சிவய.திருக்கூட்டம்
sivaya.org
Please set your language preference
by clicking below languages link
Search this site with
words in any language e.g. पोऱ्‌ऱि
song/pathigam/paasuram numbers: e.g. 7.039

This page in Tamil   Hindi/Sanskrit   Telugu   Malayalam   Bengali   Kannada   English   ITRANS    Marati  Gujarathi   Oriya   Singala   Tibetian   Thai   Japanese   Urdu   Cyrillic/Russian   Spanish   Hebrew  
Over Thousand year old Tamil Hymns/Scriptures/Songs in in Tamil, other Indian, Asian and European languages. With god's grace, we could bring these ancient treasures in multiple languages in one location. If you see other language, please set your language preference in the top or select your language page. We want to make sure the scriptures presented being error free and we strive for that. Please feel free to contact us admin -at- sivaya -dot- org
Bay Area Hindu Calendar Panchangam
vinayagarVinayagar Songs
วินายกรฺ อกวลฺ - Vinayagar Agaval
วินายกรฺ อนุปูติ - Vinayagar Anupoothi
วินายกรฺ กวจมฺ - Vinayagar Kavasam
วินายกรฺ การิย จิตฺติ มาไล - Vinayagar Kariya SIddhi Maalai
วินายกรฺ ปาฏลฺ Vinayagar Songs
วินายกรฺ ติรุปฺปุกฬฺ - Vinayagar Thiruppugazh
ติรุ อิรฏฺไฏ มณิ มาไล Thiru Irattai maNi Maalai
กณปตีสฺวรมฺ Ganapatheeswaram
วินายกรฺ นานฺมณิ Vinayagar NaanmaniMaalai
วินายกรฺ ปติกมฺ Vinayagar Pathigam
Back to Top

Bhajans
วินายกรฺ ปชไน ปาฏลฺกฬฺ Ganesha Bhajans
มุรุกนฺ ปชไน ปาฏลฺกฬฺ Murugan Bhajans
จิวนฺ ปชไน ปาฏลฺกฬฺ Shiva Bhajans
อมฺมนฺ ปชไน ปาฏลฺกฬฺ Amman Bhajans
กิรุษฺณา ปชไน ปาฏลฺกฬฺ Krishna Bhajans
ปชไน ปาฏลฺกฬฺ All Bhajans
Shiva Songs  
นฏราชรฺ ปตฺตุ ปาฏลฺ Natarajar Pathu
อรุณาจฺจล จิว อกฺษรมณิมาไล - Arunachala Akshara Maalai
จิววากฺกิยรฺ ปาฏลฺ Sivavaakiyar Paadal
วฬฺฬลารฺ ติรุอรุฏฺปา Vallalar Paadal
Back to Top

