சிவய.திருக்கூட்டம்
sivaya.org
Please set your language preference
by clicking below languages link
Search this site with
words in any language e.g. पोऱ्‌ऱि
song/pathigam/paasuram numbers: e.g. 7.039

This page in Tamil   Hindi/Sanskrit   Telugu   Malayalam   Bengali   Kannada   English   ITRANS    Marati  Gujarathi   Oriya   Singala   Tibetian   Thai   Japanese   Urdu   Cyrillic/Russian   Spanish   Hebrew  
Over Thousand year old Tamil Hymns/Scriptures/Songs in in Tamil, other Indian, Asian and European languages. With god's grace, we could bring these ancient treasures in multiple languages in one location. If you see other language, please set your language preference in the top or select your language page. We want to make sure the scriptures presented being error free and we strive for that. Please feel free to contact us admin -at- sivaya -dot- org
Bay Area Hindu Calendar Panchangam
vinayagarVinayagar Songs
вина̄йакар акавал - Vinayagar Agaval
вина̄йакар анупӯти - Vinayagar Anupoothi
вина̄йакар кавачам - Vinayagar Kavasam
вина̄йакар ка̄рийа читти ма̄лаи - Vinayagar Kariya SIddhi Maalai
вина̄йакар па̄т̣ал Vinayagar Songs
вина̄йакар тируппукал̱ - Vinayagar Thiruppugazh
тиру ират̣т̣аи ман̣и ма̄лаи Thiru Irattai maNi Maalai
кан̣апатӣсварам Ganapatheeswaram
вина̄йакар на̄н̱ман̣и Vinayagar NaanmaniMaalai
вина̄йакар патикам Vinayagar Pathigam
Back to Top

Bhajans
вина̄йакар паджан̱аи па̄т̣алкал̤ Ganesha Bhajans
мурукан̱ паджан̱аи па̄т̣алкал̤ Murugan Bhajans
чиван̱ паджан̱аи па̄т̣алкал̤ Shiva Bhajans
амман̱ паджан̱аи па̄т̣алкал̤ Amman Bhajans
кирушн̣а̄ паджан̱аи па̄т̣алкал̤ Krishna Bhajans
паджан̱аи па̄т̣алкал̤ All Bhajans
Shiva Songs  
нат̣ара̄джар патту па̄т̣ал Natarajar Pathu
арун̣а̄ччала чива акшараман̣има̄лаи - Arunachala Akshara Maalai
чивава̄ккийар па̄т̣ал Sivavaakiyar Paadal
вал̤л̤ала̄р тируарут̣па̄ Vallalar Paadal
Back to Top

