சிவய.திருக்கூட்டம்
sivaya.org
Please set your language preference
by clicking below languages link
Search this site with
words in any language e.g. पोऱ्‌ऱि
song/pathigam/paasuram numbers: e.g. 7.039

This page in Tamil   Hindi/Sanskrit   Telugu   Malayalam   Bengali   Kannada   English   ITRANS    Marati  Gujarathi   Oriya   Singala   Tibetian   Thai   Japanese   Urdu   Cyrillic/Russian   Spanish   Hebrew  
Over Thousand year old Tamil Hymns/Scriptures/Songs in in Tamil, other Indian, Asian and European languages. With god's grace, we could bring these ancient treasures in multiple languages in one location. If you see other language, please set your language preference in the top or select your language page. We want to make sure the scriptures presented being error free and we strive for that. Please feel free to contact us admin -at- sivaya -dot- org
Bay Area Hindu Calendar Panchangam
vinayagarVinayagar Songs
বিনাযকর্ অকবল্ - Vinayagar Agaval
বিনাযকর্ অনুপূতি - Vinayagar Anupoothi
বিনাযকর্ কবচম্ - Vinayagar Kavasam
বিনাযকর্ কারিয চিৎতি মালৈ - Vinayagar Kariya SIddhi Maalai
বিনাযকর্ পাটল্ Vinayagar Songs
বিনাযকর্ তিরুপ্পুকষ়্ - Vinayagar Thiruppugazh
তিরু ইরট্টৈ মণি মালৈ Thiru Irattai maNi Maalai
কণপতীস্বরম্ Ganapatheeswaram
বিনাযকর্ নান়্মণি Vinayagar NaanmaniMaalai
বিনাযকর্ পতিকম্ Vinayagar Pathigam
Back to Top

Bhajans
বিনাযকর্ পজন়ৈ পাটল্কল়্ Ganesha Bhajans
মুরুকন়্ পজন়ৈ পাটল্কল়্ Murugan Bhajans
চিবন়্ পজন়ৈ পাটল্কল়্ Shiva Bhajans
অম্মন়্ পজন়ৈ পাটল্কল়্ Amman Bhajans
কিরুষ্ণা পজন়ৈ পাটল্কল়্ Krishna Bhajans
পজন়ৈ পাটল্কল়্ All Bhajans
Shiva Songs  
নটরাজর্ পৎতু পাটল্ Natarajar Pathu
অরুণাচ্চল চিব অক্ষরমণিমালৈ - Arunachala Akshara Maalai
চিববাক্কিযর্ পাটল্ Sivavaakiyar Paadal
বল়্ল়লার্ তিরুঅরুট্পা Vallalar Paadal
Back to Top

