சிவய.திருக்கூட்டம்
sivaya.org
Please set your language preference
by clicking below languages link
Search this site with
words in any language e.g. पोऱ्‌ऱि
song/pathigam/paasuram numbers: e.g. 7.039

ஶ்ரீ ருத்ரம், ஸூக்தம் , ஶான்தி மம்த்ரம்

ஶ்ரீ ருத்ரம் னமகம்
ஶ்ரீ ருத்ரம் சமகம்
புருஷ ஸூக்தம்
னாராயண ஸூக்தம்
துர்கா ஸூக்தம்
ஶ்ரீ ஸூக்தம்
ஶான்தி மம்த்ரம்
மேதா ஸூக்தம்
மம்த்ர புஷ்பம்

ஶ்ரீ ருத்ரம்


ஓம் கணானாம் த்வா கணபதிக்‍ம் ஹவாமஹே
கவிம் கவீனாம் உபமஶ்ரவஸ்தவம்|
ஜ்யேஷ்டராஜம் ப்ரஹ்மணாம் ப்ரஹ்மணஸ்பத
ஆ னஃ ஶ்றுண்வன்னூதிபிஸ்ஸீத ஸாதனம்|

ப்ரணோ தேவீ ஸரஸ்வதீ|
வாஜேபிர் வாஜினீவதீ|
தீனாமவித்ர்யவது|

கணேஶாய னமஃ|
ஸரஸ்வத்யை னமஃ|
ஶ்ரீ குருப்யோ னமஃ|
ஹரிஃ ஓம்|

அஸ்ய ஶ்ரீ ருத்3ராத்4யாய ப்ரஶ்ந மஹாமந்த்ரஸ்ய,
அகோ4ர ருஷிஃ, அநுஷ்டுப் சந்தஃ3,
ஸஂகர்ஷண மூர்தி ஸ்வரூபோ யோஸாவாதி3த்யஃ
பரமபுருஷஃ ஸ ஏஷ ருத்3ரோ தே3வதா |
நமஃ ஶிவாயேதி பீ3ஜம் |
ஶிவதராயேதி ஶக்திஃ |
மஹாதே3வாயேதி கீலகம் |
ஶ்ரீ ஸாம்ப3 ஸதா3ஶிவ ப்ரஸாத3 ஸித்3த்4யர்தே2 ஜபே விநியோகஃ3

ஓம் அக்3நிஹோத்ராத்மநே அங்கு3ஷ்டா2ப்4யாம் நமஃ |
3ர்ஶபூர்ண மாஸாத்மநே தர்ஜநீப்4யாம் நமஃ |
சாதுர்-மாஸ்யாத்மநே மத்4யமாப்4யாம் நமஃ |
நிரூட4 பஶுப3ந்தா4த்மநே அநாமிகாப்4யாம் நமஃ |
ஜ்யோதிஷ்டோமாத்மநே கநிஷ்டி2காப்4யாம் நமஃ |
ஸர்வக்ரத்வாத்மநே கரதல கரப்ருஷ்டா2ப்4யாம் நமஃ ‖

அக்3நிஹோத்ராத்மநே ஹ்ருத3யாய நமஃ |
3ர்ஶபூர்ண மாஸாத்மநே ஶிரஸே ஸ்வாஹா |
சாதுர்-மாஸ்யாத்மநே ஶிகா2யை வஷட் |
நிரூட4 பஶுப3ந்தா4த்மநே கவசாய ஹும் |
ஜ்யோதிஷ்டோமாத்மநே நேத்ரத்ரயாய வௌஷட் |
ஸர்வக்ரத்வாத்மநே அஸ்த்ராயப2ட் |
பூ4ர்பு4வஸ்ஸுவரோமிதி தி3க்33ந்தஃ4

த்4யாநம்

ஆபாதால்த-3நபஃ4ஸ்த2லாந்த-பு4வந-ப்3ரஹ்மாண்ட-3மாவிஸ்பு2ரத்-
ஜ்யோதிஃ ஸ்பா2டிக-லிங்க-3மௌல்தி3-விலஸத்-பூர்ணேந்து3-வாந்தாம்ருதைஃ |
அஸ்தோகாப்லுத-மேக-மீஶ-மநிஶம் ருத்3ராநு-வாகாஂஜபந்
த்4யாயே-தீ3ப்ஸித-ஸித்34யே த்4ருவபத3ம் விப்ரோபி4ஷிஂசே-ச்சிவம் ‖
ப்3ரஹ்மாண்ட3 வ்யாப்ததே3ஹா ப4ஸித ஹிமருசா பா4ஸமாநா பு4ஜங்கை3
கண்டே2 காலாஃ கபர்தா3ஃ கலித-ஶஶிகலா-ஶ்சண்ட3 கோத3ண்ட3 ஹஸ்தாஃ |
த்ர்யக்ஷா ருத்3ராக்ஷமாலாஃ ப்ரகடிதவிப4வாஃ ஶாம்ப4வா மூர்திபே4தா3
ருத்3ராஃ ஶ்ரீருத்3ரஸூக்த-ப்ரகடிதவிப4வா நஃ ப்ரயச்சந்து ஸௌக்2யம் ‖
ஓம் க3ணாநா''ம் த்வா க3ணப'திக்3^ம் ஹவாமஹே கவிம் க'வீநாமு'பமஶ்ர'வஸ்தமம் |
ஜ்யேஷ்ட2ராஜம் ப்3ரஹ்ம'ணாம் ப்3ரஹ்மணஸ்பத3 ஆ நஃ' ஶ்ருண்வந்நூதிபி4'ஸ்ஸீத3 ஸாத#3##நம் ‖
மஹாக3ணபதயே நமஃ ‖ ஶம் ச' மே மய'ஶ்ச மே ப்ரியம் ச' மேநுகாமஶ்ச' மே காம'ஶ்ச மே
ஸௌமநஸஶ்ச' மே ப4த்3ரம் ச' மே ஶ்ரேய'ஶ்ச மே வஸ்ய'ஶ்ச மே
யஶ'ஶ்ச மே ப4க#3##ஶ்ச மே த்3ரவி'ணம் ச மே யந்தா ச' மே த4ர்தா ச' மே
க்ஷேம'ஶ்ச மே த்4ருதி'ஶ்ச மே விஶ்வ'ம் ச மே மஹ'ஶ்ச மே ஸம்விச்ச' மே
ஜ்ஞாத்ர'ம் ச மே ஸூஶ்ச' மே ப்ரஸூஶ்ச' மே ஸீர'ம் ச மே லயஶ்ச' ம ருதம் ச' மேம்ருத'ம் ச
மேயக்ஷ்மம் ச மேநா'மயச்ச மே ஜீவாது'ஶ்ச மே
தீ3ர்கா4யுத்வம் ச' மேநமித்ரம் ச மேப#4##யம் ச மே ஸுக3ம் ச' மே
ஶய'நம் ச மே ஸூஷா ச' மே ஸுதி3ந'ம் ச மே ‖

ஓம் ஶாம்திஃ ஶாம்திஃ ஶாந்திஃ' ‖

னமகம்

ஶ்ரீ ருத்ர ப்ரஶ்னஃ

க்றுஷ்ண யஜுர்வேதீய தைத்திரீய ஸம்ஹிதா

சதுர்தம் வைஶ்வதேவம் காண்டம் பம்சமஃ ப்ரபாடகஃ

ஓம் னமோ பகவதே ருத்ராய|

னமஸ்தே ருத்ர மன்யவ உதோத இஷவே னமஃ|
னமஸ்தே அஸ்துதன்வனே பாஹுப்யாமுத தே னமஃ|
யா த இஷுஃ ஶிவதமா ஶிவம் பபூவ தே தனுஃ|
ஶிவா ஶரவ்யா யா தவ தயா னோ ருத்ர ம்றுடய|
யா தே ருத்ர ஶிவா தனூரகோரா‌உபாபகாஶினீ|
தயா னஸ்தனுவா ஶன்தமயாகிரிஶம்தாபிசாகஶீஹி|
யாமிஷும் கிரிஶம்த ஹஸ்தே பிபர்ஷ்யஸ்தவே|
ஶிவாம் கிரித்ர தாம் குரு மா ஹிக்ம்ஸீஃ புருஷம் ஜகத்|
ஶிவேன வசஸா த்வா கிரிஶாச்சாவதாமஸி|
யதா னஃ ஸர்வமிஜ்ஜகதயக்ஷ்மக்‍ம் ஸுமனாஅஸத்|
அத்யவோசததிவக்தா ப்ரதமோ தைவ்யோ பிஷக்|
அஹீக்‍ஶ்சஸர்வாம்ஜம்பயன்த்ஸர்வாஶ்ச யாதுதான்யஃ|
அஸௌ யஸ்தாம்ரோ அருண உத பப்ருஃ ஸுமம்களஃ|
யே சேமாக்‍ம் ருத்ரா அபிதோ திக்ஷு ஶ்ரிதாஃ
ஸஹஸ்ரஶோ‌உவைஷாக்ம் ஹேட ஈமஹே|
அஸௌ யோஉவஸர்பதி னீலக்ரீவோ விலோஹிதஃ|
உதைனம் கோபா அத்றுஶன்-னத்றுஶன்-னுதஹார்யஃ|
உதைனம் விஶ்வா பூதானி ஸ த்றுஷ்டோ ம்றுடயாதி னஃ|
னமோ அஸ்து னீலக்ரீவாய ஸஹஸ்ராக்ஷாய மீடுஷே|
அதோ யே அஸ்ய ஸத்வானோ‌உஹம் தேப்யோஉகரன்னமஃ|
ப்ரமும்சதன்வனஸ்-த்வமுபயோரார்த்னி யோர்ஜ்யாம்|
யாஶ்ச தே ஹஸ்த இஷவஃபரா தா பகவோ வப|
அவதத்ய தனுஸ்த்வக்‍ம் ஸஹஸ்ராக்ஷ ஶதேஷுதே|
னிஶீர்ய ஶல்யானாம் முகா ஶிவோ னஃ ஸுமனா பவ|
விஜ்யம் தனுஃ கபர்தினோ விஶல்யோ பாணவாக்ம் உத|
அனேஶன்-னஸ்யேஷவ ஆபுரஸ்ய னிஷம்கதிஃ|
யா தே ஹேதிர்-மீடுஷ்டம ஹஸ்தே பபூவ தேதனுஃ|
தயா‌உஸ்மான், விஶ்வதஸ்-த்வமயக்ஷ்மயா பரிப்புஜ|
னமஸ்தே அஸ்த்வாயுதாயானாததாய த்றுஷ்ணவே|
உபாப்யாமுத தே னமோ பாஹுப்யாம் தவ தன்வனே|
பரி தே தன்வனோ ஹேதிரஸ்மான்-வ்றுணக்து விஶ்வதஃ|
அதோ ய இஷுதிஸ்தவாரே அஸ்மன்னிதேஹி தம்|

1|

ஶம்பவே னமஃ|
னமஸ்தே அஸ்து பகவன்-விஶ்வேஶ்வராய
மஹாதேவாய த்ர்யம்பகாய த்ரிபுரான்தகாய
த்ரிகாக்னிகாலாய காலாக்னிருத்ராய னீலகண்டாய
ம்றுத்யும்ஜயாய ஸர்வேஶ்வராய
ஸதாஶிவாய ஶ்ரீமன்-மஹாதேவாய னமஃ|

