சிவய.திருக்கூட்டம்
sivaya.org
Please set your language preference
by clicking below languages link
Search this site with
words in any language e.g. पोऱ्‌ऱि
song/pathigam/paasuram numbers: e.g. 7.039

Selected thirumurai      thirumurai Thalangal      All thirumurai Songs     
This page in Tamil   Hindi/Sanskrit   Telugu   Malayalam   Bengali   Kannada   English   ITRANS    Marati  Gujarathi   Oriya   Singala   Tibetian   Thai   Japanese   Urdu   Cyrillic/Russian  

Thirumurai Pann
paN paN payilara~Nkam
antALikkuRi~nchi
(chAmA)
antALikkuRi~nchi Pann murai training
https://www.youtube.com/watch?v=UBSEatseXeQ
Anthaali Kurinji
a^npuRu chintaiya rAki yaTiyavar
na^npuRu nallUrp p^erumaNa mevini^n
Ri^npuRu m^entai yiNaiyaTi yettuvAr
tu^npuRu vArallar t^oNTuch^ey vAre.

tA^n^e^nai mu^npaTaittA^n ata Rintuta^n p^o^n^naTikke
nA^n^e^na pATalanto nAyi ^ne^naip p^oruTpaTuttu
vA^n^e^naivan t^etirk^oLLa matta yA^nai aruLpurintu
U^nuyir veRuch^eytA^n naொTit tA^nmalai uttama^ne

Uzhit^o RUzhimuRRum uyar p^o^nnaொTit tA^nmalaiyaich
chUzhichai yi^nkarumpi^n chuvai nAvala Ura^nch^o^n^na
ezhichai i^nRamizhAl ichain tettiya patti^naiyum
Azhi kaTalaraiyA a~nchai yappark kaRivippate
intaLam
(mAyamALavak^eLaLai)
intaLam Pann murai training
https://www.youtube.com/watch?v=s-C42f2gxyg

tA^na tA^na^na tA^na^na tA^na^na tA^na^nA
patikam
paN - intaLam (tiruppUntarAy )
ch^enn^e la~Nkazha ^nippazha ^nattaya lech^ezhum
pu^n^nai v^eNkizhi yiRpava Lampurai pUntarAy
tu^n^ni nallimai yormuTi toykazha lIrch^olIr
pi^n^nu ch^e~nchaTai yiRpiRai pAmpuTa^n vaittate.

patikam
paN - intaLam (^etirk^oLpATi (melaittirumaNa~ncheri) maNavALanAyakar yAzhm^ozhiyammai)
ayilAru mampata ^nARpura mU^nR^eytu
kuyilAru m^e^nm^ozhi yAL^oru kURAki
mayilAru malkiya cholai maNa~ncherip
payilvA^naip paRRini^n RArkkillai pAvame

11th min
https://www.sivaya.org/thirumurai_song.php?&pathigam_no=2.018 patikam
paN - intaLam (tirumarukal mANikkavaNNar vaNTuvArkuzhali)
chaTaiyA y^e^numAl charaNnI y^e^numAl
viTaiyA y^e^numAlv^eruvA vizhumAl
maTaiyAr kuvaLai malarum marukal
uTaiyAy takumo ivaLuN m^elive.

19th min
patikam
chaturam maRaitA^n tutich^eytu
paN - intaLam (tirumaRaikkATu (vetAraNyam) vetAraNiyechuvarar yAzhaippazhittam^ozhiyammai)
chaturam maRaitA^n Rutich^ey tuvaNa~Nkum
maturam p^ozhilchUzh maRaikkAT TuRaimaintA
ituna^n kiRaivait taruLch^ey kav^e^nakku^n
katavan tirukkAppuk k^oLLu~N karuttAle.

20th min
patikam
paN - intaLam (tiruchchAykkATu (chAyAva^nam) chAyAva^nechuvarar kuyiluna^nm^ozhiyammai)
nitta lunniya ma~nch^eytu nIrmalar tUvich
chitta m^o^nRaval lArkkaru Lu~nchiva^n koyil
matta yA^naiyi^n koTumvaN pIliyum vArit
tattunIrp p^o^n^ni chAkara mevuchAyk kATe.

