சிவய.திருக்கூட்டம்
sivaya.org
Please set your language preference
by clicking below languages link
Search this site with
words in any language e.g. पोऱ्‌ऱि
song/pathigam/paasuram numbers: e.g. 7.039

This page in Tamil   Hindi/Sanskrit   Telugu   Malayalam   Bengali   Kannada   English   ITRANS    Marati  Gujarathi   Oriya   Singala   Tibetian   Thai   Japanese   Urdu   Cyrillic/Russian   Spanish   Hebrew  
Over Thousand year old Tamil Hymns/Scriptures/Songs in in Tamil, other Indian, Asian and European languages. With god's grace, we could bring these ancient treasures in multiple languages in one location. If you see other language, please set your language preference in the top or select your language page. We want to make sure the scriptures presented being error free and we strive for that. Please feel free to contact us admin -at- sivaya -dot- org
Bay Area Hindu Calendar Panchangam
vinayagarVinayagar Songs
వినాయకర్ అకవల్ - Vinayagar Agaval
వినాయకర్ అనుపూతి - Vinayagar Anupoothi
వినాయకర్ కవచమ్ - Vinayagar Kavasam
వినాయకర్ కారియ చిత్తి మాలై - Vinayagar Kariya SIddhi Maalai
వినాయకర్ పాటల్ Vinayagar Songs
వినాయకర్ తిరుప్పుకఴ్ - Vinayagar Thiruppugazh
తిరు ఇరట్టై మణి మాలై Thiru Irattai maNi Maalai
కణపతీస్వరమ్ Ganapatheeswaram
వినాయకర్ నాన్మణి Vinayagar NaanmaniMaalai
వినాయకర్ పతికమ్ Vinayagar Pathigam
Back to Top

Bhajans
వినాయకర్ పజనై పాటల్కళ్ Ganesha Bhajans
మురుకన్ పజనై పాటల్కళ్ Murugan Bhajans
చివన్ పజనై పాటల్కళ్ Shiva Bhajans
అమ్మన్ పజనై పాటల్కళ్ Amman Bhajans
కిరుష్ణా పజనై పాటల్కళ్ Krishna Bhajans
పజనై పాటల్కళ్ All Bhajans
Shiva Songs  
నటరాజర్ పత్తు పాటల్ Natarajar Pathu
అరుణాచ్చల చివ అక్షరమణిమాలై - Arunachala Akshara Maalai
చివవాక్కియర్ పాటల్ Sivavaakiyar Paadal
వళ్ళలార్ తిరుఅరుట్పా Vallalar Paadal
Back to Top

