சிவய.திருக்கூட்டம்
sivaya.org
Please set your language preference
by clicking below languages link
Search this site with
words in any language e.g. पोऱ्‌ऱि
song/pathigam/paasuram numbers: e.g. 7.039

This page in Tamil   Hindi/Sanskrit   Telugu   Malayalam   Bengali   Kannada   English   ITRANS    Marati  Gujarathi   Oriya   Singala   Tibetian   Thai   Japanese   Urdu   Cyrillic/Russian   Spanish   Hebrew  
Over Thousand year old Tamil Hymns/Scriptures/Songs in in Tamil, other Indian, Asian and European languages. With god's grace, we could bring these ancient treasures in multiple languages in one location. If you see other language, please set your language preference in the top or select your language page. We want to make sure the scriptures presented being error free and we strive for that. Please feel free to contact us admin -at- sivaya -dot- org
Bay Area Hindu Calendar Panchangam
vinayagarVinayagar Songs
विनायकर् अकवल् - Vinayagar Agaval
विनायकर् अनुपूति - Vinayagar Anupoothi
विनायकर् कवचम् - Vinayagar Kavasam
विनायकर् कारिय चित्ति मालै - Vinayagar Kariya SIddhi Maalai
विनायकर् पाटल् Vinayagar Songs
विनायकर् तिरुप्पुकऴ् - Vinayagar Thiruppugazh
तिरु इरट्टै मणि मालै Thiru Irattai maNi Maalai
कणपतीस्वरम् Ganapatheeswaram
विनायकर् नाऩ्मणि Vinayagar NaanmaniMaalai
विनायकर् पतिकम् Vinayagar Pathigam
Back to Top

Bhajans
विनायकर् पजऩै पाटल्कळ् Ganesha Bhajans
मुरुकऩ् पजऩै पाटल्कळ् Murugan Bhajans
चिवऩ् पजऩै पाटल्कळ् Shiva Bhajans
अम्मऩ् पजऩै पाटल्कळ् Amman Bhajans
किरुष्णा पजऩै पाटल्कळ् Krishna Bhajans
पजऩै पाटल्कळ् All Bhajans
Shiva Songs  
नटराजर् पत्तु पाटल् Natarajar Pathu
अरुणाच्चल चिव अक्षरमणिमालै - Arunachala Akshara Maalai
चिववाक्कियर् पाटल् Sivavaakiyar Paadal
वळ्ळलार् तिरुअरुट्पा Vallalar Paadal
Back to Top