General
ไจวจมย นิตฺย อนุฏฺฏานวิติ
ไจวจิตฺตานฺต จุรุกฺกมฺ Saiva Sidhantha FAQ in Thamizh
ติรุกฺกุรฬฺ Thirukkural
วาฬฺตฺตุ ปาฏลฺกฬฺ - Mangalam Songs
มไฬกฺกาน ปติกงฺกฬฺ Songs for Rain
กุฬนฺไต เปะยรฺกฬฺ Baby Names
จิตฺตรฺกฬฺ โปรฺริ Sidhargal Potri
Tamil Proverbs
Back to Top
shiva Shiva (ThiruMurai) Songs
ติรุมุไร ปาฏลฺกฬฺ Selected Thirumurai
จิวปุราณมฺ SivaPuranam
ติรุวาจกมฺ มุรฺโรตลฺ - Thiruvaasagam Mutrothal
ติรุมุไร เอะณฺ วริไจ All Thirumurai
ติรุมุไร วรลารฺรุ วริไจ Thirumurai Historical Order
ปญฺจ ‌ ปุราณ‌มฺ Pancha Puraanam
จิว ตลงฺกฬฺ Shiva Paadal Temples
ไวปฺปุ ตลงฺกฬฺ Shiva Vaippu Temples
ติรุมุไร ปณฺกฬฺ Thirumurai Pann/Melody
ติรุมูลรฺ ติรุมนฺติรมฺ Selected Thirumanthiram
เปะริย‌ ปุราณ‌มฺ Selected Periyapuraanam
ติรุมุไร โปรฺริ Siva Archana
ติรุมุไร ปุตฺตก วริไจ Thirumurai by Books
Back to Top
ติรฏฺฏุ
ติรุมุไร ปาฏลฺ โอะลิ อิไณปฺปุ Thirumurai Audio Links/Melody
นลมฺ ตรุมฺ ปติกงฺกฬฺ Beneficial Pathigam
วาฬฺวิยลฺ ติรุมุไร ปาฏลฺกฬฺ Daily Prayers from Thirumurai
กรุ มุตลฺ ติรุ วไร- Karu Muthal Thiru Varai
อกตฺติยรฺ เตวารตฺติรฏฺฏุ - Agathiyar Thevaara Thirattu
1 อามฺ ติรุมุไร - Thirumurai
2 อามฺ ติรุมุไร - Thirumurai
3 อามฺ ติรุมุไร - Thirumurai
4 อามฺ ติรุมุไร - Thirumurai
5 อามฺ ติรุมุไร - Thirumurai
6 อามฺ ติรุมุไร - Thirumurai
7 อามฺ ติรุมุไร - Thirumurai
8 อามฺ ติรุมุไร - Thirumurai
9 อามฺ ติรุมุไร - Thirumurai
10 อามฺ ติรุมุไร - Thirumurai
11 อามฺ ติรุมุไร - Thirumurai
12 อามฺ ติรุมุไร - Thirumurai
1008 จิวนฺ โปรฺริ - Sivan PotRi
Back to Top
murugan Murugan Songs
กนฺตรฺ จษฺฏิ กวจมฺ -Kandhar Sasti Kavasam
กนฺต กุรุ กวจมฺ -Kandha Guru Kavasam
จณฺมุก กวจมฺ - Shanmuga Kavasam
อรุณกิรินาตรฺ
ติรุปฺปุกฬฺ Selected Thiruppugazh
ติรุปฺปุกฬฺ เอะณฺ, อกร วริไจ, เตฏุตลฺ - All Thiruppugazh & Search
ติรุปฺปุกฬฺ เตฏุตลฺ
ติรุปฺปุกฬฺ ตลงฺกฬฺ - Thiruppugazh sthalam
ติรุปฺปุกฬฺ จนฺตมฺ - Thiruppugazh by Santham
กนฺตรฺ อนุปูติ - Kandhar Anupoothi
เวลฺ, วิรุตฺตมฺ Vel virutham
มยิลฺ วิรุตฺตมฺ Mayil virutham
เจวลฺ วิรุตฺตมฺ Saeval virutham
ติรุวกุปฺปุ ThiruVaguppu
Back to Top
ปามฺปนฺ จุวามิกฬฺ
จณฺมุก กวจมฺ - Shanmuga Kavasam
ปริปูรณ ปญฺจามิรฺต วณฺณมฺ - Paripoorna Panchamrtha vannam
ปไก กฏิตลฺ - Pagai Kadithal
กุมารสฺตวมฺ - Kumarstavam
โปรฺริ วิณฺณปฺปมฺ - Potri Vinnappam
 
กนฺตรฺ กลิ เวะณฺปา - Kandhar kali Venba
เวลฺ มารลฺ - Vel Maaral
จุปฺปิรมณิย อษฺโฏตฺติรมฺ Subramnaya Ashtothram
108 มุรุกา โปรฺริ - Muruga Potri
1008 ติรุปฺปุกฬฺ มุรุกา โปรฺริ - Muruga Potri
Back to Top
กุรุชิ อิรากวนฺ ติรุปฺปุกฬฺ วริไจ
กุกศฺรี วาริยารฺ ติรุปฺปุกฬฺ วริไจ
จิล วริ ติรุปฺปุกฬฺ Short Verses Thiruppugazh
ปล วริ ติรุปฺปุกฬฺ Long Verses Thiruppugazh
ติรุปฺปุกฬิลฺ ปกฺติ มารฺกฺกมฺ Devotionnal Thiruppugazh
ติรุปฺปุกฬิลฺ โยก, ญาน มารฺกฺกมฺ วิไน นีกฺกมฺ Yoga , Gnana & Vinai Neekam in Thiruppugazh
นลมฺ ตรุมฺ ติรุปฺปุกฬฺ Beneficial Thiruppugazh
วีฏุ เปรุ ตรุมฺ ติรุปฺปุกฬฺ Thiruppugazh for Liberation
Bairavar Thiruppugazh
Saraswathy Thiruppugazh
Hanuman Thiruppugazh
Paarvathy Thiruppugazh
ambaal Ambaal Songs
อปิรามิ อนฺตาติ - Abirami Anthaathi
อปิรามิ อมฺไมปฺ ปติกมฺ Abirami Ammai Pathigam
จกล กลา วลฺลิ - Sakalakala valli Maalai
จรสฺวติ อนฺตาติ - Saraswathi Anthhathi
ลลิตา นวรตฺติน มาไล - Lalitha Navaratna Maalai
มีนาฏฺจิยมฺไม ปิฬฺไฬตฺตมิฬฺ Meenakshiammai pillai tamil
ஶ்รี มีนาฏฺจิ ปญฺจรตฺนมฺ - Meenakshi Amman Pillai Tamil
วฏิวุไฏ มาณิกฺก มาไล Vadivudai Maanicka Maalai
อปยามฺปิไก จตกมฺ - Abhayaambigai Sadhagam
กามากฺษิ ตุกฺก นิวรานิ Kaamaakshi Dukka Nivaarani
กามาฏฺจิ อมฺมนฺ วิรุตฺตมฺ
Back to Top