General
চৈবচময নিৎয অন়ুট্টান়বিতি
চৈবচিৎতান্ত চুরুক্কম্ Saiva Sidhantha FAQ in Thamizh
তিরুক্কুর়ল়্ Thirukkural
বাষ়্ৎতু পাটল্কল়্ - Mangalam Songs
মষ়ৈক্কান় পতিকঙ্কল়্ Songs for Rain
কুষ়ন্তৈ পেযর্কল়্ Baby Names
চিৎতর্কল়্ পোর়্র়ি Sidhargal Potri
Tamil Proverbs
Back to Top
shiva Shiva (ThiruMurai) Songs
তিরুমুর়ৈ পাটল্কল়্ Selected Thirumurai
চিবপুরাণম্ SivaPuranam
তিরুবাচকম্ মুর়্র়োতল্ - Thiruvaasagam Mutrothal
তিরুমুর়ৈ এণ্ বরিচৈ All Thirumurai
তিরুমুর়ৈ বরলার়্র়ু বরিচৈ Thirumurai Historical Order
পঞ্চ ‌ পুরাণ‌ম্ Pancha Puraanam
চিব তলঙ্কল়্ Shiva Paadal Temples
বৈপ্পু তলঙ্কল়্ Shiva Vaippu Temples
তিরুমুর়ৈ পণ্কল়্ Thirumurai Pann/Melody
তিরুমূলর্ তিরুমন্তিরম্ Selected Thirumanthiram
পেরিয‌ পুরাণ‌ম্ Selected Periyapuraanam
তিরুমুর়ৈ পোর়্র়ি Siva Archana
তিরুমুর়ৈ পুৎতক বরিচৈ Thirumurai by Books
Back to Top
তিরট্টু
তিরুমুর়ৈ পাটল্ ওলি ইণৈপ্পু Thirumurai Audio Links/Melody
নলম্ তরুম্ পতিকঙ্কল়্ Beneficial Pathigam
বাষ়্বিযল্ তিরুমুর়ৈ পাটল্কল়্ Daily Prayers from Thirumurai
করু মুতল্ তিরু বরৈ- Karu Muthal Thiru Varai
অকৎতিযর্ তেবারৎতিরট্টু - Agathiyar Thevaara Thirattu
1 আম্ তিরুমুর়ৈ - Thirumurai
2 আম্ তিরুমুর়ৈ - Thirumurai
3 আম্ তিরুমুর়ৈ - Thirumurai
4 আম্ তিরুমুর়ৈ - Thirumurai
5 আম্ তিরুমুর়ৈ - Thirumurai
6 আম্ তিরুমুর়ৈ - Thirumurai
7 আম্ তিরুমুর়ৈ - Thirumurai
8 আম্ তিরুমুর়ৈ - Thirumurai
9 আম্ তিরুমুর়ৈ - Thirumurai
10 আম্ তিরুমুর়ৈ - Thirumurai
11 আম্ তিরুমুর়ৈ - Thirumurai
12 আম্ তিরুমুর়ৈ - Thirumurai
1008 চিবন়্ পোর়্র়ি - Sivan PotRi
Back to Top
murugan Murugan Songs
কন্তর্ চষ্টি কবচম্ -Kandhar Sasti Kavasam
কন্ত কুরু কবচম্ -Kandha Guru Kavasam
চণ্মুক কবচম্ - Shanmuga Kavasam
অরুণকিরিনাতর্
তিরুপ্পুকষ়্ Selected Thiruppugazh
তিরুপ্পুকষ়্ এণ্, অকর বরিচৈ, তেটুতল্ - All Thiruppugazh & Search
তিরুপ্পুকষ়্ তেটুতল্
তিরুপ্পুকষ়্ তলঙ্কল়্ - Thiruppugazh sthalam
তিরুপ্পুকষ়্ চন্তম্ - Thiruppugazh by Santham
কন্তর্ অন়ুপূতি - Kandhar Anupoothi
বেল্, বিরুৎতম্ Vel virutham
মযিল্ বিরুৎতম্ Mayil virutham
চেবল্ বিরুৎতম্ Saeval virutham
তিরুবকুপ্পু ThiruVaguppu
Back to Top
পাম্পন়্ চুবামিকল়্
চণ্মুক কবচম্ - Shanmuga Kavasam
পরিপূরণ পঞ্চামির্ত বণ্ণম্ - Paripoorna Panchamrtha vannam
পকৈ কটিতল্ - Pagai Kadithal
কুমারস্তবম্ - Kumarstavam
পোর়্র়ি বিণ্ণপ্পম্ - Potri Vinnappam
 
কন্তর্ কলি বেণ্পা - Kandhar kali Venba
বেল্ মার়ল্ - Vel Maaral
চুপ্পিরমণিয অষ্টোৎতিরম্ Subramnaya Ashtothram
108 মুরুকা পোর়্র়ি - Muruga Potri
1008 তিরুপ্পুকষ়্ মুরুকা পোর়্র়ি - Muruga Potri
Back to Top
কুরুজি ইরাকবন়্ তিরুপ্পুকষ়্ বরিচৈ
কুকশ্রী বারিযার্ তিরুপ্পুকষ়্ বরিচৈ
চিল বরি তিরুপ্পুকষ়্ Short Verses Thiruppugazh
পল বরি তিরুপ্পুকষ়্ Long Verses Thiruppugazh
তিরুপ্পুকষ়িল্ পক্তি মার্ক্কম্ Devotionnal Thiruppugazh
তিরুপ্পুকষ়িল্ যোক, ঞান় মার্ক্কম্ বিন়ৈ নীক্কম্ Yoga , Gnana & Vinai Neekam in Thiruppugazh
নলম্ তরুম্ তিরুপ্পুকষ়্ Beneficial Thiruppugazh
বীটু পের়ু তরুম্ তিরুপ্পুকষ়্ Thiruppugazh for Liberation
Bairavar Thiruppugazh
Saraswathy Thiruppugazh
Hanuman Thiruppugazh
Paarvathy Thiruppugazh
ambaal Ambaal Songs
অপিরামি অন্তাতি - Abirami Anthaathi
অপিরামি অম্মৈপ্ পতিকম্ Abirami Ammai Pathigam
চকল কলা বল্লি - Sakalakala valli Maalai
চরস্বতি অন্তাতি - Saraswathi Anthhathi
ললিতা নবরৎতিন় মালৈ - Lalitha Navaratna Maalai
মীন়াট্চিযম্মৈ পিল়্ল়ৈৎতমিষ়্ Meenakshiammai pillai tamil
ஶ்রী মীন়াট্চি পঞ্চরৎন়ম্ - Meenakshi Amman Pillai Tamil
বটিবুটৈ মাণিক্ক মালৈ Vadivudai Maanicka Maalai
অপযাম্পিকৈ চতকম্ - Abhayaambigai Sadhagam
কামাক্ষি তুক্ক নিবরান়ি Kaamaakshi Dukka Nivaarani
কামাট্চি অম্মন়্ বিরুৎতম্
Back to Top

