சிவய.திருக்கூட்டம்
sivaya.org
Please set your language preference
by clicking below languages link
Search this site with
words in any language e.g. पोऱ्‌ऱि
song/pathigam/paasuram numbers: e.g. 7.039

This page in Tamil   Hindi/Sanskrit   Telugu   Malayalam   Bengali   Kannada   English   ITRANS    Marati  Gujarathi   Oriya   Singala   Tibetian   Thai   Japanese   Urdu   Cyrillic/Russian   Spanish   Hebrew  

திரு அருணகிரிநாதர் அருளிய திருப்புகழில் இருந்து 1008 முருகா போற்றி

(Thiruppugazh song number)
1 ஓம் அகத்ய மாமுநி பொருப்பின் மேவிய தம்பிரானே போற்றி (631)
2 ஓம் அக்கண மணமருள் பெருமாளே போற்றி (1)
3 ஓம் அசபைசெகர் சோதி நாத பெருமாளே போற்றி (1165)
4 ஓம் அசுரரை வெட்டிச் சங்கார மாடிய பெருமாளே போற்றி (827)
5 ஓம் அசுரர் மாள வேலேவு பெருமாளே போற்றி (1054)
6 ஓம் அசுரர்குலம் பாழ்க்க வேலெ டுத்த பெருமாளே போற்றி (1130)
7 ஓம் அஞ்சாநெஞ் சாக்கந் தரவல பெருமாளே போற்றி (674)
8 ஓம் அடங்கப் பெருமாளே போற்றி (54)
9 ஓம் அடங்கைவே லுறவிடும் பெருமாளே போற்றி (1103)
10 ஓம் அடல்மருக குமரேச மேலாய வானோர்கள் பெருமாளே போற்றி (1153)
11 ஓம் அடியவர் கயிலைக் கான பெருமாளே போற்றி (517)
12 ஓம் அடியவர்கள் பாட லுக்கி சைந்த பெருமாளே போற்றி (1132)
13 ஓம் அடியார்க் கெளிய பெருமாளே போற்றி (72)
14 ஓம் அடியார்க்கு நல்ல பெருமாளே போற்றி (477)
15 ஓம் அணங்கை மணமுன் புணர்ந்த பெருமாளே போற்றி (1167)
16 ஓம் அணிய கயல் உகளும் வயல் அத்திப்பட்டில் உறை பெருமாளே போற்றி (895)
17 ஓம் அணைதெய்வா னைத்தனமு மேமகிழ்ந் துபுணர் தம்பிரானே போற்றி (495)
18 ஓம் அண்ட ருந்தொழு செந்திலி லின்புறு தம்பிரானே போற்றி (85)
19 ஓம் அண்டரய னும்பரவு தம்பிரானே போற்றி (892)
20 ஓம் அண்டர்சிறை வெட்டி விட்ட பெருமாளே போற்றி (1234)
 
21 ஓம் அண்மி விரும்பிய பெருமாளே போற்றி (1301)
22 ஓம் அதனிற்குடி யாயி ருந்தருள் பெருமாளே போற்றி (173)
23 ஓம் அதிகை மாநகர் மருவிய சசிமகள் பெருமாளே போற்றி (738)
24 ஓம் அதிப ராக்ரம வீரா வானவர் பெருமாளே போற்றி (1168)
25 ஓம் அதிபஇடைக் கழிமேவு பெருமாளே போற்றி (796)
26 ஓம் அத்திக்கரை யிச்சித் துறைதரு பெருமாளே போற்றி (896)
27 ஓம் அந்தசுர காலப் பெருமாளே போற்றி (1334)
28 ஓம் அன்றஞ் சலென்ற பெருமாளே போற்றி (1238)
29 ஓம் அபய மெனவணை பழநி மருவிய பெருமாளே போற்றி (146)
30 ஓம் அப்பா குமரப் பெருமாளே போற்றி (274)
31 ஓம் அமரரை யுஞ்சிறை மீட்டருள் பெருமாளே போற்றி (929)
32 ஓம் அமரர் லோகம் வாழ வைத்த பெருமாளே போற்றி (647)
33 ஓம் அமரர்க் கரசாகிய பெருமாளே போற்றி (396)
34 ஓம் அமரர்சிறை மீட்ட பெருமாளே போற்றி (192)
35 ஓம் அமரர்பதி வாழ வைத்த பெருமாளே போற்றி (693)
36 ஓம் அமராபதி யதில்வாழ்பவர் தம்பிரானே போற்றி (909)
37 ஓம் அமரும் அரகர சிவசுத அடியவர் பெருமாளே போற்றி (691)
38 ஓம் அமரேசனை முழுதுங் காத்த பெருமாளே போற்றி (90)
39 ஓம் அமர்செய வல்ல பெருமாளே போற்றி (658)
40 ஓம் அமர்த்தி விட்டசு வாமீ அடியவர் தம்பிரானே போற்றி (438)
 
41 ஓம் அமளிந லங்கொள் பெருமாளே போற்றி (401)
42 ஓம் அமுத மென்குயங் களின்மு யங்கிய பெருமாளே போற்றி (1148)
43 ஓம் அமைந்த வேலும் புயமிசை மேவிய பெருமாளே போற்றி (1074)
44 ஓம் அம்பலச்சிதம்ப ரத்தமர்ந்த தம்பிரானே போற்றி (469)
45 ஓம் அம்பலத் தாடுமவர் தம்பிரானே போற்றி (472)
46 ஓம் அயனைக் குட்டிய பெருமாளே போற்றி (1298)
47 ஓம் அயிலாபு கழ்ந்தவர்கள் பெருமாளே போற்றி (1241)
48 ஓம் அயிலும் மயிலும் அழகு முடைய பெருமாளே போற்றி (165)
49 ஓம் அரக்கர் தலைக் குலை கொத்திய வேளே போற்றி (287)
50 ஓம் அரசுநிலை யிட்ட பெருமாளே போற்றி (405)
51 ஓம் அரநிம லர்க்கு நன்றி போதித்த பெருமாளே போற்றி (1166)
52 ஓம் அரனருள்சற் புதல்வோனே அருணகிரிப் பெருமாளே போற்றி (399)
53 ஓம் அரவு சதகோடி யிருடியர்கள் புகழ்ஞான பெருமாளே போற்றி (502)
54 ஓம் அரிபிரம புரந்த ராதியர் தம்பிரானே போற்றி (406)
55 ஓம் அரிய கதிர் காமத்தில் உரிய அபிராமனே போற்றி (641)
56 ஓம் அரிய செந்தில் வந்த பெருமாளே போற்றி (92)
57 ஓம் அரிய மயிலயில்கொ டிந்தம் பலத்தின்மகிழ் பெருமாளே போற்றி (985)
58 ஓம் அரியர பிரம புரந்த ராதியர் தம்பிரானே போற்றி (386)
59 ஓம் அரியர பிரமர் தம்பிரானே போற்றி (1077)
60 ஓம் அருக்கொ ணாமலை தருக்கு லாவிய பெருமாளே போற்றி (649)
 
61 ஓம் அருட்கு காவரு ணைப்பதி யுற்றருள் பெருமாளே போற்றி (429)
62 ஓம் அருட்செ றிந்தவி நாசியுள் மேவிய பெருமாளே போற்றி (945)
63 ஓம் அருண கிரிகுற மகளை மருவிய பெருமாளே போற்றி (375)
64 ஓம் அருண கிரிவாழ் பெருமாளே போற்றி (400)
65 ஓம் அருணகி ரிக்குட் சிறந்த மர்ந்தருள் பெருமாளே போற்றி (420)
66 ஓம் அருணகிரி நகரிலெழு கோபு ரத்த மர்ந்த பெருமாளே போற்றி (403)
67 ஓம் அருணா சலத்திலுறை பெருமாளே போற்றி (441)
68 ஓம் அருணாபுரி வீதியி னிற்கும் பெருமாளே போற்றி (397)
69 ஓம் அருணை நகர்தனி லழகுடன் மருவிய பெருமாளே போற்றி (372)
70 ஓம் அருணை மாநகர் மேவியு லாவிய பெருமாளே போற்றி (385)
71 ஓம் அருணை மீதி லேமேவு பெருமாளே போற்றி (435)
72 ஓம் அருணை யிறையவர்பெ ரியகோபு ரத்தில் வடபா லமர்ந்த அறுமுகப் பெருமாளே போற்றி (398)
73 ஓம் அருணை யிற்சித் தித்தெ னக்குத் தெளிவருள் பெருமாளே போற்றி (408)
74 ஓம் அருணை வந்துதென் திசைதனி லுறைதரு பெருமாளே போற்றி (410)
75 ஓம் அருணையின் விலங்கல் மேவு பெருமாளே போற்றி (434)
76 ஓம் அருணையில் வாழ்வாக மேவிய பெருமாளே போற்றி (416)
77 ஓம் அருள்கொ டாடி சிதம்பர மேவிய தம்பிரானே போற்றி (474)
78 ஓம் அருள்செம்பொற் புலியூர் மருவிய பெருமாளே போற்றி (499)
79 ஓம் அருள்பரங்கி ரிக்குட்சி றந்த பெருமாளே போற்றி (9)
80 ஓம் அருள்புதல்வ அண்ட ராஜர் பெருமாளே போற்றி (210)
 
81 ஓம் அறநாலைப் புகல்வோனே அவிநாசிப் பெருமாளே போற்றி (942)
82 ஓம் அறிவருளும் ஆனை முகவோனே போற்றி (5)
83 ஓம் அறிவை யறிவது பொருளென அருளிய பெருமாளே போற்றி (367)
84 ஓம் அறுமுக குறமக ளன்ப மாதவர் பெருமாளே போற்றி (745)
85 ஓம் அறுமுகப் பெருமாளே போற்றி (426)
86 ஓம் அலைபொரு தசெந்தில் தங்கிய பெருமாளே போற்றி (32)
87 ஓம் அலையாமலை மேவிய பத்தர்கள் பெருமாளே போற்றி (1314)
88 ஓம் அலைவாயு கந்த பெருமாளே போற்றி (99)
89 ஓம் அழக தாய்வரும் பெருமாளே போற்றி (443)
90 ஓம் அழகதிரு வேர கத்தின் முருகோனே போற்றி (216)
91 ஓம் அழகர்தென் மாதைக் கேயுறை பெருமாளே போற்றி (730)
92 ஓம் அழகினு டனமரு மரகர சிவசிவ பெருமாளே போற்றி (525)
93 ஓம் அழகிய திருச்சிற் றம்ப லம்புகு பெருமாளே போற்றி (462)
94 ஓம் அழகியசு வாமி மலையில மர்ந்தருள் பெருமாளே போற்றி (236)
95 ஓம் அழகியதிரு வானைக் காவுறை பெருமாளே போற்றி (360)
96 ஓம் அழகு திருத்தணி மலையில் நடித்தருள் பெருமாளே போற்றி (263)
97 ஓம் அழகு மயிலை நடத்து பெருமாளே போற்றி (186)
98 ஓம் அழகு மாண்மையு மிலகிய சரவண பெருமாளே போற்றி (1008)
99 ஓம் அழகு முடைய பெருமாளே போற்றி (129)
100 ஓம் அழகுக் கோயில் மீதில் மருவிய பெருமாளே போற்றி (906)
 
101 ஓம் அழகுசி றக்கக் காஞ்சி மேவிய பெருமாளே போற்றி (340)
102 ஓம் அழகுபெற நெறிவருடி யண்டருந் தொண்டுறுந் தம்பிரானே போற்றி (860)
103 ஓம் அழகொ டும்பழு வூர்க்குள் மேவிய பெருமாளே போற்றி (890)
104 ஓம் அவச முடன்மல ரடிதொழு துருகிய பெருமாளே போற்றி (370)
105 ஓம் அவன் ஆள் உலகம் குடி ஏற்றிய பெருமாளே போற்றி (582)
106 ஓம் அவைதரு வித்தருள் பெருமாளே போற்றி (722)
107 ஓம் ஆசை உற்று அயரும் அச் சேவகப் பெருமாளே போற்றி (377)
108 ஓம் ஆசை பற்றிஅரு ணாச லத்தின்மகிழ் பெருமாளே போற்றி (439)
109 ஓம் ஆசைமரு வுஞ்சோதி பெருமாளே போற்றி (1111)
110 ஓம் ஆடானை நித்தமுறை பெருமாளே போற்றி (981)
111 ஓம் ஆதாரத் தொளியானே ஆரூரிற் பெருமாளே போற்றி (819)
112 ஓம் ஆதிச் சோலைம லைப்பதி யிற்றிகழ் பெருமாளே போற்றி (1317)
113 ஓம் ஆதிமுத லாக வந்த பெருமாளே போற்றி (1310)
114 ஓம் ஆதியரு ணாசல மமர்ந்த பெருமாளே போற்றி (1328)
115 ஓம் ஆதியான செந்தில் வாழ்வதான பெருமாளே போற்றி (70)
116 ஓம் ஆதுலருக் காறுமுகப் பெருமாளே போற்றி (1160)
117 ஓம் ஆனை முகார்க னிட்ட பெருமாளே போற்றி (414)
118 ஓம் ஆனைக் காவினி லப்பர்ப்ரி யப்படு பெருமாளே போற்றி (366)
119 ஓம் ஆனைக் காவில் மேவி யருளிய பெருமாளே போற்றி (361)
120 ஓம் ஆனைமுகற் கிளையோனே ஆறுமுகப் பெருமாளே போற்றி (1291)
 
121 ஓம் ஆபத்தி லஞ்ச லென்ற பெருமாளே போற்றி (1202)
122 ஓம் ஆர ணத்தினார் வாழ்வே நமோநம தம்பிரானே போற்றி (994)
123 ஓம் ஆரத்தினை எழுதி வனத்தே எற்றிய பெருமாளே போற்றி (104)
124 ஓம் ஆர்ப்பெழச் சாடவல பெருமாளே போற்றி (978)
125 ஓம் ஆறுதிருப் பதியில்வளர் பெருமாளே போற்றி (308)
126 ஓம் ஆவி னன்குடி மீதி லங்கிய பெருமாளே போற்றி (200)
127 ஓம் ஆவி னன்குடி யோனேசு ராதிபர் பெருமாளே போற்றி (197)
128 ஓம் ஆவி னன்குடி வாழ்வா னதேவர்கள் பெருமாளே போற்றி (170)
129 ஓம் ஆவி னன்குடி வெற்பினி னிற்கும் பெருமாளே போற்றி (152)
130 ஓம் இஞ்சிகுடிப் பார்வ தீச ரருளிய பெருமாளே போற்றி (807)
131 ஓம் இட்டசிறை விட்ட பெருமாளே போற்றி (302)
132 ஓம் இணைநா கையில்வாழ் பெருமாளே போற்றி (830)
133 ஓம் இணையிலி ரத்னச் சிகண்டி யூருறை பெருமாளே போற்றி (788)
134 ஓம் இதயத்திட மேமருவு பெருமாளே போற்றி (687)
135 ஓம் இந்திர கோமான் நீள்வானமரர் கந்தருவானோர் ஏனோர் பெருமாளே போற்றி (1133)
136 ஓம் இனிய கரபுரப் பதியி லறுமுகப் பெருமாளே போற்றி (671)
137 ஓம் இமையவர் ஏதம் தீர்த்த பெருமாளே போற்றி (676)
138 ஓம் இமையவள்த னால்ம கிழ்ந்த பெருமாளே போற்றி (161)
139 ஓம் இருதனவி நோதப் பெருமாளே போற்றி (636)
140 ஓம் இருப்பழநிக் கிரிக்குமரப் பெருமாளே போற்றி (149)
 
