சிவய.திருக்கூட்டம்
sivaya.org
Please set your language preference
by clicking below languages link
Search this site with
words in any language e.g. पोऱ्‌ऱि
song/pathigam/paasuram numbers: e.g. 7.039

This page in Tamil   Hindi/Sanskrit   Telugu   Malayalam   Bengali   Kannada   English   ITRANS    Marati  Gujarathi   Oriya   Singala   Tibetian   Thai   Japanese   Urdu   Cyrillic/Russian   Spanish   Hebrew  
Over Thousand year old Tamil Hymns/Scriptures/Songs in in Tamil, other Indian, Asian and European languages. With god's grace, we could bring these ancient treasures in multiple languages in one location. If you see other language, please set your language preference in the top or select your language page. We want to make sure the scriptures presented being error free and we strive for that. Please feel free to contact us admin -at- sivaya -dot- org
Bay Area Hindu Calendar Panchangam
vinayagarVinayagar Songs
ବିନାଯକର୍ ଅକବଲ୍ - Vinayagar Agaval
ବିନାଯକର୍ ଅନୁପୂତି - Vinayagar Anupoothi
ବିନାଯକର୍ କବଚମ୍ - Vinayagar Kavasam
ବିନାଯକର୍ କାରିଯ ଚିତ୍ତି ମାଲୈ - Vinayagar Kariya SIddhi Maalai
ବିନାଯକର୍ ପାଟଲ୍ Vinayagar Songs
ବିନାଯକର୍ ତିରୁପ୍ପୁକଳ଼୍ - Vinayagar Thiruppugazh
ତିରୁ ଇରଟ୍ଟୈ ମଣି ମାଲୈ Thiru Irattai maNi Maalai
କଣପତୀସ୍ବରମ୍ Ganapatheeswaram
ବିନାଯକର୍ ନାନ଼୍ମଣି Vinayagar NaanmaniMaalai
ବିନାଯକର୍ ପତିକମ୍ Vinayagar Pathigam
Back to Top

Bhajans
ବିନାଯକର୍ ପଜନ଼ୈ ପାଟଲ୍କଳ୍ Ganesha Bhajans
ମୁରୁକନ଼୍ ପଜନ଼ୈ ପାଟଲ୍କଳ୍ Murugan Bhajans
ଚିବନ଼୍ ପଜନ଼ୈ ପାଟଲ୍କଳ୍ Shiva Bhajans
ଅମ୍ମନ଼୍ ପଜନ଼ୈ ପାଟଲ୍କଳ୍ Amman Bhajans
କିରୁଷ୍ଣା ପଜନ଼ୈ ପାଟଲ୍କଳ୍ Krishna Bhajans
ପଜନ଼ୈ ପାଟଲ୍କଳ୍ All Bhajans
Shiva Songs  
ନଟରାଜର୍ ପତ୍ତୁ ପାଟଲ୍ Natarajar Pathu
ଅରୁଣାଚ୍ଚଲ ଚିବ ଅକ୍ଷରମଣିମାଲୈ - Arunachala Akshara Maalai
ଚିବବାକ୍କିଯର୍ ପାଟଲ୍ Sivavaakiyar Paadal
ବଳ୍ଳଲାର୍ ତିରୁଅରୁଟ୍ପା Vallalar Paadal
Back to Top

