சிவய.திருக்கூட்டம்
sivaya.org
Please set your language preference
by clicking below languages link
Search this site with
words in any language e.g. पोऱ्‌ऱि
song/pathigam/paasuram numbers: e.g. 7.039

This page in Tamil   Hindi/Sanskrit   Telugu   Malayalam   Bengali   Kannada   English   ITRANS    Marati  Gujarathi   Oriya   Singala   Tibetian   Thai   Japanese   Urdu   Cyrillic/Russian   Spanish   Hebrew  
Over Thousand year old Tamil Hymns/Scriptures/Songs in in Tamil, other Indian, Asian and European languages. With god's grace, we could bring these ancient treasures in multiple languages in one location. If you see other language, please set your language preference in the top or select your language page. We want to make sure the scriptures presented being error free and we strive for that. Please feel free to contact us admin -at- sivaya -dot- org
Bay Area Hindu Calendar Panchangam
vinayagarVinayagar Songs
וִהנָהיַהכַּהר אַהכַּהוַהל - Vinayagar Agaval
וִהנָהיַהכַּהר אַהנֻהפּוּטִה - Vinayagar Anupoothi
וִהנָהיַהכַּהר כַּהוַהצַ׳המ - Vinayagar Kavasam
וִהנָהיַהכַּהר כָּהרִהיַה צִ׳הטטִה מָהלַי - Vinayagar Kariya SIddhi Maalai
וִהנָהיַהכַּהר פָּהטַהל Vinayagar Songs
וִהנָהיַהכַּהר טִהרֻהפּפֻּהכַּהל - Vinayagar Thiruppugazh
טִהרֻה אִהרַהטטַי מַהנִה מָהלַי Thiru Irattai maNi Maalai
כַּהנַהפַּהטִיסוַהרַהמ Ganapatheeswaram
וִהנָהיַהכַּהר נָהנמַהנִה Vinayagar NaanmaniMaalai
וִהנָהיַהכַּהר פַּהטִהכַּהמ Vinayagar Pathigam
Back to Top

Bhajans
וִהנָהיַהכַּהר פַּהגַ׳הנַי פָּהטַהלכַּהל Ganesha Bhajans
מֻהרֻהכַּהנ פַּהגַ׳הנַי פָּהטַהלכַּהל Murugan Bhajans
צִ׳הוַהנ פַּהגַ׳הנַי פָּהטַהלכַּהל Shiva Bhajans
אַהממַהנ פַּהגַ׳הנַי פָּהטַהלכַּהל Amman Bhajans
כִּהרֻהשׁנָה פַּהגַ׳הנַי פָּהטַהלכַּהל Krishna Bhajans
פַּהגַ׳הנַי פָּהטַהלכַּהל All Bhajans
Shiva Songs  
נַהטַהרָהגַ׳הר פַּהטטֻה פָּהטַהל Natarajar Pathu
אַהרֻהנָהצ׳צַ׳הלַה צִ׳הוַה אַהכּשַׁהרַהמַהנִהמָהלַי - Arunachala Akshara Maalai
צִ׳הוַהוָהכּכִּהיַהר פָּהטַהל Sivavaakiyar Paadal
וַהללַהלָהר טִהרֻהאַהרֻהטפָּה Vallalar Paadal
Back to Top