னமோ ஹிரண்ய பாஹவே ஸேனான்யே திஶாம் ச பதயே னமோ னமோ
வ்றுக்ஷேப்யோ ஹரிகேஶேப்யஃ பஶூனாம் பதயே னமோ னமஃ
ஸஸ்பிம்ஜராய த்விஷீமதே பதீனாம் பதயே னமோ னமோ
பப்லுஶாய விவ்யாதினே‌உன்னானாம் பதயே னமோ னமோ
ஹரிகேஶாயோபவீதினே புஷ்டானாம் பதயே னமோ னமோ
பவஸ்ய ஹேத்யை ஜகதாம் பதயேனமோ னமோ
ருத்ராயாததாவினே க்ஷேத்ராணாம் பதயே னமோ னமஃ'
ஸூதாயாஹம்த்யாய வனானாம் பதயே னமோ னமோ
ரோஹிதாய ஸ்தபதயே வ்றுக்ஷாணாம் பதயே னமோ னமோ
மம்த்ரிணே வாணிஜாயகக்ஷாணாம் பதயே னமோ னமோ
புவம்தயே வாரிவஸ்க்றுதா-யௌஷதீனாம் பதயே னமோ னம
உச்சைர்-கோஷாயாக்ரன்தயதே பத்தீனாம் பதயே னமோ னமஃ
க்றுத்ஸ்னவீதாய தாவதே ஸத்த்வனாம்பதயே னமஃ|

2|

னமஃ ஸஹமானாய னிவ்யாதின ஆவ்யாதினீனாம் பதயே னமோ னமஃ'
ககுபாய னிஷம்கிணே ஸ்தேனானாம் பதயே னமோ னமோ
னிஷம்கிண இஷுதிமதே தஸ்கராணாம் பதயே னமோ னமோ
வம்சதே பரிவம்சதே ஸ்தாயூனாம் பதயே னமோ னமோ
னிசேரவே பரிசராயாரண்யானாம்பதயே னமோ னமஃ'
ஸ்றுகாவிப்யோ ஜிகாக்ம்ஸத்ப்யோ முஷ்ணதாம் பதயே னமோ னமோ‌
உஸிமத்ப்யோ னக்தம்சரத்ப்யஃ ப்ரக்றுன்தானாம்பதயே னமோ னம
உஷ்ணீஷினே கிரிசராய குலும்சானாம் பதயே னமோனம
இஷுமத்ப்யோ தன்வாவிப்யஶ்ச வோ னமோ னம
ஆதன்-வானேப்யஃ ப்ரதிததானேப்யஶ்ச வோ னமோ னம
ஆயச்சத்ப்யோ விஸ்றுஜத்-ப்யஶ்ச வோ னமோ னமோ
‌உஸ்ஸத்ப்யோ வித்யத்-ப்யஶ்ச வோ னமோ னம
ஆஸீனேப்யஃ ஶயானேப்யஶ்ச வோ னமோ னமஃ'
ஸ்வபத்ப்யோ ஜாக்ரத்-ப்யஶ்ச வோ னமோ
னமஸ்திஷ்டத்ப்யோ தாவத்-ப்யஶ்ச வோ னமோ னமஃ'
ஸபாப்யஃ ஸபாபதிப்யஶ்ச வோ னமோ னமோ
அஶ்வேப்யோ‌உஶ்வபதிப்யஶ்ச வோ னமஃ|

3|

னம ஆவ்யாதினீப்யோ விவித்யன்தீப்யஶ்ச வோ னமோ னம
உகணாப்யஸ்த்றுகம்-ஹதீப்யஶ்ச வோ னமோ னமோ
க்றுத்ஸேப்யோ க்றுத்ஸபதிப்யஶ்ச வோ னமோ னமோ
வ்ராதேப்யோ வ்ராதபதிப்யஶ்ச வோ னமோ னமோ
கணேப்யோ கணபதிப்யஶ்ச வோ னமோ னமோ
விரூபேப்யோ விஶ்வரூபேப்யஶ்ச வோ னமோ னமோ
மஹத்ப்யஃ, க்ஷுல்லகேப்யஶ்ச வோ னமோ னமோ
ரதிப்யோ‌உரதேப்யஶ்ச வோ னமோனமோ
ரதேப்யோ ரதபதிப்யஶ்ச வோ னமோ னமஃ'
ஸேனாப்யஃ ஸேனானிப்யஶ்ச வோ னமோ னமஃ,
க்ஷத்த்றுப்யஃ ஸம்க்ரஹீத்றுப்யஶ்ச வோ னமோ ன
மஸ்தக்ஷப்யோ ரதகாரேப்யஶ்ச வோ னமோ
னமஃகுலாலேப்யஃ கர்மாரேப்யஶ்ச வோ னமோ னமஃ
பும்ஜிஷ்டேப்யோ னிஷாதேப்யஶ்ச வோ னமோ னமஃ
இஷுக்றுத்ப்யோ தன்வக்றுத்-ப்யஶ்ச வோ னமோ னமோ
ம்றுகயுப்யஃ ஶ்வனிப்யஶ்ச வோ னமோ னமஃ
ஶ்வப்யஃஶ்வபதிப்யஶ்ச வோ னமஃ|

4|

னமோ பவாய ச ருத்ராய ச னமஃ ஶர்வாய ச பஶுபதயே
ச னமோனீலக்ரீவாய ச ஶிதிகம்டாய ச னமஃ கபர்தினே
ச வ்யுப்தகேஶாய ச னமஃ ஸஹஸ்ராக்ஷாய ச ஶததன்வனே
ச னமோ கிரிஶாய ச ஶிபிவிஷ்டாய
சனமோ மீடுஷ்டமாய சேஷுமதே
ச னமோ ஹ்ரஸ்வாய ச வாமனாய
சனமோ ப்றுஹதே ச வர்ஷீயஸே ச னமோ வ்றுத்தாய
ச ஸம்வ்றுத்வனே சனமோ அக்ரியாய ச ப்ரதமாய
ச னம ஆஶவே சாஜிராய
ச னமஃஶீக்ரியாய ச ஶீப்யாய ச னம ஊர்ம்யாய
சாவஸ்வன்யாய ச னமஃ ஸ்த்ரோதஸ்யாய ச த்வீப்யாய ச|

5|

னமோ ஜ்யேஷ்டாய ச கனிஷ்டாய
ச னமஃ பூர்வஜாய சாபரஜாய
சனமோ மத்யமாய சாபகல்பாய
ச னமோ ஜகன்யாய ச புத்னியாய
ச னமஃ ஸோப்யாய ச ப்ரதிஸர்யாய
ச னமோ யாம்யாய ச க்ஷேம்யாய
ச னம உர்வர்யாய ச கல்யாய
ச னமஃ ஶ்லோக்யாய சா‌உவஸான்யாய
ச னமோவன்யாய ச கக்ஷ்யாய
ச னமஃ ஶ்ரவாய ச ப்ரதிஶ்ரவாய
ச னம ஆஶுஷேணாய சாஶுரதாய
ச னமஃ ஶூராய சாவபின்ததே
ச னமோ வர்மிணே ச வரூதினே
ச னமோ பில்மினே ச கவசினே
ச னமஃ ஶ்ருதாய ச ஶ்ருதஸேனாய ச|

6|

னமோ தும்துப்யாய சாஹனன்யாய
ச னமோ த்றுஷ்ணவே ச ப்ரம்றுஶாய
ச னமோ தூதாய ச ப்ரஹிதாய
ச னமோ னிஷம்கிணே சேஷுதிமதே
சனமஸ்-தீக்ஷ்ணேஷவே சாயுதினே
ச னமஃ ஸ்வாயுதாய ச ஸுதன்வனே
சனமஃ ஸ்ருத்யாய ச பத்யாய
ச னமஃ காட்யாய ச னீப்யாய
ச னமஃஸூத்யாய ச ஸரஸ்யாய
ச னமோ னாத்யாய ச வைஶம்தாய
ச னமஃகூப்யாய சாவட்யாய
ச னமோ வர்ஷ்யாய சாவர்ஷ்யாய
ச னமோ மேக்யாய ச வித்யுத்யாய
ச னம ஈத்ரியாய சாதப்யாய
ச னமோ வாத்யாய ச ரேஷ்மியாய
ச னமோ வாஸ்தவ்யாய ச வாஸ்துபாய ச|

7|

னமஃ ஸோமாய ச ருத்ராய
ச னமஸ்தாம்ராய சாருணாய
ச னமஃ ஶம்காய ச பஶுபதயே ச னம உக்ராய ச பீமாய
ச னமோ அக்ரேவதாய ச தூரேவதாய
ச னமோ ஹன்த்ரே ச ஹனீயஸே
ச னமோ வ்றுக்ஷேப்யோஹரிகேஶேப்யோ னம
ஸ்தாராய னமஶ்ஶம்பவே ச மயோபவே
ச னமஃ ஶம்கராய ச மயஸ்கராய
ச னமஃ ஶிவாய ச ஶிவதராய
ச னமஸ்தீர்த்யாய ச கூல்யாய
ச னமஃ பார்யாய சாவார்யாய
ச னமஃ ப்ரதரணாய சோத்தரணாய
ச னம ஆதார்யாய சாலாத்யாய
ச னமஃ ஶஷ்ப்யாய சபேன்யாய
ச னமஃ ஸிகத்யாய ச ப்ரவாஹ்யாய ச|

8|

னம இரிண்யாய ச ப்ரபத்யாய
ச னமஃ கிக்ம்ஶிலாய ச க்ஷயணாய
சனமஃ கபர்தினே ச புலஸ்தயே
ச னமோ கோஷ்ட்யாய ச க்றுஹ்யாய
சனமஸ்-தல்ப்யாய ச கேஹ்யாய
ச னமஃ காட்யாய ச கஹ்வரேஷ்டாய
சனமோ ஹ்றுதய்யாய ச னிவேஷ்ப்யாய
ச னமஃ பாக்‍ம் ஸவ்யாய ச ரஜஸ்யாய
ச னமஃ ஶுஷ்க்யாய ச ஹரித்யாய
ச னமோ லோப்யாய சோலப்யாய
ச னம ஊர்ம்யாய ச ஸூர்ம்யாய
ச னமஃ பர்ண்யாய ச பர்ணஶத்யாய
ச னமோஉபகுரமாணாய சாபிக்னதே
ச னம ஆக்கிததே சப்ரக்கிததே
ச னமோ வஃ கிரிகேப்யோ தேவானாக்ம் ஹ்றுதயேப்யோனமோ
விக்ஷீணகேப்யோ னமோ விசின்வத்-கேப்யோ னம
ஆனிர் ஹதேப்யோ னம ஆமீவத்-கேப்யஃ|

9|

த்ராபே அன்தஸஸ்பதே
தரித்ரன்-னீலலோஹித|
ஏஷாம் புருஷாணாமேஷாம்
பஶூனாம் மா பேர்மா‌உரோ மோ ஏஷாம்கிம்சனாமமத்|
யா தே ருத்ர ஶிவா தனூஃ ஶிவா விஶ்வாஹபேஷஜீ|
ஶிவா ருத்ரஸ்ய பேஷஜீ தயா னோ ம்றுட ஜீவஸே|

