சிவய.திருக்கூட்டம்
sivaya.org
Please set your language preference
by clicking below languages link
Search this site with
words in any language e.g. पोऱ्‌ऱि
song/pathigam/paasuram numbers: e.g. 7.039

This page in Tamil   Hindi/Sanskrit   Telugu   Malayalam   Bengali   Kannada   English   ITRANS    Marati  Gujarathi   Oriya   Singala   Tibetian   Thai   Japanese   Urdu   Cyrillic/Russian   Spanish   Hebrew  
Over Thousand year old Tamil Hymns/Scriptures/Songs in in Tamil, other Indian, Asian and European languages. With god's grace, we could bring these ancient treasures in multiple languages in one location. If you see other language, please set your language preference in the top or select your language page. We want to make sure the scriptures presented being error free and we strive for that. Please feel free to contact us admin -at- sivaya -dot- org
Bay Area Hindu Calendar Panchangam
vinayagarVinayagar Songs
vinhaayakar akaval - Vinayagar Agaval
vinhaayakar anhupuuthi - Vinayagar Anupoothi
vinhaayakar kavacham - Vinayagar Kavasam
vinhaayakar kaariya chiththi maalai - Vinayagar Kariya SIddhi Maalai
vinhaayakar paatal Vinayagar Songs
vinhaayakar thiruppukalzh - Vinayagar Thiruppugazh
thiru irattai maNi maalai Thiru Irattai maNi Maalai
kaNapatheeSvaram Ganapatheeswaram
vinhaayakar nhaanmaNi Vinayagar NaanmaniMaalai
vinhaayakar pathikam Vinayagar Pathigam
Back to Top

Bhajans
vinhaayakar pajanai paatalkaL Ganesha Bhajans
murukan pajanai paatalkaL Murugan Bhajans
chivan pajanai paatalkaL Shiva Bhajans
amman pajanai paatalkaL Amman Bhajans
kirushNaa pajanai paatalkaL Krishna Bhajans
pajanai paatalkaL All Bhajans
Shiva Songs  
nhataraajar paththu paatal Natarajar Pathu
aruNaachchala chiva aksharamaNimaalai - Arunachala Akshara Maalai
chivavaakkiyar paatal Sivavaakiyar Paadal
vaLLalaar thiruarutpaa Vallalar Paadal
Back to Top

General
chaivachamaya nhithya anuttaanavithi
chaivachiththaanhtha churukkam Saiva Sidhantha FAQ in Thamizh
thirukkuRaL Thirukkural
vaalzhththu paatalkaL - Mangalam Songs
malzaikkaana pathikanGkaL Songs for Rain
kulzhanhthai peyarkaL Baby Names
chiththarkaL poaRRi Sidhargal Potri
Tamil Proverbs
Back to Top
shiva Shiva (ThiruMurai) Songs
thirumuRai paatalkaL Selected Thirumurai
chivapuraaNam SivaPuranam
thiruvaachakam muRRoathal - Thiruvaasagam Mutrothal
thirumuRai eN varichai All Thirumurai
thirumuRai varalaaRRu varichai Thirumurai Historical Order
paGncha ‌ puraaNa‌m Pancha Puraanam
chiva thalanGkaL Shiva Paadal Temples
vaippu thalanGkaL Shiva Vaippu Temples
thirumuRai paNkaL Thirumurai Pann/Melody
thirumuular thirumanhthiram Selected Thirumanthiram
periya‌ puraaNa‌m Selected Periyapuraanam
thirumuRai poaRRi Siva Archana
thirumuRai puththaka varichai Thirumurai by Books
Back to Top
thirattu
thirumuRai paatal oli iNaippu Thirumurai Audio Links/Melody
nhalam tharum pathikanGkaL Beneficial Pathigam
vaalzhviyal thirumuRai paatalkaL Daily Prayers from Thirumurai
karu muthal thiru varai- Karu Muthal Thiru Varai
akaththiyar thaevaaraththirattu - Agathiyar Thevaara Thirattu
1 aam thirumuRai - Thirumurai
2 aam thirumuRai - Thirumurai
3 aam thirumuRai - Thirumurai
4 aam thirumuRai - Thirumurai
5 aam thirumuRai - Thirumurai
6 aam thirumuRai - Thirumurai
7 aam thirumuRai - Thirumurai
8 aam thirumuRai - Thirumurai
9 aam thirumuRai - Thirumurai
10 aam thirumuRai - Thirumurai
11 aam thirumuRai - Thirumurai
12 aam thirumuRai - Thirumurai
1008 chivan poaRRi - Sivan PotRi
Back to Top
murugan Murugan Songs
kanhthar chashti kavacham -Kandhar Sasti Kavasam
kanhtha kuru kavacham -Kandha Guru Kavasam
chaNmuka kavacham - Shanmuga Kavasam
aruNakirinhaathar
thiruppukalzh Selected Thiruppugazh
thiruppukalzh eN, akara varichai, thaetuthal - All Thiruppugazh & Search
thiruppukalzh thaetuthal
thiruppukalzh thalanGkaL - Thiruppugazh sthalam
thiruppukalzh chanhtham - Thiruppugazh by Santham
kanhthar anupuuthi - Kandhar Anupoothi
vael, viruththam Vel virutham
mayil viruththam Mayil virutham
chaeval viruththam Saeval virutham
thiruvakuppu ThiruVaguppu
Back to Top
paampan chuvaamikaL
chaNmuka kavacham - Shanmuga Kavasam
paripuuraNa paGnchaamirtha vaNNam - Paripoorna Panchamrtha vannam
pakai katithal - Pagai Kadithal
kumaaraSthavam - Kumarstavam
poaRRi viNNappam - Potri Vinnappam
 
