சிவய.திருக்கூட்டம்
sivaya.org
Please set your language preference
by clicking below languages link
Search this site with
words in any language e.g. पोऱ्‌ऱि
song/pathigam/paasuram numbers: e.g. 7.039

This page in Tamil   Hindi/Sanskrit   Telugu   Malayalam   Bengali   Kannada   English   ITRANS    Marati  Gujarathi   Oriya   Singala   Tibetian   Thai   Japanese   Urdu   Cyrillic/Russian   Spanish   Hebrew  
Over Thousand year old Tamil Hymns/Scriptures/Songs in in Tamil, other Indian, Asian and European languages. With god's grace, we could bring these ancient treasures in multiple languages in one location. If you see other language, please set your language preference in the top or select your language page. We want to make sure the scriptures presented being error free and we strive for that. Please feel free to contact us admin -at- sivaya -dot- org
Bay Area Hindu Calendar Panchangam
vinayagarVinayagar Songs
ವಿನಾಯಕರ್ ಅಕವಲ್ - Vinayagar Agaval
ವಿನಾಯಕರ್ ಅನುಪೂತಿ - Vinayagar Anupoothi
ವಿನಾಯಕರ್ ಕವಚಮ್ - Vinayagar Kavasam
ವಿನಾಯಕರ್ ಕಾರಿಯ ಚಿತ್ತಿ ಮಾಲೈ - Vinayagar Kariya SIddhi Maalai
ವಿನಾಯಕರ್ ಪಾಟಲ್ Vinayagar Songs
ವಿನಾಯಕರ್ ತಿರುಪ್ಪುಕೞ್ - Vinayagar Thiruppugazh
ತಿರು ಇರಟ್ಟೈ ಮಣಿ ಮಾಲೈ Thiru Irattai maNi Maalai
ಕಣಪತೀಸ್ವರಮ್ Ganapatheeswaram
ವಿನಾಯಕರ್ ನಾನ಼್ಮಣಿ Vinayagar NaanmaniMaalai
ವಿನಾಯಕರ್ ಪತಿಕಮ್ Vinayagar Pathigam
Back to Top

Bhajans
ವಿನಾಯಕರ್ ಪಜನ಼ೈ ಪಾಟಲ್ಕಳ್ Ganesha Bhajans
ಮುರುಕನ಼್ ಪಜನ಼ೈ ಪಾಟಲ್ಕಳ್ Murugan Bhajans
ಚಿವನ಼್ ಪಜನ಼ೈ ಪಾಟಲ್ಕಳ್ Shiva Bhajans