இமாக்‍ம் ருத்ராய தவஸே கபர்தினே க்ஷயத்வீராய ப்ரபராமஹே மதிம்|
யதா னஃ ஶமஸத் த்விபதேசதுஷ்பதே விஶ்வம் புஷ்டம் க்ராமே அஸ்மின்னனாதுரம்|
ம்றுடா னோ ருத்ரோத னோ மயஸ்க்றுதி க்ஷயத்வீராய னமஸா விதேம தே|
யச்சம் சயோஶ்ச மனுராயஜே பிதா ததஶ்யாம தவ ருத்ர ப்ரணீதௌ|
மா னோ மஹான்தமுத மா னோ அர்பகம் மா ன உக்ஷன்தமுத மா ன உக்ஷிதம்|
மா னோஉவதீஃ பிதரம் மோத மாதரம் ப்ரியா மா னஸ்தனுவோ ருத்ர ரீரிஷஃ|
மா னஸ்தோகே தனயே மா ன ஆயுஷி மா னோ கோஷு மா னோஅஶ்வேஷு ரீரிஷஃ|
வீரான்மா னோ ருத்ர பாமிதோ‌உவதீர்-ஹவிஷ்மன்தோ னமஸா விதேம தே|
ஆராத்தே கோக்ன உத பூருஷக்னே க்ஷயத்வீராய ஸும்-னமஸ்மே தே அஸ்து|
ரக்ஷா ச னோ அதி ச தேவ ப்ரூஹ்யதா ச னஃ ஶர்ம யச்ச த்விபர்ஹாஃ|
ஸ்துஹி ஶ்ருதம் கர்தஸதம்யுவானம் ம்றுகன்ன பீமமுபஹன்துமுக்ரம்|
ம்றுடா ஜரித்ரே ருத்ரஸ்தவானோ அன்யன்தே அஸ்மன்னிவபன்து ஸேனாஃ|
பரிணோ ருத்ரஸ்ய ஹேதிர்-வ்றுணக்து பரி த்வேஷஸ்ய துர்மதி ரகாயோஃ|
அவ ஸ்திரா மகவத்-ப்யஸ்-தனுஷ்வ மீட்-வஸ்தோகாய தனயாய ம்றுடய|
மீடுஷ்டம ஶிவமத ஶிவோ னஃ ஸுமனா பவ|
பரமே வ்றுக்ஷ ஆயுதன்னிதாய க்றுத்திம் வஸான ஆசர பினாகம் பிப்ரதாகஹி|
விகிரிதவிலோஹித னமஸ்தே அஸ்து பகவஃ|
யாஸ்தே ஸஹஸ்ரக்ம் ஹேதயோன்யமஸ்மன்-னிவபன்து தாஃ|
ஸஹஸ்ராணி ஸஹஸ்ரதா பாஹுவோஸ்தவ ஹேதயஃ|
தாஸாமீஶானோ பகவஃ பராசீனா முகா க்றுதி|

10|

ஸஹஸ்ராணி ஸஹஸ்ரஶோ யே ருத்ரா அதி பூம்யாம்|
தேஷாக்ம் ஸஹஸ்ரயோஜனே‌உவதன்வானி தன்மஸி|
அஸ்மின்-மஹத்-யர்ணவேஉன்தரிக்ஷே பவா அதி|
னீலக்ரீவாஃ ஶிதிகண்டாஃ ஶர்வா அதஃ, க்ஷமாசராஃ|
னீலக்ரீவாஃ ஶிதிகண்டா திவக்ம் ருத்ரா உபஶ்ரிதாஃ|
யே வ்றுக்ஷேஷு ஸஸ்பிம்ஜரா னீலக்ரீவா விலோஹிதாஃ|
யே பூதானாம்-அதிபதயோ விஶிகாஸஃ கபர்தினஃ|
யே அன்னேஷு விவித்யன்திபாத்ரேஷு பிபதோ ஜனான்|
யே பதாம் பதிரக்ஷய ஐலப்றுதா யவ்யுதஃ|
யே தீர்தானி ப்ரசரன்தி ஸ்றுகாவன்தோ னிஷம்கிணஃ|
ய ஏதாவன்தஶ்சபூயாக்ம்ஸஶ்ச திஶோ ருத்ரா விதஸ்திரே|
தேஷாக்ம் ஸஹஸ்ரயோஜனே‌உவதன்வானி தன்மஸி|
னமோ ருத்ரேப்யோ யே ப்றுதிவ்யாம் யேஉன்தரிக்ஷே யே
திவி யேஷாமன்னம் வாதோ வர்-ஷமிஷவஸ்-தேப்யோ தஶ ப்ராசீர்தஶ தக்ஷிணா தஶ
ப்ரதீசீர்-தஶோ-தீசீர்-தஶோர்த்வாஸ்-தேப்யோ னமஸ்தே னோ
ம்றுடயன்து தே யம் த்விஷ்மோ யஶ்ச னோ த்வேஷ்டி தம் வோ ஜம்பே ததாமி|

11|

த்ர்யம்பகம் யஜாமஹே ஸுகன்திம் புஷ்டிவர்தனம்|
உர்வாருகமிவபம்தனான்-ம்றுத்யோர்-முக்ஷீய மா‌உம்றுதாத்|
யோ ருத்ரோ அக்னௌ யோ அப்ஸு ய
ஓஷதீஷு யோ ருத்ரோ விஶ்வா புவனா விவேஶ தஸ்மை ருத்ராய னமோ அஸ்து|
தமு ஷ்டுஹி யஃ ஸ்விஷுஃ ஸுதன்வா யோ விஶ்வஸ்ய க்ஷயதி பேஷஜஸ்ய|
யக்ஷ்வாமஹே ஸௌமனஸாய ருத்ரம் னமோபிர்-தேவமஸுரம் துவஸ்ய|
அயம் மே ஹஸ்தோ பகவானயம் மேபகவத்தரஃ|
அயம் மே விஶ்வபேஷஜோ‌உயக்‍ம் ஶிவாபிமர்ஶனஃ|
யே தே ஸஹஸ்ரமயுதம் பாஶா ம்றுத்யோ மர்த்யாய ஹன்தவே|
தான் யஜ்ஞஸ்ய மாயயா ஸர்வானவ யஜாமஹே|
ம்றுத்யவே ஸ்வாஹா ம்றுத்யவேஸ்வாஹா|
ப்ராணானாம் க்ரன்திரஸி ருத்ரோ மா விஶான்தகஃ|
தேனான்னேனாப்யாயஸ்வ|

ஓம் னமோ பகவதே ருத்ராய விஷ்ணவே ம்றுத்யுர்மே பாஹி|

ஸதாஶிவோம்|
ஓம் ஶாம்திஃ ஶாம்திஃ ஶாம்திஃ

Back to Top

சமகம்ஓம் அக்னாவிஷ்ணோ ஸஜோஷஸேமாவர்தம்து வாம் கிரஃ|
த்யும்னைர்-வாஜேபிராகதம்|
வாஜஶ்ச மே ப்ரஸவஶ்ச மே
ப்ரயதிஶ்ச மே ப்ரஸிதிஶ்ச மே தீதிஶ்ச மே
க்ரதுஶ்ச மே ஸ்வரஶ்ச மே ஶ்லோகஶ்ச மே
ஶ்ராவஶ்ச மேஶ்ருதிஶ்ச மே ஜ்யோதிஶ்ச மே
ஸுவஶ்ச மே ப்ராணஶ்ச மே‌உபானஶ்ச மே
வ்யானஶ்ச மே‌உஸுஶ்ச மே சித்தம் ச ம ஆதீதம் ச மே
வாக்ச மே மனஶ்ச மே சக்ஷுஶ்ச மே ஶ்ரோத்ரம் ச மே
தக்ஷஶ்ச மே பலம் ச ம ஓஜஶ்ச மேஸஹஶ்ச ம ஆயுஶ்ச மே
ஜரா ச ம ஆத்மா ச மே தனூஶ்ச மே
ஶர்ம ச மேவர்ம ச மே‌உம்கானி ச மே‌உஸ்தானி ச மே
பரூக்ம்ஷி ச மே ஶரீராணி ச மே|

1|

ஜைஷ்ட்யம் ச ம ஆதிபத்யம் ச மே
மன்யுஶ்ச மே பாமஶ்ச மே‌உமஶ்சமே‌உம்பஶ்ச மே
ஜேமா ச மே மஹிமா ச மே வரிமா ச மே ப்ரதிமா ச மே வர்ஷ்மா ச மே
த்ராகுயா ச மே வ்றுத்தம் ச மே வ்றுத்திஶ்ச மே
ஸத்யம் ச மே ஶ்ரத்தா ச மே ஜகச்ச மே தனம் ச மே
வஶஶ்ச மே த்விஷிஶ்ச மே க்ரீடா ச மே மோதஶ்ச மே
ஜாதம் ச மே ஜனிஷ்யமாணம் ச மே ஸூக்தம் ச மே
ஸுக்றுதம் ச மே வித்தம் ச மே வேத்யம் ச மே பூதம் ச மே
பவிஷ்யச்ச மே ஸுகம் ச மே ஸுபதம் ச ம றுத்தம் ச ம றுத்திஶ்ச மே
க்லுப்தம் ச மேக்லுப்திஶ்ச மே மதிஶ்ச மே ஸுமதிஶ்ச மே|

2|

ஶம் ச மே மயஶ்ச மே ப்ரியம் ச மே‌உனுகாமஶ்ச மே காமஶ்ச மே
ஸௌமனஸஶ்ச மே பத்ரம் ச மே ஶ்ரேயஶ்ச மே வஸ்யஶ்ச மே
யஶஶ்ச மேபகஶ்ச மே த்ரவிணம் ச மே யன்தா ச மே
தர்தா ச மே க்ஷேமஶ்ச மேத்றுதிஶ்ச மே விஶ்வம் ச மே
மஹஶ்ச மே ஸம்விச்ச மே ஜ்ஞாத்ரம் ச மேஸூஶ்ச மே
ப்ரஸூஶ்ச மே ஸீரம் ச மே லயஶ்ச ம றுதம் ச மே‌உம்றுதம் ச மே‌உயக்ஷ்மம் ச மே‌உனாமயச்ச மே
ஜீவாதுஶ்ச மே தீர்காயுத்வம் ச மே‌உனமித்ரம் ச மே‌உபயம் ச மே ஸுகம் ச மே
ஶயனம் ச மே ஸூஷா ச மே ஸுதினம் ச மே|

3|

ஊர்க்ச மே ஸூன்றுதா ச மே பயஶ்ச மே ரஸஶ்ச மே க்றுதம் ச மே
மது ச மே ஸக்திஶ்ச மே ஸபீதிஶ்ச மே க்றுஷிஶ்ச மே வ்றுஷ்டிஶ்ச மே
ஜைத்ரம் ச ம ஔத்பித்யம் ச மே ரயிஶ்ச மே ராயஶ்ச மே புஷ்டம் ச மே
புஷ்டிஶ்ச மே விபு ச மே ப்ரபு ச மே பஹு ச மே பூயஶ்ச மே பூர்ணம் ச மே
பூர்ணதரம் சமே‌உக்ஷிதிஶ்ச மே கூயவாஶ்ச மே‌உன்னம் ச மே‌உக்ஷுச்ச மே
வ்ரீஹயஶ்ச மே யவாஶ்ச மே மாஷாஶ்ச மே திலாஶ்ச மே
முத்காஶ்ச மே கல்வாஶ்ச மே கோதூமாஶ்ச மே மஸுராஶ்ச மே
ப்ரியம்கவஶ்ச மே‌உணவஶ்ச மே ஶ்யாமாகாஶ்ச மே னீவாராஶ்ச மே|

4|

அஶ்மா ச மே ம்றுத்திகா ச மே கிரயஶ்ச மே பர்வதாஶ்ச மே
ஸிகதாஶ்ச மேவனஸ்-பதயஶ்ச மே ஹிரண்யம் ச மே‌உயஶ்ச மே
ஸீஸம் ச மே த்ரபுஶ்ச மே ஶ்யாமம் ச மே லோஹம் ச மே‌உக்னிஶ்ச ம ஆபஶ்ச மே
வீருதஶ்ச மஓஷதயஶ்ச மே க்றுஷ்ணபச்யம் ச மே‌உக்றுஷ்ணபச்யம் ச மே க்ராம்யாஶ்ச மே
பஶவ ஆரண்யாஶ்ச யஜ்ஞேன கல்பம்தாம் வித்தம் ச மேவித்திஶ்ச மே பூதம் ச மே பூதிஶ்ச மே
வஸு ச மே வஸதிஶ்ச மே கர்ம ச மேஶக்திஶ்ச மே‌உர்தஶ்ச ம ஏமஶ்ச ம இதிஶ்ச மே கதிஶ்ச மே|

