சிவய.திருக்கூட்டம்
sivaya.org
Please set your language preference
by clicking below languages link
Search this site with
words in any language e.g. पोऱ्‌ऱि
song/pathigam/paasuram numbers: e.g. 7.039

This page in Tamil   Hindi/Sanskrit   Telugu   Malayalam   Bengali   Kannada   English   ITRANS    Marati  Gujarathi   Oriya   Singala   Tibetian   Thai   Japanese   Urdu   Cyrillic/Russian   Spanish   Hebrew  
Over Thousand year old Tamil Hymns/Scriptures/Songs in in Tamil, other Indian, Asian and European languages. With god's grace, we could bring these ancient treasures in multiple languages in one location. If you see other language, please set your language preference in the top or select your language page. We want to make sure the scriptures presented being error free and we strive for that. Please feel free to contact us admin -at- sivaya -dot- org
Bay Area Hindu Calendar Panchangam
vinayagarVinayagar Songs
བིནཱཡཀར ཨཀབལ - Vinayagar Agaval
བིནཱཡཀར ཨནུཔཱུཏི - Vinayagar Anupoothi
བིནཱཡཀར ཀབཙམ - Vinayagar Kavasam
བིནཱཡཀར ཀཱརིཡ ཙིཏཏི མཱལཻ - Vinayagar Kariya SIddhi Maalai
བིནཱཡཀར པཱཊལ Vinayagar Songs
བིནཱཡཀར ཏིརུཔཔུཀཥ༹ - Vinayagar Thiruppugazh
ཏིརུ ཨིརཊཊཻ མཎི མཱལཻ Thiru Irattai maNi Maalai
ཀཎཔཏཱིསབརམ Ganapatheeswaram
བིནཱཡཀར ནཱན༹མཎི Vinayagar NaanmaniMaalai
བིནཱཡཀར པཏིཀམ Vinayagar Pathigam
Back to Top

Bhajans
བིནཱཡཀར པཛནཻ༹ པཱཊལཀལ༹ Ganesha Bhajans
མུརུཀན༹ པཛནཻ༹ པཱཊལཀལ༹ Murugan Bhajans
ཙིབན༹ པཛནཻ༹ པཱཊལཀལ༹ Shiva Bhajans
ཨམམན༹ པཛནཻ༹ པཱཊལཀལ༹ Amman Bhajans
ཀིརུཥཎཱ པཛནཻ༹ པཱཊལཀལ༹ Krishna Bhajans
པཛནཻ༹ པཱཊལཀལ༹ All Bhajans
Shiva Songs  
ནཊརཱཛར པཏཏུ པཱཊལ Natarajar Pathu
ཨརུཎཱཙཙལ ཙིབ ཨཀཥརམཎིམཱལཻ - Arunachala Akshara Maalai
ཙིབབཱཀཀིཡར པཱཊལ Sivavaakiyar Paadal
བལ༹ལ༹ལཱར ཏིརུཨརུཊཔཱ Vallalar Paadal
Back to Top