141 ஓம் இறக்கப் போர்செய்த பெருமாளே போற்றி (1289)
142 ஓம் இலகிய சசிப்பெண் மேவு பெருமாளே போற்றி (610)
143 ஓம் இலஞ்சி மருவிய பெருமாளே போற்றி (971)
144 ஓம் இளைத்தஅயிற் கரக்குமரப் பெருமாளே போற்றி (1020)
145 ஓம் ஈச னோடு ப்ரியப்படு பெருமாளே போற்றி (1214)
146 ஓம் ஈசன் முக்கணி ருத்தன ளித்தருள் பெருமாளே போற்றி (357)
147 ஓம் ஈடேற வைத்தபுகழ் பெருமாளே போற்றி (505)
148 ஓம் ஈறில் பந்தணைந லூர மர்ந்துவளர் தம்பிரானே போற்றி (855)
149 ஓம் உண்ட நெஞ்சறி தேனே வானோர் பெருமாளே போற்றி (21)
150 ஓம் உத்தர கோசத் தலமுறை கந்தப் பெருமாளே போற்றி (982)
151 ஓம் உனது தாளை வணங்கிட அருள் செய்வாய் போற்றி (1329)
152 ஓம் உம்பர் கும்பர் நம்பு தம்பிரானே போற்றி (97)
153 ஓம் உரகனும் புலி கண்ட ஊர்மகிழ் தம்பிரானே போற்றி (511)
154 ஓம் உருகு முருகப் பெருமாளே போற்றி (271)
155 ஓம் உரைதரு தேவாசு ராதிபர் பெருமாளே போற்றி (1134)
156 ஓம் உலக முழுதொரு நொடியினில் வலம்வரு பெருமாளே போற்றி (1006)
157 ஓம் உலகமும் புரந்த பெருமாளே போற்றி (1276)
158 ஓம் உலகுகுடி யேற்றிய பெருமாளே போற்றி (1235)
159 ஓம் உளமு மாட வாழ்தேவர் பெருமாளே போற்றி (1053)
160 ஓம் ஊதி கிரிக்குட் கருத்து கந்தருள் பெருமாளே போற்றி (612)
 
161 ஓம் ஊதிமலை மீது கந்த பெருமாளே போற்றி (611)
162 ஓம் ஊமைத் தேவர்கள் தம்பிரானே போற்றி (59)
163 ஓம் எட்டிகு டிப்பதி வேலா மேலோர் பெருமாளே போற்றி (834)
164 ஓம் எணுபஞ்ச ணையின்மருவு பெருமாளே போற்றி (1249)
165 ஓம் எண்க ணங்க மர்ந்தி ருந்த பெருமாளே போற்றி (835)
166 ஓம் எதிரு நிசிசர ரைப்பெலி யிட்டருள் பெருமாளே போற்றி (4)
167 ஓம் எத்தினார்க் கெளிய பெருமாளே போற்றி (275)
168 ஓம் எந்தைபூ சித்துமகிழ் தம்பிரானே போற்றி (897)
169 ஓம் எனது மகவென வுமைதரு மிமையவர் பெருமாளே போற்றி (1005)
170 ஓம் எனவொரு அயில்தொட்ட அரசே யிமையோர் பெருமாளே போற்றி (1137)
171 ஓம் என்காதல் மாலைமுடி ஆறுமுக வாவமரர் பெருமாளே போற்றி (813)
172 ஓம் என்றும் பொழுது போக்கிய பெருமாளே போற்றி (1182)
173 ஓம் எறிந்திட்டு விளையாடு பெருமாளே போற்றி (488)
174 ஓம் எழுகரை நாட்டவர் தம்பிரானே போற்றி (986)
175 ஓம் ஏக நாயகா லோக நாயகா இமையவர் பெருமாளே போற்றி (858)
176 ஓம் ஏரக பொருப்பிற் பூத்த பெருமாளே போற்றி (235)
177 ஓம் ஏரகத் தமர்ந்த பெருமாளே போற்றி (212)
178 ஓம் ஏரகத் திறைவ னென இருந்தனையே போற்றி (1326)
179 ஓம் ஏழைக் கிரங்கும் பெருமாளே போற்றி (1263)
180 ஓம் ஐந்துகரத் தானைமுகப் பெருமாளே போற்றி (3)
 
181 ஓம் ஒடுக்கத் துச்செறி வாய்த்த லத்துறை பெருமாளே போற்றி (987)
182 ஓம் ஒண் பரம் திரு அம்பலம் திகழ் தம்பிரானே போற்றி (463)
183 ஓம் ஒருதனி வேலேவிய பெருமாளே போற்றி (442)
184 ஓம் ஒருமயி லைப்பதி வாழ்வே தேவர்கள் பெருமாளே போற்றி (697)
185 ஓம் ஒருவனே செச்சை மருவு நேர் சித்ர உருவனே மிக்க பெருமாளே போற்றி (1085)
186 ஓம் ஒள் குக்(கு)டக் கொற்றக் கொடியுள பெருமாளே போற்றி (1195)
187 ஓம் ஓத மறை ராமெசுர மேவும் குமரா அமரர் பெருமாளே போற்றி (983)
188 ஓம் ஓது என்றுஅழகுடன் அன்று ஓதும் பெருமாளே போற்றி (1087)
189 ஓம் ஓரெ ழுத்தி லாறெ ழுத்தை யோது வித்த பெருமாளே போற்றி (544)
190 ஓம் கங்கைப் பதிநதி காசியில் மேவிய பெருமாளே போற்றி (652)
191 ஓம் கச்சி நத்தி நாட்கொள் பெருமாளே போற்றி (349)
192 ஓம் கச்சிக்கச் சாலையில் மேவிய பெருமாளே போற்றி (347)
193 ஓம் கச்சிச் சொக்கப் பெருமாளே போற்றி (330)
194 ஓம் கடகமுட னமர்பொருத பெருமாளே போற்றி (1092)
195 ஓம் கடற்கச்சிப் பதிச்சொக்கப் பெருமாளே போற்றி (323)
196 ஓம் கடலெனவு டைந்தவுண ரோடத் தாக்கிய பெருமாளே போற்றி (1173)
197 ஓம் கடவட மலையுறை பெருமாளே போற்றி (526)
198 ஓம் கடவுட்சக் கிரவர்த்திப் பெருமாளே போற்றி (1131)
199 ஓம் கடவுள்செக சோதிப் பெருமாளே போற்றி (515)
200 ஓம் கடினத னத்திற் கலந்தி லங்கிய தம்பிரானே போற்றி (1012)
 
201 ஓம் கணபதி யாருக்கு இளைய விநோதப் பெருமாளே போற்றி (934)
202 ஓம் கதலிவன மேவு பெருமாளே போற்றி (542)
203 ஓம் கதிசெய்நதி வந்துறுந் தென்கடம் பந்துறைப் பெருமாளே போற்றி (922)
204 ஓம் கதியேசொற் பரவேளே கருவூரிற் பெருமாளே போற்றி (923)
205 ஓம் கதிரகா மக்கிரிப் பெருமாளே போற்றி (643)
206 ஓம் கதிர்க்காம முற்றார் முருகோனே போற்றி (642)
207 ஓம் கநககிரி யிலகு கந்தப் பெருமாளே போற்றி (618)
208 ஓம் கந்தசு ரேசர் பெருமாளே போற்றி (100)
209 ஓம் கந்தன் என்று அண்டர் அண்டமும் தொழும் பெருமாளே போற்றி (1101)
210 ஓம் கந்தன்குடி யின்தங்கிய பெருமாளே போற்றி (801)
211 ஓம் கந்தப் பொழில்திகழ் குருமலை மருவிய பெருமாளே போற்றி (206)
212 ஓம் கந்தா செந்திற் பெருமாளே போற்றி (61)
213 ஓம் கந்தி யோடகஞ் சேர்பழநி வாழ்குமர பெருமாளே போற்றி (174)
214 ஓம் கனக சபைதனில் மேவிய கந்தப் பெருமாளே போற்றி (452)
215 ஓம் கனகசபை மருவு கந்தப் பெருமாளே போற்றி (451)
216 ஓம் கனல்மால் வரைசேர் பெருமாளே போற்றி (421)
217 ஓம் கனவயற் றிகழ்திருக் கரபுரத் தறுமுகப் பெருமாளே போற்றி (668)
218 ஓம் கனவிலு மறியாப் பெருமாளே போற்றி (494)
219 ஓம் கம்பலத் திற்குற மங்கைபக் கத்துறை தம்பிரானே போற்றி (453)
220 ஓம் கம்பை நகர்மீத மர்ந்த பெருமாளே போற்றி (348)
 
221 ஓம் கயத்தொடுகைப் பிடித்தமணப் பெருமாளே போற்றி (793)
222 ஓம் கயநிறை வளமுறு சிவகிரி மருவிய பெருமாளே போற்றி (150)
223 ஓம் கயப்பதி வாழ்வான தேவர்கள் பெருமாளே போற்றி (364)
224 ஓம் கயர்ந்தோர்க் களிக்கும் பெருமாளே போற்றி (1270)
225 ஓம் கரகுலி சேந்த்ரர் தங்கள் பெருமாளே போற்றி (402)
226 ஓம் கரபுரியில் வீறு பெருமாளே போற்றி (669)
227 ஓம் கரிமுகவ னிளைய கந்தப் பெருமாளே போற்றி (31)
228 ஓம் கரிய வேடுவர் சிறுமியொ டுருகிய பெருமாளே போற்றி (1009)
229 ஓம் கரிவனம் வாழ்சம்பு நாதர் தந்தருள் பெருமாளே போற்றி (362)
230 ஓம் கருணை பொழிந்து மேவிய பெருமாளே போற்றி (654)
231 ஓம் கருணை யுமைதரு சரவண சுரபதி பெருமாளே போற்றி (374)
232 ஓம் கருணைய தமிழிற் பாடல் கேட்டருள் பெருமாளே போற்றி (778)
233 ஓம் கருணையில் உறையும் பெருமாளே போற்றி (388)
234 ஓம் கருணையு மொப்பிலாப் பெருமாளே போற்றி (1209)
235 ஓம் கருது வார்ம னம்பு குந்த பெருமாளே போற்றி (1210)
236 ஓம் கருவூ ரழகப் பெருமாளே போற்றி (925)
237 ஓம் கருவைப் பதிக்குளுறை பெருமாளே போற்றி (924)
238 ஓம் கர்த்தாவுக் கேற்கப் பொருளருள் பெருமாளே போற்றி (1019)
239 ஓம் கறிந்தோர்க் களிக்கும் பெருமாளே போற்றி (589)
240 ஓம் கற்பகத் தோப்புக் காத்த பெருமாளே போற்றி (1300)
 
241 ஓம் கற்பதரு நாடர் பெருமாளே போற்றி (603)
242 ஓம் கற்பினுக் குற்றுபுணர் பெருமாளே போற்றி (1114)
243 ஓம் கற்றுற் றுணர்போதா கச்சிப் பெருமாளே போற்றி (329)
244 ஓம் கலைநூலுடை முருகாவழ லோங்கிய வோங்கலின்வண் பெருமாளே போற்றி (427)
245 ஓம் களிப்பொடுகைப் பிடித்தமணப் பெருமாளே போற்றி (1021)
246 ஓம் கழகு பெறநிலை பெறவர மருளிய பெருமாளே போற்றி (369)
247 ஓம் கழல்ப ணிந்துநின் றமரர்கள் தொழவல பெருமாளே போற்றி (825)
248 ஓம் கழியிற் குமரப் பெருமாளே போற்றி (792)
249 ஓம் கழுகு மலைமகா நகர்க்குள் மேவிய பெருமாளே போற்றி (632)
250 ஓம் கழுகும லைக்குட் சிறக்க மேவிய பெருமாளே போற்றி (633)
251 ஓம் கழுமலந கர்க்குமர பெருமாளே போற்றி (777)
252 ஓம் கவிஞரு சாத்துணைப் பெருமாளே போற்றி (1248)
253 ஓம் கவுணியர் வேந்த தேவர் பெருமாளே போற்றி (774)
254 ஓம் கவுரிதி ருக்கொட் டமர்ந்த இநதிரர் தம்பிரானே போற்றி (321)
255 ஓம் கவுரியம் பைக்குப் புத்ரஎ வர்க்கும் பெருமாளே போற்றி (317)
256 ஓம் காசம்பழ னாபுரி மேவிய பெருமாளே போற்றி (188)
257 ஓம் காசி கங்கையில் மேவிய பெருமாளே போற்றி (653)
258 ஓம் காசி யிற்பிர தாப மாயுறை பெருமாளே போற்றி (651)
259 ஓம் காஞ்சி ரங்குடி ஆறு முகத்தெம் பெருமாளே போற்றி (832)
260 ஓம் காஞ்சிப்பதி மாநகர் மேவிய பெருமாளே போற்றி (351)
 
261 ஓம் காணெங்கள் பழநி மேவு பெருமாளே போற்றி (162)
262 ஓம் காதல் சோலைவளர் வெற்பிலுறை முத்தர்புகழ் தம்பிரானே போற்றி (1313)
263 ஓம் காதல்மி குத்துமி கப்ர மித்தருள் தம்பிரானே போற்றி (1147)
264 ஓம் கானப்பேரிற் பெருமாளே போற்றி (1333)
265 ஓம் கானமயில் மேல்த ரித்த பெருமாளே போற்றி (786)
266 ஓம் காம கச்சியிற் சால மேவுபொற் பெருமாளே போற்றி (343)
267 ஓம் காம சுந்தரி வாழ்வே தேவர்கள் பெருமாளே போற்றி (998)
268 ஓம் காமவேள் மைத்துனப் பெருமாளே போற்றி (1105)
269 ஓம் காமாரி வாமி பெற்ற பெருமாளே போற்றி (223)
270 ஓம் காமாவறு சோம போற்றி (775)
271 ஓம் கார சமந்திர மீத மர்ந்தருள் தம்பிரானே போற்றி (456)
272 ஓம் கால னாடல் தவிர்க்கும் பெருமாளே போற்றி (910)
273 ஓம் காலன் முதுகை விரிக்கும் பெருமாளே போற்றி (432)
274 ஓம் கால்வி லங்கு களைத்த றித்த பெருமாளே போற்றி (706)
275 ஓம் காழிப்பதி மேவி யுகந்த பெருமாளே போற்றி (766)
276 ஓம் காவ ளூர்தனில் முத்தமி ழுந்தெரி பெருமாளே போற்றி (882)
277 ஓம் காவான நாடர்கள் பகைச்ச வட்டிய தம்பிரானே போற்றி (1142)
278 ஓம் காவேரி வடகரைச் சாமி மலையுறை தம்பிரானே போற்றி (203)
279 ஓம் கிரவுஞ் சக்கிரி வகிர்ந்த வேலுள பெருமாளே போற்றி (856)
280 ஓம் கீரனூர் உறை சத்தி தரித்து அருள் பெருமாளே போற்றி (952)
 