kAntArapa~nchamam
(ketArak^eLaLai)
kAntArapa~nchamam Pann murai training
https://www.youtube.com/watch?v=-zOO0pTQXhY
kAntArapa~nchamam paN Raagam Kethaara
ch^oRRuNai vetiya^n choti vA^nava^n
p^oRRuNait tiruntaTi p^oruntak kait^ozhak
kaRRuNaip pUTTiyor kaTaliR pAychchi^num
naRRuNai yAvatu namachchi vAyave. 1

kAntArapa~nchamam
iTari^nun taLari^num ^e^natuRunoy
t^oTari^num u^nakazhal t^ozhut^ezhuve^n
kaTalta^nil amut^oTu kalantana~nchai
miTaRi^nil aTakkiya vetiya^ne
ituvo^emai yALumA RIvat^o^n R^emakkillaiyel
atuvovu^na ti^n^naruL AvaTu tuRaiyara^ne. 1
kAntAram
(navarochu)
kAntAram Pann murai training
https://www.youtube.com/watch?v=s-C42f2gxyg
47th min
patikam
paN - kAntAram (tiruAlavAy (maturai) ch^okkanAtachuvAmi mI^nATchiyammai)
mantira mAvatu nIRu vA^navar melatu nIRu
chuntara mAvatu nIRu tutikkap paTuvatu nIRu
tantira mAvatu nIRu chamayatti luLLatu nIRu
ch^entuvar vAyumai pa~Nka^n tiruvAla vAyA^n tirunIRe.

48th min
patikam
paN - kAntAram (tirupp^erumpuliyUr viyAkkirapurIchuvarar chavuntarAmpikaiyammai
maNNumor pAka muTaiyAr mAlumor pAka muTaiyAr
viNNumor pAka muTaiyAr veta muTaiya vimalar
kaNNumor pAka muTaiyAr ka~Nkai chaTaiyiR karantAr
p^eNNumor pAka muTaiyAr p^erumpuli yUrpiri yAre


49th min
patikam
paN - kAntAram (tirunaNA (pavA^ni) cha~NkamukanAtechuvarar vetama~Nkaiyammai)
pantAr vira^nmaTavAL pAkamA nAkampUN TeRateRi
antA raravaNinta vammA ^niTampolum antaN chAral
vantAr maTamanti kUttATa vArp^ozhilil vaNTupATach
ch^ente^n R^eLiy^oLirat temA~N ka^niyutirkkun tirunaNAve


51st min
patikam
paN - kAntAram (tirunallUr p^eriyANTechuvarar tiripurachuntariyammai)
p^eNNamarun tirume^ni yuTaiyIr piRa~NkuchaTaitAzhap
paNNamarum nA^nmaRaiye pATiyATal payilki^nRIr
tiNNamarum paimp^ozhilum vayalu~nchUzhnta tirunallUr
maNNamaru~N koyile koyilAka makizhntIre.


52nd min
patikam
uNTAy na~nchai umaiyor
paN - kAntAram (tiruv^eNkATu chuvetAraNiyechuvarar piramavittiyAnAyakiyammai)
uNTAy na~nchai yumaiyor pa~NkA v^e^nRuLkit
t^oNTAyt tiriyu maTiyAr ta~NkaL tuyara~NkaL
aNTA vaNNa maRuppA ^n^entai yUrpolum
v^eNTA maraimeR karuvaN TiyAzhch^ey v^eNkATe


53rd min
patikam
paN - kAntAram (tirumutuku^nRam (viruttAchalam) pazhamalainAtar p^eriyanAyakiyammai)
tevA chiRiyom pizhaiyaip p^oRuppAy p^eriyo^ne
AvA v^e^nRa~N kaTiyAr ta~NkaT karuLch^eyvAy
ovA vuvarik^oLLa vuyarntA y^e^nRetti
mUvA mu^nivar vaNa~Nku~N koyi^n mutuku^nRe.

https://www.youtube.com/watch?v=-zOO0pTQXhY kAntAram paN
mAtarp piRaikkaNNi yA^nai malaiyA^n makaL^oTum pATip
pot^oTu nIrchuman tettip pukuvA ravarpi^n pukuve^n
yAtu~n chuvaTu paTAmal aiyA RaTaiki^nRa potu
kAta^n maTappiTi yoTu~N kaLiRu varuva^na kaNTe^n
kaNTe ^navartirup pAta~N kaNTaRi yAta^na kaNTe^n
https://www.youtube.com/watch?v=-zOO0pTQXhY (17th min)
kAntAram
mAtarp piRaikkaNNi yA^nai malaiyA^n makaL^oTum pATip
pot^oTu nIrchuman tettip pukuvA ravarpi^n pukuve^n
yAtu~n chuvaTu paTAmal aiyA RaTaiki^nRa potu
kAta^n maTappiTi yoTu~N kaLiRu varuva^na kaNTe^n
kaNTe ^navartirup pAta~N kaNTaRi yAta^na kaNTe^n
kApputtiruttANTakam
()
kApputtiruttANTakam Pann murai training