ಅಮ್ಮನ಼್ ಪಜನ಼ೈ ಪಾಟಲ್ಕಳ್ Amman Bhajans
ಕಿರುಷ್ಣಾ ಪಜನ಼ೈ ಪಾಟಲ್ಕಳ್ Krishna Bhajans
ಪಜನ಼ೈ ಪಾಟಲ್ಕಳ್ All Bhajans
Shiva Songs  
ನಟರಾಜರ್ ಪತ್ತು ಪಾಟಲ್ Natarajar Pathu
ಅರುಣಾಚ್ಚಲ ಚಿವ ಅಕ್ಷರಮಣಿಮಾಲೈ - Arunachala Akshara Maalai
ಚಿವವಾಕ್ಕಿಯರ್ ಪಾಟಲ್ Sivavaakiyar Paadal
ವಳ್ಳಲಾರ್ ತಿರುಅರುಟ್ಪಾ Vallalar Paadal
Back to Top

General
ಚೈವಚಮಯ ನಿತ್ಯ ಅನ಼ುಟ್ಟಾನ಼ವಿತಿ
ಚೈವಚಿತ್ತಾನ್ತ ಚುರುಕ್ಕಮ್ Saiva Sidhantha FAQ in Thamizh
ತಿರುಕ್ಕುಱಳ್ Thirukkural
ವಾೞ್ತ್ತು ಪಾಟಲ್ಕಳ್ - Mangalam Songs
ಮೞೈಕ್ಕಾನ಼ ಪತಿಕಙ್ಕಳ್ Songs for Rain
ಕುೞನ್ತೈ ಪೆಯರ್ಕಳ್ Baby Names
ಚಿತ್ತರ್ಕಳ್ ಪೋಱ್ಱಿ Sidhargal Potri
Tamil Proverbs
Back to Top
shiva Shiva (ThiruMurai) Songs
ತಿರುಮುಱೈ ಪಾಟಲ್ಕಳ್ Selected Thirumurai
ಚಿವಪುರಾಣಮ್ SivaPuranam
ತಿರುವಾಚಕಮ್ ಮುಱ್ಱೋತಲ್ - Thiruvaasagam Mutrothal
ತಿರುಮುಱೈ ಎಣ್ ವರಿಚೈ All Thirumurai
ತಿರುಮುಱೈ ವರಲಾಱ್ಱು ವರಿಚೈ Thirumurai Historical Order
ಪಞ್ಚ ‌ ಪುರಾಣ‌ಮ್ Pancha Puraanam
ಚಿವ ತಲಙ್ಕಳ್ Shiva Paadal Temples
ವೈಪ್ಪು ತಲಙ್ಕಳ್ Shiva Vaippu Temples
ತಿರುಮುಱೈ ಪಣ್ಕಳ್ Thirumurai Pann/Melody
ತಿರುಮೂಲರ್ ತಿರುಮನ್ತಿರಮ್ Selected Thirumanthiram
ಪೆರಿಯ‌ ಪುರಾಣ‌ಮ್ Selected Periyapuraanam
ತಿರುಮುಱೈ ಪೋಱ್ಱಿ Siva Archana
ತಿರುಮುಱೈ ಪುತ್ತಕ ವರಿಚೈ Thirumurai by Books
Back to Top
ತಿರಟ್ಟು
ತಿರುಮುಱೈ ಪಾಟಲ್ ಒಲಿ ಇಣೈಪ್ಪು Thirumurai Audio Links/Melody
ನಲಮ್ ತರುಮ್ ಪತಿಕಙ್ಕಳ್ Beneficial Pathigam
ವಾೞ್ವಿಯಲ್ ತಿರುಮುಱೈ ಪಾಟಲ್ಕಳ್ Daily Prayers from Thirumurai
ಕರು ಮುತಲ್ ತಿರು ವರೈ- Karu Muthal Thiru Varai
ಅಕತ್ತಿಯರ್ ತೇವಾರತ್ತಿರಟ್ಟು - Agathiyar Thevaara Thirattu
1 ಆಮ್ ತಿರುಮುಱೈ - Thirumurai
2 ಆಮ್ ತಿರುಮುಱೈ - Thirumurai
3 ಆಮ್ ತಿರುಮುಱೈ - Thirumurai
4 ಆಮ್ ತಿರುಮುಱೈ - Thirumurai