5|

அக்னிஶ்ச ம இம்த்ரஶ்ச மே ஸோமஶ்ச ம இம்த்ரஶ்ச மே ஸவிதா ச மஇம்த்ரஶ்ச மே
ஸரஸ்வதீ ச ம இம்த்ரஶ்ச மே பூஷா ச ம இம்த்ரஶ்ச மேப்றுஹஸ்பதிஶ்ச ம இம்த்ரஶ்ச மே
மித்ரஶ்ச ம இம்த்ரஶ்ச மே வருணஶ்ச மஇம்த்ரஶ்ச மே த்வஷ்டா ச ம இம்த்ரஶ்ச மே தாதா ச ம
இம்த்ரஶ்ச மேவிஷ்ணுஶ்ச ம இம்த்ரஶ்ச மே‌உஶ்வினௌ ச ம இம்த்ரஶ்ச மே
மருதஶ்ச மஇம்த்ரஶ்ச மே விஶ்வே ச மே தேவா இம்த்ரஶ்ச மே
ப்றுதிவீ ச ம இம்த்ரஶ்ச மே‌உன்தரிக்ஷம் ச ம இம்த்ரஶ்ச மே த்யௌஶ்ச ம இம்த்ரஶ்ச மே
திஶஶ்ச மஇம்த்ரஶ்ச மே மூர்தா ச ம இம்த்ரஶ்ச மே ப்ரஜாபதிஶ்ச ம இம்த்ரஶ்ச மே|

6|

அக்ம்ஶுஶ்ச மே ரஶ்மிஶ்ச மே‌உதாப்யஶ்ச மே‌உதிபதிஶ்ச ம உபாக்ம்ஶுஶ்ச மே‌உன்தர்யாமஶ்ச ம
ஐம்த்ரவாயவஶ்ச மே மைத்ராவருணஶ்ச ம ஆஶ்வினஶ்ச மே
ப்ரதிப்ரஸ்தானஶ்ச மே ஶுக்ரஶ்ச மே மம்தீ ச ம ஆக்ரயணஶ்ச மே
வைஶ்வதேவஶ்ச மே த்ருவஶ்ச மே
வைஶ்வானரஶ்ச ம றுதுக்ரஹாஶ்ச மே‌உதிக்ராஹ்யாஶ்ச ம ஐம்த்ராக்னஶ்ச மே
வைஶ்வதேவஶ்ச மே மருத்வதீயாஶ்ச மே மாஹேம்த்ரஶ்ச ம ஆதித்யஶ்ச மே
ஸாவித்ரஶ்ச மே ஸாரஸ்வதஶ்ச மே பௌஷ்ணஶ்ச மே
பாத்னீவதஶ்ச மே ஹாரியோஜனஶ்ச மே|

7|

இத்மஶ்ச மே பர்ஹிஶ்ச மே வேதிஶ்ச மே திஷ்ணியாஶ்ச மே
ஸ்ருசஶ்ச மே சமஸாஶ்ச மே க்ராவாணஶ்ச மே
ஸ்வரவஶ்ச ம உபரவாஶ்ச மே‌உதிஷவணே ச மே
த்ரோணகலஶஶ்ச மே வாயவ்யானி ச மே
பூதப்றுச்ச ம ஆதவனீயஶ்ச ம ஆக்னீத்ரம் ச மே
ஹவிர்தானம் ச மே க்றுஹாஶ்ச மேஸதஶ்ச மே
புரோடாஶாஶ்ச மே பசதாஶ்ச மே‌உவப்றுதஶ்ச மே ஸ்வகாகாரஶ்ச மே|

8|

அக்னிஶ்ச மே கர்மஶ்ச மே‌உர்கஶ்ச மே ஸூர்யஶ்ச மே
ப்ராணஶ்ச மே‌உஶ்வமேதஶ்ச மே ப்றுதிவீ ச மே‌உதிதிஶ்ச மே
திதிஶ்ச மே த்யௌஶ்ச மே ஶக்வரீரம்குலயோ திஶஶ்ச மே
யஜ்ஞேன கல்பன்தாம்றுக்ச மே ஸாம ச மே ஸ்தோமஶ்ச மே
யஜுஶ்ச மே தீக்ஷா ச மே தபஶ்ச ம றுதுஶ்ச மே
வ்ரதம் ச மே‌உஹோராத்ரயோர்-த்றுஷ்ட்யா ப்றுஹத்ரதம்தரே ச மே யஜ்ஞேன கல்பேதாம்|

9|

கர்பாஶ்ச மே வத்ஸாஶ்ச மே த்ர்யவிஶ்ச மே த்ர்யவீச மே
தித்யவாட் ச மே தித்யௌஹீ ச மே பம்சாவிஶ்ச மே பம்சாவீ ச மே
த்ரிவத்ஸஶ்ச மே த்ரிவத்ஸா ச மே துர்யவாட் ச மே துர்யௌஹீ ச மே
பஷ்டவாட் ச மே பஷ்டௌஹீ ச ம உக்ஷா ச மே வஶா ச ம றுஷபஶ்ச மே
வேஹச்ச மே‌உனட்வாம் ச மே தேனுஶ்ச ம ஆயுர்-யஜ்ஞேன கல்பதாம்
ப்ராணோ யஜ்ஞேன கல்பதாம்-அபானோ யஜ்ஞேன கல்பதாம்
வ்யானோ யஜ்ஞேன கல்பதாம் சக்ஷுர்-யஜ்ஞேன கல்பதாக் ஶ்ரோத்ரம்
யஜ்ஞேன கல்பதாம்மனோ யஜ்ஞேன கல்பதாம்
வாக்-யஜ்ஞேன கல்பதாம்-ஆத்மா யஜ்ஞேன கல்பதாம் யஜ்ஞோ யஜ்ஞேன கல்பதாம்|

10|

ஏகா ச மே திஸ்ரஶ்ச மே பம்ச ச மே ஸப்த ச மே
னவ ச ம ஏகாதஶ ச மேத்ரயோதஶ ச மே பம்சதஶ ச மே
ஸப்ததஶ ச மே னவதஶ ச மஏகவிக்ம்ஶதிஶ்ச மே
த்ரயோவிக்ம்ஶதிஶ்ச மே பம்சவிக்ம்ஶதிஶ்ச மே
ஸப்த விக்ம்ஶதிஶ்ச மே னவவிக்ம்ஶதிஶ்ச ம
ஏகத்ரிக்ம்ஶச்ச மேத்ரயஸ்த்ரிக்ம்ஶச்ச மே
சதஸ்-ரஶ்ச மே‌உஷ்டௌ ச மே த்வாதஶ ச மே
ஷோடஶ ச மே விக்ம்ஶதிஶ்ச மே
சதுர்விக்ம்ஶதிஶ்ச மே‌உஷ்டாவிக்ம்ஶதிஶ்ச மே த்வாத்ரிக்ம்ஶச்ச மே
ஷட்-த்ரிக்ம்ஶச்ச மே சத்வாரிக்ம்ஶச்ச மே
சதுஶ்-சத்வாரிக்ம்ஶச்ச மே‌உஷ்டாசத்வாரிக்ம்ஶச்ச மே
வாஜஶ்ச ப்ரஸவஶ்சாபிஜஶ்ச க்ரதுஶ்ச ஸுவஶ்ச மூர்தா
சவ்யஶ்னியஶ்-சான்த்யாயனஶ்-சாம்த்யஶ்ச பௌவனஶ்ச புவனஶ்-சாதிபதிஶ்ச|

11|

ஓம் இடா தேவஹூர்-மனுர்-யஜ்ஞனீர்-ப்றுஹஸ்பதிருக்தாமதானி
ஶக்ம்ஸிஷத்-விஶ்வே-தேவாஃ ஸூக்தவாசஃ ப்றுதிவிமாதர்மா மா ஹிக்ம்ஸீர்-மது மனிஷ்யே
மது ஜனிஷ்யே மது வக்ஷ்யாமி மது வதிஷ்யாமிமதுமதீம்
தேவேப்யோ வாசமுத்யாஸக்ம்ஶுஶ்ரூஷேண்யாம்
மனுஷ்யேப்யஸ்தம் மா தேவா அவம்து ஶோபாயை பிதரோ‌உனுமதம்து|

ஓம் ஶாம்திஃ ஶாம்திஃ ஶாம்திஃ|


Back to Top

புருஷ ஸூக்தம்


ஸஹஸ்ரஶீர்ஷா புருஷஃ|
ஸஹஸ்ராக்ஷஃ ஸஹஸ்ரபாத்|
ஸ பூமிம் விஶ்வதோ வ்றுத்வா|
அத்யதிஷ்டத்தஶாம்குளம்|

புருஷ ஏவேதக்‍ம் ஸர்வம்|
யத்பூதம் யச்ச பவ்யம்|
உதாம்றுதத்வ ஸ்யேஶானஃ|
யதன்னேனாதிரோஹதி|

ஏதாவானஸ்ய மஹிமா|
அதோ ஜ்யாயாக்‍ஶ்ச பூருஷஃ|
பாதோ‌உஸ்ய விஶ்வா பூதானி|
த்ரிபாதஸ்யாம்றுதம் திவி|

த்ரிபாதூர்த்வ உதைத்புருஷஃ|
பாதோ‌உஸ்யேஹா‌உ‌உபவாத்புனஃ|
ததோ விஷ்வண்-வ்யக்ராமத்|
ஸாஶனானஶனே அபி|

தஸ்மாத்விராடஜாயத|
விராஜோ அதி பூருஷஃ|
ஸ ஜாதோ அத்யரிச்யத|
பஶ்சாத்-பூமிமதோ புரஃ|

யத்புருஷேண ஹவிஷா|
தேவா யஜ்ஞமதன்வத|
வஸன்தோ அஸ்யாஸீதாஜ்யம்|
க்ரீஷ்ம இத்மஶ்ஶரத்தவிஃ|

ஸப்தாஸ்யாஸன்-பரிதயஃ|
த்ரிஃ ஸப்த ஸமிதஃ க்றுதாஃ|
தேவா யத்யஜ்ஞம் தன்வானாஃ|
அபத்னன்-புருஷம் பஶும்|

தம் யஜ்ஞம் பர்ஹிஷி ப்ரௌக்ஷன்|
புருஷம் ஜாதமக்ரதஃ|
தேன தேவா அயஜன்த|
ஸாத்யா றுஷயஶ்ச யே|

தஸ்மாத்யஜ்ஞாத்-ஸர்வஹுதஃ|
ஸம்ப்றுதம் ப்றுஷதாஜ்யம்|
பஶூக்-ஸ்தாக்‍ஶ்சக்ரே வாயவ்யான்|
ஆரண்யான்-க்ராம்யாஶ்ச யே|

தஸ்மாத்யஜ்ஞாத்ஸர்வஹுதஃ|
றுசஃ ஸாமானி ஜஜ்ஞிரே|
சம்தாக்ம்ஸி ஜஜ்ஞிரே தஸ்மாத்|
யஜுஸ்தஸ்மாதஜாயத|

தஸ்மாதஶ்வா அஜாயன்த|
யே கே சோபயாததஃ|
காவோ ஹ ஜஜ்ஞிரே தஸ்மாத்|
தஸ்மாஜ்ஜாதா அஜாவயஃ|

யத்புருஷம் வ்யததுஃ|
கதிதா வ்யகல்பயன்|
முகம் கிமஸ்ய கௌ பாஹூ|
காவூரூ பாதாவுச்யேதே|

ப்ராஹ்மணோ‌உஸ்ய முகமாஸீத்|
பாஹூ ராஜன்யஃ க்றுதஃ|
ஊரூ ததஸ்ய யத்வைஶ்யஃ|
பத்ப்யாக்‍ம் ஶூத்ரோ அஜாயதஃ|

