சிவய.திருக்கூட்டம்
sivaya.org
Please set your language preference
by clicking below languages link
Search this site with
words in any language e.g. पोऱ्‌ऱि
song/pathigam/paasuram numbers: e.g. 7.039

This page in Tamil   Hindi/Sanskrit   Telugu   Malayalam   Bengali   Kannada   English   ITRANS    Marati  Gujarathi   Oriya   Singala   Tibetian   Thai   Japanese   Urdu   Cyrillic/Russian   Spanish   Hebrew  
ஓம் முருகா போற்றி! போற்றி!
ஓம் தமிழ் தெய்வமே போற்றி! போற்றி!!

1. ஓம் சென்னிமலை முருகனே போற்றி
2. ஓம் சிவன்மலை முருகனே போற்றி
3. ஓம் வெண்ணைமலை முருகனே போற்றி
4. ஓம் பழனிமலை முருகனே போற்றி
5. ஓம் சுவாமிமலை முருகனே போற்றி
6. ஓம் அழகர்மலை முருகனே போற்றி
7. ஓம் தணிகைமலை முருகனே போற்றி
8. ஓம் மருதமலை முருகனே போற்றி
9. ஓம் கபிலர்மலை முருகனே போற்றி
10. ஓம் கொல்லிமலை முருகனே போற்றி

11. ஓம் வட்டமலை முருகனே போற்றி
12. ஓம் பச்சைமலை முருகனே போற்றி
13. ஓம் விராலிமலை முருகனே போற்றி
14. ஓம் கதித்தமலை முருகனே போற்றி
15. ஓம் தோகைமலை முருகனே போற்றி
16. ஓம் கழுகுமலை முருகனே போற்றி
17. ஓம் மந்திரமலை முருகனே போற்றி
18. ஓம் கஞ்சமலை முருகனே போற்றி
19. ஓம் வள்ளிமலை முருகனே போற்றி
20. ஓம் கனகமலை முருகனே போற்றி

21. ஓம் திண்டல்மலை முருகனே போற்றி
22. ஓம் சோலைமலை முருகனே போற்றி
23. ஓம் செங்கோட்டுமலை முருகனே போற்றி
24. ஓம் குமரமலை முருகனே போற்றி
25. ஓம் சுருளிமலை முருகனே போற்றி
26. ஓம் கொழுந்துமாமலை முருகனே போற்றி
27. ஓம் எல்க்மலை முருகனே போற்றி
28. ஓம் வடசென்னிமலை முருகனே போற்றி
29. ஓம் பத்துமலை முருகனே போற்றி
30. ஓம் ஓதிமலை முருகனே போற்றி

31. ஓம் தோரணமலை முருகனே போற்றி
32. ஓம் தேனிமலை முருகனே போற்றி
33. ஓம் வெள்ளைமலை முருகனே போற்றி
34. ஓம் புகழிமலை முருகனே போற்றி
35. ஓம் முத்துமலை முருகனே போற்றி
36. ஓம் ஊத்துமலை முருகனே போற்றி
37. ஓம் திருமலை முருகனே போற்றி
38. ஓம் தாண்டிக்குடிமலை முருகனே போற்றி
39. ஓம் ஜனனமலை முருகனே போற்றி
40. ஓம் திரிகோணமலை முருகனே போற்றி

41. ஓம் உகந்தமலை முருகனே போற்றி
42. ஓம் தபசுமலை முருகனே போற்றி
43. ஓம் சொர்ணமலை முருகனே போற்றி
44. ஓம் பவளமலை முருகனே போற்றி
45. ஓம் ஏழுமலை முருகனே போற்றி
46. ஓம் தாந்தமலை முருகனே போற்றி
47. எலிகல்மலை முருகனே போற்றி
48. ஓம் அலகுமலை முருகனே போற்றி
49. ஓம் காஞ்சாத்துமலை முருகனே போற்றி
50. ஓம் இடும்பன்மலை முருகனே போற்றி