5 ಆಮ್ ತಿರುಮುಱೈ - Thirumurai
6 ಆಮ್ ತಿರುಮುಱೈ - Thirumurai
7 ಆಮ್ ತಿರುಮುಱೈ - Thirumurai
8 ಆಮ್ ತಿರುಮುಱೈ - Thirumurai
9 ಆಮ್ ತಿರುಮುಱೈ - Thirumurai
10 ಆಮ್ ತಿರುಮುಱೈ - Thirumurai
11 ಆಮ್ ತಿರುಮುಱೈ - Thirumurai
12 ಆಮ್ ತಿರುಮುಱೈ - Thirumurai
1008 ಚಿವನ಼್ ಪೋಱ್ಱಿ - Sivan PotRi
Back to Top
murugan Murugan Songs
ಕನ್ತರ್ ಚಷ್ಟಿ ಕವಚಮ್ -Kandhar Sasti Kavasam
ಕನ್ತ ಕುರು ಕವಚಮ್ -Kandha Guru Kavasam
ಚಣ್ಮುಕ ಕವಚಮ್ - Shanmuga Kavasam
ಅರುಣಕಿರಿನಾತರ್
ತಿರುಪ್ಪುಕೞ್ Selected Thiruppugazh
ತಿರುಪ್ಪುಕೞ್ ಎಣ್, ಅಕರ ವರಿಚೈ, ತೇಟುತಲ್ - All Thiruppugazh & Search
ತಿರುಪ್ಪುಕೞ್ ತೇಟುತಲ್
ತಿರುಪ್ಪುಕೞ್ ತಲಙ್ಕಳ್ - Thiruppugazh sthalam
ತಿರುಪ್ಪುಕೞ್ ಚನ್ತಮ್ - Thiruppugazh by Santham
ಕನ್ತರ್ ಅನ಼ುಪೂತಿ - Kandhar Anupoothi
ವೇಲ್, ವಿರುತ್ತಮ್ Vel virutham
ಮಯಿಲ್ ವಿರುತ್ತಮ್ Mayil virutham
ಚೇವಲ್ ವಿರುತ್ತಮ್ Saeval virutham
ತಿರುವಕುಪ್ಪು ThiruVaguppu
Back to Top
ಪಾಮ್ಪನ಼್ ಚುವಾಮಿಕಳ್
ಚಣ್ಮುಕ ಕವಚಮ್ - Shanmuga Kavasam
ಪರಿಪೂರಣ ಪಞ್ಚಾಮಿರ್ತ ವಣ್ಣಮ್ - Paripoorna Panchamrtha vannam
ಪಕೈ ಕಟಿತಲ್ - Pagai Kadithal
ಕುಮಾರಸ್ತವಮ್ - Kumarstavam
ಪೋಱ್ಱಿ ವಿಣ್ಣಪ್ಪಮ್ - Potri Vinnappam
 
ಕನ್ತರ್ ಕಲಿ ವೆಣ್ಪಾ - Kandhar kali Venba
ವೇಲ್ ಮಾಱಲ್ - Vel Maaral
ಚುಪ್ಪಿರಮಣಿಯ ಅಷ್ಟೋತ್ತಿರಮ್ Subramnaya Ashtothram
108 ಮುರುಕಾ ಪೋಱ್ಱಿ - Muruga Potri
1008 ತಿರುಪ್ಪುಕೞ್ ಮುರುಕಾ ಪೋಱ್ಱಿ - Muruga Potri
Back to Top
ಕುರುಜಿ ಇರಾಕವನ಼್ ತಿರುಪ್ಪುಕೞ್ ವರಿಚೈ
ಕುಕಶ್ರೀ ವಾರಿಯಾರ್ ತಿರುಪ್ಪುಕೞ್ ವರಿಚೈ
ಚಿಲ ವರಿ ತಿರುಪ್ಪುಕೞ್ Short Verses Thiruppugazh
ಪಲ ವರಿ ತಿರುಪ್ಪುಕೞ್ Long Verses Thiruppugazh
ತಿರುಪ್ಪುಕೞಿಲ್ ಪಕ್ತಿ ಮಾರ್ಕ್ಕಮ್ Devotionnal Thiruppugazh
ತಿರುಪ್ಪುಕೞಿಲ್ ಯೋಕ, ಞಾನ಼ ಮಾರ್ಕ್ಕಮ್ ವಿನ಼ೈ ನೀಕ್ಕಮ್ Yoga , Gnana & Vinai Neekam in Thiruppugazh