சம்த்ரமா மனஸோ ஜாதஃ|
சக்ஷோஃ ஸூர்யோ அஜாயத|
முகாதின்த்ரஶ்சாக்னிஶ்ச|
ப்ராணாத்வாயுரஜாயத|

னாப்யா ஆஸீதன்தரிக்ஷம்|
ஶீர்ஷ்ணோ த்யௌஃ ஸமவர்தத|
பத்ப்யாம் பூமிர்திஶஃ ஶ்ரோத்ராத்|
ததா லோகாக்ம் அகல்பயன்|

வேதாஹமேதம் புருஷம் மஹாம்தம்|
ஆதித்யவர்ணம் தமஸஸ்து பாரே|
ஸர்வாணி ரூபாணி விசித்ய தீரஃ|
னாமானி க்றுத்வா‌உபிவதன், யதா‌உ‌உஸ்தே|

தாதா புரஸ்தாத்யமுதாஜஹார|
ஶக்ரஃ ப்ரவித்வான்-ப்ரதிஶஶ்சதஸ்ரஃ|
தமேவம் வித்வானம்றுத இஹ பவதி|
னான்யஃ பன்தா அயனாய வித்யதே|

யஜ்ஞேன யஜ்ஞமயஜம்த தேவாஃ|
தானி தர்மாணி ப்ரதமான்யாஸன்|
தே ஹ னாகம் மஹிமானஃ ஸசன்தே|
யத்ர பூர்வே ஸாத்யாஸ்ஸன்தி தேவாஃ|

அத்ப்யஃ ஸம்பூதஃ ப்றுதிவ்யை ரஸாச்ச|
விஶ்வகர்மணஃ ஸமவர்ததாதி|
தஸ்ய த்வஷ்டா விததத்ரூபமேதி|
தத்புருஷஸ்ய விஶ்வமாஜானமக்ரே|

வேதாஹமேதம் புருஷம் மஹான்தம்|
ஆதித்யவர்ணம் தமஸஃ பரஸ்தாத்|
தமேவம் வித்வானம்றுத இஹ பவதி|
னான்யஃ பன்தா வித்யதே‌உயனாய|

ப்ரஜாபதிஶ்சரதி கர்பே அன்தஃ|
அஜாயமானோ பஹுதா விஜாயதே|
தஸ்ய தீராஃ பரிஜானன்தி யோனிம்|
மரீசீனாம் பதமிச்சன்தி வேதஸஃ|

யோ தேவேப்ய ஆதபதி|
யோ தேவானாம் புரோஹிதஃ|
பூர்வோ யோ தேவேப்யோ ஜாதஃ|
னமோ ருசாய ப்ராஹ்மயே|

ருசம் ப்ராஹ்மம் ஜனயன்தஃ|
தேவா அக்ரே ததப்ருவன்|
யஸ்த்வைவம் ப்ராஹ்மணோ வித்யாத்|
தஸ்ய தேவா அஸன் வஶே|

ஹ்ரீஶ்ச தே லக்ஷ்மீஶ்ச பத்ன்யௌ|
அஹோராத்ரே பார்ஶ்வே|
னக்ஷத்ராணி ரூபம்|
அஶ்வினௌ வ்யாத்தம்|
இஷ்டம் மனிஷாண|
அமும் மனிஷாண|
ஸர்வம் மனிஷாண|

தச்சம் யோராவ்றுணீமஹே|
காதும் யஜ்ஞாய|
காதும் யஜ்ஞபதயே|
தைவீ ஸ்வஸ்திரஸ்து னஃ|
ஸ்வஸ்திர்மானுஷேப்யஃ|
ஊர்த்வம் ஜிகாது பேஷஜம்|
ஶம் னோ அஸ்து த்விபதே|
ஶம் சதுஷ்பதே|
ஓம் ஶாம்திஃ ஶாம்திஃ ஶாம்திஃ|

Back to Top

னாராயண ஸூக்தம்

ஓம்|

ஸஹஸ்ரஶீர்ஷம் தேவம் விஶ்வாக்ஷம் விஶ்வஶம்புவம்|
விஶ்வம் னாராயணம் தேவமக்ஷரம் பரமம் பதம்|
விஶ்வதஃ பரமான்னித்யம்விஶ்வம் னாராயணக்‍ம் ஹரிம்|
விஶ்வமேவேதம் புருஷ-ஸ்தத்விஶ்வ-முபஜீவதி|
பதிம் விஶ்வஸ்யாத்மேஶ்வரக்ம் ஶாஶ்வதக்‍ம் ஶிவ-மச்யுதம்|
னாராயணம் மஹாஜ்ஞேயம் விஶ்வாத்மானம் பராயணம்|
னாராயணபரோ ஜ்யோதிராத்மா னாராயணஃ பரஃ|
னாராயணபரம் ப்ரஹ்ம தத்த்வம் னாராயணஃ பரஃ|
னாராயணபரோ த்யாதா த்யானம் னாராயணஃ பரஃ|
யச்ச கிம்சிஜ்ஜகத்ஸர்வம் த்றுஶ்யதே ஶ்ரூயதே‌உபி வா|

அம்தர்பஹிஶ்ச தத்ஸர்வம் வ்யாப்ய னாராயணஃ ஸ்திதஃ|
அனம்தமவ்யயம் கவிக்‍ம் ஸமுத்ரே‌உம்தம் விஶ்வஶம்புவம்|
பத்மகோஶ-ப்ரதீகாஶக்ம் ஹ்றுதயம் சாப்யதோமுகம்|
அதோ னிஷ்ட்யா விதஸ்யாம்தே னாப்யாமுபரி திஷ்டதி|
ஜ்வாலமாலாகுலம் பாதீவிஶ்வஸ்யாயதனம் மஹத்|
ஸன்ததக்‍ம் ஶிலாபிஸ்துலம்பத்யாகோஶஸன்னிபம்|
தஸ்யாம்தே ஸுஷிரக்‍ம் ஸூக்ஷ்மம் தஸ்மின் ஸர்வம் ப்ரதிஷ்டிதம்|
தஸ்ய மத்யே மஹானக்னிர்-விஶ்வார்சிர்-விஶ்வதோமுகஃ|
ஸோ‌உக்ரபுக்விபஜம்திஷ்ட-ன்னாஹாரமஜரஃ கவிஃ|
திர்யகூர்த்வமதஶ்ஶாயீ ரஶ்மயஸ்தஸ்ய ஸம்ததா|
ஸம்தாபயதி ஸ்வம் தேஹமாபாததலமஸ்தகஃ|
தஸ்யமத்யே வஹ்னிஶிகா அணீயோர்த்வா வ்யவஸ்திதஃ|
னீலதோ-யதமத்யஸ்தாத்-வித்யுல்லேகேவ பாஸ்வரா|
னீவாரஶூகவத்தன்வீ பீதா பாஸ்வத்யணூபமா|
தஸ்யாஃ ஶிகாயா மத்யே பரமாத்மா வ்யவஸ்திதஃ|
ஸ ப்ரஹ்ம ஸ ஶிவஃ ஸ ஹரிஃ ஸேம்த்ரஃஸோ‌உக்ஷரஃ பரமஃ ஸ்வராட்|

றுதக்‍ம் ஸத்யம் பரம் ப்ரஹ்ம புருஷம் க்றுஷ்ணபிம்கலம்|
ஊர்த்வரேதம் விரூபாக்ஷம் விஶ்வரூபாய வை னமோ னமஃ|

ஓம் னாராயணாய வித்மஹே வாஸுதேவாய தீமஹி|
தன்னோ விஷ்ணுஃ ப்ரசோதயாத்|

ஓம் ஶாம்திஃ ஶாம்திஃ ஶாம்திஃ|

Back to Top

துர்கா ஸூக்தம்


ஓம்|

ஜாதவேதஸே ஸுனவாம ஸோம மராதீயதோ னிதஹாதி வேதஃ|
ஸ னஃ பர்-ஷததி துர்காணி விஶ்வா னாவேவ ஸிம்தும் துரிதா‌உத்யக்னிஃ|

தாமக்னிவர்ணாம் தபஸா ஜ்வலம்தீம் வைரோசனீம் கர்மபலேஷுஜுஷ்டாம்|
துர்காம் தேவீக்‍ம் ஶரணமஹம் ப்ரபத்யே ஸுதரஸி தரஸே னமஃ|

அக்னே த்வம் பாரயா னவ்யோ அஸ்மாம்த்-ஸ்வஸ்திபிரதி துர்காணிவிஶ்வா|
பூஶ்ச ப்றுத்வீ பஹுலா ன உர்வீ பவா தோகாய தனயாய ஶம்யோஃ|

விஶ்வானி னோ துர்கஹா ஜாதவேதஃ ஸிம்துன்ன னாவா துரிதா‌உதிபர்-ஷி|
அக்னே அத்ரிவன்மனஸா க்றுணானோஉஸ்மாகம் போத்யவிதா தனூனாம்|

ப்றுதனா ஜிதக்ம் ஸஹமானமுக்ரமக்னிக்‍ம் ஹுவேம பரமாத்-ஸதஸ்தாத்|
ஸ னஃ பர்-ஷததி துர்காணி விஶ்வா க்ஷாமத்தேவோ அதி துரிதா‌உத்யக்னிஃ|

ப்ரத்னோஷி கமீட்யோ அத்வரேஷு ஸனாச்ச ஹோதா னவ்யஶ்ச ஸத்ஸி|
ஸ்வாம்சாஉக்னே தனுவம் பிப்ரயஸ்வாஸ்மப்யம் ச ஸௌபகமாயஜஸ்வ|

கோபிர்ஜுஷ்டமயுஜோ னிஷிக்தம் தவேம்த்ர விஷ்ணோரனுஸம்சரேம|
னாகஸ்ய ப்றுஷ்டமபி ஸம்வஸானோ வைஷ்ணவீம் லோக இஹ மாதயம்தாம்|

ஓம் காத்யாயனாய வித்மஹே கன்யகுமாரி தீமஹி|
தன்னோ துர்கிஃ ப்ரசோதயாத்|

ஓம் ஶாம்திஃ ஶாம்திஃ ஶாம்திஃ|

Back to Top

ஶ்ரீ ஸூக்தம்

ஹிரண்யவர்ணாம் ஹரிணீம் ஸுவர்ணரஜதஸ்ரஜாம் ।
சந்த்³ராம் ஹிரண்மயீம் லக்ஷ்மீம் ஜாதவேதோ³ ம ஆவஹ ॥ 1

தாம் ம ஆவஹ ஜாதவேதோ³ லக்ஷ்மீமநபகா³மிநீ᳚ம் ।
யஸ்யாம் ஹிரண்யம் விந்தே³யம் கா³மஶ்வம் புருஷாநஹம் ॥ 2

அஶ்வபூர்வாம் ரத²மத்⁴யாம் ஹஸ்திநாத³ப்ரபோ³தி⁴நீம் ।
ஶ்ரியம் தே³வீமுபஹ்வயே ஶ்ரீர்மாதே³வீர்ஜுஷதாம் ॥ 3

காம் ஸோ᳚ஸ்மிதாம் ஹிரண்யப்ராகாராமார்த்³ராம் ஜ்வலந்தீம் த்ருப்தாம் தர்பயந்தீம் ।
பத்³மே ஸ்தி²தாம் பத்³மவர்ணாம் தாமிஹோபஹ்வயே ஶ்ரியம் ॥ 4

சந்த்³ராம் ப்ரபா⁴ஸாம் யஶஸா ஜ்வலந்தீம் ஶ்ரியம் லோகே தே³வஜுஷ்டாமுதா³ராம் ।
தாம் பத்³மிநீமீம் ஶரணமஹம் ப்ரபத்³யே(அ)லக்ஷ்மீர்மே நஶ்யதாம் த்வாம் வ்ருணே ॥ 5 ॥

