சிவய.திருக்கூட்டம்
sivaya.org
Please set your language preference
by clicking below languages link
Search this site with
words in any language e.g. पोऱ्‌ऱि
song/pathigam/paasuram numbers: e.g. 7.039

This page in Tamil   Hindi/Sanskrit   Telugu   Malayalam   Bengali   Kannada   English   ITRANS    Marati  Gujarathi   Oriya   Singala   Tibetian   Thai   Japanese   Urdu   Cyrillic/Russian  

Thirumurai   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12

9.001 திருமாளிகைத் தேவர் - திருவிசைப்பா -திருமாளிகைத் தேவர் - கோயில் - ஒளிவளர் விளக்கே  (கோயில் (சிதம்பரம்))  
9.002 திருமாளிகைத் தேவர் - திருவிசைப்பா -திருமாளிகைத் தேவர் - கோயில் - உயர்கொடி யாடை  (கோயில் (சிதம்பரம்))  
9.003 திருமாளிகைத் தேவர் - திருவிசைப்பா -திருமாளிகைத் தேவர் - கோயில் - உறவாகிய யோகம்  (கோயில் (சிதம்பரம்))  
9.004 திருமாளிகைத் தேவர் - திருவிசைப்பா -திருமாளிகைத் தேவர் - கோயில் - இணங்கிலா ஈசன்  (கோயில் (சிதம்பரம்))  
9.005 சேந்தனார் - திருவிசைப்பா -சேந்தனார் - திருவீழிமிழலை  (திருவீழிமிழலை)  
9.006 சேந்தனார் - திருவிசைப்பா -சேந்தனார் - திருவாவடுதுறை  (திருவாவடுதுறை)  
9.007 சேந்தனார் - திருவிசைப்பா -சேந்தனார் - திருவிடைக்கழி  (திருவிடைக்கழி)  
9.008 கருவூர்த் தேவர் - திருவிசைப்பா -கருவூர்த் தேவர் - கோயில்  (கோயில் (சிதம்பரம்))  
9.009 கருவூர்த் தேவர் - திருவிசைப்பா -கருவூர்த் தேவர் - திருக்களந்தை ஆதித்தேச்சரம்  (திருக்களந்தை ஆதித்தேச்சரம்)  
9.010 கருவூர்த் தேவர் - திருவிசைப்பா -கருவூர்த் தேவர் - திருக்கீழ்க்கோட்டூர் மணியம்பலம்  (திருக்கீழ்க்கோட்டூர் மணியம்பலம்)  
9.011 கருவூர்த் தேவர் - திருவிசைப்பா -கருவூர்த் தேவர் - திருமுகத்தலை  (திருமுகத்தலை)  
9.012 கருவூர்த் தேவர் - திருவிசைப்பா -கருவூர்த் தேவர் - திரைலோக்கிய சுந்தரம்  (பொது -திரைலோக்கிய சுந்தரம்)  
9.013 கருவூர்த் தேவர் - திருவிசைப்பா -கருவூர்த் தேவர் - கங்கைகொண்ட சோளேச்சரம்  (கங்கைகொண்ட சோழீசுவரர்)  
9.014 கருவூர்த் தேவர் - திருவிசைப்பா -கருவூர்த் தேவர் - திருப்பூவணம்  (திருப்பூவணம்)  
9.015 கருவூர்த் தேவர் - திருவிசைப்பா -கருவூர்த் தேவர் - திருச்சாட்டியக்குடி  (திருச்சாட்டியக்குடி)  
9.016 கருவூர்த் தேவர் - திருவிசைப்பா -கருவூர்த் தேவர் - தஞ்சை இராசராசேச்சரம்  (தஞ்சை இராசராசேச்சரம்)  
9.017 கருவூர்த் தேவர் - திருவிசைப்பா -கருவூர்த் தேவர் - திருவிடைமருதூர்  (திருவிடைமருதூர்)  
9.018 பூந்துருத்தி நம்பி காடநம்பி - திருவிசைப்பா -பூந்துருத்தி நம்பி காடநம்பி - திருவாரூர் பஞ்சமம்  (திருவாரூர்)  
9.019 பூந்துருத்தி நம்பி காடநம்பி - திருவிசைப்பா -பூந்துருத்தி நம்பி காடநம்பி - கோயில்  (கோயில் (சிதம்பரம்))  
9.020 கண்டராதித்தர் - திருவிசைப்பா -கண்டராதித்தர் - கோயில்  (கோயில் (சிதம்பரம்))  
9.021 வேணாட்டடிகள் - திருவிசைப்பா -வேணாட்டடிகள் - கோயில்  (கோயில் (சிதம்பரம்))  
9.022 திருவாலியமுதனார் - திருவிசைப்பா -திருவாலியமுதனார் - கோயில்  (கோயில் (சிதம்பரம்))  
9.023 திருவாலியமுதனார் - திருவிசைப்பா -திருவாலியமுதனார் - கோயில்  (கோயில் (சிதம்பரம்))  
9.024 திருவாலியமுதனார் - திருவிசைப்பா -திருவாலியமுதனார் - கோயில்  (கோயில் (சிதம்பரம்))  
9.025 திருவாலியமுதனார் - திருவிசைப்பா -திருவாலியமுதனார் - கோயில்  (கோயில் (சிதம்பரம்))  
9.026 புருடோத்தம நம்பி - திருவிசைப்பா -புருடோத்தம நம்பி - கோயில்  (கோயில் (சிதம்பரம்))  
9.027 புருடோத்தம நம்பி - திருவிசைப்பா -புருடோத்தம நம்பி - கோயில்  (கோயில் (சிதம்பரம்))  
9.028 சேதிராயர் - திருவிசைப்பா -சேதிராயர் - கோயில்  (கோயில் (சிதம்பரம்))  
9.029 சேந்தனார் - திருப்பல்லாண்டு -சேந்தனார் - கோயில்  (கோயில் (சிதம்பரம்))  

