


பெரிய நந்தி

தஞ்சை நந்தி மிகப் பெரியது தான். அதனினும் பெரியது லேபாட்சி வீரபத்திரர் சுவாமி கோயிலில் உள்ள நந்தியாகும்.

புகழ்பெற்ற கோயில்கள்

* கோயில் – சிதம்பரம்
* பெரியகோயில்- தஞ்சை
* பூங்கோயில் – திருவாரூர்
* திருவெள்ளடை- திருக்குருகாவூர்
* ஏழிருக்கை-சாட்டியக்குடி
* ஆலக்கோயில்-திருக்கச்சூர்
* கரக்கோயில்- திருக்கடம்பூர்
* கொகுடிக் கோயில்- திருப்பறியலூர்
* மணிமாடம்- திருநறையூர்
* தூங்கானைமாடம்- திருப்பெண்ணாடகம்
* அயவந்தீச்சரம்-திருச்சாத்தமங்கை
* சித்தீச் சுரம்- திருநறையூர்

நால்வர் இறையருளில் கலந்த தலங்கள்

1. திருஞானசம்பந்தர் - ஆச்சாள் புரம்
2. திருநாவுக்கரசர் - திருப்புகலூர்
3. சுந்தரர் - திருவஞ்சைக்களம்
4. மாணிக்கவாசகர் – தில்லை

சந்தானக்குரவர் அவதரித்த தலங்கள்

1. மெய்கண்டார்- திருப்பெண்ணாடகம்
2. அருள் நந்திதேவ நாயனார் – திருத்துறையூர்
3. மறைஞானசம்பந்தர்- பெண்ணாடகம்
4. உமாபதி சிவம்- சிதம்பரம்.

சந்தானக்குரவர் முக்தி அடைந்த தலங்கள்

1. மெய்கண்டார்- திருவண்ணாமலை
2. அருள் நந்திதேவ நாயனார் – சிர்காழி
3. மறைஞானசம்பந்தர்- சிதம்பரம்
4. உமாபதி சிவம்- சிதம்பரம்

பக்தர்கள் பொருட்டு

திருவிரிஞ்சியுரம்- பக்தனுக்காக இறைவன் தன் முடியை சாயத்து அபிஷேகத்தை ஏற்றுக்கொண்டார்.

திருப்பனந்தாள் – பக்தைக்காக இறைவன் தன் முடியை சாய்த்து பூமாலையை ஏற்றிக் கொண்டருளினார்.

This page was last modified on Thu, 09 May 2024 05:33:06 +0000
          send corrections and suggestions to admin-at-sivaya.org

thirumurai thalam