சிவய.திருக்கூட்டம்
sivaya.org
Please set your language preference
by clicking below languages link
Search this site with
words in any language e.g. पोऱ्‌ऱि
song/pathigam/paasuram numbers: e.g. 7.039

This page in Tamil   Hindi/Sanskrit   Telugu   Malayalam   Bengali   Kannada   English   ITRANS    Marati  Gujarathi   Oriya   Singala   Tibetian   Thai   Japanese   Urdu   Cyrillic/Russian   Spanish   Hebrew  
Over Thousand year old Tamil Hymns/Scriptures/Songs in in Tamil, other Indian, Asian and European languages. With god's grace, we could bring these ancient treasures in multiple languages in one location. If you see other language, please set your language preference in the top or select your language page. We want to make sure the scriptures presented being error free and we strive for that. Please feel free to contact us admin -at- sivaya -dot- org
Bay Area Hindu Calendar Panchangam
vinayagarVinayagar Songs
𑘪𑘲𑘡𑘰𑘧𑘎𑘨𑘿 𑘀𑘎𑘪𑘩𑘿 - Vinayagar Agaval
𑘪𑘲𑘡𑘰𑘧𑘎𑘨𑘿 𑘀𑘡𑘳𑘢𑘳𑘝𑘲 - Vinayagar Anupoothi
𑘪𑘲𑘡𑘰𑘧𑘎𑘨𑘿 𑘎𑘪𑘓𑘦𑘿 - Vinayagar Kavasam
𑘪𑘲𑘡𑘰𑘧𑘎𑘨𑘿 𑘎𑘰𑘨𑘲𑘧 𑘓𑘲𑘝𑘿𑘝𑘲 𑘦𑘰𑘩𑘺 - Vinayagar Kariya SIddhi Maalai
𑘪𑘲𑘡𑘰𑘧𑘎𑘨𑘿 𑘢𑘰𑘘𑘩𑘿 Vinayagar Songs
𑘪𑘲𑘡𑘰𑘧𑘎𑘨𑘿 𑘝𑘲𑘨𑘳𑘢𑘿𑘢𑘳𑘎𑘯𑘿 - Vinayagar Thiruppugazh
𑘝𑘲𑘨𑘳 𑘃𑘨𑘘𑘿𑘘𑘺 𑘦𑘜𑘲 𑘦𑘰𑘩𑘺 Thiru Irattai maNi Maalai
𑘎𑘜𑘢𑘝𑘲𑘭𑘿𑘪𑘨𑘦𑘿 Ganapatheeswaram
𑘪𑘲𑘡𑘰𑘧𑘎𑘨𑘿 𑘡𑘰𑘡𑘿𑘦𑘜𑘲 Vinayagar NaanmaniMaalai
𑘪𑘲𑘡𑘰𑘧𑘎𑘨𑘿 𑘢𑘝𑘲𑘎𑘦𑘿 Vinayagar Pathigam
Back to Top

Bhajans
𑘪𑘲𑘡𑘰𑘧𑘎𑘨𑘿 𑘢𑘕𑘡𑘺 𑘢𑘰𑘘𑘩𑘿𑘎𑘯𑘿 Ganesha Bhajans
𑘦𑘳𑘨𑘳𑘎𑘡𑘿 𑘢𑘕𑘡𑘺 𑘢𑘰𑘘𑘩𑘿𑘎𑘯𑘿 Murugan Bhajans
𑘓𑘲𑘪𑘡𑘿 𑘢𑘕𑘡𑘺 𑘢𑘰𑘘𑘩𑘿𑘎𑘯𑘿 Shiva Bhajans
𑘀𑘦𑘿𑘦𑘡𑘿 𑘢𑘕𑘡𑘺 𑘢𑘰𑘘𑘩𑘿𑘎𑘯𑘿 Amman Bhajans
𑘎𑘲𑘨𑘳𑘬𑘿𑘜𑘰 𑘢𑘕𑘡𑘺 𑘢𑘰𑘘𑘩𑘿𑘎𑘯𑘿 Krishna Bhajans
𑘢𑘕𑘡𑘺 𑘢𑘰𑘘𑘩𑘿𑘎𑘯𑘿 All Bhajans
Shiva Songs  
𑘡𑘘𑘨𑘰𑘕𑘨𑘿 𑘢𑘝𑘿𑘝𑘳 𑘢𑘰𑘘𑘩𑘿 Natarajar Pathu
𑘀𑘨𑘳𑘜𑘰𑘓𑘿𑘓𑘩 𑘓𑘲𑘪 𑘀𑘎𑘿𑘬𑘨𑘦𑘜𑘲𑘦𑘰𑘩𑘺 - Arunachala Akshara Maalai
𑘓𑘲𑘪𑘪𑘰𑘎𑘿𑘎𑘲𑘧𑘨𑘿 𑘢𑘰𑘘𑘩𑘿 Sivavaakiyar Paadal
𑘪𑘯𑘿𑘯𑘩𑘰𑘨𑘿 𑘝𑘲𑘨𑘳𑘀𑘨𑘳𑘘𑘿𑘢𑘰 Vallalar Paadal
Back to Top

General
𑘓𑘺𑘪𑘓𑘦𑘧 𑘡𑘲𑘝𑘿𑘧 𑘀𑘡𑘳𑘘𑘿𑘘𑘰𑘡𑘪𑘲𑘝𑘲