General
ཙཻབཙམཡ ནིཏཡ ཨནུ༹ཊཊཱན༹བིཏི
ཙཻབཙིཏཏཱནཏ ཙུརུཀཀམ Saiva Sidhantha FAQ in Thamizh
ཏིརུཀཀུར༹ལ༹ Thirukkural
བཱཥ༹ཏཏུ པཱཊལཀལ༹ - Mangalam Songs
མཥཻ༹ཀཀཱན༹ པཏིཀངཀལ༹ Songs for Rain
ཀུཥ༹ནཏཻ པེཡརཀལ༹ Baby Names
ཙིཏཏརཀལ༹ པོར༹རི༹ Sidhargal Potri
Tamil Proverbs
Back to Top
shiva Shiva (ThiruMurai) Songs
ཏིརུམུརཻ༹ པཱཊལཀལ༹ Selected Thirumurai
ཙིབཔུརཱཎམ SivaPuranam
ཏིརུབཱཙཀམ མུར༹རོ༹ཏལ - Thiruvaasagam Mutrothal
ཏིརུམུརཻ༹ ཨེཎ བརིཙཻ All Thirumurai
ཏིརུམུརཻ༹ བརལཱར༹རུ༹ བརིཙཻ Thirumurai Historical Order
པཉཙ ‌ པུརཱཎ‌མ Pancha Puraanam
ཙིབ ཏལངཀལ༹ Shiva Paadal Temples
བཻཔཔུ ཏལངཀལ༹ Shiva Vaippu Temples
ཏིརུམུརཻ༹ པཎཀལ༹ Thirumurai Pann/Melody
ཏིརུམཱུལར ཏིརུམནཏིརམ Selected Thirumanthiram
པེརིཡ‌ པུརཱཎ‌མ Selected Periyapuraanam
ཏིརུམུརཻ༹ པོར༹རི༹ Siva Archana
ཏིརུམུརཻ༹ པུཏཏཀ བརིཙཻ Thirumurai by Books
Back to Top
ཏིརཊཊུ
ཏིརུམུརཻ༹ པཱཊལ ཨོལི ཨིཎཻཔཔུ Thirumurai Audio Links/Melody
ནལམ ཏརུམ པཏིཀངཀལ༹ Beneficial Pathigam
བཱཥ༹བིཡལ ཏིརུམུརཻ༹ པཱཊལཀལ༹ Daily Prayers from Thirumurai
ཀརུ མུཏལ ཏིརུ བརཻ- Karu Muthal Thiru Varai
ཨཀཏཏིཡར ཏེབཱརཏཏིརཊཊུ - Agathiyar Thevaara Thirattu
1 ཨཱམ ཏིརུམུརཻ༹ - Thirumurai
2 ཨཱམ ཏིརུམུརཻ༹ - Thirumurai
3 ཨཱམ ཏིརུམུརཻ༹ - Thirumurai
4 ཨཱམ ཏིརུམུརཻ༹ - Thirumurai
5 ཨཱམ ཏིརུམུརཻ༹ - Thirumurai
6 ཨཱམ ཏིརུམུརཻ༹ - Thirumurai
7 ཨཱམ ཏིརུམུརཻ༹ - Thirumurai
8 ཨཱམ ཏིརུམུརཻ༹ - Thirumurai
9 ཨཱམ ཏིརུམུརཻ༹ - Thirumurai
10 ཨཱམ ཏིརུམུརཻ༹ - Thirumurai
11 ཨཱམ ཏིརུམུརཻ༹ - Thirumurai
12 ཨཱམ ཏིརུམུརཻ༹ - Thirumurai
1008 ཙིབན༹ པོར༹རི༹ - Sivan PotRi
Back to Top
murugan Murugan Songs
ཀནཏར ཙཥཊི ཀབཙམ -Kandhar Sasti Kavasam
ཀནཏ ཀུརུ ཀབཙམ -Kandha Guru Kavasam
ཙཎམུཀ ཀབཙམ - Shanmuga Kavasam
ཨརུཎཀིརིནཱཏར
ཏིརུཔཔུཀཥ༹ Selected Thiruppugazh
ཏིརུཔཔུཀཥ༹ ཨེཎ, ཨཀར བརིཙཻ, ཏེཊུཏལ - All Thiruppugazh & Search
ཏིརུཔཔུཀཥ༹ ཏེཊུཏལ
ཏིརུཔཔུཀཥ༹ ཏལངཀལ༹ - Thiruppugazh sthalam
ཏིརུཔཔུཀཥ༹ ཙནཏམ - Thiruppugazh by Santham
ཀནཏར ཨནུ༹པཱུཏི - Kandhar Anupoothi
བེལ, བིརུཏཏམ Vel virutham
མཡིལ བིརུཏཏམ Mayil virutham
ཙེབལ བིརུཏཏམ Saeval virutham
ཏིརུབཀུཔཔུ ThiruVaguppu
Back to Top
པཱམཔན༹ ཙུབཱམིཀལ༹
ཙཎམུཀ ཀབཙམ - Shanmuga Kavasam
པརིཔཱུརཎ པཉཙཱམིརཏ བཎཎམ - Paripoorna Panchamrtha vannam
པཀཻ ཀཊིཏལ - Pagai Kadithal
ཀུམཱརསཏབམ - Kumarstavam
པོར༹རི༹ བིཎཎཔཔམ - Potri Vinnappam
 