281 ஓம் குகசர வணபவ வாய்ந்த தேவர்கள் பெருமாளே போற்றி (696)
282 ஓம் குக்குடக் கொடிதரித்த பெருமாளே போற்றி (1295)
283 ஓம் குடசை மாநகர் வாழ்வுற மேவிய பெருமாளே போற்றி (837)
284 ஓம் குடிலிற்குற மானொடு மேவிய பெருமாளே போற்றி (1197)
285 ஓம் குடிவளர் கந்தப் பெருமாளே போற்றி (627)
286 ஓம் குணங்கூடி யேவாழு பெருமாளே போற்றி (1244)
287 ஓம் குணவமு துய்க்கத் தெளிந்து கொண்டருள் தம்பிரானே போற்றி (1013)
288 ஓம் குத்திவெட் டிப்பொருத பெருமாளே போற்றி (1115)
289 ஓம் குத்துப்பட ஒத்துப் பொரவல பெருமாளே போற்றி (6)
290 ஓம் குன்றமெ றிந்த பெருமாளே போற்றி (1254)
291 ஓம் குன்றுக ளெங்கினு மேவ ளர்ந்தருள் பெருமாளே போற்றி (193)
292 ஓம் குன்றுதோ றாடல் மேவிய பெருமாளே போற்றி (516)
293 ஓம் குமரகு றத்தி நம்பு பெருமாளே போற்றி (1081)
294 ஓம் குமரகுரு கார்த்திகைப் பெருமாளே போற்றி (1299)
295 ஓம் குமரகுரு பரஅமரர் வானாடர் பேணஅருள் தம்பிரானே போற்றி (1140)
296 ஓம் குமரகோட் டத்த மர்ந்த பெருமாளே போற்றி (352)
297 ஓம் குமரனே யமரர்தம் பெருமாளே போற்றி (1107)
298 ஓம் கும்பகொணத் தாறுமுகப் பெருமாளே போற்றி (864)
299 ஓம் கும்பகோ ணத்திலுறை பெருமாளே போற்றி (865)
300 ஓம் கும்பமுநி கும்பிடுந் தம்பிரானே போற்றி (62)
 
301 ஓம் குரங்காடு துறைக்குமரப் பெருமாளே போற்றி (879)
302 ஓம் குருகிரி மேவிய பெருமாளே போற்றி (226)
303 ஓம் குருகுமர பழநிவளர் வெற்புத் தனிற்றிகழு பெருமாளே போற்றி (157)
304 ஓம் குருபர னெனவரு கூந்த லூருறை பெருமாளே போற்றி (874)
305 ஓம் குருபர பழநியி லென்று மேவிய பெருமாளே போற்றி (119)
306 ஓம் குருமலை மருவிய பெருமாளே போற்றி (225)
307 ஓம் குருமலை மீத மர்ந்த பெருமாளே போற்றி (224)
308 ஓம் குருமலையின் மருவுகுரு நாத வும்பர்தம் பெருமாளே போற்றி (207)
309 ஓம் குருமலையின் மேல மர்ந்த பெருமாளே போற்றி (220)
310 ஓம் குறமகள் பாதம் போற்று பெருமாளே போற்றி (675)
311 ஓம் குறவர் சுந்தரி யோடே கூடிய பெருமாளே போற்றி (1141)
312 ஓம் குறவர்மக ளைப்பு ணர்ந்த பெருமாளே போற்றி (139)
313 ஓம் குறுக விடவல பெருமாளே போற்றி (404)
314 ஓம் குறையா மெய்த்தவர் பெருமாளே போற்றி (836)
315 ஓம் குறைவி லிமையவர் பெருமாளே போற்றி (613)
316 ஓம் குற்றால ரிடத்தி லுற்றருள் பெருமாளே போற்றி (977)
317 ஓம் குலகிரி மகிழ்ந்து மேவு பெருமாளே போற்றி (1322)
318 ஓம் குலகிரி யிற்புக் குற்றுரை யுக்ரப் பெருமாளே போற்றி (1321)
319 ஓம் குலவிய மாலை மேவு பெருமாளே போற்றி (1277)
320 ஓம் குலவு குறமக ளழகொடு தழுவிய பெருமாளே போற்றி (1003)
 
321 ஓம் குலையநெடு வேல்விடும் பெருமாளே போற்றி (1246)
322 ஓம் குளந்தை மாநகர்த் தளியுறை பெருமாளே போற்றி (953)
323 ஓம் குளிர்வய லூரார மேவும் பெருமாளே போற்றி (900)
324 ஓம் குழிக்குள் மேவிய வானோர்க ளேதொழு தம்பிரானே போற்றி (746)
325 ஓம் குவித்துக் கும்பிடும் பெருமாளே போற்றி (15)
326 ஓம் கூடற்பதி மீதினில் மேவிய பெருமாளே போற்றி (963)
327 ஓம் கூடிக்கு லாவு மண்டர் பெருமாளே போற்றி (1242)
328 ஓம் கூற்றுவிழத் தாண்டியென தாகமதில் வாழ்குமர தம்பிரானே போற்றி (756)
329 ஓம் கெங்கு மேவிய தேவால யந்தொறு பெருமாளே போற்றி (1306)
330 ஓம் கெடக்கன்றிய பெருமாளே போற்றி (64)
331 ஓம் கெர்ப்பபு ரத்தி லறுமுகப் பெருமாளே போற்றி (927)
332 ஓம் கேசவன் பரவுகுரு மலையில்யோ கத்த மர்ந்த பெருமாளே போற்றி (222)
333 ஓம் கைத்தளைக ளைந்த பெருமாளே போற்றி (344)
334 ஓம் கைத்தொ ழுத்த றித்து விட்ட பெருமாளே போற்றி (288)
335 ஓம் கைப்பி டித்த சேவகப் பெருமாளே போற்றி (1252)
336 ஓம் கொங்கணகி ரிக்குள்வளர் பெருமாளே போற்றி (616)
337 ஓம் கொங்கிற் றிருச்செங் கோட்டுறை பெருமாளே போற்றி (594)
338 ஓம் கொங்கிற்பட் டாலி நகருறை பெருமாளே போற்றி (941)
339 ஓம் கொங்கு நாட்டுத் திருச்செங் கோட்டுப் பெருமாளே போற்றி (591)
340 ஓம் கொங்கு ராஜபு ரத்துறை பெருமாளே போற்றி (935)
 
341 ஓம் கொச்சைவாழ் முத்தமிழ்ப் பெருமாளே போற்றி (773)
342 ஓம் கொடுமுடிக் குமரப் பெருமாளே போற்றி (932)
343 ஓம் கொட்புள நற்றிரு வக்கரை யுற்றுறை பெருமாளே போற்றி (723)
344 ஓம் கொத்துக் கிளையுடல் பட்டுக அமர்செய்த பெருமாளே போற்றி (1158)
345 ஓம் கொற்ற வங்குற மங்கைவி ரும்பிய தம்பிரானே போற்றி (1145)
346 ஓம் கொற்றர்பணிக் கொட்டைநகர்ப் பெருமாளே போற்றி (871)
347 ஓம் கொலை அவுணருடன் உடன் அன்று அமர் பொருத பெருமாளே போற்றி (1226)
348 ஓம் கொல்லிமலை மேனின்ற பெருமாளே போற்றி (607)
349 ஓம் கொழுங்கொ டுந்திண் குன்றந் தங்குந் தம்பிரானே போற்றி (620)
350 ஓம் கோடிநகர் மேவிவளர் பெருமாளே போற்றி (842)
351 ஓம் கோடை யெனும்பதி வந்த இந்திரர் பெருமாளே போற்றி (707)
352 ஓம் கோடைக்குள் வாழ வந்த பெருமாளே போற்றி (709)
353 ஓம் கோடைத் தேவப் பெருமாளே போற்றி (708)
354 ஓம் கோடைநகர் வாழ வந்த பெருமாளே போற்றி (703)
355 ஓம் கோட்டு முலைக்கதி பாகட வூருறை பெருமாளே போற்றி (785)
356 ஓம் கோணநகர் வந்த பெருமாளே போற்றி (867)
357 ஓம் கோதற் றமுதானே கூடற் பெருமாளே போற்றி (965)
358 ஓம் கோதி லாத குறத்திய ணைத்தருள் பெருமாளே போற்றி (125)
359 ஓம் கோதை யானையி னோடமர் பெருமாளே போற்றி (733)
360 ஓம் கோனாட்டுவி ராலி மலையுறை பெருமாளே போற்றி (578)
 
361 ஓம் கோபு ரத்த மர்ந்த பெருமாளே போற்றி (431)
362 ஓம் கோல மாமயி லேறும் பெருமாளே போற்றி (789)
363 ஓம் கோலக்குற் றாலமு லாவிய பெருமாளே போற்றி (975)
364 ஓம் கோலோக நாத குறமகள் பெருமாளே போற்றி (1211)
365 ஓம் கோவே தேவே வேளே வானோர் பெருமாளே போற்றி (1059)
366 ஓம் சகலகலை முழுதும்வல பெருமாளே போற்றி (1091)
367 ஓம் சக்கி ரப்பளி முக்கணர் பெற்றருள் பெருமாளே போற்றி (878)
368 ஓம் சங்கர தியாகர் வந்து உறை ந(ல்)லூர் அமர்ந்து வளர் தம்பிரானே போற்றி (762)
369 ஓம் சஞ்சல மறுத்த பெருமாளே போற்றி (853)
370 ஓம் சண்ட விக்ரம வேலேவிய பெருமாளே போற்றி (729)
371 ஓம் சண்பை யம்பதி மருவிய அமரர்கள் பெருமாளே போற்றி (770)
372 ஓம் சண்பைப்பதி மேவிய கந்தப் பெருமாளே போற்றி (772)
373 ஓம் சண்முக மழகிய பெருமாளே போற்றி (1233)
374 ஓம் சத்திக் கச்சிக் குமரப் பெருமாளே போற்றி (333)
375 ஓம் சத்தியடை யாள மிட்ட பெருமாளே போற்றி (1257)
376 ஓம் சத்ய வாக்யப் பெருமாளே போற்றி (601)
377 ஓம் சத்யப்ப டிக்கினித கஸ்த்யர்க்கு ணர்த்தியருள் தம்பிரானே போற்றி (917)
378 ஓம் சந்ததி சகந்தொழுஞ் சரவணப் பெருமாளே போற்றி (22)
379 ஓம் சமண ரைக்கழு வேற்றிய பெருமாளே போற்றி (1287)
380 ஓம் சமர மாபுரி மேவிய பெருமாளே போற்றி (713)
 
381 ஓம் சமர்கள வெற்றி கொண்ட பெருமாளே போற்றி (1080)
382 ஓம் சமர்வேலெ டுத்த பெருமாளே போற்றி (218)
383 ஓம் சம்பந்த னெனத்தமிழ் தேக்கிய பெருமாளே போற்றி (1282)
384 ஓம் சம்புபுகழ் செந்தில்மகிழ் தம்பிரானே போற்றி (50)
385 ஓம் சரணகஞ் சத்திற் பொற்கழல் கட்டும் பெருமாளே போற்றி (320)
386 ஓம் சரவணபவப் பெருமாளே போற்றி (557)
387 ஓம் சர்ப்பகி ரிச்சுரர் பெருமாளே போற்றி (602)
388 ஓம் சற்சமய வித்தைப் பலன்கண் டுசெந்திலுறை பெருமாளே போற்றி (38)
389 ஓம் சற்பப்பொற் றைக்குட் சொக்கப் பெருமாளே போற்றி (604)
390 ஓம் சலதி யலைபொருஞ் செந்திற் கந்தப் பெருமாளே போற்றி (77)
391 ஓம் சலமிதழி யணியுமொரு சங்கரன் தந்திடும் பெருமாளே போற்றி (1163)
392 ஓம் சாரூப தொண்டர் பெருமாளே போற்றி (1221)
393 ஓம் சாலுங் குறத்திமகிழ் பெருமாளே போற்றி (518)
394 ஓம் சி ராப்பளி யென்பார்மன மேதினி நோக்கிய பெருமாளே போற்றி (548)
395 ஓம் சி ராமலை நாதர்க்குச் சாமி யேசுரர் தம்பிரானே போற்றி (561)
396 ஓம் சிகர கிரிபொடி படச்சா டிய பெருமாளே போற்றி (1185)
397 ஓம் சிகர மீதுகு லாவியு லாவிய பெருமாளே போற்றி (384)
398 ஓம் சிகரமுகி லோங்கு செந்திற் பெருமாளே போற்றி (60)
399 ஓம் சிகரி தகர வீக்கிய பெருமாளே போற்றி (1055)
400 ஓம் சிகரி மிசையொரு கலபியி லுலவிய பெருமாளே போற்றி (368)
 
401 ஓம் சிங்கைநகர் மேவு பெருமாளே போற்றி (938)
402 ஓம் சிதற வேல்விடும் பெருமாளே போற்றி (279)
403 ஓம் சிதறிநின் றெட்டிப் பொட்டெழ வெட்டும் பெருமாளே போற்றி (319)
404 ஓம் சித்தவி சாக வியற்சுரர் பெருமாளே போற்றி (1191)
405 ஓம் சித்தி உடைக் கற்குடிக்குள் பத்தர் பெருமாளே போற்றி (564)
406 ஓம் சித்தி ரப்புலி யூரில் மேவிய பெருமாளே போற்றி (504)
407 ஓம் சிந்தப் பொரவல பெருமாளே போற்றி (96)
408 ஓம் சிந்தைம கிழ்ந்தும யேந்த்ர மேவிய பெருமாளே போற்றி (763)
409 ஓம் சிமிழ்த்தனமு னுறத்தழுவு பெருமாளே போற்றி (1152)
410 ஓம் சிரகிரி யிற்கும் பெருமாளே போற்றி (552)
411 ஓம் சிரகிரி வாழ்வான தேவர்கள் தம்பிரானே போற்றி (550)
412 ஓம் சிரமே துணித்த பெருமாளே போற்றி (230)
413 ஓம் சிறப்புடைத் திருத்தணிப் பெருமாளே போற்றி (241)
414 ஓம் சிறியவ அண்டர் பெருமாளே போற்றி (560)
415 ஓம் சிறுவதொண் டர்க்குச் சித்திய ளிக்கும் பெருமாளே போற்றி (315)
416 ஓம் சிறுவை மேவி வரமி குந்த பெருமாளே போற்றி (726)
417 ஓம் சிறைமீள விட்ட பெருமாளே போற்றி (1068)
418 ஓம் சிறையடைய மீள விட்ட பெருமாளே போற்றி (380)
419 ஓம் சிறைவி டும்படி வடிவேல் விடவல பெருமாளே போற்றி (1125)
420 ஓம் சிறைவெட்டிவிட்ட பெருமாளே போற்றி (1302)
 
421 ஓம் சிற்பரம ருக்கொருகு ருக்களென முத்தர்புகழ் தம்பிரானே போற்றி (217)
422 ஓம் சிலைக்கு ளணைகுக சிவமலை கந்தப் பெருமாளே போற்றி (140)
423 ஓம் சிவகிரி அருணாத் திரிதல மகிழ்பொற் பெருமாளே போற்றி (425)
424 ஓம் சிவசமய அறுமுகவ திருவே ரகத்திலுறை பெருமாளே போற்றி (213)
425 ஓம் சிவணி வருமொரு தணிகையில் நிலைதிகழ் பெருமாளே போற்றி (292)
426 ஓம் சிவந்த காலுந் தண்டையு மழகிய பெருமாளே போற்றி (1072)
427 ஓம் சிவனும்வந் திக்கக் கச்சியில் நிற்கும் பெருமாளே போற்றி (310)
428 ஓம் சிவன்மெச்சக் காதுக் கோதிய பெருமாளே போற்றி (776)
429 ஓம் சிவபு ரந்தனில் வாழ்குரு நாயக பெருமாளே போற்றி (872)
430 ஓம் சீரலை வாய்நகர் மேவிய கந்தப் பெருமாளே போற்றி (69)
431 ஓம் சீராவி னால றுத்த றுத்தொ துக்கிய பெருமாளே போற்றி (1129)
432 ஓம் சுகமூழ் கிப்புலி யூர்நத்தும் பெருமாளே போற்றி (492)
433 ஓம் சுகமொடணைத் தருணகிரிப் பெருமாளே போற்றி (407)
434 ஓம் சுடரயிற் சரவணப் பெருமாளே போற்றி (409)
435 ஓம் சுத்த னேசசி பெற்றபெ ணாயகி பெருமாளே போற்றி (514)
436 ஓம் சுத்த மறவர்மகள் வேளைக் காரப் பெருமாளே போற்றி (1023)
437 ஓம் சுத்தசிவ ஞானப் பெருமாளே போற்றி (450)
438 ஓம் சுந்தர மாறன்ம திட்புறத்துறை பெருமாளே போற்றி (353)
439 ஓம் சுப்ரமணி யாபுலியுர் மேவியுறை தேவர்புகழ் பெருமாளே போற்றி (503)
440 ஓம் சுரரும்வந் திக்கக் கச்சியில் நிற்கும் பெருமாளே போற்றி (311)
 