𑘓𑘺𑘪𑘓𑘲𑘝𑘿𑘝𑘰𑘡𑘿𑘝 𑘓𑘳𑘨𑘳𑘎𑘿𑘎𑘦𑘿 Saiva Sidhantha FAQ in Thamizh
𑘝𑘲𑘨𑘳𑘎𑘿𑘎𑘳𑘬𑘯𑘿 Thirukkural
𑘪𑘰𑘯𑘿𑘝𑘿𑘝𑘳 𑘢𑘰𑘘𑘩𑘿𑘎𑘯𑘿 - Mangalam Songs
𑘦𑘯𑘺𑘎𑘿𑘎𑘰𑘡 𑘢𑘝𑘲𑘎𑘒𑘿𑘎𑘯𑘿 Songs for Rain
𑘎𑘳𑘯𑘡𑘿𑘝𑘺 𑘢𑘹𑘧𑘨𑘿𑘎𑘯𑘿 Baby Names
𑘓𑘲𑘝𑘿𑘝𑘨𑘿𑘎𑘯𑘿 𑘢𑘻𑘬𑘿𑘬𑘲 Sidhargal Potri
Tamil Proverbs
Back to Top
shiva Shiva (ThiruMurai) Songs
𑘝𑘲𑘨𑘳𑘦𑘳𑘬𑘺 𑘢𑘰𑘘𑘩𑘿𑘎𑘯𑘿 Selected Thirumurai
𑘓𑘲𑘪𑘢𑘳𑘨𑘰𑘜𑘦𑘿 SivaPuranam
𑘝𑘲𑘨𑘳𑘪𑘰𑘓𑘎𑘦𑘿 𑘦𑘳𑘬𑘿𑘬𑘻𑘝𑘩𑘿 - Thiruvaasagam Mutrothal
𑘝𑘲𑘨𑘳𑘦𑘳𑘬𑘺 𑘊𑘜𑘿 𑘪𑘨𑘲𑘓𑘺 All Thirumurai
𑘝𑘲𑘨𑘳𑘦𑘳𑘬𑘺 𑘪𑘨𑘩𑘰𑘬𑘿𑘬𑘳 𑘪𑘨𑘲𑘓𑘺 Thirumurai Historical Order
𑘢𑘗𑘿𑘓 ‌ 𑘢𑘳𑘨𑘰𑘜‌𑘦𑘿 Pancha Puraanam
𑘓𑘲𑘪 𑘝𑘩𑘒𑘿𑘎𑘯𑘿 Shiva Paadal Temples
𑘪𑘺𑘢𑘿𑘢𑘳 𑘝𑘩𑘒𑘿𑘎𑘯𑘿 Shiva Vaippu Temples
𑘝𑘲𑘨𑘳𑘦𑘳𑘬𑘺 𑘢𑘜𑘿𑘎𑘯𑘿 Thirumurai Pann/Melody
𑘝𑘲𑘨𑘳𑘦𑘳𑘩𑘨𑘿 𑘝𑘲𑘨𑘳𑘦𑘡𑘿𑘝𑘲𑘨𑘦𑘿 Selected Thirumanthiram
𑘢𑘹𑘨𑘲𑘧‌ 𑘢𑘳𑘨𑘰𑘜‌𑘦𑘿 Selected Periyapuraanam
𑘝𑘲𑘨𑘳𑘦𑘳𑘬𑘺 𑘢𑘻𑘬𑘿𑘬𑘲 Siva Archana
𑘝𑘲𑘨𑘳𑘦𑘳𑘬𑘺 𑘢𑘳𑘝𑘿𑘝𑘎 𑘪𑘨𑘲𑘓𑘺 Thirumurai by Books
Back to Top
𑘝𑘲𑘨𑘘𑘿𑘘𑘳
𑘝𑘲𑘨𑘳𑘦𑘳𑘬𑘺 𑘢𑘰𑘘𑘩𑘿 𑘌𑘩𑘲 𑘃𑘜𑘺𑘢𑘿𑘢𑘳 Thirumurai Audio Links/Melody
𑘡𑘩𑘦𑘿 𑘝𑘨𑘳𑘦𑘿 𑘢𑘝𑘲𑘎𑘒𑘿𑘎𑘯𑘿 Beneficial Pathigam
𑘪𑘰𑘯𑘿𑘪𑘲𑘧𑘩𑘿 𑘝𑘲𑘨𑘳𑘦𑘳𑘬𑘺 𑘢𑘰𑘘𑘩𑘿𑘎𑘯𑘿 Daily Prayers from Thirumurai