General
чаивачамайа нитйа ан̱ут̣т̣а̄н̱авити
чаивачитта̄нта чуруккам Saiva Sidhantha FAQ in Thamizh
тируккур̱ал̤ Thirukkural
ва̄л̱тту па̄т̣алкал̤ - Mangalam Songs
мал̱аикка̄н̱а патикан̇кал̤ Songs for Rain
кул̱антаи пэ̆йаркал̤ Baby Names
читтаркал̤ пор̱р̱и Sidhargal Potri
Tamil Proverbs
Back to Top
shiva Shiva (ThiruMurai) Songs
тирумур̱аи па̄т̣алкал̤ Selected Thirumurai
чивапура̄н̣ам SivaPuranam
тирува̄чакам мур̱р̱отал - Thiruvaasagam Mutrothal
тирумур̱аи э̆н̣ варичаи All Thirumurai
тирумур̱аи варала̄р̱р̱у варичаи Thirumurai Historical Order
пан̃ча ‌ пура̄н̣а‌м Pancha Puraanam
чива талан̇кал̤ Shiva Paadal Temples
ваиппу талан̇кал̤ Shiva Vaippu Temples
тирумур̱аи пан̣кал̤ Thirumurai Pann/Melody
тирумӯлар тирумантирам Selected Thirumanthiram
пэ̆рийа‌ пура̄н̣а‌м Selected Periyapuraanam
тирумур̱аи пор̱р̱и Siva Archana
тирумур̱аи путтака варичаи Thirumurai by Books
Back to Top
тират̣т̣у
тирумур̱аи па̄т̣ал о̆ли ин̣аиппу Thirumurai Audio Links/Melody
налам тарум патикан̇кал̤ Beneficial Pathigam
ва̄л̱вийал тирумур̱аи па̄т̣алкал̤ Daily Prayers from Thirumurai
кару мутал тиру вараи- Karu Muthal Thiru Varai
акаттийар тэва̄раттират̣т̣у - Agathiyar Thevaara Thirattu
1 а̄м тирумур̱аи - Thirumurai
2 а̄м тирумур̱аи - Thirumurai
3 а̄м тирумур̱аи - Thirumurai
4 а̄м тирумур̱аи - Thirumurai
5 а̄м тирумур̱аи - Thirumurai
6 а̄м тирумур̱аи - Thirumurai
7 а̄м тирумур̱аи - Thirumurai
8 а̄м тирумур̱аи - Thirumurai
9 а̄м тирумур̱аи - Thirumurai
10 а̄м тирумур̱аи - Thirumurai
11 а̄м тирумур̱аи - Thirumurai
12 а̄м тирумур̱аи - Thirumurai
1008 чиван̱ пор̱р̱и - Sivan PotRi
Back to Top
murugan Murugan Songs
кантар чашт̣и кавачам -Kandhar Sasti Kavasam
канта куру кавачам -Kandha Guru Kavasam
чан̣мука кавачам - Shanmuga Kavasam
арун̣акирина̄тар
тируппукал̱ Selected Thiruppugazh
тируппукал̱ э̆н̣, акара варичаи, тэт̣утал - All Thiruppugazh & Search
тируппукал̱ тэт̣утал
тируппукал̱ талан̇кал̤ - Thiruppugazh sthalam
тируппукал̱ чантам - Thiruppugazh by Santham
кантар ан̱упӯти - Kandhar Anupoothi
вэл, вируттам Vel virutham
майил вируттам Mayil virutham
чэвал вируттам Saeval virutham
тирувакуппу ThiruVaguppu
Back to Top
па̄мпан̱ чува̄микал̤
чан̣мука кавачам - Shanmuga Kavasam
парипӯран̣а пан̃ча̄мирта ван̣н̣ам - Paripoorna Panchamrtha vannam
пакаи кат̣итал - Pagai Kadithal
кума̄раставам - Kumarstavam
пор̱р̱и вин̣н̣аппам - Potri Vinnappam
 
кантар кали вэ̆н̣па̄ - Kandhar kali Venba
вэл ма̄р̱ал - Vel Maaral
чуппираман̣ийа ашт̣оттирам Subramnaya Ashtothram
108 мурука̄ пор̱р̱и - Muruga Potri
1008 тируппукал̱ мурука̄ пор̱р̱и - Muruga Potri
Back to Top
куруджи ира̄каван̱ тируппукал̱ варичаи
кукаш́рӣ ва̄рийа̄р тируппукал̱ варичаи
чила вари тируппукал̱ Short Verses Thiruppugazh
пала вари тируппукал̱ Long Verses Thiruppugazh
тируппукал̱ил пакти ма̄рккам Devotionnal Thiruppugazh
тируппукал̱ил йока, н̃а̄н̱а ма̄рккам вин̱аи нӣккам Yoga , Gnana & Vinai Neekam in Thiruppugazh
налам тарум тируппукал̱ Beneficial Thiruppugazh
вӣт̣у пэр̱у тарум тируппукал̱ Thiruppugazh for Liberation
Bairavar Thiruppugazh
Saraswathy Thiruppugazh
Hanuman Thiruppugazh
Paarvathy Thiruppugazh
ambaal Ambaal Songs
апира̄ми анта̄ти - Abirami Anthaathi
апира̄ми аммаип патикам Abirami Ammai Pathigam
чакала кала̄ валли - Sakalakala valli Maalai
чарасвати анта̄ти - Saraswathi Anthhathi
лалита̄ навараттин̱а ма̄лаи - Lalitha Navaratna Maalai
мӣн̱а̄т̣чийаммаи пил̤л̤аиттамил̱ Meenakshiammai pillai tamil
ஶ்рӣ мӣн̱а̄т̣чи пан̃чаратн̱ам - Meenakshi Amman Pillai Tamil
ват̣ивут̣аи ма̄н̣икка ма̄лаи Vadivudai Maanicka Maalai
апайа̄мпикаи чатакам - Abhayaambigai Sadhagam
ка̄ма̄кши тукка нивара̄н̱и Kaamaakshi Dukka Nivaarani
ка̄ма̄т̣чи амман̱ вируттам
Back to Top