ನಲಮ್ ತರುಮ್ ತಿರುಪ್ಪುಕೞ್ Beneficial Thiruppugazh
ವೀಟು ಪೇಱು ತರುಮ್ ತಿರುಪ್ಪುಕೞ್ Thiruppugazh for Liberation
Bairavar Thiruppugazh
Saraswathy Thiruppugazh
Hanuman Thiruppugazh
Paarvathy Thiruppugazh
ambaal Ambaal Songs
ಅಪಿರಾಮಿ ಅನ್ತಾತಿ - Abirami Anthaathi
ಅಪಿರಾಮಿ ಅಮ್ಮೈಪ್ ಪತಿಕಮ್ Abirami Ammai Pathigam
ಚಕಲ ಕಲಾ ವಲ್ಲಿ - Sakalakala valli Maalai
ಚರಸ್ವತಿ ಅನ್ತಾತಿ - Saraswathi Anthhathi
ಲಲಿತಾ ನವರತ್ತಿನ಼ ಮಾಲೈ - Lalitha Navaratna Maalai
ಮೀನ಼ಾಟ್ಚಿಯಮ್ಮೈ ಪಿಳ್ಳೈತ್ತಮಿೞ್ Meenakshiammai pillai tamil
ஶ்ರೀ ಮೀನ಼ಾಟ್ಚಿ ಪಞ್ಚರತ್ನ಼ಮ್ - Meenakshi Amman Pillai Tamil
ವಟಿವುಟೈ ಮಾಣಿಕ್ಕ ಮಾಲೈ Vadivudai Maanicka Maalai
ಅಪಯಾಮ್ಪಿಕೈ ಚತಕಮ್ - Abhayaambigai Sadhagam
ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ತುಕ್ಕ ನಿವರಾನ಼ಿ Kaamaakshi Dukka Nivaarani
ಕಾಮಾಟ್ಚಿ ಅಮ್ಮನ಼್ ವಿರುತ್ತಮ್
Back to Top

Misc Songs
kids_sloka English pdf
Iyyappan Bhajans English pdf
ஶ்ರೀ ರುತ್ರಮ್, ಸೂಕ್ತಮ್ , ஶாನ಼್ತಿ ಮಮ್ತ್ರಮ್ in Thamizh
ಸುಪ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಅಷ್ಟಕಮ್ in Thamizh
ஶ்ರೀ ಲಲಿತಾ ಸಹಸ್ರನಾಮ ಸ್ತೋತ್ರಮ್ in Thamizh
ஶ்ರೀ ಲಲಿತಾ ಸಹಸ್ರನಾಮಾವಲೀ in Thamizh
Subramanya Ashtothram ಶ್ರೀ ಚುಪ್ಪಿರಮಣಿಯ ಚುವಾಮಿ ಅಷ್ಟೋತ್ತಿರಮ್
viishnu Vishnu Songs
Search Prabandham
ಪೆರಿಯಾೞ್ವಾರ್ ತಿರುಪ್ಪಲ್ಲಾಣ್ಟು - ThiruPallandu 1-12
ಪೆರಿಯಾೞ್ವಾರ್ ತಿರುಮೊೞಿ - Periazhvar Thirumozhi 13-473
ಆಣ್ಟಾಳ್ ತಿರುಪ್ಪಾವೈ - Thiruppavai 474-503
ಆಣ್ಟಾಳ್ ನಾಚ್ಚಿಯಾರ್ ತಿರುಮೊೞಿ - Nachiar Tirumozhi 504-646
ಕುಲಚೇಕರ ಆೞ್ವಾರ್ ಪೆರುಮಾಳ್ ತಿರುಮೊೞಿ - Perumal Thirumozhi 647-751
ತಿರುಮೞಿಚೈಯಾೞ್ವಾರ್ ತಿರುಚ್ಚನ್ತವಿರುತ್ತಮ್ - Thiruchchanda Viruththam 752-871