General
צַ׳יוַהצַ׳המַהיַה נִהטיַה אַהנֻהטטָהנַהוִהטִה
צַ׳יוַהצִ׳הטטָהנטַה צֻ׳הרֻהכּכַּהמ Saiva Sidhantha FAQ in Thamizh
טִהרֻהכּכֻּהרַהל Thirukkural
וָהלטטֻה פָּהטַהלכַּהל - Mangalam Songs
מַהלַיכּכָּהנַה פַּהטִהכַּהנכַּהל Songs for Rain
כֻּהלַהנטַי פֶּהיַהרכַּהל Baby Names
צִ׳הטטַהרכַּהל פּוֹררִה Sidhargal Potri
Tamil Proverbs
Back to Top
shiva Shiva (ThiruMurai) Songs
טִהרֻהמֻהרַי פָּהטַהלכַּהל Selected Thirumurai
צִ׳הוַהפֻּהרָהנַהמ SivaPuranam
טִהרֻהוָהצַ׳הכַּהמ מֻהררוֹטַהל - Thiruvaasagam Mutrothal
טִהרֻהמֻהרַי אֶהנ וַהרִהצַ׳י All Thirumurai
טִהרֻהמֻהרַי וַהרַהלָהררֻה וַהרִהצַ׳י Thirumurai Historical Order
פַּהנצַ׳ה ‌ פֻּהרָהנַה‌מ Pancha Puraanam
צִ׳הוַה טַהלַהנכַּהל Shiva Paadal Temples
וַיפּפֻּה טַהלַהנכַּהל Shiva Vaippu Temples
טִהרֻהמֻהרַי פַּהנכַּהל Thirumurai Pann/Melody
טִהרֻהמוּלַהר טִהרֻהמַהנטִהרַהמ Selected Thirumanthiram
פֶּהרִהיַה‌ פֻּהרָהנַה‌מ Selected Periyapuraanam
טִהרֻהמֻהרַי פּוֹררִה Siva Archana
טִהרֻהמֻהרַי פֻּהטטַהכַּה וַהרִהצַ׳י Thirumurai by Books
Back to Top
טִהרַהטטֻה
טִהרֻהמֻהרַי פָּהטַהל אֹהלִה אִהנַיפּפֻּה Thirumurai Audio Links/Melody
נַהלַהמ טַהרֻהמ פַּהטִהכַּהנכַּהל Beneficial Pathigam
וָהלוִהיַהל טִהרֻהמֻהרַי פָּהטַהלכַּהל Daily Prayers from Thirumurai
כַּהרֻה מֻהטַהל טִהרֻה וַהרַי- Karu Muthal Thiru Varai
אַהכַּהטטִהיַהר טֵהוָהרַהטטִהרַהטטֻה - Agathiyar Thevaara Thirattu
1 אָהמ טִהרֻהמֻהרַי - Thirumurai
2 אָהמ טִהרֻהמֻהרַי - Thirumurai
3 אָהמ טִהרֻהמֻהרַי - Thirumurai
4 אָהמ טִהרֻהמֻהרַי - Thirumurai
5 אָהמ טִהרֻהמֻהרַי - Thirumurai
6 אָהמ טִהרֻהמֻהרַי - Thirumurai
7 אָהמ טִהרֻהמֻהרַי - Thirumurai
8 אָהמ טִהרֻהמֻהרַי - Thirumurai
9 אָהמ טִהרֻהמֻהרַי - Thirumurai
10 אָהמ טִהרֻהמֻהרַי - Thirumurai
11 אָהמ טִהרֻהמֻהרַי - Thirumurai
12 אָהמ טִהרֻהמֻהרַי - Thirumurai
1008 צִ׳הוַהנ פּוֹררִה - Sivan PotRi
Back to Top
murugan Murugan Songs
כַּהנטַהר צַ׳השׁטִה כַּהוַהצַ׳המ -Kandhar Sasti Kavasam
כַּהנטַה כֻּהרֻה כַּהוַהצַ׳המ -Kandha Guru Kavasam
צַ׳הנמֻהכַּה כַּהוַהצַ׳המ - Shanmuga Kavasam
אַהרֻהנַהכִּהרִהנָהטַהר
טִהרֻהפּפֻּהכַּהל Selected Thiruppugazh
טִהרֻהפּפֻּהכַּהל אֶהנ, אַהכַּהרַה וַהרִהצַ׳י, טֵהטֻהטַהל - All Thiruppugazh & Search
טִהרֻהפּפֻּהכַּהל טֵהטֻהטַהל
טִהרֻהפּפֻּהכַּהל טַהלַהנכַּהל - Thiruppugazh sthalam
טִהרֻהפּפֻּהכַּהל צַ׳הנטַהמ - Thiruppugazh by Santham
כַּהנטַהר אַהנֻהפּוּטִה - Kandhar Anupoothi
וֵהל, וִהרֻהטטַהמ Vel virutham
מַהיִהל וִהרֻהטטַהמ Mayil virutham
צֵ׳הוַהל וִהרֻהטטַהמ Saeval virutham
טִהרֻהוַהכֻּהפּפֻּה ThiruVaguppu
Back to Top
פָּהמפַּהנ צֻ׳הוָהמִהכַּהל
צַ׳הנמֻהכַּה כַּהוַהצַ׳המ - Shanmuga Kavasam
פַּהרִהפּוּרַהנַה פַּהנצָ׳המִהרטַה וַהננַהמ - Paripoorna Panchamrtha vannam
פַּהכַּי כַּהטִהטַהל - Pagai Kadithal
כֻּהמָהרַהסטַהוַהמ - Kumarstavam
פּוֹררִה וִהננַהפּפַּהמ - Potri Vinnappam
 