𑘎𑘨𑘳 𑘦𑘳𑘝𑘩𑘿 𑘝𑘲𑘨𑘳 𑘪𑘨𑘺- Karu Muthal Thiru Varai
𑘀𑘎𑘝𑘿𑘝𑘲𑘧𑘨𑘿 𑘝𑘹𑘪𑘰𑘨𑘝𑘿𑘝𑘲𑘨𑘘𑘿𑘘𑘳 - Agathiyar Thevaara Thirattu
1 𑘁𑘦𑘿 𑘝𑘲𑘨𑘳𑘦𑘳𑘬𑘺 - Thirumurai
2 𑘁𑘦𑘿 𑘝𑘲𑘨𑘳𑘦𑘳𑘬𑘺 - Thirumurai
3 𑘁𑘦𑘿 𑘝𑘲𑘨𑘳𑘦𑘳𑘬𑘺 - Thirumurai
4 𑘁𑘦𑘿 𑘝𑘲𑘨𑘳𑘦𑘳𑘬𑘺 - Thirumurai
5 𑘁𑘦𑘿 𑘝𑘲𑘨𑘳𑘦𑘳𑘬𑘺 - Thirumurai
6 𑘁𑘦𑘿 𑘝𑘲𑘨𑘳𑘦𑘳𑘬𑘺 - Thirumurai
7 𑘁𑘦𑘿 𑘝𑘲𑘨𑘳𑘦𑘳𑘬𑘺 - Thirumurai
8 𑘁𑘦𑘿 𑘝𑘲𑘨𑘳𑘦𑘳𑘬𑘺 - Thirumurai
9 𑘁𑘦𑘿 𑘝𑘲𑘨𑘳𑘦𑘳𑘬𑘺 - Thirumurai
10 𑘁𑘦𑘿 𑘝𑘲𑘨𑘳𑘦𑘳𑘬𑘺 - Thirumurai
11 𑘁𑘦𑘿 𑘝𑘲𑘨𑘳𑘦𑘳𑘬𑘺 - Thirumurai
12 𑘁𑘦𑘿 𑘝𑘲𑘨𑘳𑘦𑘳𑘬𑘺 - Thirumurai
1008 𑘓𑘲𑘪𑘡𑘿 𑘢𑘻𑘬𑘿𑘬𑘲 - Sivan PotRi
Back to Top
murugan Murugan Songs
𑘎𑘡𑘿𑘝𑘨𑘿 𑘓𑘬𑘿𑘘𑘲 𑘎𑘪𑘓𑘦𑘿 -Kandhar Sasti Kavasam
𑘎𑘡𑘿𑘝 𑘎𑘳𑘨𑘳 𑘎𑘪𑘓𑘦𑘿 -Kandha Guru Kavasam
𑘓𑘜𑘿𑘦𑘳𑘎 𑘎𑘪𑘓𑘦𑘿 - Shanmuga Kavasam
𑘀𑘨𑘳𑘜𑘎𑘲𑘨𑘲𑘡𑘰𑘝𑘨𑘿
𑘝𑘲𑘨𑘳𑘢𑘿𑘢𑘳𑘎𑘯𑘿 Selected Thiruppugazh
𑘝𑘲𑘨𑘳𑘢𑘿𑘢𑘳𑘎𑘯𑘿 𑘊𑘜𑘿, 𑘀𑘎𑘨 𑘪𑘨𑘲𑘓𑘺, 𑘝𑘹𑘘𑘳𑘝𑘩𑘿 - All Thiruppugazh & Search
𑘝𑘲𑘨𑘳𑘢𑘿𑘢𑘳𑘎𑘯𑘿 𑘝𑘹𑘘𑘳𑘝𑘩𑘿
𑘝𑘲𑘨𑘳𑘢𑘿𑘢𑘳𑘎𑘯𑘿 𑘝𑘩𑘒𑘿𑘎𑘯𑘿 - Thiruppugazh sthalam
𑘝𑘲𑘨𑘳𑘢𑘿𑘢𑘳𑘎𑘯𑘿 𑘓𑘡𑘿𑘝𑘦𑘿 - Thiruppugazh by Santham
𑘎𑘡𑘿𑘝𑘨𑘿 𑘀𑘡𑘳𑘢𑘳𑘝𑘲 - Kandhar Anupoothi
𑘪𑘹𑘩𑘿, 𑘪𑘲𑘨𑘳𑘝𑘿𑘝𑘦𑘿 Vel virutham
