சிவய.திருக்கூட்டம்
sivaya.org
Please set your language preference
by clicking below languages link
Search this site with
words in any language e.g. पोऱ्‌ऱि
song/pathigam/paasuram numbers: e.g. 7.039

This page in Tamil   Hindi/Sanskrit   Telugu   Malayalam   Bengali   Kannada   English   ITRANS    Marati  Gujarathi   Oriya   Singala   Tibetian   Thai   Japanese   Urdu   Cyrillic/Russian   Spanish   Hebrew  
Over Thousand year old Tamil Hymns/Scriptures/Songs in in Tamil, other Indian, Asian and European languages. With god's grace, we could bring these ancient treasures in multiple languages in one location. If you see other language, please set your language preference in the top or select your language page. We want to make sure the scriptures presented being error free and we strive for that. Please feel free to contact us admin -at- sivaya -dot- org
Bay Area Hindu Calendar Panchangam
vinayagarVinayagar Songs
વિનાયકર્ અકવલ્ - Vinayagar Agaval
વિનાયકર્ અનુપૂતિ - Vinayagar Anupoothi
વિનાયકર્ કવચમ્ - Vinayagar Kavasam
વિનાયકર્ કારિય ચિત્તિ માલૈ - Vinayagar Kariya SIddhi Maalai
વિનાયકર્ પાટલ્ Vinayagar Songs
વિનાયકર્ તિરુપ્પુકળ઼્ - Vinayagar Thiruppugazh
તિરુ ઇરટ્ટૈ મણિ માલૈ Thiru Irattai maNi Maalai
કણપતીસ્વરમ્ Ganapatheeswaram
વિનાયકર્ નાન઼્મણિ Vinayagar NaanmaniMaalai
વિનાયકર્ પતિકમ્ Vinayagar Pathigam
Back to Top

Bhajans
વિનાયકર્ પજન઼ૈ પાટલ્કળ્ Ganesha Bhajans
મુરુકન઼્ પજન઼ૈ પાટલ્કળ્ Murugan Bhajans
ચિવન઼્ પજન઼ૈ પાટલ્કળ્ Shiva Bhajans
અમ્મન઼્ પજન઼ૈ પાટલ્કળ્ Amman Bhajans
કિરુષ્ણા પજન઼ૈ પાટલ્કળ્ Krishna Bhajans
પજન઼ૈ પાટલ્કળ્ All Bhajans
Shiva Songs  
નટરાજર્ પત્તુ પાટલ્ Natarajar Pathu
અરુણાચ્ચલ ચિવ અક્ષરમણિમાલૈ - Arunachala Akshara Maalai
ચિવવાક્કિયર્ પાટલ્ Sivavaakiyar Paadal
વળ્ળલાર્ તિરુઅરુટ્પા Vallalar Paadal
Back to Top