General
ଚୈବଚମଯ ନିତ୍ଯ ଅନ଼ୁଟ୍ଟାନ଼ବିତି
ଚୈବଚିତ୍ତାନ୍ତ ଚୁରୁକ୍କମ୍ Saiva Sidhantha FAQ in Thamizh
ତିରୁକ୍କୁର଼ଳ୍ Thirukkural
ବାଳ଼୍ତ୍ତୁ ପାଟଲ୍କଳ୍ - Mangalam Songs
ମଳ଼ୈକ୍କାନ଼ ପତିକଙ୍କଳ୍ Songs for Rain
କୁଳ଼ନ୍ତୈ ପେଯର୍କଳ୍ Baby Names
ଚିତ୍ତର୍କଳ୍ ପୋର଼୍ର଼ି Sidhargal Potri
Tamil Proverbs
Back to Top
shiva Shiva (ThiruMurai) Songs
ତିରୁମୁର଼ୈ ପାଟଲ୍କଳ୍ Selected Thirumurai
ଚିବପୁରାଣମ୍ SivaPuranam
ତିରୁବାଚକମ୍ ମୁର଼୍ର଼ୋତଲ୍ - Thiruvaasagam Mutrothal
ତିରୁମୁର଼ୈ ଏଣ୍ ବରିଚୈ All Thirumurai
ତିରୁମୁର଼ୈ ବରଲାର଼୍ର଼ୁ ବରିଚୈ Thirumurai Historical Order
ପଞ୍ଚ ‌ ପୁରାଣ‌ମ୍ Pancha Puraanam
ଚିବ ତଲଙ୍କଳ୍ Shiva Paadal Temples
ବୈପ୍ପୁ ତଲଙ୍କଳ୍ Shiva Vaippu Temples
ତିରୁମୁର଼ୈ ପଣ୍କଳ୍ Thirumurai Pann/Melody
ତିରୁମୂଲର୍ ତିରୁମନ୍ତିରମ୍ Selected Thirumanthiram
ପେରିଯ‌ ପୁରାଣ‌ମ୍ Selected Periyapuraanam
ତିରୁମୁର଼ୈ ପୋର଼୍ର଼ି Siva Archana
ତିରୁମୁର଼ୈ ପୁତ୍ତକ ବରିଚୈ Thirumurai by Books
Back to Top
ତିରଟ୍ଟୁ
ତିରୁମୁର଼ୈ ପାଟଲ୍ ଓଲି ଇଣୈପ୍ପୁ Thirumurai Audio Links/Melody
ନଲମ୍ ତରୁମ୍ ପତିକଙ୍କଳ୍ Beneficial Pathigam
ବାଳ଼୍ବିଯଲ୍ ତିରୁମୁର଼ୈ ପାଟଲ୍କଳ୍ Daily Prayers from Thirumurai
କରୁ ମୁତଲ୍ ତିରୁ ବରୈ- Karu Muthal Thiru Varai
ଅକତ୍ତିଯର୍ ତେବାରତ୍ତିରଟ୍ଟୁ - Agathiyar Thevaara Thirattu
1 ଆମ୍ ତିରୁମୁର଼ୈ - Thirumurai
2 ଆମ୍ ତିରୁମୁର଼ୈ - Thirumurai
3 ଆମ୍ ତିରୁମୁର଼ୈ - Thirumurai
4 ଆମ୍ ତିରୁମୁର଼ୈ - Thirumurai
5 ଆମ୍ ତିରୁମୁର଼ୈ - Thirumurai
6 ଆମ୍ ତିରୁମୁର଼ୈ - Thirumurai
7 ଆମ୍ ତିରୁମୁର଼ୈ - Thirumurai
8 ଆମ୍ ତିରୁମୁର଼ୈ - Thirumurai
9 ଆମ୍ ତିରୁମୁର଼ୈ - Thirumurai
10 ଆମ୍ ତିରୁମୁର଼ୈ - Thirumurai
11 ଆମ୍ ତିରୁମୁର଼ୈ - Thirumurai
12 ଆମ୍ ତିରୁମୁର଼ୈ - Thirumurai
1008 ଚିବନ଼୍ ପୋର଼୍ର଼ି - Sivan PotRi
Back to Top
murugan Murugan Songs
କନ୍ତର୍ ଚଷ୍ଟି କବଚମ୍ -Kandhar Sasti Kavasam
କନ୍ତ କୁରୁ କବଚମ୍ -Kandha Guru Kavasam
ଚଣ୍ମୁକ କବଚମ୍ - Shanmuga Kavasam
ଅରୁଣକିରିନାତର୍
ତିରୁପ୍ପୁକଳ଼୍ Selected Thiruppugazh
ତିରୁପ୍ପୁକଳ଼୍ ଏଣ୍, ଅକର ବରିଚୈ, ତେଟୁତଲ୍ - All Thiruppugazh & Search
ତିରୁପ୍ପୁକଳ଼୍ ତେଟୁତଲ୍
ତିରୁପ୍ପୁକଳ଼୍ ତଲଙ୍କଳ୍ - Thiruppugazh sthalam
ତିରୁପ୍ପୁକଳ଼୍ ଚନ୍ତମ୍ - Thiruppugazh by Santham
କନ୍ତର୍ ଅନ଼ୁପୂତି - Kandhar Anupoothi
ବେଲ୍, ବିରୁତ୍ତମ୍ Vel virutham
ମଯିଲ୍ ବିରୁତ୍ତମ୍ Mayil virutham
ଚେବଲ୍ ବିରୁତ୍ତମ୍ Saeval virutham
ତିରୁବକୁପ୍ପୁ ThiruVaguppu
Back to Top
ପାମ୍ପନ଼୍ ଚୁବାମିକଳ୍
ଚଣ୍ମୁକ କବଚମ୍ - Shanmuga Kavasam
ପରିପୂରଣ ପଞ୍ଚାମିର୍ତ ବଣ୍ଣମ୍ - Paripoorna Panchamrtha vannam
ପକୈ କଟିତଲ୍ - Pagai Kadithal
କୁମାରସ୍ତବମ୍ - Kumarstavam
ପୋର଼୍ର଼ି ବିଣ୍ଣପ୍ପମ୍ - Potri Vinnappam
 
