சிவய.திருக்கூட்டம்
sivaya.org
Please set your language preference
by clicking below languages link
Search this site with
words in any language e.g. पोऱ्‌ऱि
song/pathigam/paasuram numbers: e.g. 7.039

This page in Tamil   Hindi/Sanskrit   Telugu   Malayalam   Bengali   Kannada   English   ITRANS    Marati  Gujarathi   Oriya   Singala   Tibetian   Thai   Japanese   Urdu   Cyrillic/Russian   Spanish   Hebrew  
Over Thousand year old Tamil Hymns/Scriptures/Songs in in Tamil, other Indian, Asian and European languages. With god's grace, we could bring these ancient treasures in multiple languages in one location. If you see other language, please set your language preference in the top or select your language page. We want to make sure the scriptures presented being error free and we strive for that. Please feel free to contact us admin -at- sivaya -dot- org
Bay Area Hindu Calendar Panchangam
vinayagarVinayagar Songs
വിനായകര് അകവല് - Vinayagar Agaval
വിനായകര് അനുപൂതി - Vinayagar Anupoothi
വിനായകര് കവചമ് - Vinayagar Kavasam
വിനായകര് കാരിയ ചിത്തി മാലൈ - Vinayagar Kariya SIddhi Maalai
വിനായകര് പാടല് Vinayagar Songs
വിനായകര് തിരുപ്പുകഴ് - Vinayagar Thiruppugazh
തിരു ഇരട്ടൈ മണി മാലൈ Thiru Irattai maNi Maalai
കണപതീസ്വരമ് Ganapatheeswaram
വിനായകര് നാന്മണി Vinayagar NaanmaniMaalai
വിനായകര് പതികമ് Vinayagar Pathigam
Back to Top

Bhajans
വിനായകര് പജനൈ പാടല്കള് Ganesha Bhajans
മുരുകന് പജനൈ പാടല്കള് Murugan Bhajans
ചിവന് പജനൈ പാടല്കള് Shiva Bhajans
അമ്മന് പജനൈ പാടല്കള് Amman Bhajans
കിരുഷ്ണാ പജനൈ പാടല്കള് Krishna Bhajans
പജനൈ പാടല്കള് All Bhajans
Shiva Songs  
നടരാജര് പത്തു പാടല് Natarajar Pathu
അരുണാച്ചല ചിവ അക്ഷരമണിമാലൈ - Arunachala Akshara Maalai
ചിവവാക്കിയര് പാടല് Sivavaakiyar Paadal
വള്ളലാര് തിരുഅരുട്പാ Vallalar Paadal
Back to Top