Back to Top
திருமாளிகைத் தேவர்   திருவிசைப்பா  
9 - Thirumurai   Pathigam 9.001  
திருமாளிகைத் தேவர் - கோயில் - ஒளிவளர் விளக்கே  
Tune -   (Location: கோயில் (சிதம்பரம்) God: Goddess: )

ஒளிவளர் விளக்கே உலப்பிலா ஒன்றே
   உணர்வுசூழ் கடந்ததோர் உணர்வே
தெளிவளர் பளிங்கின் திரள்மணிக் குன்றே
   சித்தத்துள் தித்திக்குந் தேனே
அளிவளர் உள்ளத் தானந்தக் கனியே
   அம்பலம் ஆடரங் காக
வெளிவளர் தெய்வக் கூத்துகந் தாயைத்
   தொண்டனேன் விளம்புமா விளம்பே.

[1]

Back to Top
திருமாளிகைத் தேவர்   திருவிசைப்பா  
9 - Thirumurai   Pathigam 9.002  
திருமாளிகைத் தேவர் - கோயில் - உயர்கொடி யாடை  
Tune -   (Location: கோயில் (சிதம்பரம்) God: Goddess: )

உயர்கொடி யாடை மிடைபட லத்தின்
   ஓமதூ மப்பட லத்தின்
பியர்நெடு மாடத் தகிற்புகைப் படலம்
   பெருகிய பெரும்பற்றப் புலியூர்
சியரொளி மணிகள் நிரந்துசேர் கனகம்
   நிறைந்தசிற் றம்பலக் கூத்தா
மயரறும் அமரர் மகுடந்தோய் மலர்ச்சே
   வடிகள் என் மனத்துவைத் தருளே.
 
[1]

Back to Top
திருமாளிகைத் தேவர்   திருவிசைப்பா  
9 - Thirumurai   Pathigam 9.003  
திருமாளிகைத் தேவர் - கோயில் - உறவாகிய யோகம்  
Tune -   (Location: கோயில் (சிதம்பரம்) God: Goddess: )

உறவா கியயோ கமும்போ கமுமாய்
   உயிராளீ என்னும்என் பொன்ஒருநாள்
சிறவா தவர்புரஞ் செற்ற கொற்றச்
   சிலைகொண்டு பன்றிப்பின் சென்றுநின்ற
மறவா என் னும் மணி நீரருவி
   மகேந்திர மாமலை மேல்உறையும்
குறவா என் னும் குணக் குன்றே என்னும்
   குலாத்தில்லை யம்பலக் கூத்தனையே.
 