כַּהנטַהר כַּהלִה וֶהנפָּה - Kandhar kali Venba
וֵהל מָהרַהל - Vel Maaral
צֻ׳הפּפִּהרַהמַהנִהיַה אַהשׁטוֹטטִהרַהמ Subramnaya Ashtothram
108 מֻהרֻהכָּה פּוֹררִה - Muruga Potri
1008 טִהרֻהפּפֻּהכַּהל מֻהרֻהכָּה פּוֹררִה - Muruga Potri
Back to Top
כֻּהרֻהגִ׳ה אִהרָהכַּהוַהנ טִהרֻהפּפֻּהכַּהל וַהרִהצַ׳י
כֻּהכַּהשְׁרִי וָהרִהיָהר טִהרֻהפּפֻּהכַּהל וַהרִהצַ׳י
צִ׳הלַה וַהרִה טִהרֻהפּפֻּהכַּהל Short Verses Thiruppugazh
פַּהלַה וַהרִה טִהרֻהפּפֻּהכַּהל Long Verses Thiruppugazh
טִהרֻהפּפֻּהכַּהלִהל פַּהכּטִה מָהרכּכַּהמ Devotionnal Thiruppugazh
טִהרֻהפּפֻּהכַּהלִהל יוֹכַּה, נָהנַה מָהרכּכַּהמ וִהנַי נִיכּכַּהמ Yoga , Gnana & Vinai Neekam in Thiruppugazh
נַהלַהמ טַהרֻהמ טִהרֻהפּפֻּהכַּהל Beneficial Thiruppugazh
וִיטֻה פֵּהרֻה טַהרֻהמ טִהרֻהפּפֻּהכַּהל Thiruppugazh for Liberation
Bairavar Thiruppugazh
Saraswathy Thiruppugazh
Hanuman Thiruppugazh
Paarvathy Thiruppugazh
ambaal Ambaal Songs
אַהפִּהרָהמִה אַהנטָהטִה - Abirami Anthaathi
אַהפִּהרָהמִה אַהממַיפּ פַּהטִהכַּהמ Abirami Ammai Pathigam
צַ׳הכַּהלַה כַּהלָה וַהללִה - Sakalakala valli Maalai
צַ׳הרַהסוַהטִה אַהנטָהטִה - Saraswathi Anthhathi
לַהלִהטָה נַהוַהרַהטטִהנַה מָהלַי - Lalitha Navaratna Maalai
מִינָהטצִ׳היַהממַי פִּהללַיטטַהמִהל Meenakshiammai pillai tamil
ஶ்רִי מִינָהטצִ׳ה פַּהנצַ׳הרַהטנַהמ - Meenakshi Amman Pillai Tamil
וַהטִהוֻהטַי מָהנִהכּכַּה מָהלַי Vadivudai Maanicka Maalai
אַהפַּהיָהמפִּהכַּי צַ׳הטַהכַּהמ - Abhayaambigai Sadhagam
כָּהמָהכּשִׁה טֻהכּכַּה נִהוַהרָהנִה Kaamaakshi Dukka Nivaarani
כָּהמָהטצִ׳ה אַהממַהנ וִהרֻהטטַהמ
Back to Top