kanhthar kali veNpaa - Kandhar kali Venba
vael maaRal - Vel Maaral
chuppiramaNiya ashtoaththiram Subramnaya Ashtothram
108 murukaa poaRRi - Muruga Potri
1008 thiruppukalzh murukaa poaRRi - Muruga Potri
Back to Top
kuruji iraakavan thiruppukalzh varichai
kukasri vaariyaar thiruppukalzh varichai
chila vari thiruppukalzh Short Verses Thiruppugazh
pala vari thiruppukalzh Long Verses Thiruppugazh
thiruppukalzhil pakthi maarkkam Devotionnal Thiruppugazh
thiruppukalzhil yoaka, Gnaana maarkkam vinai nheekkam Yoga , Gnana & Vinai Neekam in Thiruppugazh
nhalam tharum thiruppukalzh Beneficial Thiruppugazh
veetu paeRu tharum thiruppukalzh Thiruppugazh for Liberation
Bairavar Thiruppugazh
Saraswathy Thiruppugazh
Hanuman Thiruppugazh
Paarvathy Thiruppugazh
ambaal Ambaal Songs
apiraami anhthaathi - Abirami Anthaathi
apiraami ammaip pathikam Abirami Ammai Pathigam
chakala kalaa valli - Sakalakala valli Maalai
charaSvathi anhthaathi - Saraswathi Anthhathi
lalithaa nhavaraththina maalai - Lalitha Navaratna Maalai
meenaatchiyammai piLLaiththamilzh Meenakshiammai pillai tamil
ஶ்ree meenaatchi paGncharathnam - Meenakshi Amman Pillai Tamil
vativutai maaNikka maalai Vadivudai Maanicka Maalai
apayaampikai chathakam - Abhayaambigai Sadhagam
kaamaakshi thukka nhivaraani Kaamaakshi Dukka Nivaarani
kaamaatchi amman viruththam
Back to Top

Misc Songs
kids_sloka English pdf
Iyyappan Bhajans English pdf
ஶ்ree ruthram, Suuktham , ஶாnthi mamthram in Thamizh
SuprahmaNya ashtakam in Thamizh
ஶ்ree lalithaa SahaSranhaama Sthoathram in Thamizh
ஶ்ree lalithaa SahaSranhaamaavalee in Thamizh
Subramanya Ashtothram sri chuppiramaNiya chuvaami ashtoaththiram
viishnu Vishnu Songs
Search Prabandham
periyaalzhvaar thiruppallaaNtu - ThiruPallandu 1-12
periyaalzhvaar thirumolzhi - Periazhvar Thirumozhi 13-473
aaNtaaL thiruppaavai - Thiruppavai 474-503
aaNtaaL nhaachchiyaar thirumolzhi - Nachiar Tirumozhi 504-646
kulachaekara aalzhvaar perumaaL thirumolzhi - Perumal Thirumozhi 647-751
thirumalzhichaiyaalzhvaar thiruchchanhthaviruththam - Thiruchchanda Viruththam 752-871
thoNtaratippotiyaalzhvaar thirumaalai - Thirumaalai 872-916
thoNtaratippotiyaalzhvaar thiruppaLLi elzhuchchi - Thiruppalliyezhuchchi 917-926
Back to Top
thiruppaaNaalzhvaar amalan aathipiraan - Amalanadhi piran 927-936
mathurakaviyaalzhvaar kaNNi nhuN chiRuththaampu - Kanni Nun Siruththambu 937-947
thirumanGkaiyaalzhvaar periya thirumolzhi - Peria Thirumozhi 948-2031
thirumanGkaiyaalzhvaar thirukkuRunh thaaNtakam- Kurun Thandagam 2031-2051
thirumanGkaiyaalzhvaar thiru nhetunhthaaNtakam - Nedum Thandagam 2052-2081
poykaiyaalzhvaar muthal thiruvanhthaathi - Mudhal Thiruvandhadhi 2082-2181
puuthaththaalzhvaar iraNtaam thiruvanhthaathi - Irandam Thiruvandhadhi 2182-2281
paeyaalzhvaar muunRaam thiruvanhthaathi - Moonram Thiruvandhadhi 2282-2381
thirumalzhichai aalzhvaar nhaanmukan thiruvanhthaathi - Naanmugan Thiruvandhadhi 2382-2477
nhammaalzhvaar thiruviruththam - Thiruviruththam 2478-2577
Back to Top
nhammaalzhvaar thiruvaachiriyam - Thiruvasiriyam 2578-2584
nhammaalzhvaar periya thiruvanhthaathi - Peria Thiruvandhadhi 2585-2671
thirumanGkai aalzhvaar thiru elzhu kuuRRirukkai - Thiruvezhukkurrirukkai 2672
thirumanGkai aalzhvaar chiRiya thirumatal - Siriya Thirumadal 2673-2712
thirumanGkai aalzhvaar periya thirumatal - Peria Thirumadal 2713-2790
thiruvaranGkaththamuthanaar iraamaanucha nhuuRRanhthaathi - Ramanuja Nootrandhadi 2791-2898
nhammaalzhvaar thiruvaay molzhi - Thiruvay Mozhi 2899-4000
karuta kamana thava - Garuda Gamana Tava
Back to Top

This page was last modified on Thu, 13 Jun 2024 05:02:21 +0000
          send corrections and suggestions to admin-at-sivaya.org

index