சிவய.திருக்கூட்டம்
sivaya.org
Please set your language preference
by clicking below languages link
Search this site with
words in any language e.g. पोऱ्‌ऱि
song/pathigam/paasuram numbers: e.g. 7.039

This page in Tamil   Hindi/Sanskrit   Telugu   Malayalam   Bengali   Kannada   English   ITRANS    Marati  Gujarathi   Oriya   Singala   Tibetian   Thai   Japanese   Urdu   Cyrillic/Russian   Spanish   Hebrew  
Over Thousand year old Tamil Hymns/Scriptures/Songs in in Tamil, other Indian, Asian and European languages. With god's grace, we could bring these ancient treasures in multiple languages in one location. If you see other language, please set your language preference in the top or select your language page. We want to make sure the scriptures presented being error free and we strive for that. Please feel free to contact us admin -at- sivaya -dot- org
Bay Area Hindu Calendar Panchangam
vinayagarVinayagar Songs
විනායකර් අකවල් - Vinayagar Agaval
විනායකර් අනුපූති - Vinayagar Anupoothi
විනායකර් කවචම් - Vinayagar Kavasam
විනායකර් කාරිය චිත්ති මාලෛ - Vinayagar Kariya SIddhi Maalai
විනායකර් පාටල් Vinayagar Songs
විනායකර් තිරුප්පුකළ් - Vinayagar Thiruppugazh
තිරු ඉරට්ටෛ මණි මාලෛ Thiru Irattai maNi Maalai
කණපතීස්වරම් Ganapatheeswaram
විනායකර් නාන්මණි Vinayagar NaanmaniMaalai
විනායකර් පතිකම් Vinayagar Pathigam
Back to Top

Bhajans
විනායකර් පජනෛ පාටල්කළ් Ganesha Bhajans
මුරුකන් පජනෛ පාටල්කළ් Murugan Bhajans
චිවන් පජනෛ පාටල්කළ් Shiva Bhajans
අම්මන් පජනෛ පාටල්කළ් Amman Bhajans
කිරුෂ්ණා පජනෛ පාටල්කළ් Krishna Bhajans
පජනෛ පාටල්කළ් All Bhajans
Shiva Songs  
නටරාජර් පත්තු පාටල් Natarajar Pathu
අරුණාච්චල චිව අක්ෂරමණිමාලෛ - Arunachala Akshara Maalai
චිවවාක්කියර් පාටල් Sivavaakiyar Paadal
වළ්ළලාර් තිරුඅරුට්පා Vallalar Paadal
Back to Top