Misc Songs
kids_sloka English pdf
Iyyappan Bhajans English pdf
ஶ்רִי רֻהטרַהמ, סוּכּטַהמ , ஶாנטִה מַהמטרַהמ in Thamizh
סֻהפּרַההְמַהניַה אַהשׁטַהכַּהמ in Thamizh
ஶ்רִי לַהלִהטָה סַההַהסרַהנָהמַה סטוֹטרַהמ in Thamizh
ஶ்רִי לַהלִהטָה סַההַהסרַהנָהמָהוַהלִי in Thamizh
Subramanya Ashtothram שְׁרִי צֻ׳הפּפִּהרַהמַהנִהיַה צֻ׳הוָהמִה אַהשׁטוֹטטִהרַהמ
viishnu Vishnu Songs
Search Prabandham
פֶּהרִהיָהלוָהר טִהרֻהפּפַּהללָהנטֻה - ThiruPallandu 1-12
פֶּהרִהיָהלוָהר טִהרֻהמֹהלִה - Periazhvar Thirumozhi 13-473
אָהנטָהל טִהרֻהפּפָּהוַי - Thiruppavai 474-503
אָהנטָהל נָהצ׳צִ׳היָהר טִהרֻהמֹהלִה - Nachiar Tirumozhi 504-646
כֻּהלַהצֵ׳הכַּהרַה אָהלוָהר פֶּהרֻהמָהל טִהרֻהמֹהלִה - Perumal Thirumozhi 647-751
טִהרֻהמַהלִהצַ׳ייָהלוָהר טִהרֻהצ׳צַ׳הנטַהוִהרֻהטטַהמ - Thiruchchanda Viruththam 752-871
טֹהנטַהרַהטִהפּפֹּהטִהיָהלוָהר טִהרֻהמָהלַי - Thirumaalai 872-916
טֹהנטַהרַהטִהפּפֹּהטִהיָהלוָהר טִהרֻהפּפַּהללִה אֶהלֻהצ׳צִ׳ה - Thiruppalliyezhuchchi 917-926
Back to Top
טִהרֻהפּפָּהנָהלוָהר אַהמַהלַהנ אָהטִהפִּהרָהנ - Amalanadhi piran 927-936
מַהטֻהרַהכַּהוִהיָהלוָהר כַּהננִה נֻהנ צִ׳הרֻהטטָהמפֻּה - Kanni Nun Siruththambu 937-947
טִהרֻהמַהנכַּייָהלוָהר פֶּהרִהיַה טִהרֻהמֹהלִה - Peria Thirumozhi 948-2031
טִהרֻהמַהנכַּייָהלוָהר טִהרֻהכּכֻּהרֻהנ טָהנטַהכַּהמ- Kurun Thandagam 2031-2051
טִהרֻהמַהנכַּייָהלוָהר טִהרֻה נֶהטֻהנטָהנטַהכַּהמ - Nedum Thandagam 2052-2081
פֹּהיכַּייָהלוָהר מֻהטַהל טִהרֻהוַהנטָהטִה - Mudhal Thiruvandhadhi 2082-2181
פּוּטַהטטָהלוָהר אִהרַהנטָהמ טִהרֻהוַהנטָהטִה - Irandam Thiruvandhadhi 2182-2281
פֵּהיָהלוָהר מוּנרָהמ טִהרֻהוַהנטָהטִה - Moonram Thiruvandhadhi 2282-2381
טִהרֻהמַהלִהצַ׳י אָהלוָהר נָהנמֻהכַּהנ טִהרֻהוַהנטָהטִה - Naanmugan Thiruvandhadhi 2382-2477
נַהממָהלוָהר טִהרֻהוִהרֻהטטַהמ - Thiruviruththam 2478-2577
Back to Top
נַהממָהלוָהר טִהרֻהוָהצִ׳הרִהיַהמ - Thiruvasiriyam 2578-2584
נַהממָהלוָהר פֶּהרִהיַה טִהרֻהוַהנטָהטִה - Peria Thiruvandhadhi 2585-2671
טִהרֻהמַהנכַּי אָהלוָהר טִהרֻה אֶהלֻה כּוּררִהרֻהכּכַּי - Thiruvezhukkurrirukkai 2672
טִהרֻהמַהנכַּי אָהלוָהר צִ׳הרִהיַה טִהרֻהמַהטַהל - Siriya Thirumadal 2673-2712
טִהרֻהמַהנכַּי אָהלוָהר פֶּהרִהיַה טִהרֻהמַהטַהל - Peria Thirumadal 2713-2790
טִהרֻהוַהרַהנכַּהטטַהמֻהטַהנָהר אִהרָהמָהנֻהצַ׳ה נוּררַהנטָהטִה - Ramanuja Nootrandhadi 2791-2898
נַהממָהלוָהר טִהרֻהוָהי מֹהלִה - Thiruvay Mozhi 2899-4000
כַּהרֻהטַה כַּהמַהנַה טַהוַה - Garuda Gamana Tava
Back to Top

This page was last modified on Thu, 13 Jun 2024 05:02:21 +0000
          send corrections and suggestions to admin-at-sivaya.org

index