General
ചൈവചമയ നിത്യ അനുട്ടാനവിതി
ചൈവചിത്താന്ത ചുരുക്കമ് Saiva Sidhantha FAQ in Thamizh
തിരുക്കുറള് Thirukkural
വാഴ്ത്തു പാടല്കള് - Mangalam Songs
മഴൈക്കാന പതികങ്കള് Songs for Rain
കുഴന്തൈ പെയര്കള് Baby Names
ചിത്തര്കള് പോറ്റി Sidhargal Potri
Tamil Proverbs
Back to Top
shiva Shiva (ThiruMurai) Songs
തിരുമുറൈ പാടല്കള് Selected Thirumurai
ചിവപുരാണമ് SivaPuranam
തിരുവാചകമ് മുറ്റോതല് - Thiruvaasagam Mutrothal
തിരുമുറൈ എണ് വരിചൈ All Thirumurai
തിരുമുറൈ വരലാറ്റു വരിചൈ Thirumurai Historical Order
പഞ്ച ‌ പുരാണ‌മ് Pancha Puraanam
ചിവ തലങ്കള് Shiva Paadal Temples
വൈപ്പു തലങ്കള് Shiva Vaippu Temples
തിരുമുറൈ പണ്കള് Thirumurai Pann/Melody
തിരുമൂലര് തിരുമന്തിരമ് Selected Thirumanthiram
പെരിയ‌ പുരാണ‌മ് Selected Periyapuraanam
തിരുമുറൈ പോറ്റി Siva Archana
തിരുമുറൈ പുത്തക വരിചൈ Thirumurai by Books
Back to Top
തിരട്ടു
തിരുമുറൈ പാടല് ഒലി ഇണൈപ്പു Thirumurai Audio Links/Melody
നലമ് തരുമ് പതികങ്കള് Beneficial Pathigam
വാഴ്വിയല് തിരുമുറൈ പാടല്കള് Daily Prayers from Thirumurai
കരു മുതല് തിരു വരൈ- Karu Muthal Thiru Varai
അകത്തിയര് തേവാരത്തിരട്ടു - Agathiyar Thevaara Thirattu
1 ആമ് തിരുമുറൈ - Thirumurai
2 ആമ് തിരുമുറൈ - Thirumurai
3 ആമ് തിരുമുറൈ - Thirumurai
4 ആമ് തിരുമുറൈ - Thirumurai
5 ആമ് തിരുമുറൈ - Thirumurai
6 ആമ് തിരുമുറൈ - Thirumurai
7 ആമ് തിരുമുറൈ - Thirumurai
8 ആമ് തിരുമുറൈ - Thirumurai
9 ആമ് തിരുമുറൈ - Thirumurai
10 ആമ് തിരുമുറൈ - Thirumurai
11 ആമ് തിരുമുറൈ - Thirumurai
12 ആമ് തിരുമുറൈ - Thirumurai
1008 ചിവന് പോറ്റി - Sivan PotRi
Back to Top
murugan Murugan Songs
കന്തര് ചഷ്ടി കവചമ് -Kandhar Sasti Kavasam
കന്ത കുരു കവചമ് -Kandha Guru Kavasam
ചണ്മുക കവചമ് - Shanmuga Kavasam
അരുണകിരിനാതര്
തിരുപ്പുകഴ് Selected Thiruppugazh
തിരുപ്പുകഴ് എണ്, അകര വരിചൈ, തേടുതല് - All Thiruppugazh & Search
തിരുപ്പുകഴ് തേടുതല്
തിരുപ്പുകഴ് തലങ്കള് - Thiruppugazh sthalam
തിരുപ്പുകഴ് ചന്തമ് - Thiruppugazh by Santham
കന്തര് അനുപൂതി - Kandhar Anupoothi
വേല്, വിരുത്തമ് Vel virutham
മയില് വിരുത്തമ് Mayil virutham
ചേവല് വിരുത്തമ് Saeval virutham
തിരുവകുപ്പു ThiruVaguppu
Back to Top
പാമ്പന് ചുവാമികള്
ചണ്മുക കവചമ് - Shanmuga Kavasam
പരിപൂരണ പഞ്ചാമിര്ത വണ്ണമ് - Paripoorna Panchamrtha vannam
പകൈ കടിതല് - Pagai Kadithal
കുമാരസ്തവമ് - Kumarstavam
പോറ്റി വിണ്ണപ്പമ് - Potri Vinnappam
 
കന്തര് കലി വെണ്പാ - Kandhar kali Venba
വേല് മാറല് - Vel Maaral
ചുപ്പിരമണിയ അഷ്ടോത്തിരമ് Subramnaya Ashtothram
108 മുരുകാ പോറ്റി - Muruga Potri
1008 തിരുപ്പുകഴ് മുരുകാ പോറ്റി - Muruga Potri
Back to Top
കുരുജി ഇരാകവന് തിരുപ്പുകഴ് വരിചൈ
കുകശ്രീ വാരിയാര് തിരുപ്പുകഴ് വരിചൈ
ചില വരി തിരുപ്പുകഴ് Short Verses Thiruppugazh
പല വരി തിരുപ്പുകഴ് Long Verses Thiruppugazh
തിരുപ്പുകഴില് പക്തി മാര്ക്കമ് Devotionnal Thiruppugazh
തിരുപ്പുകഴില് യോക, ഞാന മാര്ക്കമ് വിനൈ നീക്കമ് Yoga , Gnana & Vinai Neekam in Thiruppugazh
നലമ് തരുമ് തിരുപ്പുകഴ് Beneficial Thiruppugazh
വീടു പേറു തരുമ് തിരുപ്പുകഴ് Thiruppugazh for Liberation
Bairavar Thiruppugazh
Saraswathy Thiruppugazh
Hanuman Thiruppugazh
Paarvathy Thiruppugazh
ambaal Ambaal Songs
അപിരാമി അന്താതി - Abirami Anthaathi
അപിരാമി അമ്മൈപ് പതികമ് Abirami Ammai Pathigam
ചകല കലാ വല്ലി - Sakalakala valli Maalai
ചരസ്വതി അന്താതി - Saraswathi Anthhathi
ലലിതാ നവരത്തിന മാലൈ - Lalitha Navaratna Maalai
മീനാട്ചിയമ്മൈ പിള്ളൈത്തമിഴ് Meenakshiammai pillai tamil
ஶ்രീ മീനാട്ചി പഞ്ചരത്നമ് - Meenakshi Amman Pillai Tamil
വടിവുടൈ മാണിക്ക മാലൈ Vadivudai Maanicka Maalai
അപയാമ്പികൈ ചതകമ് - Abhayaambigai Sadhagam
കാമാക്ഷി തുക്ക നിവരാനി Kaamaakshi Dukka Nivaarani
കാമാട്ചി അമ്മന് വിരുത്തമ്
Back to Top