kuRi~nchi
(arikAmpoti)
kuRi~nchi Pann murai training
https://www.youtube.com/watch?v=TUsZOpE7a1A
href='https://www.youtube.com/watch?v=TUsZOpE7a1A'>https://www.youtube.com/watch?v=TUsZOpE7a1A (~16 min)
viyAzhakkuRi~nchi
piTiyata^n uruvumai k^oLamiku kariyatu
vaTik^oTu ta^nataTi vazhipaTu mavariTar
kaTikaNa pativara aruLi^na^n mikuk^oTai
vaTivi^nar payilvali valamuRai yiRaiye.

k^oppaLittatirunerichai
()
k^oppaLittatirunerichai Pann murai training

k^olli
(navarochu)
k^olli Pann murai training

k^ollikkauvANam
()
k^ollikkauvANam Pann murai training

kauchikam
(pairavi)
kauchikam Pann murai training

chAtAri
(pantuvarALi)
chAtAri Pann murai training

chIkAmaram
(nAtanAmakkiriyai)
chIkAmaram Pann murai training
https://www.youtube.com/watch?v=s-C42f2gxyg

26th min
patikam https://www.sivaya.org/thirumurai_song.php?&pathigam_no=2.041
paN - chIkAmaram (tiruchchAykkATu (chAyAva^nam) chAyAva^nechuvarar kuyiluna^nm^ozhiyammai)
maNpukAr vA^npukuvar ma^namiLaiyAr pachiyAlu~N
kaNpukAr piNiyaRiyAr kaRRAru~N keTTArum
viNpukA r^e^naveNTA v^eNmATa n^eTuvItit
taNpukArch chAykkATT^en talaiva^nRAL chArntAre.

nInALu na^n^n^e~nche ni^naikaNTA yAraRivAr
chAnALum vAzhnALu~n chAykkATT^em p^erumARke
pUnALun talaichumappap pukazhnAma~n ch^evikeTpa
nAnALum navi^nRettap p^eRalAme nalvi^naiye. (3)


31st min
patikam https://www.sivaya.org/thirumurai_song.php?&pathigam_no=2.043
paN - chIkAmaram (tiruppuLLirukkuveLUr (vaittIchchura^nkovil) vaittiyanAtar taiyalnAyakiyammai)
kaLLArnta pU~Nk^o^nRai matamatta~N katirmatiyam
uLLArnta chaTaimuTiy^em p^erumA^nA ruRaiyumiTan
taLLAya champAti chaTAy^e^npAr tAmiruvar
puLLA^nArk karaiya^niTam puLLirukku veLUre.

ch^eTiyAya vuTaltIrppA^n tIvi^naikkor maruntAvA^n
p^oTiyATik kaTimaich^eyta puLLirukku veLUraik
kaTiyArnta p^ozhiRkAzhik kavuNiya^ncham panta^nch^ol
maTiyAtu ch^ollavallArk killaiyAm maRupiRappe. [ 11]


35th min
patikam https://www.sivaya.org/thirumurai_song.php?&pathigam_no=2.048
paN - chIkAmaram (tiruv^eNkATu chuvetAraNiyechuvarar piramavittiyAnAyakiyammai)
kaNkATTu nutalA^nu~N ka^nalkATTu~N kaiyA^num
p^eNkATTu muruvA^num piRaikATTu~n chaTaiyA^num
paNkATTu michaiyA^num payirkATTum puyalA^num
v^eNkATTi luRaivA^num viTaikATTu~N k^oTiyA^ne

peyaTaiyA piriv^eytum piLLaiyi^no TuLLani^nai
vAyi^nave varamp^eRuva raiyuRaveN TAv^o^nRum
veya^nato Lumaipa~Nka^n v^eNkATTu mukkuLanIr
toyvi^naiyA ravartammait toyAvAn tIvi^naiye [2]


38th min
patikam https://www.sivaya.org/thirumurai_song.php?&pathigam_no=2.047
paN - chIkAmaram (tirumayilai (mayilAppUr) kapAlIchuvarar kaRpakavalliyammai)
maTTiTTa pu^n^naiya~N kA^na^n maTamayilaik
kaTTiTTa~N k^oNTA^n kapAlIch charamamarntA^n
^oTTiTTa paNpi ^nuruttira palkaNattArk
kaTTiTTal kANAte potiyo pUmpAvAy.