441 ஓம் சுரியகுழல் குறமகளை வேளைக் காத்தணை பெருமாளே போற்றி (415)
442 ஓம் சுருதித்த மிழ்க்கவிப் பெருமாளே போற்றி (257)
443 ஓம் சுவாமிமலை நின்று லாவிய பெருமாளே போற்றி (202)
444 ஓம் சுவாமிமலை வாழும் பெருமாளே போற்றி (201)
445 ஓம் சூர னைவெட்டித் துணித்த டக்கிய பெருமாளே போற்றி (437)
446 ஓம் சூரனுட லுந்து ணித்த பெருமாளே போற்றி (219)
447 ஓம் சூரனை வென்ற பெருமாளே போற்றி (974)
448 ஓம் சூரனைப் பட்டுருவத் தொட்ட பெருமாளே போற்றி (436)
449 ஓம் சூராரி யேவி சாக னேசுரர் தம்பிரானே போற்றி (1126)
450 ஓம் சூர்தலை துணித்த பெருமாளே போற்றி (911)
451 ஓம் சூழு காவிரியும் வேளூர்முரு காவமரர் பெருமாளே போற்றி (784)
452 ஓம் சூழ்கடம் பூர்தேவர் பெருமாளே போற்றி (757)
453 ஓம் சூழ்சீ ராரூர் மருவிய இமையவர் பெருமாளே போற்றி (822)
454 ஓம் சூழ்ம்புலி யூரிலுறை பெருமாளே போற்றி (501)
455 ஓம் செகத்திற் சோதிப் பெருமாளே போற்றி (1283)
456 ஓம் செகமேல்மெய் கண்டவிறல் பெருமாளே போற்றி (156)
457 ஓம் செக்கர்நிற மாயி ருக்கும் பெருமாளே போற்றி (247)
458 ஓம் செங்கு வட்டிற் றங்கு சொக்கப் பெருமாளே போற்றி (593)
459 ஓம் செங்குன் றாபுரம் வாழ்கும ராவெனு முருகோனே போற்றி (1335)
460 ஓம் செங்கோட மர்ந்த பெருமாளே போற்றி (586)
 
461 ஓம் செந்தமிழ் மால்புலி யூர்நத்தும் பெருமாளே போற்றி (491)
462 ஓம் செந்தி னகரி லினிதே மருவிவளர் பெருமாளே போற்றி (68)
463 ஓம் செந்தி னகரிலுறை பெருமாளே போற்றி (63)
464 ஓம் செந்தினகர் வாழு மாண்மைக் கார பெருமாளே போற்றி (91)
465 ஓம் செந்தினகர் வாழுமரு மைத்தேவர் பெருமாளே போற்றி (58)
466 ஓம் செந்திற் குமரப் பெருமாளே போற்றி (24)
467 ஓம் செந்திலில் வாழ்வாகியே யடியென்றனை ஈடேற வாழ்வருள் பெருமாளே போற்றி (53)
468 ஓம் செந்தில் மாநக ரினிதுறை யமரர்கள் பெருமாளே போற்றி (75)
469 ஓம் செந்தில் மாநகர் மேவிய பெருமாளே போற்றி (103)
470 ஓம் செந்தில் வந்த கந்த எங்கள் பெருமாளே போற்றி (44)
471 ஓம் செந்தில்நகர் வந்த மர்ந்த பெருமாளே போற்றி (39)
472 ஓம் செந்தில்வாழ் செந்தமிழ்ப் பெருமாளே போற்றி (55)
473 ஓம் செந்தில்வாழ் தம்பிரானே போற்றி (56)
474 ஓம் செப்பு வெற்பில் சேய தான பெருமாளே போற்றி (630)
475 ஓம் செப்புமுத் தித்தமிழ்ப் பெருமாளே போற்றி (1260)
476 ஓம் செம்பொ னம்பல மங்கொ ளன்பர்கள் பெருமாளே போற்றி (455)
477 ஓம் செம்பொ னம்பலத் தாடு மம்பலவர் தம்பிரானே போற்றி (457)
478 ஓம் செம்பொ னம்பலத் தேசி றந்தருள் தம்பிரானே போற்றி (454)
479 ஓம் செயங்கொ டணைகுக சிவமலை மருவிய பெருமாளே போற்றி (145)
480 ஓம் செயம்பற்றிக் கொளுஞ்சொக்கப் பெருமாளே போற்றி (1164)
 
481 ஓம் செய்கா ழிப்பதி வாழ்முரு காசுரர் பெருமாளே போற்றி (767)
482 ஓம் செலவரு ளித்தென் கூடல்மேவிய பெருமாளே போற்றி (966)
483 ஓம் செல்வ சிக்கல் நகர்க்குள் மேவிய பெருமாளே போற்றி (826)
484 ஓம் செழிக்குஞ்செந் திலிற்றங்கும் பெருமாளே போற்றி (41)
485 ஓம் செவிக்குப்பண் புறச்செப்பும் பெருமாளே போற்றி (83)
486 ஓம் சேகு சித்திர மாக நிணாடிய பெருமாளே போற்றி (1146)
487 ஓம் சேயே செந்திற் பெருமாளே போற்றி (37)
488 ஓம் சேர்ந்ததி ருத்தணி கைப்பதி வெற்புறை பெருமாளே போற்றி (266)
489 ஓம் சேவல் கேது சுற்று கந்த பெருமாளே போற்றி (782)
490 ஓம் சேவிக்க வாழ்வித்த பெருமாளே போற்றி (1033)
491 ஓம் சொக்கப் பதியிற் பெருமாளே போற்றி (334)
492 ஓம் சொக்கர்க்கர்த் தத்தைச் சுட்டிய பெருமாளே போற்றி (1161)
493 ஓம் சொரிகடல் நின்ற சூராந் தகனே போற்றி (48)
494 ஓம் சொர்க்கதல மும்புலவர் வர்க்கமும்வி ளங்கவரு பெருமாளே போற்றி (572)
495 ஓம் சொற்கு இஞ்சி அளாவும் இலஞ்சிவிசாகப் பெருமாளே போற்றி (972)
496 ஓம் சோணாடு புகழ்தேவர் பெருமாளே போற்றி (418)
497 ஓம் சோதித்துறை யூர்நத்திய பெருமாளே போற்றி (741)
498 ஓம் சோதிப்புலி யூர்நத்திய பெருமாளே போற்றி (507)
499 ஓம் சோதிவளர் காவைப் பெருமாளே போற்றி (356)
500 ஓம் சோதீ நடமிடு பெருமாளே போற்றி (1275)
 
501 ஓம் சோலைமலை நின்ற பெருமாளே போற்றி (1318)
502 ஓம் சோலைமலை மேல மர்ந்த பெருமாளே போற்றி (1311)
503 ஓம் சோலைமலை வந்து கந்த பெருமாளே போற்றி (1312)
504 ஓம் சோழ மண்டலஞ் சாரு மம்பர்வளர் தம்பிரானே போற்றி (805)
505 ஓம் ஜெயஜெய ஹரஹர செந்திற் கந்தப் பெருமாளே போற்றி (78)
506 ஓம் ஜெயஜெய ஹரஹர தேவா சுராதிபர் தம்பிரானே போற்றி (470)
507 ஓம் ஜெயமுருக தேவர் பெருமாளே போற்றி (686)
508 ஓம் ஜோதி யிற்ஜக ஜோதீ மஹாதெவர் தம்பிரானே போற்றி (993)
509 ஓம் ஞான பூரண சத்தித ரித்தருள் பெருமாளே போற்றி (113)
510 ஓம் ஞான வார்த்தை யருளிய பெருமாளே போற்றி (1215)
511 ஓம் ஞானப் பூமித் தேன்புலி யூர்மகிழ் பெருமாளே போற்றி (498)
512 ஓம் ஞானமலை மேவு பெருமாளே போற்றி (609)
513 ஓம் ணாவ லரசு மனைவஞ்சி தந்தருள் பெருமாளே போற்றி (359)
514 ஓம் ணைந்துவி ளங்கரு ணாச லந்திகழ் தம்பிரானே போற்றி (412)
515 ஓம் தகப்பன் சாமி யெனவரு பெருமாளே போற்றி (1179)
516 ஓம் தக்கு நத்தஅரு ணைக்கி ரிக்குள்மகிழ் தம்பிரானே போற்றி (423)
517 ஓம் தங்கைவே லுறவிடும் பெருமாளே போற்றி (1102)
518 ஓம் தச்சூர் வடக்காகு மார்க்கத் தமர்ந்த பெருமாளே போற்றி (732)
519 ஓம் தஞ்சை மாநகர் ராஜ கோபு ரத்த மர்ந்த பெருமாளே போற்றி (885)
520 ஓம் தஞ்சை மாநகர்ப் பெருமாளே போற்றி (884)
 
521 ஓம் தஞ்சையில் மேவிய பெருமாளே போற்றி (883)
522 ஓம் தடமயில் தனிலேறிய பெருமாளே போற்றி (307)
523 ஓம் தடிந்திடுஞ் சொக்கப் பெருமாளே போற்றி (1223)
524 ஓம் தட்ப முளதட வயலூ ரியலூர் பெருமாளே போற்றி (913)
525 ஓம் தணிகை மாமலை மணிமுடி யழகியல் பெருமாளே போற்றி (260)
526 ஓம் தணிகைக் குமரப் பெருமாளே போற்றி (285)
527 ஓம் தணிகைச் செங்கழநிப் பெருமாளே போற்றி (286)
528 ஓம் தணிகைமலை தனின்மயிலி னிர்த்தத்தி னிற்கவல பெருமாளே போற்றி (296)
529 ஓம் தணிகையில் நின்றங்கு எழுபுவியென்றுஞ் செயவல பெருமாளே போற்றி (297)
530 ஓம் தணிம லைக்குயர் பெருமாளே போற்றி (290)
531 ஓம் தணிம லைச்சிக ரத்திடை யுற்றருள் பெருமாளே போற்றி (281)
532 ஓம் தணிமலை அப்பனெ யழகிய பெருமாளே போற்றி (253)
533 ஓம் தணிமலை மேவு பெருமாளே போற்றி (243)
534 ஓம் தணிமலையி லுறைகின்ற பெருமாளே போற்றி (295)
535 ஓம் தணிமலையு லாவு பெருமாளே போற்றி (245)
536 ஓம் தணியலும் பெற்றுக் கச்சியில் நிற்கும் பெருமாளே போற்றி (312)
537 ஓம் தணியினிற் சரவணப் பெருமாளே போற்றி (261)
538 ஓம் தணியிற் குமரப் பெருமாளே போற்றி (239)
539 ஓம் தண்சிறுவை தனில்மேவு பெருமாளே போற்றி (724)
540 ஓம் தண்டமிழ் சேர்பழ நிக்குட் டங்கிய பெருமாளே போற்றி (155)
 
541 ஓம் தண்டைச்சிக் காரயில் வேல்விடு பெருமாளே போற்றி (944)
542 ஓம் தத்த விடுமமரர் பெருமாளே போற்றி (600)
543 ஓம் தத்தைக் குப்புள கித்திட் டொப்பிய பெருமாளே போற்றி (512)
544 ஓம் தந்தங்குஞ் செந்திலில் வாழ்வுயர் பெருமாளே போற்றி (95)
545 ஓம் தனது தனமது பரிவொடு தழுவிய பெருமாளே போற்றி (373)
546 ஓம் தனிச்சயத் தினிற்பிளைப் பெருமாளே போற்றி (954)
547 ஓம் தனிச்சயம் தனில் இனிது உறை கந்தப் பெருமாளே போற்றி (955)
548 ஓம் தனிமயி லேறும் பெருமாளே போற்றி (256)
549 ஓம் தப்பற்று ரைக்கவல தம்பிரானே போற்றி (902)
550 ஓம் தமர்செயு மறுமுகப் பெருமாளே போற்றி (1259)
551 ஓம் தமிழ்விரக உயர்பரம சங்கரன் கும்பிடுந் தம்பிரானே போற்றி (52)
552 ஓம் தம்பப்பொற் பூவண மேவிய பெருமாளே போற்றி (1331)
553 ஓம் தருக்கற் குடிக்குப் பெருமாளே போற்றி (563)
554 ஓம் தருதிருவி டைக்கழிப் பெருமாளே போற்றி (795)
555 ஓம் தருளு மிடைமருதில் மேவு மாமுனிவர் தம்பிரானே போற்றி (859)
556 ஓம் தலங்க ளிசைப்பான பெருமாளே போற்றி (881)
557 ஓம் தலந்துன்றம் பலந்தங்கும் பெருமாளே போற்றி (464)
558 ஓம் தலைமக நிலமடி தட்டாத் தேவர்கள் தம்பிரானே போற்றி (1149)
559 ஓம் தலைவிபங் கர்க்குச் சத்யமு ரைக்கும் பெருமாளே போற்றி (318)
560 ஓம் தழுவ மயல்கொடு தனிமட லெழுதிய பெருமாளே போற்றி (371)
 
561 ஓம் தழுவும்வி நோதப் பெருமாளே போற்றி (1083)
562 ஓம் தழைத்த சரவண பெருமாளே போற்றி (293)
563 ஓம் தவிர ஆல வாயிற் சிறந்த பெருமாளே போற்றி (962)
564 ஓம் தான்தோன்றி நிற்கவல பெருமாளே போற்றி (800)
565 ஓம் தாமெச்சிய நீள்தணி யம்பதி பெருமாளே போற்றி (300)
566 ஓம் தாரைவே லுந்திடும் பெருமாளே போற்றி (46)
567 ஓம் தாழை வானுயர்ந் தாடுசெந் தூரிலுறை தம்பிரானே போற்றி (80)
568 ஓம் தி ருச்சிற்றம்ப லத்த மர்ந்த பெருமாளே போற்றி (718)
569 ஓம் திகழு மயிலின் மலைக்கண் பெருமாளே போற்றி (628)
570 ஓம் திகழெட்டி குடியுற்ற பெருமாளே போற்றி (833)
571 ஓம் திகழ்கச்சித் தேவக் கோன்மகிழ் தம்பிரானே போற்றி (346)
572 ஓம் திகழ்கு றிஞ்சியின் மாதுமால் மருவுபுகழ் பெருமாளே போற்றி (520)
573 ஓம் திகழ்மெய்க் குமரப் பெருமாளே போற்றி (565)
574 ஓம் திகழ்வல்ல மாதவர்கள் பெருமாளே போற்றி (685)
575 ஓம் திண்சபை மேவும னாச வுந்தர தம்பிரானே போற்றி (468)
576 ஓம் தித்தியென் றொத்திநின் றாடுசிற் றம்பலவர் தம்பிரானே போற்றி (460)
577 ஓம் தினைப்பு னத்துக் குறத்தி யைக்கைப் பிடித்த பெருமாளே போற்றி (1284)
578 ஓம் திமிரசல நிதிதழுவு செந்திற் கந்தப் பெருமாளே போற்றி (23)
579 ஓம் திரிசி ராப்பளி வாழ்வே தேவர்கள் தம்பிரானே போற்றி (559)
580 ஓம் திரிசி ராமலை அப்பர்வ ணங்கிய பெருமாளே போற்றி (555)
 