ತೊಣ್ಟರಟಿಪ್ಪೊಟಿಯಾೞ್ವಾರ್ ತಿರುಮಾಲೈ - Thirumaalai 872-916
ತೊಣ್ಟರಟಿಪ್ಪೊಟಿಯಾೞ್ವಾರ್ ತಿರುಪ್ಪಳ್ಳಿ ಎೞುಚ್ಚಿ - Thiruppalliyezhuchchi 917-926
Back to Top
ತಿರುಪ್ಪಾಣಾೞ್ವಾರ್ ಅಮಲನ಼್ ಆತಿಪಿರಾನ಼್ - Amalanadhi piran 927-936
ಮತುರಕವಿಯಾೞ್ವಾರ್ ಕಣ್ಣಿ ನುಣ್ ಚಿಱುತ್ತಾಮ್ಪು - Kanni Nun Siruththambu 937-947
ತಿರುಮಙ್ಕೈಯಾೞ್ವಾರ್ ಪೆರಿಯ ತಿರುಮೊೞಿ - Peria Thirumozhi 948-2031
ತಿರುಮಙ್ಕೈಯಾೞ್ವಾರ್ ತಿರುಕ್ಕುಱುನ್ ತಾಣ್ಟಕಮ್- Kurun Thandagam 2031-2051
ತಿರುಮಙ್ಕೈಯಾೞ್ವಾರ್ ತಿರು ನೆಟುನ್ತಾಣ್ಟಕಮ್ - Nedum Thandagam 2052-2081
ಪೊಯ್ಕೈಯಾೞ್ವಾರ್ ಮುತಲ್ ತಿರುವನ್ತಾತಿ - Mudhal Thiruvandhadhi 2082-2181
ಪೂತತ್ತಾೞ್ವಾರ್ ಇರಣ್ಟಾಮ್ ತಿರುವನ್ತಾತಿ - Irandam Thiruvandhadhi 2182-2281
ಪೇಯಾೞ್ವಾರ್ ಮೂನ಼್ಱಾಮ್ ತಿರುವನ್ತಾತಿ - Moonram Thiruvandhadhi 2282-2381
ತಿರುಮೞಿಚೈ ಆೞ್ವಾರ್ ನಾನ಼್ಮುಕನ಼್ ತಿರುವನ್ತಾತಿ - Naanmugan Thiruvandhadhi 2382-2477
ನಮ್ಮಾೞ್ವಾರ್ ತಿರುವಿರುತ್ತಮ್ - Thiruviruththam 2478-2577
Back to Top
ನಮ್ಮಾೞ್ವಾರ್ ತಿರುವಾಚಿರಿಯಮ್ - Thiruvasiriyam 2578-2584
ನಮ್ಮಾೞ್ವಾರ್ ಪೆರಿಯ ತಿರುವನ್ತಾತಿ - Peria Thiruvandhadhi 2585-2671
ತಿರುಮಙ್ಕೈ ಆೞ್ವಾರ್ ತಿರು ಎೞು ಕೂಱ್ಱಿರುಕ್ಕೈ - Thiruvezhukkurrirukkai 2672
ತಿರುಮಙ್ಕೈ ಆೞ್ವಾರ್ ಚಿಱಿಯ ತಿರುಮಟಲ್ - Siriya Thirumadal 2673-2712
ತಿರುಮಙ್ಕೈ ಆೞ್ವಾರ್ ಪೆರಿಯ ತಿರುಮಟಲ್ - Peria Thirumadal 2713-2790
ತಿರುವರಙ್ಕತ್ತಮುತನ಼ಾರ್ ಇರಾಮಾನ಼ುಚ ನೂಱ್ಱನ್ತಾತಿ - Ramanuja Nootrandhadi 2791-2898
ನಮ್ಮಾೞ್ವಾರ್ ತಿರುವಾಯ್ ಮೊೞಿ - Thiruvay Mozhi 2899-4000
ಕರುಟ ಕಮನ಼ ತವ - Garuda Gamana Tava
Back to Top

This page was last modified on Thu, 13 Jun 2024 05:02:21 +0000
          send corrections and suggestions to admin-at-sivaya.org

index