champantam kurukkaL & nallachivam - tiru~nA^nachampantar tevArap payilara~Nkam
https://www.youtube.com/watch?v=We6VF_wy7u8
1st min
patikam https://www.sivaya.org/thirumurai_song.php?&pathigam_no=2.043
paN - chIkAmaram (tiruppuLLirukkuveLUr (vaittIchchura^nkovil) vaittiyanAtar taiyalnAyakiyammai)

kaLLArnta pU~Nk^o^nRai matamatta~N katirmatiyam
uLLArnta chaTaimuTiy^em p^erumA^nA ruRaiyumiTan
taLLAya champAti chaTAy^e^npAr tAmiruvar
puLLA^nArk karaiya^niTam puLLirukku veLUre.
ch^enturutti
(mattiyamAvati)
ch^enturutti Pann murai training

ch^evvazhi
(^etukalakAmpoti)
ch^evvazhi Pann murai training
https://www.youtube.com/watch?v=3SwxWknFL74

49th min
patikam https://www.sivaya.org/thirumurai_song.php?&pathigam_no=2.113
paN - ch^evvazhi (chIrkAzhi piramapurIchar tirunilainAyaki)
p^oTiyila~Nkun tirume^ni yALar puliyataLi^nar
aTiyila~Nku~N kazhalArkka ATum maTikaLLiTam
iTiyila~Nku~N kuralotam malkav v^eRivArtiraik
kaTiyila~Nkum pu^nalmut talaikku~NkaTaR kAzhiye.

51st min
patikam https://www.sivaya.org/thirumurai_song.php?&pathigam_no= 2.114
paN - ch^evvazhi (tirukketAram ketArechuvarar kauriyammai)
t^oNTara~nchu kaLiRum aTakkich churumpArmalar
iNTaikaTTi vazhipATu ch^eyyu miTam^e^nparAl
vaNTupATa mayilAla mA^nka^nRu tuLLavarik
k^eNTaipAyach chu^nainIla m^oTTalaru~N ketArame.

53st min
patikam https://www.sivaya.org/thirumurai_song.php?&pathigam_no=2.118
paN - ch^evvazhi (tirutilataippati (matimuttam) matimuttanAtechuvarar p^oRk^oTiyammai)
p^oTikaLpUchip palat^oNTar kUTip pularkAlaiye
aTikaLArat t^ozhutetta ni^nRa azhaka^n^niTam
k^oTikaLo~Nkik kulavum vizhavAr tilataippati
vaTik^oLcholaim malar maNa~Nkamazhum matimuttame.

56th min
patikam https://www.sivaya.org/thirumurai_song.php?&pathigam_no=2.120
paN - ch^evvazhi (tirumUkkIchchuram (uRaiyUr) )
chAntamv^eNNI R^e^nappUchi v^eLLa~nchaTai vaittavar
kAntaLArum viralezhai y^oTATiya kAraNam
Ayntuk^oNTA~N kaRiyan niRaintArava rArk^olo
venta^nmUkkIch charattaTikaL ch^eyki^nRator m^eymmaiye.
takkarAkam
(kAmpoti)
takkarAkam Pann murai training

takkechi
(kAmpoti)
takkechi Pann murai training
https://www.youtube.com/watch?v=RuceMeIhQ-0
takkechi paN
p^o^n^num m^eypp^oru Lumtaru vA^naip poka muntiru vumpuNarp pA^naip
pi^n^nai ^e^npizhai yaipp^oRup pA^naip pizhaiy^e lAntavi rappaNip pA^nai
i^n^na ta^nmaiya^n ^e^nRaRi v^oNNA ^emmA ^nai^eLi vantapi rA^nai
a^n^nam vaikum vayaRpazha ^nattaNi ArUrA^nai maRakkalu mAme. 1
tirukkuRunt^okai
(chivara~ncha^ni, chakA^nA, kA^naTA, chAra~NkA, charachuvati, pairavi)
tirukkuRunt^okai Pann murai training

tiruttANTakam
(peSh)
tiruttANTakam Pann murai training

tirunerichai
()
tirunerichai Pann murai training

tirunerichai:kAntAram
()
tirunerichai:kAntAram Pann murai training

tirunerichai:k^olli
()
tirunerichai:k^olli Pann murai training

tiruvaTittiruttANTakam
()
tiruvaTittiruttANTakam Pann murai training

tiruviruttam
()
tiruviruttam Pann murai training

naTTapATai
(kampIranATTai)
naTTapATai Pann murai training
https://www.youtube.com/watch?v=TUsZOpE7a1A
toTuTaiya ch^eviya^n| viTaiyeRiyor| tUv^eNmatichUTik
kATuTaiya|chuTa laipp^oTipUchi|y^e^n ^nuLLa~Nkavar kaLva^n
eTuTaiya|mala rA^nmu^nainATpaNin tetta aruLch^eyta
pITuTaiyapira mApurameviya p^emmA ^niva^na^nRe.

