சிவய.திருக்கூட்டம்
sivaya.org
Please set your language preference
by clicking below languages link
Search this site with
words in any language e.g. पोऱ्‌ऱि
song/pathigam/paasuram numbers: e.g. 7.039

This page in Tamil   Hindi/Sanskrit   Telugu   Malayalam   Bengali   Kannada   English   ITRANS    Marati  Gujarathi   Oriya   Singala   Tibetian   Thai   Japanese   Urdu   Cyrillic/Russian   Spanish   Hebrew  
Thirumurai   Saint Name  Book Name 
1 திருஞானசம்பந்த சுவாமிகள் திருக்கடைக்காப்பு
2 திருஞானசம்பந்த சுவாமிகள் திருக்கடைக்காப்பு
3 திருஞானசம்பந்த சுவாமிகள் திருக்கடைக்காப்பு
4 திருநாவுக்கரசர் தேவாரம்
5 திருநாவுக்கரசர் தேவாரம்
6 திருநாவுக்கரசர் தேவாரம்
7 சுந்தரமூர்த்தி சுவாமிகள் திருப்பாட்டு
8 மாணிக்க வாசகர்  திருவாசகம்
8 மாணிக்க வாசகர்  திருச்சிற்றம்பலக் கோவையார்
9 திருமாளிகைத் தேவர் திருவிசைப்பா
9 சேந்தனார் திருவிசைப்பா
9 கருவூர்த் தேவர் திருவிசைப்பா
9 பூந்துருத்தி நம்பி காடநம்பி திருவிசைப்பா
9 கண்டராதித்தர் திருவிசைப்பா
9 வேணாட்டடிகள் திருவிசைப்பா
9 திருவாலியமுதனார் திருவிசைப்பா
9 புருடோத்தம நம்பி திருவிசைப்பா
9 சேதிராயர் திருவிசைப்பா
9 சேந்தனார் திருப்பல்லாண்டு
10 திருமூலர் திருமந்திரம்
11 திரு ஆலவாய் உடையார் திருமுகப் பாசுரம்
11 காரைக்கால் அம்மையார்  திருஆலங்காட்டு மூத்த திருப்பதிகம்-1
11 காரைக்கால் அம்மையார்  திரு இரட்டை மணிமாலை
11 காரைக்கால் அம்மையார்  அற்புதத் திருவந்தாதி
11 ஐயடிகள் காடவர்கோன் நாயனார் திருக்கோயில் திருவெண்பா சேத்திரத்
11 சேரமான் பெருமாள் நாயனார் பொன்வண்ணத்தந்தாதி
11 சேரமான் பெருமாள் நாயனார் திருவாரூர் மும்மணிக்கோவை
11 சேரமான் பெருமாள் நாயனார் திருக்கயிலாய ஞான உலா
11 நக்கீரதேவ நாயனார் கயிலைபாதி காளத்திபாதி அந்தாதி
11 நக்கீரதேவ நாயனார் திருஈங்கோய்மலை எழுபது
11 நக்கீரதேவ நாயனார் திருவலஞ்சுழி மும்மணிக்கோவை
11 நக்கீரதேவ நாயனார் திருஎழு கூற்றிருக்கை
11 நக்கீரதேவ நாயனார் பெருந்தேவ பாணி
11 நக்கீரதேவ நாயனார் கோபப் பிரசாதம்
11 நக்கீரதேவ நாயனார் கார் எட்டு
11 நக்கீரதேவ நாயனார் போற்றித் திருக்கலி வெண்பா
11 நக்கீரதேவ நாயனார் திருமுருகாற்றுப்படை
11 நக்கீரதேவ நாயனார் திருக்கண்ணப்பதேவர் திருமறம்
11 கல்லாடதேவ நாயனார் திருக்கண்ணப்பதேவர் திருமறம்
11 கபிலதேவ நாயனார்  மூத்த நாயனார் திருஇரட்டைமணிமாலை
11 கபிலதேவ நாயனார்  சிவபெருமான் திருஇரட்டைமணிமாலை
11 கபிலதேவ நாயனார்  சிவபெருமான் திருவந்தாதி
11 பரணதேவ நாயனார் சிவபெருமான் திருவந்தாதி
11 இளம்பெருமான் அடிகள் சிவபெருமான் திருமும்மணிக்கோவை
11 அதிராவடிகள் மூத்த பிள்ளையார் திருமும்மணிக்கோவை
11 பட்டினத்துப் பிள்ளையார் கோயில் நான்மணிமாலை
11 பட்டினத்துப் பிள்ளையார் திருக்கழுமல மும்மணிக் கோவை
11 பட்டினத்துப் பிள்ளையார் திருவிடைமருதூர் மும்மணிக்கோவை
11 பட்டினத்துப் பிள்ளையார் திருஏகம்பமுடையார் திருவந்தாதி
11 பட்டினத்துப் பிள்ளையார் திருவொற்றியூர் ஒருபா ஒருபது
11 நம்பியாண்டார் நம்பி திருநாரையூர் விநாயகர் திருஇரட்டைமணிமாலை
11 நம்பியாண்டார் நம்பி கோயில் திருப்பண்ணியர் விருத்தம்
11 நம்பியாண்டார் நம்பி திருத்தொண்டர் திருவந்தாதி
11 நம்பியாண்டார் நம்பி ஆளுடையபிள்ளையார் திருவந்தாதி
11 நம்பியாண்டார் நம்பி ஆளுடையபிள்ளையார் திருச்சண்பை விருத்தம்
11 நம்பியாண்டார் நம்பி ஆளுடையபிள்ளையார் திருமும்மணிக்கோவை
11 நம்பியாண்டார் நம்பி ஆளுடையபிள்ளையார் திருவுலாமாலை
11 நம்பியாண்டார் நம்பி ஆளுடையபிள்ளையார் திருக்கலம்பகம்
11 நம்பியாண்டார் நம்பி ஆளுடையபிள்ளையார் திருத்தொகை
11 நம்பியாண்டார் நம்பி திருநாவுக்கரசு தேவர் திருஏகாதசமாலை
12 சேக்கிழார் திருமலைச் சருக்கம்
12 சேக்கிழார் தில்லை வாழ் அந்தணர் சருக்கம்
12 சேக்கிழார் இலை மலிந்த சருக்கம்
12 சேக்கிழார் மும்மையால் உலகாண்ட சருக்கம்
12 சேக்கிழார் திருநின்ற சருக்கம்
12 சேக்கிழார் வம்பறா வரிவண்டுச் சருக்கம்
12 சேக்கிழார் வார்கொண்ட வனமுலையாள் சருக்கம்
12 சேக்கிழார் பொய்யடிமை யில்லாத புலவர் சருக்கம்
12 சேக்கிழார் கறைக் கண்டன் சருக்கம்
12 சேக்கிழார் கடல் சூழ்ந்த சருக்கம்
12 சேக்கிழார் பத்தராய்ப் பணிவார் சருக்கம்
12 சேக்கிழார் மன்னிய சீர்ச் சருக்கம்
12 சேக்கிழார் வெள்ளானைச் சருக்கம்
12 கடவுண்மாமுனிவர் திருவாதவூரர் புராணம்

This page was last modified on Thu, 09 May 2024 05:33:06 +0000
 
   
    send corrections and suggestions to admin-at-sivaya.org

thirumurai index