General
चैवचमय नित्य अऩुट्टाऩविति
चैवचित्तान्त चुरुक्कम् Saiva Sidhantha FAQ in Thamizh
तिरुक्कुऱळ् Thirukkural
वाऴ्त्तु पाटल्कळ् - Mangalam Songs
मऴैक्काऩ पतिकङ्कळ् Songs for Rain
कुऴन्तै पॆयर्कळ् Baby Names
चित्तर्कळ् पोऱ्‌ऱि Sidhargal Potri
Tamil Proverbs
Back to Top
shiva Shiva (ThiruMurai) Songs
तिरुमुऱै पाटल्कळ् Selected Thirumurai
चिवपुराणम् SivaPuranam
तिरुवाचकम् मुऱ्‌ऱोतल् - Thiruvaasagam Mutrothal
तिरुमुऱै ऎण् वरिचै All Thirumurai
तिरुमुऱै वरलाऱ्‌ऱु वरिचै Thirumurai Historical Order
पञ्च ‌ पुराण‌म् Pancha Puraanam
चिव तलङ्कळ् Shiva Paadal Temples
वैप्पु तलङ्कळ् Shiva Vaippu Temples
तिरुमुऱै पण्कळ् Thirumurai Pann/Melody
तिरुमूलर् तिरुमन्तिरम् Selected Thirumanthiram
पॆरिय‌ पुराण‌म् Selected Periyapuraanam
तिरुमुऱै पोऱ्‌ऱि Siva Archana
तिरुमुऱै पुत्तक वरिचै Thirumurai by Books
Back to Top
तिरट्टु
तिरुमुऱै पाटल् ऒलि इणैप्पु Thirumurai Audio Links/Melody
नलम् तरुम् पतिकङ्कळ् Beneficial Pathigam
वाऴ्वियल् तिरुमुऱै पाटल्कळ् Daily Prayers from Thirumurai
करु मुतल् तिरु वरै- Karu Muthal Thiru Varai
अकत्तियर् तेवारत्तिरट्टु - Agathiyar Thevaara Thirattu
1 आम् तिरुमुऱै - Thirumurai
2 आम् तिरुमुऱै - Thirumurai
3 आम् तिरुमुऱै - Thirumurai
4 आम् तिरुमुऱै - Thirumurai
5 आम् तिरुमुऱै - Thirumurai
6 आम् तिरुमुऱै - Thirumurai
7 आम् तिरुमुऱै - Thirumurai
8 आम् तिरुमुऱै - Thirumurai
9 आम् तिरुमुऱै - Thirumurai
10 आम् तिरुमुऱै - Thirumurai
11 आम् तिरुमुऱै - Thirumurai
12 आम् तिरुमुऱै - Thirumurai
1008 चिवऩ् पोऱ्‌ऱि - Sivan PotRi
Back to Top
murugan Murugan Songs
कन्तर् चष्टि कवचम् -Kandhar Sasti Kavasam
कन्त कुरु कवचम् -Kandha Guru Kavasam
चण्मुक कवचम् - Shanmuga Kavasam
अरुणकिरिनातर्
तिरुप्पुकऴ् Selected Thiruppugazh
तिरुप्पुकऴ् ऎण्, अकर वरिचै, तेटुतल् - All Thiruppugazh & Search
तिरुप्पुकऴ् तेटुतल्
तिरुप्पुकऴ् तलङ्कळ् - Thiruppugazh sthalam
तिरुप्पुकऴ् चन्तम् - Thiruppugazh by Santham
कन्तर् अऩुपूति - Kandhar Anupoothi
वेल्, विरुत्तम् Vel virutham
मयिल् विरुत्तम् Mayil virutham
चेवल् विरुत्तम् Saeval virutham
तिरुवकुप्पु ThiruVaguppu
Back to Top
पाम्पऩ् चुवामिकळ्
चण्मुक कवचम् - Shanmuga Kavasam
परिपूरण पञ्चामिर्त वण्णम् - Paripoorna Panchamrtha vannam
पकै कटितल् - Pagai Kadithal
कुमारस्तवम् - Kumarstavam
पोऱ्‌ऱि विण्णप्पम् - Potri Vinnappam
 
कन्तर् कलि वॆण्पा - Kandhar kali Venba
वेल् माऱल् - Vel Maaral
चुप्पिरमणिय अष्टोत्तिरम् Subramnaya Ashtothram
108 मुरुका पोऱ्‌ऱि - Muruga Potri
1008 तिरुप्पुकऴ् मुरुका पोऱ्‌ऱि - Muruga Potri
Back to Top
कुरुजि इराकवऩ् तिरुप्पुकऴ् वरिचै
कुकश्री वारियार् तिरुप्पुकऴ् वरिचै
चिल वरि तिरुप्पुकऴ् Short Verses Thiruppugazh
पल वरि तिरुप्पुकऴ् Long Verses Thiruppugazh
तिरुप्पुकऴिल् पक्ति मार्क्कम् Devotionnal Thiruppugazh
तिरुप्पुकऴिल् योक, ञाऩ मार्क्कम् विऩै नीक्कम् Yoga , Gnana & Vinai Neekam in Thiruppugazh
नलम् तरुम् तिरुप्पुकऴ् Beneficial Thiruppugazh
वीटु पेऱु तरुम् तिरुप्पुकऴ् Thiruppugazh for Liberation
Bairavar Thiruppugazh
Saraswathy Thiruppugazh
Hanuman Thiruppugazh
Paarvathy Thiruppugazh
ambaal Ambaal Songs
अपिरामि अन्ताति - Abirami Anthaathi
अपिरामि अम्मैप् पतिकम् Abirami Ammai Pathigam
चकल कला वल्लि - Sakalakala valli Maalai
चरस्वति अन्ताति - Saraswathi Anthhathi
ललिता नवरत्तिऩ मालै - Lalitha Navaratna Maalai
मीऩाट्चियम्मै पिळ्ळैत्तमिऴ् Meenakshiammai pillai tamil
ஶ்री मीऩाट्चि पञ्चरत्ऩम् - Meenakshi Amman Pillai Tamil
वटिवुटै माणिक्क मालै Vadivudai Maanicka Maalai
अपयाम्पिकै चतकम् - Abhayaambigai Sadhagam
कामाक्षि तुक्क निवराऩि Kaamaakshi Dukka Nivaarani
कामाट्चि अम्मऩ् विरुत्तम्
Back to Top

