சிவய.திருக்கூட்டம்
sivaya.org
Please set your language preference
by clicking below languages link
Search this site with
words in any language e.g. पोऱ्‌ऱि
song/pathigam/paasuram numbers: e.g. 7.039

This page in Tamil   Hindi/Sanskrit   Telugu   Malayalam   Bengali   Kannada   English   ITRANS    Marati  Gujarathi   Oriya   Singala   Tibetian   Thai   Japanese   Urdu   Cyrillic/Russian   Spanish   Hebrew  
Over Thousand year old Tamil Hymns/Scriptures/Songs in in Tamil, other Indian, Asian and European languages. With god's grace, we could bring these ancient treasures in multiple languages in one location. If you see other language, please set your language preference in the top or select your language page. We want to make sure the scriptures presented being error free and we strive for that. Please feel free to contact us admin -at- sivaya -dot- org
Bay Area Hindu Calendar Panchangam
vinayagarVinayagar Songs
وِنایَکَرْ اَکَوَلْ - Vinayagar Agaval
وِنایَکَرْ اَنُپُوتِ - Vinayagar Anupoothi
وِنایَکَرْ کَوَچَمْ - Vinayagar Kavasam
وِنایَکَرْ کارِیَ چِتْتِ مالَے - Vinayagar Kariya SIddhi Maalai
وِنایَکَرْ پاٹَلْ Vinayagar Songs
وِنایَکَرْ تِرُپْپُکَلْ - Vinayagar Thiruppugazh
تِرُ اِرَٹْٹَے مَنِ مالَے Thiru Irattai maNi Maalai
کَنَپَتِیسْوَرَمْ Ganapatheeswaram
وِنایَکَرْ نانْمَنِ Vinayagar NaanmaniMaalai
وِنایَکَرْ پَتِکَمْ Vinayagar Pathigam
Back to Top

Bhajans
وِنایَکَرْ پَجَنَے پاٹَلْکَلْ Ganesha Bhajans
مُرُکَنْ پَجَنَے پاٹَلْکَلْ Murugan Bhajans
چِوَنْ پَجَنَے پاٹَلْکَلْ Shiva Bhajans
اَمْمَنْ پَجَنَے پاٹَلْکَلْ Amman Bhajans
کِرُشْنا پَجَنَے پاٹَلْکَلْ Krishna Bhajans
پَجَنَے پاٹَلْکَلْ All Bhajans
Shiva Songs  
نَٹَراجَرْ پَتْتُ پاٹَلْ Natarajar Pathu
اَرُناچْچَلَ چِوَ اَکْشَرَمَنِمالَے - Arunachala Akshara Maalai
چِوَواکْکِیَرْ پاٹَلْ Sivavaakiyar Paadal
وَلْلَلارْ تِرُاَرُٹْپا Vallalar Paadal
Back to Top