[1]

Back to Top
திருமாளிகைத் தேவர்   திருவிசைப்பா  
9 - Thirumurai   Pathigam 9.004  
திருமாளிகைத் தேவர் - கோயில் - இணங்கிலா ஈசன்  
Tune -   (Location: கோயில் (சிதம்பரம்) God: Goddess: )

இணங்கிலா ஈசன் நேசத்
   திருந்தசித் தத்தி னேற்கு
மணங்கொள்சீர்த் தில்லை வாணன்
   மணவடி யார்கள் வண்மைக்
குணங்களைக் கூறா வீறில்
   கோறைவாய்ப் பீறற் பிண்டப்
பிணங்களைக் காணா கண் வாய்
   பேசாதப் பேய்க ளோடே.

[1]

Back to Top
சேந்தனார்   திருவிசைப்பா  
9 - Thirumurai   Pathigam 9.005  
சேந்தனார் - திருவீழிமிழலை  
Tune -   (Location: திருவீழிமிழலை God: Goddess: )

ஏகநா யகனை இமையவர்க் கரசை
   என்னுயிர்க் கமுதினை எதிர்இல்
போகநா யகனைப் புயல்வணற் கருளிப்
   பொன்னெடுஞ் சிவிகையா ஊர்ந்த
மேகநா யகனை மிகுதிரு வீழி
   மிழலைவிண் ணிழிசெழுங் கோயில்
யோகநா யகனை யன்றிமற் றொன்றும்
   உண்டென உணர்கிலேன் யானே. 

[1]

Back to Top
சேந்தனார்   திருவிசைப்பா  
9 - Thirumurai   Pathigam 9.006  
சேந்தனார் - திருவாவடுதுறை  
Tune -   (Location: திருவாவடுதுறை God: Goddess: )

பொய்யாத வேதியர் சாந்தைமெய்ப்
   புகழாள ராயிரம் பூசுரர்
மெய்யே திருப்பணி செய்சீர்
   மிகுகா விரிக்கரை மேய
ஐயா திருவா வடுதுறை
   யமுதேயென் றுன்னை யழைத்தக்கால்
மையார் தடங்கண் மடந்தைக்கொன்
   றருளா தொழிவது மாதிமையே.

[1]

Back to Top
சேந்தனார்   திருவிசைப்பா  
9 - Thirumurai   Pathigam 9.007  
சேந்தனார் - திருவிடைக்கழி  
Tune -   (Location: திருவிடைக்கழி God: Goddess: )

மாலுலா மனந்தந் தென்கையிற் சங்கம்
   வவ்வினான் மலைமகள் மதலை
மேலுலாந் தேவர் குலமுழு தாளுங்
   குமரவேள் வள்ளிதன் மணாளன்
சேலுலாங் கழனித் திருவிடைக் கழியில்
   திருக்குரா நீழற்கீழ் நின்ற
வேலுலாந் தடக்கை வேந்தன்என் சேந்தன்
   என்னும்என் மெல்லியல் இவளே. 

[1]

Back to Top
கருவூர்த் தேவர்   திருவிசைப்பா  
9 - Thirumurai   Pathigam 9.008  
கருவூர்த் தேவர் - கோயில்  
Tune -   (Location: கோயில் (சிதம்பரம்) God: Goddess: )

கணம்விரி குடுமிச் செம்மணிக் கவைநாக்
   கறையணற் கட்செவிப் பகுவாய்
பணம்விரி துத்திப் பொறிகொள்வெள் ளெயிற்றுப்
   பாம்பணி பரமர்தங் கோயில்
மணம்விரி தருதே மாம்பொழில் மொழுப்பின்
   மழைதவழ் வளரிளங் கமுகந்
திணர்நிரை அரும்பும் பெரும் பற்றப் புலியூர்த்
   திருவளர் திருச்சிற்றம் பலமே. 