General
ચૈવચમય નિત્ય અન઼ુટ્ટાન઼વિતિ
ચૈવચિત્તાન્ત ચુરુક્કમ્ Saiva Sidhantha FAQ in Thamizh
તિરુક્કુર઼ળ્ Thirukkural
વાળ઼્ત્તુ પાટલ્કળ્ - Mangalam Songs
મળ઼ૈક્કાન઼ પતિકઙ્કળ્ Songs for Rain
કુળ઼ન્તૈ પેયર્કળ્ Baby Names
ચિત્તર્કળ્ પોર઼્ર઼િ Sidhargal Potri
Tamil Proverbs
Back to Top
shiva Shiva (ThiruMurai) Songs
તિરુમુર઼ૈ પાટલ્કળ્ Selected Thirumurai
ચિવપુરાણમ્ SivaPuranam
તિરુવાચકમ્ મુર઼્ર઼ોતલ્ - Thiruvaasagam Mutrothal
તિરુમુર઼ૈ એણ્ વરિચૈ All Thirumurai
તિરુમુર઼ૈ વરલાર઼્ર઼ુ વરિચૈ Thirumurai Historical Order
પઞ્ચ ‌ પુરાણ‌મ્ Pancha Puraanam
ચિવ તલઙ્કળ્ Shiva Paadal Temples
વૈપ્પુ તલઙ્કળ્ Shiva Vaippu Temples
તિરુમુર઼ૈ પણ્કળ્ Thirumurai Pann/Melody
તિરુમૂલર્ તિરુમન્તિરમ્ Selected Thirumanthiram
પેરિય‌ પુરાણ‌મ્ Selected Periyapuraanam
તિરુમુર઼ૈ પોર઼્ર઼િ Siva Archana
તિરુમુર઼ૈ પુત્તક વરિચૈ Thirumurai by Books
Back to Top
તિરટ્ટુ
તિરુમુર઼ૈ પાટલ્ ઓલિ ઇણૈપ્પુ Thirumurai Audio Links/Melody
નલમ્ તરુમ્ પતિકઙ્કળ્ Beneficial Pathigam
વાળ઼્વિયલ્ તિરુમુર઼ૈ પાટલ્કળ્ Daily Prayers from Thirumurai
કરુ મુતલ્ તિરુ વરૈ- Karu Muthal Thiru Varai
અકત્તિયર્ તેવારત્તિરટ્ટુ - Agathiyar Thevaara Thirattu
1 આમ્ તિરુમુર઼ૈ - Thirumurai
2 આમ્ તિરુમુર઼ૈ - Thirumurai
3 આમ્ તિરુમુર઼ૈ - Thirumurai
4 આમ્ તિરુમુર઼ૈ - Thirumurai
5 આમ્ તિરુમુર઼ૈ - Thirumurai
6 આમ્ તિરુમુર઼ૈ - Thirumurai
7 આમ્ તિરુમુર઼ૈ - Thirumurai
8 આમ્ તિરુમુર઼ૈ - Thirumurai
9 આમ્ તિરુમુર઼ૈ - Thirumurai
10 આમ્ તિરુમુર઼ૈ - Thirumurai
11 આમ્ તિરુમુર઼ૈ - Thirumurai
12 આમ્ તિરુમુર઼ૈ - Thirumurai
1008 ચિવન઼્ પોર઼્ર઼િ - Sivan PotRi
Back to Top
murugan Murugan Songs
કન્તર્ ચષ્ટિ કવચમ્ -Kandhar Sasti Kavasam
કન્ત કુરુ કવચમ્ -Kandha Guru Kavasam
ચણ્મુક કવચમ્ - Shanmuga Kavasam
અરુણકિરિનાતર્
તિરુપ્પુકળ઼્ Selected Thiruppugazh
તિરુપ્પુકળ઼્ એણ્, અકર વરિચૈ, તેટુતલ્ - All Thiruppugazh & Search
તિરુપ્પુકળ઼્ તેટુતલ્
તિરુપ્પુકળ઼્ તલઙ્કળ્ - Thiruppugazh sthalam
તિરુપ્પુકળ઼્ ચન્તમ્ - Thiruppugazh by Santham
કન્તર્ અન઼ુપૂતિ - Kandhar Anupoothi
વેલ્, વિરુત્તમ્ Vel virutham
મયિલ્ વિરુત્તમ્ Mayil virutham
ચેવલ્ વિરુત્તમ્ Saeval virutham
તિરુવકુપ્પુ ThiruVaguppu
Back to Top
પામ્પન઼્ ચુવામિકળ્
ચણ્મુક કવચમ્ - Shanmuga Kavasam
પરિપૂરણ પઞ્ચામિર્ત વણ્ણમ્ - Paripoorna Panchamrtha vannam
પકૈ કટિતલ્ - Pagai Kadithal
કુમારસ્તવમ્ - Kumarstavam
પોર઼્ર઼િ વિણ્ણપ્પમ્ - Potri Vinnappam
 
કન્તર્ કલિ વેણ્પા - Kandhar kali Venba
વેલ્ માર઼લ્ - Vel Maaral
ચુપ્પિરમણિય અષ્ટોત્તિરમ્ Subramnaya Ashtothram
108 મુરુકા પોર઼્ર઼િ - Muruga Potri
1008 તિરુપ્પુકળ઼્ મુરુકા પોર઼્ર઼િ - Muruga Potri
Back to Top
કુરુજિ ઇરાકવન઼્ તિરુપ્પુકળ઼્ વરિચૈ
કુકશ્રી વારિયાર્ તિરુપ્પુકળ઼્ વરિચૈ
ચિલ વરિ તિરુપ્પુકળ઼્ Short Verses Thiruppugazh
પલ વરિ તિરુપ્પુકળ઼્ Long Verses Thiruppugazh
તિરુપ્પુકળ઼િલ્ પક્તિ માર્ક્કમ્ Devotionnal Thiruppugazh
તિરુપ્પુકળ઼િલ્ યોક, ઞાન઼ માર્ક્કમ્ વિન઼ૈ નીક્કમ્ Yoga , Gnana & Vinai Neekam in Thiruppugazh
નલમ્ તરુમ્ તિરુપ્પુકળ઼્ Beneficial Thiruppugazh
વીટુ પેર઼ુ તરુમ્ તિરુપ્પુકળ઼્ Thiruppugazh for Liberation
Bairavar Thiruppugazh
Saraswathy Thiruppugazh
Hanuman Thiruppugazh
Paarvathy Thiruppugazh
ambaal Ambaal Songs
અપિરામિ અન્તાતિ - Abirami Anthaathi
અપિરામિ અમ્મૈપ્ પતિકમ્ Abirami Ammai Pathigam
ચકલ કલા વલ્લિ - Sakalakala valli Maalai
ચરસ્વતિ અન્તાતિ - Saraswathi Anthhathi
લલિતા નવરત્તિન઼ માલૈ - Lalitha Navaratna Maalai
મીન઼ાટ્ચિયમ્મૈ પિળ્ળૈત્તમિળ઼્ Meenakshiammai pillai tamil
ஶ்રી મીન઼ાટ્ચિ પઞ્ચરત્ન઼મ્ - Meenakshi Amman Pillai Tamil
વટિવુટૈ માણિક્ક માલૈ Vadivudai Maanicka Maalai
અપયામ્પિકૈ ચતકમ્ - Abhayaambigai Sadhagam
કામાક્ષિ તુક્ક નિવરાન઼િ Kaamaakshi Dukka Nivaarani
કામાટ્ચિ અમ્મન઼્ વિરુત્તમ્
Back to Top

