சிவய.திருக்கூட்டம்
sivaya.org
Please set your language preference
by clicking below languages link
Search this site with
words in any language e.g. पोऱ्‌ऱि
song/pathigam/paasuram numbers: e.g. 7.039

ஸுப்ரஹ்மண்ய அஷ்டகம் கராவலம்ப ஸ்தோத்ரம்ஹே ஸ்வாமினாத கருணாகர தீனபம்தோ,
ஶ்ரீபார்வதீஶமுகபம்கஜ பத்மபம்தோ |
ஶ்ரீஶாதிதேவகணபூஜிதபாதபத்ம,
வல்லீஸனாத மம தேஹி கராவலம்பம் || 1 ||

தேவாதிதேவனுத தேவகணாதினாத,
தேவேம்த்ரவம்த்ய ம்றுதுபம்கஜமம்ஜுபாத |
தேவர்ஷினாரதமுனீம்த்ரஸுகீதகீர்தே,
வல்லீஸனாத மம தேஹி கராவலம்பம் || 2 ||

னித்யான்னதான னிரதாகில ரோகஹாரின்,
தஸ்மாத்ப்ரதான பரிபூரிதபக்தகாம |
ஶ்றுத்யாகமப்ரணவவாச்யனிஜஸ்வரூப,
வல்லீஸனாத மம தேஹி கராவலம்பம் || 3 ||

க்ரௌம்சாஸுரேம்த்ர பரிகம்டன ஶக்திஶூல,
பாஶாதிஶஸ்த்ரபரிமம்டிததிவ்யபாணே |
ஶ்ரீகும்டலீஶ த்றுததும்ட ஶிகீம்த்ரவாஹ,
வல்லீஸனாத மம தேஹி கராவலம்பம் || 4 ||

தேவாதிதேவ ரதமம்டல மத்ய வேத்ய,
தேவேம்த்ர பீடனகரம் த்றுடசாபஹஸ்தம் |
ஶூரம் னிஹத்ய ஸுரகோடிபிரீட்யமான,
வல்லீஸனாத மம தேஹி கராவலம்பம் || 5 ||

ஹாராதிரத்னமணியுக்தகிரீடஹார,
கேயூரகும்டலலஸத்கவசாபிராம |
ஹே வீர தாரக ஜயாமரப்றும்தவம்த்ய,
வல்லீஸனாத மம தேஹி கராவலம்பம் || 6 ||

பம்சாக்ஷராதிமனுமன்த்ரித காங்கதோயைஃ,
பம்சாம்றுதைஃ ப்ரமுதிதேம்த்ரமுகைர்முனீம்த்ரைஃ |
பட்டாபிஷிக்த ஹரியுக்த பராஸனாத,
வல்லீஸனாத மம தேஹி கராவலம்பம் || 7 ||

ஶ்ரீகார்திகேய கருணாம்றுதபூர்ணத்றுஷ்ட்யா,
காமாதிரோககலுஷீக்றுததுஷ்டசித்தம் |
பக்த்வா து மாமவகளாதர காம்திகான்த்யா,
வல்லீஸனாத மம தேஹி கராவலம்பம் || 8 ||

ஸுப்ரஹ்மண்ய கராவலம்பம் புண்யம் யே படன்தி த்விஜோத்தமாஃ |
தே ஸர்வே முக்தி மாயான்தி ஸுப்ரஹ்மண்ய ப்ரஸாததஃ |
ஸுப்ரஹ்மண்ய கராவலம்பமிதம் ப்ராதருத்தாய யஃ படேத் |
கோடிஜன்மக்றுதம் பாபம் தத்‍க்ஷணாதேவ னஶ்யதி ||

ஸுப்ரஹ்மண்ய பம்ச ரத்ன ஸ்தோத்ரம்

ஷடானனம் சம்தனலேபிதாம்கம் மஹோரஸம் திவ்யமயூரவாஹனம் |
ருத்ரஸ்யஸூனும் ஸுரலோகனாதம் ப்ரஹ்மண்யதேவம் ஶரணம் ப்ரபத்யே || 1 ||

ஜாஜ்வல்யமானம் ஸுரவ்றும்தவம்த்யம் குமார தாராதட மம்திரஸ்தம் |
கம்தர்பரூபம் கமனீயகாத்ரம் ப்ரஹ்மண்யதேவம் ஶரணம் ப்ரபத்யே || 2 ||

த்விஷட்புஜம் த்வாதஶதிவ்யனேத்ரம் த்ரயீதனும் ஶூலமஸீ ததானம் |
ஶேஷாவதாரம் கமனீயரூபம் ப்ரஹ்மண்யதேவம் ஶரணம் ப்ரபத்யே || 3 ||

ஸுராரிகோராஹவஶோபமானம் ஸுரோத்தமம் ஶக்திதரம் குமாரம் |
ஸுதார ஶக்த்யாயுத ஶோபிஹஸ்தம் ப்ரஹ்மண்யதேவம் ஶரணம் ப்ரபத்யே || 4 ||