[1]

Back to Top
கருவூர்த் தேவர்   திருவிசைப்பா  
9 - Thirumurai   Pathigam 9.009  
கருவூர்த் தேவர் - திருக்களந்தை ஆதித்தேச்சரம்  
Tune -   (Location: திருக்களந்தை ஆதித்தேச்சரம் God: Goddess: )

கலைகடம் பொருளும் அறிவுமாய் என்னைக்
   கற்பினிற் பெற்றெடுத் தெனக்கே
முலைகடந் தருளுந் தாயினும் நல்ல
   முக்கணான் உறைவிடம் போலும்
மலைகுடைந் தனைய நெடுநிலை மாட
   மருங்கெலாம் மறையவர் முறையோத்
தலைகடல் முழங்கும் அந்தண்நீர்க் களந்தை
   அணிதிகழ் ஆதித்தேச் சரமே.

[1]

Back to Top
கருவூர்த் தேவர்   திருவிசைப்பா  
9 - Thirumurai   Pathigam 9.010  
கருவூர்த் தேவர் - திருக்கீழ்க்கோட்டூர் மணியம்பலம்  
Tune -   (Location: திருக்கீழ்க்கோட்டூர் மணியம்பலம் God: Goddess: )

தளிரொளி மணிப்பூம் பதம்சிலம் பலம்பச்
   சடைவிரித் தலையெறி கங்கைத்
தெளிரொளி மணிநீர்த் திவலைமுத் தரும்பித்
   திருமுகம் மலர்ந்துசொட் டட்டக்
கிளரொளி மணிவண் டறைபொழிற் பழனங்
   கெழுவுகம் பலைசெய்கீழ்க் கோட்டூர்
வளரொளி மணியம் பலத்துள்நின் றாடும்
   மைந்தன்என் மனங்கலந் தானே. 

[1]

Back to Top
கருவூர்த் தேவர்   திருவிசைப்பா  
9 - Thirumurai   Pathigam 9.011  
கருவூர்த் தேவர் - திருமுகத்தலை  
Tune -   (Location: திருமுகத்தலை God: Goddess: )

புவனநா யகனே அகவுயிர்க் கமுதே
   பூரணா ஆரணம் பொழியும்
பவளவாய் மணியே பணிசெய்வார்க் கிரங்கும்
   பசுபதீ பன்னகா பரணா
அவனிஞா யிறுபோன் றருள்புரிந் தடியேன்
   அகத்திலும் முகத்தலை மூதூர்த்
தவளமா மணிப்பூங் கோயிலும் அமர்ந்தாய்
   தனியனேன் தனிமைநீங் குதற்கே. 

[1]

Back to Top
கருவூர்த் தேவர்   திருவிசைப்பா  
9 - Thirumurai   Pathigam 9.012  
கருவூர்த் தேவர் - திரைலோக்கிய சுந்தரம்  
Tune -   (Location: பொது -திரைலோக்கிய சுந்தரம் God: Goddess: )

நீரோங்கி வளர்கமலம்
   நீர்பொருந்தாத் தன்மையன்றே
ஆரோங்கிமுகம் மலர்ந்தாங்
   கருவினையேன் திறம்மறந்தின்
றூரோங்கும் பழிபாரா
   துன்பாலே விழுந்தொழிந்தேன்
சீரோங்கும் பொழிற்கோடைத்
   திரைலோக்கிய சுந்தரனே. 

[1]

Back to Top
கருவூர்த் தேவர்   திருவிசைப்பா  
9 - Thirumurai   Pathigam 9.013  
கருவூர்த் தேவர் - கங்கைகொண்ட சோளேச்சரம்  
Tune -   (Location: கங்கைகொண்ட சோழீசுவரர் God: Goddess: )

அ ன்னமாய் விசும்பு பறந்தயன் தேட
அங்ஙனே பெரியநீ சிறிய
என்னையாள் விரும்பி என்மனம் புகுந்த
எளிமையை என்றும்நான் மறக்கேன்
முன்னம்மால் அறியா ஒருவனாம் இருவா
முக்கணா நாற்பெருந் தடந்தோள்
கன்னலே தேனே அமுதமே கங்கை
கொண்டசோ ளேச்சரத் தானே.