ஆதி³த்யவர்ணே தபஸோ(அ)தி⁴ஜாதோ வநஸ்பதிஸ்தவ வ்ருக்ஷோ(அ)த² பி³ல்வ꞉ ।
தஸ்ய ப²லாநி தபஸா நுத³ந்து மாயாந்தராயாஶ்ச பா³ஹ்யா அலக்ஷ்மீ꞉ ॥ 6 ॥

உபைது மாம் தே³வஸக²꞉ கீர்திஶ்ச மணிநா ஸஹ ।
ப்ராது³ர்பூ⁴தோ(அ)ஸ்மி ராஷ்ட்ரே(அ)ஸ்மிந் கீர்திம்ருத்³தி⁴ம் த³தா³து மே ॥ 7 ॥

க்ஷுத்பிபாஸாமலாம் ஜ்யேஷ்டா²மலக்ஷ்மீம் நாஶயாம்யஹம் ।
அபூ⁴திமஸம்ருத்³தி⁴ம் ச ஸர்வாம் நிர்ணுத³ மே க்³ருஹாத் ॥ 8 ॥

க³ந்த⁴த்³வாராம் து³ராத⁴ர்ஷாம் நித்யபுஷ்டாம் கரீஷிணீ᳚ம் ।
ஈஶ்வரீக்³ம் ஸர்வபூ⁴தாநாம் தாமிஹோபஹ்வயே ஶ்ரியம் ॥ 9 ॥

மநஸ: காமமாகூதிம் வாச꞉ ஸத்யமஶீமஹி ।
பஶூநாம் ரூபமந்நஸ்ய மயி ஶ்ரீ꞉ ஶ்ரயதாம் யஶ: ॥ 10 ॥

கர்த³மேந ப்ரஜாபூ⁴தா மயி ஸம்ப⁴வ கர்த³ம ।
ஶ்ரியம் வாஸய மே குலே மாதரம் பத்³மமாலிநீம் ॥ 11

ஆப: ஸ்ருஜந்து ஸ்நிக்³தா⁴நி சிக்லீத வஸ மே க்³ருஹே ।
நி ச தே³வீம் மாதரம் ஶ்ரியம் வாஸய மே குலே ॥ 12

ஆர்த்³ராம் புஷ்கரிணீம் புஷ்டிம் பிங்க³லாம் பத்³மமாலிநீம்।
சந்த்³ராம் ஹிரண்மயீம் லக்ஷ்மீம் ஜாதவேதோ³ ம ஆவஹ ॥ 13

ஆர்த்³ராம் ய: கரிணீம் யஷ்டிம் ஸுவர்ணாம் ஹேமமாலிநீம் ।
ஸூர்யாம் ஹிரண்மயீம் லக்ஷ்மீம் ஜாதவேதோ³ ம ஆவஹ ॥ 14

தாம் ம ஆவஹ ஜாதவேதோ³ லக்ஷ்மீமநபகா³மிநீ᳚ம் ।
யஸ்யாம் ஹிரண்யம் ப்ரபூ⁴தம் கா³வோ தா³ஸ்யோ(அ)ஶ்வா᳚ந்விந்தே³யம் புருஷாநஹம் ॥ 15 ॥

ய꞉ ஶுசி: ப்ரயதோ பூ⁴த்வா ஜுஹுயாதா³ஜ்ய மந்வஹம் ।
ஶ்ரிய: பஞ்சத³ஶர்சம் ச ஶ்ரீகாம: ஸததம் ஜபேத் ॥

ஆநந்த³: கர்த³மஶ்சைவ சிக்லீத இதி விஶ்ருதா꞉ ।
ருஷய: தே த்ரய꞉ புத்ரா꞉ ஸ்வயம் ஶ்ரீதே³வி தே³வதா ॥

பத்³மாஸநே பத்³ம ஊரூ பத்³மாக்ஷீ பத்³மஸம்ப⁴வே ।
த்வம் மாம்᳚ ப⁴ஜஸ்வ பத்³மாக்ஷீ யேந ஸௌக்²யம் லபா⁴ம்யஹம் ॥

அஶ்வதா³யீ கோ³தா³யீ த⁴நதா³யீ மஹாத⁴நே ।
த⁴நம் மே ஜுஷதாம் தே³வி ஸர்வகாமார்த² ஸித்³த⁴யே ॥

புத்ரபௌத்ர த⁴நம் தா⁴ந்யம் ஹஸ்த்யஶ்வாதி³க³வே ரத²ம் ।
ப்ரஜாநாம் ப⁴வஸி மாதா ஆயுஷ்மந்தம் கரோது மாம் ॥

சந்த்³ராபா⁴ம் லக்ஷ்மீமீஶாநாம் ஸுர்யாபா⁴ம்᳚ ஶ்ரியமீஶ்வரீம் ।
சந்த்³ர ஸூர்யாக்³நி ஸர்வாபா⁴ம் ஶ்ரீமஹாலக்ஷ்மீமுபாஸ்மஹே ॥

த⁴நமக்³நிர்த⁴நம் வாயுர்த⁴நம் ஸூர்யோ த⁴நம் வஸு: ।
த⁴நமிந்த்³ரோ ப்³ருஹஸ்பதிர்வருணம் த⁴நமஶ்நு தே ॥

வைநதேய ஸோமம் பிப³ ஸோமம் பிப³து வ்ருத்ரஹா ।
ஸோமம் த⁴நஸ்ய ஸோமிநோ மஹ்யம் த³தா³து ஸோமிந: ॥

ந க்ரோதோ⁴ ந ச மாத்ஸர்யம் ந லோபோ⁴ நாஶுபா⁴ மதி꞉ ।
ப⁴வந்தி க்ருதபுண்யாநாம் ப⁴க்தாநாம் ஶ்ரீஸூ᳚க்தம் ஜபேத்ஸதா³ ॥

வர்ஷந்᳚து தே விபா⁴வரி தி³வோ அப்⁴ரஸ்ய வித்³யுத꞉ ।
ரோஹந்᳚து ஸர்வபீ³ஜாந்யவ ப்³ரஹ்ம த்³விஷோ᳚ ஜஹி ॥

பத்³மப்ரியே பத்³மிநி பத்³மஹஸ்தே பத்³மாலயே பத்³மத³ளாயதாக்ஷி ।
விஶ்வப்ரியே விஷ்ணு மநோ(அ)நுகூலே த்வத்பாத³பத்³மம் மயி ஸந்நித⁴த்ஸ்வ ॥

யா ஸா பத்³மாஸநஸ்தா² விபுலகடிதடீ பத்³மபத்ராயதாக்ஷீ ।
க³ம்பீ⁴ரா வர்தநாபி⁴꞉ ஸ்தநப⁴ர நமிதா ஶுப்⁴ர வஸ்த்ரோத்தரீயா ।
லக்ஷ்மீர்தி³வ்யைர்க³ஜேந்த்³ரைர்மணிக³ண க²சிதைஸ்ஸ்நாபிதா ஹேமகும்பை⁴꞉ ।
நித்யம் ஸா பத்³மஹஸ்தா மம வஸது க்³ருஹே ஸர்வமாங்க³ல்யயுக்தா ॥

லக்ஷ்மீம் க்ஷீரஸமுத்³ரராஜதநயாம் ஶ்ரீரங்க³தா⁴மேஶ்வரீம் ।
தா³ஸீபூ⁴தஸமஸ்த தே³வ வநிதாம் லோகைக தீ³பாங்குராம் ।
ஶ்ரீமந்மந்த³கடாக்ஷலப்³த⁴ விப⁴வ ப்³ரஹ்மேந்த்³ரக³ங்கா³த⁴ராம் ।
த்வாம் த்ரைலோக்ய குடும்பி³நீம் ஸரஸிஜாம் வந்தே³ முகுந்த³ப்ரியாம் ॥

ஸித்³த⁴லக்ஷ்மீர்மோக்ஷலக்ஷ்மீர்ஜயலக்ஷ்மீஸ்ஸரஸ்வதீ ।
ஶ்ரீலக்ஷ்மீர்வரளக்ஷ்மீஶ்ச ப்ரஸந்நா மம ஸர்வதா³ ॥

வராங்குஶௌ பாஶமபீ⁴திமுத்³ராம் கரைர்வஹந்தீம் கமலாஸநஸ்தா²ம் ।
பா³லார்க கோடி ப்ரதிபா⁴ம் த்ரிணேத்ராம் ப⁴ஜேஹமாத்³யாம் ஜக³தீ³ஶ்வரீம் தாம் ॥

ஸர்வமங்க³லமாங்க³ல்யே ஶிவே ஸர்வார்த² ஸாதி⁴கே ।
ஶரண்யே த்ர்யம்ப³கே தே³வி நாராயணி நமோ(அ)ஸ்து தே ॥

ஓம் மஹாதே³வ்யை ச வித்³மஹே விஷ்ணுபத்நீ ச தீ⁴மஹி ।
தந்நோ லக்ஷ்மீ꞉ ப்ரசோத³யா᳚த் ॥

ஓம் ஶாந்தி: ஶாந்தி: ஶாந்தி: ॥


Back to Top

ஶான்தி மம்த்ரம்

ஶான்தி மம்த்ரம்

ஓம் ஶம் னோ மித்ரஃ ஶம் வருணஃ|
ஶம் னோ பவத்வர்யமா|
ஶம் னஇன்த்ரோ ப்றுஹஸ்பதிஃ|
ஶம் னோ விஷ்ணுருருக்ரமஃ|
னமோப்ரஹ்மணே|
னமஸ்தே வாயோ|
த்வமேவ ப்ரத்யக்ஷம் ப்ரஹ்மாஸி|
த்வாமேவ ப்ரத்யக்ஷம் ப்ரஹ்ம வதிஷ்யாமி|
றுதம் வதிஷ்யாமி|
ஸத்யம் வதிஷ்யாமி|
தன்மாமவது|
தத்வக்தாரமவது|
அவது மாம்|
அவது வக்தாரம்|

ஓம் ஶாம்திஃ ஶாம்திஃ ஶாம்திஃ|

ஓம் தச்சம் யோராவ்றுணீமஹே|
காதும் யஜ்ஞாய|
காதும் யஜ்ஞபதயே|
தைவீ ஸ்வஸ்திரஸ்து னஃ|
ஸ்வஸ்திர்-மானுஷேப்யஃ|
ஊர்த்வம் ஜிகாது பேஷஜம்|
ஶம் னோ அஸ்து த்விபதே|
ஶம் சதுஷ்பதே|
ஓம் ஶாம்திஃ ஶாம்திஃ ஶாம்திஃ|

ஓம் ஸஹ னாவவது|
ஸஹ னௌ புனக்து|
ஸஹ வீர்யம் கரவாவஹை|
தேஜஸ்வினாவதீதமஸ்து மா வித்விஷாவஹை|