General
చైవచమయ నిత్య అనుట్టానవితి
చైవచిత్తాన్త చురుక్కమ్ Saiva Sidhantha FAQ in Thamizh
తిరుక్కుఱళ్ Thirukkural
వాఴ్త్తు పాటల్కళ్ - Mangalam Songs
మఴైక్కాన పతికఙ్కళ్ Songs for Rain
కుఴన్తై పెయర్కళ్ Baby Names
చిత్తర్కళ్ పోఱ్ఱి Sidhargal Potri
Tamil Proverbs
Back to Top
shiva Shiva (ThiruMurai) Songs
తిరుముఱై పాటల్కళ్ Selected Thirumurai
చివపురాణమ్ SivaPuranam
తిరువాచకమ్ ముఱ్ఱోతల్ - Thiruvaasagam Mutrothal
తిరుముఱై ఎణ్ వరిచై All Thirumurai
తిరుముఱై వరలాఱ్ఱు వరిచై Thirumurai Historical Order
పఞ్చ ‌ పురాణ‌మ్ Pancha Puraanam
చివ తలఙ్కళ్ Shiva Paadal Temples
వైప్పు తలఙ్కళ్ Shiva Vaippu Temples
తిరుముఱై పణ్కళ్ Thirumurai Pann/Melody
తిరుమూలర్ తిరుమన్తిరమ్ Selected Thirumanthiram
పెరియ‌ పురాణ‌మ్ Selected Periyapuraanam
తిరుముఱై పోఱ్ఱి Siva Archana
తిరుముఱై పుత్తక వరిచై Thirumurai by Books
Back to Top
తిరట్టు
తిరుముఱై పాటల్ ఒలి ఇణైప్పు Thirumurai Audio Links/Melody
నలమ్ తరుమ్ పతికఙ్కళ్ Beneficial Pathigam
వాఴ్వియల్ తిరుముఱై పాటల్కళ్ Daily Prayers from Thirumurai
కరు ముతల్ తిరు వరై- Karu Muthal Thiru Varai
అకత్తియర్ తేవారత్తిరట్టు - Agathiyar Thevaara Thirattu
1 ఆమ్ తిరుముఱై - Thirumurai
2 ఆమ్ తిరుముఱై - Thirumurai
3 ఆమ్ తిరుముఱై - Thirumurai
4 ఆమ్ తిరుముఱై - Thirumurai
5 ఆమ్ తిరుముఱై - Thirumurai
6 ఆమ్ తిరుముఱై - Thirumurai
7 ఆమ్ తిరుముఱై - Thirumurai
8 ఆమ్ తిరుముఱై - Thirumurai
9 ఆమ్ తిరుముఱై - Thirumurai
10 ఆమ్ తిరుముఱై - Thirumurai
11 ఆమ్ తిరుముఱై - Thirumurai
12 ఆమ్ తిరుముఱై - Thirumurai
1008 చివన్ పోఱ్ఱి - Sivan PotRi
Back to Top
murugan Murugan Songs
కన్తర్ చష్టి కవచమ్ -Kandhar Sasti Kavasam
కన్త కురు కవచమ్ -Kandha Guru Kavasam
చణ్ముక కవచమ్ - Shanmuga Kavasam
అరుణకిరినాతర్
తిరుప్పుకఴ్ Selected Thiruppugazh
తిరుప్పుకఴ్ ఎణ్, అకర వరిచై, తేటుతల్ - All Thiruppugazh & Search
తిరుప్పుకఴ్ తేటుతల్
తిరుప్పుకఴ్ తలఙ్కళ్ - Thiruppugazh sthalam
తిరుప్పుకఴ్ చన్తమ్ - Thiruppugazh by Santham
కన్తర్ అనుపూతి - Kandhar Anupoothi
వేల్, విరుత్తమ్ Vel virutham
మయిల్ విరుత్తమ్ Mayil virutham
చేవల్ విరుత్తమ్ Saeval virutham
తిరువకుప్పు ThiruVaguppu
Back to Top
పామ్పన్ చువామికళ్
చణ్ముక కవచమ్ - Shanmuga Kavasam
పరిపూరణ పఞ్చామిర్త వణ్ణమ్ - Paripoorna Panchamrtha vannam
పకై కటితల్ - Pagai Kadithal
కుమారస్తవమ్ - Kumarstavam
పోఱ్ఱి విణ్ణప్పమ్ - Potri Vinnappam
 
కన్తర్ కలి వెణ్పా - Kandhar kali Venba
వేల్ మాఱల్ - Vel Maaral
చుప్పిరమణియ అష్టోత్తిరమ్ Subramnaya Ashtothram
108 మురుకా పోఱ్ఱి - Muruga Potri
1008 తిరుప్పుకఴ్ మురుకా పోఱ్ఱి - Muruga Potri
Back to Top
కురుజి ఇరాకవన్ తిరుప్పుకఴ్ వరిచై
కుకశ్రీ వారియార్ తిరుప్పుకఴ్ వరిచై
చిల వరి తిరుప్పుకఴ్ Short Verses Thiruppugazh
పల వరి తిరుప్పుకఴ్ Long Verses Thiruppugazh
తిరుప్పుకఴిల్ పక్తి మార్క్కమ్ Devotionnal Thiruppugazh
తిరుప్పుకఴిల్ యోక, ఞాన మార్క్కమ్ వినై నీక్కమ్ Yoga , Gnana & Vinai Neekam in Thiruppugazh
నలమ్ తరుమ్ తిరుప్పుకఴ్ Beneficial Thiruppugazh
వీటు పేఱు తరుమ్ తిరుప్పుకఴ్ Thiruppugazh for Liberation
Bairavar Thiruppugazh
Saraswathy Thiruppugazh
Hanuman Thiruppugazh
Paarvathy Thiruppugazh
ambaal Ambaal Songs
అపిరామి అన్తాతి - Abirami Anthaathi
అపిరామి అమ్మైప్ పతికమ్ Abirami Ammai Pathigam
చకల కలా వల్లి - Sakalakala valli Maalai
చరస్వతి అన్తాతి - Saraswathi Anthhathi
లలితా నవరత్తిన మాలై - Lalitha Navaratna Maalai
మీనాట్చియమ్మై పిళ్ళైత్తమిఴ్ Meenakshiammai pillai tamil
ஶ்రీ మీనాట్చి పఞ్చరత్నమ్ - Meenakshi Amman Pillai Tamil
వటివుటై మాణిక్క మాలై Vadivudai Maanicka Maalai
అపయామ్పికై చతకమ్ - Abhayaambigai Sadhagam
కామాక్షి తుక్క నివరాని Kaamaakshi Dukka Nivaarani
కామాట్చి అమ్మన్ విరుత్తమ్
Back to Top