Misc Songs
kids_sloka English pdf
Iyyappan Bhajans English pdf
ஶ்рӣ рутрам, сӯктам , ஶாн̱ти мамтрам in Thamizh
супрахман̣йа ашт̣акам in Thamizh
ஶ்рӣ лалита̄ сахасрана̄ма стотрам in Thamizh
ஶ்рӣ лалита̄ сахасрана̄ма̄валӣ in Thamizh
Subramanya Ashtothram ш́рӣ чуппираман̣ийа чува̄ми ашт̣оттирам
viishnu Vishnu Songs
Search Prabandham
пэ̆рийа̄л̱ва̄р тируппалла̄н̣т̣у - ThiruPallandu 1-12
пэ̆рийа̄л̱ва̄р тирумо̆л̱и - Periazhvar Thirumozhi 13-473
а̄н̣т̣а̄л̤ тируппа̄ваи - Thiruppavai 474-503
а̄н̣т̣а̄л̤ на̄ччийа̄р тирумо̆л̱и - Nachiar Tirumozhi 504-646
кулачэкара а̄л̱ва̄р пэ̆рума̄л̤ тирумо̆л̱и - Perumal Thirumozhi 647-751
тирумал̱ичаийа̄л̱ва̄р тируччантавируттам - Thiruchchanda Viruththam 752-871
то̆н̣т̣арат̣иппо̆т̣ийа̄л̱ва̄р тирума̄лаи - Thirumaalai 872-916
то̆н̣т̣арат̣иппо̆т̣ийа̄л̱ва̄р тируппал̤л̤и э̆л̱уччи - Thiruppalliyezhuchchi 917-926
Back to Top
тируппа̄н̣а̄л̱ва̄р амалан̱ а̄типира̄н̱ - Amalanadhi piran 927-936
матуракавийа̄л̱ва̄р кан̣н̣и нун̣ чир̱утта̄мпу - Kanni Nun Siruththambu 937-947
тируман̇каийа̄л̱ва̄р пэ̆рийа тирумо̆л̱и - Peria Thirumozhi 948-2031
тируман̇каийа̄л̱ва̄р тируккур̱ун та̄н̣т̣акам- Kurun Thandagam 2031-2051
тируман̇каийа̄л̱ва̄р тиру нэ̆т̣унта̄н̣т̣акам - Nedum Thandagam 2052-2081
по̆йкаийа̄л̱ва̄р мутал тируванта̄ти - Mudhal Thiruvandhadhi 2082-2181
пӯтатта̄л̱ва̄р иран̣т̣а̄м тируванта̄ти - Irandam Thiruvandhadhi 2182-2281
пэйа̄л̱ва̄р мӯн̱р̱а̄м тируванта̄ти - Moonram Thiruvandhadhi 2282-2381
тирумал̱ичаи а̄л̱ва̄р на̄н̱мукан̱ тируванта̄ти - Naanmugan Thiruvandhadhi 2382-2477
намма̄л̱ва̄р тирувируттам - Thiruviruththam 2478-2577
Back to Top
намма̄л̱ва̄р тирува̄чирийам - Thiruvasiriyam 2578-2584
намма̄л̱ва̄р пэ̆рийа тируванта̄ти - Peria Thiruvandhadhi 2585-2671
тируман̇каи а̄л̱ва̄р тиру э̆л̱у кӯр̱р̱ируккаи - Thiruvezhukkurrirukkai 2672
тируман̇каи а̄л̱ва̄р чир̱ийа тирумат̣ал - Siriya Thirumadal 2673-2712
тируман̇каи а̄л̱ва̄р пэ̆рийа тирумат̣ал - Peria Thirumadal 2713-2790
тируваран̇каттамутан̱а̄р ира̄ма̄н̱уча нӯр̱р̱анта̄ти - Ramanuja Nootrandhadi 2791-2898
намма̄л̱ва̄р тирува̄й мо̆л̱и - Thiruvay Mozhi 2899-4000
карут̣а каман̱а тава - Garuda Gamana Tava
Back to Top

This page was last modified on Thu, 13 Jun 2024 05:02:21 +0000
          send corrections and suggestions to admin-at-sivaya.org

index