ஓம் ஶாம்திஃ ஶாம்திஃ ஶாம்திஃ|

ஆபோ ஹிஷ்டா மயோபுவஃ|
தா ன ஊர்ஜே ததாதன|
மஹேரணாயசக்ஷஸே|
யோ வஃ ஶிவதமோ ரஸஸ்தஸ்ய பாஜயதே ஹ னஃ|
உஷதீரிவ மாதரஃ|
தஸ்மா அரம்கமாமவோ யஸ்ய க்ஷயாய ஜின்வத|
ஆபோ ஜனயதா ச னஃ|
ப்றுதிவீ ஶான்தா ஸாக்னினா ஶான்தா ஸாமே ஶான்தா ஶுசக்ம் ஶமயது|
அன்தரிக்ஷக்‍ம் ஶான்தம் தத்வாயுனா ஶான்தம் தன்மே ஶான்தக்‍ம் ஶுசக்ம் ஶமயது|
த்யௌஶ்ஶான்தா ஸாதித்யேன ஶான்தா ஸா மே ஶான்தா ஶுசக்ம் ஶமயது|
ப்றுதிவீ ஶான்திரன்தரிக்ஷக்ம் ஶான்திர்-த்யௌ-ஶ்ஶான்திர்-திஶ-ஶ்ஶான்தி-ரவான்தரதிஶா-ஶ்ஶான்தி ரக்னி-ஶ்ஶான்திர்-வாயு-ஶ்ஶான்தி-ராதித்ய-ஶ்ஶான்தி-ஶ்சன்த்ரமா-ஶ்ஶான்திர்-னக்ஷத்ராணி-ஶ்ஶான்தி ராபஶ்ஶான்தி-ரோஷதய-ஶ்ஶான்திர்-வனஸ்பதய-ஶ்ஶான்திர்-கௌ-ஶ்ஶான்தி-ரஜா-ஶான்தி-ரஶ்வ-ஶ்ஶான்திஃ புருஷ-ஶ்ஶான்தி-ப்ரஹ்ம-ஶான்திர்-ப்ராஹ்மண-ஶ்ஶான்தி-ஶான்தி-ரேவ ஶான்தி-ஶான்தி-ர்மே அஸ்து ஶான்திஃ|
தயாஹக்‍ம் ஶான்த்யா ஸர்வஶான்த்யா மஹ்யம் த்விபதே சதுஷ்பதே சஶான்திம் கரோமி ஶான்திர்மே அஸ்து ஶான்திஃ|

ஏஹ ஶ்ரீஶ்ச ஹ்ரீஶ்ச த்றுதிஶ்ச தபோ மேதா ப்ரதிஷ்டா ஶ்ரத்தா ஸத்யம் தர்மஶ்சைதானி மோத்திஷ்டன்த-மனூத்திஷ்டன்து மா மாக் ஶ்ரீஶ்ச ஹ்ரீஶ்சத்றுதிஶ்ச தபோ மேதா ப்ரதிஷ்டா ஶ்ரத்தா ஸத்யம் தர்மஶ்சைதானி மாமா ஹாஸிஷுஃ|
உதாயுஷா ஸ்வாயுஷோதோஷதீனாக்ம் ரஸேனோத்பர்ஜன்யஸ்யஶுஷ்மேணோதஸ்தாமம்றுதாக்ம் அனு|
தச்சக்ஷுர்-தேவஹிதம் புரஸ்தாச்சுக்ரமுச்சரத்|
பஶ்யேம ஶரதஶ்ஶதம் ஜீவேம ஶரதஶ்ஶதம் னன்தாம ஶரதஶ்ஶதம் மோதாம ஶரதஶ்ஶதம் பவாம ஶரதஶ்ஶதக்‍ம் ஶ்றுணவாம ஶரதஶ்ஶதம் பப்ரவாம ஶரதஶ்ஶதமஜீதாஸ்யாம ஶரதஶ்ஶதம் ஜோக்ச ஸூர்யம் த்றுஷே|
ய உதகான்மஹதோ‌உர்ணவாத்-விப்ராஜமானஸ்ஸரிரஸ்ய மத்யாத்ஸமா வ்றுஷபோ லோஹிதாக்ஷஸூர்யோ விபஶ்சின்மனஸா புனாது|

ப்ரஹ்மணஶ்சோதன்யஸி ப்ரஹ்மண ஆணீஸ்தோ ப்ராஹ்மண ஆவபனமஸி தாரிதேயம் ப்றுதிவீ ப்ரஹ்மணா மஹீ தாரிதமேனேன மஹதன்தரிக்ஷம் திவம் தாதார ப்றுதிவீக்‍ம் ஸதேவாம் யதஹம் வேதததஹம் தாரயாணி மாமத்வேதோ‌உதி விஸ்ரஸத்|
மேதாமனீஷே மாவிஶதாக்‍ம் ஸமீசீ பூதஸ்ய பவ்யஸ்யாவருத்யைஸர்வமாயுரயாணி ஸர்வமாயுரயாணி|
ஆபிர்-கீர்பி ர்யததோன ஊனமாப்யாயய ஹரிவோ வர்தமானஃ|
யதா ஸ்தோத்றுப்யோ மஹி கோத்ரா ருஜாஸி பூயிஷ்டபாஜோ அத தே ஸ்யாம|
ப்ரஹ்ம ப்ராவாதிஷ்ம தன்னோ மா ஹாஸீத்|

ஓம் ஶாம்திஃ ஶாம்திஃ ஶாம்திஃ|

ஓம் ஸம் த்வா ஸிம்சாமி யஜுஷா ப்ரஜாமாயுர்தனம் ச|

ஓம் ஶாம்திஃ ஶாம்திஃ ஶாம்திஃ|

ஓம் தச்சம் யோராவ்றுணீமஹே|
காதும் யஜ்ஞாய|

காதும் யஜ்ஞபதயே|
தைவீ ஸ்வஸ்திரஸ்து னஃ|

ஸ்வஸ்திர்மானுஷேப்யஃ|
ஊர்த்வம் ஜிகாது பேஷஜம்|
ஶம் னோ அஸ்து த்விபதே|
ஶம் சதுஷ்பதே|
ஓம் ஶாம்திஃ ஶாம்திஃ ஶாம்திஃ|

ஸஹஸ்ரஶீர்ஷா புருஷஃ|
ஸஹஸ்ராக்ஷஃ ஸஹஸ்ரபாத்|
ஸ பூமிம் விஶ்வதோ வ்றுத்வா|
அத்யதிஷ்டத்தஶாம்குளம்|

புருஷ ஏவேதக்‍ம் ஸர்வம்|
யத்பூதம் யச்ச பவ்யம்|
உதாம்றுதத்வ ஸ்யேஶானஃ|
யதன்னேனாதிரோஹதி|

ஏதாவானஸ்ய மஹிமா|
அதோ ஜ்யாயாக்‍ஶ்ச பூருஷஃ|
பாதோ‌உஸ்ய விஶ்வா பூதானி|
த்ரிபாதஸ்யாம்றுதம் திவி|

த்ரிபாதூர்த்வ உதைத்புருஷஃ|
பாதோ‌உஸ்யேஹா‌உ‌உபவாத்புனஃ|
ததோ விஷ்வண்-வ்யக்ராமத்|
ஸாஶனானஶனே அபி|

தஸ்மாத்விராடஜாயத|
விராஜோ அதி பூருஷஃ|
ஸ ஜாதோ அத்யரிச்யத|
பஶ்சாத்-பூமிமதோ புரஃ|

யத்புருஷேண ஹவிஷா|
தேவா யஜ்ஞமதன்வத|
வஸன்தோ அஸ்யாஸீதாஜ்யம்|
க்ரீஷ்ம இத்மஶ்ஶரத்தவிஃ|

ஸப்தாஸ்யாஸன்-பரிதயஃ|
த்ரிஃ ஸப்த ஸமிதஃ க்றுதாஃ|
தேவா யத்யஜ்ஞம் தன்வானாஃ|
அபத்னன்-புருஷம் பஶும்|

தம் யஜ்ஞம் பர்ஹிஷி ப்ரௌக்ஷன்|
புருஷம் ஜாதமக்ரதஃ|
தேன தேவா அயஜன்த|
ஸாத்யா றுஷயஶ்ச யே|

தஸ்மாத்யஜ்ஞாத்-ஸர்வஹுதஃ|
ஸம்ப்றுதம் ப்றுஷதாஜ்யம்|
பஶூக்-ஸ்தாக்‍ஶ்சக்ரே வாயவ்யான்|
ஆரண்யான்-க்ராம்யாஶ்ச யே|

தஸ்மாத்யஜ்ஞாத்ஸர்வஹுதஃ|
றுசஃ ஸாமானி ஜஜ்ஞிரே|
சம்தாக்ம்ஸி ஜஜ்ஞிரே தஸ்மாத்|
யஜுஸ்தஸ்மாதஜாயத|

தஸ்மாதஶ்வா அஜாயன்த|
யே கே சோபயாததஃ|
காவோ ஹ ஜஜ்ஞிரே தஸ்மாத்|
தஸ்மாஜ்ஜாதா அஜாவயஃ|

யத்புருஷம் வ்யததுஃ|
கதிதா வ்யகல்பயன்|
முகம் கிமஸ்ய கௌ பாஹூ|
காவூரூ பாதாவுச்யேதே|

ப்ராஹ்மணோ‌உஸ்ய முகமாஸீத்|
பாஹூ ராஜன்யஃ க்றுதஃ|
ஊரூ ததஸ்ய யத்வைஶ்யஃ|
பத்ப்யாக்‍ம் ஶூத்ரோ அஜாயதஃ|

சம்த்ரமா மனஸோ ஜாதஃ|
சக்ஷோஃ ஸூர்யோ அஜாயத|
முகாதின்த்ரஶ்சாக்னிஶ்ச|
ப்ராணாத்வாயுரஜாயத|

னாப்யா ஆஸீதன்தரிக்ஷம்|
ஶீர்ஷ்ணோ த்யௌஃ ஸமவர்தத|
பத்ப்யாம் பூமிர்திஶஃ ஶ்ரோத்ராத்|
ததா லோகாக்ம் அகல்பயன்|

வேதாஹமேதம் புருஷம் மஹாம்தம்|
ஆதித்யவர்ணம் தமஸஸ்து பாரே|
ஸர்வாணி ரூபாணி விசித்ய தீரஃ|
னாமானி க்றுத்வா‌உபிவதன், யதா‌உ‌உஸ்தே|

தாதா புரஸ்தாத்யமுதாஜஹார|
ஶக்ரஃ ப்ரவித்வான்-ப்ரதிஶஶ்சதஸ்ரஃ|
தமேவம் வித்வானம்றுத இஹ பவதி|
னான்யஃ பன்தா அயனாய வித்யதே|

யஜ்ஞேன யஜ்ஞமயஜம்த தேவாஃ|
தானி தர்மாணி ப்ரதமான்யாஸன்|
தே ஹ னாகம் மஹிமானஃ ஸசன்தே|
யத்ர பூர்வே ஸாத்யாஸ்ஸன்தி தேவாஃ|

அத்ப்யஃ ஸம்பூதஃ ப்றுதிவ்யை ரஸாச்ச|
விஶ்வகர்மணஃ ஸமவர்ததாதி|
தஸ்ய த்வஷ்டா விததத்ரூபமேதி|
தத்புருஷஸ்ய விஶ்வமாஜானமக்ரே|

வேதாஹமேதம் புருஷம் மஹான்தம்|
ஆதித்யவர்ணம் தமஸஃ பரஸ்தாத்|
தமேவம் வித்வானம்றுத இஹ பவதி|
னான்யஃ பன்தா வித்யதே‌உயனாய|

ப்ரஜாபதிஶ்சரதி கர்பே அன்தஃ|
அஜாயமானோ பஹுதா விஜாயதே|
தஸ்ய தீராஃ பரிஜானன்தி யோனிம்|
மரீசீனாம் பதமிச்சன்தி வேதஸஃ|

யோ தேவேப்ய ஆதபதி|
யோ தேவானாம் புரோஹிதஃ|
பூர்வோ யோ தேவேப்யோ ஜாதஃ|
னமோ ருசாய ப்ராஹ்மயே|

ருசம் ப்ராஹ்மம் ஜனயன்தஃ|
தேவா அக்ரே ததப்ருவன்|
யஸ்த்வைவம் ப்ராஹ்மணோ வித்யாத்|
தஸ்ய தேவா அஸன் வஶே|