କନ୍ତର୍ କଲି ବେଣ୍ପା - Kandhar kali Venba
ବେଲ୍ ମାର଼ଲ୍ - Vel Maaral
ଚୁପ୍ପିରମଣିଯ ଅଷ୍ଟୋତ୍ତିରମ୍ Subramnaya Ashtothram
108 ମୁରୁକା ପୋର଼୍ର଼ି - Muruga Potri
1008 ତିରୁପ୍ପୁକଳ଼୍ ମୁରୁକା ପୋର଼୍ର଼ି - Muruga Potri
Back to Top
କୁରୁଜି ଇରାକବନ଼୍ ତିରୁପ୍ପୁକଳ଼୍ ବରିଚୈ
କୁକଶ୍ରୀ ବାରିଯାର୍ ତିରୁପ୍ପୁକଳ଼୍ ବରିଚୈ
ଚିଲ ବରି ତିରୁପ୍ପୁକଳ଼୍ Short Verses Thiruppugazh
ପଲ ବରି ତିରୁପ୍ପୁକଳ଼୍ Long Verses Thiruppugazh
ତିରୁପ୍ପୁକଳ଼ିଲ୍ ପକ୍ତି ମାର୍କ୍କମ୍ Devotionnal Thiruppugazh
ତିରୁପ୍ପୁକଳ଼ିଲ୍ ଯୋକ, ଞାନ଼ ମାର୍କ୍କମ୍ ବିନ଼ୈ ନୀକ୍କମ୍ Yoga , Gnana & Vinai Neekam in Thiruppugazh
ନଲମ୍ ତରୁମ୍ ତିରୁପ୍ପୁକଳ଼୍ Beneficial Thiruppugazh
ବୀଟୁ ପେର଼ୁ ତରୁମ୍ ତିରୁପ୍ପୁକଳ଼୍ Thiruppugazh for Liberation
Bairavar Thiruppugazh
Saraswathy Thiruppugazh
Hanuman Thiruppugazh
Paarvathy Thiruppugazh
ambaal Ambaal Songs
ଅପିରାମି ଅନ୍ତାତି - Abirami Anthaathi
ଅପିରାମି ଅମ୍ମୈପ୍ ପତିକମ୍ Abirami Ammai Pathigam
ଚକଲ କଲା ବଲ୍ଲି - Sakalakala valli Maalai
ଚରସ୍ବତି ଅନ୍ତାତି - Saraswathi Anthhathi
ଲଲିତା ନବରତ୍ତିନ଼ ମାଲୈ - Lalitha Navaratna Maalai
ମୀନ଼ାଟ୍ଚିଯମ୍ମୈ ପିଳ୍ଳୈତ୍ତମିଳ଼୍ Meenakshiammai pillai tamil
ஶ்ରୀ ମୀନ଼ାଟ୍ଚି ପଞ୍ଚରତ୍ନ଼ମ୍ - Meenakshi Amman Pillai Tamil
ବଟିବୁଟୈ ମାଣିକ୍କ ମାଲୈ Vadivudai Maanicka Maalai
ଅପଯାମ୍ପିକୈ ଚତକମ୍ - Abhayaambigai Sadhagam
କାମାକ୍ଷି ତୁକ୍କ ନିବରାନ଼ି Kaamaakshi Dukka Nivaarani
କାମାଟ୍ଚି ଅମ୍ମନ଼୍ ବିରୁତ୍ତମ୍
Back to Top