https://www.youtube.com/watch?v=HQdA_E-4gOc (10th min)
pUzhiyar ko^n v^epp^ozhitta pukaliyar ko^n kazhal poRRi
Azhimichai ka^nmitappil aNaintapirA^n aTi poRRi
vAzhitiru nAvalUr va^nR^oNTa^n patam poRRi
Uzhimali tiruvAtavUrar tiruttAL poRRi. – umApatichivam.
paN - naTTapATai (tiruppiramapuram (chIrkAzhi) piramapurIchar tirunilainAyaki)
https://www.youtube.com/watch?v=TUsZOpE7a1A (~ 1st min)
https://www.youtube.com/watch?v=HwGfywiXQ_U (~13th min)
https://www.youtube.com/watch?v=HQdA_E-4gOc (~16th min)
toTuTaiya ch^eviya^n| viTaiyeRiyor| tUv^eNmatichUTik
kATuTaiya|chuTa laipp^oTipUchi|y^e^n ^nuLLa~Nkavar kaLva^n
eTuTaiya|mala rA^nmu^nainATpaNin tetta aruLch^eyta
pITuTaiyapira mApurameviya p^emmA ^niva^na^nRe.

paN - naTTapATai (tirumarukalum tiruchch^e~NkATTa~NkuTiyum)

https://www.youtube.com/watch?v=HwGfywiXQ_U (16 min)
a~Nkamum vetamum otumnAvar antaNar nALum aTiparava
ma~Nku^n matitavazh mATavIti marukal nilAviya maintach^ollAy
ch^e~Nkaya lArpu^naR ch^elvamalku chIrk^oLch^e~N kATTa~N kuTiyata^nuL
ka~Nkul viLa~Nk^eri yentiyATu~N kaNapati yIchchara~N kAmuRave
https://www.youtube.com/watch?v=HwGfywiXQ_U (16 min)
mahaa gaNapatim manasaa smaraami |
mahaa gaNapatim
vasishTa vaama dEvAdi vandita ||
naTTarAkam
(pantuvarALi)
naTTarAkam Pann murai training
'https://www.youtube.com/watch?v=3SwxWknFL74

25th min
namp^oruL nammakkaL^e^nRu nachchiyichchai ch^eytunIr
ampara maTaintuchAla allaluyppa ta^nmu^nam
umparnAta ^nuttama^n ^oLimikunta ch^e~nchaTai
nampa^nmevu na^n^nakar nala~Nk^oLkAzhi chermi^ne.

p^o^n^nAr me^niya^ne pulittolai araikkachaittu
mi^n^nAr ch^e~nchaTaimel miLirk^o^nRai yaNintava^ne
ma^n^ne mAmaNiye mazhapATiyuL mANikkame
a^n^ne u^n^naiyallAl i^niyArai ni^naikke^ne. 1

erAr muppuramum ^eriyachchilai t^oTTava^nai
vArAr k^o~NkaiyuTa^n mazhapATiyuL meyava^naich
chIrAr nAvalarko^n ArUra^n uraittatamizh
pAror ettavallAr paralokat tiruppAre. 10

pa~nchamam
(Akiri)
pa~nchamam Pann murai training

pazhantakkarAkam
(Arapi/chuttachAveri)
pazhantakkarAkam Pann murai training

pazhampa~nchuram
(cha~NkarAparaNam‌)
pazhampa~nchuram Pann murai training

piyantaikkAntAram
(navarochu)
piyantaikkAntAram Pann murai training
https://www.youtube.com/watch?v=3SwxWknFL74
8th min
patikam https://www.sivaya.org/thirumurai_song.php?&pathigam_no=2.085
^e^np^oTu k^omp^oTAmai yivaimAr pila~Nka ^eruteRi yezhai yuTa^ne
p^o^np^oti mattamAlai pu^nalchUTi vant^e^n uLame pukunta ata^nAl
^o^npat^o T^o^nR^oTezhu pati^n^eTT^o TARum uTa^nAya nALka LavaitAm
a^np^oTu nallanalla vavainalla nalla aTiyA ravarkku mikave.