ཀནཏར ཀལི བེཎཔཱ - Kandhar kali Venba
བེལ མཱར༹ལ - Vel Maaral
ཙུཔཔིརམཎིཡ ཨཥཊོཏཏིརམ Subramnaya Ashtothram
108 མུརུཀཱ པོར༹རི༹ - Muruga Potri
1008 ཏིརུཔཔུཀཥ༹ མུརུཀཱ པོར༹རི༹ - Muruga Potri
Back to Top
ཀུརུཛི ཨིརཱཀབན༹ ཏིརུཔཔུཀཥ༹ བརིཙཻ
ཀུཀཤྲཱི བཱརིཡཱར ཏིརུཔཔུཀཥ༹ བརིཙཻ
ཙིལ བརི ཏིརུཔཔུཀཥ༹ Short Verses Thiruppugazh
པལ བརི ཏིརུཔཔུཀཥ༹ Long Verses Thiruppugazh
ཏིརུཔཔུཀཥི༹ལ པཀཏི མཱརཀཀམ Devotionnal Thiruppugazh
ཏིརུཔཔུཀཥི༹ལ ཡོཀ, ཉཱན༹ མཱརཀཀམ བིནཻ༹ ནཱིཀཀམ Yoga , Gnana & Vinai Neekam in Thiruppugazh
ནལམ ཏརུམ ཏིརུཔཔུཀཥ༹ Beneficial Thiruppugazh
བཱིཊུ པེརུ༹ ཏརུམ ཏིརུཔཔུཀཥ༹ Thiruppugazh for Liberation
Bairavar Thiruppugazh
Saraswathy Thiruppugazh
Hanuman Thiruppugazh
Paarvathy Thiruppugazh
ambaal Ambaal Songs
ཨཔིརཱམི ཨནཏཱཏི - Abirami Anthaathi
ཨཔིརཱམི ཨམམཻཔ པཏིཀམ Abirami Ammai Pathigam
ཙཀལ ཀལཱ བལལི - Sakalakala valli Maalai
ཙརསབཏི ཨནཏཱཏི - Saraswathi Anthhathi
ལལིཏཱ ནབརཏཏིན༹ མཱལཻ - Lalitha Navaratna Maalai
མཱིནཱ༹ཊཙིཡམམཻ པིལ༹ལཻ༹ཏཏམིཥ༹ Meenakshiammai pillai tamil
ஶ்རཱི མཱིནཱ༹ཊཙི པཉཙརཏན༹མ - Meenakshi Amman Pillai Tamil
བཊིབུཊཻ མཱཎིཀཀ མཱལཻ Vadivudai Maanicka Maalai
ཨཔཡཱམཔིཀཻ ཙཏཀམ - Abhayaambigai Sadhagam
ཀཱམཱཀཥི ཏུཀཀ ནིབརཱནི༹ Kaamaakshi Dukka Nivaarani
ཀཱམཱཊཙི ཨམམན༹ བིརུཏཏམ
Back to Top