[1]

Back to Top
கருவூர்த் தேவர்   திருவிசைப்பா  
9 - Thirumurai   Pathigam 9.014  
கருவூர்த் தேவர் - திருப்பூவணம்  
Tune -   (Location: திருப்பூவணம் God: Goddess: )

திருவருள் புரிந்தாள் ஆண்டுகொண் டிங்ஙன்
   சிறியனுக் கினியது காட்டிப்
பெரிதருள் புரிந்தா னந்தமே தரும்நின்
   பெருமையிற் பெரியதொன் றுளதே
மருதர சிருங்கோங் ககில்மரம் சாடி
   வரைவளங் கவர்ந்திழி வையைப்
பொருதிரை மருங்கோங் காவண வீதிப்
   பூவணம் கோயில்கொண் டாயே. 

[1]

Back to Top
கருவூர்த் தேவர்   திருவிசைப்பா  
9 - Thirumurai   Pathigam 9.015  
கருவூர்த் தேவர் - திருச்சாட்டியக்குடி  
Tune -   (Location: திருச்சாட்டியக்குடி God: Goddess: )

பெரியவா கருணை இளநிலா வெறிக்கும்
   பிறைதவழ் சடைமொழுப் பவிழ்ந்து
சரியுமா சுழியம் குழைமிளிர்ந் திருபால்
   தாழ்ந்தவா காதுகள் கண்டம்
கரியவா தாமும் செய்யவாய் முறுவல்
   காட்டுமா சாட்டியக் குடியார்
இருகைகூம் பினகண் டலர்ந்தவா முகம்ஏழ்
   இருக்கையில் இருந்தஈ சனுக்கே. 

[1]

Back to Top
கருவூர்த் தேவர்   திருவிசைப்பா  
9 - Thirumurai   Pathigam 9.016  
கருவூர்த் தேவர் - தஞ்சை இராசராசேச்சரம்  
Tune -   (Location: தஞ்சை இராசராசேச்சரம் God: Goddess: )

உலகெலாம் தொழவந் தெழுக திர்ப்பரிதி
   ஒன்றுநூ றாயிர கோடி
அலகெலாம் பொதிந்த திருவுடம் பச்சோ
   அங்ஙனே யழகிதோ அரணம்
பலகுலாம் படைசெய் நெடுநிலை மாடம்
   பருவரை ஞாங்கர்வெண் டிங்கள்
இலைகுலாம் பதணத் திஞ்சிசூழ் தஞ்சை
   இராசரா சேச்சரத் திவர்க்கே.

[1]

Back to Top
கருவூர்த் தேவர்   திருவிசைப்பா  
9 - Thirumurai   Pathigam 9.017  
கருவூர்த் தேவர் - திருவிடைமருதூர்  
Tune -   (Location: திருவிடைமருதூர் God: Goddess: )

வெய்யசெஞ் சோதி மண்டலம் பொலிய
   வீங்கிருள் நடுநல்யா மத்தோர்
பையசெம் பாந்தள் பருமணி யுமிழ்ந்து
   பாவியேன் காதல்செய் காதில்
ஐயசெம் பொன்தோட் டவிர்சடை மொழுப்பின்
   அழிவழ கியதிரு நீற்று
மையசெங் கண்டத் தண்டவா னவர்கோன்
   மருவிடந் திருவிடை மருதே. 

[1]

Back to Top
பூந்துருத்தி நம்பி காடநம்பி   திருவிசைப்பா  
9 - Thirumurai   Pathigam 9.018  
பூந்துருத்தி நம்பி காடநம்பி - திருவாரூர் பஞ்சமம்  
Tune -   (Location: திருவாரூர் God: Goddess: )

கைக்குவான் முத்தின் சரிவளை பெய்து
   கழுத்தில்ஓர் தனிவடங் கட்டி
முக்கண்நா யகராய்ப் பவனிபோந் திங்ஙன்
   முரிவதோர் முரிவுமை யளவும்
தக்கசீர்க் கங்கை யளவும்அன் றென்னோ
   தம்மொருப் பாடுல கதன்மேல்
மிக்கசீர் ஆரூர் ஆதியாய் வீதி
   விடங்கராய் நடங்குலா வினரே. 