18th min
patikam https://www.sivaya.org/thirumurai_song.php?&pathigam_no=2.090
^entai yIcha^n^em p^erumA^n eRamar kaTavuL^e^n Rettich
chintai ch^eypavark kallAR ch^e^nRukai kUTuva ta^nRAl
kanta mAmala runtik kaTumpu^na ^nivAmalku karaimel
antaN cholai n^elvAyil arattuRai aTikaLtam aruLe


20th min
patikam https://www.sivaya.org/thirumurai_song.php?&pathigam_no=2.095
pATal vaNTaRai k^o^nRai pA^nmati pAypu^naR ka~Nkai
koTal kUviLa mAlai mattamu~n ch^e~nchaTaik kulAvi
vATal v^eNTalai mAlai maruviTa valliyan toNmel
ATa^n mAchuNa machaitta aTikaLuk kiTamara chiliye.

pukkatiruttANTakam
()
pukkatiruttANTakam Pann murai training

puRanIrmai
(pUpALam‌)
puRanIrmai Pann murai training
https://www.youtube.com/watch?v=RuceMeIhQ-0
(~18 min)
ma~Nkaiyark karachi vaLavarko^n pAvai varivaLaik kaimmaTa mA^ni
pa~Nkayach ch^elvi pANTimA tevi paNich^eytu nAT^oRum paravap
p^o~Nkazha luruva^n pUtanA yaka^nAl vetamum p^oruLkaLum aruLi
a~NkayaR kaNNi ta^n^n^oTum amarnta AlavA yAvatum ituve. 1

poRRiy^e^n vAzhmuta lAkiya p^oruLe
pularntatu pU~NkazhaR kiNaituNai malark^oN
TeRRini^n tirumukat t^emakkaruL malarum
^ezhilnakai k^oNTuni^n tiruvaTi t^ozhukom
cheRRitazhk kamala~NkaL malarumtaN vayalchUzh
tirupp^erun tuRai uRai chivap^erumA^ne
eRRuyar k^oTiyuTai yAy^e^nai yuTaiyAy
^emp^eru mA^npaLLi y^ezhuntaruLAye. 1

p^eriyatiruttANTakam
()
p^eriyatiruttANTakam Pann murai training

poRRittiruttANTakam
()
poRRittiruttANTakam Pann murai training

mullait tImpANi
(moka^nam)
mullait tImpANi Pann murai training
https://www.youtube.com/watch?v=UBSEatseXeQ
(~16th min)
Mullai Theempaani (Mohanam)
mutti n^eRi aRiyAta mUrkkar^oTum muyalve^nai,
patti n^eRi aRivittu, pazha vi^naikaL pARumvaNNam,
chitta malam aRuvittu, chivam Akki, ^e^nai ANTa
atta^n ^e^nakku aruLiya ARu, Ar p^eRuvAr? achchove

aruLA t^ozhintAl aTiye^nai
a~nchel ^e^npAr Ari~Nkup
p^oruLA ^e^n^naip pukuntANTa
p^o^n^ne p^o^n^nam palakkUttA
maruLAr ma^natto Tu^naippirintu
varuntu ve^nai vAv^e^nRu^n
t^eruLAr kUTTa~N kATTAyel
ch^ette po^nAR chiriyAro

kallAta pullaRiviR
kaTaippaTTa nAye^nai
vallALa ^nAyvantu
va^napp^eyti yirukkumvaNNam
palloru~N kANa^e^nRa^n
pachupAcham aRuttA^nai
^ellorum iRai~nchutillai
ampalatte kaNTe^ne

pUta~NkaL aintAkip
pula^nAkip p^oruLAkip
peta~NkaL a^naittumAyp
petamilAp p^erumaiya^naik
keta~NkaL k^eTuttANTa
kiLar^oLiyai marakatattai
veta~NkaL t^ozhutettum
viLa~Nkutillai kaNTe^ne
mekarAkakkuRi~nchi
(nIlAmpari)
mekarAkakkuRi~nchi Pann murai training
https://www.youtube.com/watch?v=We6VF_wy7u8
30th min
patikam https://www.sivaya.org/thirumurai_song.php?&pathigam_no=1.135
paN - mekarAkakkuRi~nchi (tirupparAytuRai tirupparAyttuRainAtar pachump^o^nmayilammai)