Misc Songs
kids_sloka English pdf
Iyyappan Bhajans English pdf
ஶ்รี รุตฺรมฺ, สูกฺตมฺ , ஶாนฺติ มมฺตฺรมฺ in Thamizh
สุปฺรหฺมณฺย อษฺฏกมฺ in Thamizh
ஶ்รี ลลิตา สหสฺรนาม สฺโตตฺรมฺ in Thamizh
ஶ்รี ลลิตา สหสฺรนามาวลี in Thamizh
Subramanya Ashtothram ศฺรี จุปฺปิรมณิย จุวามิ อษฺโฏตฺติรมฺ
viishnu Vishnu Songs
Search Prabandham
เปะริยาฬฺวารฺ ติรุปฺปลฺลาณฺฏุ - ThiruPallandu 1-12
เปะริยาฬฺวารฺ ติรุโมะฬิ - Periazhvar Thirumozhi 13-473
อาณฺฏาฬฺ ติรุปฺปาไว - Thiruppavai 474-503
อาณฺฏาฬฺ นาจฺจิยารฺ ติรุโมะฬิ - Nachiar Tirumozhi 504-646
กุลเจกร อาฬฺวารฺ เปะรุมาฬฺ ติรุโมะฬิ - Perumal Thirumozhi 647-751
ติรุมฬิไจยาฬฺวารฺ ติรุจฺจนฺตวิรุตฺตมฺ - Thiruchchanda Viruththam 752-871
โตะณฺฏรฏิปฺโปะฏิยาฬฺวารฺ ติรุมาไล - Thirumaalai 872-916
โตะณฺฏรฏิปฺโปะฏิยาฬฺวารฺ ติรุปฺปฬฺฬิ เอะฬุจฺจิ - Thiruppalliyezhuchchi 917-926
Back to Top
ติรุปฺปาณาฬฺวารฺ อมลนฺ อาติปิรานฺ - Amalanadhi piran 927-936
มตุรกวิยาฬฺวารฺ กณฺณิ นุณฺ จิรุตฺตามฺปุ - Kanni Nun Siruththambu 937-947
ติรุมงฺไกยาฬฺวารฺ เปะริย ติรุโมะฬิ - Peria Thirumozhi 948-2031
ติรุมงฺไกยาฬฺวารฺ ติรุกฺกุรุนฺ ตาณฺฏกมฺ- Kurun Thandagam 2031-2051
ติรุมงฺไกยาฬฺวารฺ ติรุ เนะฏุนฺตาณฺฏกมฺ - Nedum Thandagam 2052-2081
โปะยฺไกยาฬฺวารฺ มุตลฺ ติรุวนฺตาติ - Mudhal Thiruvandhadhi 2082-2181
ปูตตฺตาฬฺวารฺ อิรณฺฏามฺ ติรุวนฺตาติ - Irandam Thiruvandhadhi 2182-2281
เปยาฬฺวารฺ มูนฺรามฺ ติรุวนฺตาติ - Moonram Thiruvandhadhi 2282-2381
ติรุมฬิไจ อาฬฺวารฺ นานฺมุกนฺ ติรุวนฺตาติ - Naanmugan Thiruvandhadhi 2382-2477
นมฺมาฬฺวารฺ ติรุวิรุตฺตมฺ - Thiruviruththam 2478-2577
Back to Top
นมฺมาฬฺวารฺ ติรุวาจิริยมฺ - Thiruvasiriyam 2578-2584
นมฺมาฬฺวารฺ เปะริย ติรุวนฺตาติ - Peria Thiruvandhadhi 2585-2671
ติรุมงฺไก อาฬฺวารฺ ติรุ เอะฬุ กูรฺริรุกฺไก - Thiruvezhukkurrirukkai 2672
ติรุมงฺไก อาฬฺวารฺ จิริย ติรุมฏลฺ - Siriya Thirumadal 2673-2712
ติรุมงฺไก อาฬฺวารฺ เปะริย ติรุมฏลฺ - Peria Thirumadal 2713-2790
ติรุวรงฺกตฺตมุตนารฺ อิรามานุจ นูรฺรนฺตาติ - Ramanuja Nootrandhadi 2791-2898
นมฺมาฬฺวารฺ ติรุวายฺ โมะฬิ - Thiruvay Mozhi 2899-4000
กรุฏ กมน ตว - Garuda Gamana Tava
Back to Top

This page was last modified on Thu, 13 Jun 2024 05:02:21 +0000
          send corrections and suggestions to admin-at-sivaya.org

index