𑘦𑘧𑘲𑘩𑘿 𑘪𑘲𑘨𑘳𑘝𑘿𑘝𑘦𑘿 Mayil virutham
𑘓𑘹𑘪𑘩𑘿 𑘪𑘲𑘨𑘳𑘝𑘿𑘝𑘦𑘿 Saeval virutham
𑘝𑘲𑘨𑘳𑘪𑘎𑘳𑘢𑘿𑘢𑘳 ThiruVaguppu
Back to Top
𑘢𑘰𑘦𑘿𑘢𑘡𑘿 𑘓𑘳𑘪𑘰𑘦𑘲𑘎𑘯𑘿
𑘓𑘜𑘿𑘦𑘳𑘎 𑘎𑘪𑘓𑘦𑘿 - Shanmuga Kavasam
𑘢𑘨𑘲𑘢𑘳𑘨𑘜 𑘢𑘗𑘿𑘓𑘰𑘦𑘲𑘨𑘿𑘝 𑘪𑘜𑘿𑘜𑘦𑘿 - Paripoorna Panchamrtha vannam
𑘢𑘎𑘺 𑘎𑘘𑘲𑘝𑘩𑘿 - Pagai Kadithal
𑘎𑘳𑘦𑘰𑘨𑘭𑘿𑘝𑘪𑘦𑘿 - Kumarstavam
𑘢𑘻𑘬𑘿𑘬𑘲 𑘪𑘲𑘜𑘿𑘜𑘢𑘿𑘢𑘦𑘿 - Potri Vinnappam
 
𑘎𑘡𑘿𑘝𑘨𑘿 𑘎𑘩𑘲 𑘪𑘹𑘜𑘿𑘢𑘰 - Kandhar kali Venba
𑘪𑘹𑘩𑘿 𑘦𑘰𑘬𑘩𑘿 - Vel Maaral
𑘓𑘳𑘢𑘿𑘢𑘲𑘨𑘦𑘜𑘲𑘧 𑘀𑘬𑘿𑘘𑘻𑘝𑘿𑘝𑘲𑘨𑘦𑘿 Subramnaya Ashtothram
108 𑘦𑘳𑘨𑘳𑘎𑘰 𑘢𑘻𑘬𑘿𑘬𑘲 - Muruga Potri
1008 𑘝𑘲𑘨𑘳𑘢𑘿𑘢𑘳𑘎𑘯𑘿 𑘦𑘳𑘨𑘳𑘎𑘰 𑘢𑘻𑘬𑘿𑘬𑘲 - Muruga Potri
Back to Top
𑘎𑘳𑘨𑘳𑘕𑘲 𑘃𑘨𑘰𑘎𑘪𑘡𑘿 𑘝𑘲𑘨𑘳𑘢𑘿𑘢𑘳𑘎𑘯𑘿 𑘪𑘨𑘲𑘓𑘺
𑘎𑘳𑘎𑘫𑘿𑘨𑘲 𑘪𑘰𑘨𑘲𑘧𑘰𑘨𑘿 𑘝𑘲𑘨𑘳𑘢𑘿𑘢𑘳𑘎𑘯𑘿 𑘪𑘨𑘲𑘓𑘺
𑘓𑘲𑘩 𑘪𑘨𑘲 𑘝𑘲𑘨𑘳𑘢𑘿𑘢𑘳𑘎𑘯𑘿 Short Verses Thiruppugazh
𑘢𑘩 𑘪𑘨𑘲 𑘝𑘲𑘨𑘳𑘢𑘿𑘢𑘳𑘎𑘯𑘿 Long Verses Thiruppugazh
𑘝𑘲𑘨𑘳𑘢𑘿𑘢𑘳𑘎𑘯𑘲𑘩𑘿 𑘢𑘎𑘿𑘝𑘲 𑘦𑘰𑘨𑘿𑘎𑘿𑘎𑘦𑘿 Devotionnal Thiruppugazh
𑘝𑘲𑘨𑘳𑘢𑘿𑘢𑘳𑘎𑘯𑘲𑘩𑘿 𑘧𑘻𑘎, 𑘗𑘰𑘡 𑘦𑘰𑘨𑘿𑘎𑘿𑘎𑘦𑘿 𑘪𑘲𑘡𑘺 𑘡𑘲𑘎𑘿𑘎𑘦𑘿 Yoga , Gnana & Vinai Neekam in Thiruppugazh
𑘡𑘩𑘦𑘿 𑘝𑘨𑘳𑘦𑘿 𑘝𑘲𑘨𑘳𑘢𑘿𑘢𑘳𑘎𑘯𑘿 Beneficial Thiruppugazh
𑘪𑘲𑘘𑘳 𑘢𑘹𑘬𑘳 𑘝𑘨𑘳𑘦𑘿 𑘝𑘲𑘨𑘳𑘢𑘿𑘢𑘳𑘎𑘯𑘿 Thiruppugazh for Liberation