General
چَےوَچَمَیَ نِتْیَ اَنُٹْٹانَوِتِ
چَےوَچِتْتانْتَ چُرُکْکَمْ Saiva Sidhantha FAQ in Thamizh
تِرُکْکُرَلْ Thirukkural
والْتْتُ پاٹَلْکَلْ - Mangalam Songs
مَلَےکْکانَ پَتِکَنْکَلْ Songs for Rain
کُلَنْتَے پےیَرْکَلْ Baby Names
چِتْتَرْکَلْ پورْرِ Sidhargal Potri
Tamil Proverbs
Back to Top
shiva Shiva (ThiruMurai) Songs
تِرُمُرَے پاٹَلْکَلْ Selected Thirumurai
چِوَپُرانَمْ SivaPuranam
تِرُواچَکَمْ مُرْروتَلْ - Thiruvaasagam Mutrothal
تِرُمُرَے اےنْ وَرِچَے All Thirumurai
تِرُمُرَے وَرَلارْرُ وَرِچَے Thirumurai Historical Order
پَنْچَ ‌ پُرانَ‌مْ Pancha Puraanam
چِوَ تَلَنْکَلْ Shiva Paadal Temples
وَےپْپُ تَلَنْکَلْ Shiva Vaippu Temples
تِرُمُرَے پَنْکَلْ Thirumurai Pann/Melody
تِرُمُولَرْ تِرُمَنْتِرَمْ Selected Thirumanthiram
پےرِیَ‌ پُرانَ‌مْ Selected Periyapuraanam
تِرُمُرَے پورْرِ Siva Archana
تِرُمُرَے پُتْتَکَ وَرِچَے Thirumurai by Books
Back to Top
تِرَٹْٹُ
تِرُمُرَے پاٹَلْ اولِ اِنَےپْپُ Thirumurai Audio Links/Melody
نَلَمْ تَرُمْ پَتِکَنْکَلْ Beneficial Pathigam
والْوِیَلْ تِرُمُرَے پاٹَلْکَلْ Daily Prayers from Thirumurai
کَرُ مُتَلْ تِرُ وَرَے- Karu Muthal Thiru Varai
اَکَتْتِیَرْ تےوارَتْتِرَٹْٹُ - Agathiyar Thevaara Thirattu
1 آمْ تِرُمُرَے - Thirumurai
2 آمْ تِرُمُرَے - Thirumurai
3 آمْ تِرُمُرَے - Thirumurai
4 آمْ تِرُمُرَے - Thirumurai
5 آمْ تِرُمُرَے - Thirumurai
6 آمْ تِرُمُرَے - Thirumurai
7 آمْ تِرُمُرَے - Thirumurai
8 آمْ تِرُمُرَے - Thirumurai
9 آمْ تِرُمُرَے - Thirumurai
10 آمْ تِرُمُرَے - Thirumurai
11 آمْ تِرُمُرَے - Thirumurai
12 آمْ تِرُمُرَے - Thirumurai
1008 چِوَنْ پورْرِ - Sivan PotRi
Back to Top
murugan Murugan Songs
کَنْتَرْ چَشْٹِ کَوَچَمْ -Kandhar Sasti Kavasam
کَنْتَ کُرُ کَوَچَمْ -Kandha Guru Kavasam
چَنْمُکَ کَوَچَمْ - Shanmuga Kavasam
اَرُنَکِرِناتَرْ
تِرُپْپُکَلْ Selected Thiruppugazh
تِرُپْپُکَلْ اےنْ, اَکَرَ وَرِچَے, تےٹُتَلْ - All Thiruppugazh & Search
تِرُپْپُکَلْ تےٹُتَلْ
تِرُپْپُکَلْ تَلَنْکَلْ - Thiruppugazh sthalam
تِرُپْپُکَلْ چَنْتَمْ - Thiruppugazh by Santham
کَنْتَرْ اَنُپُوتِ - Kandhar Anupoothi
وےلْ, وِرُتْتَمْ Vel virutham
مَیِلْ وِرُتْتَمْ Mayil virutham
چےوَلْ وِرُتْتَمْ Saeval virutham
تِرُوَکُپْپُ ThiruVaguppu
Back to Top
پامْپَنْ چُوامِکَلْ
چَنْمُکَ کَوَچَمْ - Shanmuga Kavasam
پَرِپُورَنَ پَنْچامِرْتَ وَنْنَمْ - Paripoorna Panchamrtha vannam
پَکَے کَٹِتَلْ - Pagai Kadithal
کُمارَسْتَوَمْ - Kumarstavam
پورْرِ وِنْنَپْپَمْ - Potri Vinnappam
 
کَنْتَرْ کَلِ وےنْپا - Kandhar kali Venba
وےلْ مارَلْ - Vel Maaral
چُپْپِرَمَنِیَ اَشْٹوتْتِرَمْ Subramnaya Ashtothram
108 مُرُکا پورْرِ - Muruga Potri
1008 تِرُپْپُکَلْ مُرُکا پورْرِ - Muruga Potri
Back to Top
کُرُجِ اِراکَوَنْ تِرُپْپُکَلْ وَرِچَے
کُکَشْرِی وارِیارْ تِرُپْپُکَلْ وَرِچَے
چِلَ وَرِ تِرُپْپُکَلْ Short Verses Thiruppugazh
پَلَ وَرِ تِرُپْپُکَلْ Long Verses Thiruppugazh
تِرُپْپُکَلِلْ پَکْتِ مارْکْکَمْ Devotionnal Thiruppugazh
تِرُپْپُکَلِلْ یوکَ, نانَ مارْکْکَمْ وِنَے نِیکْکَمْ Yoga , Gnana & Vinai Neekam in Thiruppugazh
نَلَمْ تَرُمْ تِرُپْپُکَلْ Beneficial Thiruppugazh
وِیٹُ پےرُ تَرُمْ تِرُپْپُکَلْ Thiruppugazh for Liberation
Bairavar Thiruppugazh
Saraswathy Thiruppugazh
Hanuman Thiruppugazh
Paarvathy Thiruppugazh
ambaal Ambaal Songs
اَپِرامِ اَنْتاتِ - Abirami Anthaathi
اَپِرامِ اَمْمَےپْ پَتِکَمْ Abirami Ammai Pathigam
چَکَلَ کَلا وَلْلِ - Sakalakala valli Maalai
چَرَسْوَتِ اَنْتاتِ - Saraswathi Anthhathi
لَلِتا نَوَرَتْتِنَ مالَے - Lalitha Navaratna Maalai
مِیناٹْچِیَمْمَے پِلْلَےتْتَمِلْ Meenakshiammai pillai tamil
ஶ்رِی مِیناٹْچِ پَنْچَرَتْنَمْ - Meenakshi Amman Pillai Tamil
وَٹِوُٹَے مانِکْکَ مالَے Vadivudai Maanicka Maalai
اَپَیامْپِکَے چَتَکَمْ - Abhayaambigai Sadhagam
کاماکْشِ تُکْکَ نِوَرانِ Kaamaakshi Dukka Nivaarani
کاماٹْچِ اَمْمَنْ وِرُتْتَمْ
Back to Top