Misc Songs
kids_sloka English pdf
Iyyappan Bhajans English pdf
ஶ்রী রুৎরম্, সূক্তম্ , ஶாন়্তি মম্ৎরম্ in Thamizh
সুপ্রহ্মণ্য অষ্টকম্ in Thamizh
ஶ்রী ললিতা সহস্রনাম স্তোৎরম্ in Thamizh
ஶ்রী ললিতা সহস্রনামাবলী in Thamizh
Subramanya Ashtothram শ্রী চুপ্পিরমণিয চুবামি অষ্টোৎতিরম্
viishnu Vishnu Songs
Search Prabandham
পেরিযাষ়্বার্ তিরুপ্পল্লাণ্টু - ThiruPallandu 1-12
পেরিযাষ়্বার্ তিরুমোষ়ি - Periazhvar Thirumozhi 13-473
আণ্টাল়্ তিরুপ্পাবৈ - Thiruppavai 474-503
আণ্টাল়্ নাচ্চিযার্ তিরুমোষ়ি - Nachiar Tirumozhi 504-646
কুলচেকর আষ়্বার্ পেরুমাল়্ তিরুমোষ়ি - Perumal Thirumozhi 647-751
তিরুমষ়িচৈযাষ়্বার্ তিরুচ্চন্তবিরুৎতম্ - Thiruchchanda Viruththam 752-871
তোণ্টরটিপ্পোটিযাষ়্বার্ তিরুমালৈ - Thirumaalai 872-916
তোণ্টরটিপ্পোটিযাষ়্বার্ তিরুপ্পল়্ল়ি এষ়ুচ্চি - Thiruppalliyezhuchchi 917-926
Back to Top
তিরুপ্পাণাষ়্বার্ অমলন়্ আতিপিরান়্ - Amalanadhi piran 927-936
মতুরকবিযাষ়্বার্ কণ্ণি নুণ্ চির়ুৎতাম্পু - Kanni Nun Siruththambu 937-947
তিরুমঙ্কৈযাষ়্বার্ পেরিয তিরুমোষ়ি - Peria Thirumozhi 948-2031
তিরুমঙ্কৈযাষ়্বার্ তিরুক্কুর়ুন্ তাণ্টকম্- Kurun Thandagam 2031-2051
তিরুমঙ্কৈযাষ়্বার্ তিরু নেটুন্তাণ্টকম্ - Nedum Thandagam 2052-2081
পোয্কৈযাষ়্বার্ মুতল্ তিরুবন্তাতি - Mudhal Thiruvandhadhi 2082-2181
পূতৎতাষ়্বার্ ইরণ্টাম্ তিরুবন্তাতি - Irandam Thiruvandhadhi 2182-2281
পেযাষ়্বার্ মূন়্র়াম্ তিরুবন্তাতি - Moonram Thiruvandhadhi 2282-2381
তিরুমষ়িচৈ আষ়্বার্ নান়্মুকন়্ তিরুবন্তাতি - Naanmugan Thiruvandhadhi 2382-2477
নম্মাষ়্বার্ তিরুবিরুৎতম্ - Thiruviruththam 2478-2577
Back to Top
নম্মাষ়্বার্ তিরুবাচিরিযম্ - Thiruvasiriyam 2578-2584
নম্মাষ়্বার্ পেরিয তিরুবন্তাতি - Peria Thiruvandhadhi 2585-2671
তিরুমঙ্কৈ আষ়্বার্ তিরু এষ়ু কূর়্র়িরুক্কৈ - Thiruvezhukkurrirukkai 2672
তিরুমঙ্কৈ আষ়্বার্ চির়িয তিরুমটল্ - Siriya Thirumadal 2673-2712
তিরুমঙ্কৈ আষ়্বার্ পেরিয তিরুমটল্ - Peria Thirumadal 2713-2790
তিরুবরঙ্কৎতমুতন়ার্ ইরামান়ুচ নূর়্র়ন্তাতি - Ramanuja Nootrandhadi 2791-2898
নম্মাষ়্বার্ তিরুবায্ মোষ়ি - Thiruvay Mozhi 2899-4000
করুট কমন় তব - Garuda Gamana Tava
Back to Top

This page was last modified on Thu, 13 Jun 2024 05:02:21 +0000
          send corrections and suggestions to admin-at-sivaya.org

index