Bairavar Thiruppugazh
Saraswathy Thiruppugazh
Hanuman Thiruppugazh
Paarvathy Thiruppugazh
ambaal Ambaal Songs
𑘀𑘢𑘲𑘨𑘰𑘦𑘲 𑘀𑘡𑘿𑘝𑘰𑘝𑘲 - Abirami Anthaathi
𑘀𑘢𑘲𑘨𑘰𑘦𑘲 𑘀𑘦𑘿𑘦𑘺𑘢𑘿 𑘢𑘝𑘲𑘎𑘦𑘿 Abirami Ammai Pathigam
𑘓𑘎𑘩 𑘎𑘩𑘰 𑘪𑘩𑘿𑘩𑘲 - Sakalakala valli Maalai
𑘓𑘨𑘭𑘿𑘪𑘝𑘲 𑘀𑘡𑘿𑘝𑘰𑘝𑘲 - Saraswathi Anthhathi
𑘩𑘩𑘲𑘝𑘰 𑘡𑘪𑘨𑘝𑘿𑘝𑘲𑘡 𑘦𑘰𑘩𑘺 - Lalitha Navaratna Maalai
𑘦𑘲𑘡𑘰𑘘𑘿𑘓𑘲𑘧𑘦𑘿𑘦𑘺 𑘢𑘲𑘯𑘿𑘯𑘺𑘝𑘿𑘝𑘦𑘲𑘯𑘿 Meenakshiammai pillai tamil
ஶ்𑘨𑘲 𑘦𑘲𑘡𑘰𑘘𑘿𑘓𑘲 𑘢𑘗𑘿𑘓𑘨𑘝𑘿𑘡𑘦𑘿 - Meenakshi Amman Pillai Tamil
𑘪𑘘𑘲𑘪𑘳𑘘𑘺 𑘦𑘰𑘜𑘲𑘎𑘿𑘎 𑘦𑘰𑘩𑘺 Vadivudai Maanicka Maalai
𑘀𑘢𑘧𑘰𑘦𑘿𑘢𑘲𑘎𑘺 𑘓𑘝𑘎𑘦𑘿 - Abhayaambigai Sadhagam
𑘎𑘰𑘦𑘰𑘎𑘿𑘬𑘲 𑘝𑘳𑘎𑘿𑘎 𑘡𑘲𑘪𑘨𑘰𑘡𑘲 Kaamaakshi Dukka Nivaarani
𑘎𑘰𑘦𑘰𑘘𑘿𑘓𑘲 𑘀𑘦𑘿𑘦𑘡𑘿 𑘪𑘲𑘨𑘳𑘝𑘿𑘝𑘦𑘿
Back to Top

Misc Songs
kids_sloka English pdf
Iyyappan Bhajans English pdf
ஶ்𑘨𑘲 𑘨𑘳𑘝𑘿𑘨𑘦𑘿, 𑘭𑘳𑘎𑘿𑘝𑘦𑘿 , ஶா𑘡𑘿𑘝𑘲 𑘦𑘦𑘿𑘝𑘿𑘨𑘦𑘿 in Thamizh
𑘭𑘳𑘢𑘿𑘨𑘮𑘿𑘦𑘜𑘿𑘧 𑘀𑘬𑘿𑘘𑘎𑘦𑘿 in Thamizh
ஶ்𑘨𑘲 𑘩𑘩𑘲𑘝𑘰 𑘭𑘮𑘭𑘿𑘨𑘡𑘰𑘦 𑘭𑘿𑘝𑘻𑘝𑘿𑘨𑘦𑘿 in Thamizh
ஶ்𑘨𑘲 𑘩𑘩𑘲𑘝𑘰 𑘭𑘮𑘭𑘿𑘨𑘡𑘰𑘦𑘰𑘪𑘩𑘲 in Thamizh
Subramanya Ashtothram 𑘫𑘿𑘨𑘲 𑘓𑘳𑘢𑘿𑘢𑘲𑘨𑘦𑘜𑘲𑘧 𑘓𑘳𑘪𑘰𑘦𑘲 𑘀𑘬𑘿𑘘𑘻𑘝𑘿𑘝𑘲𑘨𑘦𑘿