[1]

Back to Top
பூந்துருத்தி நம்பி காடநம்பி   திருவிசைப்பா  
9 - Thirumurai   Pathigam 9.019  
பூந்துருத்தி நம்பி காடநம்பி - கோயில்  
Tune -   (Location: கோயில் (சிதம்பரம்) God: Goddess: )

முத்து வயிரமணி மாணிக்க
   மாலைகண்மேற்
றொத்து மிளிர்வனபோற் றூண்டு
   விளக்கேய்ப்ப
எத்திசையும் வானவர்கள் ஏத்தும்
   எழில்தில்லை
அத்தனுக்கும் அம்பலமே யாடரங்க
   மாயிற்றே.

[1]

Back to Top
கண்டராதித்தர்   திருவிசைப்பா  
9 - Thirumurai   Pathigam 9.020  
கண்டராதித்தர் - கோயில்  
Tune -   (Location: கோயில் (சிதம்பரம்) God: Goddess: )

மின்னார் உருவம் மேல்வி ளங்க
   வெண்கொடி மாளிகைசூழப்
பொன்னார் குன்றம் ஒன்று வந்து
   நின்றது போலும்என்னாத்
தென்னா என்று வண்டு பாடும்
   தென்றில்லை யம்பலத்துள்
என்னா ரமுதை எங்கள் கோவை
   என்றுகொல் எய்துவதே. 

[1]

Back to Top
வேணாட்டடிகள்   திருவிசைப்பா  
9 - Thirumurai   Pathigam 9.021  
வேணாட்டடிகள் - கோயில்  
Tune -   (Location: கோயில் (சிதம்பரம்) God: Goddess: )

துச்சான செய்திடினும் பொறுப்பரன்றே
   ஆள் உகப்பார்
கைச்சாலும் சிறுகதலி இலைவேம்புங்
   கறிகொள்வார்
எச்சார்வும் இல்லாமை நீ அறிந்தும்
   எனதுபணி
நச்சாய்காண் திருத்தில்லை நடம்பயிலும்
   நம்பானே.

[1]

Back to Top
திருவாலியமுதனார்   திருவிசைப்பா  
9 - Thirumurai   Pathigam 9.022  
திருவாலியமுதனார் - கோயில்  
Tune -   (Location: கோயில் (சிதம்பரம்) God: Goddess: )

மையல் மாதொரு கூறன் மால்விடை
   யேறி மான்மறி யேந்தி யதடங்
கையன் கார்புரை யுங்கறைக்
   கண்டன் கனன் மழுவான்
ஐயன் ஆரழல் ஆடு வான்அணி
   நீர்வயல் தில்லை யம்பலத்தான்
செய்யபாதம் வந்தென் சிந்தை
   யுள் ளிடங் கொண் டனவே.

[1]

Back to Top
திருவாலியமுதனார்   திருவிசைப்பா  
9 - Thirumurai   Pathigam 9.023  
திருவாலியமுதனார் - கோயில்  
Tune -   (Location: கோயில் (சிதம்பரம்) God: Goddess: )

பவளமால் வரையைப் பனிபடர்ந் தனையதோர்
   படரொளி தருதிரு நீறும்
குவளை மாமலர்க் கண்ணியும் கொன்றையும்
   துன்றுபொற் குழற்றிருச் சடையுந்
திவள மாளிகை சூழ்தரு தில்லையுட்
   டிருநடம் புரிகின்ற
தவள வண்ணனை நினைதொறும் என்மனம்
   தழல்மெழு கொக்கின்றதே. 