Misc Songs
kids_sloka English pdf
Iyyappan Bhajans English pdf
ஶ்રી રુત્રમ્, સૂક્તમ્ , ஶாન઼્તિ મમ્ત્રમ્ in Thamizh
સુપ્રહ્મણ્ય અષ્ટકમ્ in Thamizh
ஶ்રી લલિતા સહસ્રનામ સ્તોત્રમ્ in Thamizh
ஶ்રી લલિતા સહસ્રનામાવલી in Thamizh
Subramanya Ashtothram શ્રી ચુપ્પિરમણિય ચુવામિ અષ્ટોત્તિરમ્
viishnu Vishnu Songs
Search Prabandham
પેરિયાળ઼્વાર્ તિરુપ્પલ્લાણ્ટુ - ThiruPallandu 1-12
પેરિયાળ઼્વાર્ તિરુમોળ઼િ - Periazhvar Thirumozhi 13-473
આણ્ટાળ્ તિરુપ્પાવૈ - Thiruppavai 474-503
આણ્ટાળ્ નાચ્ચિયાર્ તિરુમોળ઼િ - Nachiar Tirumozhi 504-646
કુલચેકર આળ઼્વાર્ પેરુમાળ્ તિરુમોળ઼િ - Perumal Thirumozhi 647-751
તિરુમળ઼િચૈયાળ઼્વાર્ તિરુચ્ચન્તવિરુત્તમ્ - Thiruchchanda Viruththam 752-871
તોણ્ટરટિપ્પોટિયાળ઼્વાર્ તિરુમાલૈ - Thirumaalai 872-916
તોણ્ટરટિપ્પોટિયાળ઼્વાર્ તિરુપ્પળ્ળિ એળ઼ુચ્ચિ - Thiruppalliyezhuchchi 917-926
Back to Top
તિરુપ્પાણાળ઼્વાર્ અમલન઼્ આતિપિરાન઼્ - Amalanadhi piran 927-936
મતુરકવિયાળ઼્વાર્ કણ્ણિ નુણ્ ચિર઼ુત્તામ્પુ - Kanni Nun Siruththambu 937-947
તિરુમઙ્કૈયાળ઼્વાર્ પેરિય તિરુમોળ઼િ - Peria Thirumozhi 948-2031
તિરુમઙ્કૈયાળ઼્વાર્ તિરુક્કુર઼ુન્ તાણ્ટકમ્- Kurun Thandagam 2031-2051
તિરુમઙ્કૈયાળ઼્વાર્ તિરુ નેટુન્તાણ્ટકમ્ - Nedum Thandagam 2052-2081
પોય્કૈયાળ઼્વાર્ મુતલ્ તિરુવન્તાતિ - Mudhal Thiruvandhadhi 2082-2181
પૂતત્તાળ઼્વાર્ ઇરણ્ટામ્ તિરુવન્તાતિ - Irandam Thiruvandhadhi 2182-2281
પેયાળ઼્વાર્ મૂન઼્ર઼ામ્ તિરુવન્તાતિ - Moonram Thiruvandhadhi 2282-2381
તિરુમળ઼િચૈ આળ઼્વાર્ નાન઼્મુકન઼્ તિરુવન્તાતિ - Naanmugan Thiruvandhadhi 2382-2477
નમ્માળ઼્વાર્ તિરુવિરુત્તમ્ - Thiruviruththam 2478-2577
Back to Top
નમ્માળ઼્વાર્ તિરુવાચિરિયમ્ - Thiruvasiriyam 2578-2584
નમ્માળ઼્વાર્ પેરિય તિરુવન્તાતિ - Peria Thiruvandhadhi 2585-2671
તિરુમઙ્કૈ આળ઼્વાર્ તિરુ એળ઼ુ કૂર઼્ર઼િરુક્કૈ - Thiruvezhukkurrirukkai 2672
તિરુમઙ્કૈ આળ઼્વાર્ ચિર઼િય તિરુમટલ્ - Siriya Thirumadal 2673-2712
તિરુમઙ્કૈ આળ઼્વાર્ પેરિય તિરુમટલ્ - Peria Thirumadal 2713-2790
તિરુવરઙ્કત્તમુતન઼ાર્ ઇરામાન઼ુચ નૂર઼્ર઼ન્તાતિ - Ramanuja Nootrandhadi 2791-2898
નમ્માળ઼્વાર્ તિરુવાય્ મોળ઼િ - Thiruvay Mozhi 2899-4000
કરુટ કમન઼ તવ - Garuda Gamana Tava
Back to Top

This page was last modified on Thu, 13 Jun 2024 05:02:21 +0000
          send corrections and suggestions to admin-at-sivaya.org

index