viishnu Vishnu Songs
Search Prabandham
𑘢𑘹𑘨𑘲𑘧𑘰𑘯𑘿𑘪𑘰𑘨𑘿 𑘝𑘲𑘨𑘳𑘢𑘿𑘢𑘩𑘿𑘩𑘰𑘜𑘿𑘘𑘳 - ThiruPallandu 1-12
𑘢𑘹𑘨𑘲𑘧𑘰𑘯𑘿𑘪𑘰𑘨𑘿 𑘝𑘲𑘨𑘳𑘦𑘻𑘯𑘲 - Periazhvar Thirumozhi 13-473
𑘁𑘜𑘿𑘘𑘰𑘯𑘿 𑘝𑘲𑘨𑘳𑘢𑘿𑘢𑘰𑘪𑘺 - Thiruppavai 474-503
𑘁𑘜𑘿𑘘𑘰𑘯𑘿 𑘡𑘰𑘓𑘿𑘓𑘲𑘧𑘰𑘨𑘿 𑘝𑘲𑘨𑘳𑘦𑘻𑘯𑘲 - Nachiar Tirumozhi 504-646
𑘎𑘳𑘩𑘓𑘹𑘎𑘨 𑘁𑘯𑘿𑘪𑘰𑘨𑘿 𑘢𑘹𑘨𑘳𑘦𑘰𑘯𑘿 𑘝𑘲𑘨𑘳𑘦𑘻𑘯𑘲 - Perumal Thirumozhi 647-751
𑘝𑘲𑘨𑘳𑘦𑘯𑘲𑘓𑘺𑘧𑘰𑘯𑘿𑘪𑘰𑘨𑘿 𑘝𑘲𑘨𑘳𑘓𑘿𑘓𑘡𑘿𑘝𑘪𑘲𑘨𑘳𑘝𑘿𑘝𑘦𑘿 - Thiruchchanda Viruththam 752-871
𑘝𑘻𑘜𑘿𑘘𑘨𑘘𑘲𑘢𑘿𑘢𑘻𑘘𑘲𑘧𑘰𑘯𑘿𑘪𑘰𑘨𑘿 𑘝𑘲𑘨𑘳𑘦𑘰𑘩𑘺 - Thirumaalai 872-916
𑘝𑘻𑘜𑘿𑘘𑘨𑘘𑘲𑘢𑘿𑘢𑘻𑘘𑘲𑘧𑘰𑘯𑘿𑘪𑘰𑘨𑘿 𑘝𑘲𑘨𑘳𑘢𑘿𑘢𑘯𑘿𑘯𑘲 𑘊𑘯𑘳𑘓𑘿𑘓𑘲 - Thiruppalliyezhuchchi 917-926
Back to Top
𑘝𑘲𑘨𑘳𑘢𑘿𑘢𑘰𑘜𑘰𑘯𑘿𑘪𑘰𑘨𑘿 𑘀𑘦𑘩𑘡𑘿 𑘁𑘝𑘲𑘢𑘲𑘨𑘰𑘡𑘿 - Amalanadhi piran 927-936
𑘦𑘝𑘳𑘨𑘎𑘪𑘲𑘧𑘰𑘯𑘿𑘪𑘰𑘨𑘿 𑘎𑘜𑘿𑘜𑘲 𑘡𑘳𑘜𑘿 𑘓𑘲𑘬𑘳𑘝𑘿𑘝𑘰𑘦𑘿𑘢𑘳 - Kanni Nun Siruththambu 937-947
𑘝𑘲𑘨𑘳𑘦𑘒𑘿𑘎𑘺𑘧𑘰𑘯𑘿𑘪𑘰𑘨𑘿 𑘢𑘹𑘨𑘲𑘧 𑘝𑘲𑘨𑘳𑘦𑘻𑘯𑘲 - Peria Thirumozhi 948-2031
𑘝𑘲𑘨𑘳𑘦𑘒𑘿𑘎𑘺𑘧𑘰𑘯𑘿𑘪𑘰𑘨𑘿 𑘝𑘲𑘨𑘳𑘎𑘿𑘎𑘳𑘬𑘳𑘡𑘿 𑘝𑘰𑘜𑘿𑘘𑘎𑘦𑘿- Kurun Thandagam 2031-2051
𑘝𑘲𑘨𑘳𑘦𑘒𑘿𑘎𑘺𑘧𑘰𑘯𑘿𑘪𑘰𑘨𑘿 𑘝𑘲𑘨𑘳 𑘡𑘹𑘘𑘳𑘡𑘿𑘝𑘰𑘜𑘿𑘘𑘎𑘦𑘿 - Nedum Thandagam 2052-2081
𑘢𑘻𑘧𑘿𑘎𑘺𑘧𑘰𑘯𑘿𑘪𑘰𑘨𑘿 𑘦𑘳𑘝𑘩𑘿 𑘝𑘲𑘨𑘳𑘪𑘡𑘿𑘝𑘰𑘝𑘲 - Mudhal Thiruvandhadhi 2082-2181
