சிவய.திருக்கூட்டம்
sivaya.org
Please set your language preference
by clicking below languages link
Search this site with
words in any language e.g. पोऱ्‌ऱि
song/pathigam/paasuram numbers: e.g. 7.039

This page in Tamil   Hindi/Sanskrit   Telugu   Malayalam   Bengali   Kannada   English   ITRANS    Marati  Gujarathi   Oriya   Singala   Tibetian   Thai   Japanese   Urdu   Cyrillic/Russian   Spanish   Hebrew  

மஹா விஷ்ணு க்ரிதி

(ஜகத் குரு பாரதி தீர்த்த ஸ்வாமிஜி, சிரிங்கேரி)

தனன தனதனன
தனன தனதனன
தனன தனதனன தானா
தனன தனதனன தானா
.. தனனா தனனா தனதானா
.. தனனா தனனா தனதானா

கருட கமன தவ, சரண கமல மிஹ, மனஸி லஸது மம நித்யம் |
மம தாபம பாகுரு தேவ, மம பாபம பாகுரு தேவ ||


Oh Lord who travels on Garuda let your lotus like feet, ,
Shine in my mind daily ,
Oh God please remove all my sufferings,
Oh God please remove all my sins.

ஜலஜ நயன விதி, நமுசி ஹரண முக, விபூத வினுத பத பத்ம |
மம தாபம பாகுரு தேவ, மம பாபம பாகுரு தேவ ||


Oh Oh God with lotus like eyes, whose lotus like feet ,
Is worshipped by Lord Brahma, Indra killer of Namuchi ,
Shiva who removed the head well as other learned people
Oh God please remove all my sufferings, Oh God please remove all my sins.

புஜக ஷயன பவ, மதன ஜனக மம, ஜனன மரண பய ஹாரி |
மம தாபம பாகுரு தேவ, மம பாபம பாகுரு தேவ ||


Oh Lord who sleeps on a serpent and father of Kaama,
Who completly removes my fear of birth and death,
Oh God please remove all my sufferings,
Oh God please remove all my sins.

ஷங்க சக்ர தர, துஷ்ட தைத்ய ஹர, ஸர்வ லோக சரண |
மம தாபம பாகுரு தேவ, மம பாபம பாகுரு தேவ ||


Oh Good who carries conch and the wheel, who destroys evil asuras,
And who is the ornament of all people,
Oh God please remove all my sufferings, Oh God please remove all my sins.

அகணித குண கண, அஷரண ஷரணத, விதலித சுரரிபு ஜால |
மம தாபம பாகுரு தேவ, மம பாபம பாகுரு தேவ ||


Oh God with innumerable good qualities, who is the protector of those without protection,
Who by tricks destroys the expanded enemies of devas,
Oh God please remove all my sufferings, Oh God please remove all my sins.

பக்த வர்ய்ய மிஹ, பூரி கருணயா, பாஹி பாரதி தீர்த்தம் |
மம தாபம பாகுரு தேவ, மம பாபம பாகுரு தேவ ||


Oh Lord with very great mercy protect
BHarathi theertha who is the greatest among devotees,
Oh God please remove all my sufferings, Oh God please remove all my sins.

Back to Top

This page was last modified on Thu, 09 May 2024 05:33:07 +0000
          send corrections and suggestions to admin-at-sivaya.org

garuda gamana tava