General
චෛවචමය නිත්ය අනුට්ටානවිති
චෛවචිත්තාන්ත චුරුක්කම් Saiva Sidhantha FAQ in Thamizh
තිරුක්කුරළ් Thirukkural
වාළ්ත්තු පාටල්කළ් - Mangalam Songs
මළෛක්කාන පතිකඞ්කළ් Songs for Rain
කුළන්තෛ පෙයර්කළ් Baby Names
චිත්තර්කළ් පෝර්රි Sidhargal Potri
Tamil Proverbs
Back to Top
shiva Shiva (ThiruMurai) Songs
තිරුමුරෛ පාටල්කළ් Selected Thirumurai
චිවපුරාණම් SivaPuranam
තිරුවාචකම් මුර්රෝතල් - Thiruvaasagam Mutrothal
තිරුමුරෛ එණ් වරිචෛ All Thirumurai
තිරුමුරෛ වරලාර්රු වරිචෛ Thirumurai Historical Order
පඤ්ච ‌ පුරාණ‌ම් Pancha Puraanam
චිව තලඞ්කළ් Shiva Paadal Temples
වෛප්පු තලඞ්කළ් Shiva Vaippu Temples
තිරුමුරෛ පණ්කළ් Thirumurai Pann/Melody
තිරුමූලර් තිරුමන්තිරම් Selected Thirumanthiram
පෙරිය‌ පුරාණ‌ම් Selected Periyapuraanam
තිරුමුරෛ පෝර්රි Siva Archana
තිරුමුරෛ පුත්තක වරිචෛ Thirumurai by Books
Back to Top
තිරට්ටු
තිරුමුරෛ පාටල් ඔලි ඉණෛප්පු Thirumurai Audio Links/Melody
නලම් තරුම් පතිකඞ්කළ් Beneficial Pathigam
වාළ්වියල් තිරුමුරෛ පාටල්කළ් Daily Prayers from Thirumurai
කරු මුතල් තිරු වරෛ- Karu Muthal Thiru Varai
අකත්තියර් තේවාරත්තිරට්ටු - Agathiyar Thevaara Thirattu
1 ආම් තිරුමුරෛ - Thirumurai
2 ආම් තිරුමුරෛ - Thirumurai
3 ආම් තිරුමුරෛ - Thirumurai
4 ආම් තිරුමුරෛ - Thirumurai
5 ආම් තිරුමුරෛ - Thirumurai
6 ආම් තිරුමුරෛ - Thirumurai
7 ආම් තිරුමුරෛ - Thirumurai
8 ආම් තිරුමුරෛ - Thirumurai
9 ආම් තිරුමුරෛ - Thirumurai
10 ආම් තිරුමුරෛ - Thirumurai
11 ආම් තිරුමුරෛ - Thirumurai
12 ආම් තිරුමුරෛ - Thirumurai
1008 චිවන් පෝර්රි - Sivan PotRi
Back to Top
murugan Murugan Songs
කන්තර් චෂ්ටි කවචම් -Kandhar Sasti Kavasam
කන්ත කුරු කවචම් -Kandha Guru Kavasam
චණ්මුක කවචම් - Shanmuga Kavasam
අරුණකිරිනාතර්
තිරුප්පුකළ් Selected Thiruppugazh
තිරුප්පුකළ් එණ්, අකර වරිචෛ, තේටුතල් - All Thiruppugazh & Search
තිරුප්පුකළ් තේටුතල්
තිරුප්පුකළ් තලඞ්කළ් - Thiruppugazh sthalam
තිරුප්පුකළ් චන්තම් - Thiruppugazh by Santham
කන්තර් අනුපූති - Kandhar Anupoothi
වේල්, විරුත්තම් Vel virutham
මයිල් විරුත්තම් Mayil virutham
චේවල් විරුත්තම් Saeval virutham
තිරුවකුප්පු ThiruVaguppu
Back to Top
පාම්පන් චුවාමිකළ්
චණ්මුක කවචම් - Shanmuga Kavasam
පරිපූරණ පඤ්චාමිර්ත වණ්ණම් - Paripoorna Panchamrtha vannam
පකෛ කටිතල් - Pagai Kadithal
කුමාරස්තවම් - Kumarstavam
පෝර්රි විණ්ණප්පම් - Potri Vinnappam
 
කන්තර් කලි වෙණ්පා - Kandhar kali Venba
වේල් මාරල් - Vel Maaral
චුප්පිරමණිය අෂ්ටෝත්තිරම් Subramnaya Ashtothram
108 මුරුකා පෝර්රි - Muruga Potri
1008 තිරුප්පුකළ් මුරුකා පෝර්රි - Muruga Potri
Back to Top
කුරුජි ඉරාකවන් තිරුප්පුකළ් වරිචෛ
කුකශ්‍රී වාරියාර් තිරුප්පුකළ් වරිචෛ
චිල වරි තිරුප්පුකළ් Short Verses Thiruppugazh
පල වරි තිරුප්පුකළ් Long Verses Thiruppugazh
තිරුප්පුකළිල් පක්ති මාර්ක්කම් Devotionnal Thiruppugazh
තිරුප්පුකළිල් යෝක, ඤාන මාර්ක්කම් විනෛ නීක්කම් Yoga , Gnana & Vinai Neekam in Thiruppugazh
නලම් තරුම් තිරුප්පුකළ් Beneficial Thiruppugazh
වීටු පේරු තරුම් තිරුප්පුකළ් Thiruppugazh for Liberation
Bairavar Thiruppugazh
Saraswathy Thiruppugazh
Hanuman Thiruppugazh
Paarvathy Thiruppugazh
ambaal Ambaal Songs
අපිරාමි අන්තාති - Abirami Anthaathi
අපිරාමි අම්මෛප් පතිකම් Abirami Ammai Pathigam
චකල කලා වල්ලි - Sakalakala valli Maalai
චරස්වති අන්තාති - Saraswathi Anthhathi
ලලිතා නවරත්තින මාලෛ - Lalitha Navaratna Maalai
මීනාට්චියම්මෛ පිළ්ළෛත්තමිළ් Meenakshiammai pillai tamil
ஶ்රී මීනාට්චි පඤ්චරත්නම් - Meenakshi Amman Pillai Tamil
වටිවුටෛ මාණික්ක මාලෛ Vadivudai Maanicka Maalai
අපයාම්පිකෛ චතකම් - Abhayaambigai Sadhagam
කාමාක්ෂි තුක්ක නිවරානි Kaamaakshi Dukka Nivaarani
කාමාට්චි අම්මන් විරුත්තම්
Back to Top