[1]

Back to Top
திருவாலியமுதனார்   திருவிசைப்பா  
9 - Thirumurai   Pathigam 9.024  
திருவாலியமுதனார் - கோயில்  
Tune -   (Location: கோயில் (சிதம்பரம்) God: Goddess: )

அல்லாய்ப் பகலாய் அருவாய் உருவாய்
   ஆரா அமுதமாய்க்
கல்லால் நிழலாய் கயிலை மலையாய்
   காண அருள் என்று
பல்லா யிரம்பேர் பதஞ்ச லிகள்
   பரவ வெளிப்பட்டுச்
செல்வாய் மதிலின் றில்லைக் கருளித்
   தேவன் ஆடுமே.

[1]

Back to Top
திருவாலியமுதனார்   திருவிசைப்பா  
9 - Thirumurai   Pathigam 9.025  
திருவாலியமுதனார் - கோயில்  
Tune -   (Location: கோயில் (சிதம்பரம்) God: Goddess: )

கோல மலர்நெடுங்கட் கொவ்வை
   வாய்க்கொடி யேரிடையீர்
பாலினை யின்னமுதைப் பர
   மாய பரஞ்சுடரைச்
சேலுக ளும்வயல்சூழ் தில்லை
   மாநகர்ச் சிற்றம்பலத்
தேலுடை எம்மிறையை
   என்றுகொல் காண்பதுவே. 

[1]

Back to Top
புருடோத்தம நம்பி   திருவிசைப்பா  
9 - Thirumurai   Pathigam 9.026  
புருடோத்தம நம்பி - கோயில்  
Tune -   (Location: கோயில் (சிதம்பரம்) God: Goddess: )

வாரணி நறுமலர் வண்டு கெண்டு
   பஞ்சமம் செண்பக மாலை மாலை
வாரணி வனமுலை மெலியும் வண்ணம்
   வந்துவந் திவைநம்மை மயக்கு மாலோ
சீரணி மணிதிகழ் மாட மோங்கு
   தில்லையம் பலத்தெங்கள் செல்வன் வாரான்
ஆரெனை அருள்புரிந் தஞ்சல் என்பார்
   ஆவியின் பரமன்றென்றன் ஆதரவே.

[1]

Back to Top
புருடோத்தம நம்பி   திருவிசைப்பா  
9 - Thirumurai   Pathigam 9.027  
புருடோத்தம நம்பி - கோயில்  
Tune -   (Location: கோயில் (சிதம்பரம்) God: Goddess: )

வானவர்கள் வேண்ட
   வளர்நஞ்சை உண்டார்தாம்
ஊனமிலா என்கை
   ஒளிவளைகள் கொள்வாரோ
தேனல்வரி வண்டறையுந்
   தில்லைச்சிற் றம்பலவர்
நானமரோ என்னாதே
   நாடகமே யாடுவரே. 

[1]

Back to Top
சேதிராயர்   திருவிசைப்பா  
9 - Thirumurai   Pathigam 9.028  
சேதிராயர் - கோயில்  
Tune -   (Location: கோயில் (சிதம்பரம்) God: Goddess: )

சேலு லாம்வயல் தில்லையு ளீர்உமைச்
சால நாள் அயற் சார்வதி னால்இவள்
வேலை யார்விட முண்டுகந் தீரென்று
மால தாகுமென் வாணுதலே.

[1]

Back to Top
சேந்தனார்   திருப்பல்லாண்டு  
9 - Thirumurai   Pathigam 9.029  
சேந்தனார் - கோயில்  
Tune -   (Location: கோயில் (சிதம்பரம்) God: Goddess: )

மன்னுக தில்லை வளர்கநம் பத்தர்கள்
   வஞ்சகர் போயகலப்
பொன்னின்செய் மண்டபத் துள்ளே புகுந்து
   புவனியெல் லாம்விளங்க
அன்ன நடைமட வாள்உமை கோன்அடி
   யோமுக் கருள்புரிந்து
பின்னைப் பிறவி யறுக்க நெறிதந்த பித்தற்குப்
   பல்லாண்டு கூறுதுமே. 

[1]

This page was last modified on Thu, 09 May 2024 05:33:06 +0000
          send corrections and suggestions to admin-at-sivaya.org

thirumurai number