581 ஓம் திரிசிர குன்றப் பெருமாளே போற்றி (551)
582 ஓம் திரிபுவனத்துப் பொற்புறு சித்திச் சித்தர்கள் தம்பிரானே போற்றி (862)
583 ஓம் திருக்க ழுக்குன் றத்தினில் மேவிய பெருமாளே போற்றி (541)
584 ஓம் திருக்கச்சிப் பதிச்சொக்கப் பெருமாளே போற்றி (327)
585 ஓம் திருக்கா ளத்திப் பதிவாழ் கந்தப் பெருமாளே போற்றி (446)
586 ஓம் திருக்கா ளத்திப் பெருமாளே போற்றி (447)
587 ஓம் திருக்கானப்பேர் நகர்தனி லினிதுறை பெருமாளே போற்றி (1332)
588 ஓம் திருக்கு டந்தையி லுறைதரு கந்தப் பெருமாளே போற்றி (868)
589 ஓம் திருக்கு டந்தையில் வாழ்முரு காசுரர் பெருமாளே போற்றி (869)
590 ஓம் திருக்கு ராவடி நிழல்தனி லுலவிய பெருமாளே போற்றி (797)
591 ஓம் திருக்குரங் காடு துறையுறை பெருமாளே போற்றி (880)
592 ஓம் திருக்கை வேல்வடி வழகிய பெருமாளே போற்றி (798)
593 ஓம் திருக்கைவே லழகிய பெருமாளே போற்றி (133)
594 ஓம் திருக்கோ புரத்திற் பெருமாளே போற்றி (392)
595 ஓம் திருச்சால கச்சோதி தம்பிரானே போற்றி (358)
596 ஓம் திருச்சி ராப்பளி மலைமிசை நிலைபெறு பெருமாளே போற்றி (562)
597 ஓம் திருச்சிற் றம்பல மேவியு லாவிய பெருமாளே போற்றி (459)
598 ஓம் திருச்சிற் றம்பலத்துட் கோபுர மேவிய பெருமாளே போற்றி (479)
599 ஓம் திருச்சிற்றம் பலச்சொக்கப் பெருமாளே போற்றி (458)
600 ஓம் திருச்செங் கோடு மேவிய பெருமாளே போற்றி (596)
 
601 ஓம் திருச்செங் கோடுறை பெருமாளே போற்றி (590)
602 ஓம் திருச்செந் தூர்தனில் மேவிய தேவர்கள் பெருமாளே போற்றி (35)
603 ஓம் திருச்செந் தூர்நக ரிக்குள்வி ளங்கிய பெருமாளே போற்றி (73)
604 ஓம் திருச்செந் தூர்வரு சேவக னேசுரர் பெருமாளே போற்றி (29)
605 ஓம் திருச்செந்திற் பதிக்கந்தப் பெருமாளே போற்றி (79)
606 ஓம் திருத் துருத்தியில் வாழ்முரு காசுரர் பெருமாளே போற்றி (846)
607 ஓம் திருத்த ணிப்பதி மருவிய குறமகள் பெருமாளே போற்றி (270)
608 ஓம் திருத்த ணிப்பதி மலைமிசை நிலைபெறு பெருமாளே போற்றி (276)
609 ஓம் திருத்த ணிப்பதியிற் பெருமாளே போற்றி (278)
610 ஓம் திருத்த ணியிற் றரித்த புகழ்ப் பெருமாளே போற்றி (264)
611 ஓம் திருத்த மாய்ப்புகழ் மதுரையி லுறைதரும் அறுமுகப் பெருமாளே போற்றி (959)
612 ஓம் திருத்த வத்துறை மாநகர் தானுறை பெருமாளே போற்றி (919)
613 ஓம் திருத்தணி பொற்பதி தனில்மயில் நடவிய பெருமாளே போற்றி (291)
614 ஓம் திருத்தணி மேவும் பெருமாளே போற்றி (249)
615 ஓம் திருத்தணி யிருக்கும் பெருமாளே போற்றி (255)
616 ஓம் திருத்தணிகை மலைமேவு பெருமாளே போற்றி (299)
617 ஓம் திருத்திசைத் திருத்தணிப் பெருமாளே போற்றி (258)
618 ஓம் திருத்தோள அமரர்பணி பெருமாளே போற்றி (121)
619 ஓம் திருநடங்கொண் டார்கந்தம் பெருமாளே போற்றி (500)
620 ஓம் திருநெய்த் தானத் துறைபவ சுரபதி பெருமாளே போற்றி (889)
 
621 ஓம் திருப் பரங்கிரி தனிலுறை சரவண பெருமாளே போற்றி (8)
622 ஓம் திருப்ப டிக்கரைப் பெருமாளே போற்றி (787)
623 ஓம் திருப்ப ரங்கிரி தனிலுறை சரவண பெருமாளே போற்றி (7)
624 ஓம் திருப்ப ரங்கிரி வளநகர் மருவிய பெருமாளே போற்றி (19)
625 ஓம் திருப்பனந்தாள் உற்று அருள் பெருமாளே போற்றி (857)
626 ஓம் திருப்பரங் குன்ற மேவு பெருமாளே போற்றி (20)
627 ஓம் திருப்பரங் குன்றிற் புக்குளி ருக்கும் பெருமாளே போற்றி (16)
628 ஓம் திருப்பரங் குன்றுறை தம்பிரானே போற்றி (17)
629 ஓம் திருப்பழநி வாழ வந்த பெருமாளே போற்றி (182)
630 ஓம் திருப்பழநிக் கிரிக்குமரப் பெருமாளே போற்றி (142)
631 ஓம் திருப்புக்கொளி யூரில் மேவு தேவர்கள் தம்பிரானே போற்றி (948)
632 ஓம் திருப்புக்கொளி யூருடை யார்புகழ் தம்பிரானே போற்றி (947)
633 ஓம் திருப்புத் தூரில் மருவி யுறைதரு பெருமாளே போற்றி (979)
634 ஓம் திருப்பெ ருந்துறை மேவிய கந்தப் பெருமாளே போற்றி (843)
635 ஓம் திருப்போ ரூர மர்ந்த பெருமாளே போற்றி (711)
636 ஓம் திருப்போ ரூருறை தேவா தேவர்கள் பெருமாளே போற்றி (710)
637 ஓம் திருமலி வான பழமுதிர் சோலை மலைமிசை மேவு பெருமாளே போற்றி (1307)
638 ஓம் திருமுட் டப்பதி வாழ்முரு காசுரர் பெருமாளே போற்றி (761)
639 ஓம் திருமுட்ட மேவு பெருமாளே போற்றி (760)
640 ஓம் திருவ ரத்துறைப் பெருமாளே போற்றி (758)
 
641 ஓம் திருவ லஞ்சுழி வாழ்வே தேவர்கள் பெருமாளே போற்றி (876)
642 ஓம் திருவதிகைப் பதிமுருகப் பெருமாளே போற்றி (737)
643 ஓம் திருவம் பலத்த மர்ந்த பெருமாளே போற்றி (465)
644 ஓம் திருவருண கிரிமருவு சங்கரன் கும்பிடுந் தம்பிரானே போற்றி (422)
645 ஓம் திருவல மேவும் பெருமாளே போற்றி (665)
646 ஓம் திருவளர் செந்தூர்க் கந்தப் பெருமாளே போற்றி (26)
647 ஓம் திருவாஞ்சி யத்தி லமரர்கள் பெருமாளே போற்றி (812)
648 ஓம் திருவாணி கூடற் பெருமாளே போற்றி (964)
649 ஓம் திருவான்மி யூர்மருவு பெருமாளே போற்றி (698)
650 ஓம் திருவாலங் காடினில் வீறிய பெருமாளே போற்றி (673)
651 ஓம் திருவாவி னன்குடிப் பெருமாளே போற்றி (107)
652 ஓம் திருவி டைக்கழி மருவிய பெருமாளே போற்றி (799)
653 ஓம் திருவி ராலி யூர்மேவு பெருமாளே போற்றி (577)
654 ஓம் திருவி ரிஞ்சை மேவிய பெருமாளே போற்றி (670)
655 ஓம் திருவிடைமரு தூரில் மேவிய தம்பிரானே போற்றி (861)
656 ஓம் திருவீ தியினிற் பெருமாளே போற்றி (393)
657 ஓம் திருவீ ழியில்வாழ் பெருமாளே போற்றி (847)
658 ஓம் திருவேங்கட மாமலை மேவிய பெருமாளே போற்றி (529)
659 ஓம் திருவேர கத்த மர்ந்த பெருமாளே போற்றி (209)
660 ஓம் திருவேர கத்தில்வரு பெருமாளே போற்றி (227)
 
661 ஓம் திருவை யாறுட னேழு திருப்பதி பெருமாளே போற்றி (886)
662 ஓம் திருவை யாறுறை தேவக்ரு பாகர பெருமாளே போற்றி (887)
663 ஓம் திருவோத் தூர்தனில் மேவும் பெருமாளே போற்றி (677)
664 ஓம் திறல கொடும் பைக்குட் பெருமாளே போற்றி (951)
665 ஓம் திலக பந்தணை மாநகர் மேவிய பெருமாளே போற்றி (852)
666 ஓம் திலதமெ னும்படி தோற்றிய பெருமாளே போற்றி (549)
667 ஓம் திலதைப் பதிய மர்ந்த பெருமாளே போற்றி (803)
668 ஓம் திலதைப் பதிவாழ் பெருமாளே போற்றி (802)
669 ஓம் திலிற்கொண்டன் பினிற்றங்கும் பெருமாளே போற்றி (49)
670 ஓம் தில்லை மேலைக் கோபுர மேவிய பெருமாளே போற்றி (483)
671 ஓம் தில்லைநகர் கோபுரத் தேமகிழ்ந் தேகுலவு பெருமாளே போற்றி (478)
672 ஓம் தீர தீர்த்த திருப்புத் தூருறை பெருமாளே போற்றி (980)
673 ஓம் தீர்த்த மலைநகர் காத்த சசிமகள் பெருமாளே போற்றி (617)
674 ஓம் துகள றுத்தணி யாரழ காசுரர் பெருமாளே போற்றி (914)
675 ஓம் துகளெழ நடநவில் மரகத துரகதம் வரவல பெருமாளே போற்றி (1247)
676 ஓம் துங்கப் பழநியில் முருகா இமையோர் பெருமாளே போற்றி (151)
677 ஓம் துதிக்கு மும்பர்தம் பெருமாளே போற்றி (1070)
678 ஓம் துறையில் அலையெறி திருநகர் உறைதரு பெருமாளே போற்றி (43)
679 ஓம் துறையூர்ந கரிற்குடி யாய்வரு பெருமாளே போற்றி (742)
680 ஓம் துல்யபர ஞான வும்பர்கள் பெருமாளே போற்றி (684)
 
681 ஓம் தெட்டி வந்துபுலி யூரின் மன்றுள்வளர் பெருமாளே போற்றி (471)
682 ஓம் தென்கயி லாயத் தமர்ந்து வாழ்வருள் பெருமாளே போற்றி (448)
683 ஓம் தென்சி ராப்பள்ளி வெற்பிற் றேவர்கள் பெருமாளே போற்றி (547)
684 ஓம் தென்சேரி கிரியில்வரு பெருமாளே போற்றி (614)
685 ஓம் தென்சேரிக் குன்றி லினிதுறை பெருமாளே போற்றி (615)
686 ஓம் தென்திரு வானைக் காவுறை பெருமாளே போற்றி (354)
687 ஓம் தென்பரங் குன்றிற் பெருமாளே போற்றி (13)
688 ஓம் தென்பழநி மலைமே லுகந்த பெருமாளே போற்றி (180)
689 ஓம் தெய்வசற் குருநாதா திருமதுரைப் பெருமாளே போற்றி (1327)
690 ஓம் தெய்வயா னைக்கினிய பெருமாளே போற்றி (246)
691 ஓம் தெர்ப்பை யாசார வேதியர் தம்பிரானே போற்றி (556)
692 ஓம் தெற்குக் கோபுர வாசலில் மேவிய பெருமாளே போற்றி (480)
693 ஓம் தெளிவு கொண்டடி யார்க்குவி ளம்பிய பெருமாளே போற்றி (1194)
694 ஓம் தேசிகா வும்பர்தம் பெருமாளே போற்றி (1104)
695 ஓம் தேன்போற்செந் தூரில் மொய்த்தருள் பெருமாளே போற்றி (89)
696 ஓம் தேவ தேவ தேவாதி தேவப் பெருமாளே போற்றி (1028)
697 ஓம் தேவ நாயக செந்திலு கந்தருள் பெருமாளே போற்றி (88)
698 ஓம் தேவ னூர்வரு குமரா வமரர்கள் தம்பிரானே போற்றி (736)
699 ஓம் தேவ னூர்வி ளங்க வந்த பெருமாளே போற்றி (734)
700 ஓம் தேவச் சொர்க்கச் சக்கிர வர்த்திப் பெருமாளே போற்றி (342)
 
701 ஓம் தேவமகட் கோர்கருணைப் பெருமாளே போற்றி (395)
702 ஓம் தேவர்கள் தஞ்சிறை வெட்டி விட்டருள் பெருமாளே போற்றி (918)
703 ஓம் தேவர்குடி வாழவைத்த பெருமாளே போற்றி (1337)
704 ஓம் தேவர்சிறை மீட்ட பெருமாளே போற்றி (901)
705 ஓம் தேவர்ப ணிந்தெழு தென்பரங் குன்றுறை பெருமாளே போற்றி (12)
706 ஓம் தேவர்வர தாமுருக தம்பிரானே போற்றி (114)
707 ஓம் தேவாதி தேவர்கள் தம்பிரானே போற்றி (411)
708 ஓம் தேவே கோவே வேளே வானோர் பெருமாளே போற்றி (554)
709 ஓம் தேவேந்த்ர லோகங் காத்த பெருமாளே போற்றி (1258)
710 ஓம் தொலைவற்ற க்ருபைக்கு ளுதித்தருள் பெருமாளே போற்றி (1178)
711 ஓம் தொழமுது பழநி மேவு பெருமாளே போற்றி (124)
712 ஓம் தோகை நடத்தும் பெருமாளே போற்றி (497)
713 ஓம் தோகை மயிலுலவு தம்பிரானே போற்றி (583)
714 ஓம் தோகை வாசி நடத்தும் பெருமாளே போற்றி (1031)
715 ஓம் தோகை விரும்பிய பெருமாளே போற்றி (790)
716 ஓம் தோகைமயில் வாகனப் பெருமாளே போற்றி (1293)
717 ஓம் தோமில் கதிர்காமப் பெருமாளே போற்றி (646)
718 ஓம் தோளின்மிசை வாளெடுத்த பெருமாளே போற்றி (417)
719 ஓம் தோள்களிறு கிடப்புணர்ந்த பெருமாளே போற்றி (1272)
720 ஓம் த்ரிசிர கிரியயல் வயலியி லினிதுறை பெருமாளே போற்றி (903)
 