nIRuchervat^or me^niyarnerizhai
kURuchervat^or kolamAyp
pARuchertalaik kaiyarparAyttuRai
ARucherchaTai yaNNale.
yAzhmuri
(aTA^nA)
yAzhmuri Pann murai training

viyAzhakkuRi~nchi
(ch^eLarATTiram‌)
viyAzhakkuRi~nchi Pann murai training

antALik kuRi~nchi 3.124  3.125
intaLam 2.001  2.002  2.003  2.004  2.005  2.006  2.007  2.008  2.009  2.010  2.011  2.012  2.013  2.014  2.015  2.016  2.017  2.018  2.019  2.020  2.021  2.022  2.023  2.024  2.025  2.026  2.027  2.028  2.029  2.030  2.031  2.032  2.033  2.034  2.035  2.036  2.037  2.038  2.039  4.016  4.017  4.018  7.001  7.002  7.003  7.004  7.005  7.006  7.007  7.008  7.009  7.010  7.011  7.012
kAntAra pa~nchamam 3.001  3.002  3.003  3.004  3.005  3.006  3.007  3.008  3.009  3.010  3.011  3.012  3.013  3.014  3.015  3.016  3.017  3.018  3.019  3.020  3.021  3.022  3.023  7.077
kAntAram 2.054  2.055  2.056  2.057  2.058  2.059  2.060  2.061  2.062  2.063  2.064  2.065  2.066  2.067  2.068  2.069  2.070  2.071  2.072  2.073  2.074  2.075  2.076  2.077  2.078  2.079  2.080  2.081  2.082  4.002  4.003  4.004  4.005  4.006  4.007  7.071  7.072  7.073  7.074  7.075  7.101
kuRi~nchi 1.075  1.076  1.077  1.078  1.079  1.080  1.081  1.082  1.083  1.084  1.085  1.086  1.087  1.088  1.089  1.090  1.091  1.092  1.093  1.094  1.095  1.096  1.097  1.098  1.099  1.100  1.101  1.102  1.103  4.021  7.090  7.091  7.092  7.093
k^olli 3.024  3.025  3.026  3.027  3.028  3.029  3.030  3.031  3.032  3.033  3.034  3.035  3.036  3.037  3.038  3.039  3.040  3.041  3.042  3.043  3.044  3.045  3.046  3.047  3.048  3.049  3.050  3.051  3.052  3.053  3.054  3.055  3.056  3.057  3.058  3.059  3.060  3.061  3.062  3.063  3.064  3.065  3.066  3.117  3.127  4.001  4.022  4.023  7.031  7.032  7.033  7.034  7.035  7.036  7.037  7.038  7.039  7.040  7.041  7.042  7.043  7.044  7.045  7.046  7.094  7.096  7.097  7.098  7.099  7.100
chAtAri 3.067  3.068  3.069  3.070  3.071  3.072  3.073  3.074  3.075  3.076  3.077  3.078  3.079  3.080  3.081  3.082  3.083  3.084  3.085  3.086  3.087  3.088  3.089  3.090  3.091  3.092  3.093  3.094  3.095  3.096  3.097  3.098  3.099  4.009
chIkAmaram 2.040  2.041  2.042  2.043  2.044  2.045  2.046  2.047  2.048  2.049  2.050  2.051  2.052  2.053  4.019  4.020  7.086  7.087  7.088  7.089
ch^enturutti 7.095
ch^evvazhi 2.113  2.114  2.115  2.116  2.117  2.118  2.119  2.120  2.121  2.122
takkarAkam 1.023  1.024  1.025  1.026  1.027  1.028  1.029  1.030  1.031  1.032  1.033  1.034  1.035  1.036  1.037  1.038  1.039  1.040  1.041  1.042  1.043  1.044  1.045  1.046  7.013  7.014  7.015  7.016
takkechi 1.063  1.064  1.065  1.066  1.067  1.068  1.069  1.070  1.071  1.072  1.073  1.074  7.054  7.055  7.056  7.057  7.058  7.059  7.060  7.061  7.062  7.063  7.064  7.065  7.066  7.067  7.068  7.069  7.070
tiru nerichai 4.024  4.025  4.026  4.027  4.028  4.029  4.030  4.031  4.032  4.033  4.034  4.035  4.036  4.037  4.038  4.039  4.040  4.041  4.042  4.043  4.044  4.045  4.046  4.047  4.048  4.049  4.050  4.051  4.052  4.053  4.054  4.055  4.056  4.057  4.058  4.059  4.060  4.061  4.062  4.063  4.064  4.065  4.066  4.067  4.068  4.069  4.070  4.071  4.072  4.073  4.074  4.075  4.076  4.077  4.078  4.079