Misc Songs
kids_sloka English pdf
Iyyappan Bhajans English pdf
ஶ்രീ രുത്രമ്, സൂക്തമ് , ஶாന്തി മമ്ത്രമ് in Thamizh
സുപ്രഹ്മണ്യ അഷ്ടകമ് in Thamizh
ஶ்രീ ലലിതാ സഹസ്രനാമ സ്തോത്രമ് in Thamizh
ஶ்രീ ലലിതാ സഹസ്രനാമാവലീ in Thamizh
Subramanya Ashtothram ശ്രീ ചുപ്പിരമണിയ ചുവാമി അഷ്ടോത്തിരമ്
viishnu Vishnu Songs
Search Prabandham
പെരിയാഴ്വാര് തിരുപ്പല്ലാണ്ടു - ThiruPallandu 1-12
പെരിയാഴ്വാര് തിരുമൊഴി - Periazhvar Thirumozhi 13-473
ആണ്ടാള് തിരുപ്പാവൈ - Thiruppavai 474-503
ആണ്ടാള് നാച്ചിയാര് തിരുമൊഴി - Nachiar Tirumozhi 504-646
കുലചേകര ആഴ്വാര് പെരുമാള് തിരുമൊഴി - Perumal Thirumozhi 647-751
തിരുമഴിചൈയാഴ്വാര് തിരുച്ചന്തവിരുത്തമ് - Thiruchchanda Viruththam 752-871
തൊണ്ടരടിപ്പൊടിയാഴ്വാര് തിരുമാലൈ - Thirumaalai 872-916
തൊണ്ടരടിപ്പൊടിയാഴ്വാര് തിരുപ്പള്ളി എഴുച്ചി - Thiruppalliyezhuchchi 917-926
Back to Top
തിരുപ്പാണാഴ്വാര് അമലന് ആതിപിരാന് - Amalanadhi piran 927-936
മതുരകവിയാഴ്വാര് കണ്ണി നുണ് ചിറുത്താമ്പു - Kanni Nun Siruththambu 937-947
തിരുമങ്കൈയാഴ്വാര് പെരിയ തിരുമൊഴി - Peria Thirumozhi 948-2031
തിരുമങ്കൈയാഴ്വാര് തിരുക്കുറുന് താണ്ടകമ്- Kurun Thandagam 2031-2051
തിരുമങ്കൈയാഴ്വാര് തിരു നെടുന്താണ്ടകമ് - Nedum Thandagam 2052-2081
പൊയ്കൈയാഴ്വാര് മുതല് തിരുവന്താതി - Mudhal Thiruvandhadhi 2082-2181
പൂതത്താഴ്വാര് ഇരണ്ടാമ് തിരുവന്താതി - Irandam Thiruvandhadhi 2182-2281
പേയാഴ്വാര് മൂന്റാമ് തിരുവന്താതി - Moonram Thiruvandhadhi 2282-2381
തിരുമഴിചൈ ആഴ്വാര് നാന്മുകന് തിരുവന്താതി - Naanmugan Thiruvandhadhi 2382-2477
നമ്മാഴ്വാര് തിരുവിരുത്തമ് - Thiruviruththam 2478-2577
Back to Top
നമ്മാഴ്വാര് തിരുവാചിരിയമ് - Thiruvasiriyam 2578-2584
നമ്മാഴ്വാര് പെരിയ തിരുവന്താതി - Peria Thiruvandhadhi 2585-2671
തിരുമങ്കൈ ആഴ്വാര് തിരു എഴു കൂറ്റിരുക്കൈ - Thiruvezhukkurrirukkai 2672
തിരുമങ്കൈ ആഴ്വാര് ചിറിയ തിരുമടല് - Siriya Thirumadal 2673-2712
തിരുമങ്കൈ ആഴ്വാര് പെരിയ തിരുമടല് - Peria Thirumadal 2713-2790
തിരുവരങ്കത്തമുതനാര് ഇരാമാനുച നൂറ്റന്താതി - Ramanuja Nootrandhadi 2791-2898
നമ്മാഴ്വാര് തിരുവായ് മൊഴി - Thiruvay Mozhi 2899-4000
കരുട കമന തവ - Garuda Gamana Tava
Back to Top

This page was last modified on Thu, 13 Jun 2024 05:02:21 +0000
          send corrections and suggestions to admin-at-sivaya.org

index