721 ஓம் த்ரிசிரகிரி வந்த பெருமாளே போற்றி (553)
722 ஓம் த்ரிசிரப் புரவெற் புறைசற் குமரப் பெருமாளே போற்றி (558)
723 ஓம் நகரிற் சீர்பெறு மோட்சத்தை யேதரு பெருமாளே போற்றி (1336)
724 ஓம் நடித்து அழல்கிரி பதிக்குள் மருவிய பெருமாளே போற்றி (444)
725 ஓம் நணியெ சரவண மதில்வள ரழகிய பெருமாளே போற்றி (1002)
726 ஓம் நணுகலர் மடியதொ லைத்துப் பேர்பேறு பெருமாளே போற்றி (1135)
727 ஓம் நத்தி வந்துந ளாறுறை தேவர்கள் பெருமாளே போற்றி (808)
728 ஓம் நற்பழ நிப்பதி செழிக்க மேவிய பெருமாளே போற்றி (172)
729 ஓம் நவமணி யுலாவு மார்ப பெருமாளே போற்றி (1269)
730 ஓம் நவிலு மறைபுகழ் பெருமாளே போற்றி (214)
731 ஓம் நாக பட்டி னத்த மர்ந்த பெருமாளே போற்றி (828)
732 ஓம் நாக மாமலை சொற்பெற நிற்பதொர் பெருமாளே போற்றி (597)
733 ஓம் நாககிரிப் பெருமாளே போற்றி (598)
734 ஓம் நாகேச நாமத் தகப்பன் மெச்சிய பெருமாளே போற்றி (873)
735 ஓம் நாகை யம்பதிய மர்ந்துவளர் நம்பர்புகழ் தம்பிரானே போற்றி (829)
736 ஓம் நாடுபெற வாழவருள் பெருமாளே போற்றி (1243)
737 ஓம் நானென்று மார்தட்டும் பெருமாளே போற்றி (1296)
738 ஓம் நாய கப்ரிய வேலாயு தாசுரர் தம்பிரானே போற்றி (992)
739 ஓம் நாலு கோபுர வாசல் மேவிய பெருமாளே போற்றி (486)
740 ஓம் நினைத்த காரிய மநுக்கூல மேபுரி பெருமாளே போற்றி (650)
 
741 ஓம் நின்று அரி பிரமர் கும்பிடும் தம்பிரானேதம்பிரானே போற்றி (1220)
742 ஓம் நிருப குருபர சுரபதி பரவிய பெருமாளே போற்றி (605)
743 ஓம் நிர்த்தஜெக ஜோதிப் பெருமாளே போற்றி (1281)
744 ஓம் நிறைவே பத்தர்கள் பெருமாளே போற்றி (508)
745 ஓம் நிழல்கு ருந்தமுஞ் செறிதுறை வளர்வுறு பெருமாளே போற்றி (845)
746 ஓம் நீத னான தோர்கு ழந்தை பெருமாளே போற்றி (1169)
747 ஓம் நீபதோ ளொப்பரிய பெருமாளே போற்றி (1280)
748 ஓம் நீர்பொற் புவிக்குள்மகிழ் பெருமாளே போற்றி (1213)
749 ஓம் நீல முற்றதி ருத்தணி வெற்புறை பெருமாளே போற்றி (252)
750 ஓம் நெடுமதில் வடசார் பெருமாளே போற்றி (391)
751 ஓம் நெருவை நகருறை திருவுரு வழகிய பெருமாளே போற்றி (930)
752 ஓம் பகர்செங் கழநிப் பெருமாளே போற்றி (262)
753 ஓம் பக்ஷபத தேவர்மெய்ப் பெருமாளே போற்றி (1273)
754 ஓம் பங்கயத்தர் இவர்கள் பயந்தவிர்த்த பெருமாளே போற்றி (440)
755 ஓம் பச்சை மஞ்ஞை வல்ல பெருமாளே போற்றி (476)
756 ஓம் பச்சைமா னுக்கினிய பெருமாளே போற்றி (1267)
757 ஓம் பஞ்ச பாதகர் முனைகெட அருளிய பெருமாளே போற்றி (769)
758 ஓம் படப்பொரு துழக்கிய பெருமாளே போற்றி (1251)
759 ஓம் படுக்கச்சிப் பதிச்சொக்கப் பெருமாளே போற்றி (325)
760 ஓம் படைக்கச்சிப் பதிச்சொக்கப் பெருமாளே போற்றி (328)
 
761 ஓம் படைத்த ளித்தழிக் குந்த்ரி மூர்த்திகள் தம்பிரானே போற்றி (259)
762 ஓம் பட்ட றவிட்டுத் துரத்தி வெட்டிய பெருமாளே போற்றி (1198)
763 ஓம் பட்டாலி மருவு மமரர்கள் பெருமாளே போற்றி (940)
764 ஓம் பண்புநண் பும்பெறும் பெருமாளே போற்றி (1100)
765 ஓம் பதத்தி றுத்துகு பசியசி கண்டிப் பெருமாளே போற்றி (1138)
766 ஓம் பதமுத்துப் பழநிச் சொக்கப் பெருமாளே போற்றி (154)
767 ஓம் பதி இடம் கொண்டு இன்புறும் சேர் இளைய நாயகனே போற்றி (702)
768 ஓம் பதிகுடி யேற்றிய பெருமாளே போற்றி (1204)
769 ஓம் பதிக்கொ ளாறிரு புயபழ நியிலுறை பெருமாளே போற்றி (109)
770 ஓம் பதியிற் குமரப் பெருமாளே போற்றி (265)
771 ஓம் பத்த ருக்கு வாய்த்த பெருமாளே போற்றி (510)
772 ஓம் பத்தி யுடனடியில் வீழ வாழ்வுதவு பெருமாளே போற்றி (1144)
773 ஓம் பத்திசெய்வா னாடர் பெருமாளே போற்றி (1112)
774 ஓம் பநுவல்தரு பழநிவரு கோலாக லவவமரர் பெருமாளே போற்றி (116)
775 ஓம் பந்தணையில் வந்திடுஞ் சரவணப் பெருமாளே போற்றி (854)
776 ஓம் பம்புந்தென் செந்திலில் வந்தருள் பெருமாளே போற்றி (65)
777 ஓம் பயிரவி யருள்பட் டாலி யூர்வரு பெருமாளே போற்றி (939)
778 ஓம் பயில்வரம் பெற்றுக் கச்சியில் நிற்கும் பெருமாளே போற்றி (314)
779 ஓம் பரமகுரு பரனெனவு மறிவு காட்டவல பெருமாளே போற்றி (1201)
780 ஓம் பரமர்வந் திக்கக் கச்சியில் நிற்கும் பெருமாளே போற்றி (309)
 
781 ஓம் பரவச ஞான யோகிகள் பெருமாளே போற்றி (1218)
782 ஓம் பரவு மிமையவர் பெருமாளே போற்றி (147)
783 ஓம் பரவை கூப்பிட மோதிச் சூர்கெட் டோடத் தாக்கிய பெருமாளே போற்றி (1150)
784 ஓம் பரவை முறையிட அயில்கொடு நடவிய பெருமாளே போற்றி (821)
785 ஓம் பரிவுறச் சேர்மணப் பெருமாளே போற்றி (131)
786 ஓம் பரிவொ டணிமயில் நடத்திக் காட்டு பெருமாளே போற்றி (1320)
787 ஓம் பருவரை யுருவஎ றிந்த வேல்வல பெருமாளே போற்றி (1010)
788 ஓம் பற்றிய மூவர் தேவர் பெருமாளே போற்றி (780)
789 ஓம் பலகுன் றிலும மர்ந்த பெருமாளே போற்றி (303)
790 ஓம் பலமலை யுடைய பெருமாளே போற்றி (304)
791 ஓம் பலருய அருட்கண் வைத்த பெருமாளே போற்றி (1239)
792 ஓம் பலவயலிற் றரளநிறைப் பழநிமலைப் பெருமாளே போற்றி (167)
793 ஓம் பழகிநா யெனைமருவு பெருமாளே போற்றி (1338)
794 ஓம் பழநி மருவு பெருமாளே போற்றி (148)
795 ஓம் பழநி மலைக்குள் மேவிய பெருமாளே போற்றி (128)
796 ஓம் பழநி மலைதனி லினிதுறை யமரர்கள் பெருமாளே போற்றி (191)
797 ஓம் பழநி மலையின்மிசை வந்துற்ற இந்திரர்கள் தம்பிரானே போற்றி (106)
798 ஓம் பழநி மலைவரு புரவல அமரர்கள் பெருமாளே போற்றி (163)
799 ஓம் பழநி மாமலை மீதினி லேயுறை பெருமாளே போற்றி (130)
800 ஓம் பழநி யங்கிரி மீதினில் மேவிய பெருமாளே போற்றி (198)
 
801 ஓம் பழநி யங்கிரி யின்கண் மேவிய தம்பிரானே போற்றி (141)
802 ஓம் பழநிக் குமரப் பெருமாளே போற்றி (105)
803 ஓம் பழநிக்குள் பட்டத்துக்கு உற்று உறை பெருமாளே போற்றி (187)
804 ஓம் பழநிச் சிவகிரி தனிலுறை கந்தப் பெருமாளே போற்றி (176)
805 ஓம் பழநிச் சிவகிரி மீதினி லேவளர் பெருமாளே போற்றி (136)
806 ஓம் பழநிப் பதிவெற் பினில்நிற் குமரப் பெருமாளே போற்றி (126)
807 ஓம் பழநிமலை தனில மர்ந்த பெருமாளே போற்றி (199)
808 ஓம் பழநிமலை தனில்மேவு பெருமாளே போற்றி (185)
809 ஓம் பழநிமலை மீதோர்ப ராபரனி றைஞ்சு பெருமாளே போற்றி (117)
810 ஓம் பழநிமலை மேனின்ற சுப்ரமணி யாவமரர் பெருமாளே போற்றி (160)
811 ஓம் பழநிமலை மேல மர்ந்த பெருமாளே போற்றி (110)
812 ஓம் பழநிமலை வாழ வந்த பெருமாளே போற்றி (122)
813 ஓம் பழநிமா மலைதனி லென்று மேவிய பெருமாளே போற்றி (178)
814 ஓம் பழநியி லன்புற் றிருக்கும் வானவர் பெருமாளே போற்றி (183)
815 ஓம் பழநியில் வாழ்பொற் கோம ளசத்திப் பெருமாளே போற்றி (108)
816 ஓம் பழநியில் வெற்பிற் றிகழ்ந்து நின்றருள் தம்பிரானே போற்றி (137)
817 ஓம் பழநிவ ருகற்பூர கோலாக லாவமரர் பெருமாளே போற்றி (166)
818 ஓம் பழனா புரிவாழ் பெருமாளே போற்றி (194)
819 ஓம் பழமறையன் றோதும் பெருமாளே போற்றி (1088)
820 ஓம் பழமுதிர் சோலை மேவு பெருமாளே போற்றி (1308)
 
821 ஓம் பழையாறை பொற் கோயிலின் மேவிய பெருமாளே போற்றி (877)
822 ஓம் பவரோக வயித்திய நாத பெருமாளே போற்றி (277)
823 ஓம் பாகர் அக்கு அணியும் நாதர் மெச்ச வந் தாடு முத்தமருள் பெருமாளே போற்றி (781)
824 ஓம் பாகை மேவிய பெருமாளே போற்றி (791)
825 ஓம் பாக்கத் தமர்ந்தி ருந்த பெருமாளே போற்றி (679)
826 ஓம் பாக்கத்தில் மேவவல பெருமாளே போற்றி (678)
827 ஓம் பாங்காம் பெருமாளே போற்றி (1078)
828 ஓம் பாசாவி நாசக னாகவு மேவிய பெருமாளே போற்றி (1162)
829 ஓம் பாடு மன்பர் வாழ்வ தான பெருமாளே போற்றி (1170)
830 ஓம் பாடுமவர் தோழத் தம்பிரானே போற்றி (382)
831 ஓம் பாண்சொற் பரவிய பெருமாளே போற்றி (933)
832 ஓம் பாரூ ராசூழ் பேரூ ராள்வார் பெருமாளே போற்றி (950)
833 ஓம் பாலத் தேவப் பெருமாளே போற்றி (988)
834 ஓம் பிடிதனைம ணந்த சேவகப் பெருமாளே போற்றி (211)
835 ஓம் பிணையமர் திருமலை பெருமாளே போற்றி (523)
836 ஓம் பிறக்க மேவுற அத்தல முற்றுறை பெருமாளே போற்றி (273)
837 ஓம் பிளந்த வேற்கரப் பெருமாளே போற்றி (1208)
838 ஓம் பிழைக்க விட்டவோர் பெருமாளே போற்றி (1207)
839 ஓம் புகலி மேவி வாழ்தேவர் பெருமாளே போற்றி (765)
840 ஓம் புகலுகொண் டற்குச் சித்திய ளிக்கும் பெருமாளே போற்றி (316)
 
841 ஓம் புகழிமலை மேவு பெருமாளே போற்றி (619)
842 ஓம் புகழ் விற் குடிப் பதியில் இச்சை உற்று மகிழ் தம்பிரானே போற்றி (814)
843 ஓம் புகழ்ந்தோது மண்டர் பெருமாளே போற்றி (1265)
844 ஓம் புக்கொளி யூர்மேவு பெருமாளே போற்றி (946)
845 ஓம் புணரும்வி நோதப் பெருமாளே போற்றி (1082)
846 ஓம் புணர்க்கச்சிப் பதிச்சொக்கப் பெருமாளே போற்றி (326)
847 ஓம் புண்ணியவொ ருத்தி பெற்ற பெருமாளே போற்றி (1190)
848 ஓம் புதைய வேல்விடும் பெருமாளே போற்றி (1206)
849 ஓம் புனத்திற்செங் குறத்திப்பெண் பெருமாளே போற்றி (461)
850 ஓம் புனமிசை யோடிப் புகுந்த பெருமாளே போற்றி (1174)
851 ஓம் புனையப்பர்க் கொப்பித் தருளிய பெருமாளே போற்றி (1171)
852 ஓம் புரமதில் மாபுத் தேளிர்கள் பெருமாளே போற்றி (1274)
853 ஓம் புறத்தண்கொங் கையிற்றுஞ்சும் பெருமாளே போற்றி (42)
854 ஓம் புலவரு சாத்துணைப் பெருமாளே போற்றி (1288)
855 ஓம் புலவர் போற்றி ய வேலூர் மேவிய தம்பிரானே போற்றி (666)
856 ஓம் புலியுர் இனில்நட மருவு பெருமாளே போற்றி (493)
857 ஓம் புலியூர் ஆடகப் படிக கோபுரத்தின் மகிழ் தம்பிரானே போற்றி (487)
858 ஓம் புளகிதப யோத ரம்பு ணர்ந்த பெருமாளே போற்றி (1017)
859 ஓம் பூணியிச்சை யாறு புயா புயா றுள பெருமாளே போற்றி (1315)
860 ஓம் பூந்து ருத்தியில் வாழ்வே தேவர்கள் தம்பிரானே போற்றி (888)
 