tiru viruttam 4.080  4.081  4.082  4.083  4.084  4.085  4.086  4.087  4.088  4.089  4.090  4.091  4.092  4.093  4.094  4.095  4.096  4.097  4.098  4.099  4.100  4.101  4.102  4.103  4.104  4.105  4.106  4.107  4.108  4.109  4.110  4.111  4.112  4.113
tiruk kuRunt^okai 5.001  5.002  5.003  5.004  5.005  5.006  5.007  5.008  5.009  5.010  5.011  5.012  5.013  5.014  5.015  5.016  5.017  5.018  5.019  5.020  5.021  5.022  5.023  5.024  5.025  5.026  5.027  5.028  5.029  5.030  5.031  5.032  5.033  5.034  5.035  5.036  5.037  5.038  5.039  5.040  5.041  5.042  5.043  5.044  5.045  5.046  5.047  5.048  5.049  5.050  5.051  5.052  5.053  5.054  5.055  5.056  5.057  5.058  5.059  5.060  5.061  5.062  5.063  5.064  5.065  5.066  5.067  5.068  5.069  5.070  5.071  5.072  5.073  5.074  5.075  5.076  5.077  5.078  5.079  5.080  5.081  5.082  5.083  5.084  5.085  5.086  5.087  5.088  5.089  5.090  5.091  5.092  5.093  5.094  5.095  5.096  5.097  5.098  5.099  5.100
tirut tANTakam 6.001  6.002  6.003  6.004  6.005  6.006  6.007  6.008  6.009  6.010  6.011  6.012  6.013  6.014  6.015  6.016  6.017  6.018  6.019  6.020  6.021  6.022  6.023  6.024  6.025  6.026  6.027  6.028  6.029  6.030  6.031  6.032  6.033  6.034  6.035  6.036  6.037  6.038  6.039  6.040  6.041  6.042  6.043  6.044  6.045  6.046  6.047  6.048  6.049  6.050  6.051  6.052  6.053  6.054  6.055  6.056  6.057  6.058  6.059  6.060  6.061  6.062  6.063  6.064  6.065  6.066  6.067  6.068  6.069  6.070  6.071  6.072  6.073  6.074  6.075  6.076  6.077  6.078  6.079  6.080  6.081  6.082  6.083  6.084  6.085  6.086  6.087  6.088  6.089  6.090  6.091  6.092  6.093  6.094  6.095  6.096  6.097  6.098  6.099
naTTapATai 1.001  1.002  1.003  1.004  1.005  1.006  1.007  1.008  1.009  1.010  1.011  1.012  1.013  1.014  1.015  1.016  1.017  1.018  1.019  1.020  1.021  1.022  7.078  7.079  7.080  7.081
naTTarAkam 2.097  2.098  2.099  2.100  2.101  2.102  2.103  2.104  2.105  2.106  2.107  2.108  2.109  2.110  2.111  2.112  7.017  7.018  7.019  7.020  7.021  7.022  7.023  7.024  7.025  7.026  7.027  7.028  7.029  7.030  7.082
pazhantakkarAkam 1.047  1.048  1.049  1.050  1.051  1.052  1.053  1.054  1.055  1.056  1.057  1.058  1.059  1.060  1.061  1.062  4.012  4.013
pazham pa~nchuram 3.100  3.101  3.102  3.103  3.104  3.105  3.106  3.107  3.108  3.109  3.110  3.111  3.112  3.113  3.114  3.115  3.116  4.014  4.015  7.047  7.048  7.049  7.050  7.051  7.052  7.053
piyantaik kAntAram 2.083  2.084  2.085  2.086  2.087  2.088  2.089  2.090  2.091  2.092  2.093  2.094  2.095  2.096  4.008  7.076
puRanIrmai 3.118  3.119  3.120  3.121  3.122  3.123  7.083  7.084  7.085
mekarAkak kuRi~nchi. 1.129  1.130  1.131  1.132  1.133  1.134  1.135
yAzhmUri 1.136
viyAzhak kuRi~nchi. 1.104  1.105  1.106  1.107  1.108  1.109  1.110  1.111  1.112  1.113  1.114  1.115  1.116  1.117  1.118  1.119  1.120  1.121  1.122  1.123  1.124  1.125  1.126  1.127  1.128

This page was last modified on Sat, 20 Jul 2024 00:11:37 +0000
          send corrections and suggestions to admin-at-sivaya.org

thirumurai pann