இஷ்டார்தஸித்திப்ரதமீஶபுத்ரம் இஷ்டான்னதம் பூஸுரகாமதேனும் |
கம்கோத்பவம் ஸர்வஜனானுகூலம் ப்ரஹ்மண்யதேவம் ஶரணம் ப்ரபத்யே || 5 ||

யஃ ஶ்லோகபம்சமிதம் படதீஹ பக்த்யா
ப்ரஹ்மண்யதேவ வினிவேஶித மானஸஃ ஸன் |
ப்ராப்னோதி போகமகிலம் புவி யத்யதிஷ்டம்
அம்தே ஸ கச்சதி முதா குஹஸாம்யமேவ ||ஶிவ புஜம்க ப்ரயாத ஸ்தோத்ரம்

க்றுபாஸாகராயாஶுகாவ்யப்ரதாய
ப்ரணம்ராகிலாபீஷ்டஸன்தாயகாய |
யதீன்த்ரைருபாஸ்யாங்க்ரிபாதோருஹாய
ப்ரபோதப்ரதாத்ரே னமஃ ஶங்கராய ||1||

சிதானன்தரூபாய சின்முத்ரிகோத்ய-
த்கராயேஶபர்யாயரூபாய துப்யம் |
முதா கீயமானாய வேதோத்தமாங்கைஃ
ஶ்ரிதானன்ததாத்ரே னமஃ ஶங்கராய ||2||

ஜடாஜூடமத்யே புரா யா ஸுராணாம்
துனீ ஸாத்ய கர்மன்திரூபஸ்ய ஶம்போஃ
கலே மல்லிகாமாலிகாவ்யாஜதஸ்தே
விபாதீதி மன்யே குரோ கிம் ததைவ ||3||

னகேன்துப்ரபாதூதனம்ராலிஹார்தா-
ன்தகாரவ்ரஜாயாப்ஜமன்தஸ்மிதாய |
மஹாமோஹபாதோனிதேர்பாடபாய
ப்ரஶான்தாய குர்மோ னமஃ ஶங்கராய ||4||

ப்ரணம்ரான்தரங்காப்ஜபோதப்ரதாத்ரே
திவாராத்ரமவ்யாஹதோஸ்ராய காமம் |
க்ஷபேஶாய சித்ராய லக்ஷ்ம க்ஷயாப்யாம்
விஹீனாய குர்மோ னமஃ ஶங்கராய ||5||

ப்ரணம்ராஸ்யபாதோஜமோதப்ரதாத்ரே
ஸதான்தஸ்தமஸ்தோமஸம்ஹாரகர்த்ரே |
ரஜன்யா மபீத்தப்ரகாஶாய குர்மோ
ஹ்யபூர்வாய பூஷ்ணே னமஃ ஶங்கராய ||6||

னதானாம் ஹ்றுதப்ஜானி புல்லானி ஶீக்ரம்
கரோம்யாஶு யோகப்ரதானேன னூனம் |
ப்ரபோதாய சேத்தம் ஸரோஜானி தத்ஸே
ப்ரபுல்லானி கிம் போ குரோ ப்ரூஹி மஹ்யம் ||7||

ப்ரபாதூதசன்த்ராயுதாயாகிலேஷ்ட-
ப்ரதாயானதானாம் ஸமூஹாய ஶீக்ரம்|
ப்ரதீபாய னம்ரௌகதுஃகாகபங்க்தே-
ர்முதா ஸர்வதா ஸ்யான்னமஃ ஶங்கராய ||8||

வினிஷ்காஸிதானீஶ தத்த்வாவபோதா –
ன்னதானாம் மனோப்யோ ஹ்யனன்யாஶ்ரயாணி |
ரஜாம்ஸி ப்ரபன்னானி பாதாம்புஜாதம்
குரோ ரக்தவஸ்த்ராபதேஶாத்பிபர்ஷி ||9||

மதேர்வேதஶீர்ஷாத்வஸம்ப்ராபகாயா-
னதானாம் ஜனானாம் க்றுபார்த்ரைஃ கடாக்ஷைஃ |
ததேஃ பாபப்றுன்தஸ்ய ஶீக்ரம் னிஹன்த்ரே
ஸ்மிதாஸ்யாய குர்மோ னமஃ ஶங்கராய ||10||

ஸுபர்வோக்திகன்தேன ஹீனாய தூர்ணம்
புரா தோடகாயாகிலஜ்ஞானதாத்ரே|
ப்ரவாலீயகர்வாபஹாரஸ்ய கர்த்ரே
பதாப்ஜம்ரதிம்னா னமஃ ஶங்கராய ||11||

பவாம்போதிமக்னான்ஜனான்துஃகயுக்தான்
ஜவாதுத்திதீர்ஷுர்பவானித்யஹோ‌உஹம் |
விதித்வா ஹி தே கீர்திமன்யாத்றுஶாம்போ
ஸுகம் னிர்விஶங்கஃ ஸ்வபிம்யஸ்தயத்னஃ ||12||

||இதி ஶ்ரீஶங்கராசார்ய புஜங்கப்ரயாதஸ்தோத்ரம்||

Back to Top

This page was last modified on Thu, 09 May 2024 05:33:06 +0000
          send corrections and suggestions to admin-at-sivaya.org

subramanya ashtakam