ஹ்ரீஶ்ச தே லக்ஷ்மீஶ்ச பத்ன்யௌ|
அஹோராத்ரே பார்ஶ்வே|
னக்ஷத்ராணி ரூபம்|
அஶ்வினௌ வ்யாத்தம்|
இஷ்டம் மனிஷாண|
அமும் மனிஷாண|
ஸர்வம் மனிஷாண|

தச்சம் யோராவ்றுணீமஹே|
காதும் யஜ்ஞாய|

காதும் யஜ்ஞபதயே|
தைவீ ஸ்வஸ்திரஸ்து னஃ|
ஸ்வஸ்திர்மானுஷேப்யஃ|
ஊர்த்வம் ஜிகாது பேஷஜம்|

ஶம் னோ அஸ்து த்விபதே|
ஶம் சதுஷ்பதே|
ஓம் ஶாம்திஃ ஶாம்திஃ ஶாம்திஃ|

Back to Top

மேதா ஸூக்தம்

தைத்திரீயாரண்யகம் – 4, ப்ரபாடகஃ – 10, அனுவாகஃ – 41-44

ஓம் யஶ்சன்தஸாம்றுஷபோ விஶ்வரூபஃ|

சன்தோப்யோ‌உத்யம்றுதாத்ஸம்பபூவ|

ஸ மேன்த்ரோ மேதயா ஸ்ப்றுணோது|

அம்றுதஸ்ய தேவதாரணோ பூயாஸம்|
ஶரீரம் மே விசர்ஷணம்|

ஜிஹ்வா மே மதுமத்தமா|
கர்ணாப்யாம் பூரிவிஶ்ருவம்|

ப்ரஹ்மணஃ கோஶோஉஸி மேதயா பிஹிதஃ|
ஶ்ருதம் மே கோபாய|

ஓம் ஶான்திஃ ஶான்திஃ ஶான்திஃ|

ஓம் மேதாதேவீ ஜுஷமாணா ன ஆகாத்விஶ்வாசீ பத்ரா ஸுமனஸ்ய மானா|
த்வயா ஜுஷ்டா னுதமானா துருக்தான் ப்றுஹத்வதேம விததே ஸுவீராஃ|

த்வயா ஜுஷ்ட றுஷிர்பவதி தேவி த்வயாப்ரஹ்மா‌உ‌உகதஶ்ரீருத த்வயா|
த்வயா ஜுஷ்டஶ்சித்ரம் வின்ததே வஸுஸா னோ ஜுஷஸ்வ த்ரவிணோ ன மேதே|

மேதாம் ம இம்த்ரோ ததாது மேதாம் தேவீ ஸரஸ்வதீ|

மேதாம் மே அஶ்வினாவுபா-வாதத்தாம் புஷ்கரஸ்ரஜா|

அப்ஸராஸு ச யா மேதா கம்தர்வேஷு ச யன்மனஃ|
தைவீம் மேதா ஸரஸ்வதீ ஸா மாம் மேதா ஸுரபிர்ஜுஷதாக் ஸ்வாஹா|

ஆமாம் மேதா ஸுரபிர்விஶ்வரூபா ஹிரண்யவர்ணா ஜகதீ ஜகம்யா|
ஊர்ஜஸ்வதீ பயஸா பின்வமானா ஸா மாம் மேதா ஸுப்ரதீகா ஜுஷன்தாம்|

மயி மேதாம் மயி ப்ரஜாம் மய்யக்னிஸ்தேஜோ ததாது மயி மேதாம் மயி ப்ரஜாம் மயீம்த்ர இம்த்ரியம் ததாது மயி மேதாம் மயி ப்ரஜாம் மயிஸூர்யோ ப்ராஜோ ததாது|

ஓம் ஹம்ஸ ஹம்ஸாய வித்மஹே பரமஹம்ஸாய தீமஹி|

தன்னோ ஹம்ஸஃ ப்ரசோதயாத்|

ஓம் ஶான்திஃ ஶான்திஃ ஶான்திஃ|


அம்தஶ்சரதி பூதேஷு குஹாயாம் விஶ்வமூர்திஷு

த்வம் யஜ்ஞஸ்த்வம் வஷட்காரஸ்த்வ-மிம்த்ரஸ்த்வக்‍ம்

ருத்ரஸ்த்வம் விஷ்ணுஸ்த்வம் ப்ரஹ்மத்வம் ப்ரஜாபதிஃ|
த்வம் ததாப ஆபோ ஜ்யோதீரஸோ‌உம்றுதம் ப்ரஹ்ம பூர்புவஸ்ஸுவரோம்|
ஈஶானஸ்ஸர்வ வித்யானாமீஶ்வர ஸ்ஸர்வபூதானாம்

ப்ரஹ்மாதிபதிர்-ப்ரஹ்மணோ‌உதிபதிர்-ப்ரஹ்மா ஶிவோ மே அஸ்து ஸதா ஶிவோம்|
தத்விஷ்னோஃ பரமம் பதக்‍ம் ஸதா பஶ்யம்தி

ஸூரயஃ திவீவசக்ஷு ராததம் தத்வி ப்ராஸோ

விபஸ்யவோ ஜாக்றுஹான் ஸத்ஸமிம்ததே

தத்விஷ்னோர்ய-த்பரமம் பதம்|
றுதக்‍ம் ஸத்யம் பரம் ப்ரஹ்ம புருஷம் க்றுஷ்ணபிம்கலம்|

ஊர்த்வரேதம் விரூபாக்ஷம் விஶ்வரூபாய வை னமோ னமஃ|

ஓம் னாராயணாய வித்மஹே வாஸுதேவாய தீமஹி|

தன்னோ விஷ்ணுஃ ப்ரசோதயாத்|

ஓம் ஶாம்திஃ ஶாம்திஃ ஶாம்திஃ|
Back to Top

மம்த்ர புஷ்பம்

யோஉபாம் புஷ்பம் வேத புஷ்பவான் ப்ரஜாவான் பஶுமான் பவதி|
சம்த்ரமா வா அபாம் புஷ்பம்|
புஷ்பவான் ப்ரஜாவான் பஶுமான் பவதி|
ய ஏவம் வேத|
யோ‌உபாமாயதனம் வேத|
ஆயதனவான் பவதி|
அக்னிர்வா அபாமாயதனம்|
ஆயதனவான் பவதி|
யோக்னேராயதனம் வேத|
ஆயதனவான் பவதி|
ஆபோவா அக்னேராயதனம்|
ஆயதனவான் பவதி|
ய ஏவம் வேத|
யோஉபாமாயதனம் வேத|
ஆயதனவான் பவதி|
வாயுர்வா அபாமாயதனம்|
ஆயதனவான் பவதி|
யோ வாயோராயதனம் வேத|
ஆயதனவான் பவதி|
ஆபோ வை வாயோராயதனம்|
ஆயதனவான் பவதி|
ய ஏவம் வேத|
யோஉபாமாயதனம் வேத|
ஆயதனவான் பவதி|
அஸௌ வை தபன்னபாமாயதனம் ஆயதனவான் பவதி|
யோஉமுஷ்யதபத ஆயதனம் வேத|
ஆயதனவான் பவதி|
ஆபோ வா அமுஷ்யதபத ஆயதனம்|
ஆயதனவான் பவதி|
ய ஏவம் வேத|
யோஉபாமாயதனம் வேத|
ஆயதனவான் பவதி|
சம்த்ரமா வா அபாமாயதனம்|
ஆயதனவான் பவதி|
யஃ சம்த்ரமஸ ஆயதனம் வேத|
ஆயதனவான் பவதி|
ஆபோ வை சம்த்ரமஸ ஆயதனம்|
ஆயதனவான் பவதி|
ய ஏவம் வேத|
யோஉபாமாயதனம் வேத|
ஆயதனவான் பவதி|
னக்ஷ்த்ரத்ராணி வா அபாமாயதனம்|
ஆயதனவான் பவதி|
யோ னக்ஷ்த்ரத்ராணாமாயதனம் வேத|
ஆயதனவான் பவதி|
ஆபோ வை னக்ஷத்ராணாமாயதனம்|
ஆயதனவான் பவதி|
ய ஏவம் வேத|
யோஉபாமாயதனம் வேத|
ஆயதனவான் பவதி|
பர்ஜன்யோ வா அபாமாயதனம்|
ஆயதனவான் பவதி|
யஃ பர்ஜன்யஸ்யாயதனம் வேத|
ஆயதனவான் பவதி|
ஆபோ வை பர்ஜன்யஸ்யாயதனம்|
ஆயதனவான் பவதி|
ய ஏவம் வேத|
யோஉபாமாயதனம் வேத|
ஆயதனவான் பவதி|
ஸம்வத்ஸரோ வா அபாமாயதனம்|
ஆயதனவான் பவதி|
யஃ ஸம்வத்ஸரஸ்யாயதனம் வேத|
ஆயதனவான் பவதி|
ஆபோ வை ஸம்வத்ஸரஸ்யாயதனம் வேத|
ஆயதனவான் பவதி|
ய ஏவம் வேத|
யோஉப்ஸு னாவம் ப்ரதிஷ்டிதாம் வேத|
ப்ரத்யேவ திஷ்டதி|
ஓம் ராஜாதிராஜாய ப்ரஸஹ்ய ஸாஹினே|
னமோ வயம் வைஶ்ரவணாய குர்மஹே|
ஸ மே காமான் காம காமாய மஹ்யம்|
காமேஶ்வரோ வைஶ்ரவணோ ததாது|
குபேராய வைஶ்ரவணாய|
மஹாராஜாய னமஃ|
ஓம் தத்ப்ரஹ்ம|
ஓம் தத்வாயுஃ|
ஓம் ததாத்மா|
ஓம் தத்ஸத்யம்|
ஓம் தத்ஸர்வம்|
ஓம் தத்-புரோர்னமஃ|

அம்தஶ்சரதி பூதேஷு குஹாயாம் விஶ்வமூர்திஷு

த்வம் யஜ்ஞஸ்த்வம் வஷட்காரஸ்த்வ-மிம்த்ரஸ்த்வக்‍ம்

ருத்ரஸ்த்வம் விஷ்ணுஸ்த்வம் ப்ரஹ்மத்வம் ப்ரஜாபதிஃ|
த்வம் ததாப ஆபோ ஜ்யோதீரஸோ‌உம்றுதம் ப்ரஹ்ம பூர்புவஸ்ஸுவரோம்|
ஈஶானஸ்ஸர்வ வித்யானாமீஶ்வர ஸ்ஸர்வபூதானாம்

ப்ரஹ்மாதிபதிர்-ப்ரஹ்மணோ‌உதிபதிர்-ப்ரஹ்மா ஶிவோ மே அஸ்து ஸதா ஶிவோம்|
தத்விஷ்னோஃ பரமம் பதக்‍ம் ஸதா பஶ்யம்தி

ஸூரயஃ திவீவசக்ஷு ராததம் தத்வி ப்ராஸோ

விபஸ்யவோ ஜாக்றுஹான் ஸத்ஸமிம்ததே

தத்விஷ்னோர்ய-த்பரமம் பதம்|
றுதக்‍ம் ஸத்யம் பரம் ப்ரஹ்ம புருஷம் க்றுஷ்ணபிம்கலம்|

ஊர்த்வரேதம் விரூபாக்ஷம் விஶ்வரூபாய வை னமோ னமஃ|

ஓம் னாராயணாய வித்மஹே வாஸுதேவாய தீமஹி|

தன்னோ விஷ்ணுஃ ப்ரசோதயாத்|

ஓம் ஶாம்திஃ ஶாம்திஃ ஶாம்திஃ|
Back to Top

1>This page was last modified on Thu, 09 May 2024 05:33:06 +0000
          send corrections and suggestions to admin-at-sivaya.org

rudram suktam