Misc Songs
kids_sloka English pdf
Iyyappan Bhajans English pdf
ஶ்री रुत्रम्, सूक्तम् , ஶாऩ्ति मम्त्रम् in Thamizh
सुप्रह्मण्य अष्टकम् in Thamizh
ஶ்री ललिता सहस्रनाम स्तोत्रम् in Thamizh
ஶ்री ललिता सहस्रनामावली in Thamizh
Subramanya Ashtothram श्री चुप्पिरमणिय चुवामि अष्टोत्तिरम्
viishnu Vishnu Songs
Search Prabandham
पॆरियाऴ्वार् तिरुप्पल्लाण्टु - ThiruPallandu 1-12
पॆरियाऴ्वार् तिरुमॊऴि - Periazhvar Thirumozhi 13-473
आण्टाळ् तिरुप्पावै - Thiruppavai 474-503
आण्टाळ् नाच्चियार् तिरुमॊऴि - Nachiar Tirumozhi 504-646
कुलचेकर आऴ्वार् पॆरुमाळ् तिरुमॊऴि - Perumal Thirumozhi 647-751
तिरुमऴिचैयाऴ्वार् तिरुच्चन्तविरुत्तम् - Thiruchchanda Viruththam 752-871
तॊण्टरटिप्पॊटियाऴ्वार् तिरुमालै - Thirumaalai 872-916
तॊण्टरटिप्पॊटियाऴ्वार् तिरुप्पळ्ळि ऎऴुच्चि - Thiruppalliyezhuchchi 917-926
Back to Top
तिरुप्पाणाऴ्वार् अमलऩ् आतिपिराऩ् - Amalanadhi piran 927-936
मतुरकवियाऴ्वार् कण्णि नुण् चिऱुत्ताम्पु - Kanni Nun Siruththambu 937-947
तिरुमङ्कैयाऴ्वार् पॆरिय तिरुमॊऴि - Peria Thirumozhi 948-2031
तिरुमङ्कैयाऴ्वार् तिरुक्कुऱुन् ताण्टकम्- Kurun Thandagam 2031-2051
तिरुमङ्कैयाऴ्वार् तिरु नॆटुन्ताण्टकम् - Nedum Thandagam 2052-2081
पॊय्कैयाऴ्वार् मुतल् तिरुवन्ताति - Mudhal Thiruvandhadhi 2082-2181
पूतत्ताऴ्वार् इरण्टाम् तिरुवन्ताति - Irandam Thiruvandhadhi 2182-2281
पेयाऴ्वार् मूऩ्ऱाम् तिरुवन्ताति - Moonram Thiruvandhadhi 2282-2381
तिरुमऴिचै आऴ्वार् नाऩ्मुकऩ् तिरुवन्ताति - Naanmugan Thiruvandhadhi 2382-2477
नम्माऴ्वार् तिरुविरुत्तम् - Thiruviruththam 2478-2577
Back to Top
नम्माऴ्वार् तिरुवाचिरियम् - Thiruvasiriyam 2578-2584
नम्माऴ्वार् पॆरिय तिरुवन्ताति - Peria Thiruvandhadhi 2585-2671
तिरुमङ्कै आऴ्वार् तिरु ऎऴु कूऱ्‌ऱिरुक्कै - Thiruvezhukkurrirukkai 2672
तिरुमङ्कै आऴ्वार् चिऱिय तिरुमटल् - Siriya Thirumadal 2673-2712
तिरुमङ्कै आऴ्वार् पॆरिय तिरुमटल् - Peria Thirumadal 2713-2790
तिरुवरङ्कत्तमुतऩार् इरामाऩुच नूऱ्‌ऱन्ताति - Ramanuja Nootrandhadi 2791-2898
नम्माऴ्वार् तिरुवाय् मॊऴि - Thiruvay Mozhi 2899-4000
करुट कमऩ तव - Garuda Gamana Tava
Back to Top

This page was last modified on Thu, 13 Jun 2024 05:02:21 +0000
          send corrections and suggestions to admin-at-sivaya.org

index