Misc Songs
kids_sloka English pdf
Iyyappan Bhajans English pdf
ஶ்رِی رُتْرَمْ, سُوکْتَمْ , ஶாنْتِ مَمْتْرَمْ in Thamizh
سُپْرَہْمَنْیَ اَشْٹَکَمْ in Thamizh
ஶ்رِی لَلِتا سَہَسْرَنامَ سْتوتْرَمْ in Thamizh
ஶ்رِی لَلِتا سَہَسْرَناماوَلِی in Thamizh
Subramanya Ashtothram شْرِی چُپْپِرَمَنِیَ چُوامِ اَشْٹوتْتِرَمْ
viishnu Vishnu Songs
Search Prabandham
پےرِیالْوارْ تِرُپْپَلْلانْٹُ - ThiruPallandu 1-12
پےرِیالْوارْ تِرُمولِ - Periazhvar Thirumozhi 13-473
آنْٹالْ تِرُپْپاوَے - Thiruppavai 474-503
آنْٹالْ ناچْچِیارْ تِرُمولِ - Nachiar Tirumozhi 504-646
کُلَچےکَرَ آلْوارْ پےرُمالْ تِرُمولِ - Perumal Thirumozhi 647-751
تِرُمَلِچَےیالْوارْ تِرُچْچَنْتَوِرُتْتَمْ - Thiruchchanda Viruththam 752-871
تونْٹَرَٹِپْپوٹِیالْوارْ تِرُمالَے - Thirumaalai 872-916
تونْٹَرَٹِپْپوٹِیالْوارْ تِرُپْپَلْلِ اےلُچْچِ - Thiruppalliyezhuchchi 917-926
Back to Top
تِرُپْپانالْوارْ اَمَلَنْ آتِپِرانْ - Amalanadhi piran 927-936
مَتُرَکَوِیالْوارْ کَنْنِ نُنْ چِرُتْتامْپُ - Kanni Nun Siruththambu 937-947
تِرُمَنْکَےیالْوارْ پےرِیَ تِرُمولِ - Peria Thirumozhi 948-2031
تِرُمَنْکَےیالْوارْ تِرُکْکُرُنْ تانْٹَکَمْ- Kurun Thandagam 2031-2051
تِرُمَنْکَےیالْوارْ تِرُ نےٹُنْتانْٹَکَمْ - Nedum Thandagam 2052-2081
پویْکَےیالْوارْ مُتَلْ تِرُوَنْتاتِ - Mudhal Thiruvandhadhi 2082-2181
پُوتَتْتالْوارْ اِرَنْٹامْ تِرُوَنْتاتِ - Irandam Thiruvandhadhi 2182-2281
پےیالْوارْ مُونْرامْ تِرُوَنْتاتِ - Moonram Thiruvandhadhi 2282-2381
تِرُمَلِچَے آلْوارْ نانْمُکَنْ تِرُوَنْتاتِ - Naanmugan Thiruvandhadhi 2382-2477
نَمْمالْوارْ تِرُوِرُتْتَمْ - Thiruviruththam 2478-2577
Back to Top
نَمْمالْوارْ تِرُواچِرِیَمْ - Thiruvasiriyam 2578-2584
نَمْمالْوارْ پےرِیَ تِرُوَنْتاتِ - Peria Thiruvandhadhi 2585-2671
تِرُمَنْکَے آلْوارْ تِرُ اےلُ کُورْرِرُکْکَے - Thiruvezhukkurrirukkai 2672
تِرُمَنْکَے آلْوارْ چِرِیَ تِرُمَٹَلْ - Siriya Thirumadal 2673-2712
تِرُمَنْکَے آلْوارْ پےرِیَ تِرُمَٹَلْ - Peria Thirumadal 2713-2790
تِرُوَرَنْکَتْتَمُتَنارْ اِرامانُچَ نُورْرَنْتاتِ - Ramanuja Nootrandhadi 2791-2898
نَمْمالْوارْ تِرُوایْ مولِ - Thiruvay Mozhi 2899-4000
کَرُٹَ کَمَنَ تَوَ - Garuda Gamana Tava
Back to Top

This page was last modified on Thu, 13 Jun 2024 05:02:21 +0000
          send corrections and suggestions to admin-at-sivaya.org

index