861 ஓம் பூந்தோகை கொங்கைவி ரும்பிய பெருமாளே போற்றி (1188)
862 ஓம் பூம்பொழில் மேவிவளர் பெருமாளே போற்றி (1240)
863 ஓம் பெரியமட மேவியசு கத்தனே யோக்யர் பெருமாளே போற்றி (823)
864 ஓம் பெருக்குமெய்த் திருத்தணிப் பெருமாளே போற்றி (254)
865 ஓம் பெருங்குடி மருங்குறை பெருமாளே போற்றி (700)
866 ஓம் பெருமானே, நீ எனக்கு அருளவேண்டும் போற்றி (1330)
867 ஓம் பெருமிதம் பெற்றுக் கச்சியில் நிற்கும் பெருமாளே போற்றி (313)
868 ஓம் பெரும்பற் றப்புலி யூர்தனில் மேவிய பெருமாளே போற்றி (489)
869 ஓம் பெரும்புலியுர் வாழ்பொற் பெருமாளே போற்றி (891)
870 ஓம் பேராற் பெரியோனே பேரூர்ப் பெருமாளே போற்றி (949)
871 ஓம் பேறைநகர் வாழ வந்த பெருமாளே போற்றி (545)
872 ஓம் பொ(ன்)னின் நாட்டார் பெரு வாழ்வு எனவே வருபெருமாளே போற்றி (681)
873 ஓம் பொடிபடந டந்த பெருமாளே போற்றி (87)
874 ஓம் பொன்னுலகத் திராசாக்கள் தம்பிரானே போற்றி (811)
875 ஓம் பொருசத்திக் கரசொக்கப் பெருமாளே போற்றி (336)
876 ஓம் பொருதவே லாயுதப் பெருமாளே போற்றி (394)
877 ஓம் பொருது ழக்கிய பெருமாளே போற்றி (345)
878 ஓம் பொருப்பினில் விருப்புறு பெருமாளே போற்றி (242)
879 ஓம் பொருமுழுச் சேவகப் பெருமாளே போற்றி (376)
880 ஓம் பொற்பூவைப் பேச்சுக் குருகிய பெருமாளே போற்றி (1018)
 
881 ஓம் பொற்றிருவி டைக்கழிப் பெருமாளே போற்றி (794)
882 ஓம் பொழிற்றண்செந் திலிற்றங்கும் பெருமாளே போற்றி (86)
883 ஓம் போரி மாநகர் மேவிய பெருமாளே போற்றி (712)
884 ஓம் போற்று தேவர்கள் தம்பிரானே போற்றி (1224)
885 ஓம் ப்ரபையயில் தொடுநற் குமரப் பெருமாளே போற்றி (1154)
886 ஓம் ப்ரியமிகு சொக்கப் பெருமாளே போற்றி (282)
887 ஓம் மகள்மெ லாசைகொள் பெருமாளே போற்றி (496)
888 ஓம் மகள்மேற் ப்ரியமுள பெருமாளே போற்றி (905)
889 ஓம் மகிமை மாநகர் செந்திலில் வந்துறை பெருமாளே போற்றி (27)
890 ஓம் மகிழும்புகழ் திருவம்பல மருவுங்கும ரேசப் பெருமாளே போற்றி (467)
891 ஓம் மகிழ்ச்சி யோடுதி ருத்தணி பற்றிய பெருமாளே போற்றி (248)
892 ஓம் மகிழ்வுபெற வுறைமுருக னேபேணு வானவர்கள் பெருமாளே போற்றி (870)
893 ஓம் மங்கலின் றுளம்பு குந்த பெருமாளே போற்றி (1156)
894 ஓம் மடிய இயல்கொளு மயில்மிசை வரவல பெருமாளே போற்றி (1007)
895 ஓம் மடியர்தமை யாள வந்த பெருமாளே போற்றி (648)
896 ஓம் மதித்த சாமி யேதேவர் பெருமாளே போற்றி (355)
897 ஓம் மதித்த சேவக வலிவல நகருறை பெருமாளே போற்றி (838)
898 ஓம் மதித்த சேவக வானாளு மும்பர்கள் தம்பிரானே போற்றி (1151)
899 ஓம் மதுரை வளம்பதி யதனில் வளர்ந்தருள் பெருமாளே போற்றி (958)
900 ஓம் மதுரைச் சங்கிலி மண்டப இமையவர் பெருமாளே போற்றி (961)
 
901 ஓம் மதுரையில் வழிபட் டும்ப ரார்தொழு தம்பிரானே போற்றி (956)
902 ஓம் மனதினி லும்பரி வொன்றிய மர்ந்தருள் பெருமாளே போற்றி (771)
903 ஓம் மனோகரம் அளித்து கதிர்காம மேவிய பெருமாளே போற்றி (638)
904 ஓம் மன்னா முவர்க்கொரு தம்பிரானே போற்றி (904)
905 ஓம் மன்றுள்வளர் பெருமாளே போற்றி (473)
906 ஓம் மயக்கி மந்திர குருமலை தனிலமர் பெருமாளே போற்றி (237)
907 ஓம் மயிலந்தண் மாமலை வாழ்வே வானோர் பெருமாளே போற்றி (546)
908 ஓம் மயிலா புரிமேவிய பெருமாளே போற்றி (695)
909 ஓம் மயிலின்மி சைக்கொடு திருநட மிட்டுறை பெருமாளே போற்றி (744)
910 ஓம் மயிலை நீடுல கைச்சூழ வேவிய பெருமாளே போற்றி (1192)
911 ஓம் மயிலை மாநகர் மேவிய கந்தப் பெருமாளே போற்றி (689)
912 ஓம் மயிலை மேவி வாழ்தேவர் பெருமாளே போற்றி (694)
913 ஓம் மயிலைநகர் வாழ வந்த பெருமாளே போற்றி (692)
914 ஓம் மயுர வாகன தேவா வானோர் பெருமாளே போற்றி (135)
915 ஓம் மரிதென முறைமுறை யாடல் காட்டிய பெருமாளே போற்றி (509)
916 ஓம் மரியர பிரமர்கள் தம்பிரானே போற்றி (390)
917 ஓம் மருகன் தென்புன வாயில மர்ந்தருள் பெருமாளே போற்றி (1325)
918 ஓம் மருத்து வக்குடி வாழ்வே தேவர்கள் பெருமாளே போற்றி (849)
919 ஓம் மருவிமகிழ் பழநிவரு பெருமாளே போற்றி (190)
920 ஓம் மறஅரு ளுதவு பெருமாளே போற்றி (1075)
 
921 ஓம் மறம யிலைச்சுற் றிவந்த பெருமாளே போற்றி (428)
922 ஓம் மறவர் குன்றி னிற்போன பெருமாளே போற்றி (1231)
923 ஓம் மறையவுயர் கரையிலுறை பெருமாளே போற்றி (28)
924 ஓம் மற்றொப்பி லாத பெருமாளே போற்றி (1297)
925 ஓம் மலைச்சிகர வடமலை நின்ற பெருமாளே போற்றி (524)
926 ஓம் மலைமிசை விளங்கு தேவர் பெருமாளே போற்றி (205)
927 ஓம் மலைவி ளங்க வந்த பெருமாளே போற்றி (623)
928 ஓம் மவுனத்தில் பற்று உறு நித்தச் சுத்தர்கள் தம்பிரானே போற்றி (1014)
929 ஓம் மாகாள மாநகரில் மாலொடடி யார்பரவு பெருமாளே போற்றி (806)
930 ஓம் மாசி லாமணி யீசர்ம கிழ்ந்தருள் பெருமாளே போற்றி (683)
931 ஓம் மாடை யம்பதி வாழ்வே தேவர்கள் பெருமாளே போற்றி (701)
932 ஓம் மாண்மையு முடைய பெருமாளே போற்றி (1255)
933 ஓம் மாதானை யாறுமுகப் பெருமாளே போற்றி (1285)
934 ஓம் மாநகர மர்ந்த பெருமாளே போற்றி (970)
935 ஓம் மாந்துறை யமர்ந்த பெருமாளே போற்றி (899)
936 ஓம் மானை மணஞ்செய்த பெருமாளே போற்றி (1262)
937 ஓம் மான்மகட் குளனான பெருமாளே போற்றி (716)
938 ஓம் மாமழ நாடு போற்றி ய பூவா ளுருறை பெருமாளே போற்றி (920)
939 ஓம் மாயன் மருகஅமர் நாடர் பார்த்திப பெருமாளே போற்றி (1196)
940 ஓம் மாயூ ராவாழ் குன்றை தழைத்தருள் பெருமாளே போற்றி (626)
 
941 ஓம் மாயூர கிரிமேவு பெருமாளே போற்றி (629)
942 ஓம் மாரா கச்சிப் பெருமாளே போற்றி (339)
943 ஓம் மாரூர மர்ந்த பெருமாளே போற்றி (820)
944 ஓம் மாலோ டணைத்துமகிழ் பெருமாளே போற்றி (267)
945 ஓம் மிகுமாலொ டன்பு வைத்த பெருமாளே போற்றி (1203)
946 ஓம் மிக்கதிரு வாவ டுநற்றுறைக் குட்செழித்த பெருமாளே போற்றி (848)
947 ஓம் மிடையுருவ வேலை விட்ட பெருமாளே போற்றி (381)
948 ஓம் மிண்டைக்கு லைத்தமர்செய் தண்டர்க்கு ரத்தையருள் பெருமாளே போற்றி (624)
949 ஓம் மிதித்துத் துகைத்து விட்ட பெருமாளே போற்றி (522)
950 ஓம் மிந்த்ர நீலமு மடலிடை யெழுதிய பெருமாளே போற்றி (268)
951 ஓம் மிமையவ ரையஞ்ச லென்ற பெருமாளே போற்றி (30)
952 ஓம் மியல்புலியுர் வாழ்பொற் பெருமாளே போற்றி (449)
953 ஓம் மிருபுடை யுறவரு பெருமாளே போற்றி (240)
954 ஓம் மிருவினை காட்டி மீட்ட பெருமாளே போற்றி (1199)
955 ஓம் மீளவிடு வித்த பெருமாளே போற்றி (1024)
956 ஓம் முக்கட் சிவன்பெருஞ் சற்புத்ர வும்பர்தந் தம்பிரானே போற்றி (1278)
957 ஓம் முடிவினுமஞ் சாத பெருமாளே போற்றி (1086)
958 ஓம் முடுகிப் பொரவல பெருமாளே போற்றி (1268)
959 ஓம் முட்டித் தொளைத்திட்ட பெருமாளே போற்றி (1266)
960 ஓம் முட்டிப் பொட்டெழ வெட்டிக் குத்திய தம்பிரானே போற்றி (1015)
 
961 ஓம் முட்டைப்பெயர் செப்பிக் கவிபெறு பெருமாளே போற்றி (1172)
962 ஓம் முதலிவரு செந்தில் வாழ்வுதரு தம்பிரானே போற்றி (34)
963 ஓம் முதிய மூர்த்திகள் தம்பிரானே போற்றி (1058)
964 ஓம் முதுகிரி வலம்வரு பெருமாளே போற்றி (751)
965 ஓம் முதுபழ மறைமொழி யாய்ந்த தேவர்கள் பெருமாளே போற்றி (365)
966 ஓம் முத்தா முத்திப் பெருமாளே போற்றி (341)
967 ஓம் முத்துலவு வேலைநகர் முத்தேவர் பெருமாளே போற்றி (57)
968 ஓம் முனியஅறி யாத தேவர் பெருமாளே போற்றி (824)
969 ஓம் முனைவேலி னாலெ றிந்த பெருமாளே போற்றி (1271)
970 ஓம் முப்பத்து முத்தேவர் தம்பிரானே போற்றி (1222)
971 ஓம் முரசதிர நிசிசரரை வென்றிந்தி ரற்கரச ளித்த பெருமாளே போற்றி (1124)
972 ஓம் முரியவேல் தொட்ட பெருமாளே போற்றி (1084)
973 ஓம் முருக னேசுர குஞ்சரி ரஞ்சித பெருமாளே போற்றி (1177)
974 ஓம் முருக வேல த்யாகர் பெற்ற பெருமாளே போற்றி (1316)
975 ஓம் முருகா தமிழ்ப்புலியுர் பெருமாளே போற்றி (513)
976 ஓம் முருகாந்திர மோட மரும்பர்கள் தம்பிரானே போற்றி (720)
977 ஓம் முறியவேல் தொட்ட பெருமாளே போற்றி (645)
978 ஓம் முறையருள் முருக தவத்தைக் காப்பவர் தம்பிரானே போற்றி (33)
979 ஓம் முளரியின் முதல்வர் பெருமாளே போற்றி (1076)
980 ஓம் முள்வாய் விளங்க நின்ற பெருமாளே போற்றி (989)
 
981 ஓம் மூவரி லங்குப ராய்த்து றைப்பதி பெருமாளே போற்றி (921)
982 ஓம் மூவர்தே வாதிகள் தம்பிரானே போற்றி (1303)
983 ஓம் மென்று மிளைய பெருமாளே போற்றி (84)
984 ஓம் மெமது பரகுரவ பெருமாளே போற்றி (688)
985 ஓம் மெழுத வரிய பெருமாளே போற்றி (1064)
986 ஓம் மேர கத்த மர்ந்த பெருமாளே போற்றி (233)
987 ஓம் மேரு மங்கை யாள வந்த பெருமாளே போற்றி (715)
988 ஓம் மேருவில் மிகவு மெழுத்திட்ட பெருமாளே போற்றி (1200)
989 ஓம் மேலை வயலையு கந்துள நின்றருள் பெருமாளே போற்றி (916)
990 ஓம் மேலை வாயிலின் மயில்மீ தேறிய பெருமாளே போற்றி (484)
991 ஓம் மேலைக் கோபுர வாசலில் மேவிய பெருமாளே போற்றி (481)
992 ஓம் மேழைக் கிரங்கும் பெருமாளே போற்றி (640)
993 ஓம் மேவி வாழமரர் முத்தர்சிவ பத்தர்பணி தம்பிரானே போற்றி (960)
994 ஓம் மைந்தஅம ரேசர் பெருமாளே போற்றி (45)
995 ஓம் ம்ருகத்தை யெடுத்தொர் பெருமாளே போற்றி (519)
996 ஓம் ம்ருகமத பயோதரம் புணர்ந்த பெருமாளே போற்றி (1016)
997 ஓம் யாழ்ப்பா ணாயன் பட்டின மருவிய பெருமாளே போற்றி (759)
998 ஓம் ரசதகிரிப் பெருமாளே போற்றி (521)
999 ஓம் ரத்நகிரி வாழ்முருக னேயிளைய வாவமரர் பெருமாளே போற்றி (566)
1000 ஓம் ராசகெம் பீரவள நாட்டு மலைவளர் தம்பிரானே போற்றி (608)
 
1001 ஓம் ராஜத லக்ஷண லக்ஷுமி பெற்றருள் தம்பிரானே போற்றி (234)
1002 ஓம் ராமே சுரத்திலுறை பெருமாளே போற்றி (984)
1003 ஓம் வஞ்சியி லமரர் சிறைமீட்டருள் பெருமாளே போற்றி (928)
1004 ஓம் வட குவடு அன்ன கிரி அடைய இடி பொடிபட அயில் விடவல பெருமாளே போற்றி (1001)
1005 ஓம் வடக்குக் கோபுர வாசலில் மேவிய தம்பிரானே போற்றி (485)
1006 ஓம் வடமுல்லை வாயிலின் மேவிய பெருமாளே போற்றி (682)
1007 ஓம் வடமேரு நகரி யுறையும் இமையோர்கள் பெருமாளே போற்றி (714)
1008 ஓம் வடிவ தாமலை யாவையு மேவிய தம்பிரானே போற்றி (305)
1009 ஓம் வடிவாமற் றநந்த மிந்திரர் பெருமாளே போற்றி (1193)
1010 ஓம் வடிவு மிளமையும் வளமையு மழகிய பெருமாளே போற்றி (1004)
1011 ஓம் வடிவுற்றொரு தோகையில் வந்தருள் பெருமாளே போற்றி (1139)
1012 ஓம் வண் கரை அரிவை விலங்கலில் வந்து உகந்து அருள் பெருமாளே போற்றி (540)
1013 ஓம் வந்து தரும்ப டிநித்த மாடிய பெருமாளே போற்றி (1324)
1014 ஓம் வனச மலர்நிகர், செம்பொற் சதங்கையடி யன்பர்க்கு வந்துதவு பெருமாளே போற்றி (1305)
1015 ஓம் வனசர ராதார மாகிய பெருமாளே போற்றி (584)
1016 ஓம் வயத்த நித்தத் துவத்தனே செந்தில்மேவு குகனே போற்றி (66)
1017 ஓம் வயலி நகரியி லிறையவ அருள்தரு பெருமாளே போற்றி (908)
1018 ஓம் வயலி மீது வாழ்தேவர் பெருமாளே போற்றி (912)
1019 ஓம் வயலிக்குள் வாழ்தேவர் தம்பிரானே போற்றி (907)
1020 ஓம் வயல்கள் மேவுநெல் வாயில்வீற் றிருந்த பெருமாளே போற்றி (749)
 