Misc Songs
kids_sloka English pdf
Iyyappan Bhajans English pdf
ஶ்ରୀ ରୁତ୍ରମ୍, ସୂକ୍ତମ୍ , ஶாନ଼୍ତି ମମ୍ତ୍ରମ୍ in Thamizh
ସୁପ୍ରହ୍ମଣ୍ଯ ଅଷ୍ଟକମ୍ in Thamizh
ஶ்ରୀ ଲଲିତା ସହସ୍ରନାମ ସ୍ତୋତ୍ରମ୍ in Thamizh
ஶ்ରୀ ଲଲିତା ସହସ୍ରନାମାବଲୀ in Thamizh
Subramanya Ashtothram ଶ୍ରୀ ଚୁପ୍ପିରମଣିଯ ଚୁବାମି ଅଷ୍ଟୋତ୍ତିରମ୍
viishnu Vishnu Songs
Search Prabandham
ପେରିଯାଳ଼୍ବାର୍ ତିରୁପ୍ପଲ୍ଲାଣ୍ଟୁ - ThiruPallandu 1-12
ପେରିଯାଳ଼୍ବାର୍ ତିରୁମୋଳ଼ି - Periazhvar Thirumozhi 13-473
ଆଣ୍ଟାଳ୍ ତିରୁପ୍ପାବୈ - Thiruppavai 474-503
ଆଣ୍ଟାଳ୍ ନାଚ୍ଚିଯାର୍ ତିରୁମୋଳ଼ି - Nachiar Tirumozhi 504-646
କୁଲଚେକର ଆଳ଼୍ବାର୍ ପେରୁମାଳ୍ ତିରୁମୋଳ଼ି - Perumal Thirumozhi 647-751
ତିରୁମଳ଼ିଚୈଯାଳ଼୍ବାର୍ ତିରୁଚ୍ଚନ୍ତବିରୁତ୍ତମ୍ - Thiruchchanda Viruththam 752-871
ତୋଣ୍ଟରଟିପ୍ପୋଟିଯାଳ଼୍ବାର୍ ତିରୁମାଲୈ - Thirumaalai 872-916
ତୋଣ୍ଟରଟିପ୍ପୋଟିଯାଳ଼୍ବାର୍ ତିରୁପ୍ପଳ୍ଳି ଏଳ଼ୁଚ୍ଚି - Thiruppalliyezhuchchi 917-926
Back to Top
ତିରୁପ୍ପାଣାଳ଼୍ବାର୍ ଅମଲନ଼୍ ଆତିପିରାନ଼୍ - Amalanadhi piran 927-936
ମତୁରକବିଯାଳ଼୍ବାର୍ କଣ୍ଣି ନୁଣ୍ ଚିର଼ୁତ୍ତାମ୍ପୁ - Kanni Nun Siruththambu 937-947
ତିରୁମଙ୍କୈଯାଳ଼୍ବାର୍ ପେରିଯ ତିରୁମୋଳ଼ି - Peria Thirumozhi 948-2031
ତିରୁମଙ୍କୈଯାଳ଼୍ବାର୍ ତିରୁକ୍କୁର଼ୁନ୍ ତାଣ୍ଟକମ୍- Kurun Thandagam 2031-2051
ତିରୁମଙ୍କୈଯାଳ଼୍ବାର୍ ତିରୁ ନେଟୁନ୍ତାଣ୍ଟକମ୍ - Nedum Thandagam 2052-2081
ପୋଯ୍କୈଯାଳ଼୍ବାର୍ ମୁତଲ୍ ତିରୁବନ୍ତାତି - Mudhal Thiruvandhadhi 2082-2181
ପୂତତ୍ତାଳ଼୍ବାର୍ ଇରଣ୍ଟାମ୍ ତିରୁବନ୍ତାତି - Irandam Thiruvandhadhi 2182-2281
ପେଯାଳ଼୍ବାର୍ ମୂନ଼୍ର଼ାମ୍ ତିରୁବନ୍ତାତି - Moonram Thiruvandhadhi 2282-2381
ତିରୁମଳ଼ିଚୈ ଆଳ଼୍ବାର୍ ନାନ଼୍ମୁକନ଼୍ ତିରୁବନ୍ତାତି - Naanmugan Thiruvandhadhi 2382-2477
ନମ୍ମାଳ଼୍ବାର୍ ତିରୁବିରୁତ୍ତମ୍ - Thiruviruththam 2478-2577
Back to Top
ନମ୍ମାଳ଼୍ବାର୍ ତିରୁବାଚିରିଯମ୍ - Thiruvasiriyam 2578-2584
ନମ୍ମାଳ଼୍ବାର୍ ପେରିଯ ତିରୁବନ୍ତାତି - Peria Thiruvandhadhi 2585-2671
ତିରୁମଙ୍କୈ ଆଳ଼୍ବାର୍ ତିରୁ ଏଳ଼ୁ କୂର଼୍ର଼ିରୁକ୍କୈ - Thiruvezhukkurrirukkai 2672
ତିରୁମଙ୍କୈ ଆଳ଼୍ବାର୍ ଚିର଼ିଯ ତିରୁମଟଲ୍ - Siriya Thirumadal 2673-2712
ତିରୁମଙ୍କୈ ଆଳ଼୍ବାର୍ ପେରିଯ ତିରୁମଟଲ୍ - Peria Thirumadal 2713-2790
ତିରୁବରଙ୍କତ୍ତମୁତନ଼ାର୍ ଇରାମାନ଼ୁଚ ନୂର଼୍ର଼ନ୍ତାତି - Ramanuja Nootrandhadi 2791-2898
ନମ୍ମାଳ଼୍ବାର୍ ତିରୁବାଯ୍ ମୋଳ଼ି - Thiruvay Mozhi 2899-4000
କରୁଟ କମନ଼ ତବ - Garuda Gamana Tava
Back to Top

This page was last modified on Thu, 13 Jun 2024 05:02:21 +0000
          send corrections and suggestions to admin-at-sivaya.org

index