51. ஓம் வேலாயுதமலை முருகனே போற்றி
52. ஓம் சிவகிரி முருகனே போற்றி
53. ஓம் சிரகிரி முருகனே போற்றி
54. ஓம் ரத்னகிரி முருகனே போற்றி
55. ஓம் குமரகிரி முருகனே போற்றி
56. ஓம் கோத்தகிரி முருகனே போற்றி
57. ஓம் தத்தகிரி முருகனே போற்றி
58. ஓம் வயலூர் முருகனே போற்றி
59. ஓம் திருச்செந்தூர் முருகனே போற்றி
60. ஓம் திருப்பரம்குன்றம் முருகனே போற்றி

61. ஓம் குமரன்குன்றம் முருகனே போற்றி
62. ஓம் குன்றத்தூர் முருகனே போற்றி
63. ஓம் சிக்கல் முருகனே போற்றி
64. ஓம் எட்டுக்குடி முருகனே போற்றி
65. ஓம் குன்னக்குடி முருகனே போற்றி
66. ஓம் மயிலம் முருகனே போற்றி
67. ஓம் கந்தகோட்டம் முருகனே போற்றி
68. ஓம் குமரக்கோட்டம் முருகனே போற்றி
69. ஓம் வேல்கோட்டம் முருகனே போற்றி
70. ஓம் வல்லக்கோட்டை முருகனே போற்றி
71. ஓம் வடபழனி முருகனே போற்றி

72. ஓம் செட்டிகுளம் முருகனே போற்றி
73. ஓம் குமரகோவில் முருகனே போற்றி
74. ஓம் திருமலைக்கேணி முருகனே போற்றி
75. ஓம் திருப்போரூர் முருகனே போற்றி
76. ஓம் திருமயிலை முருகனே போற்றி
77. ஓம் வைத்தீஸ்வர முருகனே போற்றி
78. ஓம் மணக்கால் முருகனே போற்றி
79. ஓம் பூந்துறை முருகனே போற்றி
80. ஓம் குறுக்குத்துறை முருகனே போற்றி

81. ஓம் மேலக்கொடுமலூர் முருகனே போற்றி
82. ஓம் அளவாய்ப்பட்டி முருகனே போற்றி
83. ஓம் மலையப்ப முருகனே போற்றி
84. ஓம் உத்திரமேரூர் முருகனே போற்றி
85. ஓம் சிறுவாபுரி முருகனே போற்றி
86. ஓம் எண்கண் முருகனே போற்றி
87. ஓம் மயிலாடுதுறை முருகனே போற்றி
88. ஓம் கதிர்காம முருகனே போற்றி
89. ஓம் இலஞ்சி முருகனே போற்றி
90. ஓம் நல்லூர் முருகனே போற்றி

91. ஓம் மதுராந்தக முருகனே போற்றி
92. ஓம் தலைகார முருகனே போற்றி
93. ஓம் மாவிட்டபுரம் முருகனே போற்றி
94. ஓம் செய்யூர் முருகனே போற்றி
95. ஓம் குக்கி முருகனே போற்றி
96. ஓம் காங்கேயநல்லூர் முருகனே போற்றி
97. ஓம் செங்கம் முருகனே போற்றி
98. ஓம் திருத்தங்கல் முருகனே போற்றி
99. ஓம் மருங்கூர் முருகனே போற்றி
100. ஓம் ஊதியூர் முருகனே போற்றி

101. ஓம் அனுவாவி முருகனே போற்றி
102. ஓம் பொள்ளாச்சி முருகனே போற்றி
103. ஓம் குமாரசாமிபேட்டை முருகனே போற்றி
104. ஓம் மோகனுர் முருகனே போற்றி
105. ஓம் வில்லுடையான்பட்டு முருகனே போற்றி
106. ஓம் வானகரம் முருகனே போற்றி
107. ஓம் மேருமலை முருகனே போற்றி
108. ஓம் கயிலைமலை முருகனே போற்றி
ஓம் முருகனே போற்றி! போற்றி!!

ஓம் தமிழ் தெய்வமே போற்றி! போற்றி!
Back to top

This page was last modified on Thu, 09 May 2024 05:33:07 +0000
          send corrections and suggestions to admin-at-sivaya.org

108 muruga potri