1021 ஓம் வயித்திய நாதப் பெருமாளே போற்றி (779)
1022 ஓம் வயிரவி வனத்தில் மேவு பெருமாளே போற்றி (655)
1023 ஓம் வரநின்று கும்பிடும் பெருமாளே போற்றி (539)
1024 ஓம் வருதவ முநிவோர் பெருமாளே போற்றி (740)
1025 ஓம் வருபந்தணை நகர்வந்துறை விமலன்குரு நாதப் பெருமாளே போற்றி (850)
1026 ஓம் வருமொரு கவுணியர் மைந்த தேவர்கள் தம்பிரானே போற்றி (764)
1027 ஓம் வளமொன்றுப ரங்கிரி வந்தருள் பெருமாளே போற்றி (11)
1028 ஓம் வளர் அல் கனக பத்ம புரி பெருமாளே பெருமாளே போற்றி (967)
1029 ஓம் வளர் விர்த்த கிரியுற்ற பெருமாளே போற்றி (752)
1030 ஓம் வளர்கின்றப ரங்கிரி வந்தருள் பெருமாளே போற்றி (14)
1031 ஓம் வளர்சு வாமி மலைய மர்ந்த பெருமாளே போற்றி (231)
1032 ஓம் வளர்பழநி வந்த கொற்ற வேலவ பெருமாளே போற்றி (171)
1033 ஓம் வளவாபுரி வாழ்மயில் வாகன பெருமாளே போற்றி (721)
1034 ஓம் வளவிய வேளே மேலோர் பெருமாளே போற்றி (1136)
1035 ஓம் வளைகூனை யேநி மிர்த்த தம்பிரானே போற்றி (573)
1036 ஓம் வள்ளி யூருறை பெருமாளே போற்றி (635)
1037 ஓம் வள்ளிக்கு வாய்த்த பெருமாளே போற்றி (534)
1038 ஓம் வள்ளிக்கு வேடை கொண்ட பெருமாளே போற்றி (532)
1039 ஓம் வள்ளிமண வாளப் பெருமாளே போற்றி (530)
1040 ஓம் வழிபடுதல் கண்டு வாழ்வருள் பெருமாளே போற்றி (625)
 
1041 ஓம் வழியருளின் பேறு காட்டு பெருமாளே போற்றி (574)
1042 ஓம் வழிவழி யன்புசெய் தொண்டு கொண்டருள் பெருமாளே போற்றி (576)
1043 ஓம் வழுதி கூனி மிர்த்த பெருமாளே போற்றி (639)
1044 ஓம் வழுவூரில்நி லாவிய வாழ்வருள் பெருமாளே போற்றி (809)
1045 ஓம் வழுவூர் நற்பதி வீற்றி ருந்தருள் பெருமாளே போற்றி (810)
1046 ஓம் வாகுள குறட்டி மேவு பெருமாளே போற்றி (893)
1047 ஓம் வாகை மாந கர்பற்று பெருமாளே போற்றி (990)
1048 ஓம் வாசிப்பித்த தேசிகா சுரர் தம்பிரானே போற்றி (1175)
1049 ஓம் வான தென்சிறு வாபுரி மேவிய பெருமாளே போற்றி (727)
1050 ஓம் வானவர் சிரத்தைக் காத்த பெருமாளே போற்றி (915)
1051 ஓம் வானவர் சேனை காத்த பெருமாளே போற்றி (1261)
1052 ஓம் வானாடு காத்த பெருமாளே போற்றி (1250)
1053 ஓம் வானி லடியவ ரிடர்கெட அருளிய பெருமாளே போற்றி (731)
1054 ஓம் வானுல குங்குடி யேற்றிய பெருமாளே போற்றி (1000)
1055 ஓம் வானோர்பரி தாபந் தவிர்த்த பெருமாளே போற்றி (1127)
1056 ஓம் வாய்க்குட் பொற்பமர் பெருமாளே போற்றி (93)
1057 ஓம் வாய்த்ததி ருத்தணி மாமலை மேவிய பெருமாளே போற்றி (272)
1058 ஓம் வாரிதி நீர்ப ரந்த சீரலை வாயு கந்த பெருமாளே போற்றி (82)
1059 ஓம் வார்ந்த ரூபிகு றம்பெண் வணங்கிய தம்பிரானே போற்றி (475)
1060 ஓம் வாலி கொண்டபுர மர்ந்துவளர் தம்பிரானே போற்றி (898)
 
1061 ஓம் வாள்கொண் டமர்செய்த பெருமாளே போற்றி (1035)
1062 ஓம் வாழவந் தாய்கரிய மாலயன் தேவர்புகழ் தம்பிரானே போற்றி (592)
1063 ஓம் வாழுமயில் வீர னேசெந்தில் வாழ்கின்ற பெருமாளே போற்றி (94)
1064 ஓம் வாழ்சிறு வாபுரி வாழ்வேசு ராதிபர் பெருமாளே போற்றி (725)
1065 ஓம் வாழ்தி ருத்தணி மாம லைப்பதி தம்பிரானே போற்றி (251)
1066 ஓம் வாழ்வுக் குகந்தடிய ராவிக் குள்நின்றுலவி வருபெருமாளே போற்றி (115)
1067 ஓம் வாழ்வுறு சமத்தைக் காட்டு பெருமாளே போற்றி (1176)
1068 ஓம் விகட சமரசத கோடி வானவர் தம்பிரானே போற்றி (1157)
1069 ஓம் விக்ரம வேலை யேவிய பெருமாளே போற்றி (1205)
1070 ஓம் விசுவைவி ளங்கு பெருமாளே போற்றி (991)
1071 ஓம் விசைய முறவும் வீக்கிய பெருமாளே போற்றி (1056)
1072 ஓம் விஜய மங்கலத் தேவாதி தேவர்கள் பெருமாளே போற்றி (936)
1073 ஓம் விஜயபு ரந்தனில் மேவிய பெருமாளே போற்றி (815)
1074 ஓம் விஞ்ச வீசுவி ராலி மலையுறை பெருமாளே போற்றி (575)
1075 ஓம் விடுமயில் வேல பெருமாளே போற்றி (1323)
1076 ஓம் விடுவிக்ரம கிரியெட்டையும் விழவெட்டிய பெருமாளே போற்றி (1217)
1077 ஓம் விடையவர்தி ருச்சத்தி முத்தத்தி னிற்குலவு பெருமாளே போற்றி (875)
1078 ஓம் விண்டலம கீபர் பெருமாளே போற்றி (754)
1079 ஓம் வித்தகம ருப்புடைய பெருமாளே போற்றி (2)
1080 ஓம் வினவ வோது வித்த பெருமாளே போற்றி (229)
 
1081 ஓம் வினையற வேல்வாங்கிய பெருமாளே போற்றி (338)
1082 ஓம் விபுத மலரடி விரித்துப் போற்றி னர் பெருமாளே போற்றி (1183)
1083 ஓம் விமலைகொள் சடையர னும்ப ராவிய தம்பிரானே போற்றி (1011)
1084 ஓம் விரவு மமரர் பெருமாளே போற்றி (168)
1085 ஓம் விராலிம லைமீதிலுறை பெருமாளே போற்றி (570)
1086 ஓம் விராலிம லைராஜதப் பெருமாளே போற்றி (571)
1087 ஓம் விராலிமலை மீது கந்த பெருமாளே போற்றி (579)
1088 ஓம் விருத்தாசலம் வாழ்மயில் வாகன பெருமாளே போற்றி (750)
1089 ஓம் விறன்மறவர் சிறுமிதிரு வேளைக் காரப் பெருமாளே போற்றி (123)
1090 ஓம் விறல்மயில் மீது மேவிய பெருமாளே போற்றி (728)
1091 ஓம் விறல்மெய்த்திரு வேட்கள மேவிய பெருமாளே போற்றி (747)
1092 ஓம் விலங்க விழ்க்கும் பெருமாளே போற்றி (221)
1093 ஓம் வீதியிலெ ழுந்தருளி நின்ற பெருமாளே போற்றி (413)
1094 ஓம் வீரங் கொட்பழ னாபுரி மேவிய பெருமாளே போற்றி (196)
1095 ஓம் வீரமெனத் தத்து வத்து மெச்சிய பெருமாளே போற்றி (1187)
1096 ஓம் வீரவேல் தொட்ட பெருமாளே போற்றி (1212)
1097 ஓம் வீரா வீரப் பெருமாளே போற்றி (433)
1098 ஓம் வீரை வருபழநி ஞான மலையில்வளர் பெருமாளே போற்றி (153)
1099 ஓம் வீரை வாழ்பழநித் துங்க வானவர் பெருமாளே போற்றி (175)
1100 ஓம் வீரைநகர் வந்து வாழ்பழநி யண்டர் பெருமாளே போற்றி (158)
 
1101 ஓம் வீறு செந்திலில் உரிய அடியேனை ஆள வந்து அருள் தம்பிரானே போற்றி (76)
1102 ஓம் வீறுசேர் சிலை யெடுத்த பெருமாளே போற்றி (1155)
1103 ஓம் வீறுநட னர்க்கி சைந்தருள் தம்பிரானே போற்றி (506)
1104 ஓம் வெஞ்சமாக் கூடற் பெருமாளே போற்றி (931)
1105 ஓம் வெட்டி யமர்பொருத பெருமாளே போற்றி (1245)
1106 ஓம் வெட்டிக்க ளம்பொருத தம்பிரானே போற்றி (622)
1107 ஓம் வெட்டிச் சாய்த்த பெருமாளே போற்றி (1225)
1108 ஓம் வெட்டித் துணித்த பெருமாளே போற்றி (1227)
1109 ஓம் வென்று மேவிய பெருமாளே போற்றி (1228)
1110 ஓம் வெம் கண் சிங்கத்து அடி மயில் ஏறிய பெருமாளே போற்றி (424)
1111 ஓம் வெயில்வீசிய அழகாதமிழ் பெருமாளே போற்றி (1186)
1112 ஓம் வெற்பு முறையுமயில் வேளைக் காரப் பெருமாளே போற்றி (1022)
1113 ஓம் வெற்பைநெ ருக்கிய பெருமாளே போற்றி (1229)
1114 ஓம் வெற்றிப் புகழ்கரு வூர்தனில் மேவிய பெருமாளே போற்றி (926)
1115 ஓம் வெற்றிவே லாயுதப் பெருமாளே போற்றி (567)
1116 ஓம் வெல்ல வல்ல பெருமாளே போற்றி (660)
1117 ஓம் வெள்ளி கரத்த மர்ந்த பெருமாளே போற்றி (656)
1118 ஓம் வெள்ளிநகர் மேவும் பெருமாளே போற்றி (662)
1119 ஓம் வேசமுரு காவமரர் பெருமாளே போற்றி (699)
1120 ஓம் வேடர் மங்கைகொள் சித்தா பத்தர்கள் பெருமாளே போற்றி (717)
 
1121 ஓம் வேடை கொண்டபி ரானே வானவர் பெருமாளே போற்றி (1181)
1122 ஓம் வேட்கள மேவிய பெருமாளே போற்றி (748)
1123 ஓம் வேணியர் நாயகி தந்த பெருமாளே போற்றி (1264)
1124 ஓம் வேண்டவெ றாதுதவு பெருமாளே போற்றி (527)
1125 ஓம் வேண்டு மளவி லுதவும் பெருமாளே போற்றி (634)
1126 ஓம் வேத வனத்தில மர்ந்த பெருமாளே போற்றி (840)
1127 ஓம் வேத வெற்பி லமர்ந்த க்ருபா கராசிவ குமரவேளே போற்றி (543)
1128 ஓம் வேதத் தோர்து தித்த பெருமாளே போற்றி (482)
1129 ஓம் வேதவ னத்தி லமர்ந்த பெருமாளே போற்றி (841)
1130 ஓம் வேதவ னத்திற் சங்கரர் தந்தருள் பெருமாளே போற்றி (839)
1131 ஓம் வேதா வைச்சிறை யிட்டருள் பெருமாளே போற்றி (1128)
1132 ஓம் வேப்பஞ் சந்திக் கந்தக் குமரப் பெருமாளே போற்றி (755)
1133 ஓம் வேப்பூர மர்ந்த பெருமாளே போற்றி (753)
1134 ஓம் வேல இமையவர்கள் பெருமாளே போற்றி (159)
1135 ஓம் வேலங்கா டுறைசீல பெருமாளே போற்றி (680)
1136 ஓம் வேலடை யாள மிட்ட பெருமாளே போற்றி (430)
1137 ஓம் வேலா இமையவர் பெருமாளே போற்றி (112)
1138 ஓம் வேலா மால்மக ளார்க்கி ரங்கிய பெருமாளே போற்றி (783)
1139 ஓம் வேலா விராலி மலைத்த லத்துறை பெருமாளே போற்றி (580)
1140 ஓம் வேலாயுத மேவுந் தேவர்கள் தம்பிரானே போற்றி (664)
 
1141 ஓம் வேலூர்வி ளங்க வந்த பெருமாளே போற்றி (667)
1142 ஓம் வேலை கூப்பிட வீக்கிய பெருமாளே போற்றி (995)
1143 ஓம் வேலை யுருவ விட்ட பெருமாளே போற்றி (1237)
1144 ஓம் வேலை விடவல பெருமாளே போற்றி (228)
1145 ஓம் வேலைமிக வேவிட்ட பெருமாளே போற்றி (1216)
1146 ஓம் வேலையு ரம்பெற வோட்டிய பெருமாளே போற்றி (999)
1147 ஓம் வேல்களில கப்பட்ட பெருமாளே போற்றி (644)
1148 ஓம் வேல்கொடு தணித்த பெருமாளே போற்றி (957)
1149 ஓம் வேல்கொண் டமர்செய்த பெருமாளே போற்றி (1037)
1150 ஓம் வேளெனச் சொற்க ருத்தர் பெருமாளே போற்றி (283)
1151 ஓம் வேளே சுரேசர் பெருமாளே போற்றி (581)
1152 ஓம் வேளை கொண்டபி ரானே வானவர் பெருமாளே போற்றி (997)
1153 ஓம் வேளையெ னும்படி சென்றி றைஞ்சிய பெருமாளே போற்றி (1180)
1154 ஓம் வேழ மழைத்த பெருமாளே போற்றி (1294)
1155 ஓம் வைத்தபடி மாறாத பெருமாளே போற்றி (1109)
1156 ஓம் வைத்திடும் மருமகனே வாழ் அமரர்கள் பெருமாளே போற்றி (1143)
1157 ஓம் ஸ்ரீபுருட மங்கை தங்கிய பெருமாளே போற்றி (968)
Back to top

This page was last modified on Thu, 09 May 2024 05:40:50 +0000
 
   
    send corrections and suggestions to admin-at-sivaya.org

1008 murugan potri