Misc Songs
kids_sloka English pdf
Iyyappan Bhajans English pdf
ஶ்రీ రుత్రమ్, సూక్తమ్ , ஶாన్తి మమ్త్రమ్ in Thamizh
సుప్రహ్మణ్య అష్టకమ్ in Thamizh
ஶ்రీ లలితా సహస్రనామ స్తోత్రమ్ in Thamizh
ஶ்రీ లలితా సహస్రనామావలీ in Thamizh
Subramanya Ashtothram శ్రీ చుప్పిరమణియ చువామి అష్టోత్తిరమ్
viishnu Vishnu Songs
Search Prabandham
పెరియాఴ్వార్ తిరుప్పల్లాణ్టు - ThiruPallandu 1-12
పెరియాఴ్వార్ తిరుమొఴి - Periazhvar Thirumozhi 13-473
ఆణ్టాళ్ తిరుప్పావై - Thiruppavai 474-503
ఆణ్టాళ్ నాచ్చియార్ తిరుమొఴి - Nachiar Tirumozhi 504-646
కులచేకర ఆఴ్వార్ పెరుమాళ్ తిరుమొఴి - Perumal Thirumozhi 647-751
తిరుమఴిచైయాఴ్వార్ తిరుచ్చన్తవిరుత్తమ్ - Thiruchchanda Viruththam 752-871
తొణ్టరటిప్పొటియాఴ్వార్ తిరుమాలై - Thirumaalai 872-916
తొణ్టరటిప్పొటియాఴ్వార్ తిరుప్పళ్ళి ఎఴుచ్చి - Thiruppalliyezhuchchi 917-926
Back to Top
తిరుప్పాణాఴ్వార్ అమలన్ ఆతిపిరాన్ - Amalanadhi piran 927-936
మతురకవియాఴ్వార్ కణ్ణి నుణ్ చిఱుత్తామ్పు - Kanni Nun Siruththambu 937-947
తిరుమఙ్కైయాఴ్వార్ పెరియ తిరుమొఴి - Peria Thirumozhi 948-2031
తిరుమఙ్కైయాఴ్వార్ తిరుక్కుఱున్ తాణ్టకమ్- Kurun Thandagam 2031-2051
తిరుమఙ్కైయాఴ్వార్ తిరు నెటున్తాణ్టకమ్ - Nedum Thandagam 2052-2081
పొయ్కైయాఴ్వార్ ముతల్ తిరువన్తాతి - Mudhal Thiruvandhadhi 2082-2181
పూతత్తాఴ్వార్ ఇరణ్టామ్ తిరువన్తాతి - Irandam Thiruvandhadhi 2182-2281
పేయాఴ్వార్ మూన్ఱామ్ తిరువన్తాతి - Moonram Thiruvandhadhi 2282-2381
తిరుమఴిచై ఆఴ్వార్ నాన్ముకన్ తిరువన్తాతి - Naanmugan Thiruvandhadhi 2382-2477
నమ్మాఴ్వార్ తిరువిరుత్తమ్ - Thiruviruththam 2478-2577
Back to Top
నమ్మాఴ్వార్ తిరువాచిరియమ్ - Thiruvasiriyam 2578-2584
నమ్మాఴ్వార్ పెరియ తిరువన్తాతి - Peria Thiruvandhadhi 2585-2671
తిరుమఙ్కై ఆఴ్వార్ తిరు ఎఴు కూఱ్ఱిరుక్కై - Thiruvezhukkurrirukkai 2672
తిరుమఙ్కై ఆఴ్వార్ చిఱియ తిరుమటల్ - Siriya Thirumadal 2673-2712
తిరుమఙ్కై ఆఴ్వార్ పెరియ తిరుమటల్ - Peria Thirumadal 2713-2790
తిరువరఙ్కత్తముతనార్ ఇరామానుచ నూఱ్ఱన్తాతి - Ramanuja Nootrandhadi 2791-2898
నమ్మాఴ్వార్ తిరువాయ్ మొఴి - Thiruvay Mozhi 2899-4000
కరుట కమన తవ - Garuda Gamana Tava
Back to Top

This page was last modified on Thu, 13 Jun 2024 05:02:21 +0000
          send corrections and suggestions to admin-at-sivaya.org

index