Misc Songs
kids_sloka English pdf
Iyyappan Bhajans English pdf
ஶ்රී රුත්රම්, සූක්තම් , ஶாන්ති මම්ත්රම් in Thamizh
සුප්රහ්මණ්ය අෂ්ටකම් in Thamizh
ஶ்රී ලලිතා සහස්රනාම ස්තෝත්රම් in Thamizh
ஶ்රී ලලිතා සහස්රනාමාවලී in Thamizh
Subramanya Ashtothram ශ්‍රී චුප්පිරමණිය චුවාමි අෂ්ටෝත්තිරම්
viishnu Vishnu Songs
Search Prabandham
පෙරියාළ්වාර් තිරුප්පල්ලාණ්ටු - ThiruPallandu 1-12
පෙරියාළ්වාර් තිරුමොළි - Periazhvar Thirumozhi 13-473
ආණ්ටාළ් තිරුප්පාවෛ - Thiruppavai 474-503
ආණ්ටාළ් නාච්චියාර් තිරුමොළි - Nachiar Tirumozhi 504-646
කුලචේකර ආළ්වාර් පෙරුමාළ් තිරුමොළි - Perumal Thirumozhi 647-751
තිරුමළිචෛයාළ්වාර් තිරුච්චන්තවිරුත්තම් - Thiruchchanda Viruththam 752-871
තොණ්ටරටිප්පොටියාළ්වාර් තිරුමාලෛ - Thirumaalai 872-916
තොණ්ටරටිප්පොටියාළ්වාර් තිරුප්පළ්ළි එළුච්චි - Thiruppalliyezhuchchi 917-926
Back to Top
තිරුප්පාණාළ්වාර් අමලන් ආතිපිරාන් - Amalanadhi piran 927-936
මතුරකවියාළ්වාර් කණ්ණි නුණ් චිරුත්තාම්පු - Kanni Nun Siruththambu 937-947
තිරුමඞ්කෛයාළ්වාර් පෙරිය තිරුමොළි - Peria Thirumozhi 948-2031
තිරුමඞ්කෛයාළ්වාර් තිරුක්කුරුන් තාණ්ටකම්- Kurun Thandagam 2031-2051
තිරුමඞ්කෛයාළ්වාර් තිරු නෙටුන්තාණ්ටකම් - Nedum Thandagam 2052-2081
පොය්කෛයාළ්වාර් මුතල් තිරුවන්තාති - Mudhal Thiruvandhadhi 2082-2181
පූතත්තාළ්වාර් ඉරණ්ටාම් තිරුවන්තාති - Irandam Thiruvandhadhi 2182-2281
පේයාළ්වාර් මූන්රාම් තිරුවන්තාති - Moonram Thiruvandhadhi 2282-2381
තිරුමළිචෛ ආළ්වාර් නාන්මුකන් තිරුවන්තාති - Naanmugan Thiruvandhadhi 2382-2477
නම්මාළ්වාර් තිරුවිරුත්තම් - Thiruviruththam 2478-2577
Back to Top
නම්මාළ්වාර් තිරුවාචිරියම් - Thiruvasiriyam 2578-2584
නම්මාළ්වාර් පෙරිය තිරුවන්තාති - Peria Thiruvandhadhi 2585-2671
තිරුමඞ්කෛ ආළ්වාර් තිරු එළු කූර්රිරුක්කෛ - Thiruvezhukkurrirukkai 2672
තිරුමඞ්කෛ ආළ්වාර් චිරිය තිරුමටල් - Siriya Thirumadal 2673-2712
තිරුමඞ්කෛ ආළ්වාර් පෙරිය තිරුමටල් - Peria Thirumadal 2713-2790
තිරුවරඞ්කත්තමුතනාර් ඉරාමානුච නූර්රන්තාති - Ramanuja Nootrandhadi 2791-2898
නම්මාළ්වාර් තිරුවාය් මොළි - Thiruvay Mozhi 2899-4000
කරුට කමන තව - Garuda Gamana Tava
Back to Top

This page was last modified on Thu, 13 Jun 2024 05:02:21 +0000
          send corrections and suggestions to admin-at-sivaya.org

index