𑘢𑘳𑘝𑘝𑘿𑘝𑘰𑘯𑘿𑘪𑘰𑘨𑘿 𑘃𑘨𑘜𑘿𑘘𑘰𑘦𑘿 𑘝𑘲𑘨𑘳𑘪𑘡𑘿𑘝𑘰𑘝𑘲 - Irandam Thiruvandhadhi 2182-2281
𑘢𑘹𑘧𑘰𑘯𑘿𑘪𑘰𑘨𑘿 𑘦𑘳𑘡𑘿𑘬𑘰𑘦𑘿 𑘝𑘲𑘨𑘳𑘪𑘡𑘿𑘝𑘰𑘝𑘲 - Moonram Thiruvandhadhi 2282-2381
𑘝𑘲𑘨𑘳𑘦𑘯𑘲𑘓𑘺 𑘁𑘯𑘿𑘪𑘰𑘨𑘿 𑘡𑘰𑘡𑘿𑘦𑘳𑘎𑘡𑘿 𑘝𑘲𑘨𑘳𑘪𑘡𑘿𑘝𑘰𑘝𑘲 - Naanmugan Thiruvandhadhi 2382-2477
𑘡𑘦𑘿𑘦𑘰𑘯𑘿𑘪𑘰𑘨𑘿 𑘝𑘲𑘨𑘳𑘪𑘲𑘨𑘳𑘝𑘿𑘝𑘦𑘿 - Thiruviruththam 2478-2577
Back to Top
𑘡𑘦𑘿𑘦𑘰𑘯𑘿𑘪𑘰𑘨𑘿 𑘝𑘲𑘨𑘳𑘪𑘰𑘓𑘲𑘨𑘲𑘧𑘦𑘿 - Thiruvasiriyam 2578-2584
𑘡𑘦𑘿𑘦𑘰𑘯𑘿𑘪𑘰𑘨𑘿 𑘢𑘹𑘨𑘲𑘧 𑘝𑘲𑘨𑘳𑘪𑘡𑘿𑘝𑘰𑘝𑘲 - Peria Thiruvandhadhi 2585-2671
𑘝𑘲𑘨𑘳𑘦𑘒𑘿𑘎𑘺 𑘁𑘯𑘿𑘪𑘰𑘨𑘿 𑘝𑘲𑘨𑘳 𑘊𑘯𑘳 𑘎𑘳𑘬𑘿𑘬𑘲𑘨𑘳𑘎𑘿𑘎𑘺 - Thiruvezhukkurrirukkai 2672
𑘝𑘲𑘨𑘳𑘦𑘒𑘿𑘎𑘺 𑘁𑘯𑘿𑘪𑘰𑘨𑘿 𑘓𑘲𑘬𑘲𑘧 𑘝𑘲𑘨𑘳𑘦𑘘𑘩𑘿 - Siriya Thirumadal 2673-2712
𑘝𑘲𑘨𑘳𑘦𑘒𑘿𑘎𑘺 𑘁𑘯𑘿𑘪𑘰𑘨𑘿 𑘢𑘹𑘨𑘲𑘧 𑘝𑘲𑘨𑘳𑘦𑘘𑘩𑘿 - Peria Thirumadal 2713-2790
𑘝𑘲𑘨𑘳𑘪𑘨𑘒𑘿𑘎𑘝𑘿𑘝𑘦𑘳𑘝𑘡𑘰𑘨𑘿 𑘃𑘨𑘰𑘦𑘰𑘡𑘳𑘓 𑘡𑘳𑘬𑘿𑘬𑘡𑘿𑘝𑘰𑘝𑘲 - Ramanuja Nootrandhadi 2791-2898
𑘡𑘦𑘿𑘦𑘰𑘯𑘿𑘪𑘰𑘨𑘿 𑘝𑘲𑘨𑘳𑘪𑘰𑘧𑘿 𑘦𑘻𑘯𑘲 - Thiruvay Mozhi 2899-4000
𑘎𑘨𑘳𑘘 𑘎𑘦𑘡 𑘝𑘪 - Garuda Gamana Tava
Back to Top

This page was last modified on Thu, 13 Jun 2024 05:02:21 +0000
          send corrections and suggestions to admin-at-sivaya.org

index