Misc Songs
kids_sloka English pdf
Iyyappan Bhajans English pdf
ஶ்རཱི རུཏརམ, སཱུཀཏམ , ஶாན༹ཏི མམཏརམ in Thamizh
སུཔརཧམཎཡ ཨཥཊཀམ in Thamizh
ஶ்རཱི ལལིཏཱ སཧསརནཱམ སཏོཏརམ in Thamizh
ஶ்རཱི ལལིཏཱ སཧསརནཱམཱབལཱི in Thamizh
Subramanya Ashtothram ཤྲཱི ཙུཔཔིརམཎིཡ ཙུབཱམི ཨཥཊོཏཏིརམ
viishnu Vishnu Songs
Search Prabandham
པེརིཡཱཥ༹བཱར ཏིརུཔཔལལཱཎཊུ - ThiruPallandu 1-12
པེརིཡཱཥ༹བཱར ཏིརུམོཥི༹ - Periazhvar Thirumozhi 13-473
ཨཱཎཊཱལ༹ ཏིརུཔཔཱབཻ - Thiruppavai 474-503
ཨཱཎཊཱལ༹ ནཱཙཙིཡཱར ཏིརུམོཥི༹ - Nachiar Tirumozhi 504-646
ཀུལཙེཀར ཨཱཥ༹བཱར པེརུམཱལ༹ ཏིརུམོཥི༹ - Perumal Thirumozhi 647-751
ཏིརུམཥི༹ཙཻཡཱཥ༹བཱར ཏིརུཙཙནཏབིརུཏཏམ - Thiruchchanda Viruththam 752-871
ཏོཎཊརཊིཔཔོཊིཡཱཥ༹བཱར ཏིརུམཱལཻ - Thirumaalai 872-916
ཏོཎཊརཊིཔཔོཊིཡཱཥ༹བཱར ཏིརུཔཔལ༹ལི༹ ཨེཥུ༹ཙཙི - Thiruppalliyezhuchchi 917-926
Back to Top
ཏིརུཔཔཱཎཱཥ༹བཱར ཨམལན༹ ཨཱཏིཔིརཱན༹ - Amalanadhi piran 927-936
མཏུརཀབིཡཱཥ༹བཱར ཀཎཎི ནུཎ ཙིརུ༹ཏཏཱམཔུ - Kanni Nun Siruththambu 937-947
ཏིརུམངཀཻཡཱཥ༹བཱར པེརིཡ ཏིརུམོཥི༹ - Peria Thirumozhi 948-2031
ཏིརུམངཀཻཡཱཥ༹བཱར ཏིརུཀཀུརུ༹ན ཏཱཎཊཀམ- Kurun Thandagam 2031-2051
ཏིརུམངཀཻཡཱཥ༹བཱར ཏིརུ ནེཊུནཏཱཎཊཀམ - Nedum Thandagam 2052-2081
པོཡཀཻཡཱཥ༹བཱར མུཏལ ཏིརུབནཏཱཏི - Mudhal Thiruvandhadhi 2082-2181
པཱུཏཏཏཱཥ༹བཱར ཨིརཎཊཱམ ཏིརུབནཏཱཏི - Irandam Thiruvandhadhi 2182-2281
པེཡཱཥ༹བཱར མཱུན༹རཱ༹མ ཏིརུབནཏཱཏི - Moonram Thiruvandhadhi 2282-2381
ཏིརུམཥི༹ཙཻ ཨཱཥ༹བཱར ནཱན༹མུཀན༹ ཏིརུབནཏཱཏི - Naanmugan Thiruvandhadhi 2382-2477
ནམམཱཥ༹བཱར ཏིརུབིརུཏཏམ - Thiruviruththam 2478-2577
Back to Top
ནམམཱཥ༹བཱར ཏིརུབཱཙིརིཡམ - Thiruvasiriyam 2578-2584
ནམམཱཥ༹བཱར པེརིཡ ཏིརུབནཏཱཏི - Peria Thiruvandhadhi 2585-2671
ཏིརུམངཀཻ ཨཱཥ༹བཱར ཏིརུ ཨེཥུ༹ ཀཱུར༹རི༹རུཀཀཻ - Thiruvezhukkurrirukkai 2672
ཏིརུམངཀཻ ཨཱཥ༹བཱར ཙིརི༹ཡ ཏིརུམཊལ - Siriya Thirumadal 2673-2712
ཏིརུམངཀཻ ཨཱཥ༹བཱར པེརིཡ ཏིརུམཊལ - Peria Thirumadal 2713-2790
ཏིརུབརངཀཏཏམུཏནཱ༹ར ཨིརཱམཱནུ༹ཙ ནཱུར༹ར༹ནཏཱཏི - Ramanuja Nootrandhadi 2791-2898
ནམམཱཥ༹བཱར ཏིརུབཱཡ མོཥི༹ - Thiruvay Mozhi 2899-4000
ཀརུཊ ཀམན༹ ཏབ - Garuda Gamana Tava
Back to Top

This page was last modified on Thu, 13 Jun 2024 05:02:21 +0000
          send corrections and suggestions to admin-at-sivaya.org

index